Hotărârea nr. 239/2020

Modificarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAHAHEA NR. 239 din 29.05.2020

Privind: Modificarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05,2018.

CONSILIUL XX>OJ3LILi MUItflCIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (8) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă modificarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Municipiului Brăila unităților de cult din Municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L.M. Brăila nr. 120/31.03.2020 își încetează aplicabilitatea, iar anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 231/31.05.2018 se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DGAN


F-PO-Q9-02.01.03/rev.0

u         -Z$3te9>OS\ ZoZo

REGULAMENT pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul municipiului Brăila unităților de cult din municipiul Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute din România

 • 1. Dispoziții generale

Art 1. Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general și a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar, de la bugetul municipiului Brăila, unităților de cult din Brăila, aparținând cultelor religioase recunoscute în România.

 • 2. Reglementări legale privind acordarea sprijinului financiar

Art 2. Reglementările legale privind acordarea sprijinului financiar sunt următoarele:

 • a) Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) O.G. nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • 3. Termeni și expresii

Art. 3. în prezentul Regulament, următorii termeni și expresii se definesc după cum urmează:

 • a) lăcaș de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora;

 • b] contract de finanțare - contract încheiat între Municipiul Brăila și cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult;

 • c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condițiile legii;

 • d] autoritate finanțatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituția României, republicată, inclusiv autoritatea judecătorească, precum și orice instituție publică de interes general, regional sau local;

 • e) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanțare în urma aplicării procedurii;

 • f) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțare;

 • 4. Domeniul de aplicare

Art. 4. Sprijinul financiar se poate acorda pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • a) întreținerii și funcționării unităților de cult fără venituri sau cu venituri mici;

 • b) construirii, în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor în vigoare, precum și reparării lăcașurilor de cult;

 • c) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 • d) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

 • e) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;

 • f] construirii, amenajării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • g) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult.

 • 5. Prevederi bugetare

Art. 5. (1) Solicitările de finanțare vor fi onorate în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local Municipal Brăila, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului.

 • (2) co-finanțarea beneficiarului trebuie să fie minim 10% din valoarea sprijinului financiar solicitat, însoțită de o copie după extrasul de cont eliberat de banca la care are contul.

 • 6. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul municipiului Brăila

  • 6.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare

Art. 6. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanțare sunt:

 • a) libera concurență;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor și a specificațiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare, astfel încât orice unitate de cult să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare de la aceeași autoritate finanțatoare, în decursul aceluiași an financiar;

 • f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost finalizată până la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanțare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat sprijinul financiar din bugetul local.

 • h) co-finanțarea, în sensul că sprijinul financiar trebuie însoțit de o contribuție proprie a beneficiarului de minimum 10% din valoarea peoiectului.

 • 6.2. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul municipiului Brăila

Art. 7. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se desfășoară în următoarele etape:

 • a] publicarea anunțului de participare, se va realize în termen de 45 de zile de la aprobarea bugetului local,

 • b] înregistrarea cererilor de acordarea sprijinului financiar și a documentației aferente;

 • c) verificarea eligibilității;

 • d) evaluarea și selecția cererilor;

 • e) adoptarea hotărârii de consiliu local pentru acordarea sprijinului financiar;

 • f) comunicarea unităților selectate a sumelor alocate;

 • g) încheierea contractului de finanțare;

 • h) virarea sumelor alocate unităților de cult pe baza documentelor justificative depuse;

 • i) controlul modului de derulare a contractului.

 • 6.3. Reguli referitoare la prezentarea cererii de sprijin financiar

Art. 8. [1] Documentația de solicitare a sprijinului financiar constă în:

 • a) depunerea formularului de solicitare a finanțării (cerere tip}-Anexa nr. 1

 • b) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier;

 • c) copie de pe autorizația de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau legislației aplicabile în țara pe teritoriul căreia se află lăcașul de cult aparținând cultului recunoscut din România;

 • d) în cazul monumentelor istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național, se va prezenta și o copie a avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a bunurilor din patrimoniul cultural național;

 • e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult aparținând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta și copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

 • f) în cazul solicitărilor privind asistența socială, se va depune proiectul acțiunii respective, inclusiv devizul aferent;

 • g) pentru celelalte necesități ale unităților de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoțită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

