Hotărârea nr. 226/2020

Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA NR. 226 din 29.04.2020

Privind: Declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante.

CONSILIUL ILOCjSUU MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa domnului consilier local municipal George - Marius Caranica;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, Legii nr.31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr.542/29.11.2017, H.C.L.M. nr.488/24.09.2018, H.C.L.M. nr. 100/2019, H.C.L.M. nr. 203/2019, H.C.L.M. nr. 274/2019, H.C.L.M. nr. 275/2019 si H.C.L.M. nr. 495/2019

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 -2022, pentru 2 posturi vacante.

Art.2 Se aprobă Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Profilul și Matricea Consiliului de Administrație, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se aprobă Anunțul privind selecția membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII ,’,ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, conform anexei nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Se aprobă Graficul procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII „ECO” S.A. BRĂILA, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, conform anexei nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Se împuternicește Primarul Municipiului Brăila, domnul Viorel -Marian Dragomir, pentru a desemna prin dispoziție, membrii Comisiei de selecție și Comisiei de contestație pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al societății „ECO” S.A. Brăila.

Art.7 Se acordă mandat special reprezentantului Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „ECO” S.A. Brăila, domnul Caranica George - Marius, pentru numirea a 2 administratori provizorii în Consiliul de Administrație, mandatul 2018 - 2022, începând cu data de 01.06.2020 și până la data finalizării procedurii de selecție, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și reprezentantul Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea „ECO” S.A. Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

Anexa nr. 1 la H.C.L.M.

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C. ECO S.A. Brăila

Municipiul Brăila - autoritatea publică tutelară a întreprinderii publice S.C. Eco S.A. Brăila, a întocmit prezenta Scrisoare de așteptări privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație a S.C. Eco S.A. Brăila, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și cu prevederile H.G.R. nr.722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, pentru două posturi ocupate în prezent de administratori provizorii, mandatul 2018 - 2022.

Scopul Scrisorii de așteptări:

 • - definește obiectivele scoietății Eco S.A. Brăila și așteptările autorității publice tutelare;

 • - constituie cadrul de bază pentru întocmirea declarației de intenție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație, admiși în lista scurtă.

I. Prezentarea societății Eco S.A. Brăila

Societatea Eco S.A. Brăila, persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, strada Danubiului, nr.5, a fost înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.35/31.03.1998.

Societatea Eco S.A. Brăila este organizată și funcționează ca o societate comercială pe acțiuni, în conformitate cu legislația română aplicabilă și a Actului Constitutiv al societății, structura acționariatului fiind următoarea:

Nr.crt.

Acționar

o/

/o

1

Muncipiul Brăila

99,5427778396

2

Tracon S.R.L. Brăila

0,2286130568

3

Athena Grecia S.A.

0,2286091036

 • 1. Legislație/reglementări locale ce reglementează activitatea societății:

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 101/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112/2007 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea, modificarea și optimizarea tarifelor serviciilor de salubrizare;

 • - Legea nr.31/ 1990, republicată, legea societăților;

 • - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - Hotărârea nr. 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G.nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

 • - H.C.L.M. nr.509/2019 privind modificarea Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila aprobat prin H.C.L.M. nr.54/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 • 2. Descrierea activităților prestate de societatea Eco S.A. Brăila

Societatea Eco S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate - Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licența de operator al serviciului public de salubrizare nr.4779/2019, și ca obiect secundar de activitate - Extragere și comercializare piatră - granit, deținând licența de exploatare a Carierei Măcin nr. 924/1999.

 • 2.1 Activitatea de salubrizare

Societatea Eco S.A. Brăila își desfășoară activitatea de operator al serviciului public de salubrizare în baza Contractului de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor și a Regulamentului serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila, deservind aproximativ o treime din suprafața Municipiului Brăila, cu utilizatori persoane fizice și persoane juridice - operatori economici, instituții publice.

Serviciul public de salubrizare, delegat societății Eco S.A. Brăila, cuprinde următoarele activități:

 • - colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori;

 • - colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;

 • - organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor municipale;

 • - sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare;

 • - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • - curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

 • 2.2 Activitatea de exploatare a Carierei Macin

Societatea Eco S.A. Brăila deține Licența de exploatare nr. 924/1999 pentru Cariera Măcin -valabilă până în anul 2025, și are concesionată de la Primăria Măcin suprafața de 196.700 mp pe perioada licenței, suprafață aflată în perimetrul: Derea - Anton - Suluk - Izvoarele Măcin -Localitatea Măcin.

