Hotărârea nr. 238/2020

Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOTARAREA NR. 238 din 29.05.2020

Privind: Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de avizul favorabil al Consiliului Concurenței transmis prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. F512/29.04.2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 92/2007, Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 131/1401/17.04.2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, H.C.L.M. nr.107/30.03.2017, precum și ale H.C.L.M. nr. 82/20.02.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric din Municipiul Brăila, cu anexele 1-16, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Verificarea și avizarea documentelor lunare justificative întocmite de operatorul Braicar SA, ce stau la baza stabilirii compensației financiare, inclusiv a diferențelor de tarif, pentru plata obligației de serviciu public de către Municipiul Brăila, se efectuează de Serviciul de Transport Public Local de Călători si Administrare Portuară Brăila.

 • (2) Documentele justificative întocmite conform alin. (1) se transmit Primăriei Municipiului Brăila spre avizare de către Direcția Tehnică și pentru efectuarea plății de către Direcția Finanțelor Publice Locale.

Art.3 (1) Urmărirea, verificarea și, după caz, calculul penalităților pentru neîndeplinirea indicatorilor de performanță ai serviciului de către operatorul Braicar S.A., se efectuează de Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, prin compartimentele sale de specialitate și se aduc la cunoștință lunar, atât operatorului, cât și Primăriei Municipiului Brăila.

 • (2) Documentele justificative întocmite conform alin. (1) se transmit Primăriei Municipiului Brăila spre avizare de către Direcția Tehnică, iar Direcția Finanțelor Publice Locale va întocmi și transmite documentele necesare efectuării plății de către Braicar S.A.

Art.4 (1) Se aprobă tarifele pentru autorizațiile de transport și licențele de traseu eliberate de Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila pentru serviciul public de transport local, astfel:

 • a. Tarif de eliberare licență de traseu însoțită de caietul de sarcini aferent acesteia și de copiile „conform cu originalul” pentru toate mijloacele de transport auto utilizate pentru realizarea traseului - 8000 lei/an/traseu, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • b. Tarif de eliberare autorizație de transport și copii conforme pentru transportul electric - 150 lei/exemplar;

 • c. Taxă viză anuală autorizație de transport, copii conforme pentru transportul electric - 100 lei /exemplar.

(2) Plata se va face în două tranșe, prima până la data de 31 ianuarie a anului în curs și a doua până la data de 31 iulie.

Art.5 La data semnării procesului-verbal de începere a prestării serviciului public de transport călători în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate auto și electric în Municipiul Brăila, își încetează aplicabilitatea H.C.L.M. Brăila nr. 39/27.02.2009, H.C.L.M. Brăila nr. 175/18.06.2010, H.C.L.M. Brăila nr. 176/18.06.2010, H.C.L.M. Brăila nr. 177/18.06.2010, H.C.L.M. Brăila nr. 178/18.06.2010 si H.C.L.M. Brăila nr. 128/30.03.2018.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Tehnică și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală și de către Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila și societatea Braicar S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev,0

Anexa 1 la HCLM Nr. din Z<3. Op.

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN MUNICIPIUL BRĂILA

Nr. /

PREZENTUL CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL a fost încheiat la data de între:

1. Municipiul Brăila, persoană juridică, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, având cod fiscal nr. 4205670, cont nr. RO47TREZ15121A300530XXXXX, deschis la Trezoreria Brăila, reprezentat prin Viorel Marian Dragomir, având funcția de Primar în calitate de delegatar, pe de o parte, denumit în continuare Autoritatea Contractantă;

și

2. Operatorul de transport S.C. BRAICAR S.A., cu sediul în Brăila, str. Independenței, nr. 10, bl. B2, parter, înregistrat sub nr. J09/276/1998 la Registrul comerțului, având contul RO64 BACX 0000 0008 2649 3000 deschis la UniCredit Bank S.A Brăila, codul unic de înregistrare ROI0597853, reprezentat legal prin Cornel Săndulescu având funcția de Director General, în calitate de delegant, denumit în continuare Operatorul, pe de altă parte,

în continuare denumiți în mod individual "Partea' și în mod colectiv „Părțile”.

ÎNTRUCÂT:

 • • Contractul a fost atribuit potrivit legislației aplicabile în materia serviciilor publice de transport persoane prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul contract și cu respectarea cerințelor privind publicitatea intenției de atribuire a contractului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 1370/2007;

 • • Prezentul Contract are ca scop furnizarea de servicii de transport public de interes economic general și stabilirea condițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea transportului public de călători în Municipiul Brăila.

Prin urmare, luând în considerare cele de mai sus, părțile convin să încheie prezentul Contract după cum urmează:

CAPITOLUL 1. DEFINIȚII

5

în măsura în care nu se prevede altfel, termenii și expresiile folosite în Contract vor avea următorul înțeles:

„A.N.R.S.C. ”

înseamnă Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

„Atribuire directă ”

înseamnă modalitatea prin care Autoritatea Contractantă deleagă gestiunea serviciilor de transport public local, fără licitație publică sau negociere directă, potrivit art. 30 alin. (6) din Legea nr. 92/2007, direct Operatorului, având în vedere calitatea acestuia de Operator intern.

Atribuirea directă avută în vedere este cea reglementată de art. 2 litera h) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, potrivit căruia prin atribuire directă se înțelege atribuirea unui contract de servicii publice unui anumit operator de serviciu public, fără o procedură competitivă de atribuire prealabilă.

„Autoritate de autorizare "

înseamnă structura locală cu atribuții de organizare, reglementare, autorizare, monitorizare și control al serviciului public de transport călători înființate în aparatul de specialitate al primarului, respectiv- Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

„Autoritatea

Contractantă "

înseamnă autoritatea locală competentă: Municipiul Brăila, care are competența legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă.

„ Compensație ”

Reprezintă compensații de serviciu public, definite la art. 2 litera (g) din Regulamentul nr. 1370/2007 drept orice beneficii, în special financiare, acordate direct sau indirect de către o autoritate competentă din fonduri publice în perioada de punere în aplicare a unei obligații de serviciu public sau în legătură cu perioada respectivă.

„ Continuitatea Serviciului de Transport Public "

înseamnă abilitatea de menținere și reconstituire a funcțiilor esențiale ale serviciului de transport public (activitățile sau sarcinile pe care un operator de transport public trebuie să le îndeplinească în siguranță pentru asigurarea limitată a serviciilor vitale pentru susținerea funcțiilor social/economice ale unei zone) în cazul unor situații perturbatoare previzionale sau de urgență

„ Contract"

înseamnă prezentul Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, inclusiv toate anexele la acesta.

Contractul este un contract de servicii publice, definit la art. 2 litera i) din Regulamentul CE nr. 1370/2007 drept actul obligatoriu din punct de vedere juridic care confirmă acordul încheiat între o autoritate competentă și un operator de serviciu public cu scopul de a încredința

respectivului operator de serviciu public gestionarea și exploatarea serviciilor publice de transport de călători, sub rezerva unor obligații de serviciu public.

,, Diferențe de tarif"

Reprezintă sumele acordate Operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, aferente acoperirii influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimațiile de călătorie individuale pentru anumite categorii de călători, potrivit Capitolului 8 din prezentul Contract și Anexei 7.

.. Drept exclusiv "

Dreptul exclusiv avut în vedere este cel definit în Regulamentul CE nr. 1370/2007 ca fiind orice drept care permite exploatarea anumitor servicii publice de transport de călători de către un operator de servicii publice pe o anumită rută sau rețea ori într-o anumită zonă, cu excluderea oricărui alt asemenea operator.

„ Entitatea Contractanta "

înseamnă autoritatea locală competentă: Municipiul Brăila, care are competența legală de a delega gestiunea Serviciului de transport public local și capacitatea de a concesiona infrastructura aferentă.

„Data Intrării în Vigoare "

înseamnă data semnării prezentului Contract.

„ Data începerii ”

înseamnă data începerii prestării Serviciului public de transport călători, respectiv la data semnării de către Părți a procesului verbal prevăzut în cuprinsul Capitolului 6 {„Perioada de Mobilizare") din prezentul Contract.

„ Efectul financiar net ”

înseamnă totalitatea efectelor financiare, pozitive sau negative, ale conformării Operatorului cu Obligația de serviciu public. Efectul financiar net va fi calculat potrivit Anexei la Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 și va ține seama de costurile efective cu prestarea Obligației de serviciu public suportate de Operator, reflectate în situațiile financiare anuale ariditate ale acestuia, pe categoriile de costuri prevăzute în Anexa nr. 9.

„Licență de traseu ”

înseamnă actul tehnic și juridic emis de Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, opozabilă față de organele cu atribuții de control în trafic, care atestă că Operatorul are dreptul să presteze serviciul local sau județean de transport călători, după caz, efectuat pe căi publice de transport rutier cu autobuze sau autocare, pe un anumit traseu și conform Programului de transport al Operatorului;.

„ Obligații de serviciu public ”

Obligațiile de serviciu public sunt acele obligații definite de art. 2 litera (e) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv acele cerințe definite sau stabilite de către o

autoritate competentă, pentru a asigura servicii publice de transport de călători de interes general, pe care un operator, dacă ar ține seama de propriile sale interese comerciale, nu și le-ar asuma sau nu și le-ar asuma în aceeași măsură sau în aceleași condiții fără a fi retribuit.

Operator "

înseamnă societatea comerciala care are competența și capacitatea recunoscute de a presta serviciile de transport public local care fac obiectul prezentului Contract, în condițiile reglementărilor în vigoare, si care asigură nemijlocit administrarea și exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.

Operatorul este un operator de serviciu public, definit la art. 2 litera d) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept orice întreprindere publică sau privată sau orice grup de astfel de întreprinderi care exploatează servicii publice de transport de călători, sau orice organism public care prestează servicii publice de transport de călători.

Operatorul este un operator intern, astfel cum acesta este definit de art. 2 litera (j) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, respectiv o entitate cu personalitate juridică distinctă, asupra căreia Autoritatea Contractantă exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra propriilor sale departamente și are toate obligațiile legale ce decurg din această calitate.

„ Partea "

înseamnă Entitatea contractantă sau Operatorul.

„ Părți ”

înseamnă Entitatea contractantă și Operatorul.

„ Program de circulație"

înseamnă documentul utilizat în transportul public de persoane prin curse regulate, care conține în principal informații privind traseul, capetele de traseu, lungimea traseului, stațiile pentru îmbarcarea/debarcarea călătorilor, distanțele dintre stații, zilele de circulație a curselor, intervalele de succedare a curselor locale sau, după caz, orele de sosire a curselor județene în/la stațiile publice/capetele de traseu.Programele de circulație sunt aferente traseelor ce fac parte din Programul de transport asumat de Operator prin prezentul Contract, atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.2.

„Programul de investiții"

înseamnă Programul de investiții al Operatorului și Programul de Investiții al Autorității Contractante, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.

„ Programul de investiții al Autorității Contractante "

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de Autoritatea Contractantă, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi, atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri publice, atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.2.

„Programul de investiții al Operatorului"

înseamnă programul estimativ al lucrărilor de investiții asumate de către Operator, pentru modernizări, reabilitări, dezvoltări de capacități, obiective noi atât fizic, cât și valoric, realizate din fonduri proprii ale Operatorului,

atașat la prezentul Contract ca Anexa 3.1.

,, Programul de transport”

înseamnă partea în sarcina Operatorului din Programul de Transport Public local de persoane (întocmit și aprobat de Autoritatea Contractantă prin care se stabilesc, traseele pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Autorității Contractante) Programele de Circulație, capetele de traseu, stațiile publice, numărul și capacitatea tramvaielor/troleibuzelor/autobuzelor          necesare).

Programul de transport este atașat la prezentul Contract ca Anexa 2.1.

„ Raportul lunar de constatare "

înseamnă documentul întocmit în conformitate cu Anexa 8.1 la prezentul Contract, în baza căruia Autoritatea Contractantă plătește lunar Operatorului Compensația.

„ Serviciu de transport public local"

Serviciul de transport public local este un serviciu integrat în sensul prevăzut de art. 2 litera m) din Regulamentul 1370/2007, care asigură servicii interconectate de transport în raza administrsativ teritorială a Autorității Contractante, cu un serviciu unic de informații, un regim unic de taxare a Titlurilor de transport și un orar unic de transport.

Serviciul de transport public local reprezintă transport public de călători și este definit de art. 2 litera a) din Regulamentul CE nr. 1370/2007, drept serviciul de interes economic general, prestat către public în mod nediscriminatoriu și continuu pe raza Autorității Contractante, potrivit Programului de transport.

înseamnă suma operațiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea persoanelor cu ajutorul vehiculelor, pe distanțe și în condiții prestabilite, potrivit prevederilor prezentului Contract, conform Programului de transport al Operatorului, în Municipiul Brăila

„Sisteme de transport inteligent sau STI"

înseamnă un ansamblu de sisteme în cadrul cărora se aplică tehnologii ale informației și comunicațiilor în domeniul transportului rutier, inclusiv infrastructură, vehicule și utilizatori, în gestionarea traficului și gestionarea mobilității, precum și pentru interfețe cu alte moduri de transport. STI poate cuprinde fără a fi limitat la acestea: sistemul de management și control în trafic, sistemul de informare a călătorilor, sistemul monitorizare și localizare prin GPS a autovehiculelor, sistemul electronic de taxare, sistemul de numărare a călătorilor, etc.

„ Tarif de călătorie ”

înseamnă prețul perceput de către Operator de la calatori în schimbul vânzării Titlurilor de călătorie, stabilit de către Autoritatea Contractantă, potrivit dispozițiilor legale și prezentului Contract.

„ Titluri de călătorie ”

înseamnă orice bilete, abonamente, taxe de călătorie, suprataxe, legitimații de călătorie, cârduri magnetice sau

contactless ce permit deplasarea călătorilor beneficiari ai Serviciului de transport public local, emise conform prevederilor legale.

"Valoarea Contractului’'

Reprezintă totalitatea costurilor implicate ale Autorității Contractante pentru îndeplinirea contractului pe toată durata acestuia și care este echivalentul remunerației totale. înainte de aplicarea TVA, cuvenită operatorului serviciului public, inclusiv compensația plătită de Autoritatea Contractantă.

CAPITOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul prezentului Contract îl constituie delegarea sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului de transport public local pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Brăila inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului.

 • 2.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public local în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la Capitolul 3 din prezentul Contract, pe traseele prevăzute în cadrul Anexei 2 din prezentul Contract.

 • 2.3. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea serviciilor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, în situația în care devine necesară prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau înființarea de noi stații, în condițiile legislației în vigoare ce reglementează domeniului achizițiilor publice, și în special a a Legii 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

 • 2.4. Subcontractarea de către Operator de lucrări sau servicii conexe Serviciului de transport public se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice.

CAPITOLUL 3. OBLIGAȚIA DE SERVICIU PUBLIC

 • 3.1. în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract, Operatorul se obligă să îndeplinească Serviciul de transport public local cu respectarea Obligațiilor de serviciu public stabilite mai jos:

 • i. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie aprobate de Autoritatea Contractantă și va furniza servicii de transport pentru grupuri sociale de călători care pot beneficia de reduceri / gratuități în conformitate cu politicile naționale de transport din România și cu cerințele și reglementările legale, precum și în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Brăila, potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • ii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu principiile continuității, frecvenței, regularității și capacității prevăzute în Programul de transport;

 • iii. Operatorul va presta Serviciul de transport public local în conformitate cu indicatorii de calitate prevăzuți în prezentul Contract;

 • iv. Operatorul va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul Contract și în legislația Europeană și națională;

 • v. Operatorul va presta Serviciul de transport public local cu vehiculele prevăzute în prezentul Contract, potrivit Anexei 5.2.

 • 3.2. Operatorul va realiza Serviciul de transport public de călători în conformitate cu Obligațiile de serviciu public prevăzute la art. 3.1.și va avea:

 • i. dreptul la plata Compensației din partea Autorității Contractante, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • ii. dreptul la Diferențe de tarif, în termenii și condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • iii. dreptul exclusiv de a desfășură Serviciul de transport public local pe traseele atribuite;

 • iv. dreptul de a emite, vinde și controla Titlurile de călătorie, în condițiile prevăzute în prezentul Contract;

 • v. dreptul de exploatare a infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 4.1.

 • 3.3. Drepturile și obligațiile Operatorului de la pct. 3.1 și pct. 3.2 se completează cu cele prevăzute la Capitolul 14 din prezentul Contract.

 • 3.4. Fiecare Parte va acționa cu bună credință și va face toate eforturile pentru a asigura respectarea prezentului Contract

CAPITOLUL 4. CATEGORII DE BUNURI FOLOSITE ÎN REALIZAREA CONTRACTULUI

Art. 4.1. Categoriile de bunuri utilizate de Operator în executarea Contractului sunt următoarele:

 • i. bunuri de retur, respectiv bunurile puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă către Operator în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa 4.1, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții de la bugetul local sau central precum și cele realizate de Operator în conformitate cu Programul de investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini. Autorității Contractante;

 • ii. bunuri de preluare, respectiv bunurile dobândite de către Operator cu acordul Autorității Contractante, rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale Operatorului în condițiile legii, care aparțin Operatorului și care sunt , utilizate de acesta în scopul executării Contractului. Bunurile de preluare sunt prevăzute în Anexa 4.2. La încetarea Contractului, din orice cauză. Autoritatea Contractantă are dreptul de a dobândi bunurile de preluare în schimbul plății către Operator în termen de 60 zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea neamortizată a bunurilor de preluare. Pe toată durata Contractului, Operatorul își asumă obligația de a nu înstrăina bunurile de preluare, fără consimțământul prealabil scris al Autorității Contractante;

iii-, bunuri proprii, respectiv bunurile care aparțin Operatorului și care sunt utilizate de către acesta în scopul executării Contractului, pe durata acestuia, cu excepția celor prevăzute la punctul ii) de mai sus. Bunurile proprii sunt prevăzute în Anexa 4.3. La încetarea Contractului, din orice cauză, bunurile proprii rămân în proprietatea Operatorului.

CAPITOLUL 5. DURATA CONTRACTULUI

 • 5.1 Durata Contractului este de 6 ani, începând de la Data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5.2 Durata Contractului poate fi prelungită prin act adițional, pe o perioadă de cel mult jumătate din durata inițială, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 1370/2007.

 • 5.3 Entitatea contractantă are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, de a prelungi durata Contractului pe măsuri de urgență în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări, pe o perioadă ce nu poate depăși doi ani.

CAPITOLUL 6. PERIOADA DE MOBILIZARE

 • 6.1 între Data Intrării în Vigoare și Data de începere, se întinde Perioada de Mobilizare.

 • 6.2 în Perioada de Mobilizare, care este de maximum 3 luni de la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract, dacă Părțile nu convin. în scris, prelungirea acestei perioade, Operatorul are obligația să prezinte Entității Contractante următoarele:

 • a. mijloacele de transport cu care s-a angajat prin Ofertă, în stare bună de funcționare și dotate conform cerințelor din Caietul de Sarcini;

 • b. copii după licențele/autorizațiile eliberate de autoritățile competente pentru toate mijloacele de transport cu care Operatorul s-a angajat prin Ofertă că va efectua Serviciul public de transport călători;

 • c. copii după actele doveditoare privind angajarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, inclusiv personal cu atribuții pentru repararea și întreținerea mijloacelor de transport și manager de transport, însoțite de dovada calificării profesionale aferentă fiecărei activități prestate de personalul angajat;

 • d. copii după actele doveditoare privind infrastructura aflată la dispoziția operatorului, amenajată și dotată pentru parcarea, întreținerea, repararea și alimentarea cu combustibili / energie electrică a mijloacelor de transport pe raza teritorială de competență a Entității Contractante, conform cerințelor din Caietul de Sarcini, precum și prezentarea fizică, în teren, a respectivelor amenajări;

 • e. copii după contractele de asigurare a persoanelor transportate și a bagajelor acestora, inclusiv contractele de asigurare obligatorie RCA pentru fiecare autovehicul;

 • f. copii după actele doveditoare privind organizarea operațională a dispeceratului și a dotărilor speciale de urmărire și coordonare în trafic a mijloacelor de transport, de intervenție și de depanare;

 • g. copii după certificatele de înmatriculare/înregistrare, din care să rezulte că toate mijloacele de transport cu care s-a angajat în prestarea Serviciului public de transport călători au fost înmatriculate/înregistrate în județul sau, după caz, în localitatea de reședință a Entității Contractante, în cazul în care operatorul deține mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate într-un alt județ sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

 • h. dovada constituirii garanției de bună execuție a contractului, în cuantumul prevăzut în prezentul Contract.

 • 6.3 în termen de maximum 5 zile lucrătoare de Ia data îndeplinirii de către Operator a tuturor obligațiilor prevăzute la pct. 6.2. ori de la data expirării Perioadei de Mobilizare, Părțile vor încheia Procesul-verbal de constatare a îndeplinirii obligațiilor din Perioada de Mobilizare.

 • 6.4 Dacă oricare dintre obligațiile prevăzute la pct.6.2. de mai sus, inclusiv semnarea Procesului-verbal de constatare a îndeplinirii obligațiilor din Perioada de Mobilizare, nu a fost îndeplinită și nici nu s-a renunțat la ea în momentul sau înaintea expirării termenului prevăzut la pct.6.2. de mai sus, atunci, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris, Autoritatea Contractantă poate denunța unilateral acest Contract, prin notificarea celeilalte Părți, aceasta din urmă având obligația să plătească daune-interese în valoare de 0,1% din valoarea contractului, în termen de 60 de zile de la data expirării termenului prevăzut la pct. 6.2.

 • 6.5 Pe durata Perioadei de Mobilizare, Părțile vor coopera în sensul că își vor asuma toate obligațiile necesare și vor depune toate diligențele pentru ca efectuarea Serviciului să poată începe în termenul prevăzut la pct. 6.2. de mai sus, astfel cum a fost prelungit, dacă este cazul, și se vor informa reciproc cu privire la datele la care estimează că vor îndeplini obligațiile ce le revin, precum și cu privire la orice alte aspecte de interes în legătură cu stadiul îndeplinirii acestor obligații ori la activitățile întreprinse în vederea îndeplinirii acestora.

CAPITOLUL 7. REDEVENȚA

 • 7.1. In schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor publice puse la dispoziție de către proprietarul bunurilor, prevăzute în Anexa nr. 4, Operatorul se obligă să plătească Entității Contractante, conform prevederilor art. 29 alin. (11) lit. m) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o redevență calculată anual similar amortizării, în procent de 0,1% din valoarea ramasă de amortizat a bunurilor puse la dispoziție conform Anexei 4.1. La data semnării Contractului redevență anuală datorată de Operator este de 19.877 lei.

