Hotărârea nr. 236/2020

Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROT AR ARE A NR. 236 dlxL29.05.2020

Privind: Stabilirea cuantumului maxim și a condițiilor de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pentru anul 2020, la nivelul Municipiului Brăila.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de art. 130 - 132 din Legea nr. 272/2004 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

ROTARASTE:

Art.1 (1) Se acordă prestații financiare excepționale, în limita fondurilor disponibile prevăzute cu această destinație în bugetul local, prin Direcția de Asistență Socială, familiilor cu copii, cu domiciliul/reședința pe raza Municipiului Brăila, care îngrijesc copilul și se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de:

 • a) o situație excepțională ce pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului;

 • b) imposibilitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare;

 • c) necesitatea suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa.

(2) Pot beneficia de prestații financiare excepționale și familiile cu copii care locuiesc pe raza Municipiului Brăila fără forme legale. Pentru această situație, ancheta socială va stabili perioada și condițiile în care locuiesc.

Art.2 (1) Pentru anul 2020, cuantumul maxim al prestației financiare excepționale acordate la nivelul municipiului Brăila se stabilește la suma de 1.500 lei.

(2) Pentru anul 2020 se alocă suma de 15.000 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială Brăila pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale.

Art.3 (1) Prestațiile financiare excepționale se acordă în bani și/sau tichete sociale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol viața, sănătatea copilului și a membrilor familiei și pentru a cărei soluționare este necesară intervenția colectivității locale și a structurilor ei asociative întrucât familia cu copii nu își poate asigura integral nevoile sociale.

(2) Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii care realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 750 lei, inclusiv.

(3) Pentru anumite situații deosebite, bine întemeiate și motivate prin ancheta socială, se poate acorda prestație financiară excepțională și familiilor cu copii care realizează pe membru de familie un venit superior celui stabilit. în acest caz, se vor avea în vedere, cu precădere, acele situații de natura medicală deosebite.

Art.4 (1) Ancheta socială constituie elementul esențial în evaluarea contextului familial, a veniturilor, a condițiilor de locuire, a stării de sănătate și a gradului de dependență ale familiei cu copii care solicită prestația financiară excepțională, precum și probă legală pentru instanțele judecătorești în legătură cu dreptul la prestație financiară excepțională.

 • (2) Răspunderea asupra conținutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat și semnat ancheta socială.

 • (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza și informații de la cel puțin două persoane care cunosc situația materială, socială și civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de prestație financiară excepțională. în acest caz, declarațiile persoanelor se consemnează de personalul serviciului de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială și se semnează de persoanele în cauză.

 • {4) în cazul în care solicitantul refuză să furnizeze informațiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se consideră că familia/persoana singură cu copii nu îndeplinește condițiile de acordare a prestației financiare excepționale.

Art.5 (1) Prin mențiunea imprimată pe tichetul social, cu privire la destinația acestuia, este garantată utilizarea fondurilor oferite beneficiarilor, în scopul propus.

 • (2) Tichetele sociale pot fi folosite pentru achiziționarea produselor alimentare, articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, achiziționarea manualelor și rechizitelor sau echipamentelor școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

 • (3) Distribuirea tichetelor sociale este efectuată prin casieria Direcției de Asistență Socială, pe baza dispoziției primarului și a situației întocmită de serviciul de specialitate.

Art.6 (1) Fondurile necesare cheltuielilor administrative privind stabilirea sau încetarea dreptului la prestația financiară excepțională și pentru tipărirea formularelor de cerere se asigură din bugetul local.

 • (2) Achiziția tichetelor sociale se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 actualizată, privind achizițiile publice, prin Direcția de Asistență Socială, din bugetul local, și ținându-se seama de dispersia geografică și numărul unităților afiliate, precum și de calitatea și prețul produselor vândute de acestea.

 • (3) Valoarea nominală a tichetului social este în sumă de 10 lei.

 • (4) Tichetul social este valabil în anul calendaristic în care a fost emis, cu excepția tichetului emis în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie a anului următor.

