Hotărârea nr. 240/2020

Organizarea reţelei şcolare de învăţământ în Municipiul Brăila pentru anul şcolar 2020 – 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H O T AK A R JE A MR. 240 din 29.05.2020

Privind: Organizarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020 - 2021.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Brăila, înregistrat la Primăria Municipiului Brăila cu e-mail nr. 2532/20.05.2020, privind aprobarea funcționării unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020-2021;

în conformitate cu prevederile art. 20, art. 22 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020 - 2021 și Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 4230/2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și aiin. (7) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă organizarea rețelei școlare de învățământ în Municipiul Brăila pentru anul școlar 2020 - 2021, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism și de către Inspectoratul Școlar Județean Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev,0

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILAMINISTERUL EDUCAȚI HI Șl CERCETĂRII


Anexa 1- lista unităților de învățământ pentru care se acordă aviz conform* an școlar 2020-2021

I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

u

Z

Mediul de rezidență

COD IDENTITATE FISCALĂ (CIF)/cod SUIR

NR. HCL/an în baza căruia funcționează

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)ZNIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE

1

URBAN

4205475/ 0961102161

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE BĂLCESCU”, GIM, LIC TEO, RO, B-DUL A. I. CUZA NR.182, BRĂILA,TEL. 0239 615333,FAX 0239 615333, e-mail: director@cnnb.ro

2

URBAN

4205440/0961102401

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE MUNTEANU MURGOCI " BRĂILA, GIM, LIC TEO, RO, B-DUL INDEPENDENȚEI NR.4, BRĂILA,TEL. 0239 619580, FAX 0239 619580, murgocibraila@yahoo.com

3

URBAN

4343125/0961101617

COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN ", PRE, PRI, GIM, LIC, POS, RO, CALEA CĂLĂRAȘILOR NR.307 A, BRĂILA, TEL. 0239 611190/FAX 0239 61I190/aslanana@yahoo.com

4

URBAN

4205505/0961101861

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA ", GIM, LIC TEO, RO, STR.

R.S.CAMPINIU NR.4-6, BRĂILA,TEL.

0239615216,FAX 0239 614307, e-mail: iorgaliceubr@gmail.com

5

URBAN

4205521/ 0961102084

LICEUL TEORETIC "PANATT CERNA ",GIM, LIC TEO, STR, DOROBANȚILOR NR.311, BRĂILA, TEL. 0239 613765, FAX 0239 613765, e-mail: panait_cerna@yahoo.com

6

URBAN

4205793/ 0961102197

LICEUL TEORETIC "MIHAIL SEBASTIAN ", LIC TEO, RO, STR. SERGENT TĂTARU NR.2, BRĂILA, TEL. 0239 612082,FAX 0239 612082, e-mail: mihailsebastian2003@yalioo.com

7

URBAN

1 4205807/0961102446

LICEUL PEDAGOGIC "D. P.

PERPESSICIUS", PRI, GIM, LIC, LIC TEO, LIC VOC, RO, ALEEA ÎNVĂȚĂTORILOR NR.4, BRĂILA, TEL. 0371 107510, FAX 0339732306, e-mail: licpcdbr@yahoo.com

8

URBAN

4205564/0961100132

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV,PRE, PRI, GIM, LIC VOC, RO, STR. ȘOSEAUA PARCULUI NR.7,BRĂILA, TEL.

0339101294, FAX 0339101295, lpsnbraila@yahoo.co.uk

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.60, PRE, STR ȘOSEAUA PARCULUI NR.7, BRĂILA, TEL. 0736 658254, FAX 0339 107185

9

URBAN

5217583/0961101897

LICEUL DE ARTE "HARICLEA DARCLEE", PRI, GIM, LIC VOC, RO, BULEVARD ALEXANDRU IOAN CUZA NR.184, BRĂILA,TEL. 0239 615927, FAX 0239 615908, e-mail: Iiceuldearta@yahoo.com

10

URBAN

4343214/ 0961102482

COLEGIUL ECONOMIC "ION GHICA" , PROF, LIC TEH, POS, RO, STR.

