Hotărârea nr. 234/2020

Aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuţie ale bugetelor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a conturilor de execuție ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi a situaţiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARARE A INTEt. 234 din 29.05.2020

Privind: Aprobarea conturilor de execuție ale bugetului local al Municipiului Brăila, a conturilor de execuție ale bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, a conturilor de execuție ale bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum și a situațiilor financiare, inclusiv a anexelor la acestea, pe anul 2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr.11292/12.05.2020, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și ale art. 155 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului Municipiului Brăila, pe anul 2019, conform anexelor nr. 1-6, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, pe anul 2019, conform anexelor nr. 7 -12, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contul anual de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2019, conform anexelor nr. 13 și 14, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, pe anul 2019, conform anexelor nr. 15 - 27, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

DANIELA ELENA RĂDULESCU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

MUNICIPIUL BRAILA


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 31.12.2019


lJ- Wl/1 rt(b ,2ikl^.ar.2c2o


Pag. 1 -Iei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

534.769.970

553.938.740

418.463.500

144.602.341

273.861.159

274.590.868

8.148

143.864.484

0002

I. VENITURI CURENTE

261.067.800

283.686.420

397.376.651

141.209.674

256.166.977

257.089.761

8.148

140.278.742

0003

A. VENITURI FISCALE

202.585.580

222.472.200

286.438.823

84.691.143

201.747.680

205.149.505

8.148

81.281.170

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

120.509.580

120.680.580

103.712.293

103.712293

103.712.293

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

250.000

312.000

311.414

311.414

311.414

0102

IMPOZIT PE PROFIT

250.000

312.000

311.414

311.414

311.414

01

Impozit pe profit de la agentii

economici

250.000

312.000

311.414

311.414

311.414

0300

02

A 1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

120.259.580

120.368.580

103.400.879

103.400.879

103.400.879

0302

IMPOZIT PE VENIT

200.000

309.000

308.987

308.987

308.987

xX

18

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

200.000

309.000

308.987

308.987

308.987

J

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

120.059.580

120.059.580

103.091.892

103.091.892

103.091.892

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

117.125.580

117.125.580

100.752.245

100.752.245

100.752.245

05

Sume repartizate din Fondul la

dispoziția Consiliului Județean

2.934.000

2.934.000

2.339.647

2339.647

2339.647

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

43.890.000

39.101.620

98393.211

64.424.396

33.968.815

38.738.771

8.148

59.646.292

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

43.890.000

39.101.620

98.393.211

64.424396

33.968.815

38.738.771

8.148

59.646.292

01

Impozit si taxa pe clădiri

32.170.000

29230.000

79.657.295

56.553.795

23.103.500

28.955.629

50.701.666

01

Impozit pe clădiri de la persoane

Pag. 2 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

01

fizice

15.500.000

12.800.000

17.000.261

4568.206

12.432.055

12.688.914

4.311.347

02

Impozit si taxa pe clădiri de Ia

persoane juridice

16.670.000

16.430.000

62.657.034

51.985.589

10.671.445

16.266.715

46.390.319

02

Impozit si taxa pe teren

8.720.000

7.065.500

15.444.631

7.401.209

8.043.422

6.989.874

8.454.757

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

5.500.000

4700.000

6.975.895

2.630.970

4344.925

4.126.195

2.849.700

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

3.190.000

2.850.000

8.448.469

4.767.969

3.680.500

2.848.546

5.599.923

03

Impozitul pe terenul extravilan

30.000

15.500

20.267

2.270

17.997

15.133

5.134

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

3.000.000

2.806.120

3.283.137

461.244

2.821.893

2.793.268

489.869

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

8.148

8.148

8.148

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

37.786.000

62.263.000

83.665.328

20.003.608

63.661.720

62.269.317

21.396.011

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

20.444.000

45.376.000

45.371.414

45.371.414

45.371.414

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuie-

Iilor descentralizate la nivelul

comunelor,orașelor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului București

14.537.000

14.537.000

14.537.000

14.537.000

14.537.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4.705.000

29.146.000

29.146.000

29.146.000

29.146.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea

invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.202.000

1.693.000

1.688.414

1.688.414

1.688.414

Pag. 3 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de încasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

18.000

1.000

13.228

13.228

651

12.577

07

Taxe hoteliere

18.000

1.000

13.228

13228

651

12377

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

234.000

234.000

202.432

2.242

200.190

199.513

2.919

01

Impozit pe spectacole

34.000

34.000

29.211

2.242

26.969

26.292

2.919

50

Alte taxe pe servicii specifice

200.000

200.000

173.221

173.221

173221

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

17.090.000

16.652.000

38.078.254

19.988.138

18.090.116

16.697.739

21.380.515

02

Impozit pe mijloacele de transport

13.660.000

13.360.000

33.818.960

19.504.821

14.314.139

13395.454

20.423.506

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

9.660.000

9.660.000

26.473.643

15.643.266

10.830.377

9.683.389

16.790.254

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

4.000.000

3.700.000

7.345.317

3.861.555

3.483.762

3.712.065

3.633.252

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.300.000

3.100.000

4.047.332

463.094

3.584.238

3.110.391

936.941

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

130.000

192.000

211.962

20.223

191.739

191.894

20.068

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

400.000

427.000

667.991

263.139

404.852

429.124

238.867

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

400.000

427.000

667.991

263.139

404.852

429.124

238.867

50

Alte impozite si taxe

400.000

427.000

667.991

263.139

404.852

429.124

238.867

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

58.482.220

61.214.220

110.937.828

56.518.531

54.419.297

51.940256

58.997372

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

10.600.000

11.597.000

25.188.605

12.613.324

12.575781

11.750.552

13.438.053

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.600.000

11.597.000

25.188.605

12.613.324

12.575.281

11.750.552

13.438.053

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

3

Pag. 4 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3002

01

autonome

3.600.000

245.000

244.979

244.979

244.979

05

Venituri din concesiuni si închirieri

7.000.000

7.133.000

20.725.090

12.613324

8.111.766

7.287.037

13.438.053

30

Alte venituri din concesiuni si

închirieri de către instituțiile publice

7.000.000

7.133.000

20.725.090

12.613324

8.111.766

7287.037

13.438.053

08

Venituri din dividende

4.219.000

4.218.536

4.218.536

4.218.536

03

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

4219.000

4.218.536

4218.536

4218336

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47.882220

49.617.220

85.749.223

43.905207

41.844.016

40.189.704

45.559.519

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

11.834.000

11.834.000

10.712.100

2.723

10.709.377

10.709.235

2.865

08

Venituri din prestări de servicii

7.235.000

7.235.000

6.417.856

6.417.856

6.417.856

10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

crese

188.000

188.000

162.432

162.432

162.432

12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

6.000

6.000

4.583

4.583

4.583

13

Contribuția de intretinere a persoanelor

asistate

4.355.000

4.355.000

4.106.142

4.106.142

4.106.142

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

50.000

50.000

21.087

2.723

18.364

18.222

2.865

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

201.000

210.000

216.023

216.023

216.023

02

Taxe extrajudiciare de timbru

200.000

209.000

216.023

216.023

216.023

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.000

1.000

Pag. 5 -Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

nc-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

7.604.000

9.502.000

51367.082

39.995380

11371.702

9.934569

41.432313

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

7.200.000

9.032.000

47.232.620

36.646.604

10.586.016

9.452.069

37.780.551

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

7.200.000

9.032.000

47.232.620

36.646.604

10.586.016

9.452.069

37.780.551

02

Penalitati pentru nedepuncre sau

depunere cu intarziere declarației

de impozite si taxe

4.000

4.000

4.165

2.190

1.975

3.205

960

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

400.000

466.000

4.130.297

3346.586

783.711

479395

3.651.002

3602

DIVERSE VENITURI

27.873.220

28.001.220

23.384.018

3.907.104

19.476.914

19.259.877

4.124.141

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

24

24

24

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

24

24

24

05

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

9.373.220

9.373.220

342.830

342.830

342.830

06

Taxe speciale

17.800.000

17.800.000

21.736.136

3370.710

18365.426

18.052.658

3.683.478

50

Alte venituri

700.000

828.000

1.305.028

536.394

768.634

864.365

440.663

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

370.000

70.000

70.000

70.000

70.000

01

Donatii si sponsorizări

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-13.181.990

-11.724.810

-1.000.000

-1.000.000

-l.000.000

04

A

Varsaminte din secțiunea de funcționare

13.181.990

11.724.810

1.000.000

1.000.000

l.000.000

5

Pag. 6 -lei-

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3702

50

Alte transferuri voluntare

300.000

3900

02

II. VENITURI DIN CAPITAL

809.160

1.132.340

4.676.461

3.392.667

1.283.794

1.090.719

3385.742

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

809.160

1.132340

4.676.461

3.392.667

1.283.794

1.090.719

3.585.742

01

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

282.000

282.000

170.153

170.153

170.153

03

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

405.000

422.000

3.132.467

2.119.829

1.012.638

448.573

2.683.894

07

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

122.160

428.340

1.373.841

1372.838

101.003

471.993

901.848

4100

02

IV. SUBVENȚII

84.779.530

77.681.980

15.730385

15.730.385

15.730.385

4200

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

84.779.530

77.681.980

15.730.385

15.730.385

15.730.385

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

84.779.530

75.981.980

14.422.710

14.422.710

14.422.710

18

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele

locale pentru finanțarea investițiilor

in sanatate

9.306.000

02

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugelele

locale pentru finanțarea reparațiilor

capitale in sanatate

9.306.000

34

Subvenții pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuinței cu lemne,

cărbuni,combustibili petrolieri

18.000

18.000

9.584

9.584

9.584

Pag. 7 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4202

41

Subvenții de la bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

125.000

125.000

111.268

111.268

111.268

65 *

Finanțarea Programului National de

Dezvoltare Locala

41.731.990

41.731.990

14.190.619

14.190.619

14.190.619

69

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderarc, aferente perioadei de programare 2014-2020