 • (5) Este interzisă:

 • a) utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani;

 • b) solicitarea și/sau primirea unui rest de bani la tichetul social, în cazul în care suma corespunzătoare produselor solicitate este mai mică decât valoarea nominală a tichetului;

 • c) comercializarea tichetelor sociale în schimbul unor sume de bani și/ori altor bunuri și/ori servicii;

 • d) utilizarea tichetelor sociale în magazine, locații, unități, piețe de orice fel care nu vând produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte și/sau rechizite și nu au afișate la intrare autocolantele speciale ale unității emitente.

Art.7 (1) Prestația financiară excepțională se acordă familiilor cu copii o singură dată pe an, în limita a 1500 lei, pentru plata utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, și/sau sub forma de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, achiziționarea manualelor și rechizitelor sau echipamentelor școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

 • (2) în cazul familiei monoparentale, la propunerea inspectorului care efectuează ancheta socială, ajutorul financiar se va acorda o singură dată pe an, în limita a 1500 lei sau într-un interval de timp de până la 5 luni consecutiv, în limita a 1500 lei/perioadă, pentru plata partială/totală a utilităților (chirie, energie electrică, gaze naturale, apă și canal, întreținere), alte situații care țin de obligațiile reprezentantului legal al copilului cu privire la creșterea, educarea și îngrijirea acestuia, în lei, și/sau prin acordarea de tichete sociale pentru achiziționarea produselor alimentare, articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, achiziționarea manualelor și rechizitelor sau echipamentelor școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

Art.8 (1) Nu se acordă prestație financiară excepțională pentru achitarea de penalități, dobânzi de întârziere, comisioane, cheltuieli de executare silită ori judiciare, etc.

 • (2) Dacă ulterior efectuării plății prestației financiare excepționale se constată că aceasta a fost acordată pe baza unor date eronate, sumele/tichetele încasate necuvenit cu titlu de prestație financiară excepțională se recuperează potrivit legii, pe baza dispoziției primarului Municipiului Brăila.

 • (3) în cazul familiei monoparentale, precizată la art. 7 alin (2):

 • a) dacă se modifică condițiile acordării, dreptul la prestația financiară excepțională încetează cu luna în care acestea au intervenit.

 • b) sumele reprezentând prestația financiară excepțională se vor recupera de la titularul dreptului, pe baza dispoziției emise de primar, în termenul general de prescripție prevăzut de lege.

 • (4) Dacă titularul prestației financiare excepționale se află în imposibilitatea încasării acesteia, din motive bine întemeiate, ajutorul se ridică de celălalt părinte/reprezentant legal al copilului, ca urmare a stabilirii filiației.

 • (5) Dreptul la prestație financiară excepțională încetează în luna în care se constată că tichetele sociale au fost utilizate la achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani.

 • (6) Titularul dreptului la prestație financiară excepțională, prevăzut la art. 7 alin. (2), are obligația să anunțe orice modificare cu privire la domiciliu, venituri și la numărul membrilor familiei, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.

 • (7) Utilizarea ajutorului excepțional, de către beneficiar, trebuie să se efectueze într-o perioadă de cel mult 30 zile de la data plății acestuia. Titularul dreptului la prestație financiară excepțională are obligația să facă dovada că suma încasată a fost cheltuită în scopul pentru care a fost acordată. în caz contrar sumele încasate cu titlu de prestație financiară excepțională se recuperează potrivit legii, pe baza dispoziției primarului Municipiului Brăila.