Societatea Eco S.A. Brăila poate produce și livra, la comandă, piatră brută și sorturi de piatră concasată 0-63 mm; 63 - 120 mm.

 • 3. Administrarea și conducerea societății Eco S.A. Brăila

Structurile de guvernantă corporativă ale societății Eco S.A. Brăila sunt:

 • - Adunarea Generală a Acționarilor

 • - Consiliul de Administrație

 • - Directorul General.

 • 3.1 Consiliul de Administrație

Societatea Eco S.A Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor.

Conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Eco S.A. Brăila, acesta fiind de 4 ani.

Consiliul de Administrație trebuie să aibă o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește experiența profesională, asigurând o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu.

Atribuțiile de bază ale Consiliului de Administrație: 9                                                                                                                                  9

 • - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

 • - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

 • - supravegherea activității directorilor;

 • - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • - aprobarea organigramei și statelor de funcțiuni ale societății;

 • - aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al societății, precum și a contractului colectiv de muncă;

 • - aprobarea, în condițiile legii, dobândirii de bunuri pentru societate sau înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul societății;

 • - mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate;

 • - adoptă un cod de etică în termen de 90 de zile de la data numirii.

Principiile care guvernează conduita profesională a membrilor Consiliului de Administrație al societății Eco S.A. Brăila sunt următoarele:

 • a) Prioritatea interesului societății - principiu conform căruia membrii Consiliului de Administrație au obligația de a considera interesul acesteia mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuțiilor funcției.

 • b) Asigurarea egalității de tratament a clienților - membrii Consiliului de Administrație ai societății au obligația de a aplica același regim juridic oricărui colaborator în situații identice sau similare.

 • c) Imparțialitate și nediscriminare - în deciziile care influențează relațiile cu partenerii (clienți, selectarea și gestionarea furnizorilor, relațiile cu comunitatea și instituțiile care o reprezintă), membrii Consiliului de Administrație trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naționalitate, opinii politice sau confesiune a acestora și să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură.

 • d) Libertatea gândirii și exprimării - este principiul conform căruia membrii Consiliului de Administrație pot să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri.

 • e) Onestitate, cinste și corectitudine - în contextul activităților lor profesionale, membrii Consiliului de Administrație trebuie să respecte, cu maximă seriozitate, atât legislația în vigoare, cât și codul etic și regulamentele interne. Urmărirea intereselor societății nu va fi sub nici o formă utilizată drept justificare a unui comportament necinstit. în îndeplinirea atribuțiilor, membrii Consiliului de Administrație trebuie să fie de bună credință și să acționeze pentru îndeplinirea conformă a acestora.

 • f) Conduită adecvată în cazul unui posibil conflict de interese — pe parcursul desfășurării oricărei activități trebuie evitate acele situații în care părțile implicate se află sau par să se afle în conflict de interese. Aceasta include nu numai situația în care membrii Consiliului de Administrație urmăresc un interes care diferă de scopul pe care și l-a propus societatea sau de interesele partenerilor, ci și situații în care aceștia obțin un avantaj personal din fructificarea oportunităților de afaceri ale societății.

 • g) Confidențialitatea - membrii Consiliului de Administrație trebuie să garanteze confidențialitatea informațiilor care se află în posesia lor, și de a se abține de a accesa date confidențiale, exceptând situațiile în care s-a acordat o autorizare expresă și în conformitate cu legislația în vigoare. Suplimentar, se interzice membrilor Consiliului de Administrație să folosească informații confidențiale în scopuri care nu au legătură cu exercitarea activităților profesionale ale acestora.

 • h) Transparența și caracterul complet al informațiilor - membrii Consiliului de Administrație ai societății vor furniza informații complete, transparente, inteligibile și corecte,

 • i) astfel încât partenerii acesteia, în stabilirea relațiilor cu compania, să poată lua decizii independente și informate cu privire la interesele implicate, la alternativele și la orice consecințe semnificative ale acestora.

