Hotărârea nr. 237/2020

Reorganizarea Poliției Locale Brăila și modificarea Organigramei și a Statului de funcții

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A NR. 2S37 din 29.05.2020

Privind: Reorganizarea Poliției Locale Brăila și modificarea Organigramei și a Statului de funcții.

J

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RPAILA

La inițiativa domnului Viceprimar Alexandru Jantea -Crican;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, nota de fundamentare a Poliției Locale Brăila, avizul Comisiei Locale de Ordine Publică a Municipiului Brăila precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 155/2010 - Legea poliției locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, precum și H.C.L.M. Brăila nr. 56/31.01.2011, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) și e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă reorganizarea Poliției Locale Brăila și modificarea Organigramei și a Statului de funcții, conform anexelor nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 1 si 2 la H.C.L.M. nr.56/31.01.2011, modificată prin H.C.L.M. Brăila nr.233/31.05’.2018 și nr. 382/22.07.2019 și completată prin H.C.L.M. nr.496/29.08.2019, se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Poliția Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRAGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ORG, IGRAMA POLIȚIEI LOCALE BRĂILA


Anexa nr. 1 IaH.C.L.M. nr.Director Executiv Adjunct

1


Biroul Juridic, Contencios, Proceduri, Evidență Operativă ți

Relații Publice

Compartimentul Audit

1

___________1

1

0

0

1

0

0


Biroul Resurse Umane

Sănătate, Securitate în Muncă, P.S.I., Secretariat și

Arhivă

Biroul Financiar Contabilitate Logistic și Administrativ

-           6

8

__           1

1

3

4

2

3


Birou! Circulație pe Drumurile Publice

Biroul Inspecție Comercială

20

6

1

l

19

5

0

0


V

Serviciu! Ordine Publică

30

l

28

1             -


Biroul Intervenție

Ordine Publică


Serviciul Dispecerat Monitorizare Video și Pază Obiective de Interes Puiblic

Local


19 1 18 TT


3.

2


Compartimentul Juridic, Contencios Proceduri și

Evidență Operativă

Compartimentul Relații Publice, Mass Media ți Purtător de Cuvânt

.. . ____

1

0

0

4

I

0

b


Biroul (secția 1) ordine publică

Biroul (secția 2) ordine publică

24

30

1

1

29

23

0

0


Compartimentul Dispecerat


A

2 5

0


Compartimentul Monitorizare Video

Compartimentul

Pază Obiective de interes Public Local

6

31

0

0

6

0

0

31

Total posturi din care:

203

Funcții publice de conducere

13

Funcții publice de execuție

153

Funcții contractuale de execuție

37


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

POLIȚIA LOCALĂ BRĂILA

Nr.c^fov din        2020

Anexa nr. 2 Ia HCLM nr. 23/ din2£&L2020

STAT DE FUNCȚII

■»

Nr.

crt.

Numele și prenumele/ vacant, temporar vacanr, după caz

Structura*)

Funcția de demnitate publică

Funcția publică

Clasă studii

Nivelul studiilor

Gradul profesional

Funcția contractuală

Nivelul studiilor

Treapta profesională / gradul

Obs

înalt funcționar public

De conducere

De execuție

De conduc ere

De execuție

POLIȚIA LOCALĂ

1.

Director

Executiv

I

Superioare

II

2.

Vacant

Director Executiv Adjunct

1

Superioare

II

BIROU JURIDIC, CONTENCIOS,

PROCEDURI, EVIDENTĂ OPERATIVĂ ȘI RELAȚII PUBLICE

3-

Șef Birou

1

Superioare

11

COMPARTIMENT JURIDIC, CONTENCIOS, PROCEDURI Șl EVIDENȚĂ OPERATIVĂ

4.

Consilier Jurudic

1

Superioare

Superior

5.

Vacant

Consilier Jurudic

1

Superioare

Principal

6.

Inspector

1

Superioare

Superior

7.

Inspector

I

Superioare

Superior

COMPARTIMENTUL RELA'

ni PUBLICE, MASS MEDIA ȘI PURTĂTOR DE CUVÂNT

8.

Inspector

I

Superioare

Asistent

COMPARTIMENTUL AUDIT

9.

Auditor

1

Superioare

Principal

BIROU RESURSE UMANE, SĂNĂTATE, SECURITATE î

N MUNCĂ, P.S.I., SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ

10.

Șef Birou

I

Superioare

II

11.

Inspector

I

Superioare

Principal

12.

Inspector

1

Superioare

Superior

13.

Referent

III

Medii

Superior

14.

Referent de specialitate

Superioa re

I

15.

Vacant

Arhivar

Medii

I

BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE, LOGISTIC, ACHIZT

Ții ȘI ADMINISTRATIV

16.

Șef Birou

I

Superioare

II

17.

Consilier achiziții

I

Superioare

Superior

18.

inspector

I

Superioare

Superior

19.

inspector

I

Superioare

. jerior

20.

Inspector

1

Superioare

Principal

21.

Șef depozit

Medii

I

22.