Art.9 Dispoziția de acordare/neacordare a prestației financiare excepționale prevăzută de prezenta hotărâre are la bază cererea scrisă a oricăruia dintre părinții firești ai copilului sau a reprezentantului legal al acestuia însoțită de documentele doveditoare și ancheta socială efectuată de personalul Direcției de Asistentă Socială. >

Art.10 (1) Solicitanții prestației financiare excepționale au obligația de a întocmi și de a depune la secretariatul Direcției de Asistență Socială Brăila o cerere scrisă însoțită de documente doveditoare privind componența familiei, veniturile realizate de membrii acesteia sau de persoana singură, situația care generează solicitarea sprijinului financiar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Cererea este semnată de către oricare dintre părinții firești ai copilului sau de reprezentantul legal al acestuia. Reprezentantul legal este părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil (persoana care a adoptat copilul, căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției sau care are copilul în plasament sau în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate solicita numai pentru copii proprii, la solicitarea persoanei care a fost numită tutore, sau persoana către care a fost dispusă delegarea temporara a autorității părintești prin sentința civilă).

 • (3) Documentele doveditoare, aflate în termen de valabilitate, care însoțesc cererea sunt, după caz:

 • a) copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru solicitant și fiecare membru al familiei sau al persoanelor cu care solicitantul locuiește, certificat de naștere pentru copil/copii;

 • b) acte de identitate eliberate de către autoritățile române competente, în cazul cetățenilor străini sau apatrizi;

 • c) consimțământul solicitantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și interogarea bazei de date privind patrimoniul și veniturile prin sistemul informatic PatrimVen;

 • d) certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele, taxele locale și alte venituri ale bugetului local, pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuiește;

 • e) adeverința de venit pentru solicitant și fiecare membru al familiei/persoana cu care acesta locuiește;

 • f) adeverința de la Registrul Agricol al Municipiului Brăila, iar pentru persoanele născute în afara Municipiului Brăila și/sau cu domiciliul pe raza unei alte unități administrativ teritoriale declarație pe propria răspundere cu privire la bunurile mobile și imobile deținute la locul nașterii sau la locul de domiciliu;

 • g) taloane de plată/cupoane pentru toate tipurile de pensie sau indemnizație cu caracter permanent eliberate în luna anterioară depunerii cererii, pentru solicitant și fiecare membru al familiei sau persoanele cu care solicitantul locuiește;

 • h) adeverințe de salarizare privind veniturile nete realizate de către solicitant și membrii familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare excepționale;

 • i) orice alte dovezi privind veniturile nete realizate;

 • j) adeverință din care să reiasă statutul de elev eliberată în luna curentă depunerii cererii pentru acordarea prestației financiare excepționale;

 • k) acte medicale recente - referat /scrisoare medicală de la medicul specialist sau de la medicul de familie cu istoricul medical, suferințe și perioada de când este înregistrat cu acestea;

I) acte care să ateste calitatea de reprezentant legal al copilului;

m)documente cu privire la situația juridică a imobilului în care solicitantul își are domiciliul/reședința (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, contract de închiriere, contract de comodat, etc.);

 • n) alte documente justificative care vin în susținerea cererii privind acordarea prestației financiare excepționale.

 • (4) Informațiile prevăzute la literele d) și e) pot fi obținute de Direcția de Asistență Socială prin consultarea sistemului informatic PatrimVen, conform Ordinului nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu, cu privire la:

 • a) prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 ai Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) si ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

 • b) verificarea datelor cu privire la depozite bancare, contribuții, venituri, vehicule, clădiri, terenuri, în sistemul electronic PatrimVen.

Art.11 (1) Pentru a putea beneficia de prestația financiară excepțională, persoanele și membrii familiei nu trebuie să dețină în proprietate, închiriere, concesiune, comodat etc. clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești, mai mult de 1 ha de teren intravilan sau extravilan, depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, motociclete, motorete, scutere și autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora ori al persoanelor dependente, autocamioane, autoutilitare, microbuze, autobuze, rulote, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi și altele asemenea.

 • (2) Nu pot beneficia de prestație financiară excepțională beneficiarii de ajutor de urgență cu aceeași destinație, acordat în condițiile prevederilor art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarii de servicii în cadrul centrelor rezidențiale, conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care primește subvenții de la bugetul local.

 • (3) Prestația financiară excepțională se acordă sub rezerva achitării de către beneficiari a obligațiilor de plată față de bugetul local.