 • 7.2. Operatorul va achita trimestrial Autorității Contractante valoarea redevenței anuale datorate, împărțită în tranșe egale, cel târziu până la data de 15 a primei luni a trimestrului următor celui pentru care redevență este datorată.

 • 7.3 Plata redevenței se va face în contul [...] deschis la [...], codul de înregistrare fiscală al Autorității Contractante este [...].

 • 7.4. Pentru nerespectarea termenului de plată a redevenței. Operatorul datorează Autorității Contractante penalități de întârziere, calculate prin aplicarea procentului de 0,03%/zi de întârziere asupra sumei neachitate.

 • 7.5. în caz de întârziere la plată a redevenței cu 90 de zile, Autoritatea Contractantă va executa garanția constituită de Operator cu suma datorată de acesta.

7.6. Estimarea redevenței pe perioada contractuală :

Anul

1

2

3

4

5

6

(I) Valoarea totala rămasă de amortizat a mijloacelor fixe date in administrare

19.876.854

22.691.553

21.374.483

20.057.413

94.795.792

90.364.632

(II) Valoarea redevenței (0,1% din I)

19.877

22.692

21.374

20.057

94.796

90.365

(III)

Amortizarea anuală

1.158.995

1.317.070

1.317.070

1.317.070

4.431.160

4.431.160

Diferența valorii redevenței (Ulii)

1.139.118

1.294.378

1.295.696

1.297.013

4.336.364

4.340.795

CAPITOLUL 8. GARANȚIA

 • 8.1. în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului Contract, Operatorul este obligat să constituie, cu titlu de garanție, în contul Autorității Contractante, Garanția de Buna Execuție, reprezentând valoarea redevenței pe primul an de derulare a contractului, fara TVA.

 • 8.2. Din garanția de bună execuție se rețin, dacă este cazul, penalitățile și orice alte sume datorate Entității Contractante și neachitate de către Operator, în baza Contractului, în condițiile prevăzute la art. 47 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

 • 8.3. Garanția de bună execuție se restituie la sfârșitul prezentului Contract, cu respectarea prevederilor art. 48 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

CAPITOLUL 9. DIFERENȚELE DE TARIF

 • 9.1. Operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuitățile și reducerile la transportul în comun, prevăzute în Anexa 7.1, și care dețin un Titlu de călătorie valabil, precum și de orice alte gratuități și reduceri ce reies din acte nonnative și hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Brăila, Modul de acordare a Diferențelor de tarif este cel prevăzut în Anexa 7.2.

 • 9.2. Operatorul se obligă să emită Titluri de călătorie pentru toate categoriile de călători care beneficiază de reduceri și gratuități, potrivit prevederilor legale și hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Brăila

 • 9.3. Sumele aferente Diferențelor de tarif se estimează anual, potrivit Anexei nr. 7.3, și se prevăd în bugetele autorităților competente.

 • 9.4. Acoperirea Diferențelor de tarif acordate Operatorului se va face până la valoarea integrală a Titlurilor de călătorie, în baza numărului de Titluri de călătorie cu valoare redusă vândute și a numărului de Titluri de călătorie de care beneficiază gratuit fiecare categorie de călători, în luna respectivă, dovedite prin rapoartele lunare ale sistemului electronic de taxare și ale sistemului de numărare a călătorilor și a altor documente justificative stabilite prin acte nonnative.

 • 9.5. Plata Diferențelor de tarif către Operator se va face lunar de către Entitatea contractantă, în baza facturii emise de către Operator și a documentației justificative. Operatorul are obligația de a emite factura până la data de 10 a lunii următoare a celei pentru care se face decontarea, la care va atașa documentația justificativă care conține dovezile prevăzute la art. 9.4 pentru fiecare categorie de călători care beneficiază de reduceri și gratuități.

 • 9.6 Entitatea contractantă are obligația să facă plata Diferențelor de tarif în termen de 15 de zile de la emiterea facturii și a documentației justificative depusă de către Operator. Modelul de decont este prevăzut în Anexa nr. 7.4.

 • 9.7. Suma reprezentând Diferențele de tarif pentru luna respectivă facturată intră în calculul Compensației, indiferent de stadiul plății facturii pentru diferențele de tarif.

CAPITOLUL 10. COMPENSAȚIA

 • 10.1. Autoritatea Contractantă va plăti Operatorului Compensația pentru acoperirea costurilor de exploatare plus un profit rezonabil în cazul în care impune obligații de serviciu public și/sau obligații tarifare privind practicarea unor tarife de călătorie sub nivelul tarifului mediu pe călătorie (lei/călătorie) ofertat/aplicat și fundamentat de către Operator în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la normele-cadru aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007.

 • 10.2 Sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local și se estimează anual de către Autoritatea Contractantă în conformitate cu reglementările în vigoare.

 • 10.3. Compensația lunară plătită Operatorului se calculează după următoarea formulă:

Clunară = Ch + Pr- V

unde:

C Imună [lei] - reprezintă Compensația lunară plătită Operatorului;

Ch [lei]- reprezintă cheltuielile de exploatare, aferente Obligațiilor de serviciu public, calculate după următoarea formulă:

Ch = L( c unitar x Km ), unde

C unitar reprezintă costul în lei stabilit pe km pentru fiecare categorie de mijloc de transport; Este calculat, în raport cu numărul de kilometrii prestați conform programului de transport, pe baza nivelul cheltuielilor de exploatare și cheltuielilor financiare suportate de Operator pentru îndeplinirea Obligațiilor de serviciu public, condițiilor de mediu impuse și a tuturor cerințelor prevăzute în prezentul Contract, fundamentate în conformitate cu structura pe elemente de cheltuieli prevăzută în anexa la Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane aprobate prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007, prin aplicarea principiilor privind stabilirea cheilor de repartizare a cheltuielilor indirecte și cheltuielilor generale și administrative între activitățile desfășurate de Operator, potrivit anexei nr. 9 la prezentul Contract. Cheltuielile eligibile sunt calculate cu includerea amortizării lunare a investițiilor realizate de Operator din fonduri proprii și a cheltuielilor financiare aferente rambursării creditelor de investiții. Amortizarea investițiilor realizate de Operator din fonduri publice nu este eligibilă pentru calculul Ch; Costurile specifice unitare stabilit de părți pentru primul an sunt:

C unitar autobuze / anul 1 = 6,92 lei/ km

C unitar tramvaie / anul 1 =5,16 lei/km

Km reprezintă numărul de km efectivi realizați de mijloacele de transport Operatorului în luna pentru care se acorda Compensația, pe traseele stabilite în Programul de transport, inclus în Anexa 2 și potrivit metodologiei inclusă la Anexa 13, pentru fiecare categorie de mijloc de transport;

Pr [lei]- reprezintă profitul rezonabil al Operatorului, reprezentând o rată de rentabilitate a capitalului normală pentru sectorul de activitate de transport public și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public de transport suportat de Operator, aplicată la total costuri eligibile. în vederea estimării Compensației pentru fiecare an calendaristic și a evitării supra-compensării, nivelul profitului rezonabil al operatorului de transport public este stabilit pe baza ratei SWAP pentru România, stabilită de Comisia Europeană și publicată de Consiliul Concurenței pa pagina de web www.ajutordestat.ro, pe interviul 01.01.2020 - 30.06.2020 pentru o durată contractuală de 6 ani. Rata profitului rezonabil stabilită de Părți, pentru întreaga durată de valabilitate a Contractului, care se aplică la total cheltuieli eligibile CE este de 4.02%.;

V [lei]- reprezintă totalitatea veniturilor generate în legătură cu prestarea serviciului public de transport de către Operator, pentru luna pentru care se acordă Compensația, respectiv venituri din vânzarea Titlurilor de călătorie la care Operatorul este îndreptățit și venituri din alte activități legate de prestarea serviciului public de transport la care Operatorul este îndreptățit potrivit prezentului Contract.

 • 10.4. Compensația se calculează și se plătește cumulat pentru toate obligațiile tarifare impuse și pentru serviciile publice de transport efectuate cu toate tipurile de mijloace de transport.

 • 10.5. Compensația va fi plătită Operatorului, în baza Raportului lunar de constatare și a facturii emise de Operator. Raportul lunar de constatare se întocmește de către Operator, potrivit Anexei nr. 8.1, și se depune la registratura Autorității Contractante până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația, Raportul lunar de constatare se analizează și semnează de către Entitatea contractantă până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se plătește Compensația.

 • 10.6. în cazul în care sumele înscrise în Raportul lunar de constatare nu sunt agreate de către Autoritatea contractantă, acest lucru va fi menționat în Raportul lunar de constatare, iar Autoritatea contractantă va plăti suma necontestată în termenul prevăzut la pct. 10.7 de mai jos, urmând ca pentru partea Compensației contestată, Părțile să acționeze potrivit Capitolului 22.

 • 10.7. Operatorul are obligația de a întocmi și trimite factura pentru plata compensației în termen de 10 zile de la semnarea Raportului lunar de constatare. Autoritatea contractantă are obligația de a plăti compensația Operatorului în termen 15 de zile de la emiterea facturii.

 • 10.8. In vederea evitării efectului financiar negativ cât și a supracompensării. în termen de 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale, Operatorul va întocmi decontul anual pentru calculul Compensației anuale, potrivit Anexei nr. 8.2.

 • 10.9. în cazul în care Compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mare decât compensația anuală calculată potrivit pct. 10.8, Operatorul va vira în contul Autorității Contractante diferența rezultată, în termen de 60 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale. în mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior este mai mică decât Compensația calculată potrivit pct. 10.8. Autoritatea contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 60 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, iar dacă suma necesară nu se încadrează în prevederile bugetare aprobate Entitatea contractantă va vira partea rămasă din compensația anuală în termen de 30 zile calendaristice de la rectificarea bugetului.

  • 10.9.1. în cazul în care Compensația acordată Operatorului (CI) pentru anul pentru care se face regularizarea, este mai mare decât compensația anuală (C2) calculată potrivit pct. 10.8, în baza auditului economic elaborat de către un expert auditor independent, se va defalca în ce măsură reducerea de cheltuieli este rezultatul creșterii eficienței operatorului, respectiv este rezultatul altor factori (variații de prețuri, neefectuarea unor lucrări de reparații/ mentenanță, etc.), stabilind astfel valoarea indicatorului de eficiență, E < C1-C2. Valoarea indicatorului de eficiență va fi partajată în mod egal între Operator și Autoritatea Contractantă, astfel că Operatorul va vira în contul Autorității Contractante în termen de 60 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, valoarea Cl-(C2+0,5-E), reținând astfel ca stimulent de eficiență jumătate din Valoarea indicatorului de Eficiență

  • 10.9.2. în mod corespunzător, în cazul în care compensația acordată Operatorului pentru anul anterior (CI) este mai mică decât Compensația calculată (C2) potrivit pct. 10.8, Autoritatea contractantă va vira în contul Operatorului diferența rezultată în termen de 60 zile calendaristice de la stabilirea compensației anuale, iar dacă suma necesară nu se încadrează în prevederile bugetare aprobate Entitatea contractantă va vira partea rămasă din compensația anuală în termen de 30 zile calendaristice de la rectificarea bugetului.

 • 10.10. Părțile vor datora penalități de întârziere în cuantum de 0,01% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care nu virează la timp sumele datorate stabilite conform prezentului Capitol.

 • 10.11. Operatorul poate solicita ajustarea/modificarea tarifului mediu pe călătorie [lei/călătorie], în conformitate cu prevederile din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007.

 • 10.12. Sumele ce urmează a fi acordate anual Operatorului cu titlu de Compensație vor fi aprobate de către Consiliul local al Municipiului Brăila, în funcție de estimările inițiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului.

 • 10.13. în situația în care prin normele fiscale se prevede ca această compensație să intre în baza de impozitare a TVA, atunci la sumele plătite cu titlu de Compensație se va aplica TVA.

CAPITOLUL 11. TARIFE ȘI TITLURI DE CĂLĂTORIE

 • 11.1 . Autoritatea Contractantă va stabili Tarifele de călătorie, iar Operatorul va încasa veniturile din vânzarea Titlurilor de călătorie pentru Serviciile de transport public prestate de către Operator în baza prezentului Contract.

 • 11.2 . La momentul intrării în vigoare a prezentului Contract. Operatorul va aplica Tarifele de călătorie prevăzute în Anexa 6.1.

 • 11.3 Operatorul are obligația de a organiza și presta activitatea de vânzare a Titlurilor de călătorie. In acest sens, Operatorul se obligă să asigure emiterea Titlurilor de călătorie și distribuirea acestora în conformitate cu prevederile din Anexa 6.3. Operatorul poate realiza vânzarea de titluri de călătorie și prin terți.

 • 11.4 Elementele de identificare ale Titlurilor de călătorie vor fi stabilite de Autoritatea Contractantă potrivit legii.

 • 11.5 Transportul public de călători se va desfășura conform legislației în vigoare și a regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului de transportul public local.

 • 11.6 Controlul călătorilor care folosesc transportul public integrat pe teritoriul administrativ al Autorității Contractante este realizat de către Operator prin personal propriu.

 • 11.7 . Tarifele de călătorie sunt stabilite, modificate și ajustate potrivit prevederilor din Anexa 6.2.

 • 11.8 . Operatorul este obligat să aplice tarifele de călătorie aprobate începând cu data prevăzută în hotărârile adoptate de către Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila.

CAPITOLUL 12. INVESTIȚII

 • 12.1. Operatorul are obligația de a realiza investițiile în legătură cu prestarea Serviciului public de transport călători în conformitate cu Programul de Investiții al Operatorului, prevăzut în Anexa nr. 3.1.

 • 12.2. Costurile aferente investițiilor realizate de Operator conform Anexei nr. 3.1 vor fi luate în considerare pentru calculul Compensației, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

 • 12.3 . Activitățile de implementare a investițiilor din Programul de Investiții al

Entității Contractante, desfășurate de Operator în baza prezentului Contract, se consideră activități eligibile pentru calculul cheltuielilor CE aferente Obligațiilor de serviciu public, fundamentate conform prevederilor din Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 și instrucțiunilor din Anexa nr. 9.

 • 12.4. Entitatea contractantă are obligația de a finanța investițiile din Programul de Investiții al Entității Contractante, prevăzut în Anexa nr. 3.2.

 • 12.5. Cheltuielile în legătură cu implementarea investițiilor din Programul de Investiții al Entității Contractante, desfășurate de Operator în baza împuternicirii dată de aceasta și a prezentului Contract, se evidențiază distinct și se comunică după recepția lucrărilor Entității Contractante pentru înregistrare în evidența bunurilor de natura domeniului public, care se pun la dispoziția Operatorului.

 • 12.6. Investițiile prevăzute în anexa 3.2 se vor prioritiza de către Autoritatea Contractantă, în funcție de strategiile ce se vor stabilii de către aceasta și de Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Brăila.

CAPITOLUL 13. SISTEMUL ȘI SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC

 • 13.1. Infrastructura de Transport

  • 13.1.1. Infrastructura de transport este cea definită de art. 14 din Legea nr. 92/2007 ca fiind infrastructura tehnico-edilitară specifică care, împreuna cu mijloacele de transport formează sistemul de transport public.

  • 13.1.2. Operatorul are dreptul și obligația de a administra componentele din sistemul de transport public, care reprezintă infrastructura de transport pusă la dispoziție de Municipiul Brăila, în baza procesului-verbal de predare-preluare a bunurilor publice, anexă la prezentul Contract, împreună cu infrastructura de transport proprie a Operatorului utilizată pentru prestarea serviciului.

  • 13.1.3. Entitatea contractantă are obligația de a administra și responsabilitatea de a întreține componentele infrastructurii de transport aferente infrastructurii tehnico-edilitare utilizate de Operator pentru efectuarea Serviciului public de transport călători care nu sunt puse la dispoziția acestuia, precum străzi, semafoare, indicatoare rutiere etc.

  • 13.1.4. Operatorul va întocmi un Program anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport prevăzută la pct. 13.1.2, până la data de 30 noiembrie a anului precedent celui pentru care se întocmește, cu scopul de a asigura menținerea infrastructurii de transport într-o condiție tehnică optimă de funcționare, pe care îl va trimite spre aprobare primarului Municipiului Brăila.

  • 13.1.5. Independent de executarea Programului anual de întreținere și reparare a infrastructurii de transport întocmit și aprobat potrivit pct. 13.1.4 de mai sus, Operatorul va asigura lucrări de reparație ori de câte ori este necesar, în caz de accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3 zile de la producerea evenimentului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării Serviciului public de transport călători.

 • 13.2. Condiții de exploatare a sistemului de transport

  • 13.2.1. Exploatarea sistemului de transport public se va realiza de Operator în concordanță cu reglementările specifice și legislația aplicabilă în vigoare, în baza autorizării exercitării activității de transport acordată de către autoritățile competente, conform prevederilor legale.

  • 13.2.2. Operatorul are obligația să exploateze sistemul de transport în condițiile prevăzute în Programul de transport și a celorlalte Obligații de serviciu public stabilite prin prezentul Contract.

 • 13.3. Planificarea Serviciului

  • 13.3.1. Autoritatea contractantă este responsabilă de întocmirea Programului de transport.

  • 13.3.2. Numărul total de kilometri din Programul de transport nu va putea varia de la un an la altul cu mai mult de de 10% în plus, sau 15% în minus, față de numărul de kilometri din anul anterior, decât cu acordul expres prealabil și scris al Operatorului.

  • 13.3.3. Programul de transport va putea fi modificat oricând pe parcursul derulării Contractului, unilateral de către Entitatea contractantă, pe baza unor criterii obiective, având la bază studiul de mobilitate, studii de trafic, necesități generate de lucrări la infrastructura de transport, sau evenimente speciale. Operatorul are obligația de a implementa Programul de transport astfel modificat, în termen de 30 de zile de la primirea notificării în acest sens de la Entitatea contractantă.

 • 13.4. Cerințele standard pentru vehicule

  • 13.4.1. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu mijloace de transport:

 • i. aflate la dispoziția sa, în condițiile legii;

 • ii. achiziționate de către Operator conform Programului de investiții, potrivit Anexei nr. 3.1;

 • iii. puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă, potrivit proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor publice, anexe la prezentul Contract.

 • 13.4.2. Operatorul poate folosi pentru prestarea Serviciului public de transport călători numai mijloace de transport care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

 • i. respectă cerințele legale privind siguranța în trafic și protecția mediului;

 • ii. dețin toate autorizațiile, licențele și celelalte documente cerute de lege în scopul prestării Serviciului public de transport călători;

 • iii. respectă specificațiile tehnice din Anexa nr. 5.1.

 • 13.4.3. La Data începerii prezentului Contract Operatorul va presta serviciul cu mijloacele de transport prevăzute în Anexa nr. 5.2.

 • 13.4.4. Pe parcursul executării Contractului, Operatorul poate înlocui un autovehicul cu care a obținut licența de traseu numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin cerințele tehnice și de vechime ale autovehiculului înlocuit avute în vedere la atribuirea Contractului, după notificarea Autorității contractante.

 • 13.5. Siguranța

  • 13.5.1. Operatorul este singurul responsabil de siguranța călătorilor săi.

  • 13.5.2. Călătorii și bunurile acestora vor fi asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens, Operatorul are obligația de a încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor acestora. Entitatea contractantă are dreptul de a verifica în orice moment polițele de asigurare încheiate.

  • 13.5.3. Mijloacele de transport și personalul folosit de Operator pentru prestarea Serviciului public de transport călători trebuie să respecte toate cerințele legale privind siguranța rutieră, siguranța călătorilor și a conducătorilor mijloacelor de transport.

 • 13.6. Calitatea Serviciului, Reclamațiile Călătorilor

 • 13.6.1 Indicatorii de performanță ce trebuie respectați de Operator și monitorizați de Autoritatea Contractantă sunt prezentați în Anexa 10 la Contract.

 • 13.6.2 Abaterile justificate de la Programul de Transport sunt prezentate în Anexa 12.

 • 13.6.3 Nerespectarea indicatorilor de performanță de către Operator duce la aplicarea de penalități, în conformitate cu Anexa 10 din prezentul Contract.

 • 13.6.4 Penalitățile vor fi reținute din garanția constituită conform Capitolului 8 de mai sus. în cazul în care garanția nu acoperă totalitatea penalităților, suma rămasă de plată va fi reținută din Compensația lunară datorată de Autoritatea Contractantă.

 • 13.6.5 în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator, Autoritatea Contractantă va stabili în sarcina acestuia un plan de măsuri pentru îndeplinirea indicatorilor, în termen de 60 de zile

 • 13.6.6 Operatorul are obligația de a face disponibile detaliile cu privire la procedura de reclamație pe panouri de informare ori în alte locuri vizibile, amplasate pe traseele din Programul de Transport.

 • 13.6.7 Operatorul va înregistra toate reclamațiile călătorilor indiferent de calea de primire a acestora (direct, poșta, poșta electronică) într-un registru special pentru reclamații ("Registrul de Reclamații”). Autoritatea Contractantă are dreptul să ceară în fiecare lună un raport cu privire la Registrul de Reclamații de-a lungul lunii anterioare.

 • 13.6.8 Operatorul este obligat să răspundă reclamațiilor scrise ale călătorilor primite direct, în termen de 30 de zile de la primirea lor, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 13.6.9. Autoritatea contractantă va transmite Operatorului petițiile cu privire la activitatea acestuia și la activitatea de transport public in general primite prin sistemele proprii de înregistrare a petițiilor pentru a-si exprima punctul de vedere asupra acestora și spre soluționare, după caz.

 • 13.7. Măsuri de Control al Traficului

  • 13.7.1. Autoritatea Contractantă va menține pe toată perioada Contractului, un sistem de management al traficului, pentru reglementarea priorității în intersecțiile cu trafic controlat, astfel încât să se asigure:

 • i. menținerea în grafic a vehiculelor Operatorului, conform Programului de circulație aprobat;

 • ii. stabilirea priorităților de trafic;

 • iii. transmisia, înregistrarea și stocarea imaginilor din trafic.

 • 13.7.2. Durata de stocare a înregistrărilor va fi stabilită de Entitatea contractantă.

 • 13.8. Sistemul de taxare

  • 13.8.1. Gestiunea sistemului de taxare electronică și a sistemului de numărare a călătorilor revine în sarcina Operatorului, pe întreaga durată a Contractului.

  • 13.8.2. Operatorul are obligația de a monta pe mijloacele de transport folosite pentru realizarea Serviciului public de transport persoane, validatoare pentru Titlurile de călătorie, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord cu casă de marcat fiscală în cazul în care eliberează Titluri de călătorie în mijlocul de transport, potrivit specificațiilor din Anexa nr. 5.1 și de a le menține în stare de funcționare pe toată durata efectuării curselor.