 • h) avizul cultului sau al unității centrale de cult, pe anul în curs, pentru obținerea sprijinului financiar oferit de Municipiul Brăila;

 • i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

 • j) adeverință certificată de bancă și copia extrasului bancar, conform cu originalul, prin care sunt precizate codul 1BAN și dovada co-flnanțării unității de cult solicitante;

 • k) documente care să ateste dreptul de a desfășura activități sociale sau medicale, după caz;

 • I) declarație pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menționate în documentația atașată cererii-tip- Anexa 2;

 • m) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale și de învățământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

 • n) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

 • o) (2) Documentațiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

 • (3 ) Pentru lucrările propuse în devizul ce însoțește documentația necompletată în termenul prevăzut la alin. (2), unitatea de cult/unitatea centrală de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.

 • (4 ) Documentele completate se depun la registratura Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței nr. 1, parter, ghișeul nr. 2.

 • [5 ] Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanțare. Cererile completate parțial nu vor fi luate în considerare.

Art. 9. (1) Alocarea sumelor, precum și valoarea maximă pentru acordarea sprijinulului financiar, se face prin hotărâre a Consiliului Local Municipal.

 • (2 ] Toate cererile și documentațiile aferente întocmite și depuse de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România primite, vor fi analizate de către comisia constituită în acest sens, înființată prin dispoziția Primarului. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care conțin toate documentele prevăzute anterior.

 • (3 ) Nu se acceptă modificări ulterioare ale cererilor si documentațiilor depuse și nici înlocuirea acestora cu altele.

 • (4 ) Contestații: Solicitanții nemulțumiți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea selecției, pot depune contestație în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatului selecției. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. Soluționarea contestațiilor se va realiza de către Comisia de soluționare a contestațiilor înființată prin DISPOZIȚIA PRIMARULUI.

Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:

 • a) datele de identificare ale contestatarului;

 • b) numărul de înregistrare al cererii de finanțare;

 • c) motivele contestației;

 • d) dovezile pe care se întemeiază;

 • e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila.

 • 6.4. Evaluarea și selecția cererilor de sprijin financiar.

Art. 10. (1) Calendarul activităților de depunere și evaluare a cererilor si documentațiilor aferente se face prin dispoziție a ordonatorului principal de credite.

 • (2) Centralizarea și analizarea solicitărilor se face de către o Comisie numită prin dispoziție a Primarului, formată din reprezentanți ai Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Arhitect Șef, Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios, iar contestația va fi analizată de o altă comisie numită prin aceeași dispoziție.

 • 6.5. Alocarea sprijinului financiar

Art. 11. (1) Pentru a intra în posesia fondurilor repartizate, unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar va transmite Municipiului Brăila următoarele documente care stau la baza acordării sprijinului financiar:

 • a) contractul de finanțare completat, semnat și ștampilat în două exemplare originale, în termen de 15 zile de la primirea comunicării [contractul va trebui să aibă număr și dată anterioare emiterii documentelor financiare);

 • b) o cerere prin care să solicite virarea sumei aprobate, care va conține antetul și adresa unității solicitante, motivarea solicitării, codul IBAN, banca și codul fiscal, după semnarea contractului de finanțare;

 • c) documentația completă prevăzută ia art. 8 alin. 1 din prezentul regulament, depusă odată cu cererea de acordarea sprijinului financiar.

Art. 12. (1) Pentru justificarea sprijinului financiar, după încasarea sumelor alocate, la întocmirea documentelor justificative unitatea de cult benecifiară trebuie să țină cont de următoarele:

 • a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta mențiunea «conform cu originalul» și vor fi certificate prin aplicarea ștampilei și a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea fmanciar-contabilă;

 • b) nu se vor admite la justificare documente care conțin achiziții de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obținerea sprijinului financiar;

 • c) documentele justificative trebuie să fie lizibile și să nu prezinte ștersături; nu se admit documente trimise prin fax;

 • d) facturile fiscale vor fi însoțite de dispoziții de plată, ordine de plată, chitanțe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

 • e) chitanțele care atestă plăți trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plății, operațiunea pentru care se face plata, numărul și data eliberării. Chitanțele care atestă plăți vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

 • f) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanța de înregistrare în evidența contabilă a unității de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

 • g) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată și o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuțiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și asigurări de șomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

 • h) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 29 noiembrie, a fiecărui an. în cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

 • i) facturile aferente executării lucrărilor de construcție, reparație, pictură vor fi însoțite, după caz, de situații de lucrări, contracte, acte adiționale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginții de specialitate;

 • j) pentru sprijinul financiar alocat, solicitantul va depune alături de documentele justificative și un raport de justificare al utilizării sprijinului primit.