DIMITR1E BOLINTINEANU NR.16, BRĂILA, TEL. 0239 613457, FAX 0239 613457, e-mail: ceghica@yahoo.com

11

URBAN

4205734/ 0961102577

COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU", PROF,LIC TEO, LIC TEH, POS, RO, STR. ȘOSEAUA BUZĂULUI NR.15, BRĂILA, TELEFON 0239 684996, FAX 0239 679806, e-mail: cdnenitescu@yahoo.com

12

URBAN

4205777/0961102179

LICEUL TEHNOLOGIC „EDMOND NICOLAU” BRĂILA, PROF, LIC TEH, POS, RO, CALEA CĂLĂRAȘILOR NR.206, BRĂILA, TEL. 0239 673665, FAX 0239 671766, e-mail: edmondnicolaubr@yahoo.com

13

U

4205696/0961100159

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALTGNY", PRI, GIM, PROF, LIC TEH, POS, STR. G-RAL EREMIA

GRIGORESCU NR.32, BRAILA,TEL. 0239 619779, FAX 0239614389, anghelsalignybraila@yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN SANDU ALDEA”/PRI, GIM/STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU NR.23, BRĂILA/TEL.0239619779/F AX 0239614389,E-MAIL:angbelsalignybraila @yahoo.com

14

U

10232989/0961101662

LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL”, PROF, LIC TEH, POS, RO, STR. CARANTINEI NR.8, BRĂILA, TEL. 0239 619048, FAX 0239 619048, e-mail: moisil.braila@yahoo.com

15

U

4342880/0961101947

LICEUL TEHNOLOGIC "PANAIT ISTRATI" BRĂILA, PROF, LIC TEO, LIC TEH, POS, RO, STR. PLANTELOR NR.13, BRĂILA, TEL. 0239 619320, FAX 0239 619321, e-mail: panait_istratil5@yahoo.com

16

U

5217532/0961101983

LICEUL TEHNOLOGIC "GHEORGHE K.CONSTANTINESCU", LIC TEH, POS, RO, ȘOS. RÂMNICU SĂRAT NR127, BRĂILA, TEL. 0239 611982, FAX 0239 611982, e-mail: gkconstantinescu@yahoo.com

17

U

17361808/0961102586

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ VLAICU VODĂ”/PRI, GIM/RO/STR. CHIȘINĂU NR.44, BRĂ1LA/TEL. 0239 684692, FAX 0239 684692, sc_vlvoda@yahoo.com

18

u

17352532/ 0961102324

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „FĂNUȘ NEAGU’TPRl, GIM/RO/ȘOS. BUZĂULUI NR.30, BRĂILA/TEL./FAX 0239 684997, fanus_neagu@yahoo.com

19

u

17339592/0961102455

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”/PRI, GIM/RO/STR.

GHIOCEILOR NR.l, BRĂILA/TEL./FAX

0239 619925, alicuzabraila@yahoo.com

20

u

17343755/0961101644

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NIKOS KAZANTZAKIS”/PRI, GIM/RO/STR RUBINELOR NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 611130, scoala5br@yahoo.com

21

u

17352540/ 0961102315

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ ION CREANGĂ’VPRI, GIM/STR ȘCOLILOR NR.15, BRĂILA/TEL./FAX 0239 611910, scoala_ioncreanga_braila@yahoo.com

22

u

15722337/ 0961102464

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BĂNCILĂ”/PRI, GIM/STR. ȘCOLILOR NR. 46, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619940, bancila_school@yahoo.com

23

U

17352486/ 0961100064

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANTON PANN'TPRE, PRI, GIM/RO/STR.

DORULUI NR.38, BRĂILA/TEL./FAX 0239

674793, sc9brail3@yahoo.com

24

U

17380915/ 0961102342

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION LUCA CARAGIALE"/PRI, GIM/RO/STR. PROGRESULUI NR.7, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619796, caragialebr@yahoo.com

25

U

17383415/0961101938

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NEDELCU CHERCEA’TPRE, PRI, GIM/RO/STR. DEVA NR.11, BRĂILA/TEL./FAX 0239 618146, scl3_chercea@yahoo.com

26

U

17378940/0961101816

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,JECATERINA TEODOROIU” /PRE, PRI, GIM/RO/STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.483, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619784, scl7ccaterinateodoroiu@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.33/PRE/STR. ȘTEFAN CEL MARE NR.481, BRĂILA/TEL./FAX 0239 617466

27

U

17339576/0961101793

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHU DRAGOMIR’TPRI, GIM/RO/STR. GALAȚI NR.61, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619785, scoala_dragomir@yahoo.com

28

u

17378931/ 0961102387

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAIL KOGĂLNICEANU”/PRE, PRI, GIM/RO/STR. COSTACHE NEGRUZZI NR.102, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619787, sc_kogalniceanu@yahoo.com

29

U

17350477/0961102093

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE COȘBUC’VPRE, PRI, G1M/RO/STR. ULMULUI NR.1, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619782, georgecosbuc_20@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.50/PRE/STR.

