Hotărârea nr. 24/2020

Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTABAKE A NR.24

d±n31.01.2020

Privind: Stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor utilizate în cadrul Casei de I

Cultură a Municipiului Brăila, conform Legii nr.153/2017, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Biroului Resurse Umane, raportul Casei de Cultură a Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 si 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

In conformitate cu prevederile art.1O și art.11 din Legea nr.153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. (7) din O.U.G. nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificată prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul’ art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

BL O T A R A S T E :

Art.1 Prin derogare de la principiul stabilirii salariului de bază prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, aprobat conform art. 3 din H.C.L.M. Brăila nr. 6/31.01.2018, pentru anul 2020 nivelul salariilor de bază pentru personalul contractual plătit din fonduri publice din cadrul Casei de Cultură a Municipiului Brăila prevăzut în anexa la H.C.L.M. nr. 12/31.01.2019 se menține în plată.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Biroul Resurse Umane și de către Casa de Cultură a Municipiului Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

J                                                   J»                       J 1