 • (4) Neridicarea prestației financiare excepționale în termen de 30 de zile de la data anunțării beneficiarului cu privire la punerea în plată a dispoziției atrage pierderea acesteia. Retragerea dreptului de a ridica prestația financiară excepțională se face prin dispoziția Primarului Municipiului Brăila pe bază de referat al serviciului de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială.

Art.12 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligații legale de întreținere și alte creanțe legale, cu excepția:

 • a) venitului minim garantat, prevăzut de Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) alocației pentru susținerea familiei, prevăzută de Legea nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) alocației de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr.61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • d) bugetului personal complementar lunar și a prestațiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) și respectiv alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • e) ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, cu modificările și completări ulterioare;

 • f) burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) și art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;

 • h) sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare;

 • i) veniturile obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt exceptate de la stabilirea venitului net lunar al familiei veniturile/formele de sprijin a căror norme de reglementare prevăd că nu sunt luate în calcul la stabilirea altor drepturi și obligații.

Art.13: (1) Fondurile necesare pentru plata prestațiilor financiare excepționale se suportă din bugetul local, cap. 6802, Titlu IX-Asistență socială -57.02.01 ajutoare sociale în numerar, prin Direcția de Asistență Socială din cadrul Consiliului Local Municipal.

(2) Prestațiile financiare excepționale se vor suporta din bugetul local, cap.6802, Titlu IX - Asistență socială - 57.02.02, fiind acordate și/sau în natură, prin Direcția de Asistență Socială,

(3) Prestațiile financiare excepționale acordate în temeiul prezentei hotărâri nu sunt supuse impozitului pe venit și nu se iau în considerare la stabilirea altor drepturi de asistență socială bazate pe testarea veniturilor.

Art.14 Se aprobă metodologia de monitorizare a familiei care beneficiază de prestații financiare excepționale prevăzută în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.15 Se aprobă modelul de cerere utilizat în procesul de acordare al prestației financiare excepționale prevăzut în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.16 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la

cunoștință publică.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, LENA RĂDULESCU


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, IONWRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

METODOLOGIA DE MONITORIZARE A FAMILIEI CARE BENEFICIAZĂ DE PRESTAȚII FINANCIARE EXCEPȚIONALE

CAP. I: DESCRIERE GENERALĂ

Art.1 (1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistență socială și de asigurări sociale, în funcție de resursele și de situația în care se află acesta și persoanele în întreținerea cărora se găsește.

(2) Părinții au obligația să solicite autorităților competente acordarea alocațiilor, indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură și a altor facilități prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.

(3) în cazul în care părinții sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a întreține copilul nu pot asigura, din motive independente de voința lor, satisfacerea nevoilor minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte și educație ale copilului, statul, prin autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații financiare, prestații în natură, precum și sub formă de servicii, în condițiile legii.

Art.2 Beneficiile sociale acordate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Brăila sunt măsuri financiare, complementare celor acordate din bugetul de stat, destinate asigurării unui standard minim de viață, susținerii familiei și copilului aflate în situație de risc în realizarea obligațiilor ce le revin cu privire la copil, promovării și garantării principiului interesului superior al copilului.

Art.3 Prezenta hotărâre se adresează persoanelor/familiilor cu copii care au domiciliul/reședința sau locuiesc fără forme legale (situație constatată prin anchetă socială) pe raza Municipiului Brăila.

Art.4 în sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

 • a) activizarea este un principiu de bază al asistenței sociale, potrivit căruia măsurile de asistență socială (beneficii de asistență socială, servicii sociale, programe, proiecte, etc) au ca scop final încurajarea ocupării în sensul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, familiei și întărirea nucleului familial;

 • b) ancheta socială este o metodă de investigație întemeiată pe diferite tehnici de culegere și de prelucrare a informației, în scopul analizei situației sociale și economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităților;

 • c) beneficiarul reprezintă persoana care primește beneficii de asistență socială și/sau după caz, servicii sociale;

 • d) beneficiile de asistență socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege sau de prezenta Hotărâre;