  • 13.8.3. Pentru mijloacele de transport nou achiziționate pe parcursul derulării prezentului Contract Operatorul are obligația de a achiziționa și instala validatoare, sisteme de numărare a călătorilor și echipamente de bord care sa fie compatibile cu sistemul de taxare electronică sau, după caz, cu sistemul de numărare a călătorilor aferent transportului public local.

 • 13.9. Controlul Titlurilor de călătorie

  • 13.9.1. Controlul Titlurilor de călătorie se va realiza conform legislației în vigoare și a Regulamentului serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea contractantă, care prevede obligațiile călătorilor și sancțiunile aplicate pentru încălcarea respectivelor obligații, inclusiv pentru călătorii care călătoresc fără bilet, abonament sau alt Titlu de călătorie valabil.

  • 13.9.2. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, în funcție de gravitatea faptei, se va face de către personalul propriu al Operatorului, în conformitate cu prevederile din Regulamentul serviciului de transportul public de călători aprobat de Entitatea contractantă.

CAPITOLUL 14. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE OPERATORULUI

Fără a aduce atingere tuturor drepturilor și obligațiilor menționate în prezentul Contract și în legislația în vigoare, Operatorul va avea următoarele drepturi și obligații:

 • 14.1. Autorizații și licențe

  • 14.1.1. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de transport călători eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

  • 14.1.2. Operatorul are obligația să dețină pe durata prezentului Contract Licență de traseu valabilă pentru fiecare autobuz folosit în realizarea Serviciului public de transport călători.

 • 14.2. Restricții teritoriale

  • 14.2.1. Operatorul are dreptul de a presta Serviciul public de transport călători doar în aria teritorială de competență a Autorității Contractante, fără a depăși limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepția liniilor de ieșire sau altor elemente auxiliare activității respective care intră pe teritoriul localității învecinate.

 • 14.3. Separarea contabilității

  • 14.3.1. Operatorul are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării Serviciului public de transport călători din prezentul Contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării Serviciului public de transport călători, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare, potrivit Anexei nr. 9.

în cazul furnizării/prestării mai multor tipuri de servicii în aceeași localitate sau în alte localități, respectiv a aceluiași serviciu în mai multe localități, operatorul va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare tip de serviciu și localitate de operare în parte.

 • 14.3.2. Separarea contabilității între activitățile Serviciului public de transport călători care fac obiectul prezentului Contract și celelalte activități/servicii prestate de către Operator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • i. conturile contabile corespunzătoare acestor activități trebuie să fie separate, iar proporția costurilor indirecte aferente trebuie să fie alocată în conformitate cu procedeele de repartizare a acestor costuri;

 • ii. costurile Serviciului public de transport călători trebuie să fie acoperite din veniturile din exploatare și plățile din partea Entității Contractante, fără nici o posibilitate de transfer a acestor venituri către un alt sector de activitate a Operatorului.

 • 14.4. întreținere și reparații

  • 14.4.1. Operatorul are obligația exploatării, întreținerii, reparării și modernizării sistemului de transport public și a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia, puse la dispoziție de către Entitatea contractantă, potrivit prevederilor prezentului Contract.

  • 14.4.2. Operatorul are obligația să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin Contract, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind efectuarea acestor activități.

  • 14.4.3. Operatorul are obligația să efectueze lucrările de întreținere, revizii și reparații, conform prescripțiilor și normativelor tehnice în vigoare, care se impun, la bunurile puse la dispoziție de către Entitatea contractantă. Cheltuielile aferente acestor activități vor fi luate în considerare pentru calculul costurilor eligibile CE aferente Obligațiilor de serviciu public, conform instrucțiunilor din Anexa nr. 9.

  • 14.4.4. Operatorul are obligația să asigure întreținerea și reparația infrastructurii de transport în conformitate cu Programul anual de întreținere și reparații aprobat de Entitatea contractantă, precum și lucrările accidentale care se impun potrivit prevederilor din prezentul Contract.

  • 14.4.5. Operatorul are obligația să asigure fondurile pentru realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la infrastructura de transport pusă la dispoziție, conform Programului anual de întreținere și reparații aprobat de Entitatea contractantă.

  • 14.4.6. Operatorul are obligația să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare și curățenia mijloacelor de transport folosite în prestarea Serviciului public de transport călători și a instalațiilor auxiliare acestora.

  • 14.4.7. Operatorul are obligația să asigure, zilnic și ori de câte ori este nevoie, salubrizarea, spălarea și dezinfectarea mijloacelor de transport, atât la interior, cât și la exterior.

  • 14.4.8. Operatorul are obligația de a informa Entitatea contractantă, de îndată. în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura de transport care afectează prestarea Serviciului public de transport călători.

  • 14.4.9. Entitatea contractantă are dreptul să solicite informații cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor puse la dispoziție pentru realizarea Serviciului public de transport călători.

 • 14.5. Confortul călătorilor

  • 14.5.1. Operatorul este singurul răspunzător pentru siguranța și confortul călătorilor.

  • 14.5.2. Operatorul are obligația să asigure prestarea Serviciului public de transport călători cu respectarea reglementărilor și normativelor tehnice în vigoare.

  • 14.5.3. Operatorul are obligația să presteze Serviciul public de transport călători cu vehicule prevăzute în prezentul Contract și care îndeplinesc condițiile prevăzute în Anexa nr. 5.1.

  • 14.5.4. Operatorul are obligația de a lua toate măsurile pentru a proteja călătorii împotriva infracțiunilor și accidentelor rutiere și/sau feroviare, dar fără a se limita la:

 • i. menținerea iluminării constante a mijloacelor de transport;

 • ii. afișarea în locuri vizibile în mijloace de transport de informații despre cum trebuie acordată asistență în cazuri urgente;

 • iii. luarea de măsuri imediate pentru remedierea unor defecțiuni, deraieri sau avarii apărute în funcționarea Serviciului public de transport călători.

 • 14.5.5. Operatorul are obligația să asigure verificările necesare, înainte de plecare, a vehiculelor și șoferilor, pentru a asigura conformitatea cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

 • 14.5.6. Operatorul are obligația să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră și/sau feroviară

 • 14.5.7. Operatorul are obligația să se asigure că niciun călător nu are acces în interiorul cabinei șoferului, în situația în care mijlocul de transport este dotat cu cabină pentru șofer;

 • 14.5.8. Operatorul are obligația să se asigure că vehiculele staționează numai în stațiile amenajate și că ușile vehiculelor nu se pot deschide în timpul mersului.

 • 14.5.9. Operatorul are obligația să mențină în stare de funcționare toate echipamentele de siguranță, inclusiv, dar fără a se limita la mânere, balustrade, suporturi speciale.

 • 14.5.10. Operatorul are obligația să se asigure că conducătorii mijloacelor de transport respectă întocmai prevederile legislative relevante și să implementeze măsuri de îmbunătățire a calificării acestora.

 • 14.5.11. Operatorul are obligația să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului public de transport călători.

 • 14.6. Proceduri interne

în cazul in care Operatorul nu deține proceduri interne referitoare la situațiile enumerate mai jos, acesta are obligația de a întocmi proceduri interne cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului Contract, care se vor referi cel puțin la:

 • i. Actualizarea informațiilor de transport pe afișe și panouri de informare;

 • ii. Administrarea și controlul bunurilor pierdute;

 • iii. Administrarea reclam ații lor, întrebărilor și sugestiilor formulate de călători;

 • iv. Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor;

 • v. Instrucțiuni privind prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni;

 • vi. Instrucțiuni și planuri privind situațiile de urgență.

 • 14.7. Activități conexe Serviciului public de transport călători

  • 14.7.1. Operatorul are dreptul să presteze, în condițiile legii, și alte servicii/activități precum și activități conexe Serviciului public de transport, care nu fac obiectul prezentului Contract.

  • 14.7.2. Activitățile conexe Serviciului public de transport pot include prestarea pentru terțe persoane de servicii de transport, servicii regulate speciale, servicii de inspecție tehnică periodică 1TP, școală pentru conducătorii de vehicule, tară a se limita la acestea, cu respectarea reglementărilor specifice domeniului.

  • 14.7.3. Ponderea maxima a activităților conexe prestate de SC Braicar SA este de 8.64% din care:

 • i. Activitatea de transport pe baza de contract - gestiune separată-6,15%

 • ii. Alte activități (reperații, publicitate, închiriere)- gestiune separată-2,49%

 • 14.7.4. Costurile aferente acestor activități nu intră în calculul Compensației. Pentru aceste activități, Operatorul va ține o evidență contabilă separată, distinctă pentru fiecare serviciu prestat. Operatorul va implementa în realizarea evidențelor contabile, măsuri de restricționare și departajare a costurilor între Serviciul public de transport călători și activitățile comerciale, în conformitate cu Anexa nr. 9.

 • 14.7.5. Operatorul are dreptul să rețină toate veniturile rezultate din prestarea altor activități de transport și a activităților conexe Serviciului public de transport călători, care nu fac obiectul prezentului Contract.

 • 14.8. Cesiunea

Operatorul are obligația de a nu cesiona Serviciul public de transport călători unei alte societăți decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății Operatorului, cu aprobarea Entității Contractante și cu asumarea de către cesionar a condițiilor prezentului Contract.

 • 14.9. Informarea publicului

  • 14.9.1. Operatorul are obligația să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație deservite, Tarifele de călătorie aplicate, precum și modificarea acestora.

  • 14.9.2. Operatorul are obligația să producă și să distribuie materiale informative cu privire la traseele și programele de circulație, modificările acestora. Titlurile de călătorie și punctele de vânzare ale acestora, modul de cumpărare, Tarifele de călătorie practicate, obligațiile călătorilor și obligațiile Operatorului față de călători, precum și sancțiunile pentru încălcarea acestor obligații.

  • 14.9.3. Afișarea informațiilor de mai sus se va face în stații, în mijloacele de transport, pe site-ul propriu al Operatorului și în mass-media. Informațiile publicate prin oricare din aceste mijloace vor fi permanent actualizate.

  • 14.9.4. Operatorul are obligația să editeze, în colaborare cu Entitatea contractantă, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport, și să afișeze în fiecare stație orele de circulație a mijloacelor de transport care trec prin stația respectivă.

  • 14.9.5 Operatorul are obligația să realizeze declarații de presă și anunțuri cu privire la schimbările permanente sau temporare cu privire la Serviciul public de transport călători și va întocmi campanii promoționale pentru promovarea activității sale.

 • 14.10. Drepturi și obligații aferente prestării Serviciului public de transport călători

  • 14.10.1. Operatorul are obligația să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile puse la dispoziție și să presteze Serviciul public de transport călători care face obiectul prezentului Contract.

  • 14.10.2. Operatorul are obligația să respecte obligațiile prevăzute în prezentul Contract, în regulamentul și caietul de sarcini al Serviciului public de transport călători și legile în vigoare.

  • 14.10.3. Operatorul are obligația să pună la dispoziția Entității Contractante toată documentația solicitată pentru calculul lunar al Compensației și pentru regularizarea anuală.

  • 14.10.4. Operatorul are obligația să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul Contract.

  • 14.10.5. Operatorul are obligația să constituie garanția de bună execuție potrivit prevederilor Capitolului 8 din prezentul Contract.

  • 14.10.6. Operatorul va presta Serviciul public de transport călători cu respectarea Programului de transport al Operatorului prevăzut în Anexa nr. 2.1.

  • 14.10.7. Operatorul are obligația să utilizeze bunurile de retur și bunurile de preluare prevăzute în prezentul Contract, numai pentru asigurarea Serviciului public de transport călători.

  • 14.10.8. Operatorul are obligația să asigure continuitatea Serviciului public de transport călători prin curse regulate conform caietului de sarcini și Programului de transport.

  • 14.10.9. Operatorul are obligația să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor de exploatare, a obligațiilor de transport și a obligațiilor tarifare.

  • 14.10.10. Operatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.

  • 14.10.11. Operatorul are obligația să plătească pentru întreaga durată a Contractului taxele și impozitele datorate statului, precum și cheltuielile ce se ivesc cu privire la asigurarea bunurilor puse la dispoziție.

  • 14.10.12. Operatorul are obligația să permită accesul liber și nediscriminatoriu al călătorilor la Serviciul public de transport călători și să asigure respectarea drepturilor călătorilor prevăzute în legislația aplicabilă și în hotărârile adoptate de Entitatea contractantă.

  • 14.10.13. Operatorul are obligația să asigure necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, conform Programului de investiții prevăzut în Anexa nr. 3.1.

  • 14.10.14. Operatorul are obligația ca, în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, să notifice de îndată acest fapt Entității Contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității Serviciului public de transport călători.

  • 14.10.15. Operatorul are obligația să asigure accesul organelor de control ale Entității Contractante la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție.

  • 14.10.16. Operatorul are obligația să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare.

  • 14.10.17. Operatorul are obligația să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale periodice ale propriilor angajați, conform prevederilor legale.

  • 14.10.18. Operatorul are obligația să preia de la Entitatea contractantă mijloacele de transport, infrastructura aferentă și orice alte bunuri puse la dispoziție, pe bază de proces-verbal de predare-primire anexă la prezentul Contract.

  • 14.10.19. La încetarea Contractului, Operatorul are obligația să restituie Entității Contractante în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, cu uzura normală proporțională cu durata utilizării.

  • 14.10.20. La expirarea Contractului, Operatorul are obligația să predea Entității Contractante în deplină proprietate bunurile de preluare pe care aceasta le solicită, contra plății unei compensații egală cu valoarea contabilă rămasă neamortizată.

  • 14.10.21. Operatorul are obligația ca, în cazul încetării Contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători, în condițiile stipulate în Contract si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, până la preluarea acesteia de către Entitatea contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului.

  • 14.10.22. în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu dizabilități, Operatorul are obligația ca în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să adapteze atunci când este posibil din punct de vedere tehnic și constructiv toate mijloacele de transport în comun folosite în prestarea Serviciului public de transport călători pentru a facilita accesul neîngrădit al persoanelor cu dizabilități locomotorii la transport si călătorie.

  • 14.10.23. Operatorul are obligația să respecte condițiile impuse de natura bunurilor și a Serviciului public de transport călători, precum materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului.

  • 14.10.24. Operatorul are obligația să respecte normele legale, privind atestarea, calificarea și autorizarea personalului pentru exercitarea profesiei.

  • 14.10.25. Operatorul are obligația să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege.

  • 14.10.26. Operatorul are dreptul să ceară întreruperea executării Serviciului public de transport călători în cazul în care continuarea activității ar conduce la crearea de importante prejudicii bunurilor puse la dispoziție.

  • 14.10.27. Operatorul are dreptul de a utiliza gratuit pentru transportul local de călători infrastructura rutieră publică, precum străzi, poduri, pasaje și instalațiile auxiliare aferente acestora.

  • 14.10.28. Operatorul are dreptul să solicite în instanță daune-interese pentru încălcarea de către alți operatori de transport rutier/transportatori autorizați a Drepturilor exclusiv acordate prin prezentul Contract.

  • 14.10.29. Operatorul are dreptul să solicite Entității Contractante modificarea Programului de transport în vederea schimbării, anulării sau adăugării de noi trasee ori a Programului de circulație, iar Entitatea contractantă va iniția, dacă consideră necesar, aprobarea modificării Programului de Transport.

  • 14.10.30. Operatorul are dreptul să efectueze, cu informarea și aprobarea Entității Contractante, modificări temporare, precum suspendări, limitări, micșorarea frecvenței de circulație, devieri de traseu etc., în deservirea unor trasee, atunci când aceste modificări sunt necesare în caz de avarii sau pentru executarea unor lucrări la infrastructura publică rutieră. în cazuri excepționale, Operatorul poate efectua imediat modificările necesare, astfel încât să se asigure continuitatea Serviciului public de transport călători, dar numai sub condiția informării ulterioare a Entității Contractante.

  • 14.10.31. Operatorul are dreptul să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului Contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia.

CAPITOLUL 15. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi și obligații ale Autorității Contractante, prevăzute în prezentul Contract și în legislația în vigoare. Autoritatea Contractantă are următoarele drepturi și obligații:

 • 15.1. Infrastructura publică rutieră

  • 15.1.1. Autoritatea contractantă are obligația să informeze Operatorul, cu 48 de ore înainte, în legătură cu efectuarea unor lucrări la infrastructura rutieră sau evenimentele ce au loc pe traseele cuprinse în Programul de transport.

  • 15.1.2. Autoritatea contractantă are obligația să asigure condiții de siguranță în vederea prevenirii riscului de accidente rutiere și fluiditatea traficului printr-o rețea de drumuri bine întreținută, semnalizare corespunzătoare, drumuri iluminate și semafoare.

  • 15.1.3. Autoritatea contractantă are obligația să elaboreze măsuri pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport călători, inclusiv benzi de autobuze și troleibuze, marcarea stațiilor, semafoare cu prioritizare pentru autobuze și tramvaie.

  • 15.1.4. Autoritatea contractantă are obligația să colaboreze activ cu Departamentul rutier din cadrul Poliției Române pentru a asigura prioritatea și libera circulație a vehiculelor aferente prestării Serviciului public de transport călători.

 • 15.2. Controlul exercitat asupra Operatorului

  • 15.2.1. Autoritatea contractantă are obligația să verifice și să controleze periodic modul de realizare a Serviciului public de transport călători efectuat în baza prezentului Contract de către Operator, inclusiv a vehiculelor, echipamentelor și instalațiilor folosite de Operator, în prezența unui reprezentant al acestuia.

  • 15.2.2. Autoritatea contractantă își exercită controlul asupra activității Operatorului, realizată în baza prezentului Contract, prin intermediul monitorizării efectuate de către Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară, ca serviciu de utilitate publică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Brăila, sub coordonarea directă a Primarului Municipiului Brăila.

  • 15.2.3. în urma fiecărei verificări se va întocmi un proces-verbal în două exemplare, unul pentru fiecare Parte, semnate de către cele două Părți. în procesul-verbal se vor specifica timpul și locul inspecției, obiectul controlului, măsurile propuse, termenele de soluționare, precum și obiecțiile Operatorului, dacă este cazul. Autoritatea contractantă va soluționa obiecțiile Operatorului în termen de 30 de zile.

  • 15.2.4. înainte de data de 1 iunie a fiecărui an, Operatorul are obligația de a furniza Entității Contractante un raport anual pentru anul calendaristic anterior, inclusiv situațiile financiare aprobate de un auditor certificat independent.

  • 15.2.5. Lunar Operatorul are obligația de a prezenta Entității Contractante un raport al vânzărilor de bilete și abonamente și al numărului de călători transportați.

  • 15.2.6. Operatorul are obligația de a prezenta lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, un raport cu informațiile pe baza cărora Autoritatea contractantă poate evalua respectarea indicatorilor prevăzuți în Anexa nr. 10, și în conformitate cu metodologia descrisă la Anexa nr. 12.

  • 15.2.7. Operatorul are obligația de a pune, de îndată, la dispoziția echipei de control a Entității Contractante orice date și informații solicitate și să asigure accesul Ia toate informațiile privind prestarea Serviciului public de transport călători și exploatarea bunurilor puse la dispoziție, inclusiv la cele contabile.

  • 15.2.8. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite instrucțiuni scrise pentru remedierea oricărei încălcări a obligațiilor Operatorului rezultate din prezentul Contract.

  • 15.2.9. Autoritatea contractantă are dreptul de a adopta programe de măsuri ca urmare a neîndeplinirii indicatorilor de performanță de către Operator și de a aplica sancțiunile prevăzute în prezentul Contract.

  • 15.2.10. Autoritatea contractantă are dreptul de a efectua controale periodice cu privire la modul în care sunt gestionate reclamațiile călătorilor.

  • 15.2.11. Evaluarea indicelui de satisfacție al călătorilor se va face în baza metodologiei prezentate în Anexa nr. 11.

CAPITOLUL 16. POLITICA PRIVIND RESURSELE UMANE ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ

Operatorul are obligația de a asigura resursele umane necesare prestării Serviciului public de transport călători și va realiza protecția socială a angajaților potrivit Anexei nr. 15.

CAPITOLUL 17. FORȚA MAJORĂ

 • 17.1 . Prin forța majora se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în

prevederile art. 1351 Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita Ia inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din contract.

 • 17.2 . Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen și/sau de executarea în mod necorespunzător, total ori parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contractului, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.

 • 17.3 . Partea care invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura

și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • 17.4 . Apariția forței majore se va comunica celeilalte Părți de îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului Contract. In caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din Părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea Contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată de răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

 • 17.5 . Partea afectată de un caz de forță majoră este obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de foiȚă majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte Părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • 17.6 . Executarea Contractului va fi suspendată pe perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. în cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, datorată forței majore, Părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

 • 17.7 . Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului, iară ca vreuna dintre ele sa pretindă daune-interese.

CAPITOLUL 18. CLAUZE SPECIALE PRIVIND MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 18.1 . Raporturile contractuale dintre Entitatea contractantă și Operator se bazează pe

principiul echilibrului financiar între drepturile care îi sunt acordate Operatorului și obligațiile care îi sunt impuse.

 • 18.2 . în vederea menținerii echilibrului contractual, Părțile pot proceda la modificarea prețului Contractului în condițiile Legii nr. 99/2016.

 • 18.3 . La solicitarea oricărei Părți se va proceda la renegocierea Contractului. Dacă

renegocierea nu duce la restabilirea echilibrului contractual ori Părțile nu ajung la un acord într-un termen rezonabil. litigiul urmează să fie soluționat de instanțele judecătorești, care pot dispune încetarea contractului sau modificarea acestuia în sensul distribuirii în mod echitabil între Părți a pierderilor și beneficiilor ce rezultă din schimbarea circumstanțelor.

CAPITOLUL 19. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 19.1 Prezentul Contract încetează la expirarea duratei Contractului, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte de ajungere la termen ca urmare a prevederilor Contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.

 • 19.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 90 de zile și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către Operator, în cazul în care interesul național sau local o impune.