 • j) Calitatea serviciului - Activitățile societății au ca scop satisfacerea și protecția clienților săi, acordându-se o atenție deosebită oricăror solicitări care ar putea îmbunătăți calitatea serviciilor. Din acest motiv Consiliului de Administrație urmărește intensificarea activităților de investiții (dezvoltare) în vederea atingerii celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor prestate.

 • k) Respectarea legii - Consiliului de Administrație respectă Constituția și legile țării, urmărind respectarea lor și de către S.C. Eco S.A. Brăila.

 • 1) Spiritul de echipă - membrii Consiliului de Administrație comunică, conlucrează și reușesc impreună.

 • m) Valoarea resurselor umane - salariații societății reprezintă un factor indispensabil în succesul acesteia. Ținând cont de acest fapt, Consiliul de Administrație apără și promovează resursele umane ale societății, abilitățile, cunoștințele fiecărui angajat, pentru a îmbunătăți și spori patrimoniul, veniturile și forța competitivă.

 • n) Exercitarea echitabilă a autorității - în procesul de conducere al societății cât și al relațiilor contractuale, Consiliul de Administrație se angajează să asigure exercitarea autorității într-o manieră corespunzătoare, obiectivă și corectă, fără niciun fel de abuz sau încălcare a drepturilor legale. în acest caz, garantează că autoritatea nu se va manifesta prin exercitarea puterii în detrimentul demnității sau independenței vreunui angajat și că deciziile luate cu privire la organizarea relațiilor de muncă vor asigura protejarea valorii reprezentate de angajați.

 • o) Libertatea gândirii și a exprimării - Consiliul de Administrație garantează principiul conform căruia angajații societății pot să iși exprime și să fundamenteze opiniile, cu respectarea drepturilor, obiectivități!, a eticii și a bunelor moravuri.

 • p) Responsabilitatea față de comunitate - Societatea Eco S.A. Brăila este conștientă de influența atât directă cât și indirectă pe care o au activitățile, serviciile sale asupra dezvoltării economice, sociale și bunăstării comunității.

 • 4. Evoluția activului net al societății Eco S.A. Brăila, calculat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia.

Anul

Activul net (lei)

2017

-1.511.691

2018

6.980.036

2019

7.505.164

*conform datelor furnizate de S.C. Eco S.A. Brăila

 • 5. Situația economico-fînanciară a societății Eco S.A. Brăila, perioada 2017-2019, elaborată în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare, de către S.C. Eco S.A. Brăila.

  Nr.crt.

  Indicator

  Anul

  2017

  2018

  2019

  1

  Cifra de afaceri

  5.501.975

  5.125.325

  6.601.730

  2

  Venituri totale, din care:

  5.530.752

  5.214.475

  6.826.544

  Venituri din salubrizare stradală

  883.677

  896.422

  1.539.666

  Venituri din salubrizare menajeră

  3.793.885

  3.581.819

  4.893.947

  Venituri din deszăpezire

  611.843

  642.764

  164.008

  Venituri din Cariera de piatră

  203.202

  3.981

  129.072

  Alte venituri

  38.141

  85.784

  99.162

  Venituri financiare

  3

  3.705

  689

  3

  Cheltuieli totale, din care

  6.918.160

  5.677.603

  6.757.457

  Cheltuieli privind salubrizarea stradală

  1.292.189

  1.325.782

  1.582.108

  Cheltuieli privind salubrizarea menajeră

  2.902.352

  3.234.527

  4.086.779

  Cheltuieli privind deszăpezire

  583.450

  604.393

  146.437

  Cheltuieli privind Cariera de piatră

  624.572

  393.399

  511.526

  Alte cheltuieli

  1.512.382

  119.501

  430.607

  Cheltuieli financiare

  3.215

  -

  -

  4

  Profit / Pierdere, total

  -1.387.408

  -463.128

  69.087

  Profit/ Pierdere din salubrizarea stradală

  -408.512

  -429.361

  -422442

  Profit/ Pierdere din salubrizarea menajeră

  891.533

  347.292

  807.168

  Profit/ Pierdere din deszăpezire

  28.393

  38.371

  17.571

  Profit/ Pierdere din Cariera de piatră

  -421.369

  -389.418

  -382.454

  Profit/ Pierdere din exploatare

  90.045

  -433.1 16

  399.843

  Alte venituri

  -1.477.453

  -30.012

  -330.756

  5

  Rezultat financiar, total

  -1.387.408

  -463.128

  69.087

♦conform datelor furnizate de S.C. Eco S.A. Brăila

II. Rezumatul strategiei locale

Politicile și strategiile la nivel național, respectiv regional și local, trebuie să urmărească implementarea obiectivelor politicii europene în materie de prevenire a generării deșeurilor, a reducerii consumului de resurse și aplicarea efectivă a ierarhiei deșeurilor.