 • e) copil - persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, potrivit legii;

 • f) domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuința principală, trecută și în documentul de identitate al persoanei;

 • g) eficacitatea este definită ca modalitatea de utilizare a resurselor publice în vederea îndeplinirii obectivelor programate în planul de servicii;

 • h) eficiența este definită ca modalitatea de utilizare a resurselor publice în vederea respectării celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • i) eligibilitatea reprezintă setul de condiții obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către potențialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor de asistență socială și serviciilor sociale;

 • j) nevoia socială reprezintă ansamblul de cerințe indispensabile fiecărei persoane pentru asigurarea condițiilor strict necesare de viață în vederea asigurării participării sociale, sau după caz, a integrării sociale;

 • k) prestația financiară excepțională se acordă în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pune în pericol dezvoltarea armonioasa a copilului; cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a acorda copilului îngrijirea corespunzătoare ori ca urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa;

 • l) reprezentant legal al copilului - părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de copil;

 • m) tichetul social este un bilet de valoare pe suport hârtie care poate fi utilizat exclusiv în scopul achiziționării produselor alimentare, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite sau echipamente școlare, suportarea cheltuielilor de transport, procurarea de proteze, medicamente și alte accesorii medicale.

CAP. II: ACORDAREA PRESTAȚIILOR FINANCIARE EXCEPȚIONALE

Art.5 Categoriile de beneficiari ai prestațiilor financiare excepționale sunt, după caz:

 • a) copii cu nevoi speciale, încadrați în grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate și/sau o alimentație specială sau care provin din familii care au în întreținere un copil aflat într-o astfel de situație;

 • b) copii ce necesită intervenții medicale sau tratament de specialitate și/sau cu tulburări de comportament care necesită îngrijiri speciale;

 • c) copii ale căror familii trec prin situații de criză ce pot duce la separarea lor de familie și/sau din cauza insuficienței resurselor financiare nu reușesc să le asigure ©îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerera nevoilor legate de hrană;

 • d) copii cu rezultate deosebite la învățătură (concursuri/olimpiade școlare - fazele județene sau naționale) sau în domeniul cultural sportiv și care provin din familii cu venituri reduse;

 • e) copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile de susținere a acestora în programele de îngrijire și educație necesare, corespunzătoare vârstei -creșa, grădinița cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool, etc;

 • f) copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, pentru care a fost emisă sentința civilă de delegare a autorității părintești, care trec prin situații de criză;

 • g) copii ale căror familii nu pot suporta din venituri proprii cheltuielile cu reparațiile curente impuse de starea de degradare a locuinței care face dificilă sau imposibilă locuirea, punând în pericol sănătatea și dezvoltarea acestora;

 • h) copii nou-născuți aflați în situație de risc;

 • i) copii din familii monoparentale;

 • j) copii din familii în care există cazuri de boli cronice;

 • k) copii aflați în situații de abandon școlar;

 • l) alte situații excepționale.

CAP. III: CONSILIERE

Art.6 Acordarea prestației financiare excepționale este susținută de consilierea și îndrumarea beneficiarilor cu privire la îndeplinirea obligațiilor părintești, promovarea unui mod de viață sănătos, o igienă adecvată, necesitatea asigurării stabilității și continuității în creșterea și educarea minorilor, în vederea redobândirii capacității de autonomie și funcționare, a creșterii calității vieții și a gradului de integrare socială a copiilor, precum și o minimizare a riscului de excluziune socială.

Art.7 (1) Solicitantul prestației financiare excepționale/reprezentantul legal al familiei cu copii poate participară, la cerere, la un Program de consiliere al cărui obiectiv este îmbunătățirea abilităților parentale, organizat în cadrul Centrului Comunitar "Bunici și Nepoți" aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila.