Vacant

Șofer

Medii / generale

I

23.

îngrijitor

Medii / generale

-

SERVICIUL ORDINE PUBLICĂ

24.

Ocupat temporar

Șef Serviciu

1

Superioare

II

25.

Polițist local

I

Superioare

Debutant

26.

Polițist local

1

Superioare

Superior

27.

Polițist local

I

Superioare

Superior

28.

Polițist local

I

Superioare

Superior

29.

Polițist local

I

Superioare

Superior

30.

Polițist local

I

Superioare

Superior

31.

Polițist local

I

Superioare

Superior

32.

Polițist local

I

Superioare

Superior

33.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

34.

Polițist local

I

Superioare

Principal

35.

Polițist local

1

Superioare

Principal

36.

Polițist local

I

Superioare

Principal

37.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

38.

Polițist local

III

Medii

Superior

39.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

40.

Polițist local

III

Medii

Superior

41.

Polițist local

III

Medii

Superior

42.

Polițist local

III

Medii

Superior

43.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

44.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

45.

Polițist local

1

Superioare

Debutant

46.

Polițist loca!

1

Superioare

Asistent

47.

Polițist loca!

III

Medii

Asistent

48.

Polițist local

1

Superioare

Debutant

49.

Polițist local

I

Superioare

Debutant

50.

Polițist local

I

Superioare

Debutant

51.

Polițist local

1

Superioare

Debutant

52.

Polițist local

I

Superioare

Debutant

53.

Secretar

Medii / generale

-

BIROUL (SECȚIA) 1 OR]

)INE PUBLICĂ

54.

Temporar vacant

Șef Birou

I

Superioare

II

55.

Polițist local

I

Superioare

Superior

56.

Polițist local

I

Superioare

Superior

57.

Polițist local

]

Superioare

Superior

58.

Polițist local

I

Superioare

Principal

59.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

60.

Polițist local

III

Medii

Superior

61.

Polițist local

III

Medii

Superior

62.

Polițist local

111

Medii

Superior

63.

Polițist local

III

Medii

| Superior

64. i

Polițist local

III

Medii

Superior

65.

Polițist local

III

Medii

Superior

66.

Polițist local

III

Medii

Superior

67.

Vacant

Polițist local

11!

Medii

Debutant

68.

Polițist local

II!

Medii

Superior

69.

Polițist local

111

Medii

Superior

70.

Polițist local

ill

Medii

Superior

71.

Polițist local

I

Superioare

Asistent

72.

Polițist local

III

Medii

Superior

73.

Polițist local

Ill

Medii

Superior

74.

Polițist local

III

Medii

Principal

75.

Vacant

Polițist loca!

III

Medii

Debutant

76.

Polițist local

III

Medii

Principal

BIROU

L (SECȚIA) 2 ORI

O INE PUBLICĂ

77.

Șef Birou

I

Superioare

II

78.

Polițist local

I

Superioare

Superior

79.

Polițist local

1

Superioare

Superior

80.

Polițist local

I

Superioare

Superior

81.

Polițist local

I

Superioare

Superior

82.

Polițist local

I

Superioare

Superior

83.

Polițist local

1

Superioare

Principal

84.

Polițist local

I

Superioare

Principal

85.

Vacant

Polițist local

III

Medii

Debutant

86.

Polițist local

I

Superioare

Pi mcipal

87.

Polițist local

I

Superioare

Principal

88.

Polițist local

1

Superioare

Principal

89.

Polițist local

1

Superioare

Asistent

90.

Polițist local

ni

Medii

Superior

91.

Polițist local

i

Superioare

Asistent

92.

Polițist local

ni

Medii

Superior

93.

Polițist local

iii

Medii

Superior

94.

Polițist local

iii

Medii

Superior

95.

Polițist local

in

Medii

Superior

96.

Polițist local

iii

Medii

Superior

97.

Polițist local

iii

Medii

Superior

98.

Polițist local

i

Superioare

Asistent

99.