ULMULUI NR.1, BRĂILA/TEL.FAX 0239 619782, georgecosbuc_20@yahoo.co m

30

U

17349111/0961101902

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN'ZPRE, PRI, GLM/RO/STR. TÂRGOVIȘTE NR.28, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619788, scoala21br@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.31/PRE/STR. MATEI BASARAB NR.26, BRĂILA/TEL./FAX 0239 619788, scoala21 br@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.21, PRE, STR. MEHAIL KOGĂLNICEANU NR.9D, BRĂILA, TEL.0239 617004, FAX. 0239614389. E-MAIL anghelsalignybraila@yahoo. com

31

U

17352567/096110019 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN’VPRE, PRI, G1M/RO/STR.

FOCȘANI NR.35, BRĂILA/TEL./FAX 0239 618101, scoala22braila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.25/PRE/STR. FOCȘANI NR.35,BRĂILA, TEL./FAX 0239 616668

32

U

17358772/0961101748

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAI EMINESCU”/PRI, GIM/RO/ALEEA CUTEZĂTORILOR NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 673091, sc_emincscu@yahoo.com

33

U

17361794/0961100168

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL VLAICU’VPRE, PRI, GIM/RO/ȘOS. BUZĂULUI NR.68, BRĂILA/TEL./FAX 0239 681498 avlaicubr@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SFÂNTUL

NICOLAE”/PRE/STR.

GRIGORE

ALEXANDRESCU NR.120, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.54/ PRE/STRADA SEBEȘ NR.2 BL. A24 BIS AP.l și AP.2 BRĂILA/0239 687078

34

U

17352559/ 961102143

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI” /PRI, GIM/RO/A LE EA ȘTIINȚEI NR.5, BRĂILA/TEL./FAX 0239 681958, scoalavasilealccsandri@yahoo.com

35

u

17368350/ 0961100046

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAIL SADOVEANU”/ PRI,GIM/RO/ALEEA COCORILOR NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 686700, scmihailsadoveanu@gmail.com

36

u

17368369/ 0961101703

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MIHAI VITEAZUL”/ PRI,GIM/RO/ STR. SEBEȘULUI NR.6, BRĂILA/TEL./FAX 0239 684323, mihai_vtz@yahoo.com

37

u

17352478/0961102247

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ DIMITRIE CANTEMIR’VPRI, GIM/RO/STR.

OBORULUI NR.9, BRĂILA/TEL./FAX 0239 675799, scoaladimitriecantemir@yahoo.com

38

U

17352460/ 0961101992

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ SFÂNTUL ANDREI”/ PRI,GIM/RO/SȚR. DUDULUI NR.2, BRĂILA/TEL./FAX 0239 617932, sc_sfandrei@yahoo.com

39

U

17358837/0961101653

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.l/PRE/RO/STR. GRIGORE ALEXANDRESCU

NR.33,BRĂILA/TEL./FAX 0239684746, gradinitapp_l@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.61^PRE/STR.

BĂRĂGANULUI NR.3, BRĂILA

40

u

4343192/0961102021

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2/PRE/RO/STR. PIAȚA POPORULUI NR.7, BRĂILA/TEL./FAX 0239611994, tic_pitic@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5/PRE/RO/ STR.

ROȘIORI NR.397, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.24/PRE/STR. PIAȚA POPORULUI NR.7, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.22/PRE/STR. ȘTEFAN CEL MARE NRJ09, BRĂILA

41

u

17355245/ 0961102559

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6/PRE/RO/STR. RADU S.CAMPINIU NR.36, BRĂILA/TEL./FAX 0239 623237, gradraza6braila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT

NR.32/PRE/B-DUL

A.I.CUZA NR.86, BRĂILA/TEL. 0239 611987

42

U

17369550/09611000

91

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7/PRE/STR. SMÂRDAN, NR.178, BRĂILA/TEL. 0239 624391, gradinita_nr.7_braila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.29/PRE/STR. MIRCEA CEL MARE NR.58, BRĂILA

43

u

17352516/0961102351

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8/PRE/RO/STR. PROGRESULUI NR.7, BRĂ1LA/TEL./FAX 0239 610515, gradinita8br@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.44/PRE/STR.

ULMULUI NR.5 A, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM PRELUNGIT NR.30/PRE/STR.

ULMULUI NR.5, BRĂILA

44

u

17358802/ 0961101911

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.il/PRE/RO/ALEEA COCORILOR NRJ, BRĂILA/TEL./FAX 0239 670718, gradinita_l l_braila@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU

PROGRAM NORMAL

NR.58/PRE/STR. ȘTIINȚEI NR.374, BRĂILA/TEL.