 • k] facturile de avans vor fi însoțite de facturi de regularizare a avansului;

 • 1) actele justificative vor fi însoțite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării și vor cuprinde documente justificative privind folosirea contribuției proprii (minim 10% - cofinanțarea beneficiarului)

mjprezentarea certificatului fiscal eliberat de ANAF din care să rezulte ca nu are datorii la bugetul de stat, balanța de verificare aferentă datei depunerii justificărilor finale.

 • (2) Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.

 • (3) Unitățile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate ia alin. (1) lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

 • 7. Condiții de eligibilitate și criterii de evaluare

Art. 13. (1) Din bugetul municipiului Brăila se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult destinate:

 • a) construirii, reparației, consolidării, modernizării, extinderii în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare;

 • b) conservării și întreținerii bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 • c) amenajării și întreținerii muzeelor cultural-religioase;

 • d) construirii și reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;

 • e) construirii, amenajării, dotării și reparării clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • f) desfășurării unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult.

 • (2) Nu sunt eligibile următoarele cheltuieli:

 • a) activități generatoare de profit;

 • b) achiziții de terenuri, clădiri,

 • c) dobânzi;

 • d) alte cheltuieli care contravin legislației în vigoare privind finanțările din fonduri publice.

Art. 14. Documentațiile complete sunt supuse evaluării conform Anexei nr. 3

Vor fi admise solicitările de sprijin financiar pentru care au fost obținute cel puțin 60 de puncte în ordinea descrescătoare și în limita sumelor alocate.

 • 8. Dispoziții finale

Art. 17. [1] Sprijinul financiar se acordă pe baza unui contract de finanțare încheiat între Municipiul Brăila și unitatea de cult selecționată pe baza criteriilor prevăzute în ghid.

 • (2) Municipiul Brăila dispune efectuarea plății către unitatea de cult, prin virament în contul bancar al acesteia.

 • (3) Unitățile de cult care au primit sprijin financiar de la Municipiul Brăila au obligația să întocmească și să transmită o raportare privind modul de utilizare a fondurilor primite conform modelului pus la dispoziție .

 • (4) în caz de reziliere a contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul sprijinului financiar este obligat să returneze Municipiului Brăila sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanțării altor solicitări de sprijin financiar.

 • (5) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii sprijinului financiar datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau după caz ale bugetelor locale.

 • (6) în cazul rezilierii contractului de finanțare, o nouă cerere de alocare a sprijinului financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor.

 • (7) Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unitățile de cult recunoscute din România se supune controlului organelor cu atribuții de control financiar prevăzute de lege.

 • (8) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecție se va transmite de către solicitanți sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la Registratura Municipiului Brăila, Piața Independenței nr. 1, parter, ghișeul nr. 2, Brăila.

 • (9) Controlul modului de derulare a contractului se realizează de către persoanele desemnate prin dispoziția primarului, așa cum este prevăzut la Art. 10 alin(2).

 • (10) Pentru același an calendaristic se pot organiza mai multe sesiuni de acordare a sprijinului financiar, până la concurența sumei aprobate în acest scop

 • (11) Prezentul Regulament se completează cu prevederile legale în vigoare.

 • (12) Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 • a) Anexa nr. 1 - Formularul de solicitare a sprijinului financiar

 • b) Anexa nr. 2 - Declarația pe propria răspundere a reprezentantului unității de cult

 • c) Anexa nr. 3 - Criterii de acordare a punctajului

 • d) Anexa nr. 4 ■ Contractul de finanțare

 • e) Anexa nr. 5 - Raportul de justificare a sumelor primite ca sprijin financiar.

Anexa nr. 1

UNITATEA DE CULT

Nr./Data

CERERE pentru acordarea sprijinului financiar conform de la bugetul local

Unitatea de cult solicitant............................................................................................................................................................