33.598.540

34.106.990

111239

111.239

111.239

4302

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

1.700.000

1.307.675

1.307.675

1.307.675

39

Subvenții acordate in baza contractelor

de parteneriat sau asociere

1.700.000

1.307.675

1.307.675

1.307.675

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

188.113.480

191.438.000

680.003

680.003

680.003

01

01

Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) Sume primite in contul platilor efectuate

179.913.370

179.913.370

503.790

503.790

503.790

in anul curent

179.913.370

179.913.370

131.190

131.190

131.190

02

Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori

372.600

372.600

372.600

02

01

Fondul Social European(FSE)

Sume primite in contul platilor efectuate

150.070

3.474.590

136.086

136.086

136.086

in anul curent

150.070

3.474.590

136.086

136.086

136.086

05

01

Fondul European pentru Pescuit si Afaceri

Maritime (FEPAM)

Sume primite in contul platilor efectuate

8.050.040

8.050.040

40.127

40.127

40.127

Pag. 8 -lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capitol

ra-graf

pa/ Titlu

ti-

col

ne-at

Denumire indicator

bugetare inițiale

bugetare definitive

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

alte cai decât incasari

constatate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4802

05

01

in anul curent

8.050.040

8.050.040

40.127

40.127

40.127Conducătorul  împartimentului


VIOREL MARIAN DRAGOMIRfinanciar/con


VASILI


ZPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ J               Jl A             J             tMUNICIPIUL BRAILA

