Hotărârea nr. 229/2020

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A JNTR. 229 din29.04.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020.

CONTSILIVL LOCAL MUXICIjPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 5/2020 legea bugetului de stat pe anul 2020, H.G. nr. 962/2019 privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, precum și pentru prorogarea unor termene, precum și O.M.S. 858/2012 privind stabilirea modalității de transmitere și raportare a execuției bugetului de venituri și cheltuieli în vederea monitorizării cheltuielilor spitalelor publice, cu modificările și completările ulterioare, Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României si H.C.L.M. nr. 73/20.02.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-7, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev.O

JUDEȚUL: BRAILA

Unitatea administrativ-teritorială:SPITALULDE PSIHIATRIE SF. P. iTELIMON BRAILA

, A ANEXAI la HCLM


Formular:      11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - VENITURI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILO R

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

Trim l

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+0

00.01

42197.00

10030.96

11508.44

10173.70

10483.90

58356.00

61911.00

61166.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

20755.00

4870.46

5547.94

5013.20

5323.40

32258.00

35312.00

38507.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SER\

00.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.

15.10

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.V

00.12

20755.00

4870.46

5547.94

5013.20

5323.40

32258.00

35312.00

38507.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.1

00.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1 (

30.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri (co

30.10.05

Alte venituri din concesiuni si

30.10.05.30

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.

30.10.08

Venituri din dividende de la a

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

L^lVILULUI 1 LLx      IO OLJL/IL^LO^IILz ^>1

companiile naționale și

C»                                        | z-s Z-<.     14-Z-» |

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comur

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venitur

din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

jAlte venituri diri dobânzi          ___

31.10.03

i 0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

2^/55.00

4870.46

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.

14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+3

33.10

20755.00

4870.46

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

mediului

33.10.09

Contribuția de intretinere a persoanele

33.10.13

Contribuția elevilor si studentilor pentr

33.10.14

Venituri din valoriticarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

veriiiun curi seiuari si speuiacuie școlare, manifestări culturale, artictiro ei ennrtiwp

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

18084.16

4239.66

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2261.60

560.80

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0.00

Venituri din contractele incheiate cu ir

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si

-33.10.50

409.24

70.00

Venituri din taxe administrative, eliberări pe

34.10

Alte venituri din taxe administrative, e

134.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.5

(35.10

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 +

37.10

0.00

0.00

5547.94

501o.^0

5323.40

32258.00

35312.00

38507.00

5547.94

5013.20

5323.40

32258.00

35312.00

38507.00

4825.30

4354.60

4664.60

30277

33151

36130

583.40

558.60

558.80

1966

2145

I

2361

15

16

16

139.24

100.00

100.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■ r

Donații și sponsorizări

i

37.10.01

00

funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului

37.10.03

-389.24

-50.00

Vărsăminte din secțiunea de funcțions

37.10.04

389.24

50.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 3,

39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri a

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bun

39.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+4

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0.00

0.00

bume uiinzate“amrexceaeniaranuiui precedent pentru efectuarea de rhpltilipii fr.nd

40.10.15

0.00

0.00

Sume-utilizate de administrațiile locale din PYrprlpntiiI anului nrpppHpnt

40.10.15.01

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului orecedent

40.10.15.02

0.00

oume pnmiieiTi cauiui iiieudiiibniuiui Hprnntării rprprilnr Hp nlată*\

40.10.16

0.00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

41.10.06

X

X

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

21442.00

5160.50

MUDVErM III Ut LA ALTtTMIVtLt ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

a o mu.A9 im

00.18

21442.00

5160.50

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.10.11 +42.10.39+42.10.43+42.10.62)

42.10

0.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru

42.10.11

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

42.10.39

Sume primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

i

oui ne diuuaie uni uuyeiui ue sidi aferente corecțiilor financiare

42.10.62

I

(cod

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10

43.10

21442.00

5160.50

-139.24

-100.00

-100.00

139.24

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

X

X

X

X

X

X

5960.50

5160.50

5160.50

26098.00

26599.00

22659.00

5960.50

5160.50

5160.50

26098.00

26599.00

22659.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5960.50

5160.50

5160.50

26098.00

26599.00

22659.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

300.00

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

500.00

0.00

finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16.01 +43.10.16.02+43.10.16.0 3)

43.10.16

0.00

0.00

către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0.00

către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

43.10.16.02

0.00

0.00

oui i ie um uuyciui ucoicti către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