Astfel, strategia locală privind gestionarea deșeurilor are la bază următoarele obiective:

 • - protejarea mediului și a sănătății umane prin prevenirea sau reducerea impacturilor negative ale generării și gestionării deșeurilor, precum și prin utilizarea optimă a resurselor, aplicând ierarhia deșeurilor;

 • - atingerea unui nivel ridicat de protecție a mediului, având la bază principiul precauției, precum și principiile acțiunii preventive, a remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului înconjurător și “poluatorul plătește”;

 • - implicarea societății civile, printr-o manieră transparentă;

 • - realizarea obiectivelor propuse prin investiții adecvate;

 • - monitorizarea progreselor pe baza unor indicatori de performanță;

 • - punerea în aplicare a unor măsuri manageriale care să conducă la reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare și creșterea cantităților de deșeuri revalorificate.

Punerea în practică a strategiei locale se realizează prin aplicarea unui management avansat al deșeurilor la nivelul Municipiului Brăila - managementul integrat al deșeurilor, concept care are la bază separarea deșeurilor la sursă, înainte de colectare și direcționarea acestora către puncte de tratare, sortare și valorificare.

în acest scop, în perioada 2018 - 2019 Municipiul Brăila a achiziționat 300 puncte gospodărești cu câte 5 module de colectare separată a deșeurilor, pentru a deservi zonele de blocuri.

Pentru deșeurile colectate în zonele de case, în cursul anului 2019 a fost implementat „Sacul galben”, operatorul serviciului de salubrizare având obligația de a dota locuințele individuale cu saci personalizați pentru colectarea deșeurilor recilabile.

Prin H.C.L.M. nr. 250/30.09.2008 s-a aprobat asocierea Municipiului Brăila la A.D.I. Eco Dunărea Brăila ce are drept scop promovarea și reprezentarea unităților administrativ- teritoriale membre, în legătură cu:

 • - înființarea, organizarea, coordonarea, reglementarea, finanțarea, monitorizarea și controlul furnizării serviciilor comunitare de salubrizare a localităților din județul Brăila;

 • - funcționarea, administrarea și exploatarea în comun a sistemelor de utilități publice aferente serviciului de salubrizare.

în prezent, la nivelul Județului Brăila se derulează, prin Consiliul Județean Brăila și A.D.I. Eco Dunărea Brăila proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” finanțat din Programul Operațional Sectorial de Mediu.

Proiectul ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Brăila” urmărește realizarea următoarelor obiective:

 • - creșterea gradului de acoperire a populației care beneficiază de colectarea deșeurilor municipale și de serviciile de management de calitate corespunzătoare și la tarife acceptabile;

 • - reducerea cantității de deșeuri depozitate;

 • - creșterea cantității de deșeuri reciclate și valorificate;

 • - înființarea unor structuri eficiente de management al deșeurilor;

 • - introducerea Taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice, la nivelul întregului județ;

 • - infrastructură modernă.

 • III. Viziunea generală a autorității publice tutelare privind misiunea și obiectivele societății

  Eco S.A. Brăila

  Misiunea societății Eco S.A. Brăila - este aceea de a presta servicii de înaltă calitate, care să răspundă cerințelor tuturor categoriilor de clienți, în condiții de eficiență maximă.

Obiectivele strategice ale societății Eco S.A. Brăila sunt următoarele:

 • 1. Creșterea calității și modernizarea serviciilor prestate de societatea Eco S.A. Brăila:

 • - rezultatul brut al exercițiului, creșterea veniturilor, eficientizarea cheltuielilor;

 • - gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță;

 • - programul de investiții și dotări.

 • 2. Furnizarea de servicii care să satisfacă așteptările clienților, în condiții de eficiență și siguranță.

Rezultate așteptate’. înțelegerea nevoilor clienților, sensibilitate la cerințele acestora, disponibilitatea și fiabilitatea tuturor serviciilor și facilităților.