l-4- HeJ-f) H'fi- ■Z3ltl29.0f.2O2i


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

31.12.2019

Pag. 1       - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plati

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

768.680

318.680

590.769.970

609.938.740

318.341.806

318.341.806

315.772.845

2.568.961

400.146.327

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

48.031.400

51.433.000

43.904.760

43.904.760

43.887.375

17.385

37.165.305

01

Autoritati executive si legislative

48.031.400

51.433.000

43.904.760

43.904.760

43.887.375

17.385

37.165.305

03

Autoritati executive

48.031.400

51.433.000

43.904.760

43.904.760

43.887.375

17.385

37.165.305

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.186.490

9.061.490

7.864.763

7.864.763

7.864.763

7.906.000

05

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autoritatilor locale

1.000.000

1.000.000

07

Fond pentru garantarea Împrumuturilor

externe, contracte/garantate de

administrațiile publice locale

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

10

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.361.490

3.146.490

2.955.795

2.955.795

2.955.795

2.996.337

50

Alte servicii publice generale

150.000

400.000

394.258

394.258

394.258

394.953

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

16.859.000

16.889.000

16.085.015

16.085.015

16.085.015

15.984.235

03

Ordine publica

16.600.000

16.600.000

15.877.022

15.877.022

15.877.022

15.877.022

04

Politie comunitara

16.600.000

16.600.000

15.877.022

15.877.022

15.877.022

15.877.022

50

Alte cheltuieli in domeniul ordinii

publice si siguranței naționale

259.000

289.000

207.993

207.993

207.993

107.213

6502

INVATAMANT

768.680

318.680

59.548.920

64.277.850

33.502.321

33.502.321

33.502.321

23.540.123

03

Invatamant preșcolar si primar

5.657.530

7.000.960

6659.090

6.659.090

6.659.090

5.252.581

01

Invatamant preșcolar

3.207.890

4.255.910

3.974.701

3.974.701

3.974.701

2.742.986

02

Invatamant primar

2.449.640

2.745.050

2.684.389

2.684.389

2.684.389

2.509.595

04

Invatamant secundar

768.680

318.680

16.247.470

19.826.370

18.398.315

18.398.315

18.398.315

18.044.601

01

Invatamant secundar inferior

7.673.440

9.241.700

8.671.651

8.671.651

8.671.651

8.558.790

02

Invatamant secundar superior

768.680

318.680

8.135.930

10.127.780

9.287.404

9.287.404

9.287.404

9.075.170

03

Invatamant profesional

438.100

456.890

439.260

439.260

439.260

410.641

Pag. 2

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plati

Angajamente

Cheltuieli

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

legale

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6502

05

Invatamant postliceal

284.620

269.120

268.726

268.726

268.726

188.780

11

Servicii auxiliare pentru educație

42.000

42.000

41.989

41.989

41.989

41.989

03

Internate si cantine pentru elevi

42.000

42.000

41.989

41.989

41.989

41.989

50

Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului

37.317.300

37.139.400

8.134.201

8.134.201

8.134.201

12.172

6602

SANATATE

18.455.000

8.115.000

6.956.576

6.956.576

6.956.576

7.227.250

06

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

10.870.000

530.000

262.079

262.079

262.079

262.079

01

Spitale generale

10.870.000

530.000

262.079

262.079

262.079

262.079

08

Servicii de sanatate publica

7.410.000

7.410.000

6.657.739

6.657.739

6.657.739

6.944.035

50

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

175.000

175.000

36.758

36.758

36.758

21.136

50

Alte instituții si acțiuni sanitare

175.000

175.000

36.758

36.758

36.758

21.136

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25.457.700

30.029.900

24.740.573

24.740.573

23.011.606

1.728.967

24.897.790

03

Servicii culturale

9.957.700

11.237.950

10.117.411

10.117.411

10.117.411

10.143.771

04

Instituții publice de spectacole si

04

concerte

7.688.000

8.458.250

7.689.821

7.689.821

7.689.821

7.716.181

06

Case de cultura

2.269.700

2.779.700

2.427.590

2.427.590

2.427.590

2.427.590

05

Servicii recreative si sportive

9.000.000

11.610.000

10.539.624

10.539.624

8.810.657

1.728.967

10.536.703

01

Sport

1.200.000

1.200.000

1.198.524

1.198.524

1.198.524

1.200.000

03

întreținere grădini publice, parcuri

03

zone verzi, baze sportive si de agrement

7.800.000

10.410.000

9.341.100

9.341.100

7.612.133

1.728.967

9.336.703

06

Servicii religioase

620.000

620.000

531.811

531.811

531.811

531.811

50

Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei

5.880.000

6.561.950

3.551.727

3.551.727

3.551.727

3.685.505

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

71.128.000

78.298.700

76.913.725

76.913.725

76.494.550

419.175

76.427.905

04

Asistenta acordata persoanelor in varsta

19.393.000

19.323.000

18.437.432

18.437.432

18.437.432

18.511.981

05

Asistenta sociala in caz de boli si

invalidități

35.325.000

42.949.400

42.939.179

42.939.179

42.520.004

419.175

43.252.833

Pag. 3 _____-lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

6802

02

Asistenta sociala in caz de invaliditate

35.325.000

42.949.400

42.939.179

42.939.179

42.520.004

419.175

43.252.833

11

Cresc

5.038.000

4.863.000

4.565.182

4.565.182

4.565.182

4269.755

15

Prevenirea excluderii sociale

48.000

9.200

780

780

780

25.534

01

Ajutor social

48.000

9.200

780

780

780

25.534

50

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

11.324.000

11.154.100

10.971.152

10.971.152

10.971.152

10.367.802

50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

50

sociale

11.324.000

11.154.100

10.971.152

10.971.152

10.971.152

10.367.802

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

41.106.130

43.586.300

25.935.421

25.935.421

25.531.987

403.434

16.622.700

06

Iluminat public si electrificări

11.500.000

13.600.000

12.302.080

12.302.080

11.898.646

403.434

3.719.103

50

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

29.606.130

29.986.300

13.633.341

13.633.341

13.633.341

12.903.597

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

33.037.380

33.512.280

31.513.873

31.513.873

31.513.873

31.451.993

05

Salubritate si gestiunea deșeurilor

31.772.380

32.327.280

30.386.298

30.386.298

30.386.298

30.386.298

01

Salubritate

31.385.500

31.834.300

30.134.399

30.134.399

30.134.399

30.134.399

02

Colectarea, tratarea si distrugerea

02

deșeurilor

386.880

492.980

251.899

251.899

251.899

251.899

50

Alte servicii in domeniul protecției

mediului

1.265.000

1.185.000

1.127.575

1.127.575

1.127.575

1.065.695

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

01

Acțiuni generale economice si comerciale

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale

30

economice si comerciale

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

8402

TRANSPORTURI

256.720.720

263.674.990

48.640.026

48.640.026

48.640.026

156.681.923

03

Transport rutier

250.947.120

257.607.570

43.263.499

43.263.499

43.263.499

151.305.396

02

Transport in comun

136.274.680

139.811.460

14.676.839

14.676.839

14.676.839

14.676.839

03

Străzi

114.672.440

117.796.110

28.586.660

28.586.660

28.586.660

136.628.557

Pag. 4       - Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

8402 50

8702

04

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

Turism

5.773.600

8.856.230

8.856.230

6.067.420

8.921.230

8.921.230

5.376.527

468.083

468.083

5.376.527

468.083

468.083

5.376.527

468.083

468.083

5.376.527

465.696

465.696

TOTAL JUDEȚ

DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local -31.12.2019

Pag. 5       - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

768.680

318.680

590.769.970

609.938.740

318.341.806

318.341.806

315.772.845

2.568.961

400.146.327

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

48.031.400

51.433.000

43.904.760

43.904.760

43.887.375

17.385

37.165.305

01

CHELTUIELI CURENTE

38.815.940

42.199.140

36.580.960

36.580.960

36.563.575

17.385

36.343.427

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.600.000

26.729.200

26.585.348

26.585.348

26.585.348

26.493.098

10

01

Cheltuieli salariale in bani

27.620.000

25.824.200

25.689.634

25.689.634

25.689.634

25.596.531

10

01

01

Salarii de baza

23.270.000

21.954.200

21.946.878

21.946.878

21.946.878

22.116.158

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

540.000

475.000

471.164

471.164

471.164

483.251

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

10.000

4 571

4.571

4.571

4.571

10

01

17

Indemnizații de hrana

1.000.000

755.000

750.119

750.119

750.119

601.780

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

2.800.000

2.630.000

2.516.902

2.516.902

2.516.902

2.390.771

10

02

Cheltuieli salariale in natura

380.000

325.000

320.750

320.750

320.750

320.750

10

02

06

Vouchere de vacanta

380.000

325.000

320.750

320.750

320.750

320.750

10

03

Contribuții

600.000

580.000

574.964

574.964

574.964

575.817

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

600.000

580.000

574.964

574.964

574.964

575.817

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.908.390

10.985.390

9.513.146

9.513.146

9.495.761

17.385

9.352.272

20

01

Bunuri si servicii

2.077.000

2.678.500

2.094.777

2.094.777

2.080.997

13.780

1.939.954

20

01

01

Furnituri de birou

200.000

220.000

152.597

152.597

152.597

149.486

20

01

02

Materiale pentru curățenie

15.000

15.000

5.926

5.926

5.926

7.204

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

370.000

342.473

342.473

342.473

342.473

20

01

04

Apa, canal si salubritate

50.000

60.000

57.917

57.917

57.917

57.917

20

01

05

Carburanți si lubrifiant!

70.000

70.000

65.587

65.587

65.587

69.736

20

01

06

Piese de schimb

30.000

30.000

21.182

21.182

21.182

21.182

20

01

07

Transport

12.000

13.500

13.310

13.310

13.310

13.310

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

550.000

650.000

646.981

646.981

640.341

6.640

595.720

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

350.000

350.000

302.523

302.523

302.523

207.741

Pag- 6

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

500.000

900.000

486.281

486.281

479.141

7.140

475.185

20

02

Reparatii curente

200.000

40.000

4.947

4.947

4.947

4.947

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

150.000

94.705

94.705

94.705

94.501

20

05

30

Alte obiecte de inventar

100.000

150.000

94.705

94.705

94.705

94.501

20

06

Deplasări, detasari, transferări

40.000

30.000

11.253

11.253

11.253

11.253

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

15.000

8.817

8.817

8.817

8.817

20

06

02

Deplasări in străinătate

20.000

15.000

2.436

2.436

2.436

2.436

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

50.000

30.000

28.078

28.078

28.078

28.079

20

12

Consultanta si expertiza

50.000

90.000

88.649

88.649

88.649

88.649

20

13

Pregătire profesionala

20.000

10.000

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

600.000

575.000

569.902

569.902

569.902

569.902

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

3.000.000

2.590.000

2.524.876

2.524.876

2.524.876

2.524.876

20

30

Alte cheltuieli

3.771.390

4.791.890

4.095.959

4.095.959

4.092.354

3.605

4.090.111

20

30

01

Reclama si publicitate

200.000

225.000

210.395

210.395

210.395

210.395

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

30.000

30.000

18.779

18.779

18.779

18.779

20

30

04

Chirii

30.000

30.000

28.480

28.480

28.480

28.480

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

2.550.000

3.417.000

3.397.848

3.397.848

3.397.848

3.397.848

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

961.390

1.089.890

440.457

440.457

436.852

3.605

434.609

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

250.000

172.358

172.358

172.358

172.359

55

01

A. Transferuri interne

250.000

172.358

172.358

172.358

172.359

Pag. 7

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale ,

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

01

18

Alte transferuri curente interne

250.000

172.358

172.358

172.358

172.359

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

176.550

4.087.750

165.597

165.597

165.597

178.994

58

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

176.550

4.087.750

165.597

165.597

165.597

178.994

58

02

01

Finanțarea naționala

26.480

613.160

37.307

37.307

37.307

50.704

58

02

02

Finanțarea externa nerambursabila

150.070

3.474.590

128.290

128,290

128.290

128.290

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

131.000

146.800

144.511

144.511

144.511

146.704

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

131.000

146.800

144.511

144.511

144.511

146.704

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.215.460

9.233.860

7.520.060

7.520.060

7.520.060

821.878

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.984.980

2.003.380

289.580

289.580

289.580

821 878

71

01

Active fixe

1.984.980

2.003.380

289.580

289.580

289.580

821.878

71

01

01

Construcții

205.256

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

279.520

297.920

289.580

289.580

289.580

328.520

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

143.570

143.570

18.823

71

01

30

Alte active fixe (inclusiv reparatii

capitale)

