Hotărârea nr. 231/2020

Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții

ROMANI A

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA JNTR. 231

din 29.04.2020

Privind: Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>.

COSTSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art1 Se aprobă Documentația de Avizare Lucrări Intervenții (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>, în valoare totală de 28.546.746,19 lei cu T.V.A., din care C+M: 25.108.836,61 lei cu T.V.A., conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Durata de realizare a obiectivului de investitii <Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea, etapa a II - a>, este de 14 luni, din care: 2 luni pentru servicii de proiectare și 12 luni pentru execuția lucrărilor.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

VCZ/V Me.        q//: JlclO

INFRA PROJECTENUMIRE PROIECT

MODERN RE STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA - ETAPA A ll-A

FAZA DE PROIECTARE

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE (D.A.L.I.)


BENEFICIAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BRĂILA

NOIEMBRIE 2019

DENUMIRE PROIECT

L . ...               __________'

Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea - etapa a 1 l-a

BENEFICIAR

Primăria Municipiului Brăila

AMPLASAMENT

Orașul Brăila, Județul Brăila

PROIECTANT

S.C. INFRA PROJECT S.R.L, lași, România

A /     //

NR. PROIECT

12 -11.2019

FAZA DE PROIECTARE

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)

PROIECTARE CONSULTANȚĂ ASISTENȚĂ TEHNICĂ

DATE PROIECTANT

Adresa: lași, str. Trei Fântâni, nr 12E, bl. L3, sc. B, ap. 10, ROMANIA

C.U.I RO39463086, J22/1530/2018

Cont B.T. lași: RO43BTRLRONCRT0451193801

Cont Trezorerie lași: R043TREZ4065069XXX026058

Telefoane: 0740 387 273 / 0748 877 146

Email: infra.project@yahoo.com

Drepturi de proprietate intelectuală în conformitate cu Legea 8/1996, prezenta documentație este proprietatea S.C. INFRA PROJECT S.R.L., lași și nu poate fi utilizată decât în scopul pentru care a fost elaborată. Orice reproducere, copiere, împrumutare sau întrebuințare integrală sau parțială, directă sau indirectă, în alt scop, fără permisiunea proprietarului sau a beneficiarului, acordată legal, în scris, intră sub incidența sancțiunilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală și a drepturilor conexe.

LISTA DE SEMNATURI PROIECTANTI DE SPECIALITATE

Șef de proiect:

Proiectanți:

Specialitatea drumuri:

Ing. Calancea Darius


Ing. Calancea Darius

Ing. Alexandru lonuț


Specialitatea instalații:


Ing. Doroșcan Ovidiu


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

CUPRINS GENERAL

A - PIESE SCRISE

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii

  • 1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor

  • 1.3. Ordonatorul de credite (secundar/terțiar)

  • 1.4. Beneficiarul investiției

  • 1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ Șl NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

  • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

  • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesității și a deficiențelor

  • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

  • 3.1. Particularități ale amplasamentului

  • 3.1. a. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

  • 3.1. b. Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

  • 3.1. c. Datele seismice și climatice

  • 3.1. d. Studii de teren

  • 3.1. d.l. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

  • 3.1. d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, după caz

  • 3.1. e. Situația utilităților tehnico edilitare existente

  • 3.1. f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

  • 3.1.g . Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

  • 3.2. Regimul juridic

  • 3.2.a . Natura proprietății sau titlul aupra construcției existente, inclusiv servituți, drept de preempțiune

  • 3.2.b . Destinația construcției existente

  • 3.2.c . Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate,

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

după caz

 • 3.2.d . Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:

 • 3.3.a . Categoria și clasa de importanță

 • 3.3.b . Cod în Lista monumentelor istorice, după caz

 • 3.3.C . An/ ani/ perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

 • 3.3.d . Suprafața construită

 • 3.3.e . Suprafața construită desfășurată

 • 3.3.f . Valoarea de inventar a construcției

 • 3.3.g . Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate, se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • 4. a. Clasa de risc seismic;

 • 4. b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

 • 4. c. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

 • 4. d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

 • 5.1. a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente

5.1.b. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

5.1.c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

5.1.d. Descrierea informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

 • 5.1. e. Descrierea caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

 • 5.3. Durata durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • 5.5. a. Impactul social și cultural

 • 5.5. b. Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

 • 5.5. c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție

 • 5.6. a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

 • 5.6. b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

 • 5.6. c. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

 • 5.6.d . Analiza economică; analiza cost-eficacitate

 • 5.6.e . Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

 • 6.2. Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim{e), recomandat(e)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.3. a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

 • 6.3. b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

 • 6.3. C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

 • 6.3. d. Durata durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

  • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

  • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • 7.3. Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

  • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

  • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum

  • 7.6. a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

  • 7.6. b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

  • 7.6. c. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

  • 7.6.d . Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

  • 7.6.e . Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

 • 8. ANEXE - DEVIZ GENERAL

B - PIESE DESENATE

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

A. PIESE SCRISE

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII
  • 1.1. Denumirea obiectivului de investitii: Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea - etapa a

ll-a

 • 1.2. Amplasamentul: Municipiul Braila, județul Brăila, România

 • 1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(ă), în condițiile legii, studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții: Nu este cazul

 • 1.4. Ordonatorul principal de credite: Primăria Municipiului Brăila

 • 1.5. Investitorul: Primăria Municipiului Brăila


 • 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

• • •

 • 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii legislație, acorduri relevante, structuri instituționale și financiare

Prezenta documentație este elaborata la cererea Beneficiarului în baza temei de proiectare, în scopul stabilirii stării tehnice a străzilor analizate in vederea proiectării si executării lucrărilor de modernizare pentru punerea în siguranță a tronsoanelor de strada in vederea asigurării desfășurării circulației auto și pietonale în condiții de siguranță și confort in condițiile dezvoltării durabile.

Terenul ocupat de obiectivul de investiție aparține domeniului public al municipiului Brăila, județul Brăila.

Respectarea normelor de protecția muncii pe toata perioada execuției lucrărilor prezintă o obligație a cărei îndeplinire revine in exclusivitate Antreprenorului, in funcție de echipamentele si tehnologiile adoptate.

Investiția se realizează conform reglementarilor legislative in vigoare, respectiv:

 • - Legea nr. 10/1995, republicata, privind calitatea in construcții, cu modificările si completările ulterioare;


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordin MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Normativul ADN 600 privind amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumurile publice;

 • - HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finanțate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de constmctii si instalatii aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - HGR nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Altele, inclusiv Directivele europene si Regulamentele Parlamentului European in domeniul achizițiilor publice, proiectării si construcțiilor;

 • - Ordin ANRDE nr. 45/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execute si verifica instalatii electrice;

 • - Alte acte normative, prescripții tehnice, coduri, evaluări, etc., necesare realizării unui proiect tehnic corect si complet care sa îndeplinească condițiile de aprobare si care pot fi implementate.

 • 2.2. Analiza situației existente și identificarea necesității și a deficiențelor

Terenul ocupat de obiectivul de investiție aparține domeniului public al municipiului Brăila, județul Brăila.

Străzile se afla in intravilanul Municipiului Braila fiind in proprietatea si administrarea orașului, conform inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Braila.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Străzile se afla poziționate in partea de centru-vest a municipiului Brăila, Cartierul Nedelcu

Chercea. Urmare a nemodernizării tuturor străzilor din Cartierul Nedelcu Chercea, se propune un nou

obiectiv de investiție care sa finalizeze lucrările de modernizare a tuturor străzilor din cartierul Nedelcu

Chercea ce insumeaz^^îungime de aproximativ 11.4 km astfel:

,$JrOa PH^cT n STRĂZI CARTIER NEDELCU CHERCEA

o                .h-H

* //         STRADA

LUNGIME

1. Str. Ana Ipatescuț^onsog^Erintre Str. Zambilelor si Str. Fagaras

223.00

2. Str. Ana Ipatescu, tronson 2, intre Str. Neagoe Basarab si Str. Decebal

49.00

3. Str. Banatului, intre Str. Comuna din Paris si Str. Tudor Vladimirescu

109.00

4. Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, intre Str. Al. Vlahuta si Sos. Focșani

1427.00

5. Str. Bobalna, intre Str. Pictor Ion Negulici si proprietate

171.00

6. Str. Ceahlăului, fundătură din Str. Filofteia

52.00

7. Str. Cireșului, zona Marna

257.00

8. Str. Ciucasului, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

111.00

9. Str. Crinului, intre Str. Deva si Str. Pictor Ion Negulici

186.00

10. Str. Decebal, tronson 1, de la Sos. Rm. Sarat

455.00

11. Str. Decebal, tronson 3, de la Sos. Baldovinesti, zona Marna

620.00

12. Str. Domelor, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

140.00

13. Str. Dornisoarei, intre Str. Al.Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

95.00

14. Str. Eftimie Murgu, intre Str. Sportului si Str. Deva

170.00

15. Fundătură Fagaras

109.00

116.00

16. Fundătură Teiului, intre Str. Zambilelor si Str. Comuna din Paris

176.00

17. Fundătură Tudor Vladimirescu

63.00

18. Str. Garoafelor, zona Marna

213.00

19. Str. Gheorghe Lazar, intre Str. A. Ipatescu si Str. Podul înalt

164.00

20. Str. Graurului, zona Marna

279.00

21. Str. Iasomiei, zona Marna

208.00

22. Str. loan Slavici, intre Str. Sportului si Str. Deva

170.00

23. Str. Lotrului, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

116.00

24. Str. Măgură, intre Str. Viitorului si Str. Sos. Focșani

98.00

25. Str. Moldovei, intre Str. Sportului si Str. Deva

169.00

26. Str. Mureșului, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

130.00

27. Str. Neagoe Basarab, intre Str. Ana Ipatescu si Str. Vasile Parvan

240.00

28. Str. Olteniei, zona Marna

459.00

29. Str. Orșova, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

124.00

30. Str. Parângului, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

102.00

31. Str. Pescărușului, zona Marna

191.00

32. Str. Podul înalt, intre Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu si Str. Decebal

162.00

33. Str. Putnei, intre Str. Comuna din Paris si Str. Moldovei

188.00

34. Str. Sf. Filofteia, intre Str. Comuna din Paris si Str. Moldovei

157.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

35. Str. Spiru Haret, intre Str. Al. Vlahuta si Str. Barbu Stefanescu Delavrancea

62.00

36. Str. Sportului, intre Str. Comuna din Paris si Str. Al. Vlahuta

283.00

37. Str. Tudor Vladimirescu, intre Str. V.Sarbu si Sos. Focșani

244.00

38. Str. Vasile Bancila

84.00

39. Str. Vasile Parvan, intre Str. B.P. Hasdeu si Str. Neagoe Basarab

63.00

40. Str. Vișinului, zona Marna

102.00

41. Str. Zarandului, intre Str. Al. Vlahuta si Str. B.St.Delavrancea

79.00

42. Str. Zimbrului, zona Marna

371.00

43. Str. Alexandru Vlahuta, intre Str. Sportului si Str. Spiru Haret

405.00

44. Str. Deva, intre Str. Comuna din Paris si Str. Decebal

631.00

45. Str. Transilvaniei, intre Str. 1 Decembrie 1918 si Str. 0. Losif

545.00

46. Str. Panait Cerna, intre Str. Transilvaniei si Str. St.O.losif

110.00

47. Str. Olimpului, intre Str. Panait Cerna si Str. Dianei

75.00

48. Str. St.O.losif

274.00

49. Str. Fundătură St.O.losif

57.00

50. Str. Odobesti, intre Str. Cloșca si proprietate

109.00

51. Strada Cimbrului

148.00

52. Fundătură Depoului

47.00

D.p.d.v. al stării tehnice, străzile se afla intr-o stare avansata de degradare, neasigurand condiții

optime pentru circulația auto și pietonala, in condiții de siguranța si confort.

 • 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Scopul investiției este de a asigura o îmbunătățire a vieții și activității locuitorilor permițând totodată:

 • - asigurarea unei circulații rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort;

 • - ameliorarea accesului la rețeaua de drumuri și societății comerciale din zonă;

 • - diminuarea surselor de poluare și îmbunătățirea calității mediului.

Prin tema de proiectare se propune modernizarea străzilor antemenționate pentru circulația autovehiculelor; trotuare pentru circulația pietonilor; colectarea și scurgerea apelor pluviale si menajere; alimentarea cu apa (unde este cazul).

Obiectivul general al acestei investitii: Asigurarea unei infrastructuri de baza moderne care sa duca la o accelerare a creșterii economice si a condițiilor de trai in condițiile unei dezvoltări durabile.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE
  • 3.1. Particularități ale amplasamentului
  • 3.1. a. Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni în plan)

Străzile se afla poziționate in partea de centru-vest a municipiului Brăila, Cartierul Nedelcu Chercea.

 • 3.1. b. Relațiile cu zonele învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile

Accesul către aceste străzi se realizează prin intermediul rețelei de străzi existente a Municipiului Brăila.

 • 3.1. c. Datele seismice și climatice

Date seismice


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Conform harții de la Anexa la, SR 11100/1-93 amplasamentul studiat se situează in zona cu seismicitate de 8 grade MSK, perioada de revenire de 50 ani.


Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul orașului aparține zonei seismice care se caracterizează printr-o valoare ag=0,30g si o perioada de control (colt) a spectrului de răspuns Tc = l.Os (după harta cu zonarea seismica a teritoriului Romaniei-valori de vârf ale

accelerației terenului pentru proiectare (prezentate mai jos).


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Date climatice

Adâncimea maxima de inghet

Adâncimea maxima de inghet este de 90-100 cm conform STAS 6054/77 privind "Zonarea teritoriului României după adancimea de inghet - adâncimi maxime de inghet", prezentate in harta de mai jos:


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Tipul climatic după repartiția indicelui de umiditate Thorontwhite, conform STAS 1709-1/90 este

I cu Im <-20..., regim hidrologic 2b.