0.00

Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17

0.00

0.00

ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii

43.10.17.01

0.00

---------------------r.,, ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

43.10.17.02

0.00

ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

0.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

0.00

X

ouuveum ani uagetui fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor

43.10.33

20642.00

5160.50

i

300.00

500.00

0.00

0.00

940.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3800.00

4100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3800.00

4100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5160.50

5160.50

5160.50

21358.00

21999.00

22659.00

bume pnmne ae ia ut/aiuaonaiornn contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.1

0.17+45 A0.18+45.10.19+45 10.20+45.10.21)

45.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*)

45.10.01

Sume primite în contul plăților

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.02.01 +45.10.02.02+45.10.02.0 3)*)

45.10.02

Sume primite în contul plăților

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.03.01 +45.10.03.02+45.10.03.0

45.10.03

Sume primite în contul plăților

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*)

45.10.04

Sume primite în contul plăților

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01 +45.10.05.02+45.10.05.0

45.10.05

Sume primite în contul plăților

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03)*)

45.10.07

Sume primite în contul plățilo

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03)*)

45.10.08

I

Sume primite în contul plăților

45.10.08.01

X

X

X

>

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

. . ... perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 +

45.10.15

Sume primite în contul plăților

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16

Sume primite în contul plăților

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01 +45.10.17.02+45.10.17.0

45.10.17

Sume primite în contul plăților

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul tmanciar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.0

45.10.18

Sume primite în contul plăților

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

r i uy i ai roman jdicnorit-

IUI UU UUU^JUI dl U U'IVUUdl IU

/azand reducerea

atilrxr arAnnmira ci cocinia in

45.10.19

Sume primite în contul plăților

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

mecani ^LR_-in22

ț.dteiimccfpeniiu

smele financiare SEE (cod n n-iu-Ac; -in on         -in on n

45.10.20

Sume primite în contul plățilo

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

ronaui bilatera finanris

naționarpenircrreiațn le aferent mecanismelor

ire_SEE_îc.nri

45.10.21

Sume primite în contul plățilo

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.21.02

X

X

i

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

41307.76

9980.96

10869.20

10073.70

10383.90

53616.00

57311.00

61166.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

20365.76

4820.46

5408.70

4913.20

5223.40

32258.00

35312.00

38507.00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERV

00.10

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15/

15.10

Impozit pe spectacole

15.10.01

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14

00.12

20365.76

4820.46

5408.70

4913.20

5223.40

32258.00

35312.00

38507.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.1

00.13

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.1 C

30.10

Venituri din concesiuni si inchirieri (co

30.10.05

Alte venituri din concesiuni si

30.10.05.30

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.

30.10.08

Venituri din dividende de la al

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

L7ivraeTn.e_Qtj_rcr&oț7ieicipîe_și companiile naționale și

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comur

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

20365.76

4820.46

5408.70

4913.20

5223.40

32258.00

35312.00

38507.00

activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 +

33.10

20755.00

4870.46

5547.94

5013.20

5323.40

32258.00

35312.00

38507.00

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

mediului

33.10.09

Contribuția de intretinere a persoanei

33.10.13

Contribuția elevilor si studentilor pentr

■33.10.14

Venituri din varorîticarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale,

33.10.19

Venituri din cercetare

33.10.20

v er ura i rarrruut iu cmieiennui leiaie^ca casele de asigurări sociale de

33.10.21

18084.16

4239.66

direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

2261.60

560.80

direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0.00

Venituri din contractele încheiate cu in

33.10.32

Alte venituri din prestări de servicii si e

33.10.50

409.24

70.00

Venituri din taxe administrative, eliberări pe

34.10

Alte venituri din taxe administrative, el

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.5(

35.10

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01 +37.10.03+37.10.50)

37.10

-389.24

-50.00

Donații și sponsorizări

37.10.01

varsaminte onTsecuunea ere funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-389.24

-50.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+4

00.16

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0.00

0.00

bume utilizate om exceaentui anuiar^ precedent pentru efectuarea de nheltuielUnod 40,1.0J.5JTU

40.10.15

0.00

0.00

Sume utilizate de administrațiile locale din ptYmrlenfi il anului nrararlant

40.10.15.01

0.00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

oume om exceoemui anuiui precedent pentru acoperirea golurilor țpmnnrarp Hp ra<să**1__