0239 687295

45

u

17383423/ 0961100141

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36/PRE/RO/STR. OBORULUI NR.10, BRĂILA/TEL./FAX 0239 671065, gradinita36_furnicuta@yahoo.com

46

u

5066197/0961101775

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.37/PRE/RO/ALEEA TRANDAFIRILOR NR.3, BRĂILA/TEL./FAX 0239 674933, dumbravaminunata37@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3, PRE,CALEA CĂLĂRAȘILOR, NR.104, BRĂILA

47

U

5217621/0961102532

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.39/PRE/RO/ALEEA CREȘEI NR.l, BRĂILA/TEL./FAX 0239 681842, wonder_house@yahoo.com

48

u

17339606/ 0961101807

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47/PRE/RO/STR. MIRCEA VODĂ NR.5, BRĂILA/TEL./FAX 0239 685545, gradinita_47@yahoo.com

49

u

5217630/ 0961102116

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.48/PRE/RO/STR. ȘCOLILOR NR.83, BRĂILA/TEL.FAX 0239 671177, gradinita48@yahoo.com

50

u

17343747/ 0961100073

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL NR.49/PRE/RO/STR. ZIDARI NR.2 A, BRĂILA/TEL./FAX 0239 615040, romanitagr49@gmail.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.18/PRE/B-DUL AL.I.CUZA NR.190, BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.19/PRE/B-DUL

AL.I.CUZA NR.228, BRĂILA

51

U

17352699/ 0961101635

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.51/PRE/RO/STR. NEGOIULUI NR.31, BRĂILA/TEL./FAX 0239 687000, gradinita51bra@yahoo.ro

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.55/PRE/RO/STR. N.

TITULESCU NR.36, BRAILA/TEL. 0239 687000, gradinita51 bra@ya boo.ro

52

u

17358748/0961102419

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.56/PRE/RO/STR. MIHU DRAGOMIR NR.3, BRĂILA/TEL./FAX 0239 610348, gradinitabr_56@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.20/PRE/STR.

DOROBANȚILOR NR.619 BL.1 BIS, BRĂILA/TEL. 0239 617922

II. ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR

Nr.crt

Mediul de rezidență

COD IDENTITATE FISCALĂ (CIF)/cod SIHR

NR. HCL/an în baza căruia funcționează

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)ZNIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE

1

URBAN

35100100/ 0961202331

GRĂDINIȚA "FREE CHILDREN", PRE, RO, STR. TINERETULUI NR. 30, TEL.

0239629202, e-mail:ffreechildren@yahoo.com

2

URBAN

32040810/ 0961200121

ȘCOALA PRIMARĂ "SFÂNTA MĂRIA", PRE, PRI,RO, STR. GOLEȘTI NR. 49, BRĂILA, TEL./FAX 0239616124, e-mail: scprsfmaria@yahoo.de

3

URBAN

35100908/ 0961201963

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DR. LUCA", PRE, PRI,GIM, RO, STR. POLONĂ NR. 22, TEL./FAX 0239662611, e-mail:scoaladrluca@gmail.com

4

URBAN

31526855/ 0961200026

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET’ BRĂILA, LIC TEH.,PROF, RO, ȘOS. RÂMNICU SĂRAT, NR. 78, BRĂILA, TEL./FAX 0239611998, email: spiru_haret2003@yahoo.com

5

URBAN

36459358/ 0961203074

ȘCOALA POSTLICEALĂ "F.E.G.

EDUCATION”, POS, RO, STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR. 16, TEL.

0239.633977, E-MAIL:

fegeducationbraila@yahoo.com

6

URBAN

30417833/ 0961201764

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SĂNĂTATE ȘI TEMPERANȚĂ”, POS.,RO, STR. INDEPENDENȚEI NR. 238, TEL. 0239662611, e-mail: scoalasanitara@gmail.com

III. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE

Nr.crt

Mediul de rezidența

COD EDENTITAT E FISCALĂ (CIF)/cod

NR. HCL/an în baza căruia

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (AR)/NIVELURl DE ÎNV./LOCALITATE

OI PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR

1

URBAN

4205718/0971100033

PALATUL COPIILOR BRĂILA/PRE, PRIM, GIM, LIC, POS/RO/B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA NR. 97, BRĂILA, TEL./FAX 0239 615137, pcbraila@gmail.com

*A VIZUL CONFORM este acordat cu condiția de îndeplinire de către unitățile de învățământ a cerințelor legale referitoare la organizarea și funcționarea spațiilor de învățământ, respectiv întreprinderea demersurilor necesare de obținere, unde este cazul, a autorizațiilor de mediu, sanitare, securitate contra incendiilor, precum și de declanșare a procedurilor de acreditare/ autorizare/evaluare externă

Inspector Școlar Prof. Viorel


Inspector Școlar General Adjunct, Prof. Romeo


MOCANIIResponsabil rețea școlară,

Prof. Violeta LEOCĂ