Conform CR1-1-3-2005 incarcarea din zapada pe sol este Sz=2.5 KN/m2 avand intervalul de

recuperare IMR=50 ani.Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Din punct de vedere al încărcărilor de vânt amplasamentul se incadreaza in zona C, avand viteza mediata pe 1 minut, la inaltimea de 10 m {cu 50 ani interval mediu de recurenta - repartiția Gumbel), de Vm= 41 m/s (cu 2% probabilitate de depășire) presiunea de referința mediata pe 1 minut la inaltimea de 10 m (T=50 am) este de 0.60 Kpa, conform NP 082-04.Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 3.1. d. Studii de teren

Pentru realizarea investiției s-au realizat următoarele studii de specialitate: studiu topografic, studiu geotehnic, expertiza tehnica.

 • 3.1. d.l. Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementărilor tehnice în vigoare

Prin studiul geotehnic s-a evidențiat structura si compoziția terenului pe care urmeaza sa se realizeze investiția. Nivelul hidrostatic nu a fost întâlnit.

 • 3.1. d.2. Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrogeologice, după caz

Studiul topografic - prin măsurătorile topografice s-au materializat axul drumului existent precum si limitele pârtii carosabile ale acestuia, limitele de proprietate si alte elemente importante necesare realizării in condiții optime a proiectării.

 • 3.1. e. Situația utilităților tehnico edilitare existente

Din informațiile furnizate prin Tema de proiectare, Expertiza Tehnică, Studiul Topo reiese că în zonă există rețea apa canal, cabluri electrice și de telecomunicații pozate suprateran.

 • 3.1. f. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor probabile, ca urmare a unui anumit eveniment. Cu alte cuvinte, riscul este dat de nivelul așteptat al pierderilor în cazul producerii unui eveniment neașteptat. Elementele de risc sunt oamenii, clădirile, terenurile cu diferite folosințe, infrastructură, servicii, etc.

Riscul este dat de existența:


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

 • - posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată, existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție - nu este cazul.

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională - nu este cazul.

 • 3.1. g. Informații privind posibile interferențe cu monumentele istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condițiilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Având în vedere lungimea totala a străzilor și zona care va fi supusa modernizării, informațiile culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, expertiza tehnică si studiu geotehnic nu reiese că în zonă s-ar afla monumente istorice sau situri arheologie.

în cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate elemente ale existenței unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile.

 • 3.2. Regimul juridic
 • 3.2.a . Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preempțiune

Străzile analizate sunt situate în intravilan fiind în domeniul public al orașului si este proprietatea Municipiului Braila - domeniu public.

 • 3.2.b . Destinația construcției existente

Destinația construcției: cale de comunicație.

 • 3.2.c . Includerea construcției existente în listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum și zonele de protecție ale acestora și în zone construite protejate, după coz

Nu este cazul.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

 • 3.2.d . Informații / obligații / constrângeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz

Lucrările de modernizare se vor realiza pe amplasamentul actual, aflat pe domeniul public și nu vor fi necesare expropieri sau ocupări de terenuri suplimentare.

 • 3.3. Caracteristici tehnice și parametri specifici:
 • 3.3. a. Categoria și clasa de importanță

Categoria de importanta a lucrării, calculata conform Ordinului MLPAT nr. 31/N/95, publicat în Buletinul Construcțiilor Voi. 4/1996 si în Monitorul Oficial nr. 352 partea I din 10.12.1997 - Anexa 3; art. 6. -încadrează drumul in categoria „C" de importanta - construcție de importanta normala.

 • 3.3.b . Cod în Lista monumentelor istorice, după caz

Nu este cazul.

 • 3.3.c . An/ ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Perioada de construcție pentru lucrările de modernizare a străzilor este estimată la 12 luni calendaristice.

 • 3.3.d . Suprafața construita

Suprafața estimativa a terenului ce va fi ocupată definitiv de obiectivul de investiții și lucrările aferente este de aproximativ 127.000 mp.

 • 3.3.e . Suprafața construită desfășurată

Nu este cazul, lucrările fiind specifice străzilor.

 • 3.3.f . Valoarea de inventar a construcției

Valoarea de inventar a străzilor este conform inventarului domeniului public al orașului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 3.3.g . Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Lungime totala străzi: 11.388,00 m;

Lățime parte carosabila: variabila cuprinsa intre 2,00 - 6,00 m;

Lățime trotuare: variabila curprinsa intre 0,00 - 3,00 m;

Lățime spații verzi: variabila cuprinsa intre 0,50 -12,00 m;

Suprafața propusa lucrărilor: aproximativ 127.000 mp.

 • 3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice și/sau ale auditului energetic, precum și ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor care beneficiază de regimul de protecție de monument istoric și al imobilelor aflate în zonele de protecție ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se vor evidenția degradările, precum și cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradări produse de cutremure, acțiuni climatice, tehnologice, tasări diferențiate, cele rezultate din lipsa de întreținere a construcției, concepția structurală inițială greșită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică.

Expertiza tehnică a fost realizată de ing. Mihai luga. Starea tehnica a străzilor analizate este "rea" pe întreaga lungime, traficul auto si pietonal desfasurandu-se cu dificultate, in condiții improprii din cauza degradărilor locale, astfel ca modernizarea acestora devine absolut necesara.

Starea de degradare este reprezentata de degradări specifice structurilor rutiere din pamant/balast/macadam, de tip: gropi, tasari, fagașe.

Cauze:

 • - lipsa lucrărilor de intretinere si reparatii;

Lucrările propuse sunt lucrări de modernizare străzi in vederea aducerii acestora la un nivel ce va asigura confort si siguranța in exploatare.

 • 3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural și analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Din datele culese de pe teren și din expertiza tehnică iese în evidență faptul că starea tehnica a străzilor existente este „rea", acestea riscând sa ajunga intr-o stare avansata de degradare daca nu se vor lua masuri in vederea realizării lucrărilor de modernizare.

Toate informațiile privind starea tehnica existenta a străzilor sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

Pana la realizarea investiției, străzile se pot exploata in condiții normale.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 3.6. Actul doveditor al forței majore, după caz

Nu este cazul.

 • 4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE Șl, DUPĂ CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

 • 4. a. Clasa de risc seismic;

Clasa de risc seismic: noțiune care caracterizează o construcție aflată pe un amplasament din punct de vedere al efectelor probabile ale unor cutremure, caracteristice acelui amplasament, sunt definite 4 clase de risc seismic. Lucrarea de față se încadrează în clasa IV de risc seismic (Rs IV), clasă ce corespunde construcțiilor la care răspunsul seismic așteptat este similar celui corespunzător construcțiilor noi, proiectate pe baza prescripțiilor în vigoare.

 • 4 .b. Prezentarea a minimum două soluții de intervenție;

Pentru lucrările de modernizare ale străzilor analizate, prin expertiza tehnică se propun două scenarii de bază pentru eliminarea degradărilor și a           razilor studiate la starea normală de


funcționare.

Varianta A - sistem rutier suplu:

Parte carosabila:

 • - 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70;

 • - 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg. 50/70;

 • - 15 cm strat de baza din piatra sparta;

 • - 30 cm strat de fundație din balast;

 • - 10 cm strat de forma din materiale granulare, balast;

Varianta B - sistem rutier rigid:

Parte carosabila:

 • - 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

 • - hârtie Kraft;

 • - 2.0 cm strat de nisip;

 • - 15 cm strat de fundație din piatra sparta;

 • - 20 cm strat de fundație din balast amestec optimal;

 • - 10 cm strat de forma din materiale granulare, balast;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Delimitare carosabil cu borduri mari din beton 20x25x50, respectiv delimitare trotuare cu borduri mici din betonl0xl5x50.

Atât realizarea variantei A cat si realizarea variantei B presupune săpătură in caseta in vederea păstrării cotelor existente si evitarea inaltarii liniei roșii astfel incat dispozitivele de scurgere sa preia atat apele de suprafața, cat si apele din curțile învecinate străzilor.

Trotuarele pentru traficul pietonal și accesele la proprietăți pot fi modernizate cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70,3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

 • 4 .c. Soluțiile tehnice și măsurile propuse de către expertul tehnic și, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții;

Soluțiile tehnice necesare lucrărilor de modernizare ale străzilor studiate sunt cuprinse in cadrul Expertizei tehnice.

 • 4 .d. Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționării conform cerințelor și conform exigențelor de calitate.

Expertul tehnic recomandă Scenariul 1 (modernizare cu sistem rutier suplu), fiind mai avantajos tehnic și economic, conform explicitării făcute în cadrul expertizei. Lucrările cuprinse la Scenariul 1 au fost prezentate la punctul 4b.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUĂ) Șl ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA

  • 5.1. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:
  • 5.1. a. Descrierea principalelor lucrări de intervenție pentru:

 • - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

 • - protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

 • - intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după coz;

 • - demolarea parțială a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

 • - introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

 • - introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea răspunsului seismic al construcției existente

în prezenta documentație pentru străzile existente s-au analizat doua scenarii, scenarii propuse și prin Expertiza Tehnică .

Varianta A - sistem rutier suplu:

Parte carosabila:

 • - 4 cm strat de uzura BA16 rul. 50/70;

 • - 6 cm strat de legătură BAD22.4 leg. 50/70;

 • - 15 cm strat de baza din piatra sparta;

 • - 30 cm strat de fundație din balast;

 • - 10 cm strat de forma din materiale granulare, balast;

Varianta B - sistem rutier rigid:

Parte carosabila:

 • - 20 cm, dala din beton de ciment BcR 4.5;

 • - hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - 2.0 cm strat de nisip;

 • - 15cm strat de fundație din piatra sparta;

 • - 20cm strat de fundație din balast amestec optimal;

 • - 10 cm strat de forma din materiale granulare, balast.

In ambele variante se vor ridica la cota căminele de vizitare amplasate in zona străzii, a trotuarului și respectiv a acceselor la proprietăți.

5.1.b. Descrierea, după caz, și a altor categorii de lucrări incluse în soluția tehnică de intervenție propusă, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor/echipamentelor aferente construcției, demontări/montări, debranșări/branșări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate

Toate categoriile de lucrări pentru realizarea investiției au fost descrise detaliat in cadrul Memoriului tehnic.

5.1.c. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici și naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Riscurile ce pot fi identificate la momentul de față sunt generate de existența în teren a unor rețele ce nu au putut fi identificate, sau transmise ulterior întocmirii prezentei documentații prin avizele deținătorilor de rețele - acestea fiind luate în calcul la proiectul tehnic, de existența in teren a unor hrube sau goluri de a căror existență nu a știut nimeni. Schimbările climatice ce pot interveni pe parcursul execuției lucrărilor și ar putea afecta investiția se rezumă doar la ploile ce pot interveni pe durata de execuție și ar putea afecta în mod negativ prin durata și intensitatea lor. Antreprenorul va trebui să iși programeze lucrările ținând cont și de prognoza meteo (ploi, e.t.c.) pentru zona amplasamentului.

5.1.d. Descrierea informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate

Lungimea străzilor care vor fi supuse modernizării este 11.388 m, informațiile culese de la locuitorii din zonă, tema de proiectare, expertiza tehnică si studiu geotehnic nu reiese că în zonă s-ar afla monumente istorice sau situri arheologie. în cazul în care pe perioada execuției vor fi identificate

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

elemente ale existenței unui sit arheologic sau monumente istorice, Antreprenorul (Executantul) are obligația de a anunța în cel mai scurt timp instituțiile responsabile.

 • 5.1. e. Descrierea caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție

După realizarea investiției se preconizează o îmbunătățire a parametrilor specifici circulației rutiere și pietonale dar și a mediului înconjurător. Prin realizarea lucrărilor proiectate nu se aduc schimbări majore zonei actuale ci se realizează doar o creștere a factorilor de confort și siguranță a traficului prin aducerea străzilor la o stare normală de exploatare.

Caracteristici tehnice pentru trotuarul studiat:

 • - Lățime parte carosabila: variabila cuprinsa intre 2,00 - 6,00 m;

 • - Lățime trotuare: variabila curprinsa intre 0,00 - 3,00 m;

 • - Lățime spații verzi: variabila cuprinsa intre 0,50 - 12,00 m;

 • - Suprafața propusa lucrărilor: aproximativ 127.000 mp.

 • 5.2. Necesarul de utilități rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilități și modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Racordarea la utilitățile necesare pentru organizarea de șantier și pentru realizarea lucrărilor cade în sarcina Antreprenorului general.

 • 5.3. Durata de realizare și etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investiției, detaliat pe etape principale

Durata și etapele principale pentru realizarea investiției:

Investiția se va realiza in 14 luni calendaristice (2 luni proiectare + 12 luni execuție).

Nr.crt

Denumire etapa

1

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Elaborare proiect tehnic si detalii de execuție

Verificare tehnica proiect pentru autorizarea execuției lucrărilor, proiect tehnic si detalii de execuție

Verificare si aprobare proiect tehnic si

2

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

detalii de execuție

Achiziție execuție lucrări

Execuție lucrări

Recepție la terminarea lucrărilor

 • 5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

 • - costurile estimate pentru realizarea investiției, cu luarea în considerare a costurilor unor investiții similare;

 • - costurile estimative de operare pe durata normată de viață/amortizare a investiției.

Costurile estimative ale investiției se regăsesc in Devizul general anexat prezentei documentatii.

 • 5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

 • 5.5. a. Impactul social și cultural

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiții de viată la standarde europene pentru populația situata de-a lungul străzilor și se îndeplinesc politicile de mediu și de dezvoltare durabilă pentru care România s-a angajat în momentul integrării în Uniunea Europeană. Realizarea lucrărilor de intervenție pentru reparația tronsoanelor de strada si amenajarea zonei adiacente prin creare de trotuare, accese, locuri de parcare si spatii verzi, va avea o serie de efecte pozitive si asupra celorlalte sectoare economice, asupra vieții economico-sociale, a participanților la trafic, asupra mediului înconjurător, etc. O bună parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat în cadrul eficienței proiectului.