 • 19.3 Contractul va înceta în cazul dispariției, dintr-o cauză de forță majoră, a bunurilor de retur sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului de a le exploata pe o perioadă mai mare de 30 de zile, prin renunțare, tară plata unei despăgubiri, sub rezerva dispozițiilor din prezentul Contract,

 • 19.4 Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale Operatorului dau dreptul Autorității Contractante să rezilieze Contractul, cu respectarea procedurii menționate la art. 19.7 de mai jos:

 • a) neplata de către Operator a redevenței stabilite potrivit Contractului pentru o perioadă de 3 luni;

 • b) încălcarea de 5 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de Entitatea contractantă potrivit prevederilor prezentului Contract;

 • c) Operatorul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performanță asumați prin Contract, atunci când acest lucru este necesar potrivit prevederilor Contractului;

 • d) Operatorul totalizează un număr de 5 încălcări majore ale indicatorilor de performanță, în decursul unui an, potrivit Anexei nr. 10;

 • e) Operatorul nu asigură prestarea Serviciului public de transport călători în condiții de continuitate, potrivit Contractului, ori întrerupe efectuarea serviciului pentru o perioadă mai mare de 48 de ore, fără a fi incident vreun eveniment de forță majoră;

 • f) retragerea sau încetarea valabilității licenței sau autorizației pentru exercitarea ocupației de operator de transport persoane;

 • g) Operatorul încalcă interdicția de subdelegare ori de cesionare a drepturilor și obligațiilor izvorâte din prezentul Contract;

 • h) Operatorul nu asigură întreținerea corespunzătoare a bunurilor de retur ori a celor de preluare, provocându-le degradări semnificative sau încalcă restricția de înstrăinare a bunurilor de preluare pe durata Contractului;

 • i) Operatorul nu constituie garanția de bună execuție stabilită la Capitolul 8 din prezentul Contract.

 • 19.5. Operatorul are dreptul să rezilieze Contractul cu respectarea procedurii menționate la pct.19.7 de mai jos,în cazul în care Entitatea contractantă nu plătește Compensația sau Diferențele de tarif prevăzute în prezentul contract pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

 • 19.6. Cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel, orice notificare de încetare a Contractului va fi făcută de Partea care solicită încetarea prin transmiterea celeilalte Părți a unei notificări în acest scop “Notificarea de încetare".

 • 19.7. înainte de transmiterea Notificării de încetare, Partea care se consideră prejudiciată va convoca cealaltă Parte la negocieri, prin transmiterea unei notificări “Notificarea de negociere”, în vederea încercării de soluționare a diferendului pe cale amiabilă. Notificarea de negociere va indica cel puțin următoarele elemente:

 • i. Data și locul unde vor avea loc negocierile;

 • ii. Obligațiile pretinse neîndeplinite;

 • iii. Termenul în care se așteaptă remedierea obligațiilor încălcate, termen care nu poate fi mai mic decât termenul menționat în Contract, pentru fiecare situație de neîndeplinire în parte.

 • 19.8. Dacă (i) Partea în culpă nu se prezintă la negociere, așa cum această întâlnire a fost convocată conform prezentului Contract, sau (ii) negocierea nu conduce la soluționarea diferendului, sau (iii) Partea în culpă nu își îndeplinește toate obligațiile pretinse a fi îndeplinite, conform celor decise în procesul de negociere, Partea prejudiciată are dreptul să transmită Părții în culpa Notificarea de încetare.

 • 19.9 . Dacă (i) Partea prejudiciată renunță la pretențiile din Notificarea de negociere, sau (ii) Partea prejudiciată nu se prezintă la negociere. Partea prejudiciată nu va avea dreptul să transmită o Notificare de încetare privind obligațiile menționate în Notificarea de negociere, cu excepția situației în care este reluată procedura de la pct. 19.7 de mai sus.

 • 19.10. în situația în care în urma negocierilor pentru soluționarea diferendului pe cale amiabilă Părțile nu decid prin voință comună nici continuarea Contractului, nici încetarea Contractului, partea prejudiciată va transmite părții în culpa Notificarea de încetare și se va adresa instanței competente pentru constatarea rezilierii Contractului și stabilirea cuantumului prejudiciului.

 • 19.11. La încetarea Contractului, indiferent de motiv:

 • a) Drepturile și obligațiile impuse Părților în baza Contractului vor înceta, cu excepția cazului în care Contractul prevede altfel;

 • b) Operatorul va transmite de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, Entității Contractante bunurile de retur;

 • c) Entitatea contractantă va avea dreptul de a dobândi bunurile de preluare, în schimbul plății către Operator în termen de 60 de zile de la încetarea Contractului, a unei compensații egale cu valoarea rămasă de amortizat a bunurilor de preluare.

 • 19.12. în cazul încetării Contractului din culpa Entității Contractante, înainte de termenul stabilit în Contract:

 • i. Entitatea contractantă va prelua Bunurile de retur realizate de Operator în temeiul prezentului contract;

 • ii. Entitatea contractantă va plăti Operatorului daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care Entitatea contractantă l-a cauzat în mod direct Operatorului.

 • 19.13. Operatorul are obligația ca, la încetarea Contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării Serviciului public de transport călători. în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Entitatea contractantă sau de către un alt operator.

 • 19.14. Entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral Contractul în condițiile prevăzute de art. 244 din Legea nr. 99/2016.

CAPITOLUL 20. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

 • 20.1 Nerespectarea dovedită de către Părți a obligațiilor contractuale prevăzute în Contract atrage răspunderea contractuală a Părții în culpă.

 • 20.2 Autoritatea Contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii de performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

 • 20.3 Operatorul este obligat la plata de despăgubiri către Autoritatea Contractantă pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, după cum urmează:

 • iv. De la 500 la 1000 lei pentru neaplicarea măsurilor impuse de către Autoritatea Contractantă în termenul prevăzut, ca urmare a controalelor efectuate privind modul de executare a Contractului sau evaluării modului de realizare a operării și a indicatorilor de performanță prevăzuți în Anexa 10;

 • v. De la 200 la 400 lei pentru nerespectarea altor termenele prevăzute în Contract, altele decât cele de la punctul (i) de mai sus;

 • vi. 300 lei lei pentru utilizarea altor mijloace auto de transport de călători decât cele stabilite prin Contractul și caietul de sarcini, cu excepția cazului când înlocuirea unui autovehicul se face numai cu un autovehicul care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în Programul de transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului înlocuit;

 • vii. De la 100 la 300 lei pentru nerespectarea programului de vânzare a Titlurilor de călătorie prevăzut în Anexele 6.3.1., 6.3.2 si 6.3.3.

 • viii. 300 lei pentru nerespectarea condițiilor de salubrizare a mijlocului de transport si a mediului (păstrarea curățeniei la capetele de traseu si în stațiile de îmbarcare/ debarcare).

 • 20.4 Despăgubirile de mai sus nu reprezintă cheltuieli eligibile pentru clculul compensației.

 • 20.5 Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea în culpa este obligată la daune-interese, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

CAPITOLUL 21. REDEFINIREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 21.1 Orice modificare a Contractului este rezultatul acordului intervenit între Părți, exprimat într-un act adițional.

 • 21.2 Autoritatea Contractantă poate modifica unilateral orice parte a Contractului din motive excepționale legate de interesul public local, cu notificare prealabilă transmisă cu 15 zile înainte către Operator.

 • 21.3 . în cazul în care modificarea unilaterală a Contractului îi aduce un prejudiciu. Operatorul are dreptul să primească o justă despăgubire în termen de 30 de zile de la dovedirea prejudiciului. în cazul dezacordului între Părți cu privire la existența prejudiciului ori la valoarea despăgubirii, acestea vor fi stabilite de către instanța judecătorească competentă. Acest dezacord nu poate în nici un caz să permită Operatorului să suspende executarea obligațiilor stabilite în Contract.

 • 21.4 , Programul de transport menționat în Anexa 2, poate fi modificat de Autoritatea Contractantă, prin hotărârea Consiliului Local, dacă acest fapt este justificat din punct de vedere social și al viabilității economice a teritoriului controlat de Autoritatea Contractantă, cu notificarea Operatorului cu cel puțin 15 zile înainte de modificare. Operatorul nu poate refuza modificările solicitate de Autoritatea Contractantă, cu excepția cazului în care cererea depășește capacitatea de transport.

 • 21.5 . Operatorul poate solicita Entității Contractante modificarea Programului de transport, care va iniția dacă consideră necesar aprobarea modificării Programului de Transport.

 • 21.6 . Operatorul are obligația de a transmite către Entitatea contractantă informațiile, sesizările și analizele proprii pentru modificările propuse, necesare reevaluării Programului de transport din punct de vedere social și al viabilității economice.

 • 21.7 . în cazul în care orice prevederi ale Contractului devin incompatibile cu legislația din România sau din Uniunea Europeană, Contractul va fi modificat de Părți, prin act adițional. Acest lucru nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale Contractului.

CAPITOLUL 22. LITIGII

 • 22.1 Părțile vor depune toate eforturile rezonabile în scopul soluționării pe cale amiabilă a conflictelor dintre acestea, decurgând din executarea Contractului.

 • 22.2 Dacă există vreo dispută, controversă sau pretenție care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract, încălcare, încetare, sau anulare a Contractului, Partea căzută în pretenții are obligația să notifice cealaltă Parte în legătură cu poziția sa împreună cu propunerea de conciliere directă.

 • 22.3 în cazul apariției unei dispute, aceasta nu îndreptățește Operatorul să suspende prestarea Serviciului de transport public local ori Autoritatea Contractantă să suspende executarea obligațiilor sale, potrivit prezentului Contract.

 • 22.4 în cazul în care o dispută nu este soluționată în termen de 45 de zile din momentul în care Părțile au început negocierile pentru soluționarea disputei pe cale amiabilă, sau dacă asemenea negocieri nu sunt începute în termen de 45 de zile de la notificarea oficiala a disputei de către una dintre Părți celeilalte Părți, acestea se vor adresa instanței judecătorești competente.

CAPITOLUL 23. LEGEA APLICABILĂ

 • 23.1 Prezentul Contract, precum și orice dispute sau cereri rezultate din ori în legătură cu prezentul Contract ori cu încheierea acestuia (inclusiv dispute sau cereri extracontractuale) sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

 • 23.2 Prezentul Contract se completează cu prevederile Noului Cod civil și cu reglementările legale speciale în materia transportului public local de călători.

CAPITOLUL 24. ALTE CLAUZE

 • 24.1 Orice notificare, adresă, cerere sau făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • 24.2 Toate notificările, adresele, cererile sau alte comunicări vor fi transmise prin fax și vor fi confirmate în mod prompt prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Părții destinatare.

 • 24.3 . Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise

prin: (i) scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea de primire; (ii) fax și/sau e-mail, va fi data expedierii. în situația în care faxul/e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucim al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • 24.4 . Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

Către Autoritatea Contractantă Ia:

Adresa:

In atenția:

Fax:

e-mail

Către Operator la:

Adresa:

In atenția:

Fax:

e-mail

CAPITOLUL 25. DISPOZIȚII FINALE SI TRANZITORII

 • 25.1 Limba care guvernează Contractul este limba română.

 • 25.2 în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul Contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigoare.

 • 25.3 Anexele de la 1 la 16 fac parte integrantă din prezentul Contract.

 • 25.4 Capitolele referitoare la drepturile și obligațiile părților se completează cu prevederile reglementărilor în vigoare referitoare la drepturile și obligațiile în raporturile dintre autoritățile administrației publice locale și operatorii de transport rutier/transportatorii autorizați care efectuează servicii de transport public de persoane.

Prezentul contract a fost semnat astăzi, [...], în exemplare originale, din care [...] pentru Autoritatea Contractantă și [...] pentru Operator.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ,  OPERATOR,

[...]                                                       [...]

Anexe Ia Contract

Următoarele anexe vor constitui parte integrantă a Contractului:

Anexa 1 - Legislația cu Privire la Transportul Public Local de Călători

Anexa 2 - Programul de Transport

Anexa 2.1 Programul anual de transport

Anexa 2.1.1 - Programul de Transport pentru Rețeaua de Tramvaie

Anexa 2.1.2- Programul de Transport pentru Rețeaua de Autobuze

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa 2.2.1 - Programul de Circulație Tramvaie

Anexa 2.2.2 - Programul de Circulație Autobuze

Anexa 3 - Programul de Investiții

Anexa 3.1 - Programul de Investiții al Operatorului

Anexa 3.2 - Programul de Investiții al Autorității Contractante

Anexa 4 - Bunuri Utilizate de Operator în Executarea Contractului

Anexa 4.1 - Bunuri de Retur

Anexa 4.2 - Bunuri de Preluare

Anexa 4.3 - Bunuri Proprii ale Operatorului

Anexa 4.4 - Procesul-Verbal de Predare-Preluare a Bunurilor Concesionate

Anexa 5 - Mijloace de Transport

Anexa 5.1 - Cerințe Standard Pentru Mijloace de Transport

Anexa 5.2 - Lista Mijloacelor de Transport Utilizate la Prestarea PSO

Anexa 6 - Tarife de călătorie

Anexa 6.1 - Tarife de călătorie Practicate în momentul încheierii Contractului

Anexa 6.2 - Modalitatea de Stabilire, Modificare sau Ajustare a Tarifelor de călătorie

Anexa 6.3 - Lista Punctelor de Distribuție a Titlurilor de Călătorie și Programul de Funcționare

Anexa 6.3.1 - Lista Chioșcurilor

Anexa 6.3.2 - Lista Punctelor de Vânzare -Spatii Comerciale

Anexa 6.3.3 - Lista Automatelor de Vânzare

Anexa 7 - Diferențele de Tarif

Anexa 7.1 - Categoriile de Pasageri care Beneficiază de Gratuități și Reduceri la Transportul în Comun

Anexa 7.2 - Modul de Acordare a Diferențelor de Tarif

Anexa 7.3 - Fundamentarea Anuala a Diferențelor de Tarif Pentru Protecția Socială

Anexa 7.4 - Modelul Formularului de Decont pentru Diferențele de Tarif

Anexa 8 - Modelele Formularelor de Decont Pentru Plata Compensației

Anexa 8.1 - Raport Lunar de Constatare

Anexa 8.2 - Raport Anual de Constatare

Anexa 9 - Costuri eligibile incluse în calculul decontării Obligației de serviciu public efective și cerințele privind contabilitatea separată

Anexa 10 - Indicatori de Performanță ai Serviciului și Modalitatea de Calcul al Penalităților

Anexa 11 - Indicele de Satisfacție a Pasagerilor (ISP)

Anexa 12 - Metodologia de Monitorizare și Evaluare a Programului de Transport al Operatorului

Anexa 13 - Caiet de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Brăila

Anexa 14 - Regulament pentru Efectuarea Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin Curse Regulate în Municipiul Brăila

Anexa 15 - Resursele umane și protecția socială a angajaților Operatorului

Anexa 16 - Estimarea Anuala a Compensației

Anexa 1 - Legislația cu privire la transportul public local de călători

LEGISLAȚIE ROMÂNEASCĂ

i

; Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

j Ordin al Ministrului internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

j________________

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Ordonanță nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

|

Normă metodologică din 30/11/2011 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere si a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

Ordonanță nr. 19/1997 privind transporturile;

Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Ordonanță de urgență nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilității licențelor de | traseu și a programelor de transport public județean;

Ordonanță nr. 7/2012 privind implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru realizarea interfețelor cu alte moduri de transport;

Ordonanță nr. 97/1999 (r) privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare;

).

Ordonanță nr. 19/1999 privind acordarea unor facilități agenților economici din domeniul transporturilor, la scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, neamortizate integral;

Ordonanța nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;

J"......................

Ordonanță nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

5.

Ordonanța nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București;

1.

Ordin nr. 258/2012 pentru aprobarea Normelor privind condițiile de efectuare a serviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitană București;

5. |

Ordin nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;                                                             j

5.

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 206/2007 pentru aprobarea ! Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile de transport public local;

1.

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 207/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

L

Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 240/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor și a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic I județean;

p.

I

Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de | transport public local de persoane;

I).

Hotararea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier;

Hotararea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea ; ; Ministerului Transporturilor;

Hotararea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Romane;

L

[

Hotararea Guvernului nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Regulament al Guvernului din 02/11/2011 privind organizarea și funcționarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;

5.

Regulament al Guvernului din 17/02/2010 de investigare a accidentelor și a 1 incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate j și pe rețeaua de transport cu metroul din România;

).

Regulament-cadru al Ministrului transporturilor din 27/11/2007 pentru efectuarea transportului public local;

1.

Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse și/sau servicii pentru transportul feroviar și cu metroul;

L

Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind activitatea de inspecție tehnică în transportul feroviar și cu metroul;

).

i

Normă a Ministrului Transporturilor din 13/04/2000 privind acordarea de agremente tehnice feroviare în transportul feroviar și cu metroul;

Normă metodologică a Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuinței din 27/03/2002 privind clasificarea pe categorii a autobuzelor și microbuzelor utilizate pentru transporturi publice de persoane prin servicii regulate în trafic național.

j

Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 2133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța rutieră, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică -RNTR 1

I'.

Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip | a produselor utilizate la acestea - RNTR 2

! LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

5.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;

i.

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Comisiei de ! stabilire a unor noiane comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier;

5.

_____________________I

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport

>•

Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic

1.

Standardul EN 13816 pentru Transporturi - Logistică și Servicii - Transporturi Publice de Pasageri - definirea, urmărirea și măsurarea calității serviciilor

Anexa 2 - Programul de Transport

Se vor descrie programele de transport pentru diversele grade de mobilitate pe teritoriul administrativ în cursul anului, astfel:

 • i. Program normal pentru zile de lucru (Luni-Vineri) - aplicabil de la data de 01 ianuarie la data de 15 iunie, respectiv de la data de 15 septembrie la data de 31 decembrie.

 • ii. Program de vara (vacanță) - cuprinde programul de transport în condiții de flux redus de calatori, respectiv în perioadele în care sunt concedii de odihnă și vacanțe în cuantum semnificativ, care determină un grad total de mobilitate mai scăzut al populației, comparativ cu perioadele normale din an. Aplicabil de la data de 16 iunie la data de 14 septembrie.

 • iii. Program de week-end (Sâmbătă și Duminică) - cuprinde programul de transport în condiții de flux redus de calatori, în sfârșit de săptămână și sărbători legale Aplicabil în zilele corespunzătoare pe toată durata anului.

 • iv. Program Sezon Estival Luni-Vineri - cuprinde programul de transport în zile lucrătoare pe durata sezonului estival aplicabil de la 01 iunie la 31 august.

 • v. Program Sezon Estival Sambata-Duminică - cuprinde programul de transport în zile de sfârșit de săptămână pe durata sezonului estival aplicabil de la 01 iunie la 31 august.

Anexa 2.1 Programul anual de transport

Mijloc de transport

Km. Planificați

Tramvai

Program normal Luni-Vineri

840021

Program Sambata-Duminică

366507

Program de vara (vacanță)

220559

Program Sezon Estival Luni-Vineri

39780

Program Sezon Estival Sambata-Duminică

15288

Total Km planificați Tramvai

1.482.155

Autobuz

Program normal Luni-Vineri

3.087.002

Program Sambata-Duminică

1.016.956

Program de vara (vacanță) Luni-Vineri

1.039.261

Program de vara (vacanță) Sambata-Duminică

338.985

Total Km planificați Autobuz

5.482.205

Total Km planificați

6.964.360

Anexa 2.1.1 - Programul de Transport pentru rețeaua de tramvaie

Linia nr.

Traseu

Lungime traseu [km (Tur și Retur)

Total curse pe zi

Dislocări

Total km/zi

Total km/an

Luni-

Vineri

Sâmbăta

Duminica

Luni -Vineri Vacanța

Luni-

Vineri

Sâmbăta

Duminica

Luni -Vineri Vacanța

Luni-

Vineri

Sâmbăta

Duminica

Luni -Vineri Vacanța

21

CASTANULUI

BD. INDEPENDENTEI

ȘCOALA 20

26

81

66

66

12,9

8,9

8,9

2118,9

1724,9

1724,9

706.418,5

22

CASTANULUI

BD. DOROBANȚILOR

ȘCOALA 20

24

80

67

67

12,9

8,9

8,9

1932,9

1616,9

1616,9

651.788,5

TOTAL

4052

3342

3342

1.358.207

Numărul de zile luate în considerare pt stabilirea parcursului anual: 195 zile de Luni-Vineri / 104 zile de Sâmbăta Duminica / 66 zile Luni - Vineri pe perioada Vacanței de vară.

Linia nr.

Traseu

Lungime traseu [km[ (Tui și Retur)

Total curse pe zi

Dislocări

Total km pe zi

Total km/an

Program Normal

Sezon Estival

Program Normal

Sezon Estival

Program Normal

Sezon Estival

L-V

S-D

L-V

S-D

L-V

S-D

L-V

S-D

L-V

S-D

L-V

S-D

24

PARC MONUMENT C.C.H.

20

9

7

9

6

4

4

4

4

184

144

184

124

62.108

PARC MONUMENT

LACU SARAT

12

6

8

7

10

72

96

84

120

30.192

25

PARC MONUMENT

LACU SARAT

12

28

28

8

8

344

344

31.648

rOTAL

256

240

612

588

123.948

Numărul de zile luate în considerare pt stabilirea parcursului anual: 195 zile de Luni-Vineri Program Normal / 78 zile de Sâmbăta Duminica Program Normal / 66 zile Luni - Vineri Program Sezon Estival / 26 zile de Sâmbăta Duminica Program Sezon Estival.

Transport electric cu autobuze: -Traseul 23- Radu Negru - Calea Călărașilor - B-dul Dorobanților - Str. Apollo - Soroli Cola și retur;

în cadrul proiectului "Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinești" realizat din fonduri europene accesate prin POR 2014-2020, Axa 4, Obiectiv specific 4.1 se propune desființarea caii de rulare a tramvaiului, reabilitarea tramei stradale și amenajarea unei benzi dedicate transportului public, deservită de 6(șase) autobuze electrice, câte 3(trei) pe fiecare schimb, achiziționate prin proiect.Graficele de circulație vor fi întocmite și supuse aprobării la data finalizării proiectului. Nr. Mijloace de transport: 3 autobuze electrice/ schimb; Lungime traseu = 20 Km; Timp/cursă = 45 minute

Lista stațiilor de pe parcurs pentru fiecare linie de tramvai:

Linia.

Tur

Retur

21

CASTANULUI

ȘCOALA NR. 1 ALBINA LIBELULA COVOARE POLIVALANTA BARIERA CALARASILOR SPITALUL NR. 1 PALATUL TELEFOANELOR STR. ȘCOLILOR

STR. MIHAI EMINESCU Str. G-ral E. GRIGORESCU CLUBUL PROGRESU STR. ȘTEFAN CEL MARE PIAȚA SARACA

STR. MIRCEA MALAIERU STR W. MARACINEANU STR. CEZAR PETRESCU STR. V. CALUGAREASCA STR. TARGOVISTE CIMITIR

ȘCOALA NR. 20

J                                          Școală Xr.ll» -7 ♦;< linltir I Ipotroctc

*'                                                                           Nlr.

Mr. Vaka Cfllngârcatcâ ț

Str. Ccxjii PcIumu

Str. Ualtrr Mârâcliicann

Mr. Mircca MMicru

t

l'i.H.i S;ii .ti .«

/ 7 \ ; p-.'