41.10.06

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

20942.00

5160.50

4825.30

4354.60

4664.60

30277

33151

36130

583.40

558.60

558.80

1966

2145

2361

15

16

16

139.24

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

-139.24

-100.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

-139.24

-100.00

-100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5460.50

5160.50

5160.50

21358.00

21999.00

22659.00

OU O V tzIM 1 11 O C LH ML 1 C NIVCL tZMLC

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

A9 -tnx/iQ im

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.1*

00.18

42.10

20^42.00

5160.50

5460.50

5160.o0

I

5160.50

21358.00

21999.00

22659.00

Subvenții de la bugetul de stat pentru

42.10.11

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau

42.10.43

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

20942.00

5160.50

5460.50

5160.50

5160.50

21358.00

21999.00

22659.00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

0.00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

300.00

300.00

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0.00

Subvenții din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate pentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

20642.00

5160.50

5160.50

5160.50

5160.50

21358.00

21999.00

22659.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10) -TOTAL

00.01 SD

889.24

50.00

639.24

100.00

100.00

4740.00

4600.00

0.00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

389.24

50.00

139.24

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

389.24

50.00

139.24

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

00.14

389.24

50.00

139.24

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri voluntare, altele decât subvenții

37.10

389.24

50.00

139.24

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționa

37.10.04

389.24

50.00

139.24

100.00

100.00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 3

d39.10

Venituri din valorificarea unor bunuri e

i39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bun

39.10.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

|      0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

soirreTtnizaTe’aiiT'exceaenKiraniiini precedent pentru efectuarea de cheltiiielLLcQd_4Ql1_0J5Ap2l__

40.10.15

.00

0.00

0.00

0.1

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume utilizate ae administrațiile locale din PYrpHontiil anului nracaHant

40.10.15.02

0.00

sume primue in caarui mecanTsTnuiur decontării cererilor de nlată*l

40.10.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

4740.00

4600.00

0.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

4740.00

4600.00

0.00

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.3J

42.10

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau

42.10.39

aferente corecțiilor financiare

42.10.62

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

500.00

0.00

500.00

0.00

0.00

4740.00

4600.00

0.00

ouuvciiții vin i uuycicic iul/CJic pci iu u finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

500.00

500.00

0.00

940.00

500.00

0.00

bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3800.00

4100.00

0.00

către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în

43.10.16.01

0.00

către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor

43.10.16.02

0.00

0.00

0.00

3800.00

4100.00

wvivat.

către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

43.10.16.03

0.00

Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii

43.10.17.01

0.00

ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.02

0.00

ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

43.10.17.03

0.00

<JUUVk/l IUI     TU UI II I0UIUUUU UI U11U» U/

destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.1

45.10

Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

45.10.01

Sume primite în contul plăților

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

ronouroociarturopean^coo

45.10.02.01 +45.10.02.02+45.10.02.0

45.10.02

Sume primite în contul plăților

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.03.01 +45.10.03.02+45.10.03.0

45.10.03

Sume primite în contul plăților

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltare Rurala( cod

45.10.04.01 +45.10.04.02+45.10.04.0

45.10.04

Sume primite în contul plăților

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

"ronuui

45.10.0

3) *)

Euiupeari ut; rt2suuii\ cou 5.01 +45.10.05.02+45.10.05.0

45.10.05

Sume primite în contul plăților

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățile

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03) *)

45.10.07

Sume primite în contul plățile

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03) *)

45.10.08

Sume primite în contul plăților

45.10.08.01

X

I X

X

/

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

rrograr perioade

45.10.1f

ie comunitare imaniate in 12007-2013 (cod 5.01 +45.10.15.02 +

45.10.15

Sume primite în contul plăților

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.0

45.10.16

Sume primite în contul plăților

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.0

3)‘)

45.10.17

Sume primite în contul plăților

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

iviecamsmui imanciai norvegian țcou

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.0 _

45.10.18

Sume primite în contul plăților

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

TTograr roman econorr JLlniuniL

nun ae cooperare eivenano-/izand reducerea disparitatilor lice si sociale in cadrul Enronene extinse (cod_______