(2) Programul cuprinde în total 8 ședințe a câte o oră fiecare, în cadrul cărora se vor aborda teme privind: prioritizarea cheltuielilor zilnice/lunare, identificarea de soluții pentru acoperirea nevoilor familiei, modalitățile de abordare a provocărilor legate de creșterea și educarea copiilor, îmbunătățirea relației părinte-copil, ameliorarea interacțiunilor disfuncționale părinte-copil și menținerea și consolidarea relațiilor dintre aceștia; identificarea și ameliorarea tulburărilor de comportament și a dependenței (de alcool, droguri); dezvoltarea unei relații de atașament pozitive părinte-copil, îmbunătățirea modurilor de comunicare părinte-copil și altele, în funcție de problemele identificate în fiecare caz. La finalul fiecărei întâlniri se completează, pentru fiecare caz în parte, un raport de consiliere.

CAP. IV: ANALIZA EFICIENTĂ-EFICACITATE; MONITORIZARE

Art.8 Părintele/reprezentantul legal al copilului care va primi prestația financiară excepțională are obligația să utilizeze sumele de bani/tichetele sociale doar pentru acoperirea nevoilor copilului cum au fost identificate în urma evaluării economico-sociale în cadrul anchetei sociale.

Art.9 Modalități de folosire a prestațiilor financiare excepționale, în funcție de nevoile identificate:

 • a) plata utilități;

 • b) achiziționarea de alimente;

 • c) achiziționarea de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copil;

 • d) achiziționarea de rechizite și echipamente școlare pentru copil;

 • e) achiziționarea de produse igienico-sanitare pentru copil;

 • f) achiziționarea de produse farmaceutice pentru copil;

 • g) intervenții medicale, echipament medical special;

 • h) alte achiziționări/plăți care ar putea ameliora situația familiei și a copilului.

Art.10 (1) Ulterior emiterii Dispoziției Primarului Municipiului Brăila, prin care se acordă prestația financiară excepțională, familia care beneficiază de sprijin va fi monitorizată din următoarele perspective:

 • a) modul în care acest beneficiu de asistență socială a ajutat familia să depășească situația de nevoie în care se afla la momentul socilitării;

 • b) identificarea altor categorii de măsuri de asistență socială în cazul în care situația familiei nu a fost rezolvată.

 • (2) Pe parcusul monitorizării se vor avea în vedere următoarele aspecte:

 • a) se va observa, în urma vizitelor la domiciliu, dacă s-au îmbunătățit condițiile în care trăiește copilul;

 • b) familia copilului va beneficia de consiliere și îndrumare pe toata perioada acordării prestațiilor financiare excepționale;

 • c) în funcție de caz, vor fi identificate și alte modalități de îmbunătățire a situației copilului;

 • d) se va evalua, de către responsabilul de caz prevenire, gradul în care au fost atinse obiectivele planului de servicii, precum și reevaluarea acestuia, dacă este cazul.

Art.11 (1) în cazul prestațiilor financiare excepționale acordate eșalonat, lunar, în termen de maximum 10 zile după ridicarea sumei de bani/tichetelor sociale, de la casieria instituției, serviciul de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială va efectua o anchetă socială care se va finaliza cu un raport de monitorizare.

(2) După încasarea integrală a prestației financiare excepționale se va realiza monitorizarea familiei timp de 3 luni, cel puțin o dată/lună. La finalul acestei perioade se va întocmi raportul de monitorizare final care va conține în mod obligatoriu evoluția familiei și a copilului urmare a sprijinului financiar oferit.

Anexa 2 la H.C.L.M.

2% Of 2020

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnata I (a)C N P domiciliat(ă) în

, str. nr.

bl.ap. județul, posesor (posesoare) al (a) CI/BI/CP seria nr.având termenul de valabilitate până la data de

, în calitate de vă rog să analizați posibilitatea acordării unei prestații financiare excepționale, pentru1:

NR.TELEFON____________________________________________________________

Număr membrii familie:dintre care copii minori:

Venituri nete totale realizate în (una anterioara depunerii cererii:lei

Venit pe membru familie/ luna anterioara:lei

Doamnei Director a Direcției de Asistență Socială Brăila

CUNOSCÂND PREVEDERILE ART. 326 DIN CODUL PENAL CU PRIVIRE LA FALSUL ÎN DECLARAȚII, DECLAR PRIN PREZENTA, PE PROPRIA RĂSPUNDERE, CĂ DATELE SI INFORMAȚIILE PREZENTATE SUNT COMPLETE Șl CORESPUND REALITĂȚII.