Mr. Șirfau «I M-'ic ț

( luhul l**O£ll tul

Mr. G-ral F.rrinix Grl^orruu^

l

Mr. MiL.ii Hninmu

Mr. Șcnlilurț

Palatul h kr<un« lor

#                   j^Spitslul Nr.l

* Bat ier j CâUrațilcr lr»lha!eoi.'i

4             I abiim<lr Comuti

0libdulH 4

ț Albina j/ / '/     *■ ’

^^ScuuLa \f .|

yMi.( aMaaulul

ȘCOALA NR. 20

STR. V. CALUGAREASCA PROMEX POARTA l STR W. MARACINEANU STR. MIRCEA MALAIERU STR. PLANTELOR STR GRIVITA BLOCUL TURN Str. G-ral E. GRIGORESCU STR. MIHAI EMINESCU STR. ȘCOLILOR PALATUL AGRICULTURII PIAȚA CONCORDIA BARIERA CALARASILOR POLIVALANTA PARCUL MONUMENT LIBELULA ALBINA CHISINAU CASTANULUI

• 21 Mr.             A

Pronie. I’rijrf.i t Sh UitlKr Mârârim-unU^^-

Mr. Mii era MAlâeru         _

.                                                              ; V           ‘

Mr l'ljul.î. r

Str. Gr ni|4

1

|llo< lurn^^ f           -/z

Sti. <..i.il 1 r<iula Grignrv’.cu

Str. Mlhal 1 tninr -       • / • •          ‘ 1            ‘ .7

Mr. .Srnhlnr

Palatul \!*rivulluiii^^ Pia|* (. utxorilia

Itarirr» ( ulârjților jlrntâ

Pan* Mnnutnmt

I ttK-luh <

B Albii»

^^Str. (‘hiținâu

.,*)Sti. (.a»tauului

Linia.

Tur

Retur

22

CASTANULUI

ȘCOALA NR. 1 ALBINA LIBELULA COVOARE POLIVALANTA BARIERA CALARASILOR TINERETULUI ȘCOLILOR

MIHAI EMINESCU

Str. G-ral E. GRIGORESCU APOLLO

CARPATI

STR. PLANTELOR

STR. MIRCEA MALAIERU STR W. MARACINEANU STR. CEZAR PETRESCU STR. V.CALUGAREASCA STR. TARGOVISTE CIMITIR

ȘCOALA NR. 20

x             F                                 Scoah\r.2ii«niihr 1 IpfnciicAC

!

t.          or— ’■r                                     Str. iMrțmbfeț

X

\       Str. Valea < âlu£:frcatrâț

\             i T . •

Str. Cww Fairmiț

Mr, Walter MirAcIncannA

Str. Mircra MălArni • t

•    1 luhul

Stf. G«niltfrrntia GrlpXc^ni •

Stt.klih.ii Etninocii^

</ - I » ■ .       ! ••

,                                  1 1 • •.           \ . : ;

\ sir.

IQhtul fclcfoonrtnr •

*                   < Spitalul Sr.l

Wiljmu Calară; ilor

•FirthitlrnU

b           • Fut’rKa dr ta*<»arc

/

• l.iMul.i    i

• Albina y". * / ; /        - ••        s'

f

^ȘviMla Xr.l

ȘCOALA NR. 20

STR. V. CALUGAREASCA PROMEX POARTA 1 STR W. MARACINEANU STR. MIRCEA MALAIERU STR. PLANTELOR CARPATI APOLLO

Str. G-ral E. GRIGORESCU MIHAI EMINESCU ȘCOLILOR TINERETULUI

BARIERA CALARASILOR POLIVALENTA PARCUL MONUMENT LIBELULA ALBINA CHISINAU

CASTANULUI

22

Str. \ak-4 Câlu^.iicjM j •

Vrnmci Poarta 1

Str. Vult.t

Sir.Mhtra

. । ''‘ \               i                         v • ’*

\ • .1 Str. Plantelor

j        UJoc 1 nrn

ii' /        A

St», «.-ral l^rcrnla Gri^nrout^B

. [■' .j L' ?

Sit .MIhji f-'minc-tcn

l

j * Str.- școlilor

\........ ’

t              Pia|a Contorilin

•: L............

Parc Monument

libelula

@ tlblna

Bs»' <

•jjStrf < Mtaonfttl • /

Linia.

Tur

Retur

24

PARCUL MONUMENT LIBELULA ALBINA ȘCOALA NR. 1 CASTANULUI SOS. DE CENTURA CURBA LACU SARAT LACU SARAT TREI MOVILE C. F. A.

COLONIE KM. 10 C. C. H.

24

0IMJ4 uf

t

M>nlk

C. C. H.

COLONIE KM. 10 C. F. A.

TREI MOVILE LACU SARAT CURBA LACU SARAT SOS. DE CENTURA CASTANULUI ȘCOALA NR. 1 ALBINA LIBELULA

PARCUL MONUMENT

24                ........

1 41 ti vj’44

t ..........

<•••

Linia.

Tur

Retur

25

PARCUL MONUMENT LIBELULA ALBINA

ȘCOALA NR. 1 CASTANULUI SOS. DE CENTURA CURBA LACU SARAT LACU SARAT

1                                  S ^arc Monument

1 ilx-luln

\lbiiM

^p.Su. Chișinuu

țpstr. Castanului

de Cvnfuru

Curbi l.ncii Sărat

ț **)St«|iunc:i Lucii Sărut

LACU SARAT

CURBA LACU SARAT SOS. DE CENTURA CASTANULUI ȘCOALA NR. 1 ALBINA LIBELULA

PARCUL MONUMENT

f25 A                                     i-abricl de Covoare

Libelula

Q Albină;

Școala Nr.l ^psir. Castanului

^P$«is<-aiiu de Centură / /

/ iirh.'t l.acu Surul

l .acu Sărat

Anexa 2.1.2 - Programul de Transport pentru rețeaua de autobuze

Linia nr.

Traseu

Lungime traseu [km] (Tur și Retur)

Total curse pe zi

Dislocări (km/zi)

Total km pe zi

Total km pe an

LV

SD

LV-V

SD-V

LV

SD

LV-V

SD-V

LV

SD

LV-V

SD-V

2

VIDTN-

HIPODROM

16

98

74

94

74

84

60

72

60

1.652

1.244

1.568

1.244

555.004

V1DIN-

HIPODROM

A.N.L. LACU DULCE-

HIPODROM

19

1

1

19

19

4.959

3

A.N.L. BRAILITA-

SOSEAUA DE CENTURA

19

31

53

31

53

49

49

49

49

651

1.077

651

1.077

281.856

A.N.L. BRAILITA-

YAZAKI -

SOSEAUA DE CENTURA

23

19

19

453

453

0

118.150

4

GARA-

SOSEAUA DE CENTURA

15

41

54

41

54

70

46

70

46

703

883

703

883

275.206

GARA-

YAZAKI -

SOSEAUA DE CENTURA

17

31

31

539

539

0

140.783

5

SOROLI COLA -

SOSEAUA DE CENTURA

16

44,8

75

44,8

45

88

88

88

88

804

1.288

804

1.288

343.869

SOROLI COLA -

YAZAK1 -

SOSEAUA DE CENTURA

19,6

7

7

137

137

0

35.809

SOROLI COLA -

YAZAK1 -

C 0 M PLEX A RM () NIA -SOSEAUA DE CENTURA

28,2

10

10

282

282

0

73.602

SOROLI COLA -

COMPLEX ARMONIA-

SOSEAUA DE CENTURA

24,2

4

4

4

85

85

22.107

7

A.N.L. LACU DULCE-SCOALA 3

5

24

16

24

16

8

8

8

8

121

82

121

82

40.098

Linia nr.

Traseu

Lungime traseu [kml (Tui și Retur)

Total curse pe zi

Dislocări (km/zi)

Total km pe zi

Total km pe an

LV

SD

LV-V

SD-V

LV

SD

LV-V

SD-V

LV

SD

LV-V

SD-V

10

GARA-

SOSEAUA DE CENTURA

17

73

54

73

54

72

48

72

48

1.333

984

1.333

984

450.322

13

CENTRU-

SOROLI COLA

13

52

34

52

34

29

19

29

19

677

447

677

447

223.305

15

VIDIN-

SCOALA 3

15

57

57

57

57

45

45

45

45

893

893

893

893

325.836

16

VIDIN-

BISERICA RADU NEGRU

25

67

58

67

58

113

94

113

94

1.788

1.544

1.788

1.544

627.192

17

VIDIN-

BISERICA RADU NEGRU

20

67

58

67

58

90

75

90

75

1.430

1.235

1.430

1.235

501.670

33

GARA - SOSEAUADE CENTURA

23

56

46

56

46

87

69

87

69

1.375

1.127

1.375

1.127

475.973

35

SOROLI COLA-

BISERICA RADU NEGRU

29

56

56

56

56

131

110

131

110

1.752

1.730

1.752

1.730

637.202

SOROLI COLA-

ARMONIA -

BISERICA RADU NEGRU

32

15

0

15

0

474

474

0

123.714

40

GARA FLUVIALA -BISERICA RADU NEGRU

15

42

32

42

32

34

23

34

23

664

503

664

503

225.548

TOTAL

3.087.002

1.016.956

1.039.261

338.985

5.482.205

Numărul de zile luate în considerare pt stabilirea parcursului annual: 195 zile de Luni-Vineri (LV)/ 78 zile de Sâmbăta Duminica (SD) / 66 zile Luni - Vineri pe perioada Vacanței de vară (LV-V) / 26 zile de Sâmbăta Duminica Vineri pe perioada Vacanței de vară (SD-V)

_>ista stațiilor de pe parcurs pentru fiecare linie de autobuz:

Linia.

Tur

Retur

2

DISPECERAT VIDIN

LICEUL PROGRESUL STADIONUL PROGRESUL STR. ULMULUI

STR. V. CALUGAREASCA

STR. CEZAR PETRESCU

STR. W. MARACINEANU

STR. PLANTELOR

BLOC TURN

LICEUL N. BALCESCU

MAG. WINMARKT

STR. ȘCOLILOR

PAL. TELEFOANELOR

PIAȚA CONCORDIA

STR. FRANCEZA

SC. GENERALA NR. 3 SPITALUL SF. SPIRIDON HIPODROM

A.N.L. LACU DULCE (cf. program)

linie Vldin                                  ।

1 I.CU1                            1

\Pnn»mul               A

Stadionul Progresul O» \                                                 Slr. ('linului

A

Slr. \ .ilvj* (. altigaiensi'a,

N                       > Str. ( e/ftr

ț.......

Slr. Mircea Mălflcru ।

1 Â Slr. I’laritehii

b : ■               -            ■ ,•     =

î     \ f &         • v            L

#B1gv l urn

I               \

y . ’

( «ilefiinl Nr»ți<»D-,il <

V BAkcvrn/

: 4 AUînnurM

 • ■ Mi. Molilor •

 • ' \ ; • । Palului IclvIiMiivlur

< apĂt linie \

/ Hipodrom ’r • .                      # l’iaia ( imcoixlia

/      ♦ 1          /

Spllulnl MJ             * Slratla Fronw.»

spiridnn “ \

—»'C6nh Generali NrJ

A.N.L. LACU DULCE (cf. program)

HIPODROM

SPITALUL SF. SPIRIDON

SC. GENERALA NR. 3 STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1 LIC. GHE. M. MURGOCI

D.P.M.O.S.

PIAȚA TRAIAN

CLUBUL PROGRESU PIAȚA SARACA

STR. W. MARACINEANU STR. CEZAR PETRESCU STR. V. CALUGAREASCA STR. ULMULUI

LICEUL PROGRESUL

DISPECERAT VIDIN

«/.( .ipâf Knk V hliu                               ।

'—ih-cui                      ।

Stadimnil rrojjiTMilW

• Mr. 1 linului

y

\                str V.ika^

Mi. Ci /ur.i

*uT

.- S x              A            ‘ 1 Vs

\                »        Slr. Mircca

Mâlârrit •

1*101 ■ *■ .1 n .1 *

1 z i •

■ f           ’ V

:                 A

• 1'iiiț.i 1 rubin : -

... J

— ‘ iilvuiul National

■ r                                        Ghr. M. Murmuri

/

. < .«pat linie           /

T Hipodrom      /z .

/             * .                    • vpifjlul Ni.l

spitalul                   9 strada I rnnccrn

Spindnii ;

Școala                  \

Linia.

Tur

I

tetur

3

SOS de CENTURA

PECO MALL

YAZAKI(doar cf. program) STR. CHISINAU

I.A.S.- I.M.B.

STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. CELULOZEI

STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1 ȘCOALA NR. 8 ȘCOALA NR. 10 CASA CORPULUI DIDACTIC STR. APOLLO

STR. CARP ATI PIAȚA SARACA STR. WALTER MARACINEANU STR. CEZAR PETRESCU STATIE MIRCEA CEL MARE STATIE DUMBRAVA ROȘIE

ANL BRAILITA

B *

♦''TUtnl/iiiH-.i.

*

eSn.C.rMU

<’>»» (ii     (KiImIk

: \ . •

' 1          0

• ,mt. < .Uk.ru

/

♦ (•rJudrij $>nml Z • •         '                            ;

F

®<r < WtinJn

<< /

#Fu<> MM

/

•fe BrxiU M«U

ANL BRAILITA

STATIE DUMBRAVA ROȘIE STATIE MIRCEA CEL MARE STR. CEZAR PETRESCU STR. WALTER MARACINEANU STR PLANTELOR

STR. CARP ATI STR. APOLLO CASA CORPULUI DIDACTIC PIAȚA MARE BRAICONF

PIAȚA CONCORDIA STR. FRANCEZA STR. CELULOZEI

STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. MILCOV

STR. CHISINAU PECO MALL YAZAKI(doar cf. program) SOS DE CENTURA

B

A                                                                     1        rtrWM» țț)

q   ♦TtT      «W-nk

\u.f.M. rn.«.oi O M'Miniu.HMw.

>tr Mutra MlUrnij)

ț Mr, FUstitir

/ .                   t -

• Su.C«>rni A|MtU , • j ’ •                                              f                       \           ■ T

t jio (* i puia! lihiwfi.' £

rou m«>. ! •

■ \ . rnn <            .

, Mr •>■»(■/»#

''II- (

. /

F

0't. « Mitain

/

• Frt* mm

»> Hr«iU Mal»

Linia.

Tur

Retur

4

GARA CFR

LICEUL ANGHEL SALIGNI B-DUL INDEPENDENTEI MAGAZINUL WINMARKT STR. ȘCOLILOR

PALATUL TELEFOANELOR PIAȚA CONCORDIA STR. FRANCEZA STR. CELULOZEI

STR. INDUSTRIA SÂRMEI

STR. MILCOV

STR. CHISINAU

PECO MOL

YAZAKI (cf prg)

SOS de CENTURA

J4

/ '

' ’ 1 \ ■' * i IfAi v rA

... u

•        1                 L •.

TiUrgl itL

/: /‘

;...../

MII.», A

Ăin< Mikriu 4B

•'•■"A 7 . :/ '

K<feu

SOS de CENTURA

PECO MALL

YAZAKI (cf prg) STR. CHISINAU LA.S.-I.M.B.

STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. CELULOZEI STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1

LICEUL GHE. M. MURGOCI D.P.M.O.S.

PIAȚA TRAIAN

BISERICA CATOLICA B-DUL INDEPENDENTEI LICEUL ANGHEL SALIGNI GARA CFR

l4

cam ,»m-.

DlMf».*

*■      O**»»

n t!af

Pt.t* Tr«!.«.!

hfM o

/

S» TrZ«n>.»     A

1 1    »MH

>A

ftrMt \l»tf      '

Linia.

Tur

Retur

5

SOS de CENTURA

PECO MALL YAZAKI (cf program) STR. CHISINAU I.A.S.-I.M.B.

STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. CELULOZEI STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1 ȘCOALA NR. 8 PIAȚA MARE

Sos. Rm. Sarat PRAKTIKER TUG CENTER STR. DEVA

PIAȚA 2 COCOȘI ARMONIA (cf program) SOS. FOCȘANI ȘCOALA NR. 24 FANARIE ELECTRICA METALURGICA DEDEMAN

SOROLI COLA

i-5

•.....-

St», ttrr*                                     ț’*'“'

>** >>**

-a’’      -

dgk     A

Mr. t Mkv/«

CjUI ul

/

Q 1 K.S. 1 M.n

f«- MM

OiRrtOl Mi!l

SOROLI COLA

DEDEMAN METALURGICA ELECTRICA FANARIE

ȘCOALA NR. 24

SOS. FOCȘANI

ARMONIA (cf program)

PIAȚA 2 COCOȘI

STR. DEVA TUG CENTER Sos. Rm. Sarat PRAKTIKER PIAȚA MARE BRAINCONF PIAȚA CONCORDIA STR. FRANCEZA STR. CELULOZEI STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. MILCOV STR. CASTANULUI PECO MALL

YAZAKI (cf program) SOS de CENTURA

J5

0 r hrfttra

_ S      ■■z’ }-•

0 >• Md."

9 MM

/

Linia.

Tui*

F

tetur

7

A.N.L. LACU DULCE

BARIERA C.F.R.

HIPODROM

SPIT. SF. SPIRIDON

ȘCOALA NR. 3

t             f          \        . . s.

—* " ' \ ■ "

Bariera CFR A >

/ * \

^Cimitirul Sf.

Cartier A.N.Ly       ^Constantin

Lacu Duke           V

0 J      ® Hipodrom

Spitalulg^

S      Sf. Spiridon

A.N.L.                   X.. y

V LA< 1                       Școala 3

I DULCE       ,

ȘCOALA NR. 3

SPIT. SF. SPIRIDON HIPODROM BARIERA C.F.R.

A.N.L. LACU DULCE

Bariera CFR A A ( ‘nutirul Sf. Constantin

CartierA.N.L./

Lacu Dulce

Hipodrom

* u Spitalul^ Sf. Spiridon

N—&) ’ A.N.L.

>■ LACU             •"' Școala Nr.3

v DULCE

10

GARA CFR

LICEUL ANGHEL SALIGNY B-DUL INDEPENDENTEI MAGAZINUL WINMARKT STR. ȘCOLILOR

PALATUL TELEFOANELOR PIAȚA CONCORDIA STR. FRANCEZA

SOS. Buzăului LIC. E. Nicolau FABRICA DE COVOARE SPITALUL JUDEȚEAN ȘCOALA NR. 2 BISERICA RADU NEGRU STR. CASTANULUI GRADINA ZOO

SOS de CENTURA

10 V

0- Jw! înde p< ndtnfc? 9

i 7 • • •*            *’ X ; •'

■ ■ — •• !        :/ 7

WianurUji

: • ’ : / \ \ ' J -Falatel \

TeM—nrlrț.®

•      < • n „rd .

,                   Frincen

♦1 J«u11 McftUtț

• ,   ♦fîSho «U i «taarv

•          JtMtrtn»

/

0Sfnili(iVHfnU V J

Wlfiwtha k-4u Ntgra

•   < a»i»nnhtl

SOS de CENTURA

GRADINA ZOO STR. CASTANULUI BISERICA RADU NEGRU ȘCOALA NR. 2

SPITALUL JUDEȚEAN FABRICA DE COVOARE CENTRU MILITAR STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1

LICEUL GHE. M. MURGOCI

D.P.M.O.S.

PIAȚA TRAIAN

BISERICA CATOLICA B-DUL INDEPENDENTEI

LICEUL ANGHEL SALIGNY GARA CFR

10   <

• Uc.-ul Au-bd S-P5w.

1'tiD l‘t*Luj>

tl.l'.M.OȘ»

C<>kț*ul *«tUa»!

<ih*. M. Mwrpxi’

4.......

< cntrul Mijiu*/7 e

. ____

• S'Ml» (•earraM. Xr ?

^ItÎM-rk» Rjutu N'rcro

( ''

iiUnji A.ul.epri ’

Linia.

Tur

Retur

13

CENTRU

BISERICA CATOLICA LICEUL N. BALCESCU MAGAZINUL WINMARKT PIAȚA MARE

Sos. Rm. Sarat PRAKTIKER STR. ZAMBILELOR

TUG CENTER

STR DEVA

STR.MOLDOVEI ( Str. V.

Sarbu)

PIAȚA BĂRĂGANULUI STR. GEORGE COSBUC FANARIE

RENEL

METALURGICA DEDEMAN

SOROLI COLA

;11

MHoUh.

£ Pun iUrifamiM ' b '•'/£ \z. p \ MrXM.k.u.®         £

I

Ml Uni® iv<;ccMi« 0                            ®

Sn/.mlUkAr       rbtoMm                     *

ț • V \ \             .

SOROLI COLA

DEDEMAN METALURGICA RENEL

FANARIE

STR. GEORGE COSBUC PIAȚA BĂRĂGANULUI STR.MOLDOVEI ( Str. Lotrului) STR DEVA TUG CENTER

Sos. Rm. Sarat PRAKTIKER MAGAZINUL WINMARKT CENTRU

13

« «. »f4i I r u %.,»•!. <                                         s JH o y

U*d. IHM

\

£ Hau

............i

»r IK..0                   MirWM.k®

.............

Linia.


Tur


15


DISPECERAT VIDIN

LIC. PROGRESUL

POARTA 2 - PROGRESU

POARTA 1 - PROGRESU

STR. CEZAR PETRESCU (DR.)

STR. M MALAERU

STR. PLANTELOR

LIC. ANGHEL SALIGNY

GARA CFR

PT. HALELOR-PECO

ȘCOALA NR. 8

STR. SCOLILOR-B-DUL. DOROB.

CIMIT. SF. CONSTANTIN

STR. PIETATII-CUTEZATORILOR SPIT. JUD. URGENTA CORP B

DISPECERAT CENTRAL


Retur

DISPECERAT CENTRAL

SPIT. JUD. URGENTA CORP B STR. PIETATII-CUTEZATORILOR CIMIT. SF. CONSTANTIN

STR. SCOLILOR-B-DUL.DOROB.

ȘCOALA NR. 8 GARA CFR LIC. ANGHEL SALIGNY CAL. GALAȚI- STR. PLANTELOR CAL. GALATI-STR. M MALAERU

STR. CEZAR PETRESCU (DR.) POARTA 1 - PROGRESU POARTA 2 - PROGRESU LIC. PROGRESUL DISPECERAT VIDIN


Linia.