 • 3. Asigurarea unei planificări riguroase pentru toate aspectele afacerii (resursele, infrastructura, serviciile).

Rezultate așteptate’, planificare relevantă realizată în toate domeniile, asigurarea infrastructurii și serviciilor adecvate pentru clienții actuali, precum și pentru dezvoltarea viitoare.

 • 4. Asigurarea durabilității afacerii prin îmbunătățirea proceselor și procedurilor de lucru.

Rezultate așteptate: îmbunătățirea business-ului, competitivitatea serviciilor și facilităților, viabilitatea financiară, siguranța desfășurării operațiunilor, protecția mediului.

 • 5. Creșterea eficienței generale a societății prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății; Instruirea permanentă a personalului pentru creșterea gradului de profesionalism și fidelizare.

 • IV. Mențiunea privind încadrarea întreprinderii publice - S.C. Eco S.A. Brăila, în una dintre următoarele categorii de scopuri: comercial, de monopol reglementat sau serviciu public

Societatea Eco S.A. Brăila înființată în baza H.C.L.M. Brăila nr.35/31.03.1998, având:

 • - obiect principal de activitate - Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licența de operator al serviciului public de salubrizare nr.4779/2019, se încadrează în categoria societăților furnizoare de servicii comunitare de utilitități publice;

 • - obiect secundar de activitate - Extragere și comercializare piatră - granit, deținând licența de exploatare a Carierei Măcin nr.924/1999, se încadrează în categoria societăților cu scop comercial.

 • V. Așteptări privind politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții este elaborat de conducerea societății, avizat de Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, odată cu proiectul privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli se vor avea în vedere criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea pierderilor, creșterea profitului și a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii - obiective prevăzute în contractele de mandat și stabilite în corelație cu strategia de administrare și a planului de management, precum și obligațiile din Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila și Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor.

mii lei

Nr. Crt

Indicator

Data finalizării investiției

Aprobat 2019

Realizat

2019

Anul

2020

Anul

2021

Anul

2022

1

Surse finanțare a investițiilor, din care

15.069

2.427

12.585

11.870

8.335

1.1

Surse proprii

1.000

0

3.000

3.000

2.000

a) profit

1.000

234

3.000

3.000

2.000

1.2

Alocații de la buget

0

0

0

1.3

Credite bancare, din care:

4.000

4.000

4.000

a) interne

4.000

4.000

4.000

b) externe

0

0

0

1.4

Alte surse, din care:

14.069

2.193

5.585

4.870

2.335

aport majorare capital

13.069

2.193

5.585

4.870

2.335

altele

1.000

0

0

0

0

2

Cheltuieli pentru investiții, din care:

15.069

2.427

12.585

11.870

8.335

2.1

Investiții în curs, din care:

15.069

2.427

12.585

11.870

8.335

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

15.069

2.427

12.585

11.870

8.335

Autocompactoare 16mc (5buc)

31/12/2022

1.162

1.162

1.300

1.300

650

Tractor cu putere max 1 Icp

31/12/2019

250

260

0

0

0

Autocompactoare lOmc (3 buc)

31/12/2022

415

415

500

500

500

Remorcă agricolă de transport capacitate 8 to

31/12/2022

60

0

60

60

60

îcărcător frontal cu cupă pentru tractor

31/12/2019

35

0

0

0

0

Autospecială multifuncțională echipată cu cârlig

31/12/2021

577

577

580

600

0

Echipament pentru stropit străzi

31/12/2021

90

0

95

95

0

Container metalic 7 mc

31/12/2022

20

0

20

25

30

Container metalic 10 mc

31/12/2022

20

0

25

30

35

Container metalic 20 mc

31/12/2022

0

0

35

40

45

Presă pentru deșeuri selective

31/12/2021

100

0

100

100

0

Tocător frunze și crengi

31/12/2020

100

0

100

0

0

Autoturism

31/12/2019

15

0

0

0

0

Autoutilară colectare selectivă (2buc, <3,5to)

31/12/2021

150

0

75

75

0

Autogunoieră (5buc)

31/12/2019

3.000

0

0

0

0

Lamă deszăpezire

31/12/2022

0

13

35

35

35

Măturătoare stradală (2buc)

31/12/2022

200

0

800

800

800

Aspiratoare (5buc)