45.10.19

Sume primite în contul plățilo

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asisien mecani 45_10 2

țaierm ica“pernru

smele financiare SEE (cod n 01+4^ 10 20 02+4S 10 20 o

45.10.20

Sume primite în contul plățilo

r 45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plățilo

r 45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

ronournaponarpeiiuu reiati---

bilaterale aferent mecanismelor finanr.iarp SPP Zcnrl

45.10.21

Sume primite în contul plăților

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

COMITET DIRECTOR

JUDEȚUL: BRAILA

ANEXA 2 la HCLM


Unitatea administrativ-teritorială:SPITALUL DE PSIHIATRIE SF. ANTELIMON BRAILA

Formular:       11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL

SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021 - 2022 CHELTUIELI

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

51630

0

13163.96

13708.44

12273.7

12483.9

58356

61911

61166

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței națione

= 61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

51630

0

13163.96

13708.44

12273.7

12483.9

58356

61911

61166


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,


DIRECTOR ÎNGRIJIRI, AS.PR.LIC. PUIA ANGELICA

Invatamant (cod                                                1

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

51630

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

51630

Spitale generale

66.10.06.01

51630

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

I

0

13163.96

13708.44

12273.7

12483.9

58356

61911

61166

0

13163.96

13708.44

12273.7

12483.9

58356

61911

61166

0

13163.96

13708.44

12273.7

12483.9

58356

61911

61166

Case de cultura

67.10.03.06

I

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.0

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)

70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

I

1

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.0

74.10.05

Salubritate

74.10.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod

80.10.01)

80.10

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si c

80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

Camere agricole

83.10.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

Silvicultura

83.10.04

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.10.50

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

-9433.00

0.00

-3133.00

-2200.00

-2100.00

-2000.00

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-8631.50

0.00

-2631.50

-2000.00

-2000.00

-2000.00

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

-801.5

0

-501.5

-200

-100

0

0

0

0

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

55.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.501_

61.10

Din total capitol:

Ordine

jublica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței națions

61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

49939.26

0

12612.46

12869.2

12073.7

12383.9

53616

57311

61166

49939.26

0

12612.46

12869.2

12073.7

12383.9

53616

57311

61166

1

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

49939.26

0

12612.46

12869.2

12073.7

12383.9

53616

57311

61166

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

49939.26

0

12612.46

12869.2

12073.7

12383.9

53616

57311

61166

Spitale generale

66.10.06.01

49939.26

12612.46

12869.2

12073.7

12383.9

53616

57311

61166

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

I

r

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.'

+ 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

5

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.0

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.0

74.10.05

Salubritate

74.10.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

. „1

Din total capitol:

' l

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si c

80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

Camere agricole

83.10.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

Silvicultura

83.10.04

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

83.10.50

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT 98.10.96

98.10

-8631.50

0.00

-2631.50

-2000.00

-2000.00

-2000.00

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-8631.50

-2631.50

-2000.00

-2000.00

-2000.00

DEFICIT 1) 99.10.96

99.10

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

1690.74

0

551.5

839.24

200

100

4740

4600

0

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10)

50.10

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

Alte servicii publice generale

54.10.50

Partea a ll-a APARÂRE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

I

Ordinepublica si siguranța naționala ( cod                     r

61.10.03+61.10.05+61.10.50J

61.10

I

Din total capitol:

Ordine

ublica (cod 61.10.03.04)

61.10.03

Politie locala

61.10.03.04

Protecție civila si protecție contra incendiilor

61.10.05

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționa

61.10.50

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

1690.74

0

551.5

839.24

200

100

4740

4600

0

Invatamant (cod

65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11 +65.10.50)

65.10

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03

65.10.03

învățământ preșcolar

65.10.03.01

învățământ primar

65.10.03.02

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

învățământ secundar superior

65.10.04.02

Invatamant profesional

65.10.04.03

învățământ postliceal

65.10.05

învățământ nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

învățământ special

65.10.07.04

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11

65.10.11

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

1690.74

0

551.5

839.24

200

100

4740

4600

0

Din total capitol:

Bervicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

1690.74

0

551.5

839.24

200

100

4740

4600

0

Spitale generale

66.10.06.01

1690.74

551.5

839.24

200

100

4740

4600

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

Servicii de sanatate publica

66.10.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03.11 +67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

Muzee

67.10.03.03

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

Case de cultura

67.10.03.06

Cămine culturale

67.10.03.07

Universități populare

67.10.03.09

Presa

67.10.03.10

Edituri

67.10.03.11

Centre culturale

67.10.03.14

Grădini botanice

67.10.03.15

Alte servicii culturale

67.10.03.30

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

Sport

67.10.05.01

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

Asigurări si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități ( cod 68.10.05.0

68.10.05

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

Crese

68.10.11

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)

68.10.50

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod                     i

70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării

74.10.03

Protecția biosferei si a mediului natural

74.10.04

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.0

74.10.05

Salubritate

74.10.05.01

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod

80.10.01)