Tur

Retur

16

DISPECERAT VIDIN

CALEA GALAȚI

STR. MIHAI VITEAZU

STR. EROILOR

STR. ALEXANDRU DAVILA STR. TARGOVISTE STR. VALEA CALUGAREASCA

STR DUMBRAVA ROȘIE A.N,L. BRAILITA

STR DUMBRAVA ROȘIE STR. MIRCEA CEL MARE STR. CEZAR PETRESCU STR. WALTER MARACINEANU STR. PLANTELOR BLOC TURN

TEATRUL MARIA FILOTI PIAȚA TRAIAN

BISERICA CATOLICA LICEUL NICOLAE BALCESCU

MAGAZINUL WINMARKT STR. ȘCOLILOR

PALATUL TELEFOANELOR PIAȚA CONCORDIA STR. FRANCEZA STR. CELULOZEI STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. MILCOV STR. CHISINAU ȘCOALA NR 1

BISERICA RADU NEGRU

16          ■■ș.-

X                '       “i   Q

£ 'i.       u™. i

'•a.C.tir P«tnt<x W, Ari Mu««> ■ , Ml Ho.

1                                   l

.....

Afl/x 111»

? j • ■ / '            1

WImtm'M A Plita      «Ti

•“!'u~ z inw«k<    vv«                 /

x X           © •»<»■ Mdr»,

BISERICA RADU NEGRU

ȘCOALA NR. 2 SPITALUL JUDEȚEAN FABRICA DE COVOARE CENTRU MILITAR STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1 LICEUL GHE. M. MURGOCI STR. ȘCOLILOR MAGAZINUL WINMARKT LICEUL NICOLAE BALCESCU CLUBUL PROGRESU PIAȚA SARACA STR. WALTER MARACINEANU STR. CEZAR PETRESCU STR. MIRCEA CEL MARE STR DUMBRAVA ROȘIE A.N,L. BRAILITA STR DUMBRAVA ROȘIE STR. TARGOVISTE STR. ALEXANDRU DAVILA STR. EROILOR STR. MIHAI VITEAZU CALEA GALAȚI DISPECERAT VIDIN

1 / r i.

| V ii N ’î \   .                      .       /

> •• țj

V

! h 1 t            jiv ? •

H T|           ■••?} | *

■ •       1                 T"î Î

hl   i

•      5

Linia.

Tur

Retur

17

DISPECERAT VIDIN

CALEA GALAȚI STR. MIHAI VITEAZU STR. EROILOR STR BARSEI STR. TARGOVISTE STR. VALEA CALUGAREASCA BISERICA SF. DUMITRU PECO MALAIERU STR. PLANTELOR MODERN BLOC TURN LICEUL NICOLAE BALCESCU

MAGAZINUL WINMARKT STR. ȘCOLILOR PALATUL TELEFOANELOR PIAȚA CONCORDIA STR. FRANCEZA SOS. Buzăului LIC. E. Nicolau

FABRICA DE COVOARE SPITALUL JUDEȚEAN ȘCOALA NR. 2

BISERICA RADU NEGRU

47 »       f                                                  Iulk

a,          •

■            0

Ml •         Ka.ftt9

i 0-.-» ttaMOtf

/

?       V" ■

•*. F

•'.........

jt

BISERICA RADU NEGRU ȘCOALA NR 1 I.A.S.-I.M.B.

STR. INDUSTRIA SÂRMEI STR. CELULOZEI STR. FRANCEZA SPITALUL NR. 1 LICEUL GHE. M. MURGOCI STR. ȘCOLILOR MAGAZINUL WINMARKT LICEUL NICOLAE BALCESCU

CLUBUL PROGRESU PIAȚA SARACA PECO MALAIERU BISERICA SF. DUMITRU STR. VALEA CALUGAREASCA STR. TARGOVISTE STR BARSEI STR. EROILOR STR. MIHAI VITEAZU CALEA GALAȚI DISPECERAT VIDIN

47        ...

Q> i ț /       V

' -4.;UI

/

Linia.

Tur

Retur

33

SOS de CENTURA

ZOO

STR. CASTANULUI ȘCOALA NR 1

IMB

STR. IND. SIRMEI STR. CELULOZEI ȘANTIERUL NAVAL

TRECERE BAC IMB SUPERMARKET LIDL

STR. FRANCEZA PTA. CONCORDIA ȘCOALA NR. 8 PTA. HALELOR LICEUL ANGHEL SALIGNI

GARA CFR

\ \ 1 î ; ffiy

ui

GARA CFR LICEUL ANGHEL SALIGNI CALEA GALAȚI BLOC TURN LIC. M. SEBASTIAN LIC. ARTA CORP C PATINOARUL ARTIFICIAL (cf prg) GRADINA PUBLICA RESTAURANT CAROL BISERICA CATOLICA LIC, N. BALCESCU MAG. WINMARKT PTA. HALELOR STR. ȘCOLILOR PTA. CONCORDIA STR.

FRANCEZA

•V          11

■ v; L?

\ | ;

r /♦ A

v-.-r                            ;.v- 7    '• ■ va .

4SmI rii

SUPERMARKE TLIDL

PTA. UZINA DE APA ȘANTIERUL NAVAL CIOCÂRLIA STR. IND. SIRMEI STR. MILCOV STR.

CHISINAULUI STR.

CASTANULUI SOS de CENTURA

Linia.

Tur

Retur

SOROLI COLA

w

•       .1 .T"

1

BISERICA RADU NEGRU

35

DEDEMAN

STR GEORGE COSBUC PIAȚA BĂRĂGANULUI COMPLEX ARMONIA (cf prog) PIAȚA BĂRĂGANULUI STR. VASILE BANCILA ȘCOALA SPECIALA OBOR SELGROS

LICEUL AGRICOL SELGROS OBOR TUG CENTER BRICO DEPOT PTA. HALELOR ȘCOALA NR. 8 B-DUL DOROBANȚILOR CIM. SF. CONSTANTIN ALEEA CUTEZĂTORILOR SPIT. JUD. URG. CORP B ȘCOALA NR. 3 COL. TEH. EDMONT NICOLAU STR. G. ALEXANDRESCU SPITALUL JUDEȚEAN ȘCOALA NR. 2

BISERICA RADU NEGRU

1

1 \ ’ ' :

V ■

[1

rP

A

A’ • A ă.

1

<1

1

t i

ii> 1

W1H

ste-

■ V

•î'

IA         ;

1

ȘCOALA NR. 1

CALEA CALARASILOR IMB

STR. IND. SÂRMEI STR. CELULOZEI ȘCOALA NR. 3

SPIT. JUD. URG. CORP B ALEEA CUTEZĂTORILOR CIM. SF. CONSTANTIN B-DUL DOROBANȚILOR BRAINCONF

PTA. HALELOR BRICO DEPOT TUG CENTER OBOR SELGROS

LICEUL AGRICOL SELGROS

OBOR

ȘCOALA SPECIALA

STR. VASILE BANCILA PIAȚA BĂRĂGANULUI COMPLEX ARMONIA (cf prog)

PIAȚA BĂRĂGANULUI STR GEORGE COSBUC DEDEMAN

SOROLI COLA

4

&•

ti

k 1

\ ।

^7

/ •.

li1 ‘/l

i

t: ■ hR

< ’‘r»

. ■

■r A

1 9,l) T.

» \       .l.yX

\ ■

’U ÎL

(

L

. / *

1 ••             /■

1                 /•.

" ' ■ 1 '

! ' 'V

<\

Linia.

Tur

Retur

40

GARA FLUVIALA

PTA. TRAIAN

BISERICA CATOLICA LIC. N. BALCESCU MAG. WINMARKT

PTA. HALELOR

ȘCOALA NR. 8

B-DUL DOROBANȚILOR CIM. SF. CONSTANTIN ALEEA CUTEZĂTORILOR SPIT. JUD. URGENTA CORP B

ȘCOALA NR. 3

STR. CELULOZEI

STR. IND. SÂRMEI

STR. MILCOV

STR. CHISINAU

ȘCOALA NR. 1

BISERICA RADU NEGRU

/ \

• 7 / \

/ Nk

\ 11 1

■k ■ 7K- KJ ’ .'A

1 W '■

'                        .. iBBb.

BISERICA RADU NEGRU

ȘCOALA NR. 2

SPITALUL JUDEȚEAN

STR. G. ALEXANDRESCU

ȘCOALA NR. 3

SPIT. JUD. URGENTA CORP B

ALEEA CUTEZĂTORILOR CIMITITIRUL SF.

CONSTANTIN

B-DUL DOROBANȚILOR

BRAINCONF

B-DUL INDEPENDENTEI MAG. WINMARKT

STR. POLONA

TEATRUL MARI A FILOTI

GARA FLUVIALA

; 1 /• \a A/i ' kWS A,:     Ax

ii

ni: i                      '■Ti? .» X i'.'J /

țr

Anexa 2.2 - Programul de Circulație

Anexa 2.2.1 - Programul de Circulație Tramvaie

Linia 21


Luni-Vineri

I 1 x.    \ IX I KI

GR \1

.: ■ : ii

< • t \ •% 1

GRAI

î( 1 !.(«

,.'O -

K.\

xi 2<B

. R..X

r.x ;

M .20

•4 ’

S0> !

5 *

Cil

i 5'-

GJ-

r; *.x

6,:

b43

V ’

/

'                1

-as

X”

i H><-

s1-’

H3y

X"

> »

qM

PXt Z. X

9W

P XI Z X

*ri?'

r \ i / *

<)'»

i n*“

III'’

liP-

J »'•

; l

13 *"

țp;

! ’1 '

’-

r2 *

)21'

12

1 /<

1

। k*

1

1

i f"

U"

,     14      . 1

,   N-’1

t ^rr

ÎS-

1 15“’

15°

16*

15-

3r."

16“ 45

t7

. ■

17*

P XI Z X

| ts:

PAt ZA

ÎS’’

PAI ZA

Q,

|S,!

1SÎ,!

1 x?v

19” *

JS‘-

I9,x

----1

:

2 ti' '

i |()il o

2d>«

io-'

2U"

*

20*' *'

2P

i

21 Y

2!”*

21*’

i

îi

22” V

Kl 1 R X^

22- Y

1

HI 1 K.xx

l

► ___________/

Kl 1 R V* :

k-

1

1

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

R.N

SC.20

R.N

SC.20

R.N

SC.20

R.N

SC.20

R.N

SC.20

455

512

455

529

509

545

523

559

531/37

613

548/51

627

607

643

621

657

635

711

649

725

703

739

719

755

733

8"

747

823

8oi

837

815

851

831

907

847/49

925

901/07

943

910

PAUZA

928

PAUZA

945

PAUZA

1Q01

PAUZA

1017

PAUZA

925

10°1

943

1019

10°°

1036

1016

1052

1032

11 08

1 Q39/46

1122

1057/11 °0

11 36

1114

11 50

1128

1204

1144

1220

1158

1234

1212

12“8

1226

1302

1240

1316

1256

1332

1310

1346

1324

1400

1338

1414

1352

1423

1408

1444

1422

1458

1436

1512

1450

1526

1504

1540

152°

1556

1534

1610

1548

1624

1602

1638

1616

1652

1632

1708

1 048/50

1726

1702/08

1744

1711

PAUZA

I729

PAUZA

1746

PAUZA

1805

PAUZA

1823

PAUZA

1726

1802

1744

1820

1802

1838

1820

1856

1838

1914

1838 i

1856

1932

1914

1950

1932

20°8

1951

2027

RETRAS

2008/10

2047

2Q27/30

2107

2Q45

2121 1

2058

21™

2119

2153

2142

2216

RETRAS

22°5

2242 1

2229 1

2250 1

RETRAS

RETRAS

RETRAS

•. •. * i < i.

li ! RAS

LI 1.5 ÎL

-1     LI

N l - X I 5 •.

..Kl

GKUi:

R.N

<.K X J U

R.N

t t. 2

xt i<

l !. .*

SC. 20

R.isf

! i< : i j 3C.20

«. ;i-: xj

R N

l( < L 5

SC.20

C •'

L ' •

4îa

57

G:r

4, ; */ * *

64-

7 3S> ci o»

I AU7Â

li”4

13:;

6-’

3*» *-10 1

ir

IZ

6l g.-t

f AUZ/

1 C’:

6*

•» «•

10-

1 1 ' *

8n

6~-8,:

10:' 11 13

7'J

’ PAUZA 10°' 11-'

12*‘

13”

__ 7

8::

7-8V

P'A.UZ/X

- <

1 z

i . 1 4

16”

17”

171'1

l 18”

RETRAS

16:a PAUZA

18°’

15’4

16,s 172* 174i

18-

20 13

14

15”

16

PAUZA

1 8'3 19”

20-

14 __1

1 5*''1

1657

17^

18’*7

19”-

20?

lL S -x 2’ m tn ■•■

M V SN; - • -

15 4 16“ 18:*' 18-” 19J*' 20“-

1G!< 17:<

PAUZA I 18w 20' '      ■

21'"

.4 '

i 15“

17:::

18:>

18^ 19-’

20';

15*' 16-

PAUZA 19’4 20” 21îv

— I

21'-

22ÎO

21 ‘

2147

22’:

.. ------

RETRAS

I 22«

22‘”

RETRAS :

I

RETRAS

RETRAS

—-i

Linia 22


Luni-Vineri

l xi \ i\! ri

<. U \ t

HI î 4

G R \ 1

:< i î $

< . R \ i

l< 1 1 b

R.x

x< 2 P

R.X

51*

L*

>      3 ’

• 6^

6<-

7'1

7J

. r’ .. )

S'“

| s3

S'*>

• ■

|

*r‘

;       ct'

• t / \

1      4»>

l'Al/'. j

• 1)

r xl /

1    <)u

<>

l ti-

10*’

• i

hi - ;;

îl"

i î ’*

i ■? > *

12 *’

, « •.

9 —

IZ

13

13:

i-f

I ,v'*-

1 1

15 "

ți 14”

!<'■

1 -J-•

15"

i 5'"

l<.‘-

I54x

10 1

16™’

16

1" .

t

1 ‘1

| •»!! : 4

I?

is •-

I'\t Z \

IS-'1

l‘Al ZA

!X-

palza

IX’1

l S5'

; IX"

19"

IX'

19:<

r>"”

20”

lo*^-

2f»:

204''"'

2or

20‘ "

21"

21-V

21 '

21*

'ySK.

?2 ’ V

Kf 1 !t>>

ii

1 - -

tU.JRAN

22“ T ’ H> 1 HXx

!

f

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

R.N

SC.20

R.N

SC.20

R.N

SC.20

R.N

SC.20

R.N

SC.20

506

522

502

538

516

552

530

6°6

544

620

559

635

614

650

628

7 04

642

718

656

732

711

747

726

802

740

816

754

830

808

844

823

859

840

916

g 54/58

934

908/16

g52

919

PAUZA

937

PAUZA

953

PAUZA

10"

PAUZA

1024

PAUZA

934

101°

952

1028

1O08

1044

1024

1100

1039

1115

1 Q48/53

1129

11 05/07

1143

1121

1157

1136

1212

1151

1227

1205

1241

1219

1255

1233

1309

12«

1324

1303

1339

1317

1353

1331

I407

1345

1421

1400

1 zț 36

1415

1451

1429

1506

1443

1519

1457

1533

1512

1548

1527

1603

1541

1617

1555

1631

1610

1645

1625

17°°

1641

1717

1 655/59

1736

1709/17

1753

1720

PAUZA

1738

PAUZA

1756

PAUZA

1814

PAUZA

1832

PAUZA

1735

1811

1753

1829

1811

1847

1829

1905

1847

1923

1845 +

1905

1941

1923

1959

1941

2017

20°°

2035

RETRAS

2018/20

2054

2Q36/40

21-14

2052

2128

2105

2135

2126

2158

2149

2220

RETRAS

2212

2245

2230

2250 1

RETRAS

RETRAS

RETRAS

< ;r m i< t • •(.•<?! vi 11. ( x El ’}. x R. 22


• NI-\ IN! Rl \'\C AX I \


<;h m î<

R.N

t-c.ro

<U< M U »| R.N

î ?

SC.2f-

R ,N

i< rj-.x       ||

SC.20

5 «v

6-

6’*

ij 6?" .

7

647

7*b

7 J

8”

g         ||

fi-4''

9 'r

«.

<-i        •

n

• /■ • «7 -*

li IC?'

PA 1’7 *

•• /" 7 4

PAUZA

10

, l 1 0:

1 <

io-

11 e

11

11"

11

* *> ’

* *•

12”

12-’

* 3

“} T -

l 134'

• *

14™

14

14"-

14 ’

!   1457

15”

15”

1546

15-’

16;*’

16’”

1 6-

16"

17:o

1Gxt

1717

17”

PAUZA

17”

PAUZA

17w

PAUZA

17”

18”

‘17"

18:*

18’’

18”

î 18<5

19ci

19" .

19”

19"1 j

Rl ÎHA5

20 * *D

20 '<

20;';4C

21 ’4

21

21”

21’’

22-'

22”

.... ii

22-


ii


<.R XI J<

! I. :

!    <.R XI H

II 5

i< I.’

SC 20

•   p> ...

SC. 20

5-'

5

6 •

5'*

G’'

6‘

7-

71

g "<■

S4*

3'?

8-’

9

PAUZA

93T

PAUZA î

n

1C’5

io” i

i6j:-’

11 ‘ '

11

12 -

13”

13"'

13”

14*

15’:'

144:

1 54*

16”

1555

1 6-',°

17”

7^.^7

1.          1

18”

17”

18’4

PAUZA

PAUZA

18:-

19”

184?

19”

19”

20”

20

20'*

21-°

21”

21”

RETRAS I

2Z”

RETRAS |

I i


Luni-Vineri

Program Normal

PARC M.

L.SARAT

C.C.H

530

550

6oo

6’°

640

645

650

710

730

735

740

830

9OO

9?0

IO00

IO30

1100

H30

1150

1210

1230

1235

1245

1300

132S

133C*

1340

1400

14-5

1430

1440

1500

1530

l6oo

16-5

1630

1640

1700

17-5

17?o

17.10

l8oo

1830

19°o

1925

1930

1940

2O00

RETRAS

Sâmbătă si Duminică Program Normal

PARC M.

L.SARAT

C.C.H

530

550

S55

6oo

620

â40

645

650

71°

730

735

7IO

SUO

S30

900

9-5

930

940

1Q00

IO30

1100

H30

1200

l230

1300

1325

1330

1340

1400

1430

1500

153*

16co

1625

1630

1640

1700

1730

i8oo

1830

1900

192;

1930

1910

2O00 'V

RETRAS

Luni-Vineri

Sezon Estival


Sâmbătă și Duminică Sezon Estival

PARC NI.

L.SARAT

C.C.H

530

5?o

5?5

6oo

6-°

640

645

650

710

730

“735

74O

soo

8*°

900

9-IO

IO00

IO40

lioo

H40

l2oo

12-'°

12**

1240

13°o

13-5

13*°

1340

14°o

14-*

14*0

l440

15°o

1540

i6oo

16-5

16*>

1640

1700

17-5

17*o

1740

l8oo

1840

1900

1925

1930

1940

2O00

2O40

2ioo 4,

RETRAS

PARC NI.

L.SARAT

C.C.H

530

550

5^-

6°°

620

640

645

6^0

710

730

735

740

8oo

S30

9OO

940

IO00

IO40

lioo

ll40

1200

1240

13°o

1325

1330

1340

14°o

1440

15°°

1540

1600

1625

16*0

1640

1700

1740

18°°

lS40

1900

1925

19*0

1940

20°°

2040

2100 -1/

RETR.AS

Linia 25   | Luni - Duminică Sezon Estival

GRAFICUL 1

GRAI

FICUL 2

PARC M.

L.SARAT

parc: m.