31/12/2021

400

0

200

200

0

Reabilitare+dotări spații sediu social și sediu salubrizare

31/12/2020

250

0

250

0

0

Autocompactoare (3 buc)

31/12/2019

170

0

0

0

0

Dacia Duster

31/12/2022

100

0

100

100

100

Dacia Dokker (2buc)

31/12/2019

150

0

0

0

0

Dacia Logan (5buc)

31/12/2019

185

0

0

0

0

Alimentare energie electrică

Cariera Măcin

31/12/2020

400

0

400

0

0

Hală industrială Cariera Măcin

31/12/2021

300

0

300

300

0

Panouri fonoabsorbante

Cariera Măcin

31/12/2021

50

0

60

60

0

Excavator șenile cupa 3mc

31/12/2022

1.175

0

1.175

1.175

1.175

Cântar electronic Cariera Măcin

31/12/2019

150

0

0

0

0

Gard împrejmuire Cariera Măcin

31/12/2021

200

0

200

200

0

Buldoexcavator

31/12/2021

290

0

290

290

0

Utilaj multifuncțional (Ibuc)

31/12/2019

170

0

0

0

0

Autobasculantă de carieră

31/12/2022

615

0

615

615

615

Buldozer pe șenile

31/12/2021

780

0

780

780

0

Grup concasare secundară+stație sortare

31/12/2022

3.290

0

3.290

3.290

3.290

Wolla

31/12/2021

200

0

200

200

0

*informații furnizate de S.C. Eco S.A. Brăila

 • VI. Managementul riscului

Evaluarea mediului de afaceri în care operează societatea Eco S.A. Brăila, a riscurilor la care aceasta este expusă și a acțiunilor în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor:

Analiza SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • - Acționarul majoritar este Consiliul Local al Municipiului Brăila (u.a.t. Municipiul Brăila);

 • - Experiența în domeniul serviciului de salubrizare;

 • - Exclusivitate în sectorul de activitate delegat;

 • - Dotarea societății cu mașini și utilaje noi;

 • - Concurență proactivă;

 • - Administrarea carierei de piatră - granit;

 • - Operator licențiat al Serviciului de utilitate publică.

 • - Dotarea insuficientă a societății cu mașini și utilaje;

 • - Lipsa unei platforme pentru compost;

 • - Nivel redus al colectării selective a deșeurilor;

 • - Migrația personalului;

 • - Gradul scăzut de educație personală a unui segment din personalul angajat;

 • - Implicarea redusă a cetățenilor în problemele colectării selective a deșeurilor.

OPORTUNITĂȚI

RISCURI

 • - Reconfigurarea sectorului prin atragerea de noi contracte;

 • - Implementarea S.M.I.D.;

 • - Cereri pentru produsele carierei de piatră -granit;

 • - Construirea Podului peste Dunăre.

 • - Frecventele modificări legislative;

 • - Criza economică și financiară pe plan european, internațional;

 • - Resurse financiare insuficiente.

 • VIL Comunicarea cu organele de administrare și conducere a societății Eco S.A. Brăila

Comunicarea dintre organele de administrare și conducere a societății ECO S.A. Brăila și autoritatea publică tutelară se face conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Conducerea administrativă a societății Eco S.A. Brăila prezintă autorității publice tutelare un raport anual ce va cuprinde informații privind:

 • - modificări strategice în funcționarea societății Eco S.A. Brăila: fuziuni, divizări, transformări, modificări ale structurii de capital ș.a.;

 • - evoluția performanței financiare și nefinanciare a societății Eco S.A. Brăila: reducerea plăților restante, profit ș.a.;

 • - politicile economice și sociale implementate de societatea Eco S.A. Brăila, precum și costurile sau avantajele acestora;

 • - date privind opiniile cu rezerve ale auditorilor externi și preocupările de înlăturare și prevenire a acestora;

 • - alte elemente stabilite prin decizie sau ordin a/al autorității publice tutelare.

Orice deviere de la indicatorii de performanță stabiliți trebuie notificată autorității publice tutelare și acționarilor, în cel mai scump timp posibil, de îndată ce organele de administrare și conducere ale societății Eco S.A. Brăila determină că o astfel de deviere este foarte probabilă.