1.561.890

1.561.890

269,279

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

7.230.480

7.230.480

7.230.480

7.230.480

7.230.480

72

01

Active financiare

7.230.480

7.230.480

7.230.480

7.230.480

7.230.480

72

01

01

Participare la capitalul social al

societăților comerciale

7.230.480

7.230.480

7.230.480

7.230.480

7.230.480

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-196.260

-196.260

-196.260

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

r r” . r~" f": i

Pag. 8       - lei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plati

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

IN ANUL CURENT

-196.260

-196.260

-196.260

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-196.260

-196.260

-196.260

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-196.260

-196.260

-196.260

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.186.490

9.061.490

7.864.763

7.864.763

7.864.763

7.906.000

01

CHELTUIELI CURENTE

4.469.000

4.504.000

3.350.053

3.350.053

3.350.053

3.389.585

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.000.000

2.820.000

2.792.795

2.792.795

2.792.795

2.838.678

10

01

Cheltuieli salariate in bani

2.893.600

2.717.600

2.694.007

2.694.007

2.694.007

2.738.853

10

01

01

Salarii de baza

2.385.600

2.330.600

2.325.619

2.325.619

2.325.619

2.387.102

10

01

13

Drepturi de delegare

4.000

4.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

144.000

92.000

88.882

88.882

88.882

73.754

10

01

30

Alte drepturi salariale in bani

360.000

291.000

279.506

279.506

279.506

277.997

10

02

Cheltuieli salariale in natura

46.400

41.400

38.200

38.200

38.200

38.200

10

02

06

Vouchere de vacanta

46.400

41.400

38.200

38.200

38.200

38.200

10

03

Contribuții

60.000

61.000

60.588

60.588

60.588

61.625

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

60.000

61.000

60.588

60.588

60.588

61.625

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

431.000

651.000

528.109

528.109

528.109

521.288

20

01

Bunuri si servicii

231.000

231.000

133.851

133.851

133.851

126.335

20

01

01

Furnituri de birou

17.000

17.000

9.396

9.396

9.396

8.380

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

40.000

40.000

13.150

13.150

13.150

13.150

20

01

04

Apa, canal si salubritate

5.000

5.000

3.198

3.198

3.198

3.198

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

100.000

100.000

98.468

98.468

98.468

91.968

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

69.000

69.000

9.639

9.639

9.639

9.639

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.000

20.000

20

05

30

Alte obiecte de inventar

50.000

20.000

Pag. 9       - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

30

Alte cheltuieli

150.000

400.000

394.258

394.258

394.258

394.953

20

30

01

Reclama si publicitate

195

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

150.000

400.000

394.258

394.258

394.258

394.758

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000

1.000.000

50

04

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

1.000.000

1.000.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

38.000

33.000

29.149

29.149

29.149

29.619

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

nein cadrate

38.000

33.000

29.149

29.149

29.149

29.619

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42.490

42.490

1.705

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42.490

42.490

1.705

71

01

Active fixe

42.490

42.490

1.705

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

42.490

42.490

595

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.110

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

81

01

Rambursări de credite externe

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

81

01

05

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

01

CHELTUIELI CURENTE

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

30

02

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

30

02

05

Dobânzi aferente datoriei publice

r f ~ i '' i " r r ' i r i ~ i i i i i

Pag. 10      - Iei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

externe locale

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

16.859.000

16.889.000

16.085.015

16.085.015

16.085.015

15.984.235

01

CHELTUIELI CURENTE

16.716.000

16.716.000

15.964.587

15.964.587

15.964.587

15.964.290

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116.000

116.000

87.565

87.565

87.565

87.268

20

01

Bunuri si servicii

116.000

116.000

87.565

87.565

87.565

87.268

20

01

06

Piese de schimb

20.000

20.000

5.752

5.752

5.752

5.752

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

96.000

96.000

81.813

81.813

81.813

81.516

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.600.000

16.600.000

15.877.022

15.877.022

15.877.022

15.877.022

51

01

Transferuri curente

16.600 000

16.600.000

15.877.022

15.877.022

15.877.022

15.877.022

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

16.600.000

16.600.000

15.877.022

15.877.022

15.877.022

15.877.022

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

143.000

173.000

120.428

120.428

120.428

19.945

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

143.000

173.000

120.428

120.428

120.428

19.945

71

01

Active fixe

93.000

123.000

120.428

120.428

120.428

19.945

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

93.000

123.000

120.428

120.428

120.428

19.945

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

50.000

50.000

6502

INVATAMANT

768.680

3)8.680

59.548.920

64.277.850

33.502.321

33.502.321

33.502.321

23.540.123

01

CHELTUIELI CURENTE

40.398.090

44.569.040

22.207.015

22.207.015

22.207.015

20.623.376

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

52.330

52.330

40.575

40.575

40.575

40.375

10

02

Cheltuieli salariate in natura

52.330

52.330

40.575

40.575

40.575

40.375

10

02

05

Transportul la si de la locul de munca

52.330

52.330

40.575

40.575

40.575

40.375

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.035.000

11.927.590

11.885.978

11.885.978

11.885.978

10.561.429

20

01

Bunuri si servicii

8.284.620

8.817.050

8.783.132

8.783.132

8.783.132

8.388.983

20

01

01

Furnituri de birou

194.440

190.190

189.738

189.738

189.738

193.771

20

01

02

Materiale pentru curățenie

332.850

329.690

329.351

329.351

329.351

312.794

- lei-


- Iei-


- lei-


Pag. 11


- Iei-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

5.043.970

5.142.900

5.128.527

5.128.527

5.128.527

4.891.014

20

01

04

Apa, canal si salubritate

1.209.870

1.303.990

1.295.856

1.295.856

1.295.856

1.163.433

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

26.500

26.560

26.553

26.553

26.553

30.209

20

01

06

Piese de schimb

7.100

4.000

3.985

3.985

3.985

4.985

20

01

07

Transport

3.500

2.500

2.500

2.500

2.500

1.250

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

257.220

242.900

238.948

238.948

238.948

233.048

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

273.180

308.250

307.498

307.498

307.498

286.752

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

935.990

1.266.070

1.260.176

1.260.176

1.260.176

1.271.727

20

02

Reparatii curente

1.879.800

1.686.780

1.685.912

1.685.912

1.685.912

1.681.702

20

04

Medicamente si materiale sanitare

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

04

04

Dezinfectanti

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

469.460

1.023.750

1.021.787

1.021.787

1.021.787

143.827

20

05

01

Uniforme si echipament

1.160

1.160

1.160

1.160

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

2.750

2.744

2.744

2.744

20

05

30

Alte obiecte de inventar

469.460

1.019.840

1.017.883

1.017.883

1.017.883

143.827

20

06

Deplasări, detasari, transferări

14.320

4.890

4.847

4.847

4.847

4.293

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

13.020

3.920

3.881

3.881

3.881

3.327

20

06

02

Deplasări in străinătate

1.300

970

966

966

966

966

20

11

Carii, publicatii si materiale

documentare

36.720

35.740

34.677

34.677

34.677

4.050

20

12

Consultanta si expertiza

38.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

20

13

Pregătire profesionala

90.150

69.880

68.992

68.992

68.992

68.992

20

14

Protecția muncii

12.000

5.950

5.841

5.841

5.841

4.408

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea


Pag. 12

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

ne-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plăti

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

16.500

16.500

15.500

15.500

15.500

15.500

20

30

Alte cheltuieli

191.430

230.050

228.290

228.290

228.290

212.674

20

30

01

Reclama si publicitate

1.000

1.150

1.146

1.146

1.146

625

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

2.300

1.860

1.859

1.859

1.859

1.860

20

30

04

Chirii

7.000

7.000

6.958

6.958

6.958

6.958

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

181.130

220.040

218.327

218.327

218.327

203.231

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.226.530

1.723.200

1.716.261

1.716.261

1.716.261

1.716.262

55

01

A. Transferuri interne

1.226.530

1.723.200

1.716.261

1.716.261

1.716.261

1.716.262

55

01

63

Finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.226.530

1.723.200

1.716.261

1.716.261

1.716.261

1.716.262

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

5.567.330

8.337.570

7.815.378

7.815.378

7.815.378

7.758.898

57

02

Ajutoare sociale

5.567.330

8.337.570

7.815.378

7.815.378

7.815.378

7.758.898

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

1.899.970

1.916.000

1.565.826

1.565.826

1.565.826

1.560.424

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

3.640.360

6.409.570

6.238.152

6.238.152

6.238.152

6.188.874

57

02

03

Tichiete de cresa si tichete

sociale pentru grădiniță

27.000

12.000

11.400

11.400

11.400

9.600

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

21.922.370

21.922.370

210.386

210.386

210.386

2.572

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

21.922.370

21.922.370

210.386

210.386

210.386

2.572

58

01

01

Finanțarea naționala

3.948.960

3.948.960

79.478

79.478

79.478

858

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

17.973.410

17.973.410

130.908

130.908

130.908

1.714

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

594.530

605.980

538.437

538.437

538.437

543.840

59

01

Burse

594.530

605.980

538.437

538.437

538.437

543.840

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

768.680

318.680

19.150.830

19.837.510

11.421.485

11.421.485

11.421.485

2.916.747

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

768.680

318.680

19.150.830

19.837.510

11.421.485

11.421.485

11.421.485

2.916.747

Pag. 13

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

01

Active fixe

256.340

256.340

11.071.890

11.783.710

10.206.605

10.206.605

10.206.605

1.436.257

71

01

01

Construcții

100.000

100.000

10.380.000

10.694.990

9.268.431

9.268.431

9.268.431

465.983

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

180.240

177.154

177.154

177.154

173.089

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

99.220

99.220

99.220

99.220

99.220

99.220

636.079

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

57.120

57.120

691.890

809.260

661.800

661.800

661.800

161.106

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

512.340

62.340

8.078.940

8.053.800

1.214.880

1.214.880

1.214.880

1.480.490

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-128.700

-126.179

-126.179

-126.179

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-128.700

-126.179

-126.179

-126.179

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-128.700

-126.179

-126.179

-126.179

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-128.700

-126.179

-126.179

-126.179

6602

SANATATE

18.455.000

8.115.000

6.956.576

6.956.576

6.956.576

7.227.250

01

CHELTUIELI CURENTE

18.305.000

7.965.000

6.949.829

6.949.829

6.949.829

7.217.250

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.215.000

7.215.000

6.510.241

6.510.241

6.510.241

6.753.141

10

01

Cheltuieli salariate in bani

6.943.000

6.943.000

6.266.022

6.266.022

6.266.022

6510.719

10

01

01

Salarii de baza

5.900.000

5.900.000

5.341.758

5.341.758

5.341.758

5.573.863

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

710.000

710.000

685.832

685.832

685.832

678.088

10

01

17

Indemnizații de hrana

333.000

333.000

238.432

238.432

238.432

258.768

10

02

Cheltuieli salariate in natura

116.000

116.000

101.850

101.850

101.850

101.850

10

02

06

Vouchere de vacanta

116.000

116.000

101.850

101.850

101.850

101.850

Pag. 14      - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aliat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