L.SARAT

645

710

730

800

820

900

840

920

920

IO00

940

IO20

IO20

H0°

IO40

ll20

n20

1200

ll40

1220

1220

1300

1240

1320

1320

1400

1340

1420

1420

1500

14-10

1520

1520

1600

1540

1620

1620

17°°

1640

1720

1720

18°°

1740

1820

1820

l9°o

1840

1920

1920

2O00

1940

2O20

2O20

2100

2O40

2120

2120 1

2140

RETRAS

RETRAS

Anexa 2.2.2 - Programul de Circulație Autobuze

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

GRAFICUL 7

o

Vidin

Hipodrom

Vidin

Hipodrom

Vidin

Hipodrom

Vidin

Hipodro m

Vidin

Hipodrom

Vidin

Hipodrom

Vidin

Hipodrom

510

523

510

537

523

551

5i7

605

551

61^

605

633

653

■y30

*    ANL L.DULCi

“6^

647

yOO

632

y03/10

645

719

727

“735

• HIPODROM

y09

741

717

1'

731

y 38

“8^

y46

817

y55

gwr-

834

812

842

820

850

829

859

838

g08

846

g5S

925

gca-

934

g12/16

944

-gTÎ-

PAUZA

-g33—

PAUZ/J

-g3S-

PAUZA

946

PAUZA

955

PAUZA

10°4

PAUZA

1013

PAUZA

928

957

939

10uS

948

1018

956

1026

10°5

1035

1014

1044

1023

1052

1031

-ypi-

1039

1109

1048

1118

1056

1126

11°5

1135

1114

1144

1122

n52

1131

1201

1139

1209

1148

1218

1156

1226

1205

1235

1214

1244

1222

1252

1231

13°1

1239

1309

1248

1318

1256

1326

13°5

1335

1314

1344

1322

1352

~Î331~

1401

1339

1348

1418

1356

1426

14<>5

1414

^4^

1422

1452

1431

1501

~USS~

1509

1448

1518

1456

1526

15°5

1535

1514

1544

1522

1552

1531

1601

1539

1609

1548

1618

1556

1626

1605

1635

1614

1644

1622

1652

1631

1701

1639

1709

1648

1717

1656

1726

1705

y 36/40

1714

1744

1 y 22/24

1754

1730

PAUZA

1734

1800

1744

PAUZA

1756

PAUZA

1810

PAUZA

RETRAS

1815

1845

1742

18°s

RETRAS

1754

1822

18°8

1836

1822

1850

RETRAS

1836

1904

1850

1918

1904

1932

1922

1950

1 g34/40

2O10

g48/50

2018 J.

20°°

2O30

2O20

2O50

2 O40

2110

RETRAS

2100

2130

2120

2150

2140

2205

22°°

2225

2220

2225 I

L

GPL 724

y33

RETRAS

RETRAS

RETRAS

g28

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

VIDIN

HIPOD

VIDIN

HIPOD

VIDIN

HIPOD

VIDIN

HIPOD

VIDIN

HIPOD

530

4-30

600

615

6°°

630

615

645

630

«00

645

^15

yOO

^30

^15

y45

^30

8°o

y45

815

8°o

830

815

845

830

9oo

845

915

845

PAUZA

900

PAUZA

___9'4

PAUZA

g28

PAUZA

945

PAUZA

900

930

g15

g45

g29

g59

g43

IO13

956

1026

IO08

IO38

17/20

IO50

1030/32

1102

IO44

11>4

1056

1126

1108

ll38

ll20

ll50

ll32

1202

ll44

1214

ll56

1226

1208

1238

1220

1250

1232

1302

1244

1314

1256

1326

1308

1338

1320

_1350

1332

1402

1344

1414

1356

1426

1408

1438

1420

1450

1432

1502

1444

1514

1456

1526

1508

1538

1520

ÎS50

1532

1602

1544

1614

1556

1626

1608

1638

1620

1650

1632

1702

1644

1714

1656

1726

1709

1739

y21/23

1753

। y34/38

1808

1746/53

1823

1756

PAUZA

1808

PAUZA

1823

PAUZA

1838

PAUZA

1853

PAUZA

1808

1838

1823

1853

1838

1908

1853

1922

1908

1936

1908 +

1922

1950

1936

20°4

1950

2018

20°4

2032

RETRAS

2018

2046

2032

21°°

2046

2114

2100

2128

2114

2142

2128

2156

2142

2210 i

2156

2224 +

2210 i

2228 +

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRA]

PICUL 6

Vid in

Hipodrom

Vidiu

Hipodrom

Vidiu

Hipodrom

Vidiu

Hipodrom

Vidiu

Hipodrom

Vidiu

Hipodrom

5°°

510

520

5

530

510

540

520

Cj50

530

6°o

540

610

550

620

600

630

610

6

620

650

630

700

640

7

650

720

7OO

730

710

y40

720

750

730

800

740

810

750

820

801

831

812

842

824

8S4

032/37

907

£42/50

920

848

PAUZA

901

PAUZA

912

PAUZA

925

PAUZA

937

PAUZA

948

PAUZA

903

933

916

946

928

9?8

940

IO10

952

IO22

IO03

IO33

l005/13

IO43

1018/23

IO53

1030/33

ll03

IO4143

1113

IO53

ll23

1103

ll33

1113

ll43

1123

ll53

ll33

1203

ll43

1713

ll53

1223

1203

1233

1213

1243

1223

1253

1233

1303

1243

1313

1253

1323

1303

13»

1313

1343

1323

13 33

1333

1403

1343

14’3

1353

1423

1403

1433

1413

1443

1423

14"3

1433

1503

1443

1513

1453

1523

1503

1533

1513

1543

1$23

1553

15

16°3

1543

1613

1553

1623

1603

1633

1613

1643

1624

1654

1635

17°5

1645'47

1717

1655/1700

173°

1705/13

1743

1711

PAUZA

17~4

PAUZA

1737

PAUZA

1749

PAUZA

1801

PAUZA

1813

PAUZA

1726

17^6

1739

1809

1752

1822

1804

1834

1816

1846

182S

185S

1826 4

1840

1910

1852

1922

1904

1934

1916

1946

1923

19»

RETRAS

1941

20u

1954

2024

2005/07

2037

2018'21

2051

2 O30,35

2105

20»

2120

2054 |

2105

2135

2120

2150

213J

2205

2150

2220 4-

RETRAS

22°s

2235 1

2220 J.

2 235 1

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

A.N.L

YAZ

Centura

YAZ

A.N.L

YAZ

Centura

YAZ

A.N.L

YAZ

Centura

YAZ

A.N.L

YAZ

Centura

YAZ

^33

MOL

510

547

535

6°°

608

6'3

623

627

6°°

630

637

644

620

648

653

658

638

y07

13

18

655

724

y30

*y36

714

y42

747

754

y30

8oo

807

8'2

y46

816

822

828

805

833

838

824

857

$42/44

^16

939

911

PAUZA

931

PAUZA

952

PAUZA

IO14

PAUZA

926

IO03

947

IO19

IO07

IO40

IO26

ll01

। q40/44

ll21

1O57/1101

ll33

|| 16/18

ll53

ll36

1213

ll53

1225

12"

1246

1228

|j04/06

1246

1320

1303

1340

1321

1356

1402

1338

14“

1410

1417

1356

1427

1433

1438

1413

1442

1448

1454

1431

1459

1504

15”

। ^46/48

151

1525

153'

1506

1535

1541

1547

1523

1553

1 £00/033

1609

1541

16"’

1616

1623

1600

1629

1635

1640

|^18/20

1648

1652

165*8

1634/41

17°9

1714

16-^/1702

173i

1737

17°8

PAUZA

1729

PAUZA

1750

PAUZA

1812

PAUZA

1723

I759/1801

1744

1816

18«5

1839

1827

j902

ț $37/39

1914

1852

1925

1915

1951

1939

2016

RETRAS

2O°1/03

2036

2027

2103

2051

2 j 28/30

2113/15

2j 52/574

2140

2215/18

2205

2230

2225

2250

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL1

A.N.L

Centura

510

545

620

655

ț30

805

g42/44

92O

952

PAUZA

IO07

IO38

U15/18

ll54

1228

1304

1338

1411

1448

1521

1558/16°°

1637

1708

PAUZA

1723

1755

1^32/39

1914 4

RETRAS

GRAFICUL2

A.N.L

Centura

535

6°3

638

711

^48

819

858/905

“Tp8-

IO12

PAUZA

IO27

IO58

1134/36

1209

1246

1319

1356

1433

1506

1543

1655

1729

PAUZA

1744

1819

1852

1925

2Q0O/O3

2036

2112/15

2153

2225 4

RETRAS

GRAFICUL3

A.N.L

Centura

620

655

y30

8°6

841

911

PAUZA

926

957

1q35/44

ll18

ll53

13O3

1339

1413

1448

1523

1558

1641

1715

1750

PAUZA

1805

1840

1915

19s3/2O01

2027

2103

2140

2215/18

2250 +

RETRAS

GRAFICUL4

A.N.L

Centura

533

6°°

640

yl3

^46

824

857

932

PAUZA

947

IO20

1O57/1101

ll34

1211

1244

1321

1356

1431

1506

1541

1616

1702

1735

1812

PAUZA

1827

l9oo

1^37/39

2015

2051

2126

2205

2230    4

RETRAS

GRAFICUL 1

A.N.L

YAZ

CARF

YAZ

510

ș47/50

620

648

653

658

y30

8°'

807

813

$42/44

916

952

PAUZA

IO07

IO42

ll18

ll52

1228

1300

lj36/38

14«5

1410

1417

1^46/48

1519

152S

153'

16°°

1629

1635

1640

I7O8

PAUZA

1723

1759/1802

1839

19I4 +

RETRAS

GRAFICUL 2

A.N.L

YAZ

CARF

YAZ

535

6°°

6°5

6"

638

^07

712

18

y46

816

821

828

859/905

939

IO12

PAUZA

IO27

ll03

ll36

1213

1246

1320

1356

1427

1433

1438

1506

1535

1541

1547

1618/20

1648

1652

1658

1729

PAUZA

1744

1817

1852

1925

2O°1/03

203'

2113/15

2152/54

2225+

RETRAS

GRAFICUL 3

A.N.L

YAZ

CARF

YAZ

623

627

655

723

^y28

y36

805

831

837

911

PAUZA

926

1q03/05

ig42/44

ll18

ll53

1225

1 j01/03

1340

1413

1442

1449

1454

1523

1553

1^00/03

1609

1639/4

1710

1716

172'

1750

PAUZA

18°5

1842

1915

1951

2027

21°°

2135/40

2215/18

22504

RETRAS

GRAFICUL 4

A.N.L

YAZ

CARF

YAZ

535mol

600

631

637

643

714

*y45

y51

824

857

932

PAUZA

947

IO20

1O57/1101

ll38

12n

1247

1321

1356

1402

1431

1459

1505

15u

1541

1612

1618

1624

1655/1702

1731

1737

1812

PAUZA

1827

1902

1939

2014

2051

2127

2205

22304

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GARA

YAZ

Centura

YAZ

GARA

YAZ

Centura

YAZ

GARA

YAZ

Centura

YAZ

GARA

YAZ

Centura

YAZ

GARA

Y\7.

Centura

YAZ

-00

3 MOL

5I0mol

520mol

53“mol

507

$38/41

520

-48

534

6°°

534

602

6°s

614

548

618

622

628

601

629

635

641

612/15

643

649

’ji Vl

628

636

702

70.8

642

710

716

722

656

725

731

737

709

738

745/47

752

ț23

y52

759/805

811

7.36

803

8°S

750

818

824

806

834

840

822

$53/55

839

909

PAUZA

823

829

PAUZA

839

PAUZA

855

PAUZA

9IO

PAUZA

924

857

£29/39

£11/13

£45/53

£27/29

igOl/06

£42/45

10,7/21

p5b/59

1Q30/36

IO11'13

1 q45/49

1025/27

1O59/1103

1q38/41

H13/17

1q53/55

1127/30

U 07/09

1140/44

n21/23

1155/57

1135/37

1209/11

H49/51

1223/25

1202/04

1236/38

1216/18

1249/52

1229/31

1 $03/05

l243/45

1317/19

1257/59

B31'33

1310/12

1^44/46

1^24/26

1354

14«°

1416

1337/39

1407

1413

1419

l35!/53

1421

1427

1433

1^05/07

1435

1441

1447

1^| 18/20

1448

1454

15w

1434

1502

1508

1514

1447

1515

1521

1527

1501

1529

1535

1541

1515

1544

1550

1556

1528

1557

1^04/06

1611

1542

1612

1^18/22

1628

1555

1623

1631«9

1645

1609

1637

1641

1624

1652

1658

1639

no8

1714

1656

1724

1730

1713

1746

PAUZA

1656

1702

PAUZA

I713

1719

PAUZA

1729

1735

PAUZA

1745

PAUZA

1801

1730

1 $02/09

I747

18.W2.

1803

1 $35/37

1 $17/20

lg51/53

1 $33/37

1^08/10

1840i

1853

1925/27

1 £08/10

1 £42/44

lp2r>/27

1958/2O0'

1 £41/44

2016/18

RETRAS

1959/20u1

2033/35

2016/18

2o50«2

2032/34

2105/08

2O50

2122/24

2106

2| 38/40

2122

2154/56

2138

2210/15

2154

2220 *

2210

2235>loi

2226T

2250mo+

2245 f

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

SUP

-32

' G

802c

-26 / C

—56

/ G

GRAFICULl

Centura

GARA

608

^40/42

714/16

^48/50

$22/29

90O

933

PAUZA

949

IO20

1q52/59

1^32/34

2>06/08

1240/42

jj14/16

13 48/50

1^22/24

1^56/58

1^30/32

1606

1^36/45

1717

1749

PAUZA

1804

1837

1911/20

1952/54

2O20 |

RETRAS

GRAFICUL2

Centura

GARA

545

625

^57/59

y31/33

g05/07

$40/49

920

953

PAUZA

IO08

IO40

1112/17

1149/51

1223/25

1257/59

1331/33

1^05/07

1439/41

1SI3/15

1547/49

1621/23

1655/1704

1737

1809

PAUZA

1824

1857

1929/38

20lo/12

2O40

2112/14

2146/49

2220T

2250m |

RETRAS

GRAFICUL3

Centura

GARA

c40

3 M

608

^40/42

yl4/16

y48/51

$22/24

857/90»

940

10"

PAUZA

1026

2q57/59

32/34

22°6/°8

2 2 4«/42

1314/16

2^48/50

2^22/24

2^56/58

2^30/32

2^04/07

2^38/40

2 y 12/24

1757

1828

PAUZA

1843

1917

j 949/57

2028/31

2 2 01/03

2233/36

2208/15

2245 +

RETRAS

GRAFICUL4

Centura

GARA

625

^57/59

y31/33

$05/10

842

914

PAUZA

929

10°°

2q32/43

2 215/17

2249/5i

2 223/25

22^7/59

2^31/33

2^05/07

J 439/41

1513/15

1547/49

2^21/26

2^56/58

1729

PAUZA

1744

1815/17

1850/1902

2934/36

2049/S2

2 2 24/26

2158

2230m 4

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

S.C

ARM

YAZ

Ctntura

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

^00

^30

511

54S

522

5"**

6°°

605

-

e

-

636

61S

625

656

7O2

630

640

7"

717

646

656

732

7?s

708

753

723

-

73$

747

§23/26

802

83S/41

81017

851

9oo

PAUZA

913

PAUZA

925

PAUZA

pl5

948

()28

IO01

94O

IO14

IO24'26

IO59

IO35'37

11"

IO48

ll22

ll34

120S

ll45

1219

ll56

1230

1242

1316

1253

1327

1304

1336

1350

-

1422

142'-9

1402

-

1435

1440.45

l4ni5

1425

1455

1500

1506

1435

15;"

14>0

1535

1505

1514

1524

1553

1559

1529

153S

l6os

1613

1544

1610

1622'27

-

1605

-

1619

-

16’4

16374J

-

1715

1721'27

1651.5S

-

1730

1736/42

1705 13

1723

-

I75-

1759

I

}AUZ4

k

1815

PAUZA

1830

PAUZA

1814

185052

1830

1906

1845

197-0

19’S/jo

2004

194245

2019

19^/20”

2034

2O4045

2119

’0«/21M

2134

2110’15

2149

21-A'22W

2234 +

2210/15

2249v

2223t

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

£-00 3 M

5«m

52\t

-30/34

-

605

6U/16

^41/46

-.-O

625

6”

610

64"

^46

622

T’

6~'

7"

652

7OI

711

741

747

7I6

T--

755

801

732

7-40

§09

814

-

753

832

PAUZA

846

PAUZA

825'32

905

847

920

9OI

934

9”

PAUZA

IO37

IO1015

IO4

952

IO26

ll11

li45

1123

ll57

n°°

ll34

1219

12“

1231

1305

1208

12®

1327

14°3

1339

14151-

1316

1350

j436

-

145u

-

14’6-29

1439

1509

ÎS15

1444

1454

1524

1530

1459

1509

1539

154S

-

152!

*

1536

-

1351

i553-5S

-

1630

1036-42

l60S13

-

I645

1651.’57

16232S

-

17«o

17O612

j7is

164S

1733

no3

17llS

1728

1738

-

1812

1743

1819/26

1?46

PAUZA

1845

’AUZA

19°°

PAUZA

1758

1854,5S

1900

1934

1915

1947

19l3l

2Q1015

2049

2Q23.-30

2i°4

RETRAS

2125-3(1

2204

2219

2238+

2253*

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAF]

[CUL4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

SOROLI

Centura

SOROLI

Centura

SOROLI

Centura

SOROLI

Centura

SOROLI

Centura

SOROLI

Centura

>30

505

54°

520

555

534

609

548

025

602

635

615

650

627

ț02

638

715

650

725

701

ț36

Țll/13

750

725

8°0

737

812

ț49

823

801

8’6

813

848

825

902

§37/40

915

§49/55

930

855

PAUZA

910

PAUZA

923

PAUZA

936

PAUZA

9?0

PAUZA

IO02

PAUZA

910

945

925

IO02

939

IO14

952

IO27

IO05

IO42

IO17

IO52

IO22 28

U°3

। 038/40

1113

IO51

11’6

1103

11’9

1114

Îl48

H26

1201

1137

1214

H->9

1224

1201

1236

1213

12^Q

1224

1258

1236

13“

1247

1324

1259

1333

1311

1347

1323

13581401

1334

1411/16

134d

1423/27

1357

I434/43

1409

1445 i

1422

14?7

1436

1511

1450

152^

1^°4

1537

1518

1553

RETRAS

1532

16“

1546

1621

16°°

1632

1614'16

1650

1630/32

1707

1643 48

1723

1657/1705

17-w

1707

PAUZA

1724

PAUZA

17-n

PAUZA

17^7

PAUZA

1812

MUZA

1722

1759

1739

18’4

1756

1832

1812

1847

1827

19O4

183641

1916

185V55

1930

1909

1944

1923

1956

I937

2O10

1951

2 O26

2005

2041

2 020/22

2057

2 033/39

2114

7 047/56

2 pi

21”'

2114

2148

21’2

2207 x

2150

2218

2208

2240 4.

RETRAS

2224 .1

RETRAS

2245j

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

^00

F

511

545

522

s55

6°°

6“5

-

620

-

636

606

615

625

6“

702

630

640

7n

717

646

6“

7m

732

738

7O8

753

7>j

-

7”

747

823/2<5

802

83S.'41

8’017

851

900

PAUZA

913

PAUZA

925

PAUZA

915

948

928

10”

940

IO14

1014'26

IO59

1035/37

ll11

IO48

ll22

H34

12°s

ll45

1219

1156

12

1242

1316

1253

1327

1304

13“

135»

-

142-

1427/29

1402

-

1435

1440.45

1412H

14’5

1455

15oo

1506

1435

1520

1450

1535

1505

15**

1524

1553

15”

1529

1538

1608

1613

1544

-

16’6

16"-7

-

1605

-

16’9

-

1634

1637'43

-

1715

1721’-'

1651/5S

-

1730

1736/42

1705'13

1723

-

1757

1759

’AUZA

1815

PAUZ?

L

1830

PAUZA

1814

ÎS50'-1

1830

19“

1845

19“

192S30

2O04

1942/45

20’9

19»/20m

2034

2 Q 40'45

21’9

20if'21'M

2134

211015

2149

2UJ/22M

2234 +

221015

2 249 +

2 223+

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

S.C

ARM

YAZ

Centura

£-00

5um

522at

4ț3034

-

605

6”'16

^41'46

5?0

6

631

5=-.6k

6î0

640

646

652

622

7“?

6”

722

652

7OI

711

741

747

7I6

725

755

801

732

740

F

814

-

753

8’2

PAUZA

846

PAUZA

825 32

905

847

920

9OI

934

937

PAUZ.

V

9M/1O0'

IO37

1(| 10.T5

IO49

9S!

IO26

11”

ll45

ll23

11”

ll00

ll’4

121

12“

1231

1305

12“

1242

1327

1403

1339

1415'17

13“

LV"

1436

-

1450

-

1416'29

1439

1509

1515

1444

1454

1524

1530

1459

1509

1539

1545

-

15«

-

1536

1551

I553.-5S

-

1630

1636 42

16OS13

-

1645

l65l'57

16ÎX28

-

1700

1700'12

I7I8

1648

]733

1703

-

17’s

172S

173S

-

1812

I743

181926

17«

PAUZA

1845

’AUZA

19°o

PAUZA

l7ss

1834'3S

1900

1954

1915

1947

1913;

2010'15

2049

2013.30

21°4

RETRAS

111530

2204

2 140 45

2219

2238t

2253t

RETRAS

RETRAS

ANL

L.DULCE

ȘCOALA 3

530

550

6io

630

6so

710

740

800

820

8’°

9OO

915

PAUZA

930

950

IO10

10-’°

IO50

nio

H30

ll>0

1210

1230

1250

1310

1330

1350

1410

1430

1430

1510

15-'°

ÎS50

1610

16-'°

1645

PAUZA

1700

17'°

l740

l8oo

18-°

1840

1900

19-°

1940

2O00

2Q30

2ioo

2130

2200

2230 4,

RETRAS

Linia 7   | Sâmbătă și Duminică

ANL L.DULCE

ȘCOALA 3

6oo

630

700

7JO

8oo

g30

900

9-30

IO00

IO30

lioo

1130

12°o

12 30

1300

1330

1400

1430

15°o

1530

l6oo

1630

1700

1730

l8oo

1830

1900

1930

2Q°o

2O30

2i°o

2115 i

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GARA

Centura

GARA

Centura

GARA

Centura

GARA

Centura

GARA

Centura

k02__ _

□ zoo

514zoo

527zoo

500

534

514

548

527

1

541

615

554

628

608

642

622

656

635

709

649

723

702

737/39

716

y52/56

y29

g05/13

743

815

ț58

832

g14

847

831

904

848

919

PAUZA

830

PAUZA

857

PAUZA

903

PAUZA

919

PAUZA

934

905

041/47

921

957/10°°

937

1012/14

953

1O29

10°7

1013

1021

1056

1036

1110

1049

1123

j /| 03

1137

1117

1151

■^30

12°4

1144

1218

1157

1231

1211

1246

1225

1259

1238

1312

1252

1326

1305

1339

1319

1363

1333

1407

1346

1420

1400

1434

1413

1447

1427

1501

1441

1516

1454

1528

15°8

1542

1521

1557

1535

g10/13

1549

1 g25/31

1602

1633

1616

16

1631

17os

1647

1721

1704

1738

PAUZA

1648

PAUZA

17O5

PAUZA

1721

PAUZA

1737

PAUZA

1753

1721

1757/1805

1738

1813

17$5

1829

1812

1845

1829

1902

1839

1845

1919

1902

1036

1919

1953

1936

2Oio

RETRAS

1953

2027

20

2 O44

2026

2100

2042

2116

2Q58

2132

2114

2148

2130

22°5

2146

222o

2203

2236zooi

2220 T

2252zoo +

2235 i

2254 v

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

SUP    728.