80.10

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si c

80.10.01.30

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04+83.10.50)

83.10

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

Camere agricole

83.10.03.07

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

Silvicultura

83.10.04

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si van atoni

83.10.50

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor_______

84.10.50

Alte acțiuni economice ( cod 87.10.50)

87.10

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

-801.5

0

-501.5

-200

-100

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

-801.5

-501.5

-200

-100

DEFICIT1’ ( 99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

COMITET DIRECTOR

MANAGER,                             DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec. CRITA BOGDAN MARIAN               Ec.DOBRESCU BEATRICE

v\                           r\Jfi

nil

>/•                         /

V' .s î    'i /                                                   1

DIRECTOR MEDICAL             DIRECTOR ÎNGRIJIRI,

Dr. GAVRILESCU ANDREIA     As.Pr. PUIA ANGELICA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


JUDEȚULBRAILA

Unitatea administrativ - teritorială :BRAILA

ANEXA 3 la HCLM nr..^^Z.^...Q^..x?24>2s


Instituția publică: SPITALUL DE PSIHIATRIE SF.PANTELIMON BRAILA

Formular:    11/06

mii lei


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2021

2022

2023

TOTAL

din care credite bugetare destinate stinaerii

Trim 1

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

51630.00

13163.96

13708.44

12273.70

12483.90

58356.00

61911.00

61166.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

49939.26

12612.46

12869.20

12073.70

12383.90

53616.00

57311.00

61166.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+

01

49939.26

12612.46

12869.20

12073.70

12383.90

53616.00

57311.00

61166.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod

10.01+10.02+10.03)

10

36522.70

9000.80

9484.50

9018.80

9018.60

39969.00

42944.00

46161.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

35132.00

8779.00

8759.00

8797.00

8797.00

38535.00

41501.00

44708.00

Salarii de baza

10.01.01

20560.00

5140.00

5140.00

5140.00

5140.00

21912.00

23668.00

25566.00

Indemnizație de conducere

10.01.03

0.00

Spor de vechime

10.01.04

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

9208.00

2283.00

2283.00

2321.00

2321.00

10383.00

11217.00

12120.00

Alte sporuri

10.01.06

2952.00

738.00

738.00

738.00

738.00

3272.00

3534.00

3816.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Indemnizație de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent platii cu ora

10.01.11

480.00

120.00

120.00

120.00

120.00

527.00

569.00

615.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01.12

20.00

20.00

23.00

25.00

27.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocatii pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0.00

Alocatii pentru locuințe

10.01.16

T00

Indemnizația de hrana

10.01.17

1+56.00

364.00

364.00

364.00

364.00

1479.00

1479.00

1481.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

456.00

114.00

114.00

114.00

114.00

939.00

1009.00

1083.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02

10.02

503.70

0.00

503.70

0.00

0.00

583.00

583.00

583.00

Tichete de masa*)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si far

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Vouchere

10.02.06

503.70

503.70

583.00

583.00

583.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

887.00

221.80

221.80

221.80

221.60

851.00

860.00

870.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

40.00

10.00

10.00

10.00

10.00

42.00

45.00

49.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de

10.03.04

0.00

Prime de asigurare viață plătite de

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

847.00

211.80

211.80

211.80

211.60

809.00

815.00

821.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

13096.56

3531.66

3304.70

2974.90

3285.30

13382.00

14089.00

14714.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01

20.01

4241.00

1183.90

962.40

961.60

1133.10

4468.00

4692.00

4909.00

Furnituri de birou

20.01.01

205.00

51.30

51.30

51.20

51.20

203.00

213.00

221.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

281.00

70.30

70.30

70.20

70.20

334.00

351.00

365.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1110.00

433.00

172.00

172.00

333.00

1003.00

1054.00

1105.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

485.00

102.00

141.00

141.00

101.00

534.00

561.00

588.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

60.00

15.00

15.00

15.00

15.00

33.00

35.00

37.00

Piese de schimb

20.01.06

20.00

5.00

5.00

5.00

5.00

41.00

43.00

45.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

104.00

26.00

26.00

26.00

26.00

116.00

122.00

125.00

funcțional

20.01.09

126.00

31.30

31.80

31.20

31.70

131.00

137.00

142.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

1850.00

450.00

450.00

450.00

500.00

2073.00

2176.00

2281.00

Reparatii curente

20.02

1083.00

471.00

70.50

71.00

470.50

2062.00

2165.00

2269.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

1800.20

450.00

450.10

450.10

450.00

1874.00

1968.00

2062.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1800.20

450.00

450.10

450.10

450.00

1874.00

1968.00

2062.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01

20.04

3501.40

616.10

1273.10

1006.10

606.10

2273.00

2385.00

2500.00

Medicamente

20.04.01

1810.00

460.00

450.00

450.00

450.00

1707.00

1792.00

1878.00

Materiale sanitare

20.04.02

"29.40

53.10

670.10

453.10

53.10

213.00

223.00

234.00

Reactivi

20.04.03

144.00

36.00

36.00

36.00

36.00

141.00

148.00

155.00

Dezinfectant!