03

Contribuții

156.000

156.000

142.369

142.369

142.369

140.572

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

156.000

156.000

142.369

142.369

142.369

140.572

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115.000

115.000

86.270

86.270

86.270

105.068

20

01

Bunuri si servicii

10.000

10.000

5.085

5.085

5.085

2.694

20

01

01

Furnituri de birou

5.000

5.000

4.665

4.665

4.665

2.274

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

5.000

5.000

420

420

420

420

20

04

Medicamente si materiale sanitare

85.000

85.000

64.719

64.719

64.719

92.432

20

04

01

Medicamente

45.000

55.000

34.764

34.764

34.764

51.781

20

04

02

Materiale sanitare

40.000

30.000

29.955

29.955

29.955

40.651

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5.000

5.000

4.385

4.385

4.385

1

20

05

30

Alte obiecte de inventar

5.000

5.000

4.385

4.385

4.385

1

20

14

Protecția muncii

5.000

5.000

4.971

4.971

4.971

2.643

20

30

Alte cheltuieli

10.000

10.000

7.110

7.110

7.110

7.298

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10.000

10.000

7.110

7.110

7.110

7.298

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.870.000

530.000

262.079

262.079

262.079

262.079

51

02

Transferuri de capital

10.870.000

530.000

262.079

262.079

262.079

262.079

51

02

28

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

10.870.000

530.000

262.079

262.079

262.079

262.079

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

25.000

25.000

21.136

21.136

21.136

21.136

57

02

Ajutoare sociale

25.000

25.000

21.136

21.136

21.136

21.136

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

25.000

25.000

21.136

21.136

21.136

21.136

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80.000

80.000

70.103

70.103

70.103

75.826

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

80.000

80.000

70.103

70.103

70.103

75.826

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000

150.000

15.622

15.622

15.622

10.000

Pag- 15

Capitol

Subcapitol

Pa

ragraf

Grupa / Titlu

Articol

Alt

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

150.000

150.000

15.622

15.622

15.622

10.000

71

01

Active fixe

150.000

150.000

15.622

15.622

15.622

10.000

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10.000

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

150.000

150.000

15.622

15.622

15.622

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-8.875

-8.875

-8.875

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANH

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.875

-8.875

-8.875

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8.875

-8.875

-8.875

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-8.875

-8.875

-8.875

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

25.457.700

30.029.900

24.740.573

24.740.573

23.011.606

1.728.967

24.897.790

01

CHELTUIELI CURENTE

23.517.700

28.478.150

24.459.804

24.459.804

22.730.837

1.728.967

24.455.406

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.600.000

10.210.000

9.333.095

9.333.095

7.604.128

1.728.967

9.328.698

20

01

Bunuri si servicii

7.600.000

10.210.000

9.333.095

9.333.095

7.604.128

1.728.967

9.328.698

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

7.600.000

10.210.000

9.333.095

9.333.095

7.604.128

1.728.967

9.328.698

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

13.217.700

15.848.150

12.847.842

12.847.842

12.847.842

12.847.841

51

01

Transferuri curente

11.425.700

12.617.950

11.364.749

11.364.749

11.364.749

11.364.749

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

11.425.700

12.617.950

11.364.749

11.364.749

11.364.749

11.364.749

51

02

Transferuri de capital

1.792.000

3.230.200

1.483.093

1.483.093

1.483.093

1.483.092

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

1.792.000

3.230.200

1.483.093

1.483.093

1.483.093

1.483.092

Pag. 16

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600.000

600.000

547.056

547.056

547.056

547.056

55

01

A. Transferuri interne

600.000

600.000

547.056

547.056

547.056

547.056

55

01

13

Programe de dezvoltare

200.000

200.000

147.056

147.056

147.056

147.056

55

01

18

Alte transferuri curente inteme

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.100.000

1.820.000

1.731.811

1.731.811

1.731.811

1.731.811

59

11

Asociatii si fundatii

1.480.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000

59

12

Susținerea cultelor

620.000

620.000

531.811

531.811

531.811

531.811

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.940.000

1.551.750

308.605

308.605

308.605

442.384

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.940.000

1.551.750

308.605

308.605

308.605

442.384

71

01

Active fixe

1.540.000

1.381.750

308.605

308.605

308.605

442.384

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

3.011

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

41.032

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

1.540.000

1.381.750

308.605

308.605

308.605

398.341

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

400.000

170.000

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-27.836

-27.836

-27.836

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-27.836

-27.836

-27.836

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-27.836

-27.836

-27.836

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-27.836

-27.836

-27.836

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

71.128.000

78.298.700

76.913.725

76.913.725

76.494.550

419.175

76.427.905

Pag. 17 -lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

01

CHELTUIELI CURENTE

70.517.000

77.733.000

76.470.924

76.470.924

76 051.749

419.175

76.170.558

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

36.515.000

36.541.000

35.867.272

35.867.272

35.867.272

35.929.785

10

01

Cheltuieli salariate in bani

34.629.100

34.830.100

34.197.647

34.197.647

34.197.647

34.251.342

10

01

01

Salarii de baza

30.139.020

30.556.020

30.135.264

30.135.264

30.135.264

29.967.313

10

01

05

Sporuri pentru condiții de munca

1.651.820

1.525.820

1.457.702

1.457.702

1.457.702

1.456.945

10

01

06

Alte sporuri

162.960

127.960

115.359

115.359

115.359

118.042

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

2.000

1.000

208

208

208

416

10

01

13

Drepturi de delegare

2.000

2.000

1.787

1.787

1.787

1.787

10

01

17

Indemnizații de hrana

2.590.970

2.509.970

2.446.747

2.446.747

2.446.747

2.678.769

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

80.330

107.330

40.580

40.580

40.580

28.070

10

02

Cheltuieli salariale in natura

1.090.700

913.700

903.550

903.550

903.550

901.950

10

02

06

Vouchere de vacanta

1.090.700

913.700

903.550

903.550

903.550

901.950

10

03

Contribuții

795.200

797.200

766.075

766.075

766.075

776.493

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

795.200

797.200

766.075

766.075

766.075

776.493

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.670.000

8.357.000

7.834.282

7.834.282

7.834.282

7.424.725

20

01

Bunuri si servicii

2.477.300

2.769.800

2.491.405

2.491.405

2.491.405

2.483.724

20

01

01

Furnituri de birou

30.500

30.500

23.339

23.339

23.339

23.034

20

01

02

Materiale pentru curățenie

212.000

236.000

234.428

234.428

234.428

240.792

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

882.500

939.500

847.075

847.075

847.075

854.968

20

01

04

Apa, canal si salubritate

417.000

407.000

343.793

343.793

343.793

344.122

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

88.000

80.000

74.955

74.955

74.955

71.439

20

01

06

Piese de schimb

26.700

27.200

16.556

16.556

16.556

19.247

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

142.600

163.600

150.880

150.880

150.880

150.582

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

487.000

669.000

610.730

610.730

610.730

593.964

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

^5

Pag. 18

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

întreținere si funcționare

191.000

217.000

189.649

189.649

189.649

185.576

20

02

Reparatii curente

289.000

263.500

207.176

207.176

207.176

204.328

20

03

Hrana

3.562.780

3.681.880

3.582.029

3.582.029

3.582.029

3.589.719

20

03

01

Hrana pentru oameni

3.562.780

3.681.880

3.582.029

3.582.029

3.582.029

3.589.719

20

04

Medicamente si materiale sanitare

93.620

113.120

108.175

108.175

108.175

114.176

20

04

01

Medicamente

63.400

78.400

73.726

73.726

73.726

77.125

20

04

02

Materiale sanitare

13.700

14.200

14.084

14.084

14.084

16.501

20

04

04

Dezinfectanti

16.520

20.520

20.365

20.365

20.365

20.550

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

231.000

550.000

514.089

514.089

514.089

98.823

20

05

01

Uniforme si echipament

15.000

15.000

8.915

8.915

8.915

8.085

20

05

03

Lenjerie si accesorii de pat

45.000

61.000

58.242

58.242

58.242

11.755

20

05

30

Alte obiecte de inventar

171.000

474.000

446.932

446.932

446.932

78.983

20

06

Deplasări, detasari, transferări

13.400

14.900

10.990

10.990

10.990

7.990

20

06

01

Deplasări interne, detasari, transferări

11.400

14.900

10.990

10.990

10.990

7.990

20

06

02

Deplasări in străinătate

2.000

20

11

Cârti, publicatii si materiale

documentare

6.000

6.000

2.020

2.020

2.020

2.496

20

13

Pregătire profesionala

49.000

27.900

22.811

22.811

22.811

27.660

20

14

Protecția muncii

21.200

31.700

25.752

25.752

25.752

26.906

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

213.000

179.000

176.760

176.760

176.760

176.760

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1.200

1.200

20

30

Alte cheltuieli

712.500

718.000

693.075

693.075

693.075

692.143

Pag. 19

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

20

30

01

Reclama si publicitate

1.000

2.000

806

