Hotărârea nr. 23/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Maria” Brăila, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ZHOTAZEtAZREA ZNTR. 23

din31.01.2020

Privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Complexului Rezidențial „Sfânta Marfa” Brăila, Căminului pentru Persoane Vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru Persoane Vârstnice „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, pe anul 2020.

CONSILIUL LOCAL IVnrNTXOTPAIJ B3RLSLXXJA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Biroului Resurse Umane, rapoartele de specialitate ale Complexului Rezidențial „Sf. Maria”, Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” și Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art.10 și art.11 din Legea nr. 153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. (7) din O.U.G. nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificată prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAEASTE:

Art.1 Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Complexului Rezidențial „Sf. Maria”, Căminului pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” și al Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Apostoli Petru și Pavel” se stabilesc, la nivelul anului 2020, după cum urmează:

]

 • 1) Prin derogare de la principiul stabilirii salariului de bază prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, aprobat conform articolului 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 59/31.01.2018, pentru anul 2020, nivelul salariilor prevăzute în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2019 se menține în plată;

 • 2) Prin excepție de la prevederile pct. 1, în aplicarea art. 1 alin. (1) din H.G.R. nr. 935/2019, ultimele 3 poziții din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 11/31.01.2019 se modifică, după cum urmează:

  Funcția

  9

  Grad/Treapta profesională

  Nivelul studiilor

  Coeficient

  Salariu de bază

  Muncitor calificat

  IV

  M/G

  1,05

  2342

  Muncitor necalificat

  I

  M/G

  1,00

  2230

  II fără sporuri

  M/G

  1,00

  2230

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Biroul Resurse Umane și de către Complexul Rezidențial „Sf. Maria”, Căminul pentru persoane vârstnice „Lacu Sărat” și Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7                                      J                 9     7


EDUARD .4 HERERA PETRESCUCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

z