Hotărârea nr. 235/2020

Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”, completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 235

din29.05.2020

Privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”, completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Tehnice, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 139/2017, modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 241/2019, precum și H.C.L.M. nr. 722/2019, completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

MOTALHASTE :

Art.1 Se aprobă completarea literei c) din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020", completată prin H.C.L.M. nr. 184/31.03.2020, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA - ELENA RĂDULESCU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa la H.C.L.M. nr.             1X>2O

(completează Anexa la H.C.L.M. nr.722/23.12.2019)

LTARIFE SI TAXE practicate de S.U.P.A.G.L. Braila pentru activitatile desfășurate pe domeniul public - valabile incepand cu data de 01.01.2020

Nr. crt.

DENUMIRE LUCRARE

U/M

Tarif lei/u.m. conform Anexa nr. 2 la HCLM 445/2019

Tarif lei/u.m. propus 2020

TARIFE

c). Tarife utilizate pentru activitatea de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare pe Domeniul Public

10.

Spalat si dezinfectat cu pompa de inalta presiune

lei/ora

-

625,76

Nota:

Pentru activitatile prestate in baza tarifelor de mai sus, S. U.PA.G.L. Braila va percepe o cota de cheltuieli indirecte in cuantum de 18% din totalul devizului de lucrări efectuate.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA TEHNICA

MARIUS TERMEGANSEF SERVICIU U.M.M.S^C.U.P. DIANAIVANCW ,

COMP. MONIT. PROTECȚIA MEDIULUI OLGUTA DAMIÂN

PREȘEDINTE SEDIN'