806

806

806

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

7.000

6.000

3.663

3.663

3.663

2.731

20

30

04

Chirii

523.000

533.000

521.187

521.187

521.187

521.187

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

181.500

177.000

167.419

167.419

167.419

167.419

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

25.702.000

32.208.000

32.162.199

32.162.199

31.743.024

419.175

32.197.843

57

02

Ajutoare sociale

25.702.000

32.208.000

32.162.199

32.162.199

31.743.024

419.175

32.197.843

57

02

01

Ajutoare sociale in numerar

22.996.000

27.422.000

27.378.424

27.378.424

27.378.424

27.379.773

57

02

02

Ajutoare sociale in natura

2.706.000

4.786.000

4.783.775

4.783.775

4.364.600

419.175

4.818.070

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

630.000

627.000

607.171

607.171

607.171

618.205

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

630.000

627.000

607.171

607.171

607.171

618.205

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

611.000

676.000

636.430

636.430

636.430

257.347

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

611.000

676.000

636.430

636.430

636.430

257.347

71

01

Active fixe

35.000

100.000

87.209

87.209

87.209

257.347

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

20.000

20.000

14.438

14.438

14.438

166.597

71

01

03

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

3.000

68.000

66.808

66.808

66.808

67.896

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

12.000

12.000

5.963

5.963

5.963

22.854

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

576.000

576.000

549.221

549.221

549.221

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-110.300

-193.629

-193.629

-193.629

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-110.300

-193.629

-193 629

-193.629

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

Pag. 20

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

toi

capi-

ra-

pa /

ti-

DC-

Denumire indicator

Angajamente

Angajamente

Plati

legale

Cheltuieli

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

recuperate in anul curent

-110.300

-193.629

-193.629

-193.629

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-110.300

-193.629

-193.629

-193.629

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

41.106.130

43.586.300

25.935.421

25.935.421

25.531.987

403.434

16.622.700

01

CHELTUIELI CURENTE

25.303.330

29.222.330

16.941.862

16.941.862

16.538.428

403.434

16.370.207

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

11.000.000

14.419.000

13.964.298

13.964.298

13.560.864

403.434

13.285.574

20

01

Bunuri si servicii

11.000.000

14.419.000

13.964.298

13.964.298

13.560.864

403.434

13.285.574

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

2.500.000

4.600.000

4.387.839

4.387.839

3.984.405

403.434

3.719.103

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

8.500.000

9.819.000

9.576.459

9.576.459

9.576.459

9.566.471

40

TITLUL IV SUBVENȚII

200.000

700.000

666.737

666.737

666.737

666.737

40

30

Alte subvenții

200.000

700.000

666.737

666.737

666.737

666.737

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATEI PUBLICE

2.152.000

2.152.000

2.112.493

2.112.493

2.112.493

2.112.493

51

02

Transferuri de capital

2.152.000

2.152.000

2.112.493

2. II 2.493

2.112.493

2.112.493

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

2.152.000

2.152.000

2.112.493

2.112.493

2.112.493

2.112.493

56

TITLUL VIII PROECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

304.689

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

304.689

56

01

01

Finanțarea naționala

304.689

58

TITLUL X PROECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

11.951.330

11.951.330

198.334

198.334

198.334

714

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

11.951.330

11.951.330

198.334

198.334

198.334

714

- lei-


- Ici-


- lei-


- iei-


- Iei-


- lei-


- Ici-


Pag. 21


- Ici-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

58

01

01

Finanțarea naționala

2.517.140

2.517.140

197.388

197.388

197.388

107

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

9.434.190

9.434.190

946

946

946

607

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

15.802.800

14.363.970

9.111.091

9.111.091

9.111.091

252.493

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

15.802.800

14.363.970

9.111.091

9.111.091

9.111.091

252.493

71

01

Active fixe

12.839.800

12.360.970

8.681.088

8.681.088

8.681.088

226.514

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

12.839.800

12.360.970

8.681.088

8.681.088

8.681.088

226.514

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

2.963.000

2.003.000

430.003

430.003

430.003

25.979

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-117.532

-117.532

-117.532

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-117.532

-117.532

-117.532

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-117.532

-117.532

-117.532

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.900

-1.900

-1.900

85

01

02

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-115.632

-115.632

-115.632

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

33.037.380

33.512.280

31.513.873

31.513.873

31.513.873

31.451.993

01

CHELTUIELI CURENTE

32.485.500

32.934.300

31.200.094

31.200.094

31.200.094

31.200.094

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100.000

1.100.000

1.065.695

1.065.695

1.065.695

1.065.695

20

30

Alte cheltuieli

1.100.000

1.100.000

1.065.695

1.065.695

1.065.695

1.065.695

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,100.000

1.100.000

1.065.695

1.065.695

1.065.695

1.065.695

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

31.385.500

31.834.300

30.134.399

30.134.399

30.134.399

30.134.399

51

01

Transferuri curente

28.693.000

29 J 93.000

27.600.864

27.600.864

27.600.864

27.600.864


Pag. 22 -lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

28.693.000

29.193.000

27.600.864

27.600.864

27.600.864

27.600.864

51

02

Transferuri de capital

2.692.500

2.641.300

2.533.535

2.533.535

2.533.535

2.533.535

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

2.692.50(^

2.641.300

2.533.535

2.533.535

2.533.535

2.533.535

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

551.880

577.980

313.779

313.779

313.779

251.899

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

551.880

577.980

313.779

313.779

313.779

251.899

71

01

Active fixe

551.880

577.980

313.779

313.779

313.779

251.899

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

551.880

577.980

313.779

313.779

313.779

251.899

8002

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE,

SI DE MUNCA

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

01

CHELTUIELI CURENTE

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

20

30

Alte cheltuieli

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700.000

700.000

377.685

377.685

377.685

336.422

8402

TRANSPORTURI

256.720.720

263.674.990

48.640.026

48.640.026

48.640.026

156.681.923

01

CHELTUIELI CURENTE

203.184.450

209.381.050

27.204.948

27.204.948

27.204.948

151.291.546

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.100.000

8.558.820

6.697.970

6.697.970

6.697.970

5.982.752

20

01

Bunuri si servicii

92.820

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

92.820

20

02

Reparatii curente

6.100.000

8.466.000

6.697.970

6.697.970

6.697.970

5.982.752

40

TITLUL IV SUBVENȚII

11.200.000

14.736.780

14.676.039

14.676.039

14.676.039

14.676.039

40

03

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

11.200.000

14.736.780

14.676.039

14.676.039

14.676.039

14.676.039

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.773.600

5.974.600

5.376.527

5.376.527

5.376.527

5.376.527

51

01

Transferuri curente

4.900.000

4.988.000

4.393.570

4.393.570

4.393.570

4.393.570

Pag- 23

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

51

01

01

Transferuri către instituțiile publice

4.900.000

4.988.000

4.393.570

4.393.570

4.393.570

4.393.570

51

02

Transferuri de capital

873.600

986.600

982.957

982.957

982.957

982.957

51

02

29

Alte transferuri de capital către

instituții publice

873.600

986.600

982.957

982.957

982.957

982.957

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

125.255.428

56

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

125.255.428

56

01

01

Finanțarea naționala

125.255.428

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

180.110.850

180.110.850

454.412

454.412

454.412

800

58

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

180.110.850

180.110.850

454.412

454.412

454.412

800

58

01

01

Finanțarea naționala

27.605.080

27.605.080

453.732

453.732

453.732

120

58

01

02

Finanțarea externa nerambursabila

152.505.770

152.505.770

680

680

680

680

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

53.536.270

54.293.940

21.435.088

21.435.088

21.435.088

5.390.377

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

53.536.270

54.293.940

21.435.088

21.435.088

21.435.088

5.390.377

71

01

Active fixe

53.536.270

54.293.940

21.435.088

21.435.088

21.435.088

5.374.609

71

01

02

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

138.510

146.180

8.717

8.717

8.717

147.221

71

01

30

Alte active fixe

(inclusiv reparatii capitale)

53.397.760

54.147.760

21.426.371

21.426.371

21.426.371

5.227.388

71

03

Reparatii capitale aferente activelor

fixe

15.768

84

TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

- Ici-


- leî-


;• 24

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Ar

ticol

Alineat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

85 01

85 01 02

8702

01

58

58 05

58 05 01

58 05 02

IN ANUL CURENT

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul European pentru / \ Pescuit si Afaceri Maritime / / /   1/