Cultul sau Eparhia............................................................................................................................................................................

Adresa completă a unității de cult solicitante: .............................................................................................

Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult):..........................................

Poz. și pag. din Statul de funcții și personal.........................................................................................................................

Hramul (dacă este cazul):............................................................................................................................................................

Numele și prenumele reprezentantului:................................................................................................................................

Funcția:................................................................................Telefon:.............................................................................................

Email:.................................................................................................................................................................

Număr de cod în cazul monumentelor istorice:................................................................................................................

deschis la.........................................................................................................................................................................................

Cod Fiscal:...............................................................Obiectul cererii:........................................................................................

Motivarea cererii:....................................................................................................................................................

Numărul și data autorizației de construire:........................................................................................................................

Data expirării:..................................................................................................................................................................................

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Patrimoniului Național..............................................

Numărul și data avizului Comisiei de pictură bisericească:................................................................................

Data începerii lucrărilor: ................................................................................................................................................

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat:...........................................................................................................

Stadiul lucrărilor:............................................................................................................................................................................

în ce ani a mai primit sprijin financiar de la S.S.C.:......................................................................................................

în ce valoare:.....................................................................................................................................................................................

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite:.......................................................................................................

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

SEMNĂTURA și ștampila solicitantului

Anexe

 • a) Declarație pe propria răspundere

 • b) Avizul unității de cult centrale

 • c) Autorizația de construcție (dacă este cazul)

 • d) Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)

 • e) Devizul lucrărilor rămase de executat

 • f) Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)

 • g) Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)

 • h) Adeverință [BAN

 • i) Dovada co-finanțării (extras de cont)

 • j) Copie C1F

 • k) Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic

 • 1) Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor

întocmit Șefbirou-Carțnen Cuza

Anexa nr. 2


DECLARAȚIE

Subsemnatul,...................................................................................................posesor al buletinului/ CI seria...............

nr......................................................eliberat/ă de către...............................................reprezentant legal

al parohiei/unității de cult cu hramul "................................................................................................................................"

(dacă este cazul) din localitatea......................................., strada....................................................................................

nr.......................,județul/sectorul...........................................având CIF........................................................, cunoscând

prevederile din Codul penal privind falsul în declarații, îmi asum pe propria răspundere următoarele:

 • a) datele, informațiile și documentele prezentate în dosarul de solicitare a sprijinului financiar sau în dosarul de justificare a sumelor primite, corespund realității;

 • b) parohia nu are datorii și obligații neachitate la scadență către persoane juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

 • c) mă angajez ca sprijinul financiar care va fi alocat parohiei/unității de cult...............................

.............................................................................să-l utilizez în scopul pentru care a fost solicitat

și să-l justific integral, sa ma supun controlului organelor abilitate în condițiile legii;

 • d) documentele depuse în scopul justificării sumelor alocate unității de cult nu au mai făcut obiectul justificării către alte instituții publice;

 • e) Certificatul de înregistrare Fiscală și contul bancar aparțin unității de cult care a solicitat sprijinul financiar.

Reprezentantul unității de cult solicitante,

Semnătură

Ștampilă

DataAnexa nr. 3 /.A


CRITERII DE ACORDARE A PUNCTAJULUI

Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecționare:

 • a) proiectele sunt de interes public local/național;

 • b) este dovedită capacitatea organizatorică și funcțională a solicitantului sprijinului financiar.

Nu sunt selecționate programele și proiectele aflate în una din următoarele situații:

 • a) Documentația prezentată este incompletă;

 • b) Au conturile bancare blocate;

 • c] Solicitanții au prezentat declarații inexacte la participarea anterioară;

 • d] Solicitanții nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local;

 • e) Solicitanții nu au decontat, din motive imputabile lor, sumele alocate de la bugetul local al municipiului Brăila, în anul anterior depunerii cererii de finanțare.