 • 5.5. b Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare

Având in vedere caracterul specific al lucrărilor de drumuri si modernizări, prin aceste lucrări nu se creaza noi locuri de munca in mod direct, in faza de operare a drumului.

Lucrările de drumurj/modernizare îmbunătățesc sau creeaza accese la obiectivele economice, culturale si administrative din zona, ducând la dezvoltarea generala a zonei prin crearea unei infrastructuri adecvate, deci, inclusiv a noi locuri de munca (in mod indirect).

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In faza de execuție a lucrărilor se recomanda cooptarea de muncitori calificati/necalificati din zona, pe toata perioada de execuție a lucrărilor. In acest mod se creeaza noi locuri de munca pe o perioada determinata.

 • 5.5. c. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdții și a siturilor protejate, după coz

Sursele de poluare, impactul asupra mediului si masurile de protecție s-au analizat atat pentru perioada de execuție a lucrărilor cat si pentru perioada ulterioara, de operare a străzii.

In general, ca urmare a realizării lucrărilor de modernizare a străzii, impactul asupra factorilor de mediu va fi pozitiv, inclusiv din punct de vedere economic si social.

In timpul execuției lucrărilor nu se vor utiliza materiale poluante.

Impactul asupra mediului ca urmare a realizării unor condiții de circulație superioare celor actuale se va manifesta prin :

 • - Scăderea poluării aerului, prin reducerea emisiilor de substanțe poluante (praf), datorata unei suprafețe de rulare moderne;

 • - Reducerea vibrațiilor ca urmare a refacerii structurii rutiere;

Impactul în urma realizării investiției este unul pozitiv, având influențe favorabile asupra mediului prin reducerea poluării fonice, a noxelor, reducerea consumului de combustibil, creșterea siguranței traficului, in perioada de operare precum si unul pozitiv in perioada de execuție a lucrărilor.

Se vor respecta următoarele reglementari de mediu:

 • • Directivele 85/337/EC si 97/11/EC

 • • Legea nr. 137/1995 si Directiva 85/337/EC amendata de directiva 97/11/CE , si toate legile si reglementările in vigoare cu privire la protecția mediului.

Situri protejate pe zona proiectului - nu este cazul

 • 5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție
 • 5.6. a. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Obiectivul proiectului este de a asigura lucrările de modernizare a străzilor respectiv realizarea unor condiții proprii circulației pietonale. Realizarea unor trotuare corespunzătoare determina reducerea riscului de accidente avand rol de creștere a condițiilor de siguranță și confort ale participanților la traficul pietonal. Durata de realizare a investiției este estimata la 20 luni.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

în vederea analizării opțiunilor și a fezabilității acestora și pentru determinarea scenariului optim, au fost evaluate mai multe variante. Variantele selectate pentru analiza au ținut cont de măsura în care contribuie la atingerea obiectivelor privind punerea în siguranță a participanților la traficul pietonal și valoarea adăugată a proiectului comparativ cu varianta în care proiectul nu ar fi implementat. Astfel, au fost analizate 3 variante, considerate reprezentative în contextul prezentat al proietului.

Varianta zero (fără investiție) - Această variantă reprezintă situația în care nu se realizează investiții în modernizarea tronsoanelor de strada existente și se realizează doar operarea străzilor existenta.

Varianta soluției unu - Alternativa soluției 1, reprezintă situația realizării unor lucrări de modernizare prin adoptarea unui sister rutier suplu constituit astfel: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundație din balast 30 cm, strat de fundație superioara din piatra sparta 15 cm, strat de legătură din BAD22.4 6 cm, strat de uzura din BA16 4 cm.

Varianta soluției doi - Alternativa soluției 2, reprezintă situația realizării unei lucrări de modernizare prin adoptarea unui sister rutier regid constituit astfel: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundație din balast 20 cm, strat de fundație superioara din piatra sparta 15 cm, strat de nisip 2.00 cm, folie Kraft - polietilena, dala de beton 20 cm.

Scenariul ales este cel prezentat in soluția 1, realizarea unor lucrări de modernizare cu sistem rutier suplu acesta fiind scenariul mai avantajos tehnic și economic, conform explicitării din compararea celor două variante.

 • 5.6. b. Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Prin conținutul prezentei documentatii se face o descriere - prezentare tehnica a parametrilor si soluției tehnice si tehnologice ce caracterizează investiția. De asemenea prin intermediul acesteia, se realizează o prezentare, in ansamblu, atât a situației actuale si a neajunsurilor ce decurg din aceasta, cat si a avantajelor si facilităților ce decurg ca urmare a realizării investiției.

Conceptul modern privind dezvoltarea economica si sociala a unei zone pleaca de la premiza ca starea si dezvoltarea infrastructurii de transporturi se constituie ca principal suport pentru viitoarea creștere economica in toate sectoarele.

Se apreciaza ca modernizarea străzilor va duce la creșterea investițiilor in zona datorita unei infrastructuri adecvate.

 • 5.6. C. Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Analiza financiară are ca obiectiv principal să provizioneze și să analizeze fluxurile de numerar generate de proiect, dar și să calculeze indicatorii de performață financiară ai proiectului. în acest sens

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

a fost elaborat un model financiar în cadrul căruia s-au realizat estimări ale veniturilor și costurilor investiției, a fost estimat necesarul de finanțare al investiției și s-au evaluat sustenabilitatea și profitabilitatea proiectului prin prisma fluxurilor de numerar generate pe parcursul perioadei de analiză.

Eforturile investiționale nu trebuie considerate numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiții de viată la standarde europene pentru populația orașului și se îndeplinesc politicile de mediu și de dezvoltare durabilă. Realizarea lucrărilor de modernizare a străzilor, va avea o serie de efecte pozitive asupra celorlalte sectoare economice, asupra vieții economico-sociale, a participantilor la trafic, asupra mediului înconjurător, etc. O bună parte a acestor efecte favorabile proiectului sunt dificil de cuantificat în cadrul eficienței proiectului. în varianta în care nu s-ar realiza investiția, costurile unor reparații periodice pentru păstrarea în funcțiune a străzilor existente sunt mari și nu ar rezolva problema, de aceea este necesar a se realiza aceste lucrări de modernizare, care, deși sunt mai scumpe pentru investiția inițială, ele se amortizează în timp.

 • 5.6. d. Analiza economică; analiza cost-eficacitate

Analiza financiară se realizează din punctul de vedere al beneficiarului. Dacă beneficiarul și operatorul nu sunt aceeași entitate, trebuie luată în considerare o analiza financiară consolidată (ca și cum ar fi aceeași entitate); rata de actualizare recomandata este de 5% pentru RON).

Indicatorii calculați în cadrul analizei financiare trebuie să se încadreze în următoarele limite:

v' Valoarea actualizata netă (VAN) trebuie să fie < 0

v' Rata internă de rentabilitate (RIR) trebuie să fie < rata de actualizare (8%)

v' Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv în fiecare an al perioadei de referință

J Raportul cost/beneficii < 1, unde costurile se referă la costurile de exploatare pe perioada de referință, iar beneficiile se referă la veniturile obținute din exploatarea investiției.

în urma Calculului RIR și VAN s-au obținut următoarele valori:

 • VAN = negativ< 0

RIR = 3,50% <5%

în urma calcului sustenabilității financiare s-a obținut un flux cumulat > 0 pe fiecare din anii de analiză ai proiectului și un Raport Cost/ Beneficiu = 0,20 - 0,25 < 1

 • 5.6. e. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • * Identificarea riscului

 • * Analiza riscului

 • * Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului - utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo și arborii decizionali.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții {D.A.L.I.)

Reacția la Risc - cuprinde masuri și acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranța asociata oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:

un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur;

efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este nesigura;

atat evenimentul cat și efectul acestuia sunt incerte

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapa este utila in determinarea priorităților in alocarea resurselor pentru controlul si finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importantei riscurilor precum si aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru aceasta etapa, esențiala este matricea de evaluare a riscurilor, in funcție de probabilitatea de apariție si impactul produs.

Reacția la Risc

Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se împart in următoarele categorii:

 • - Evitarea riscului - implica schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina apariția riscului;

 • - Transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o terta parte (contracte de asigurare, garantii);

 • - Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul negativ al riscului;

 • - Planuri de contingența - planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul apariției riscului.

De cele mai multe ori proiectele se aleg in funcție de gradul de risc pe care il au si gradul de beneficii pe care il pot aduce intr-o anumita perioada de timp. Astfel exista proiecte cu un grad mare de risc si beneficii substanțiale, proiecte cu risc scăzut si beneficii scăzute, proiecte cu risc crescut si beneficii scăzute si proiecte cu risc scăzut si beneficii susbstantiale.

Cele mai importante criterii de analizat, din punctul de vedere al riscurilor sunt cele:

 • - Tehnice;

Financiare;

Sociale;

Instituționale;

De mediu;

Lega le/Ju ridice;

Aceste riscuri pot fi acceptate, diminuate,impartite sau transferate, depinde de importanta fiecăruia.

Impactul asupra proiectului va avea o scara de valori de la 1 la 3:1 reprezentând impact negativ scăzut; 2 - impact negativ mediu; 3 - impact negativ crescut;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

Probabilitatea de apariție a riscului in cadrul proiectului este categorisita ca si mica, medie si mare. Pentru a putea calcula un nivel general de risc le vom oferi o valoare numerica si acestor probabilități: mica -1; medie -1,5. Mare - 2.

In tabelul de mai jos sunt prezentate probabilitățile de apariție si impactul fiecărui risc identificat:

Tipul de risc

Probabilitate

Impact

1

2

3

Riscuri tehnice

1. Incompatibilitatea echipamentelor în condițiile în care în caietele de sarcini nu vor fi specificate caracteristici tehnice clare și definitorii pentru echipamentele care sunt necesare pentru realizarea investiției.

Mica

Medie

X

Mare

Riscuri financiare

l.Subevaluarea costurilor de exploatare (costurile de întreținere).

Mica

Medie

X

Mare

Risc legal/juridic

1. Riscul de a se schimba multe din normele de reglementare, iar conformarea la aceste schimbări ar putea aduce costuri suplimentare.

Mica

X

Medie

Mare

Riscuri sociale

1. Șomaj ridicat

Mica

Medie

Mare

X

Risc de forța majora

1. Nerealizarea proiectului

Mica

X

Medie

Mare

Risc identificat

Probabilitate de producere a riscului (1 -mic; 5 - mare)

Impactul riscului asupra proiectului l-scăzut; 10-maxim

lerarhizar ea riscurilor

(.Variabile critice identificate în analiza de senzitivitate

Modificarea costurilor de exploatare

3

5

6

Modificarea valorii investiției în perioada de implementare

2

3

7

II. Riscuri de ordin tehnic

Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în

2

6

5

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

timpul și costurile stabilite

Soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării

2

5

4

Lucrarea efectuată să nu funcționeze la parametri proiectați

2

6

6

III. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice și seismice care conduc la întârzierea și nerealizarea conformă a proiectului

1

5

8

IV. Riscuri financiare

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

1

9

1

Depășirea costurilor preconizate (ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manaperă)

2

6

6

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile și conexe

2

7

2

V.Riscuri instituționale

Schimbarea administratorului rețelei de canalizare

1

3

10

VI. Riscuri legale

Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu

1

2

9

Nerealizarea procedurilor de achiziție publică conform LEGEA 98/2016

2

5

3

Risc identificat

Gradul de risc acceptat

Strategia de abordare a riscului

Contracararea riscului

(.Variabile critice identifica

te în analiza de senzitivitate

Modificarea costurilor de exploatare

controlat

împărțire și control

controlul periodic al documentelor, cheltuielilor și gradul de utilizare al investiției

Modificarea valoarii investiției în perioada de implementare

controlat

control

control financiar periodic al cheltuielilor cu investiția și fluxurilor de numerar

II. Riscuri de ordin tehnic

Neexecutarea lucrării la calitatea proiectată în timpul și costurile stabilite

asigurat

împărțire și control

încheierea unor contracte ferme cu ajutorul unor firme specializate, astfel încât să existe măsuri de penalizare pentru nerespectarea termenilor contractuali

Soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate lucrării

controlat

diversificare

planificarea în detaliu a soluțiilor și stabilirea unor marje de eroare încă din faza de proiectare

Lucrarea efectuată să nu funcționeze la parametri

controlat

diversificare

realizarea unor caiete de sarcini cât mai detaliate și încheierea unor

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

proiectați

contracte de calitate cu firma furnizoare de lucrări

III. Riscuri de mediu

Evenimente meteorologice și seismice care conduc la întârzierea și nerealizarea conformă a proiectului

necontrolat

accept

realizarea unor studii preliminare cu privire la condițiile de mediu ale zonei

IV. Riscuri financiare

Sistarea sau întreruperea finanțării proiectului

asigurat

control

realizarea documentației conform ghidului solicitantului și atașarea tuturor avizelor solicitate. Verificare amănunțită a proiectului pe perioada de pregătire și implementare.

Depășirea costurilor preconizate (ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă)

controlat

control

stabilirea unui sistem de control al costurilor și încluderea în previziuni și bugetul local al unor factori de actualizare

Incapacitatea bugetului local de a suporta cheltuielile neeligibile și conexe

asigurat

împărțire și control

stabilirea cât mai exactă a valorii cheltuielilor neeligibile și conexe, precum și planificarea acestora.

V. Riscuri legale

Schimbări ale cadrului legislativ în domeniu

necontrolat

accept

N/A

Nerealizarea procedurilor de achiziție publică conform LEGEA 98/2016

asigurat

control

specializarea sau angajarea unei persoane cu pregătire în achiziții publice. Verificarea exactă a îndeplinirii condițiilor conform legislației.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

6. SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

6.1. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

în prezenta documentație au fost adoptate și analizate doua scenarii ca soluție de modernizare:

Scenariul 1   - reprezintă situația realizării unei lucrări de modernizare prin adoptarea unui

sister rutier suplu constituit astfel: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundație din balast 30 cm, strat de fundație superioara din piatra sparta 15 cm, strat de legătură din BAD22.4 6 cm, strat de uzura din BA16 4 cm.