 • 1. Nume prenume solicitant

CNP______________________________

Situația școlară

fără studii


EZI generale


medii


superioare


Situația profesională

salariat


pensionar


șomer


El student


El independent


lucrător agricol


lucrător

ocazional


El elev


Grad de dizabilitate

[ZEI mediu


El accentuat


Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistență socială:

nuQ da r


ajutor social

alocație pentru susținerea familiei ajutor pentru încălzirea locuinței

Venituri nete totale realizate în luna anterioară depunerii cererii:lei

 • 2. Nume prenume partener/ partenera solicitant

  El fără studii


  El generale


  medii


  El superioare


Situația profesională

EH salariat EH pensionar

EH independent EH lucrător agricol


EH șomer


lucrător

ocazional


student

elev


Grad de dizabilitate

EH mediu


accentuat


EZI grav


Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii:lei

Date despre copiii solicitantului:

 • 3. Nume prenume

CNP

Situația școlară

fără studii


generale


medii


EH superioare


Situația profesională

EH salariat


pensionar


independent


lucrător agricol


EH șomer

EH lucrător ocazional


student

elev


Grad de dizabilitate

mediu


EH accentuatVenituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii:lei

 • 4. Nume prenume

Situația școlară

Q fără studii


d generale


medii


superioare


Situația profesională

salariat


d independent


pensionar

lucrător agricol


șomer


d lucrător ocazional


d student

d elev


Grad de dizabilitate

mediu


accentuat


d grav


Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii:lei

 • 5. Nume prenume

CNP

Situația școlară >

d fără studii     d

generale

d medii

d superioare

Situația profesională

d salariat      d

pensionar

d șomer

d student

independent d

lucrător

d lucrător

d elev

agricol

ocazional

Grad de dizabilitate

d mediu     d

accentuat

d grav

Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii:lei

 • 6. Nume prenume

CNP

Situația școlară

fără studii


O generale


medii


superioare


Situația profesională


salariat


independent


O pensionar

lucrător agricol


șomer


lucrător ocazional


G student

O elev


Grad de dizabilitate


mediu


O accentuat


Venituri nete totale realizate in luna anterioara depunerii cererii:lei

Subsemnatul(a)prin prezenta declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și solicitarea de informații de La alte instituții în vederea acordării stimulentului. Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusa și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de DAS (Direcția de Asistență Socială) Brăila cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

Numele solicitantului:

Data:


Semnătura:

Se atașează următoarele documente:

Documentele prezentate care susțin cererea se vor bifa cu „x”.

1

Acte doveditoare privind componenta familiei:

BI/CI/CIP

CN

Hotarare judecătoreasca de încredințare in vederea adoptiei/incuviintare adoptie/tutela/plasament

Certificat de căsătorie

Sentința civila definitiva de divort/incredintare minor

Hotarare de delegare a autoritatii părintești

2

Adeverința de venit eliberata de Administrația Finanțelor Publice Locale:

3

Acte doveditoare privind veniturile realizate in luna anterioara sau luna depunerii solicitării:

Adeverința de salarizare

Talon/cupon de pensie/indemnizatie cu caracter permanent

Declarație notariala pe propria răspundere privind veniturile

4

Adeverința eliberata de instituțiile de invatamant pentru copii care frecventează școala:

5

Acte doveditoare privind contextul familial:

Acte medicale

Dovezi ale datoriilor

Diplome/documente privind rezultatele excepționale

Sentințe definitive prin care se dispune evacuarea

6

Alte documente justificative care vin in susținerea cererii de acordare a prestației financiare excepționale:

TOTAL NR. PAGINI:___________________

1

CNP