Finanțarea naționala Z/J'Ia-L 'r-X Finanțarea externa nerșmbursabila 1 ll ■;<

8.856.230

8.856.230

8.856.230

8.856.230

806.190

8.050.040

8.921.230

8.921.230

8.921.230

8.921.230

871.190

8.O5O.O4O

-10

-10

-10

-10

468.083

468.083

468.083

468.083

98.241

369.842

-10

-10

-10

-10

468.083

468.083

468.083

468.083

98.241

369.842

-10

-10

-10

-10

468.083

468.083

468.083

468.083

98.241

369.842

465.696

465.696

465.696

465.696

96.521

369.175

[rișt

tutî.eî,VIOREL MARIAN DRAGOMIR


Conducătorul compartimentului financtar-cortfâBil
MUNICIPIUL BRAILA


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.12.2019

Z./-            ■Z&flz&OC 2C2o

Pag. 1 -Iei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi bugetare

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

nc-

Denumire indicator

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

• 7

8=3-6-7

0001

02

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

248.028.810

272.304.610

396.697.503

141.209.674

255.487.829

256.410.613

8.148

140278.742

0002

I. VENITURI CURENTE

247.885.810

271.961.610

396.376.651

141209.674

255.166.977

256.089.761

8.148

140.278.742

0003

A. VENITURI FISCALE

202.585.580

222.472.200

286.438.823

84.691.143

201.747.680

205.149.505

8.148

81.281.170

0004

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

120.509.580

120.680.580

103.712.293

103.712.293

103.712.293

0005

Al.l IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

250.000

312.000

311.414

311.414

311.414

0102

IMPOZIT PE PROFIT

250.000

312.000

311.414

311.414

311.414

01

Impozit pe profit de la agentii

economici

250.000

312.000

311.414

311.414

311.414

0300

02

A 1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

120.259.580

120.368.580

103.400.879

103.400.879

103.400.879

0302

IMPOZIT PE VENIT

200.000

309.000

308.987

308.987

308.987

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

200.000

309.000

308.987

308.987

308.987

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

t20.059.580

120.059.580

103.091.892

103.091.892

103.091.892

01

Cote defalcate din impozitul pe venit

117.125.580

117.125.580

100.752.245

100.752.245

100.752.245

05

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.934.000

2.934.000

2339.647

2.339.647

2.339.647

0700

02

A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

43.890.000

39.101.620

98.393.211

64.424.396

33.968.815

38.738.771

8.148

59.646292

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

43.890.000

39.101.620

98.393.211

64.424.396

33.968.815

38.738.771

8.148

59.646.292

01

Impozit si taxa pe clădiri

32.170.000

29.230.000

79.657.295

56.553.795

23.103300

28.955.629

50.701.666

01

Impozit pe clădiri de la persoane

Pag. 2 -Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

0702

01

01

fizice

15500.000

12.800.000

17.000.261

4.568.206

12.432.055

12.688.914

4.311.347

02

Impozit si taxa pe clădiri de Ia

persoane juridice

16.670.000

16.430.000

62.657.034

51.985.589

10.671.445

16266.715

46.390.319

02

Impozit si taxa pe teren

8.720.000

7.065.500

15.444.631

7.401.209

8.043.422

6.989.874

8.454.757

01

Impozit pe terenuri de la persoane

fizice

5.500.000

4.200.000

6.975.895

2.630.970

4.344.925

4.126.195

2.849.700

02

Impozit si taxa pe teren de la persoane

juridice

3.190.000

2.850.000

8.448.469

4.767.969

3.680.500

2.848.546

5.599.923

03

Impozitul pe terenul extravilan

30.000

15.500

20267

2270

17.997

15.133

5.134

03

Taxe judiciare de timbru si alte

taxe de timbru

3.000.000

2.806.120

3.283.137

461244

2.821.893

2.793.268

489.869

50

Alte impozite si taxe pe proprietate

8.148

8.148

8.148

1000

02

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

37.786.000

62.263.000

83.665.328

20.003.608

63.661.720

62.269.317

21.396.01 1

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

20.444.000

45.376.000

45.371.414

45.371.414

45.371.414

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuie-

Iilor descentralizate la nivelul

comunelor,orașelor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului București

14537.000

14.537.000

14.537.000

14.537.000

14.537.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale

4.705.000

29.146.000

29.146.000

29.146.000

29.146.000

09

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea

invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.202.000

1.693.000

1.688.414

1.688.414

1.688.414

Pag. 3 -Iei-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii-

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

graf

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI

SI SERVICII

18.000

1.000

13.228

13.228

651

12.577

07

Taxe hoteliere

18.000

1.000

13228

13228

651

12.577

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

234.000

234.000

202.432

2.242

200.190

199.513

2.919

01

Impozit pe spectacole

34.000

34.000

29211

2.242

26.969

26292

2.919

50

Alte taxe pe servicii specifice

200.000

200.000

173.221

173.221

173.221

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

17.090.000

16.652.000

38.078.254

19.988.138

18.090.116

16.697.739

21.380.515

02

Impozit pe mijloacele de transport

13.660.000

13.360.000

33.818.960

19.504.821

14.314.139

13.395.454

20.423.506

01

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)

9.660.000

9.660.000

26.473.643

15.643266

10.830.377

9.683.389

16.790254

02

Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)

4.000.000

3.700.000

7.345.317

3.861.555

3.483.762

3.712.065

3.633.252

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.300.000

3.100.000

4.047332

463.094

3.584.238

3.110.391

936.941

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

130.000

192.000

211.962

20.223

191.739

191.894

20.068

1800

02

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

400.000

427.000

667.991

263.139

404.852

429.124

238.867

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

400.000

427.000

667.991

263.139

404.852

429.124

238.867

50

Alte impozite si taxe

400.000

427.000

667.991

263.139

404.852

429.124

238.867

2900

02

C. VENITURI NEFISCALE

45.300.230

49.489.410

109.937.828

56.518.531

53.419.297

50.940.256

58.997.572

3000

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

10.600.000

11.597.000

25.188.605

12.613.324

12.575.281

11.750.552

13.438.053

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

10.600.000

11.597.000

25.188.605

12.613.324

12.575281

11.750.552

13.438.053

01

Varsaminte din profitul net al regiilor

Pag. 4 -Ici-

Capi-

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Aii

Prevederi

Prevederi

Drepturi constatate

Stingeri pe

Drepturi

toi

capi-

ra-

pa/

ti-

nc-

Denumire indicator

bugetare

bugetare

Total,

din anii

din anul

realizate

alte cai

constatate

toi

grai

Titlu

col

at

inițiale

definitive

din care:

precedenti

curent

decât incasari

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3002

01

autonome

3.600.000

245.000

244.979

244.979

244.979

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

7.000.000

7.133.000

20.725.090

12.613.324

8.111.766

7.287.037

13.438.053

30

Alte venituri din concesiuni si

inchirieri de către instituțiile publice

7.000.000

7.133.000

20.725.090

12.613.324

8.111.766

7.287.037

13.438.053

08

Venituri din dividende

4.219.000

4.218-536

4218536

4218536

03

Dividende dc la societățile si companiile naționale si societățile cu capital majoritar de stat

4.219.000

4218536

4.218536

4.218536

3300

02

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

34.700.230

37.892.410

84.749.223

43.905.207

40.844.016

39.189.704

45559.519

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

11.834.000

11.834.000

10.712.100

2.723

10.709.377

10.709235

2.865

08

Venituri din prestări de servicii

7235.000

7.235.000

6.417.856

6.417.856

6.417.856

10

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in

crese

188.000

188.000

162.432

162.432

162.432

12

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

6.000

6.000

4583

4.583

4.583

13

Contribuția de intretinere a persoanelor

asistate

4.355.000

4.355.000

4.106.142

4.106.142

4.106.142

28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

50.000

50.000

21.087

2.723

18.364

18222

2.865

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

201.000

210.000

216.023

216.023

216.023

02

Taxe extrajudiciare de timbru

200.000

209.000

216.023

216.023

216.023

50

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

1.000

1.000

Pag. 5 -lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

7.604.000

9.502.000

51.367.082

39.995.380

11.371.702

9.934.569

41.432.513

01

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

7.200.000

9.032.000

47.232.620

36.646.604

10386.016

9.452.069

37.780.551

02

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate de către alte instituții de

specialitate

7700.000

9.032.000

47732.620

36.646.604

10.586.016

9.452.069

37.780.551

02

Penalitati pentru nedepunere sau

depunere cu intarziere declarației

de impozite si taxe

4.000

4.000

4.165

2.190

1.975

3.205

960

50

Alte amenzi, penalitati si confiscări

400.000

466.000

4.130.297

3.346.586

783.711

479.295

3.651.002

3602

DIVERSE VENITURI

27.873.220

28.001720

23.384.018

3.907.104

19.476.914

19759.877

4.124.141

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

24

24

24

01

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

24

24

24

05

Varsaminte din veniturile si/sau

disponibilitățile instituțiilor publice

9.373.220

9.373.220

342.830

342.830

342.830

06

Taxe speciale

17.800.000

17.800.000

21.736.136

3.370.710

18.365.426

18.052.658

3.683.478

50

Alte venituri

700.000

828.000

1.305.028

536.394

768.634

864.365

440.663

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-12.811.990

-11.654.810

-930.000

-930.000

-930.000

01

Donatii si sponsorizări

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

03

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-13.181.990

-11.724.810

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

50

Alte transferuri voluntare

300.000

Pag. 6 -lei-

Capitol

Sub

capitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

Incasari realizate

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

4100 02

4200

4202 34

41

4302

39

IV. SUBVENȚII

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni,combustibili petrolieri Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