Soluția în care constă scenariul 1 a fost prezentata în detaliu la subpunctul 5.1.a .

NOTĂ: Această soluție este agreată și de expertul tehnic.

Scenariul 2   - reprezintă situația realizării unei lucrări de modernizare prin adoptarea unui

sister rutier rigid constituit astfel: strat de forma din balast 10.00 cm, strat de fundație din balast 20 cm, strat de fundație superioara din piatra sparta 15 cm, strat de nisip 2.00 cm, folie Kraft - polietilena, dala de beton 20 cm.

Soluția în care constă scenariul 2 a fost prezentata în detaliu la subpunctul 5.1.a .

In ambele scenarii a fost prevăzută ridicarea la cota a căminelor existente.

Aceste scenarii au fost propuse și analizate ca soluții de modenizare și în expertiza tehnică, ele regăsindu-se intr-o proporție mai mare sau mai mică.

TABEL COMPARATIV CU PRINCIPALELE FAZE DE LUCRĂRI:

NR.

CRT

PRINCIPALELE FAZE DE LUCRĂRI

SCENARIUL 1

SCENARIUL2

1

închiderea circulației rutiere

nu

nu

2

Blocarea acceselor la proprietăți

da

da

3

Durata mare de execuție

nu

da

Din punct de vedere financiar, soluția prezentată în scenariul 1 este mai avantajoasă din punt de vedere economic, iar ce le diferențiază din punct de vedere tehnic este prezentat în tabelul de mai sus, una dintre fazele de lucrări fiind în favoarea Scenariului 1, scenariu agreat și de Expertul tehnic.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

6.2. Selectarea și justifi

Scenariul selectatcenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

nomic este Scenariul 1, detaliat astfel:

TEHNIC - SOLUȚIA PROIECTATA

Categoria de importanță a construcției a fost stabilită de către Proiectant în conformitate cu "Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor", elaborată în aprilie 1996 de Institutul de Cercetări în Construcții și Economia Construcțiilor - ÎNCERC și publicată în Buletinul Construcțiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31/N/1995 si conform HG766 - 1997.

Determinarea punctajului acordat s-a realizat conform "Regulament privind stabilirea categoriei de importantă a construcțiilor" voi. 4/1996 - Buletinul Construcțiilor, rezultând categoria C (normală).

Verificarea tehnica a Proiectului se va realiza de către verificatori de proiecte atestati, la următoarele exigente:

 • 1. Lucrări de drumuri: A4, B2, D;

 • 2. Lucrări de instalatii: Is.

Obiectul 1: Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 223 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o sucesiune de aliniamente si curbe/franturi.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 4, de la km 0+000 la km 0+223:

 • a. Parte carosabila de 3.50 m, cu o bandă de circulație de 3.50 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.LI.)

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.


Obiectul 2: Strada Ana Ipațeș^j

Traseul in plan

Lungimea totala a straz^£toi riyin^dasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Conform HCL nr. 64/201


Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți,

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+049:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.80 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.70 - 2.70 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm).

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțate cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o 6701. După caz, se vor utiliz

Obiectul 3: Strada Ba

Traseul in plan

adâncime H cej putD^egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS a tuburi prejpngitoarețwl^telescop) pentru gurile de scurgere.

natului 4s.R-L- * //


Lungimea totala a străzii proiectate este de 109 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit din doua aliniamente si o curba.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 5, de la km 0+000 la km 0+223:

 • a. Parte carosabila de 3.00 m, cu o bandă de circulație de 3.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 1.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale/menajere

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de canalizare.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Apele pluviale si menajere vor fi preluate de către canalizarea subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere și la căminele racord.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC-KG, SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si Hmed=2m. Căminul va fi prevăzut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura.

Canalizarea proiectata va funcționa in sistem mixt, cu scurgere gravitaționala. Astfel se prevede si colectarea apelor menajere. La limita de proprietate, pe domeniul public, intre racorduri si locuințe se vor monta cămine de racord complet echipate (cu rol de preluare a diferentelor de nivel, racordarea consumatorilor si inspecția si curățirea la nevoie a rețelei adiacente), cămine care vor fi realizate dintr-o baza PVC DN400, coloana de inaltare cu garnitura si tub telescop si capac din fonta. Căminele de racord vor fi dotate cu capac din fonta rezistent la trafic pietonal/auto. Racordurile se vor conecta la colector in căminul de vizitare cel mai apropiat.

De la limitele de proprietate la căminele colectoare se vor realiza racorduri din PVC-KG SN8 DN160.

La realizarea racordurilor în căminele de vizitare se va acorda atenție la străpungerile în pereții de beton ai căminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Străpungerile se vor realiza prin carotare, nu prin spargere directă. Montarea conductelor de racord se va face cât mai etanș la trecerea prin pereții căminelor. Etanșarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomandă ca racordurile să se execute în linie dreaptă fără devieri între gospodării și căminele de colectare, în vederea reducerii posibilităților de înfundare ulterioară.

Se va acorda atenție desosebită la pozarea relativă a conductelor de canalizare. Se va acorda o atentie deosebita intersecției cu celelalte rețele (gaz, apa) prin executarea de gropi de sondaj foarte dese precum si colaborarea cu deținătorii de utilitati.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.LI.)

în timpul execuției se vor lua toate măsurile de securitate și sănătatea muncii pentru evitarea oricăror accidente. Pentru orice săpătura de tranșee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua măsuri de sprijinire a malurilor de pământ, pentru asigurarea unor condiții normale de muncă, fără a pune în pericol personalul muncitor în timpul desfășurării activităților de muncă.

Poziția exacta in plan a racordurilor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.

Racordarea la căminele existente execuția lucrărilor.

presupune si refacerea structurilor rutiere afectate de


Obiectul 4: Strada Barbu Stefanes^t

Traseul in plan                So \h[

Delavfaricea

la


Lungimea totala a străzii proiectate-este de 142/ metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privi notlasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 1+427:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.00 - 3.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 -14.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțate cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale si menajere

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tubi^ȚpjTHpngitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 5: Strada

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 171 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o curba si 2 aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 1+427:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.20 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 2.70 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.LI.)

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale si menajere

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi;prelungitdare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

UO INFRA PROJecT yft

Obiectul 6: Strada Ceahlăului^—J v*          H

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 52 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatea este medie.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+052:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.00 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 -1.40 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare {canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei

reținuta de sifon sa fie la o adâncime H ceLputin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi p Țgitda^^ub telescop) pentru gurile de scurgere.


Traseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 257 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Număr proiect: 12/2019

Denumire proiect: Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea - etapa ali-a

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o curbă si două aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitățile au in general valori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+257:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.80 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50- 1.40 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • -strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • -strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu o conducta din PVC DN250, un cămin de vizitare si guri de scurgere, care in final va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN250.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H ilegala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS înglfoa’py^b telescop) pentru gurile de scurgere.

6701. După caz, se vor utiliza tuburi p>0 iNFRA PROIECT


Traseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 111 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori medii.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+111:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.20 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 3.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

-strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 9: Strada Crinului ly2;priyinâe)2lasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le indeplinesc^cbddl' clasificare a străzii este lllz respectiv conform Ordinului MT 49/1998.


Traseul in plan


te e'sfie de 186 metri.


Lungimea totala a sti^Hjy^Ue


Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori medii.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+186:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.20 m, pe ambele parti ale străzii.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 -1.70 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Traseul in plan


Lungimea totala a străzii p^Qi

Conform HCL nr. 64/2012 prie^tepsfe 455 metri.

asificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si


funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+455:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 3.10 m, pe partea stângă a străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale si menajere

Km 0+000 - 0+270

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Km 0+270-0+455

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de canalizare.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Apele pluviale si menajere vor fi preluate de către canalizarea subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere și la căminele racord.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC-KG, SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si Hmed=2m. Căminul va fi prevăzut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura.

Canalizarea proiectata va funcționa in sistem mixt, cu scurgere gravitaționala. Astfel se prevede si colectarea apelor menajere. La limita de proprietate, pe domeniul public, intre racorduri si locuințe se vor monta cămine de racord complet echipate (cu rol de preluare a diferentelor de nivel, racordarea consumatorilor si inspecția si curățirea la nevoie a rețelei adiacente), cămine care vor fi realizate dintr-o baza PVC DN400, coloana de inaltare cu garnitura si tub telescop si capac din fonta. Căminele de racord vor fi dotate cu capac din fonta rezistent la trafic pietonal/auto. Racordurile se vor conecta la colector in căminul de vizitare cel mai apropiat.

De la limitele de proprietate la căminele colectoare se vor realiza racorduri din PVC-KG SN8 DN160.

La realizarea racordurilor în căminele de vizitare se va acorda atenție la străpungerile în pereții de beton ai căminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Străpungerile se vor realiza prin carotare, nu prin spargere directă. Montarea conductelor de racord se va face cât mai etanș la trecerea prin pereții căminelor. Etanșarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomandă ca racordurile să se execute în linie dreaptă fără devieri între gospodării și căminele de colectare, în vederea reducerii posibilităților de înfundare ulterioară.

Se va acorda atenție desosebită la pozarea relativă a conductelor de canalizare. Se va acorda o atentie deosebita intersecției cu celelalte rețele (gaz, apa) prin executarea de gropi de sondaj foarte dese precum si colaborarea cu deținătorii de utilitati.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

în timpul execuției se vor lua toate măsurile de securitate și sănătatea muncii pentru evitarea oricăror accidente. Pentru orice săpătura de tranșee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua măsuri de sprijinire a malurilor de pământ, pentru asigurarea unor condiții normale de muncă, fără a pune în pericol personalul muncitor în timpul desfășurării activităților de muncă.

Poziția exacta in plan a racordurilor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.

Racordarea la căminele existente presupune si refacerea structurilor rutiere afectate de execuția lucrărilor.

Obiectul 11: Strada Decebal (tronson 3)

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 620 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 5, de la km 0+000 la km 0+230 si de la km 0+420 la km 0+620:

 • a. Parte carosabila de 3.00 m, cu o bandă de circulație de 3.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuar pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.50 m, pe partea stângă a străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Profil transversal tip 7, de la km 0+230 la km 0+420:

a. Zona pietonala si de biciclete de 2.00 m lățime, încadrată de borduri 20x25x50;

Panta transversala este de 2% spre spațiul verde existent.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

km 0+000 la km 0+230 si de la km 0+420 la km 0+620:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

km 0+230 la km 0+420:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale si menajere Km 0+000 - 0+210 si km 0+420 - 0+620

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS

6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.


Obiectul 12: Strada ^>rh^ROj) Traseul in plan

Lungimea totala a straz


£ este de 140 metri.


Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+140:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.30 -1.60 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN250.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungițpaiejtub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 13: Strada Dornisoarei/OiNFR

UECT


.R.L


Traseul in plan              Vv v v //

 • <43 0/

Lungimea totala a străzii proiectate este:de95 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+095:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.50 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.90 - 2.60 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curti, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curti.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.LI.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungjtoare^tqb telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 14:Strada Eftimie Murgii'

Traseul in plan

IV'

Lungimea totala a străzii proiectate esteTte 170 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+170:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.10 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 2.00 - 2.30 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

-strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

-strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțate cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate

corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS   6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelunjjtfare^tiâ^elescop) pentru gurile de scurgere.project!

Obiectul 15: Strada Fundătură Fariaras—


Traseul in plan

Sunt doua străzi cu același nume a căror lungime proiectata este de 109 metri respectiv 116 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit din doua aliniamente si o curba.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori in general mari.

Profilul transversal

In profil transversal cele 2 tronsoane au fost prevăzute cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 6, de la km 0+000 la km 0+109:

 • a. Parte carosabila de 2.50 m, cu o bandă de circulație de 2.50 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.90 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre dreapta.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Profil transversal tip 5, de la km 0+000 la km 0+116:

a. Parte carosabila de 3.00 m, cu o bandă de circulație de 3.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre dreapta.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN250.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 16: Strada Fundătură Teiul

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este deL J7)6cte'tri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o sucesiune de aliniamente si curbe/franturi.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile sunt in general mici, racordate cu raze de curbura avand valori mari.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 5, de la km 0+000 la km 0+176:

 • a. Parte carosabila de 3.00 m, cu o bandă de circulație de 3.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • -strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • -strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoa^ejtub; telescop) pentru gurile de scurgere.

INFRA PROject

Obiectul 17: Strada Fundătură Tudor Vladimirescu !

V -JvL’ ,* /

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 63 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatea este unica aceasta avand o valoare mica.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 2, de la km 0+000 la km 0+063:

 • a. Parte carosabila de 5.00 m, cu două benzi de circulație de 2.50 m fiecare, încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 18: Strada GaroafelofoiNFRA/p)ROJECT

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de'213 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+213:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 -1.80 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale/menajere

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN250.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 19: Strada Gheorghe Laza'P|NFRMP^0JECTyi

Traseul in plan                V

Lungimea totala a străzii proiectate esre^^&rmetri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile au in general valori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+164:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.10 - 2.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv incadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt incadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale/menajere

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 20: Strada Graurulw' ________

g! N FRA     ECT

Traseu lin plan           I* _—ZlLtr 4 I

 • v. ✓       1      ® //

Lungimea totala a străzii proiect'âtecesț^de 279 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+279:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.80 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 2.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.LI.)

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv incadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei STAS

puțin egala cu adancimea de îngheț cf. prevederilor re (tub telescop) pentru gurile de scurgere.


reținuta de sifon sa fie la o adanci

6701. După caz, se vor utiliza tuTraseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 208 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+208:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.00 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.00 -1.20 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei

reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi pre

ub telescop) pentru gurile de scurgere.Traseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 170 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+170:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.10 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.90 - 2.60 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul reținuta de sifon sa fie la 6701. După caz, se vor util

gurilor de scurger o adâncime ^âtîr£

iza tuburifi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei la cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS telescop) pentru gurile de scurgere.


