Hotărârea nr. 232/2020

Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila –Galați, în zona Calea Galați Km 5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTARAZRZEA JNTR. 232 din29.04.2020

Privind: Exprimarea acordului Consiliului Local Municipal Brăila, pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila -Galați, în zona Calea Galați Km 5.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, cererea Companiei Naționale de Căi Ferate <CFR S.A.> București, Sucursala Regională de Căi Ferate Galați, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M1228/25.03.2020 precum și răspunsul Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației în Municipiul Brăila;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 (1) Consiliul Local Municipal Brăila își exprimă acordul pentru executarea unor lucrări specifice de refacere a căii de rulare la trecerea la nivel peste C.F. fir II Brăila -Galați, în zona Calea Galați Km 5.

(2) Lucrările se vor executa în intervalele de 07-08.05.2020 și 11-15.05.2020, cu închiderea zilnică a circulației rutiere în intervalul orar O800 - 1700 și redirijarea circulației pe rute ocolitoare, după obținerea Avizului de la Poliția Rutieră Brăila.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CRIȘȚIAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR .GENERAL,

GAN


ION Di