20.04.04

318.00

67.00

117.00

67.00

67.00

212.00

222.00

233.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.30)

20.05

2059.00

725.00

484.50

425.00

424.50

2104.00

2208.00

2314.00

Uniforme si echipament

20.05.01

650.00

230.00

160.00

130.00

130.00

367.00

385.00

403.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

662.00

233.00

163.00

133.00

133.00

306.00

321.00

337.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

747.00

262.00

161.50

162.00

161.50

1431.00

1502.00

1574.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0

20.06

24.00

7.00

7.00

5.00

5.00

42.00

44.00

46.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

24.00

7

7

5

5

42.00

44.00

46.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

20.00

5

5

5

5

20.00

21.00

22.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicatii si materiale documentare

20.11

4.00

1

1

1

1

11.00

12.00

12.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

14.26

4.26

4

3

3

174.00

183.00

192.00

Protecția muncii

20.14

29.70

8.4

7.1

7.1

7.1

74.00

78.00

81.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plati pentru finanțarea patrimoniului genetic al anin

20.18

realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilo

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumi

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumi

20.24.02

acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

40.00

10

10

10

10

4.00

5.00

5.00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

280.00

50.00

30.00

30.00

170.00

276.00

328.00

302.00

Reclama si publicitate

20.30.01

50.00

20

10

10

10

17.00

17.00

18.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

40.00

10

10

10

10

5.00

45.00

5.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturil

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

190.00

20

10

10

150

254.00

266.00

279.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.C

30.01

Dobânzi aferente datoriei publice interne dirc

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod

30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe dir

30.02.01

contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantat

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe loc

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.03+ 30.03.05)

30.03

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul c

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de p

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51 SF

Transferuri curente (cod

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+

51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39 +

51.01

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Finanțarea aeroporturilor de interes local

51.01.05

pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în

51.01.24

1 1 Ml IUI UI Ml 1 pi l« II IM UUIILIIUUJIU MU UUiyMI Ml 1 sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

i i di t»i ui i un i L)(jy t» it* luudic |^di in u finanțarea unităților de asistență socială și medico-sociale

51.01.39

finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

i idiisieiuii uni uuyereib luuaie puiiuu finanțarea camerelor agricole

51.01.49

clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

51.01.60

județului pentru finanțarea claselor de învățământ de masă organizate în unitățile

51.01.61

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55

55 SF

A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.54)

55.01

Alte transferuri curente interne

55.01.18

restante către furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficare

55.01.54

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod

55.02

Contribuții și cotizații la organisme internațio

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli soc

57.02.04

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

320.00

80.00

80.00

80.00

80.00

265.00

278.00

291.00

Burse

59.01

9.00

I

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile ne

59.02

0.00

Programe pentru tineret

59.08

0.00

Asociatii si fundatii

59.11

0.00

Susținerea cultelor

59.12

0.00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

0.00

Despăgubiri civile

59.17

0.00

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

0.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

0.00

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combate

59.30

0.00

Sume alocate pentru sprijinirea construirii de locuir

59.35

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neicadrats

59.40

320.00

80.00

80.00

80.00

80.00

265.00

278.00

291.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

Rambursări de credite externe (cod

81.01.01 +81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

de ordonatorii de credite

81.01.01

garantare

81.01.02

publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice e>

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.0

81.02

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice in

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei pub

81.02.05

”111 LI

PREC

CURE

lL XIX PLAI I EFEC I UAI E IN ANII EDENTI SI RECUPERATE IN ANUL :NT(85.01)

85

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

0.00

Deficit

93.01.96

93.01

_____________________________________I

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)

1690.74

551.50

839.24

200.00

100.00

4740.00

4600.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.