Obiectul 23: Strada

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 116 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+116:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.50 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 2.70 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • -strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • -strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - BA8 ruL 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de

scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adanci             ip egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS


 • 6701. După caz, se vor utiliza tubu/L^prelungito’âre\(tub telescop) pentru gurile de scurgere.

0 INFRA PROJECT '


Traseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 98 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile au in general valori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+098:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.90 - 2.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

-strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale/menajere

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de canalizare.

Apele pluviale si menajere vor fi preluate de către canalizarea subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere și la căminele racord.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC-KG, SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si Hmed=2m. Căminul va fi prevăzut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura.

Canalizarea proiectata va funcționa in sistem mixt, cu scurgere gravitaționala. Astfel se prevede si colectarea apelor menajere. La limita de proprietate, pe domeniul public, intre racorduri si locuințe se vor monta cămine de racord complet echipate (cu rol de preluare a diferentelor de nivel, racordarea consumatorilor si inspecția si curățirea la nevoie a rețelei adiacente), cămine care vor fi realizate dintr-o baza PVC DN400, coloana de inaltare cu garnitura si tub telescop si capac din fonta.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Căminele de racord vor fi dotate cu capac din fonta rezistent la trafic pietonal/auto. Racordurile se vor conecta la colector in căminul de vizitare cel mai apropiat.

De la limitele de proprietate la căminele colectoare se vor realiza racorduri din PVC-KG SN8 DN160.

La realizarea racordurilor în căminele de vizitare se va acorda atenție la străpungerile în pereții de beton ai căminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Străpungerile se vor realiza prin carotare, nu prin spargere directă. Montarea conductelor de racord se va face cât mai etanș la trecerea prin pereții căminelor. Etanșarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomandă ca racordurile să se execute în linie dreaptă fără devieri între gospodării și căminele de colectare, în vederea reducerii posibilităților de înfundare ulterioară.

Se va acorda atenție desosebită la pozarea relativă a conductelor de canalizare. Se va acorda o atentie deosebita intersecției cu celelalte rețele (gaz, apa) prin executarea de gropi de sondaj foarte dese precum si colaborarea cu deținătorii de utilitati.

în timpul execuției se vor lua toate măsurile de securitate și sănătatea muncii pentru evitarea oricăror accidente. Pentru orice săpătura de tranșee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua măsuri de sprijinire a malurilor de pământ, pentru asigurarea unor condiții normale de muncă, fără a pune în pericol personalul muncitor în timpul desfășurării activităților de muncă.

Poziția exacta in plan a racordurilor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.

Racordarea la căminele existente presupune si refacerea structurilor rutiere afectate de execuția lucrărilor.

ffb A.

//OlNFRkpOJECTCj

Obiectul 25: Strada Moldovei-^UO^2^ j)

V /Is/r.L. V

Traseul in plan           V? 30/^^

Lungimea totala a străzii proiectate este de 169 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+169:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.90 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 2.80 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adancirn^H^celoutin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tubul^reltîilgiț^re (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

r      P/ROJECT Mi

Obiectul 26: Strada Muresdlui

T ,■ ,

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 130 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+130:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.00 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.90 - 2.40 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul reținuta de sifon sa fie la 6701. După caz, se vor util

gurilor de seu o adâncime fficef puțin iza tuburi pL astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS


39<,«ă


Obiectul 27: Strada

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 240 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le indeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+240:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.00 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 2.00 - 3.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

-strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale/menajere

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de canalizare.

Apele pluviale si menajere vor fi preluate de către canalizarea subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere și la căminele racord.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC-KG, SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si Hmed=2m. Căminul va fi prevăzut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura.

Canalizarea proiectata va funcționa in sistem mixt, cu scurgere gravitaționala. Astfel se prevede si colectarea apelor menajere. La limita de proprietate, pe domeniul public, intre racorduri si locuințe se vor monta cămine de racord complet echipate (cu rol de preluare a diferentelor de nivel, racordarea consumatorilor si inspecția si curățirea la nevoie a rețelei adiacente), cămine care vor fi realizate dintr-o baza PVC DN400, coloana de inaltare cu garnitura si tub telescop si capac din fonta. Căminele de racord vor fi dotate cu capac din fonta rezistent la trafic pietonal/auto. Racordurile se vor conecta la colector in căminul de vizitare cel mai apropiat.

De la limitele de proprietate la căminele colectoare se vor realiza racorduri din PVC-KG SN8 DN160.

La realizarea racordurilor în căminele de vizitare se va acorda atenție la străpungerile în pereții de beton ai căminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Străpungerile se vor realiza prin carotare, nu prin spargere directă. Montarea conductelor de racord se va face cât mai etanș la trecerea prin pereții căminelor. Etanșarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomandă ca racordurile să se execute în linie dreaptă fără devieri între gospodării și căminele de colectare, în vederea reducerii posibilităților de înfundare ulterioară.

Se va acorda atenție desosebită la pozarea relativă a conductelor de canalizare. Se va acorda o atentie deosebita intersecției cu celelalte rețele (gaz, apa) prin executarea de gropi de sondaj foarte dese precum si colaborarea cu deținătorii de utilitati.

în timpul execuției se vor lua toate măsurile de securitate și sănătatea muncii pentru evitarea oricăror accidente. Pentru orice săpătura de tranșee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua măsuri de sprijinire a malurilor de pământ, pentru asigurarea unor condiții normale de muncă, fără a pune în pericol personalul muncitor în timpul desfășurării activităților de muncă.

Poziția exacta in plan a racordurilor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.     ——

Racordarea la căminele eJdst^Me^țw^pune si refacerea structurilor rutiere afectate de execuția lucrărilor.              //Oinfra project

Obiectul 28: Strada Olteniei^ F ..^3/

Traseul in plan                 '

Lungimea totala a străzii proiectate este de 459 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+459:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.00 - 3.90 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 4.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

-strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectare este>âezi24 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privinâ clarificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+124:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 2.30 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 30: Strada Parângului


Traseul in plan


Lungimea totala a străzii p|dj

Conform HCL nr. 64/2012 ^rivind^clașjfîcărea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codu'sificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+102:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 4.00 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.40 - 2.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi preltfngito^re (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

0

j/QiMCRA PROJECT QA

Obiectul 31: Strada Pescăruș|i1ut5_^^s=--j

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 191 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+191:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.00 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 -1.60 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate sî de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțate cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

-

Obiectul 32: Strada Podul Inalt$>   r , •<   &

,NF^W°JECTd

Traseul in plan               &      • R. L   4#

//

Lungimea totala a străzii proiectaiâie^^de^L62 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+162:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 3.30 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 33: Strada Putnei /fa jO INFR


Traseul in plan               U 1 > l,

'C                 //

Lungimea totala a străzii proiectate^e$^^y^88 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori in general mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 3, de la km 0+000 la km 0+040:

 • a. Parte carosabila de 4.00 m, cu o bandă de circulație de 4.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 1.80 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Profil transversal tip 2, de la km 0+040 la km 0+188:

 • a. Parte carosabila de 5.00 m, cu două benzi de circulație de 2.50 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.40 - 3.40 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

-strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv incadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 34: Strada Filofteia


Traseul in plantate esțe.de


Lungimea totala a străzii pr

Conform HCL nr. 64/2012 prlwtf/ctasific

R O

funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de


a străzilor in raport cu intensitatea traficului si

a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT


49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+157:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 35: Strada Spiru Hareț^y^9AS3q®G-°<

Traseul in plan                      1


UT

Lungimea totala a străzii proiectat^e^t^^e'62/metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal exista o declivitate unica de voloare mica.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+062:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 6.40 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 2.30 - 4.90 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Rețea de alimentare cu apă

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de alimentare cu apă.

Astfel se prevede realizarea unei conducte de apa PEHD DN110 care se va racorda la rețeaua de apă existentă din apropiere prin intermediul unui cămin de vane din beton armat dotat complet cu instalațiile hidraulice necesare inchiderii circulației apei la nevoie si a posibilității golirii acestora.

Branșamentele locuințelor se vor realiza cu conducte PEHD DN25, PN10, pana la limita de proprietate unde va fi amplasat un cămin prefabricat pentru apometre, din beton, cu dotările aferente. Aceste cămine vor fi amplasate la limita de proprietate pe domeniul public. Bransarea imobilelor se va prevedea pana la limita de proprietate.

Adancimea medie de pozare a conductei de apa este de 1.40 m.

In cadrul acestui proiect, la fiecare consumator se va prevedea un cămin pentru apometru, cu dotările aferente, cămin prefabricat de beton cu element de acoperire si capac de vizitare. Aceste cămine vor fi amplasate la limita de proprietate pe domeniul public. Soluțiile vor fi detaliate la faza de Proiect tehnic de execuție.

Poziția exacta in plan a branșamentelor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.

Racordarea la căminele existente presUpuhe^si refacerea structurilor rutiere afectate de execuția lucrărilor.                         //6>'         w

tfo INFRA PROJECT Cri

Obiectul 36: Strada Sportului A/ S R*L * // //I          3 o/ 1

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 283 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+283:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.80 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 2.00 - 2.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (Încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasî structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungîtoare^ub telescop) pentru gurile de scurgere.

©INFRAPROJECltS

Obiectul 37: Strada Tudor Vladimifiescu—j

 • V S.R.l f

Traseul m plan                     7 5

Lungimea totala a străzii proiectate este de 244 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile au in general valori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+180:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.80 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.20 - 5.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Profil transversal tip 3, de la km 0+180 la km 0+244:

 • a. Parte carosabila de 4.00 m, cu o bandă de circulație de 4.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 1.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre dreapta.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari {accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Rețea de alimentare cu apă

Km 0+180 - 0+244

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de alimentare cu apă.

Astfel se prevede realizarea unei conducte de apa PEHD DN110 care se va racorda la rețeaua de apă existentă din apropiere prin intermediul unui cămin de vane din beton armat dotat complet cu instalațiile hidraulice necesare închiderii circulației apei la nevoie si a posibilității golirii acestora.

Branșamentele locuințelor se vor realiza cu conducte PEHD DN25, PN10, pana la limita de proprietate unde va fi amplasat un cămin prefabricat pentru apometre, din beton, cu dotările aferente. Aceste cămine vor fi amplasate la limita de proprietate pe domeniul public. Bransarea imobilelor se va prevedea pana la limita de proprietate.

Adancimea medie de pozare a conductei de apa este de 1.40 m.

In cadrul acestui proiect, la fiecare consumator se va prevedea un cămin pentru apometru, cu dotările aferente, cămin prefabricat de beton cu element de acoperire si capac de vizitare. Aceste cămine vor fi amplasate la limita de proprietate pe domeniul public. Soluțiile vor fi detaliate la faza de Proiect tehnic de execuție.

Poziția exacta in plan a branșamentelor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.

Racordarea la căminele existente presupune si execuția lucrărilor.refacerea structurilor rutiere afectate de

Traseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 84 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+084:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 3.10 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.80 -1.70 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 39: Strada Vasile Pâr van

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate.||te^e^63 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile au in general valori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+063:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.80 - 2.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale/menajere

Conform informațiilor furnizate de Compania de utilități publice Dunărea Brăila pe acest tronson de stradă nu există rețea de canalizare.

Apele pluviale si menajere vor fi preluate de către canalizarea subterana proiectata, care are in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere și la căminele racord.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC-KG, SN8, si diametre determinate de debitele de calcul ale apelor pluviale (DN315). Conductele vor fi îmbinate cu ajutorul mufelor prevăzute cu garnituri elastice.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Căminele colectoare (de vizitare) vor fi amplasate pe canalul colector principal (conducta principala) si se vor realiza din elemente prefabricate din beton cu DN1000 si Hmed=2m. Căminul va fi prevăzut la partea inferioara cu un radier din beton iar la partea superioara cu o placa din beton armat cu rama si capac din fonta, clasa D400. Rama cu capac va fi poziționată cu 4 cm mai sus fata de placa din beton pentru realizarea stratului astfaltic de uzura.

Canalizarea proiectata va funcționa in sistem mixt, cu scurgere gravitaționala. Astfel se prevede si colectarea apelor menajere. La limita de proprietate, pe domeniul public, intre racorduri si locuințe se vor monta cămine de racord complet echipate (cu rol de preluare a diferentelor de nivel, racordarea consumatorilor si inspecția si curățirea la nevoie a rețelei adiacente), cămine care vor fi realizate dintr-o baza PVC DN400, coloana de inaltare cu garnitura si tub telescop si capac din fonta. Căminele de racord vor fi dotate cu capac din fonta rezistent la trafic pietonal/auto. Racordurile se vor conecta la colector in căminul de vizitare cel mai apropiat.

De la limitele de proprietate la căminele colectoare se vor realiza racorduri din PVC-KG SN8 DN160.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

La realizarea racordurilor în căminele de vizitare se va acorda atenție la străpungerile în pereții de beton ai căminelor, pentru a nu deteriora inelele de beton. Străpungerile se vor realiza prin carotare, nu prin spargere directă. Montarea conductelor de racord se va face cât mai etanș la trecerea prin pereții căminelor. Etanșarea se va putea realiza cu garnituri.

Se recomandă ca racordurile să se execute în linie dreaptă fără devieri între gospodării și căminele de colectare, în vederea reducerii posibilităților de înfundare ulterioară.

Se va acorda atenție desosebită la pozarea relativă a conductelor de canalizare. Se va acorda o atentie deosebita intersecției cu celelalte rețele (gaz, apa) prin executarea de gropi de sondaj foarte dese precum si colaborarea cu deținătorii de utilitati.

în timpul execuției se vor lua toate măsurile de securitate și sănătatea muncii pentru evitarea oricăror accidente. Pentru orice săpătura de tranșee cu adancimea mai mare de 1,50 m se vor lua măsuri de sprijinire a malurilor de pământ, pentru asigurarea unor condiții normale de muncă, fără a pune în pericol personalul muncitor în timpul desfășurării activităților de muncă.

Poziția exacta in plan a racordurilor se va stabili la faza de Proiect tehnic de execuție precum si pe parcursul execuției lucrărilor.