Documentațiile complete sunt supuse evaluării pe baza următorului punctaj de evaluare:

Criterii

Punctaj

Participarea beneficiarului - cofinanțarea de minum 10% din valoarea solicitării

10 puncte

Cheltuieli necesare pentru una dintre situațiile:

 • g) Construire, reparație, consolidare, modernizare, extindere în condițiile aprobării documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementarilor in vigoare;

 • h) conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor religioase;

 • i] amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase;

 • j) construirea și repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităților de învățământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;

 • k) construirea, amenajarea, dotarea și repararea clădirilor având destinația de așezăminte de asistență socială și medicală ale unităților de cult;

 • 1) desfășurarea unor activități de asistență socială și medicală ale unităților de cult.

40 puncte

Rezultatele proiectului (implementarea proiectului duce la finalizarea unui obiectiv propus]

20 puncte

Obiectivul este înscris în lista monumentelor istorice din municipiul Brăila

10 puncte

Motivația

20 puncte

TOTAL

100 puncte

Numai proiectele cu un punctaj minim de.60 de puncte vor fi propuse pentru acordarea sprijinului financiar.


Anexa nr. 4 la-

CONTRACT DE FINANȚARE

în temeiul art. 3 alin, 3 din Ordonanța Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată si modificata prin OG 11/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 82/2001, aprobate prin H.G. 1470/2002, în baza Hotărârii Consiliului Local Brăila nr................................,

între:

Art. 1. Părțile contractului:

 • a) Municipiul Brăila, cu sediul în localitatea Brăila, Piața Independenței nr. 1, județul Brăila, cod fiscal 4205670, cod iban............................................................ deschis la Trezoreria Brăila, reprezentat prin

domnul Viorel Marian Dragomir - Primar și Gurgu Vasîlica - director Direcția Finanțelor Publice Locale, denumit în continuare finanțator,

Și

 • b) ......................................................................................................................cu sediul în Brăila, strada

.............................    având adeverința de funcționare nr..........................., eliberată de.............................................. reprezentat legal prin...........................................................................................

și........................................    contabil/responsabil financiar, denumită în continuare beneficiar.

Art. 2. Obiectul contractului:

Obiectul prezentului contract îl constituie alocarea sumei de.................................lei de către finanțator, în

vederea realizării de către beneficiar a activitatii/proiectului .................................................................",

aprobat(ă) prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr........................../......................

Art. 3. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între data semnării acestuia de către ambele părți și sfârșitul anului bugetar.

Art. 4. Drepturile și obligațiile părților:

 • I. Finanțatorul:

 • a) se obligă să pună la dispoziția beneficiarului sumele reprezentând sprijinul financiar;

 • b) are dreptul să solicite rapoarte privind derularea actiivitatii/proiectului;

 • c) are dreptul să modifice cuantumul sprijinului financiar alocat sau să rezilieze prezentul contract dacă beneficiarul comunică date, informații sau înscrisuri false ori eronate, precum și în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale asumate de către beneficiar.

 • d] să efectueze controale și să verifice modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar alocat.

 • II. Beneficiarul:

 • a) are dreptul să primească sumele reprezentând sprijinul financiar, în condițiile prevăzute în contract;

 • b) se obligă să utilizeze finanțarea nerambursabilă numai în scopul realizării activitatii/proiectului prevăzut la art. 2;

 • c) se obligă să reflecte corect și la zi, în evidențele sale contabile, toate operațiunile economic financiare ale activitatii/proiectului și să le prezinte finanțatorului ori de câte ori îi sunt solicitate, pe durata derulării contractului;

 • d) se obligă să solicite în scris printr-o notă de fundamentare alimentarea contului cu suma alocată;

 • e) se obligă să specifice, pe durata activitatii/proiectului, pe afișe, cataloage, alte materiale publicitare, faptul că acestea au fost realizate prin sprijin financiar de la bugetul Municipiului Brăila;

 • f) să participe cu o contribuție proprie de minim 10% din valoarea sprijinului financiar solicitat, dar nu mai mult de sprijinul financiar maxim stabilit prin hotărâre a consiliului local

 • g) să restituie, în termen de 10 zile de la depunerea raportului final a sumelor primite cu titlu de sprijin financiar, necheltuite;

 • h) să întocmească și să transmită decontul de cheltuieli, respectiv documentația privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor conform Ordinului 1792/2002 al Ministerului Finanțelor Publice, devizul lucrării, copii de pe documentele de adjudecare, contracte, facturi, ordine de plată, note de recepție, bonuri de consum, procesele verbale de recepție pentru lucrări și servicii;

 • i) se obligă să accepte controlul și verificările organului de control al finanțatorului în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie sprijinul financiar primit.