51.02

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la s

51.02.12

finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

publice

51.02.29

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12 + 55.01.13

+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)

55.01

Programe cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe comunitare

55.01.07

Programe PHARE și alte programe cu finanț

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agentilor economici cu capital d(

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile

55.01.42

Investiții ale regiilor autonome aeroportuare,

55.01.56

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07 + 56.08 + 56.15 la 56.18 +56.25+56.27+56.28)

56

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR ) (56.01.01 la 56.01.03)

56.01

Finanțarea națională

56.01.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.01.02

Cheltuieli neeligibile

56.01.03

(56.02.01 la 56.02.03)

56.02

Finanțarea națională

56.02.01

***

Finanțarea externa nerambursabila

56.02.02

Cheltuieli neeligibile

56.02.03

la 56.03.03)

56.03

Finanțarea națională

56.03.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.03.02

Cheltuieli neeligibile

56.03.03

rrograme ain ronaui turopean agricol ue Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)

56.04

Finanțarea națională

56.04.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.04.02

Cheltuieli neeligibile

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05.01 la 56.05.03)

56.05

Finanțarea națională

56.05.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.05.02

Cheltuieli neeligibile

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07.01 la 56.07.03)

56.07

Finanțarea națională

56.07.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.07.02

Cheltuieli neeligibile

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08.01 la 56.08.03)

56.08

Finanțarea națională

56.08.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.08.02

Cheltuieli neeligibile

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15.01 la 56.15.03)

56.15

Finanțarea națională

56.15.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.15.02

Cheltuieli neeligibile

56.15.03

la 56.

6.03)

56.16

Finanțarea națională

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.16.02

Cheltuieli neeligibile

56.16.03

Mecanismul financiar SEE (56.17.01 la 56.17.03)

56.17

Finanțarea națională

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.17.02

!

Cheltuieli neeligibile

56.17.03

Mecanismul financiar norvegian (56.18.01 la

56.18.03)

56.18

Finanțarea națională

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.18.02

Cheltuieli neeligibile

56.18.03

. ----------

reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25.01 la

56.25

Finanțarea națională

56.25.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.25.02

Cheltuieli neeligibile

56.25.03

SEE (56.27.01 la 56.27.03)

56.27

Finanțarea națională

56.27.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.27.02

Cheltuieli neeligibile

56.27.03

mecanismelor financiare SEE (56.28.01 la

56.28.03)

56.28

Finanțarea națională

56.28.01

Finanțarea externa nerambursabila

56.28.02

Cheltuieli neeligibile

56.28.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1690.74

551.50

839.24

200.00

100.00

4740.00

4600.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

1690.74

551.50

839.24

200.00

100.00

4740.00

4600.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1190.74

551.50

339.24

200.00

100.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

transport

71.01.02

1140.74

501.50

339.24

200.00

100.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

50.00

50.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

500.00

500.00

0.00

4740.00

4600.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTAI

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8

81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

X

X

X

X

<

X

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

COMITET DIRECTOR


MANAGER,                        DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,        DIRECTOR MEDICAL                      DIRECTOR ÎNGRIJIRI,

EC. CRITA BOGDAN MARIAN          EC.DOBRESCU BEAȚRICE                  DR. GAVRILESCU ANDREIA MARIANA AS.PR.LIC. PUIA ANGELICA

cit-       t

SPITALUL7^                              *

//$     CE     Tr\

- PSIHIATHîE nj| ll^'SF.PANTELlMCN’?/; WO brăila /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

flp        5^7

V
Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila


ANEXA4   .    „

la HCLM nr..^s2j../^


SOLICITĂRILE UNITĂȚILOR SANITARE DIN RETEUA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2020 Sanatate - Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii


var 3

mii lei

Nr. crt.

Denumire

Valoare solicitata

ART/AL

1

Sistematizare pe verticala, Calea Calarasilor nr.59

( DALI, proiectare si execuție ) investiție in regim multianual 1.250 mii lei

500

71.03

total

500

Manager, ec. Crita Bogdan Marian Director financiar contabil ec. Dobrescu Beatrice Director medical,


dr. Gavrilescu Andreia Director îngrijiri, As.pr. lic.Puia Angelica Tincuta
0

500.00

500Spitalul de Psihiatrie Sf. Pantelimon Braila


,             ANEXA 5

la HCLM


LISTA BUNURILOR PROPUSE A FI ACHIZIONATE IN ANUL 2020

DIN VENITURI PROPRII LA CERERE

DIN FOND DE DEZVOLTARE / INCASARI AN CURENT
var 3                                                                                                          mii lei

Nr. crt.