Racordarea la căminele existente presupune si refacerea structurilor rutiere afectate de

execuția lucrărilor.


Traseul in planLungimea totala a străzii proiectate este de 102 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatile au in general valori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+102:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.10 - 2.80 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN250.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi            re (tub telescop) pentru gurile de scurgere.


Obiectul 41: Strada Za rândului^

Traseul in plan


Lungimea totala a străzii proiectate este de 79 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietari,

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+079:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.60 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 2.40 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adancimej±-cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS

6701. După caz, se vor utiliza tubu^relun^^re (tub telescop) pentru gurile de scurgere. 0'

8o infra


Obiectul 42: Strada ZimbiiilCif

 • v.' rTnT U

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 371 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o curba si doua aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+079:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 0.00 - 2.40 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 4.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315/200.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 43: Strada Moldovei*i\Y 9'n

Traseul in plan            \ v

\ //

Lungimea totala a străzii proiecțat^sț^oe 405 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+405:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.20 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 9.40 -18.80 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțate cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la 6701. După caz, se vor util

o adanci t


utin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS rLprelun^ifoșre (tub telescop) pentru gurile de scurgere.Obiectul 44: Strada

Devă*


Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 631 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+631:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.90 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.50 -12.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțate cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H celjDutin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prela^gi^’ar^ubb telescop) pentru gurile de scurgere.

ko INFRA PFtOJECTOA |jv5 >

Obiectul 45: Strada Transilvaniei

R/T ,

Y I I

 • - ll Or V// Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 545 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+545:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Parcare laterală avand o lățime de 2.00 m încadrată de borduri 20x25x50 pe partea dinspre trotuar/spatiu verde, pe ambele parti ale străzii;

 • c. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.20 m, pe ambele parti ale străzii.

 • d. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 3.30 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a parcărilor este de 2.5% spre carosabil.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv incadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Parcări

întrucât distanta dintre limitele de proprietate este foarte mare iar strada este des tranzitată se propune realizarea de parcari laterale adiacente pârtii carosabile avand o lățime de 2.00 m. Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 46: Strada Panait Cernatf*

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 110 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+110:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.90 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.10-2.90 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tub^S^gare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

Obiectul 47: Strada Olinipulyi -^JH-tS^D xrV * /

Traseul in plan                 i s s di

Lungimea totala a străzii proiectate este de 75 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este III, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 1, de la km 0+000 la km 0+075:

 • a. Parte carosabila de 6.00 m, cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 1.50 - 2.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.70-2.60 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza


Obiectul 48: Strada Sf.

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 274 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o succesiune de curbe si aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 3, de la km 0+000 la km 0+274:

 • a. Parte carosabila de 4.00 m, cu o bandă de circulație de 4.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 0.60 - 2.40 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 -2.00 m, pe partea dreapta a străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre dreapta.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin,egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungito^re?(tâtFÎ^Îeșcop) pentru gurile de scurgere.

ffU          zv

ft'OJECT Qj

Obiectul 49: Strada Fundătură Sf. O. losif^TH?-—

C(7\ \ -? //

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 57 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal exista o declivitate unica avand voloare mica.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 3, de la km 0+000 la km 0+057:

 • a. Parte carosabila de 4.00 m, cu o bandă de circulație de 4.00 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 1.70 - 2.10 m, pe partea stanga a străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

-strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • -strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • -strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi^Ferjuh'g^Jare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

ffo imfra Hi

Obiectul 50: Strada Odob^ști,^---

I1' / ov v/J

Traseul in plan                   5 soi

Lungimea totala a străzii proiectate este de 109 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o curbă si doua aliniamente.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 2, de la km 0+000 la km 0+109:

 • a. Parte carosabila de 5.00 m, cu două benzi de circulație de 2.50 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime preponderentă de 1.50 m, respectiv variabila cuprinsa intre 0.90 - 2.30 m, pe ambele parti ale străzii.

 • c. Spatii verzi avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.70 -5.10 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Spatii verzi

Pentru protecția mediului s-au prevăzut zone de spatii verzi conform profilelor transversale tip, avand latimea variabila, prevăzute in zonele unde latimea recomandata de minim 0.50 m se poate asigura.

Acestea au si rol estetic și de ameliorare a climatului și calității aerului.

In cadrul acestei investitii zonele cu spații verzi se vor amenaja doar prin executarea de umpluturi cu pamant vegetal de 20 cm urmând ca operațiunile de însămânțare cu gazon si plantare de flori/copaci să se realizeze ulterior de către Beneficiar.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime KceLputin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prbluilgîtoaf^Jtub telescop) pentru gurile de scurgere.

ffo infra yft

Obiectul 51: Strada CimbruW^^TbT^JF//

V ?(i '^'^7

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este de 148 metri.

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost incadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-o curbă si doua aliniamente.

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal declivitatățile au in general volori mici.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 2, de la km 0+000 la km 0+140:

 • a. Parte carosabila de 5.00 m, cu două benzi de circulație de 2.50 m fiecare încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.00 - 1.50 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta profil acoperiș spre bordura.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

-strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (incadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv incadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm), daca acestea sunt situate la marginea pârtii carosabile.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți se vor amenaja pe o lungime egala cu 5.00 m in cazul porților mari (accese auto), pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți, și pe o lungime egala cu 1.50 m in cazul portilor mici (accese pietonale).

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

In dreptul acceselor la proprietăți bordura mare (20x25) se va adapta si va fi coborâta la o inaltime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.


Obiectul 52: Strada Fundătură Depoul

Traseul in plan

Lungimea totala a străzii proiectate este

Conform HCL nr. 64/2012 privind clasificarea străzilor in raport cu intensitatea traficului si funcțiile pe care le îndeplinesc, codul de clasificare a străzii este IV, respectiv conform Ordinului MT 49/1998.

Viteza de baza (proiectare) adoptata este de 50 km/h conform STAS 10144-3/91 redusa la 30 km/h din cauza condițiilor de traseu.

La proiectarea traseului in plan s-a urmărit respectarea prescripțiilor prevăzute in STAS 10144/1,3-90, traseul in plan urmărind traseul existent, cu realizarea corecțiilor care s-au impus prin adoptarea elementelor geometrice corespunzătoare, respectiv platforma proiectata a fost încadrata cat mai aproape de limitele amprizei actuale pentru a nu fi necesare exproprieri respectiv pentru a se asigura spațiu pentru realizarea trotuarelor pietonale.

Traseul proiectat este alcătuit dintr-un aliniament.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Ținând seama de condițiile existente din teren, existenta fronturilor de locuințe, au fost făcute corectii in plan si prin urmare, axa drumului a fost deplasata in stanga sau dreapta fata de axa existenta, funcție de posibilitățile de prevedere a tuturor elementelor necesare.

Prin lucrările proiectate s-au imbunatatit elementele geometrice in plan ale traseului.

Profilul longitudinal

La proiectarea profilului longitudinal s-a avut in vedere evitarea frângerii frecvente a liniei roșii si a declivitatilor alternante, elementele de baza in profil longitudinal s-au menținut cu corecturile care s-au impus.

Profilul longitudinal a fost proiectat avandu-se in vedere respectarea cotelor de intrare în curți și cotelor obligate ale construcțiilor adiacente străzii pentru a nu se afecta accesele la proprietăți, precum si de asigurarea pantei minime de scurgere a apelor meteorice. In general, linia roșie a fost proiectata la nivelul terenului existent, cu corecțiile care s-au impus.

In profil longitudinal exista o declivitate unica de valoare mica.

Profilul transversal

In profil transversal strada a fost prevăzută cu următoarele elemente:

Profil transversal tip 6, de la km 0+000 la km 0+047:

 • a. Parte carosabila de 2.50 m, cu o bandă de circulație de 2.50 m încadrată de borduri 20x25x50;

 • b. Trotuare pietonale avand o lățime variabila cuprinsa intre 0.50 - 1.00 m, pe ambele parti ale străzii.

Panta transversala a pârtii carosabile este de 2.5%, panta unica spre stanga.

Panta transversala a trotuarelor este de 2% spre carosabil.

Structura rutiera pe carosabil

Structura rutiera proiectata respecta prevederile Expertizei tehnice si a fost adoptata in conformitate cu prevederile PD177-2001, avand următoarea alcătuire:

 • - strat de uzura din BA16 rul. 50/70, 4 cm;

 • - strat de legătură din BAD22.4 leg. 50/70, 6 cm;

 • - strat superior de fundație din piatra sparta, 15 cm;

 • - strat inferior de fundație din balast, 30 cm;

 • - strat de formă din balast, după săpătură in casetă, profilare si compactare, 10 cm.

Trotuare

Conform profilelor transversale tip, trotuarele pietonale se vor realiza cu următoarea structura rutiera:

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • - BA8 ruL 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Acestea sunt delimitate (încadrate) de borduri mici, prefabricate, din beton C35/45 cu dimensiunile de 10x15x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 20x10 cm) respectiv încadrate si de borduri mari, prefabricate, din beton C35/45 - 20x20x50 cm (pozate pe o fundație din beton C16/20 avand dimensiunile 30x15 cm) la marginea pârtii carosabile.

Trotuarele care sunt încadrate înspre carosabil cu borduri 20x25x50 cm sunt denivelate fata de partea carosabila, inaltimea libera a acestora fiind de 10 cm pentru protecția pietonilor, conform STAS 10144/2-91.

La clădiri se va prevedea hidroizolatie din membrana cauciucata si completare cu beton C35/45.

Accese la proprietăți

In dreptul acceselor la proprietăți trotuarele pietonale se vor adapta si vor fi coborâte la o înălțime de 3 cm fata de carosabil pe o lungime egala cu 5.00 m pentru porțile mari, si pe o lungime de 1.50 m pentru porțile mici, pentru realizarea cu ușurința a virajelor necesare la intrarea/iesirea din curți.

Accesele vor avea acceeasi structura cu a trotuarelor pietonale:

 • - BA8 rul. 50/70, 3 cm;

 • - dala de beton, 12 cm;

 • - folie de polietilenă / hârtie Kraft;

 • - strat de nisip, 2 cm;

 • - fundație din balast, 20 cm.

Accesele proiectate se vor adapta de asemenea la nivelul acceselor existente in curți.

Amenajarea intersecțiilor si racordurilor cu străzile laterale

La racordarea cu străzile intersectate linia roșie a fost proiectata la nivelul acestor străzi.

Racordarea bordurii pârtii carosabile la intersecția străzile existente s-a realizat cu arce circulare avand raze stabilite funcție de condițiile existente din teren pentru a se asigura continuitatea scurgerii apelor.

Amenajarea acestora se va realiza conform detaliilor de pe Planurile de situație.

Se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Asigurarea colectării si evacuării apelor pluviale

Apele pluviale vor fi preluate de către canalizarea subterana existenta suplimentată cu guri de scurgere, care va avea in componenta canalul colector, gurile de scurgere, căminele colectoare cu racorduri la gurile de scurgere.

Conducta principala de canalizare (canalul colector) este din țeava PVC DN315.

Gurile de scurgere pentru captarea apelor pluviale vor fi din PEHD, cu diametru DN400, cu depozit de sedimente, prevăzute cu placa din beton cu rama si gratar din fonta clasa D400, cu sistem antifurt, iar racordul (legătură) cu căminele de vizitare va fi din PVC-KG, DN200, cu panta de 2%. Gurile de scurgere vor fi amplasate la marginea pârtii carosabile, langa borduri. Apele colectate prin gurile de scurgere se dirijează spre căminele colectoare, amplasate in apropiere. Racordarea țevilor la căminul de vizitare se va face prin intermediul pieselor de trecere speciale care sa asigure o etanșeitate corespunzătoare. Corpul gurilor de scurgere va fi astfel amplasat pe verticala incat oglinda apei reținuta de sifon sa fie la o adâncime H cel puțin egala cu adancimea de inghet cf. prevederilor STAS 6701. După caz, se vor utiliza tuburi prelungitoare (tub telescop) pentru gurile de scurgere.

LUCRĂRI DE SIGURANȚA RUTIERA

Reglementarea circulației va fi întocmită conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranța circulației printr-o semnalizare corespunzătoare.

Lucrările de semnalizare la terminarea lucrărilor constau in construcția elementelor de semnalizare verticala si orizontala.

Lucrările de semnalizare orizontala constau in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulație, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare.

Pentru marcajele rutiere se vor folosi materiale in doi componenti (bicomponente), cu o durata de viata de min. 2 ani, cu grosime 2000 microni, aplicate la rece, cu microbile de sticla.

Lucrările de semnalizare verticala constau in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare.

Pe perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației si de instituire a restricțiilor de circulație in vederea executării de lucrări in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzătoare pentru evitarea oricăror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte.

La execuția trecerilor pentru pietoni se vor respecta prevederile normativului NP 051-2012 aprobat prin Ordinul 189/2013 cu privire la adaptarea spațiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap.

Astfel, toate trecerile de pietoni vor fi prevăzute cu rampe de acces cu o lățime de min. 1 m si inaltimea bordurilor trotuarului fata de carosabil de max. 2 cm, realizate cu finisaj antiderapant cf.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

prevederilor NP 051/2012. Trecerile de pietoni vor fi prevăzute cu benzi de ghidaj tactilo-vizuale cu amprente diferite si in culori contrastante.

LUCRĂRI CONEXE

In cadrul acestui proiect au fost prevăzute ridicarea/coborarea la cota a căminelor de vizitare pe partea carosabila si trotuare. Se vor prevedea piese din beton prefabricat, ansamblu capac si rama tip D400 la noile cote impuse de elementele prefabricate.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.L)

 • 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.3. a. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general

Principalii indicatori tehnici aferenti construcției sunt:

 • - Lățime parte carosabila: variabila cuprinsa intre 2,00 - 6,00 m;

 • - Lățime trotuare: variabila curprinsa intre 0,00 - 4,10 m;

 • - Lățime spații verzi: variabila cuprinsa intre 0,00 - 18,00 m;

 • - Suprafața propusa lucrărilor: aproximativ 127.000 mp.