Art. 5. Modificarea contractului:

(1) Beneficiarul are obligația de a informa de îndată finanțatorul-cel mai târziu în termen de 48 de ore de la producere-cu privire la orice eveniment sau împrejurare de natură a cauza o modificarea a proiectului cultural.

(2) Prezentul contract poate fi modificat prin act adițional numai în urma intervenirii unui caz de forță majoră.

Art. 6. încetarea contractului:

 • a) prin acordul de voință al părților;

 • b] prin reziliere, la solicitarea motivată a uneia dintre părți;

 • c) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost reziliat;

 • d) de drept: în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părții în culpă i s-a adus la cunoștință că nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale;

 • e) dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 3 luni.

Art. 7. Forța majoră:

 • [1] Este exonerată de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce-i revin partea care a fost împiedicată de intervenția unui caz de forță majoră;

 • (2) Este forță majoră evenimentul absolut imprevizibil, imposibil de împiedicat și independent de voința părților, care le oprește să-și execute obligațiile ce le revin potrivit prezentului contract;

 • (3) Intervenția forței majore trebuie comunicată de partea care o invocă în termen de două zile calendaristice de la data apariția acesteia.

Art. 8. Clauze speciale:

(1) Utilizarea ajutorului financiar în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul contract este interzisă și atrage încetarea acestuia fără intervenția instanței judecătorești.

(2] în ceea ce privește restituirea sumelor primite, beneficiarul datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform legislației privind colectarea creanțelor bugetare, care se fac venit la bugetul Municipiului Brăila.

Art. 9. Soluționarea litigiilor:

(1) Eventualele litigii dintre părți urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.

(2) în cazul nerezolvării pe cale amiabilă, litigiile urmează a fi soluționate de instanțele judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 10. Dispoziții finale:

(1) Comunicările între părți în legătură cu executarea prezentului contract vor fi făcute numai în scris.

(2) Clauzele prezentului contract se completează si se interpretează conform legislației din Romania in materie, precum si prevederilor Codului civil.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi,...................în 2 exemplare având aceeași forță juridică, un

exemplar pentru cofinanțator și unul pentru beneficiar.

Municipiul Brăila Primar, Viorel Marian Dragomir


Unitatea de Cult Reprezentant Legal,


Direcția Finanțelor Publice Locale, Director Executiv

Ec. Gurgu Vasilica


Contabil Șef/Responsabil Financiar,


Direcția Juridic Contencios,

Director Executiv Dr. Jr. Angelica Bratu

Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism

Director Executiv Ionica Chiriac

DATE GENERALE

Datele de identificare ale unității de cult:

Datele de identificare ale reprezentantului:

JUSTIFICAREA SUMELOR PRIMITE

Unitatea centrală de cult

Hramul

Denumirea unității de cult

Localitatea

Adresa unității de cult

Județul

Codul 1BAN

Cod Fiscal

Numele reprezentantului:

Date personale (CNP):

Telefon:

E-maii:

Suma primită în anul în curs

Scopul pentru care a fost solicitată suma

Scurta descriere a lucrărilor efectuate

(maxim 20 de rânduri)

Detaliere concretă a lucrărilor efectuate pe

banii primiți de la Municipiul Brăila (inclusiv

achiziționarea de materiale de construcții):

Declar pe propria răspundere că facturile și chitanțele prezentate spre justificare în dosarul prezentat nu au fost folosite la alte instituții ale statului pentru justificarea unor sume primite. Cunoscând pedeapsa prevăzută de Codul penal pentru infracțiunea de fals în declarații, am verificat datele din prezenta declarație, care este completă și corectă.

Nume și prenume

SemnăturăAnexa nr. 5

4A ftE&UU-M-S &1T

RAPORTUL DE JUSTIFICARE A SUMELOR PRIMITE CA SPRIJIN FINANCIAR

Justificarea sumelor primite ca sprijin financiar, se va face prin întocmirea unui Raport, ce va cuprinde:

 • a) Documentele justificative pentru sumele alocate de la bugetul Municipiului Brăila;

 • b) Nume și prenume;

 • c) Semnătura solicitantului.