Unitate sanitară

Nominalizare

ART.CTB

NUMĂR

PREȚ

VALOARE

1

Spital de Psihiatrie "Sf.Pantelimon" Braila

Aparat automat de electroforeza

71.01.02

1

70

70

2

Aparat automat de biochimie

71.01.02

1

200

200

3

Boiler apa calda 5000 I

71.01.02

1

70

70

4

Grup pompare rezervor apa potabila ( soseaua Baldovinesti nr.53)

71.01.02

1

30

30

5

Grup pompare rezervor acumulare cazan abur ( Calea Calarasilor nr.59)

71.01.02

1

50

50

6

Programe informatice

71.01.02

*

130

7

Licențe antivirus, Windows, certificate digitale, licențe program

71.01.30

50

TOTAL

1 / rT c5A

600

Sef serv-tetimc', I ng^DâhutZȘpf ron[^-

Centralizare articoj/aliniat

71.01.02 .X 550

71.01.30-'-'^       50


LISTA BUNURILOR PROPUSE A FI ACHIZIONATE IN ANUL 2020 DIN EXCEDENTUL REALIZAT DE UNITĂȚILE SANITARE PUBLICE IN BAZA CONTRACTELOR DE SERVICII MEDICALE ÎNCHEIATE CU CASELE DE ASIGURĂRI DE


SANATATE, FOND DE DEZVOLTARE, CONF. LEGII 95/2006 ACTUALIZATA var 3                                                                                                mii lei

Nr. crt.

Nominalizare

ART.CTB

Număr

PU

VALOARE

1

Pompa circuit incalzire (CT Calea Calarasilor nr.59)

71.01.02

1

10

10

2

Pompe circulatie/omogenizare incalzire ( Sos. Baldovinesti nr.53)

71.01.02

2

7.5

15

3

Vas expansiune 500 I

71.01.02

2

2.5

5

4

Banda transportoare saci radacinoase

71.01.02

1

8

8

5

Container monobloc grupuri sanitare

71.01.02

1

19

19

J

Pat spital electric cu sistem de cântărire

71.01.02

2

10

20

7

Elevator cu senile pentru transport pe scări

71.01.02

3

14

42

8

Aparat aer condiționat

71.01.02

4

15

60

9

Defibrilator

71.01.02

1

5

5

10

Elevator pentru pacienti imobilizati

71.01.02

4

10

40

11

Hota cu exhaustor

71.01.02

1

50

50

12

Instalație dedurizare CT

71.01.02

1

30

30

13

Manechin pentru practica

71.01.02

1

10

10

14

Nebulizator

71.01.02

2

25

50

15

Soba gătit inox

71.01.02

1

80

80

16

Targa ambulanta

71.01.02

2

8

16

17

Sistem calcul

71.01.02

2

5

10

18

Echipament video DVR 32 ch

71.01.02

4

3

12

19

Switch de rețea fibra optica

71.01.02

4

4

16

20

Sursa neintreruptibila UPS 3KVA

71.01.02

4

4

16

21

Laptop

71.01.02

4

5

20

22

Unitate centrala

71.01.02

1

5

5

23

Dulap alb metalic

71.01.02

1

3

3

'4

Frigider

71.01.02

4

3

12

Z5

Troliu/ caruciuor medicamente

9

4

36

Total

590Manager,               ;                 |

ec. Crita Bogdan Marian Q__/}/

Director financiar contabil, 7 -■ ‘ ec. Dobrescu Beatrice          . ;-'v '

Director medical,        V      ______ ,

dr. Gavrilescu Andreia Majiana          /W

Director îngrijiri,           *            t fr

As.pr. lic.Puia Angelica Tincuta

PREȘE^HJ

Sef serv.tefjnic, Ing. Damrtafeofroni

art.71.01.02 =/^9o/ei

*

E DE
Anexa nr.7

la Hotarare CLM y din 2-3 / . <7

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE POSTURI, AL FONDULUI DE SALARII PENTRU ANUL 2020 DENUMIRE INSTITUȚIE PUBLICA

Categorii de personal

Nr. total de posturi

Fond de salarii (mii lei) din care:

Salarii de baza (mii lei)

Funcții publice

0

0

0

Personal contractual

A) Posturi aprobate stat personal

428

45000

27000

din care:

Posturi ocupate si posturi necesare a fi scoase la concurs pentru buna desfășurare a activitatii in anul 2020

347

36522.7

20560

TOTAL

0

0

0Director financiar c ec.Dobrescu Beatridfe

Sef Birou ec. Ichim Monica