Principalii indicatori econnomici ai construcției sunt:

Valoare fara TVA [LEI]

TVA

[LEI]

Valoare cu TVA [LEI]

TOTAL GENERAL

24,025,920.09

4,520,826.10

28,546,746.19

Din care C+M

21,099,862.70

4,008,973.91

25,108,836.61

 • 6.3. b. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Nu este cazul.

 • 6.3. C. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții

Nu este cazul.

 • 6.3. d. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Investiția se va realiza in 14 luni calendaristice după cum urmează:

 • - 2 luni proiectare, verificare proiect, achiziție lucrări;

 • -12 luni execuție și recepție lucrări.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 6.4. Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Proiectarea si execuția lucrărilor se va realiza in conformitate cu prevederile normativelor si legislației tehnice in vigoare.

 • 6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Beneficiarul lucrării este răspunzător de sursele de finanțare obținute pentru realizarea investiției.

 • 7. URBANISM, ACORDURI Șl AVIZE CONFORME

Avizele si acordurile emise de organele în drept, potrivit legislației în vigoare, se emit in conformitate cu Certificatul de Urbanism. Se vor întocmi documentatii tehnice corespunzătoare pentru obținerea tuturor avizelor si acordurilor necesare menționate in cadrul Certificatului de urbanism.

 • 7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de Urbanism este emis de către Primăria Municipiului Brăila.

 • 7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiu topografic întocmit este vizat de către OCPI.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 7.3. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

Terenul pe care se va realiza investiția este proprietatea Municipiului Braila conform reglementarilor in vigoare.

 • 7.4. Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentarii capacității existente

Nu este cazul.

 • 7.5. Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Realizarea investiției se va realiza in conformitate cu reglementările de mediu in vigoare, tinandu-se cont de condițiile impuse prin avizul eliberat de către Agenția Naționala pentru Protecția Mediului.

 • 7.6. Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

 • 7.6. a. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice

Nu este cazul.

 • 7.6. b. Studiu de trafic și studiu de circulație, după caz

Nu este cazul.

 • 7.6. C. Raport de diagnostic arheologic, în cazul intervențiilor în situri arheologice

Nu au fost indicate până la momentul de față prezența vreunui sit arheologic. Daca se vor descoperi, Antreprenorul va anunța în cel mai scurt timp organele în drept.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

 • 7.6.d . Studiu istoric, în cazul monumentelor istorice

Nu este cazul.

 • 7.6.e . Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției

Nu sunt necesare alte studii decât cele prezentate mai sus în prezenta documentație.

Pe parcursul investiției, daca se constata necesara realizarea altor studii de specialitate specifice, se vor realiza la solicitarea Beneficiarului.

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

DEVIZUL OBIECTULUI

TVA 19%


Data: 12.03.20201 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

256,490.00

48,733.10

305,223.10

4.1.1.

Obiectul 1: Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

256,490.00

48,733.10

305,223.10

1

Lucrări preliminare

2,505.00

475.95

2,980.95

2

Infrastructura drum

8,550.00

1,624.50

10,174.50

3

Suprastructura drum

151,350.00

28,756.50

180,106.50

4

Trotuare, accese

49,685.00

9,440.15

59,125.15

5

Canalizare

28,320.00

5,380.80

33,700.80

6

Semnalizare rutiera

2,580.00

490.20

3,070.20

7

Lucrări conexe

13,500.00

2,565.00

16,065.00

TOTAL I

- subcap. 4.1

256,490.00

48,733.10

305,223.10

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

256,490.000

48,733.100

305,223.100

Beneficiar/lnvestitor, Municipiul Brăila

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 1: Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                             1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Categoria de lucrări_________________01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.23

3,500.00

805.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

2.00

850.00

1,700.00

TOTAL FARA TVA

2,505.00

Obiect

1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

520.00

25.00

13,000.00

2

I2

Umpluturi

MC

35.00

45.00

1,575.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

22.00

50.00

1,100.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

950.00

11.00

10,450.00

5

I5

Strat de forma din balast

MC

95.00

90.00

8,550.00

TOTAL FARA TVA

34,675.00

Obiect                              1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Categoria de lucrări_______________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr, art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

295.00

90.00

26,550.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

125.00

220.00

27,500.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

120.00

350.00

42,000.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

800.00

35.00

28,000.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

455.00

60.00

27,300.00

TOTAL FARA TVA

151,350.00

Obiect

Categoria de lucrări

1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

04. TROTUARE, ACCESE_______

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

455.00

35.00

15,925.00

2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

68.00

90.00

6,120.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

7.00

120.00

840.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

335.00

50.00

16,750.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

335.00

30.00

10,050.00

TOTAL FARA TVA

49,685.00

Obiect                              1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Categoria de lucrări_________________05. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CA1

Racorduri DN200

ML

96.00

170.00

16,320.00

2

CA2

Guri de scurgere

BUC

8.00

1,500.00

12,000.00

TOTAL FARA TVA

28,320.00

Obiect

1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1)

Categoria de lucrări

06. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

5.00

300.00

1,500.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

27.00

40.00

1,080.00

TOTAL FARA TVA

2,580.00

Obiect

Categoria de lucrări

1 - Strada Ana Ipatescu (tronson 1) 07. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

9.00

800.00

7,200.00

2

CX2

Ridicare/cob. la cota cămine racord

BUC

21.00

300.00

6,300.00

TOTAL FARA TVA

13,500.00


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

DEVIZUL OBIECTULUI

TVA 19%


2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

98,845.00

18,780.55

117,625.55

4.1.1.

Obiectul 2: Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

98,845.00

18,780.55

117,625.55

1

Lucrări preliminare

1,875.00

356.25

2,231.25

2

Infrastructura drum

3,150.00

598.50

3,748.50

3

Suprastructura drum

54,770.00

10,406.30

65,176.30

4

Trotuare, accese

21,795.00

4,141.05

25,936.05

5

Spatii verzi

2,400.00

456.00

2,856.00

6

Canalizare

10,620.00

2,017.80

12,637.80

7

Semnalizare rutiera

2,035.00

386.65

2,421.65

8

Lucrări conexe

2,200.00

418.00

2,618.00

TOTAL I

- subcap. 4.1

98,845.00

18,780.55

117,625.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

98,845.000

18,780.550

117,625.550

Data: 12.03.2020

Beneficiar/lnvestitor, Municipiul BrăilaFaza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 2: Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări                 01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr.

art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.05

3,500.00

175.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

2.00

850.00

1,700.00

TOTAL FARA TVA

1,875.00

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

270.00

25.00

6,750.00

2

I2

Umpluturi

MC

19.00

45.00

855.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

12.00

50.00

600.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

350.00

11.00

3,850.00

5

I5

Taiere arbori

BUC

5.00

250.00

1,250.00

6

I6

Strat de forma din balast

MC

35.00

90.00

3,150.00

TOTAL FARA TVA

16,455.00

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări_______________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

108.00

90.00

9,720.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

50.00

220.00

11,000.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

49.00

350.00

17,150.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

320.00

35.00

11,200.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

95.00

60.00

5,700.00

TOTAL FARA TVA

54,770.00

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări_________________04. TROTUARE, ACCESE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

195.00

35.00

6,825.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiect

Categoria de lucrări_________________08. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

2.00

800.00

1,600.00

2

CX2

Ridicare/cob. la cota cămine racord

BUC

2.00

300.00

600.00

TOTAL FARA TVA

2,200.00


2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

29.00

90.00

2,610.00

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

3.00

120.00

360.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

150.00

50.00

7,500.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

150.00

30.00

4,500.00

TOTAL FARA TVA

21,795.00

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări__________________05. SPATII VERZI

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SP1

Spatii verzi (umplutură cu pământ vegetal, 20 cm)

MP

160.00

15.00

2,400.00

TOTAL FARA TVA

2,400.00

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări                 06. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

3

CA3

Racorduri DN200

ML

36.00

170.00

6,120.00

4

CA4

Guri de scurgere

BUC

3.00

1,500.00

4,500.00

TOTAL FARA TVA

10,620.00

Obiect                             2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Categoria de lucrări_________________07. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

3.00

300.00

900.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje longitudinale

KM

0.05

3,500.00

175.00

3

SR3

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

24.00

40.00

960.00

TOTAL FARA TVA

2,035.00

2 - Strada Ana Ipatescu (tronson 2)

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

DEVIZUL OBIECTULUI

TVA 19%


Data: 12.03.20203 - Strada Banatului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

189,445.00

35,994.55

225,439.55

4.1.1.

Obiectul 3: Strada Banatului

189,445.00

35,994.55

225,439.55

1

Lucrări preliminare

2,085.00

396.15

2,481.15

2

Infrastructura drum

3,690.00

701.10

4,391.10

3

Suprastructura drum

52,660.00

10,005.40

62,665.40

4

Trotuare, accese

21,290.00

4,045.10

25,335.10

5

Canalizare

106,460.00

20,227.40

126,687.40

6

Semnalizare rutiera

2,460.00

467.40

2,927.40

7

Lucrări conexe

800.00

152.00

952.00

TOTAL I

- subcap. 4.1

189,445.00

35,994.55

225,439.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

189,445.000

35,994.550

225,439.550

Beneficiar/lnvestitor, Municipiul Brăila

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 3: Strada Banatului

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                              3 - Strada Banatului

Categoria de lucrări_________________01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.11

3,500.00

385.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

2.00

850.00

1,700.00

TOTAL FARA TVA

2,085.00

Obiect

3 - Strada Banatului

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

220.00

25.00

5,500.00

2

I2

Umpluturi

MC

16.00

45.00

720.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

11.00

50.00

550.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

410.00

11.00

4,510.00

5

I5

Strat de forma din balast

MC

41.00

90.00

3,690.00

TOTAL FARA TVA

14,970.00

Obiect

3 - Strada Banatului

Categoria de lucrări_______________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

125.00

90.00

11,250.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

53.00

220.00

11,660.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

51.00

350.00

17,850.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

340.00

35.00

11,900.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

235.00

60.00

14,100.00

TOTAL FARA TVA

52,660.00

Obiect

3 - Strada Banatului

Categoria de lucrări

04. TROTUARE, ACCESE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

220.00

35.00

7,700.00

2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

27.00

90.00

2,430.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

3.00

120.00

360.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

135.00

50.00

6,750.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

135.00

30.00

4,050.00

TOTAL FARA TVA

21,290.00

3 - Strada Banatului


Obiect

Categoria de lucrări                 05. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CA1

Canal colector DN315

ML

90.00

250.00

22,500.00

2

CA2

Cămin colector DN1000

BUC

6.00

4,500.00

27,000.00

3

CA3

Racorduri DN200

ML

28.00

170.00

4,760.00

4

CA4

Guri de scurgere

BUC

3.00

1,500.00

4,500.00

5

CA5

Țeava racord PVC DN160

M

190.00

150.00

28,500.00

6

CA6

Cămin de racord

BUC

16.00

1,200.00

19,200.00

TOTAL FARA TVA

106,460.00

Obiect

3 - Strada Banatului

Categoria de lucrări                 06. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

5.00

300.00

1,500.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

24.00

40.00

960.00

TOTAL FARA TVA

2,460.00

Obiect

3 - Strada Banatului

Categoria de lucrări_________________07. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

1.00

800.00

800.00

TOTAL FARA TVA

800.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)


DEVIZUL OBIECTULUI


TVA


19%


4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

2,480,060.00

471,211.40

2,951,271.40

4.1.1.

Obiectul 4: Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

2,480,060.00

471,211.40

2,951,271.40

1

Lucrări preliminare

6,705.00

1,273.95

7,978.95

2

Infrastructura drum

87,300.00

16,587.00

103,887.00

3

Suprastructura drum

1,316,800.00

250,192.00

1,566,992.00

4

Trotuare, accese

642,300.00

122,037.00

764,337.00

5

Spatii verzi

41,250.00

7,837.50

49,087.50

6

Canalizare

315,500.00

59,945.00

375,445.00

7

Semnalizare rutiera

19,405.00

3,686.95

23,091.95

8

Lucrări conexe

50,800.00

9,652.00

60,452.00

TOTAL l - subcap. 4.1

2,480,060.00

471,211.40

2,951,271.40

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

2,480,060.000

471,211.400

2,951,271.400


Data: 12.03.2020


întocmit, ing. Calancea Darius FRA PROJECT S.R.L.


Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul Brăila
Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 4: Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

de lucrări

01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

1.43

3,500.00

5,005.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

2.00

850.00

1,700.00

TOTAL FARA TVA

6,705.00

Obiect                            4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

7,100.00

25.00

177,500.00

2

I2

Umpluturi

MC

520.00

45.00

23,400.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

685.00

50.00

34,250.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

9,700.00

11.00

106,700.00

5

I5

Taiere arbori

BUC

35.00

250.00

8,750.00

6

I6

Strat de forma din balast

MC

970.00

90.00

87,300.00

TOTAL FARA TVA

437,900.00

Obiect

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Categoria de lucrări_______________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

2980.00

90.00

268,200.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

1330.00

220.00

292,600.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

1290.00

350.00

451,500.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

8700.00

35.00

304,500.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

2780.00

60.00

166,800.00

TOTAL FARA TVA

1,316,800.00

Obiect

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

de lucrări

04. TROTUARE, ACCESE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

4250.00

35.00

148,750.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiect

Categoria de lucrări__________________05. SPATII VERZI

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SP1

Spatii verzi (umplutură cu pământ vegetal, 20 cm)

MP

2,750.00

15.00

41,250.00

TOTAL FARA TVA

41,250.00


2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

995.00

90.00

89,550.00

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

100.00

120.00

12,000.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

4900.00

50.00

245,000.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

4900.00

30.00

147,000.00

TOTAL FARA TVA

642,300.00

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Obiect

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Categoria de lucrări_________________06. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CA1

Racorduri DN200

ML

1,150.00

170.00

195,500.00

2

CA2

Guri de scurgere

BUC

80.00

1,500.00

120,000.00

TOTAL FARA TVA

315,500.00

Obiect

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Categoria de lucrări_________________07. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

32.00

300.00

9,600.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje longitudinale

KM

1.43

3,500.00

5,005.00

3

SR3

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

120.00

40.00

4,800.00

TOTAL FARA TVA

19,405.00

Obiect

4 - Strada Barbu Stefanescu Delavrancea

Categoria de lucrări_________________08. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

35.00

800.00

28,000.00

2

CX2

Ridicare/cob. la cota cămine racord

BUC

76.00

300.00

22,800.00

TOTAL FARA TVA

50,800.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

DEVIZUL OBIECTULUI

TVA 19%


5 - Strada Bobâlna

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

317,180.00

60,264.20

377,444.20

4.1.1.