143.000

143.000

143.000

18.000

125.000

343.000

343.000

143.000

18.000

125.000

200.000

200.000

320.852

320.852

120.852

9.584

111.268

200.000

200.000

320.852

320.852

120.852

9.584

111.268

200.000

200.000

320.852

320.852

120.852

9.584

111.268

200.000

200.000

DE 9EDWTA

i (..... i r ’ I

MUNICIPIUL BRAILA


LfhHCl/7     , Z34/Z?. Of~.2o2o

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

31.12.2019

Pag. 1       - lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

S

6

7

8=6-7

9

5002

TOTAL CHELTUIELI

248.028.810

272.304.610

258.556.835

258.556.835

255.987.874

2.568.961

256.051.447

01

CHELTUIELI CURENTE

243.353.810

268.028.610

254.596.804

254.596.804

252.027.843

2.568.961

251.536.737

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

75.382.330

73.357.530

71.796.231

71.796.231

71.796.231

72.055.077

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

55.775.390

67.139.800

61.374.093

61.374.093

59.224.307

2.149.786

58.051.191

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.683.000

1.439.000

1.438.985

1.438.985

1.438.985

1.438.985

40

TITLUL IV SUBVENȚII

11.400.000

15.436.780

15.342.776

15.342.776

15.342.776

15.342.776

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000.000

1.000.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

61.618.700

63.398.950

59.236.205

59.236.205

59.236.205

59.236.205

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.626.530

2.373.200

2.288.619

2.288.619

2.288.619

2.288.621

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

31.294.330

40.570.570

39.998.713

39.998.713

39.579.538

419.175

39.977.877

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.573.530

3.312.780

3.121.182

3.121.182

3.121.182

3.146.005

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

4.675.000

4.515.000

4.514.710

4.514.710

4.514.710

4.514.710

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-239.000

-554.679

-554.679

-554.679

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-239.000

-554.679

-554.679

-554.679

5100

02

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

49.466.390

48.569.390

45.522.851

45.522851

45.505.466

17.385

45.507.713

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

38.639.390

38.111.390

36.219.103

36.219.103

36.201.718

17.385

36.164.433

01

CHELTUIELI CURENTE

38.639.390

38.111.390

36.415.363

36.415.363

36.397.978

17.385

36.164.433

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.600.000

26.729.200

26.585.348

26.585.348

26.585.348

26.493.098

10

01

Cheltuieli salariale in bani

27.620.000

25.824.200

25.689.634

25.689.634

25.689.634

25.596.531

10

01

01

Salarii de baza

23.270.000

21.954.200

21.946.878

21.946.878

21.946.878

22.116.158

10

01

12

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

540.000

475.000

471.164

471.164

471.164

483.251

10

01

13

Drepturi de delegare

10.000

10.000

4.571

4.571

4.571

4.571

Pag. 2

- Ici-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite dc angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale dc plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

10

01

17

Indemnizații de hrana

1.000.000

755.000

750.119

750.119

750.119

601.780

10

01

30

Alte drepturi salariile in bani

2.800.000

2.630.000

2.516.902

2.516.902

2.516.902

2.390.771

10

02

Cheltuieli salariate in natura

380.000

325.000

320.750

320.750

320.750

320.750

10

02

06

Vouchere de vacanta

380.000

325.000

320.750

320.750

320.750

320.750

10

03

Contribuții

600.000

580.000

574.964

574.964

574.964

575.817

10

03

07

Contribuția asiguratorie pentru munca

600.000

580.000

574.964

574.964

574.964

575.817

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.908.390

10.985.390

9.513.146

9.513.146

9.495.761

17.385

9.352.272

20

01

Bunuri si servicii

2.077.000

2.678.500

2.094.777

2.094.777

2.080.997

13.780

1.939.954

20

01

01

Furnituri de birou

200.000

220.000

152.597

152.597

152.597

149.486

20

01

02

Materiale pentru curățenie

15.000

15.000

5.926

5.926

5.926

7.204

20

01

03

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

370.000

342.473

342.473

342.473

342.473

20

01

04

Apa, canal si salubritate

50.000

60.000

57.917

57.917

57.917

57.917

20

01

05

Carburanți si lubrifianti

70.000

70.000

65.587

65.587

65.587

69.736

20

01

06

Piese de schimb

30.000

30.000

21.182

21.182

21.182

21.182

20

01

07

Transport

12.000

13.500

13.310

13.310

13.310

13.310

20

01

08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

550.000

650.000

646.981

646.981

640.341

6.640

595.720

20

01

09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

350.000

350.000

302.523

302.523

302.523

207.741

20

01

30

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

500.000

900.000

486.281

486.281

479.141

7.140

475.185

20

02

Reparatii curente

200.000

40.000

4.947

4.947

4.947

4.947

20

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

150.000

94.705

94.705

94.705

94.501

20

05

30

Alte obiecte de inventar

100.000

150.000

94.705

94.705

94.705

94.501

20

06

Deplasări, detasari, transferări

40.000

30.000

11.253

11.253

11.253

11.253

20

06

01

Deplasați interne, detasari, transferări

20.000

15.000

8.817

8.817

8.817

8 817

20

06

02

Deplasări in străinătate

20.000

15.000

2.436

2.436

2.436

2.436

20

11

Cârti, publicatii si materiale

Conducanstitutiei


Conducătorul compartimentului


fi nan era*


RAGOMIRabil


Pag. 3


- Ici-


Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

documentare

50.000

30.000

28.078

28.078

28.078

28.079

20

12

Consultanta si expertiza

50.000

90.000

88.649

88.649

88.649

88.649

20

13

Pregătire profesionala

20.000

10.000

20

19

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

600.000

575.000

569.902

569.902

569.902

569.902

20

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

3.000.000

2.590.000

2.524.876

2.524.876

2.524.876

2.524.876

20

30

Alte cheltuieli

3.771.390

4.791.890

4.095.959

4.095.959

4.092.354

3.605

4.090.111

20

30

01

Reclama si publicitate

200.000

225.000

210.395

210.395

210.395

210.395

20

30

03

Prime de asigurare non-viata

30.000

30.000

18.779

18.779

18.779

18.779

20

30

04

Chirii

30.000

30.000

28.480

28.480

28.480

28.480

20

30

09

Executarea silita a creanțelor bugetare

2.550.000

3.417.000

3.397.848

3.397.848

3.397.848

3.397.848

20

30

30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

961.390

1.089.890

440.457

440.457

436.852

3.605

434.609

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

250.000

172.358

172.358

172.358

172.359

55

01

A. Transferuri interne

250.000

172.358

172.358

172.358

172.359

55

01

18

Alte transferuri curente interne

250.000

172.358

172.358

172.358

172.359

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

131.000

146.800

144.511

144.511

144.511

146.704

59

40

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

131.000

146.800

144.511

144.511

144.511

146.704

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-196.260

-196.260

-196.260

85

Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-196.260

-196.260

-196.260


Pag. 4

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa / Titlu

Articol

Ali

neat

Denumire indicator

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8=6-7

9

85

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-196.260

-196.260

-196.260

85

01

01

Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-196.260

-196.260

-196.260

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

9.144.000

9.019.000

7.864.763

7.864.763

7.864.763

7.904.295

01

CHELTUIELI CURENTE

4.469.000

4.504.000

3.350.053

3.350.053

3.350.053

3.389.585

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.000.000

2.820.000

2.792.795

2.792.795

2.792.795

2.838.678

10

01

Cheltuieli salariale in bani

2.893.600

2.717.600

2.694.007

2.694.007

2.694.007

2.738.853

10

01

01

Salarii de baza

2.385.600

2.330.600

2.325.619

2.325.619

2.325.619

2.387.102

10

01

13

Drepturi de delegare

4.000

4.000

10

01

17

Indemnizații de hrana

144.000

92.000

88.882

88.882

88.882

73.754

10

01

30

Alte drepturi salariate in bani

360.000

291.000

279.506

279.506

279.506

277.997

10

02

Cheltuieli salariate in natura

46.400

41.400

38.200

38.200

38.200

38.200

10

02</