802

SUP 733-

807

GRAFICUL1

Centura

GARA

53-

6°°

634

*y08

742

818

851

9^

PAUZA

938

10n

1q47/52

ll26

12°°

1234

1308

1342

1416

1450

1524

1558

1634

1707

1740

PAUZA

1755

1827

1^03/12

1944

2020/28

2103

2137

2213/20 T

2250z 4

RETRAS

GRAFICUL2

Centura

GARA

617

651

y25

759

$35/38

911

943

PAUZA

958

IO31

țț 07/09

ll43

1217

1251

1325

1359

1433

1507

154'

1615

1^51/53

1727

18°o

PAUZA

1815

1847

1^23/30

2O02

2036 4

RETRAS

GRAFICUL3

Centura

GARA

c30

* ZOO

6°°

634

7O8

742

816

«52/58

931

IO03

PAUZA

IO18

IO50

ll26

12°°

1234

1308

1342

1416

1450

1524

1558

1632

17O8/14

1747

1819

PAUZA

1834

19«7

^43/48

2O20

2051

2125

2201

2234 4

RETRAS

GRAFICUL4

Centura

GARA

617

651

725

8oo

833

903

PAUZA

918

951

1027/35

ll09

ll43

1217

1251

1325

1359

~L^~

1507

1541

16’6

1649

1720

PAUZA

1735

1807

lg44/53

1926

2q02/06

2041

2114

2148

2220

2300  ।

RETRAS

GRAFICUL 1

SOROLI

CENTRU

6°°

624

648

712

«36

8°°

«25/27

851

911

PAUZA

926

952

। 018/21

IO45

ll09

ll33

ll57

1221

1245

1309

1357

1421

14«

1509

1533

1557

1621

-| 46/48

1710

1732

PAUZA

1747

1808

îs30 ;

RETRAS

GRAFII

CUL2

SOROLI

CENTRU

5se

616

640

704

y28

«52

816

^42/46

9n

9^

PAUZA

-^6“

IO10

। q35/37

ll01

ll25

ll49

1213

1237

1301

1325

1349

1413

1437

1501

1525

1549

1613

1639

| 05/07

1729

1753 '

PAUZA

1808

1833

1851

1915

1939

20°3

2027

2052

2113 +

RETRAS

GRAFICUL 3

SOROLI

CENTRU

6°°

^24/32

656

y20

>y44

8”8

832

^57/g00

924

947

PAUZA

957

IO21

^p46/51

ll15

ll39

1203

1227

1251

13^

1339

1403

1427

1451

15'5

j ^40/43

1607

1630

PAUZA

1640

1704

j ^29/34

1758

18”

1846

1910

1934

1958

2022

RETRAS

SOROLI

CENTRU

6°°

650

yl5

y40

8°5

830

855

920

945

1O1S/1O30

IO55

ll45

1210

1235

1300

1325

1350

14'5

1440

1505

1530

1555

1620/1635

1700

1725

1750

1815

1840

1905

1930

1955

2O20

2045

RETRAS

SOROLI

CENTRU

600

625

650

yl5

y40

805

830

855

920

945/10°°

IO25

To50-

11”

ii40

12«5

1230

12’5

1320

1345

1500

1525

15S0

16”

1^40/55

1720

1745

18”

1835

1900

1925

1950

2015

2O40

RETRAS

GRAFI

[CUL1

VIDIN

SC.3

526

6°°

634

7O8

742

816

850

9 28/32

IO06

IO36

PAUZA

IO51

ll24

ll59

1233

1307

1341

1415

1449

1523

1557

1631

17°5

1735

PAUZA

1750

1824

lpOO/07

1941

2015

2049

2123

2155/2203T

2230 4

RETRAS

GRAFICUL2

VIDIN

SC.3

543

6'7

651

y25

759

833

907

9^

PAUZA

953

IO27

03/08

ll42

1216

1250

1324

1358

1432

1506

1540

1614

1649

1723

1755

PAUZA

is10

1844

1920/24

1958

2032

2106

2140/43

2214 i

RETRAS

GRAFICUL3

VIDIN

SC.3

6°o

634

y08

742

816

85'

958

PAUZA

IO13

IO47

ll2325

1159

1233

1307

1341

1415

1449

1523

1557

1631

jy 07/09

1743

1815

PAUZA

1830

1904

1939/41

2015

2049

2123

2157/2203T

2230|

RETRAS

GRAFICUL4

VIDIN

SC.3

543

617

651

y25

y59

833

^08/11

945

IO17

PAUZA

IO32

11«6

ll42

1216

1250

1324

1358

1432

1506

1540

1614

1648

jy24/30

1804

1835

PAUZA

185"

1923

1958

2032

2106

2143

2214 1

RETRAS

Linia 16 I

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

VIDIN

WIN

BISRN

BARIERE

VIDIN

WIN

BIS R.X

BERURA

VIDIN

WIN

BIS R.N

RlRIFRl

534

53S

6oo

623

650

;;49

6'4

637

644

6°3

628

651

658

659

724

747

7ÎJ

713

738

801

808

727

7“

815

822

826

852

914

920

840/43

9II

931

940

845

PAUZA

950

PAUZA

IO05

PAUZA

900

9!S

948

958

IO05

IO29

IO53

IO59

IO20

IO46

ll09

1116

1Q30/35

H00

ll23

1130

ll31

ll56

1219

1226

ll45

12w

1233

1240

ll59

1224

1247

1254

1255

132«

1343

1350

1309

1334

1357

1404

1323

1348

l4n

141S

1419

1444

1507

1514

1433

14>s

1521

152S

1447

151!

1535

1542

1543

l6os

1631

1638

1658

1622

1646

1652

1614

1637

1702

1707

1705

’AUZA

1721

PAUZA

1737

PAUZA

1720

1745

18°s

1815

1736

1801

1824

183i

17S2

1817

18“

1847

1841

19°6

1929

1936

185S

1923

1946

1953

1915

1940

2003

2O10

2o<»5

2O30

2053

2.100

2022

2047

2110

2117

2Q39

2i°4

2127

2134

2129

2154

2217i

2146

22n

2234 1

2203

2228

2251 i

RETRAS

RETRAS

RETRAS

Luni-Vineri

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R,X

BARIERA

541

548

554

6«-

5îl

546

6"

610

617

6“

7os

*712 )

631

656

719

7’»

645

710

7-”

740

741

8<)6

829

836

755

q20

843

q50

810

834

858

9W

902

PAUZA

9I8

PAUZA

934

PAUZA

917

(j44

10“5

IO14

933

9 >8

IO21

IO28

949

IO12

IO37

IO42

IO4649

ll14

1137

H+4

1J00 03

ll28

ll51

ll58

1113.17

ll42

12°5

1212

1213

1238

1301

1308

1227

1252

13’5

1322

1241

1J06

1329

1336

1337

1402

14!S

U32

1351

1416

1439

1440

1485

143C

1453

1500

15°’

1526

1549

1?56

1515

1540

1603

1610

1529

1554

1617

1624

1631

1655

1718

1725

164S

ni3

1735

1743

1649

PAUZA

1753

1

’AUZJ

L

1809

PAUZA

1704

1729

1752

1759

l8°s

1833

1856

1903

18:4

1849

1912

1919

1829 |

1932

1957

2O20

2027

1948

20’3

2036

2 O43

RETRAS

2056

212

2144

2.151

2112

2137

22°°

Ț?07

2210 +

2230 »

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

VID IN

WIN

BIS R.N

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

MDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

\TDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

5’5

541

j;50

557

605

613

535

6°°

622

62

q50

615

637

644

605

630

652

65

621

646

7O8

715

637

702

724

731

653

7 18

y40

747

7O8

733

802

723

748

810

8”

739

§04

§26

8”

755

§20

842

849

811

836

858

905

828

<s5-’

915

922

§4548

<)13

935

942

901/08

9“

9”

IO02

913

PAUZA

931

PAUZA

949

PAUZA

IO07

PAUZA

IO24

PAUZA

928

953

IO15

IO22

946

1011

1Q33

IO40

IO04

1029

IO51

IO58

IO22

IO47

ll09

1116

IO39

ll04

H26

1133

IO54

ll19

ll41

1148

li09

H34

1J56

î203

ll25

li50

1212

1219

ll41

1206

1228

1235

ll57

1222

1244

12-51

1212

1237

1259

I3O6

1227

1252

1314

1321

1243

13°*

1330

1337

1259

1324

1346

1353

1315

]340

1402

1409

1330

1355

1417

1424

1345

14î0

1432

1439

l4oi

1426

1448

1455

I417

1442

1504

1511

1433

1458

1520

1527

1448

1513

ÎS35

1542

1503

1528

1550

1557

1519

1544

l606

1613

153S

160(i

1622

1629

1551

16'6

1638

1645

l608

j633

1655

1702

16258

1653

1715

1722

16-11,4S

1713

1735

1742

1653

PAUZA

1713

PAUZA

1733

PAUZA

1751

PAUZA

1810

PAUZA

17°s

1733

1755

1802

1728

1753

1815

1822

1747

1812

1834

1841

l8oe

183

1853

19°°

1825

1850

1912

1919

1830 1

1845

1910

1932

1939

I905

1930

1952

1959

1925

1950

2012

2019

1945

2O10

2032

2039

RETRAS

2q05

2O30

2052

2059

2025

2O50

2112

2119

2045

2110

2132

2139

2105

2130

2152

2p9

21’5

2150

2212 1

2145

-7710

2232

2205

7->30

Ai'AI

2252 ^

22301

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

Linia 16 I

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

VIDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

52/

534

535

F

630

549

6“

637

644

603

628

651

65S

659

72'1

747

754

713

733

801

<^08

727

752

815

822

826

8“

914

920

£40/43

911

9”

1)40

845

PAUZA

9^0

PAUZA

IO05

PAUZA

900

928

94S

9?s

IO05

IO29

IO53

IO59

IO20

104rt

II09

li16

103035

noo

1123

H30

ll31

1156

1219

1226

Îl45

12’0

1233

jl40

U59

1224

1247

1254

1255

1320

1343

1350

1309

1334

1357

1404

1323

134S

1411

1418

1419

1444

1507

15'4

1433

1458

1521

1528

1447

1512

1535

1542

1543

16os

1631

163S

1558

1622

1646

1652

1614

1637

1702

1707

17°*

PAUZA

1721

PAUZA

1737

PAUZA

1720

1745

180S

1815

l7j<i

1801

1824

1831

1752

1817

18

1847

1841

19(lti

1929

193<?

1858

1923

1946

1953

1915

1940

2O03

2O10

2O05

2O30

2053

21110

2022

2 O47

2110

2117

2039

21"4

21”

2154

2129

2154

2217i

2146

22”

2234 +

22°-’

222S

2251

RETRAS

RETRAS

RETRAS

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

VJDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

541

548

5“

521

^4o

609

616

617

642

<jO5

71:

631

656

7I9

726

645

710

733

74O

741

8O6

829

S36

755

82O

843

85

8io

834

858

9<)4

902

PAUZA

918

PAUZA

934

PAUZA

917

944

10os

IO14

933

9S8

IO21

102S

949

IO12

IO37

IO42

! 046.49

u14

ll37

ll44

1100 03

ll28

ll51

ips

11>3 r

ll42

12«5

1212

1213

1238

1301

1308

1227

12?2

1315

1322

1241

1306

1329

1336

1337

1402

1425

1432

1351

14lrt

1439

1446

1405

143ft

1453

î5oo

1501

1526

1549

1556

1515

1540

1603

16w

1529

1554

1617

1624

1631

1655

l7is

1725

1648

]713

1735

1743

1649

PAUZA

1753

PAUZJ

V

iS09

PAUZA

I704

172Q

1752

1759

l80S

1833

1856

I903

1824

1849

1912

1919

18î9 4

1932

1957

2O20

2027

1948

2 O13

2036

2043

RETRAS

2056

2121

2144

2151

2112

2137

22°o

2207

2210i

223(l»

RETRAS

RETRAS

Luni-Vineri Vacanță


GRAFICUL I

VIDIN

W IN

BIS R.N

BARIERA

549

607

626

637

709/13

732

750

8°’

g34/43

901

919

931

IO04

PAUZA

IO19

IO38

IO57

ll"8

1 140 45

1203

1222

1233

1305/09

1327

1346

1357

142’"

1451

1510

1521

l553/57

1615

163S

1645

1720

PAUZA

1735

1753

1812

1823

1855/57

1915

1934

1945

201

2 O39

2058

2109

•) £41/45

2203

2222

RETRAS

GRAFICUL 2

VI DIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

6°3

62

640

651

723/27

74S

8°4

815

845

PAUZA

900

920

936

949

1022 34

IO53

Îl12

ll23

! 15559

1217

1236

1247

1319/23

1341

14"

1411

1443 47

1505

1524

1535

16°?/12

1629

1650

1659

1736

PAUZA

1751

18"

1828

1839

1911/14

1932

1951

2O02

2 035/38

2056

2115

26

21-'s/220:

2220

2239 i

RETRAS

Linia 17

GRAFICUL 3

VI DIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

530

5

617

655

654

7"5

■737/41

759

81S

829

902

PAUZA

917

9-3n

953

IO06

1Q3S49

ll"7

H26

ll37

1109/13

1231

1250

13°’

I3333-

1355

I414

1425

14S’yl5oi

1519

1538

1 •Â49

16’128

1646

17°6

1716

1752

PAUZA

1807

18“

1844

1855

1927/31

1949

2O08

2019

2051'55

2113

2132

2143

2219 {

RETRAS

Luni-Vineri

GRAFICUL 4

\TDIN

WIN

BIS RN

P.ARU KA

544

555

631

649

708

71Q

751/55

813

8”

S43

9I8

PAUZA

933

951

10°’

IO21

I0j:.'H03

ll21

ll40

ll51

1223'27

1245

1304

1315

1347*1

14“’

1428

1439

15ip15

1533

1552

16"3

1635,45

17"4

1723

n34

l8os

PAUZA

1823

1841

19°°

19n

194347

2005

2024

2035

107/11

2129

2148

2159

2230

RETRAS

GRAFICUL 5

V1DIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

521

539

558

609

645

703

722

7-'5

805/10

8:7

847

857

934

PAUZA

949

IO05

IO25

IO35

1107/17

ll35

ll54

1205

1237'41

1259

1318

1329

1401.05

1423

1442

1453

15’5.’9

1547

1606

1617

1647

PAUZA

1702

1721

1740

17?i

18 4

RETRAS

GRAFICUL 6

A'IDIN

WIN

BIS R.N

BARIERA

535

612

6Î9

717

736

7

819 26

<S43

903

9’2

949

PAUZA

11)64

IO20

IO41

IO50

H’2,31

1149

1208

1219

125155

13“

1332

1343

l4lil

14”

1456

15°'

1539 43

1601

1620

1631

17”

PAUZA

1719

1737

j756

1807

1333.40

185S

1917

1928

2Q0Z 04

2022

2041

2052

2126'28

214$

2205

2216 '

2246l

j

RETRAS

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDLN

WIN

BIS R.X

BARIERA

V1DI.N

WIN

BIS R.X

BARIERA

4ț3S

C49

iț49

607

625

636

604

622

640

651

620

fi3S

656

707

<707

725

7u

754

722

740

708

809

738

756

814

825

844

902

913

840'45

903

921

932

856/9

923

941

952

947

PALTZA

IO05

PAUZA

IO23

PAUZA

IO02

IO20

103S

IO49

IO20

IO38

IO56

ll07

IO37

IO56

ll14

ll25

1120/24

ll42

l2oo

12n

ll40

ll58

1216

1227

ll56

1214

1232

1243

1242

13°°

1318

1329

1258

1316

1334

1345

1314

1332

1350

1401

l400

1418

1436

1447

1416

1434

1452

1503

1432

-■ J2-

150S

1519

1518

1536

ÎS54

I605

1534

1552

1610

1621

15s®

16”8

1626

1637

1636'45

1703

1721

î732

1650

PAUZA

1710

PAUZA

l8os

PAUZA

1705

1723

1741

1752

1725

1743

1801

1812

1823

1841

1859

1910

1823 I

1842

1900

1918

1929

1942

2 O00

2018

2029

RETRAS

2O02

2O20

2038

2()49

2102

2120

2138

21-49

2122

2140

2158

2209

2 2 20 4-

2240 v

RETRAS

RETRAS


GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

VID IN

WIN

BIS R.N

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

^54

605

534

552

6io

621

636

654

712

7’3

652

710

y2S

•739

754

812

8

841

810

828

846

857

910

PAUZA

929

PAUZA

925

9«

IO01

io12

944

IO02

IO20

IO31

1043/51

1 ;! 1

ll29

ll40

IjOl/OS

ll26

ll44

ll55

1211

1229

1247

1J5S

1226

1244

1302

1313

1329

1347

1405

1344

1402

1420

1431

1447

l?05

1523

1534

1502

1520

1538

1549

1606

1624

1642

1653

l62025

1643

17UI

1712

1727

PAUZA

1747

PAUZA

1745

18»3

1821

1832

1804

1822

1840

1851

1902

192(J

1938

1949

19"

1940

1958

2O09

2022

2 O40

2058

21»

2042

2l0,)

2118

2129

2142

22°°

2213

22“

2220

2238 +

RETRAS

RETRAS


Linia 17

Luni-Vineri Vacanță

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

VIDIN

WIN

BIS R.X

BARIERA

53°

54l

54-1

555

521

^39

55S

609

r53 *

612

549

7

626

637

603

621

640

651

617

6”

654

yO?

631

649

yO8

710

645

<j03

722

733

7”

7J6

74-

■709/13

732

7 50

8°’

723/27

■745

8°4

8*’

737/41

759

8!S

829

751/55

s13

8”

843

805/10

827

847

857

81926

843

9O.<

912

83443

901

9I9

93'

845

PAUZA

902

PAUZA

91S

PAUZA

934

PAUZA

949

PAUZA

IO04

PAUZA

900

920

936

949

9I7

936

953

IO”6

933

9?i

10”

IO2'

949

IO'15

IO25

IO35

IO”4

10»

IO41

IO50

IO19

IO38

IO57

llos

10=234

IO53

ll12

1123

IO38'49

HO?

1126

ll37

1052/1103

1J21

ll40

ll51

1107.17

1135

ll54

1205

112231

ll4

12°s

1219

li40*5

1203

1222

1233

ll55'59

1217

1236

124?

1209-13

1231

1250

13'"

12=3 27

1245

13”

1315

1237/41

1259

1318

1329

1251/55

1313

1332

1343

1305,W

1327

1346

1357

1319/23

1341

14°°

1411

1333/37

1355

1414

1425

1347/5)

14”9

142S

U39

1401.05

1423

1442

1453

i4l?1Q

1437

U56

1507

j 42933

1451

151

1521

144347

1505

1524

1535

145715<"

1519

1538

1S«

J5H45

1533

1552

16”3

15’5/29

1547

1606

1617

1539-43

16,J1

1620

1631

1553/57

1615

1635

1645

16°™

1629

1650

1659

1621-2S

1646

1706

1716

163545

I704

1723

1734

1647

PAUZA

1704

P

AUZ.4

L

1720

PAUZA

1736

PAUZA

1752

PAUZA

18os

PAUZA

1702

1721

1740

1751

1719

17”

1756

1807

1735

1753

1812

1823

1751

1809

1828

1839

1807

1825

1844

185S

1823

1841

I9OO

l9u

18I5|

183S 40

185S

I9I7

19=8

1855'57

1915

1934

1945

191114

1932

1951

2O02

1927/31

1949

2o°s

2019

1943-47

2005

2024

2035

RETRAS

-) gO2 04

2 O22

2 O41

2052

2017-1

2039

2058

2109

1Q35/3S

2056

2115

2126

2OS,SÎ

2113

2132

2143

210711

2129

214S

2159

21=6 28

2l46

2205

2210

2J41/45

2203

2222 v

21s/22k

2220

2239t

2219 |

2230 i

2246t

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

Linia 33

Luni-Vineri

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

Centura

Gara

Centura

Gara

Centura

Gara

Centura

Gara

Centura

Gara

603

619

600

635

616

651

632

707

648

723

704

739

720

755

736

811

752

827

809

844

825/27

902

840/46

921

858/905

940

910

PAUZA

928

PAUZA

945

PAUZA

1Q05

PAUZA

1025

PAUZA

925

959

944

10i8

1002

1037

1020

1055

1037

1112

1 Q46/54

1129

>| 05/10

11«

1 'l 24/26

1201

40/42

1217

1158

1233

1214

1249

1230

1305

1246

1321

1302

1337

1318

1353

1334

1409

1350

1425

1406

1441

1422

1457

1438

1513

1454

1529

1510

1545

1526

16oi

1542

1617

1558

1633

1614

1649

1631

1705

1648

1722

1 702/06

1740

1718/25

1759

1731

PAUZA

1748

PAUZA

1807

PAUZA

1826

PAUZA

1845

PAUZA

1744

1818

1803

1837

1822

1856

1841

1915

igoo

1935

1900 +

1920

1955

1940

2015

2000

2Q35

2020

2055

RETRAS

2O40

2115

21°°

2135

2120

2155

2140

2215 1

22^0

2235 i

2215 4-

2240

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

Linia 33

Sâmbătă și Duminică

GRAF]

[CUL1

GRAFICUL2

GRAFICUL3

-

GRA]

FICUL4

Centura

Gara

Centura

Gara

Centura

Gara

Centura

Gara

555

615

600

635

620

655

640

715

700

735

720

755

742

817

800/05

840

820/29

904

839

PAUZA

902

PAUZA

925

PAUZA

949

PAUZA

854

929

918

953

941

1016

10°4

1038

1Q16/25

1059

j Q39/45

1120

104/05

*1140

1125

12oo

1145

1220

1205

1240

1225

13°°

1245

1320

1305

1340

1325

^400

1345

1420

1405

1440

1425

15°°

I445

1520

1505

1540

1525

16°°

1545

1620

*| 005/07

1642

1 025/30

1705

1 647/54

1729

I704

PAUZA

1727

PAUZA

1751

PAUZA

1813

PAUZA

1719

1754

1743

181S

18°6

1841

1828

1903

1 841/49

1924

1905/10

1945

1928/30

2005

1950

2025

2010

2045

2Q30

2105

2Q50

2125

2110

2145

2130

2205 *

2140

2225 ±

2210

2230 *

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

Linia 35

Luni-Vineri

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

GRAFICUL 6

S.C

ARM

R.N

S.C

ARM

R.N

S.C

ARM

R.N

S.C

aRM

R.N

S.C

ARM

R.N

S.C

ARM

R.N

533

512

546

612

623

525

600

538

615

551

558

630

605

613

646

619

628

701

633

643

717

639

653

709

725

740

752

PAUZA

648

655

732

703

711

747

717/19

727

802

735

743

817

748/51

832

807

847

808

PA

JZA

823

PAI

JZA

838

PAUZA

853

PA

UZA

905

PAI

ZA

927/32

1Oio

823

902

838

917

853

931

9O7

945

920

958

1Q48

1126

042/45

1023

957

1Q35

1010

1Q48

1023

1101

1036

1114

1204

1242

1101

1139

1113

1151

1126

1204

1139

1217

1152

1230

1322/25

1400

1217

1255

1229

1307

12«

132°

1255

1333

1309

1346

1438

1 335/39

1415

•ț 347/53

1430

1400/07

1446

-1413/20

1501

1433

143a

1516

1446

1454

1532

1453

151°

1526

1539

15'5/16«s

1647

1 Q12/22

1701

1502

1510

1547

1518

1526

16°2

1534

1542

1618

1 548/50

1558

1633

1725

-j g27/36

1715

1 042/50

1729

165s/1704

1744

-1/13/18

1726

18°°

1733

1740

1815

1749

1830

1750

PAUZA

1806

PA

JZA

1822

PAUZA

1837

PA

UZA

1852

PAUZA

I907

PAUZA

1805

1845

1821

19°°

1837

1915

1852

1930

1907

1945

1922

20°°

1923 1

1937

2Q15

1952

2030

2007

2045

2022

2100

2037

2115

RETRAS

2052

2130

2107

2145

2122

22°°

2137

I

22151

2152

2230 +

2207l

,2222 +

2238i

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

RETRAS

Linia 35

Sâmbătă și Duminică

GRAFICUL 1

GRAFICUL 2

GRAFICUL 3

GRAFICUL 4

GRAFICUL 5

SOROLI

BIS. R.N

SOROLI

BIS. R.N

SOROLI

BIS. R.N

SOROLI

BIS. R.N

SOROLI

BIS. R.N

528

g°8

544

624

601

6

616

g56

632

712

648

728

704

744

720

7OO

736

816

753

833

g08/11

851

g 26/30

91°

g42/47

930

853

PAUZA

912