Polițist local

in

Medii

Superior

100

Polițist local

i

Superioare

Debutant

101

Polițist local

iii

Medii

Superior

102

Polițist local

in

Medii

Superior

103

Polițist local

HI

Medii

Superior

104

Polițist local

III

Medii

Superior

105

Polițist local

III

Medii

Superior

106

Polițist local

Iii

Medii

Superior

107

Polițist local

HI

Medii

Superior

BIROUL

INTERVENȚIE O

RDINE PUBLIC

108

Vacant

Șef Birou

1

Superioare

11

109

Polițist local

I

Superioare

Principal

110

Polițist local

I

Superioare

Principal

111

Polițist local

I

Superioare

Principal

112

Polițist local

I

Superioare

Principal

113

Polițist local

I

Superioare

Principal

114

Polițist local

1

Superioare

Principal

115

Polițist local

I

Superioare

Principal

116

Polițist local

III

Medii

Superior

117

Polițist local

111

Medii

Superior

118

Polițist local

III

Medii

Superior

119

Polițist local

III

Medii

Superior

120

Polițist local

III

Medii

Superior

121

Polițist local

III

Medii

Superior

122

Polițist local

III

Medii

Superior

123

Polițist local

I

Superioare

Asistent

124

Polițist local

III

Medii

Superior

125

Polițist local

I

Superioare

Asistent

126

Polițist local

I

Superioare

Asistent

BIROUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

127

Vacant

Șef Birou

I

Superioare

H

128

Polițist local

I

Superioare

Superior

129

Polițist local

I

Superioare

Superior

130

Polițist local

I

Superioare

Superior

131

Vacant

Polițist local

1

Superioare

Asistent

132

Polițist local

I

Superioare

Superior

133

Polițist local

I

Superioare

Superior

134

Polițist local

I

Superioare

Principal

135

Polițist local

1

Superioare

Principal

136

Polițist local

I

Superioare

Principal

137

Polițist local

1

Superioare

Principal

138

Polițist local

I

Superioare

Principal

139

Vacant

Polițist local

HI

Medii

Debutant

140

Polițist local

I

Superioare

Principal

141

Polițist local

I

Superioare

Principal

142

Polițist local

III

Medii

Superior

143

Polițist local

I

Superioare

Asistent

144

Polițist local

I

Superioare

Asistent

145

Polițist local

1

Superioare

Asistent

146

Polițist local

I

Superioare

Asistent

BIROUL INSPECȚIE ÎN CONSTRUCȚII, AFIȘAJ STRADAL SI

PROTECȚIA MEDIULUI

147 | Vacant

_

1__________________________________________________________________________________________________________________

1_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

, Șef Birou

_

I

Superioare

II

COMPARTIMENTUL INSPECȚIE

ÎN CONSTRUCȚII ȘI

AFIȘAJ STRADAL

148

Polițist local

I

Superioare

Superior

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI

149

Polițist local

1

Superioare

Superior

150

Vacant

Polițist local

III

Medii

Debutant

151

Polițist loca!

I

Superioare

Puncipal

152

Polițist local

1

Superioare

Asistent

BIROUL INSPECȚIE COMERCIALĂ

153

Ocupat temporar

Șef Birou

I

Superioare

II

154

Polițist local

I

Superioare

Superior

155

Polițist local

I

Superioare

Superior

156

Temporar vacant

Polițist local

I

Superioare

Superior

157

Polițist local

I

Superioare

Superior

158

Polițist local

I

Superioare

Superior

SERVICIUL DISPECERAT, MONITORIZARE VIDEO ȘI PAZĂ OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

159

Șef Serviciu

I

Superioare

11

160

Polițist local

l

Superioare

Principal

16!

Polițist local

I

Superioare

Asistent

COMPARTIMENTUL DISPECERAT

162

Polițist local

I

Superioare

Principal

163

Polițist local

1

Superioare

Principal

164

Polițist local

1

Superioare

Asistent

165

Polițist local

III

Medii

Superior

656

Vacant

Polițist local

I

Superioare

Asistent

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE VIDEO

167

Polițist local

1

Superioare

Superior

168

Polițist local

1

Superioare

Principal

169

Polițist local

1

Superioare

Principal

170

Polițist local

1

Superioare

Asistent

171

Polițist local

I

Superioare

Asistent

172

_____21

Polițist local

III

Medii

Superior

COMPARTIMENTUL

PAZÂ OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC LOCAL

173

Guard

Medii / generale

174

Guard

Medii / generale

175

Guard

Medii / generale

176

Guard

Medii / generale

177

Guard

Medii/ generale

178

Guard

Medii / generale

179

Guard

Medii / generale

180

Guard

Medii / generale

181

Guard

Medii / generale

182

Guard

Medii / generale

183

Guard

Medii / generale

184

Guard

Medii / generale

185

Guard

Medii / generale

186

Guard

Medii / generale

187

Guard

Medii / generale

188

Guard

Medii / generale

189

Guard

Medii / generale

190

Guard

Medii / generale

191

Guard

Medii / generale

192

Guard

Medii / generale

193

Guard

Medii / generale

19fy

Guard

Medii / generale

1

195

Guard

Medii / generale

196

Guard

Medii / generale

197

Guard

Medii / generale

198

Guard

Medii / generale

199

Guard

Medii / generale

200

Guard

Medii / generale

201

Guard

Medii / generale

202

Guard

Medii / generale

203

Guard

Medii / generale

Număr total de demnitari

Număr total de înalți funcționari publici

Număr total de funcții publice de conducere

Număr total de funcții publice de execuție

Număr total de funcții publice

Număr total de funcții contractuale de conducere

Număr total de funcții contractuale de execuție

Număr total de posturi din cadrul autorității / instituției publice

Total, din care:

13

153

166

0

37

203

Ocupate

7

145

152

35

187

Vacante

6

8

14

2

16

*) In cadrul fiecărei subdiviziuni organizatorice se vor complete atât funcțiile publice, cât și și funcțiile contractuale, după caz.

**) Funcțiile publice specific assimilate acestora.

DIRECTOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TANASEXiBOKâilCA^'W'U $7/

7       px» * 1 ♦ fj