Obiectul 5: Strada Bobâlna

317,180.00

60,264.20

377,444.20

1

Lucrări preliminare

3,145.00

597.55

3,742.55

2

Infrastructura drum

10,350.00

1,966.50

12,316.50

3

Suprastructura drum

153,800.00

29,222.00

183,022.00

4

Trotuare, accese

81,660.00

15,515.40

97,175.40

5

Spatii verzi

5,400.00

1,026.00

6,426.00

6

Canalizare

41,350.00

7,856.50

49,206.50

7

Semnalizare rutiera

6,475.00

1,230.25

7,705.25

8

Lucrări conexe

15,000.00

2,850.00

17,850.00

TOTAL I

- subcap. 4.1

317,180.00

60,264.20

377,444.20

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

317,180.000

60,264.200

377,444.200

Data: 12.03.2020


întocmit, ing. Calancea Darius


Beneficiar/I nvestitor,

Municipiul Brăila


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 5: Strada Bobâlna

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                             5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări_________________01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.17

3,500.00

595.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

3.00

850.00

2,550.00

TOTAL FARA TVA

3,145.00

Obiect

5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

850.00

25.00

21,250.00

2

I2

Umpluturi

MC

60.00

45.00

2,700.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

25.00

50.00

1,250.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

1,150.00

11.00

12,650.00

5

I5

Taiere arbori

BUC

8.00

250.00

2,000.00

6

I6

Strat de forma din balast

MC

115.00

90.00

10,350.00

TOTAL FARA TVA

50,200.00

Obiect

5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări________________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

350.00

90.00

31,500.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

155.00

220.00

34,100.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

150.00

350.00

52,500.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

1020.00

35.00

35,700.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

345.00

60.00

20,700.00

TOTAL FARA TVA

153,800.00

Obiect

5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări_________________04. TROTUARE, ACCESE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

550.00

35.00

19,250.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.LI.)

Obiect

Categoria de lucrări__________________05. SPATII VERZI

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UNI

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SP1

Spatii verzi (umplutură cu pământ vegetal, 20 cm)

MP

360.00

15.00

5,400.00

TOTAL FARA TVA

5,400.00


2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

125.00

90.00

11,250.00

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

13.00

120.00

1,560.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

620.00

50.00

31,000.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

620.00

30.00

18,600.00

TOTAL FARA TVA

81,660.00

5 - Strada Bobâlna

Obiect

5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări_________________06. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CA1

Racorduri DN200

ML

155.00

170.00

26,350.00

2

CA2

Guri de scurgere

BUC

10.00

1,500.00

15,000.00

TOTAL FARA TVA

41,350.00

Obiect

5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări_________________07. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UNI

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

10.00

300.00

3,000.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje longitudinale

KM

0.17

3,500.00

595.00

3

SR3

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

72.00

40.00

2,880.00

TOTAL FARA TVA

6,475.00

Obiect

5 - Strada Bobâlna

Categoria de lucrări_________________08. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UNI

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

9.00

800.00

7,200.00

2

CX2

Ridicare/cob. la cota cămine racord

BUC

26.00

300.00

7,800.00

TOTAL FARA TVA

15,000.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

DEVIZUL OBIECTULUI

TVA 19%


6 - Strada Ceahlăului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

93,420.00

17,749.80

111,169.80

4.1.1.

Obiectul 6: Strada Ceahlăului

93,420.00

17,749.80

111,169.80

1

Lucrări preliminare

1,025.00

194.75

1,219.75

2

Infrastructura drum

3,240.00

615.60

3,855.60

3

Suprastructura drum

49,070.00

9,323.30

58,393.30

4

Trotuare, accese

21,015.00

3,992.85

25,007.85

5

Spatii verzi

675.00

128.25

803.25

6

Canalizare

14,160.00

2,690.40

16,850.40

7

Semnalizare rutiera

2,035.00

386.65

2,421.65

8

Lucrări conexe

2,200.00

418.00

2,618.00

TOTAL I

- subcap. 4.1

93,420.00

17,749.80

111,169.80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

93,420.000

17,749.800

111,169.800

Data: 12.03.2020


întocmit, ing. Calancea Darius


Beneficiar/lnvestitor, Municipiul Brăila

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 6: Strada Ceahlăului

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                              6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări_________________01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.05

3,500.00

175.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

1.00

850.00

850.00

TOTAL FARA TVA

1,025.00

Obiect

6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

230.00

25.00

5,750.00

2

I2

Umpluturi

MC

16.00

45.00

720.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

4.00

50.00

200.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

360.00

11.00

3,960.00

5

I5

Taiere arbori

BUC

2.00

250.00

500.00

6

I6

Strat de forma din balast

MC

36.00

90.00

3,240.00

TOTAL FARA TVA

14,370.00

Obiect

6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări_______________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

108.00

90.00

9,720.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

50.00

220.00

11,000.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

49.00

350.00

17,150.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

320.00

35.00

11,200.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

95.00

60.00

5,700.00

TOTAL FARA TVA

49,070.00

Obiect

6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări_________________04. TROTUARE, ACCESE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

165.00

35.00

5,775.00

Număr proiect: 12/2019

Denumire proiect: Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea - etapa aii-a

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiect

Categoria de lucrări__________________05. SPATII VERZI

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SP1

Spatii verzi (umplutură cu pământ vegetal, 20 cm)

MP

45.00

15.00

675.00

TOTAL FARA TVA

675.00


2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

32.00

90.00

2,880.00

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

3.00

120.00

360.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

150.00

50.00

7,500.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

150.00

30.00

4,500.00

TOTAL FARA TVA

21,015.00

6 - Strada Ceahlăului

Obiect

6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări_________________06. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CA1

Racorduri DN200

ML

48.00

170.00

8,160.00

2

CA2

Guri de scurgere

BUC

4.00

1,500.00

6,000.00

TOTAL FARA TVA

14,160.00

Obiect

6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări_________________07. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

3.00

300.00

900.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje longitudinale

KM

0.05

3,500.00

175.00

3

SR3

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

24.00

40.00

960.00

TOTAL FARA TVA

2,035.00

Obiect

6 - Strada Ceahlăului

Categoria de lucrări_________________08. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

2.00

800.00

1,600.00

2

CX2

Ridicare/cob. la cota cămine racord

BUC

2.00

300.00

600.00

TOTAL FARA TVA

2,200.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

DEVIZUL OBIECTULUI

TVA 19%


Data: 12.03.2020


7 - Strada Cireșului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

467,445.00

88,814.55

556,259.55

4.1.1.

Obiectul 7: Strada Cireșului

467,445.00

88,814.55

556,259.55

1

Lucrări preliminare

2,610.00

495.90

3,105.90

2

Infrastructura drum

15,570.00

2,958.30

18,528.30

3

Suprastructura drum

236,635.00

44,960.65

281,595.65

4

Trotuare, accese

109,590.00

20,822.10

130,412.10

5

Spatii verzi

3,150.00

598.50

3,748.50

6

Canalizare

69,900.00

13,281.00

83,181.00

7

Semnalizare rutiera

6,790.00

1,290.10

8,080.10

8

Lucrări conexe

23,200.00

4,408.00

27,608.00

TOTAL I

- subcap. 4.1

467,445.00

88,814.55

556,259.55

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II

- subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

467,445.000

88,814.550

556,259.550

întocmit, ing. Calancea Darius S.C. INFRA PROJECT S.R.L.


Beneficiar/I nvestitor,

Municipiul Brăila


Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Obiectul 7: Strada Cireșului

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                              7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări_________________01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.26

3,500.00

910.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

2.00

850.00

1,700.00

TOTAL FARA TVA

2,610.00

Obiect

7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

1,150.00

25.00

28,750.00

2

I2

Umpluturi

MC

82.00

45.00

3,690.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

52.00

50.00

2,600.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

1,730.00

11.00

19,030.00

5

I5

Taiere arbori

BUC

6.00

250.00

1,500.00

6

I6

Strat de forma din balast

MC

173.00

90.00

15,570.00

TOTAL FARA TVA

71,140.00

Obiect

7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări_______________03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

S1

Strat inferior de fundație din balast

MC

525.00

90.00

47,250.00

2

S2

Strat superior de fundație din piatra sparta

MC

238.00

220.00

52,360.00

3

S3

Strat de legătură BAD22.4, 6cm

TO

235.00

350.00

82,250.00

4

S4

Strat de uzura BA16, 4cm

MP

1565.00

35.00

54,775.00

5

S5

Borduri 20x25

ML

525.00

60.00

31,500.00

TOTAL FARA TVA

236,635.00

Obiect                              7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări_________________04. TROTUARE, ACCESE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

TA1

Borduri 10x15

ML

750.00

35.00

26,250.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SP1

Spatii verzi (umplutură cu pământ vegetal, 20 cm)_______________________________________

MP

210.00

15.00

3,150.00

TOTAL FARA TVA

3,150.00

7 - Strada Cireșului


2

TA2

Strat de fundație din balast, 20 cm

MC

170.00

90.00

15,300.00

3

TA3

Strat din nisip, 2 cm

MC

17.00

120.00

2,040.00

4

TA4

Dala de beton, 12 cm

MP

825.00

50.00

41,250.00

5

TA5

Strat de uzura BA8, 3cm

MP

825.00

30.00

24,750.00

TOTAL FARA TVA

109,590.00

Obiect                              7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări                  05. SPATII VERZI

Obiect

Categoria de lucrări_________________06. CANALIZARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CA1

Canal colector DN250

ML

23.00

200.00

4,600.00

2

CA2

Cămin colector DN1000

BUC

2.00

4,500.00

9,000.00

3

CA3

Racorduri DN200

ML

190.00

170.00

32,300.00

4

CA4

Guri de scurgere

BUC

16.00

1,500.00

24,000.00

TOTAL FARA TVA

69,900.00

Obiect                              7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări_________________07. SEMNALIZARE RUTIERA

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

SR1

Semnalizare rutiera-indicatoare

BUC

10.00

300.00

3,000.00

2

SR2

Semnalizare rutiera-marcaje longitudinale

KM

0.26

3,500.00

910.00

3

SR3

Semnalizare rutiera-marcaje transversale

MP

72.00

40.00

2,880.00

TOTAL FARA TVA

6,790.00

Obiect

7 - Strada Cireșului

Categoria de lucrări_________________08. LUCRĂRI CONEXE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

CX1

Ridicare/cob. la cota cămine vizitare

BUC

11.00

800.00

8,800.00

2

CX2

Ridicare/cob. la cota cămine racord

BUC

48.00

300.00

14,400.00

TOTAL FARA TVA

23,200.00

Faza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)


DEVIZUL OBIECTULUI


TVA 19%


8 - Strada Ciucașului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fara TVA

TVA

Valoare cu TVA

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalatii

215,585.00

40,961.15

256,546.15

4.1.1.

Obiectul 8: Strada Ciucașului

215,585.00

40,961.15

256,546.15

1

Lucrări preliminare

2,120.00

402.80

2,522.80

2

Infrastructura drum

6,840.00

1,299.60

8,139.60

3

Suprastructura drum

105,325.00

20,011.75

125,336.75

4

Trotuare, accese

56,685.00

10,770.15

67,455.15

5

Spatii verzi

5,925.00

1,125.75

7,050.75

6

Canalizare

28,150.00

5,348.50

33,498.50

7

Semnalizare rutiera

4,140.00

786.60

4,926.60

8

Lucrări conexe

6,400.00

1,216.00

7,616.00

TOTAL I - subcap. 4.1

215,585.00

40,961.15

256,546.15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II - subcap. 4.2

0.00

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00

0.00

0.00

4.4

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0.00

0.00

0.00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

215,585.000

40,961.150

256,546.150

Zi

Data: 12.03.2020                                         întocmit, ing. Calancea Darius


S.C. INFRA PROJECT S.R.L.


Beneficiar/lnvestitor,

Municipiul BrăilaFaza de proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.)

LISTA DE CANTITATI NR. 1

cu cantitatile de lucrări estimative, pe categorii de lucrări, cu preturi

Obiect                              8 - Strada Ciucașului

Categoria de lucrări_________________01. LUCRĂRI PRELIMINARE

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

LP1

Pichetarea traseului

KM

0.12

3,500.00

420.00

2

LP2

Semnalizarea rutiera in timpul execuției lucrărilor

PS

2.00

850.00

1,700.00

TOTAL FARA TVA

2,120.00

Obiect

8 - Strada Ciucașului

Categoria de lucrări________________02. INFRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0

1

2

3

4

5

6

1

11

Săpătură in teren excedentar, teren foarte tare

MC

620.00

25.00

15,500.00

2

I2

Umpluturi

MC

43.00

45.00

1,935.00

3

I3

Demolări elemente din beton

MC

7.00

50.00

350.00

4

I4

Pregătire platforma

MP

760.00

11.00

8,360.00

5

I5

Taiere arbori

BUC

7.00

250.00

1,750.00

6

I6

Strat de forma din balast

MC

76.00

90.00

6,840.00

TOTAL FARA TVA

34,735.00

Obiect                              8 - Strada Ciucașului

Categoria de lucrări__03. SUPRASTRUCTURA DRUM

Nr. art.

Cod art.

Denumire articol

UM

Cantitate

Preț unitar (LEI)

Valoare (LEI)

0