VIII. Așteptări privind calitatea și siguranța produselor și serviciilor prestate de S.C. Eco S.A. Brăila

Cerințele minime de calitate și siguranță sunt stipulate atât în Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor, cât și în Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Brăila.

Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare trebuie realizat pe baza următoarelor principii:

 • - protecția sănătății populației;

 • - responsabilitatea față de cetățeni;

 • - conservarea și protecția mediului înconjurător;

 • - asigurarea calității și continuității serviciului:

 • - tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • - securitatea serviciului;

 • - dezvoltarea durabilă;

 • - nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • - transparent, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • - administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ teritoriale și a banilor publici;

 • - „Poluatorul plătește”.

Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a Municipiului Brăila, cu privire la:

 • - continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • - atingerea obiectivelor și țintelor stabilite în cadrul legal de lucru;

 • - prestarea serviciului pentru toți utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

 • - adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

 • - excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

 • - respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecției mediului și al sănătății populației;

 • - implementarea unor sisteme performante de management al calității, al mediului și al sănătății și securității muncii.

Indicatorii de performanță trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activități:

 • - contractarea serviciului de salubrizare;

 • - măsurarea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • - îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

 • - menținerea unor relații echitabile între operator și utilizator prin rezolvarea rapidă și obiectivă a problemelor, cu respectarea drepturilor și obligațiilor care revin fiecărei părți;

 • - soluționarea în timp util a reclamațiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare;

 • - prestarea serviciului de salubrizare pentru toți utilizatorii din municipiul Brăila pentru care are contract de delegare a gestiunii, respectiv contract de prestări servicii;

 • - prestarea de servicii conexe serviciului de salubrizare: informare, consultanță;

 • - atingerea țintelor privind gestionarea deșeurilor.

în vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanță, operatorul de salubrizare trebuie să asigure :

 • - gestiunea serviciului de salubrizare conform prevederilor contractuale;

 • - colectarea separată a deșeurilor menajere și similare;

 • - dotarea cu recipiente de colectare a producătorilor de deșeuri;

 • - evidența clară și corectă a utilizatorilor;

 • - înregistrarea activităților privind măsurarea prestațiilor, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

 • - înregistrarea reclamațiilor și sesizărilor utilizatorilor și modul de soluționare a acestora.

 • IX. Așteptări privind etica, integritatea și guvernanța corporativă

Societatea Eco S.A. Brăila trebuie să stabilească și să implementeze o politică de nominalizare și remunerare în conformitate cu cele mai bune practici pentru numirea și remunerarea administratorilor, directorilor și, după caz, a altor membri ai personalului său.

De asemenea, societatea va pregăti, comunica și publica informări periodice și continue cu privire la toate evenimentele importante, inclusiv situația financiară, performanța, activele și managementul societății.

în scopul menținerii unor sisteme interne de control solide, societatea Eco S.A. Brăila va adopta și va implementa o politică de control intern, în conformitate cu cele mai bune practici. în acest sens, angajatorul trebuie să elaboreze o politică de toleranță zero față de corupție și fraudă, politică pe care are obligația să o revizuiască periodic.

Acționarul se așteaptă să se acorde o importanță deosebită implementării unui Cod de etică care stabilește principiile și standardele de conduită și care reglementează situațiile privind conflictele de interese și incompatibilitate la nivelul societății, inclusiv la nivelul Consiliului de administrație.

în vederea evitării conflictului de interese, membrii Consiliului de Administrație și personalul societății:

 • - nu trebuie să se angajeze direct ori indirect în relații de afaceri cu operatorii economici, persoane fizice sau juridice, care ar afecta îndeplinirea corectă, cinstită și cu conștiinciozitate a îndatoririlor de serviciu;

 • - nu trebuie să se lase influențat de interesele personale, inclusiv cele cunoscute ale soțului/ soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților și nici de presiunile de orice fel, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

 • - trebuie să evite orice situație care implică sau poate genera antagonisme între interesele organizației și propriile interese, inclusiv cele cunoscute ale soțului/soției, ascendenților, descendenților, rudelor de până la gradul IV sau terților, respectând totodată prevederile legale si procedurile interne referitoare la conflictul de interese ce vor fi elaborate;

 • - trebuie să evite orice implicare directă sau indirectă în orice fel de activități, asocieri sau investiții care influențează sau pot influența deciziile individuale ale personalului companiei, atunci când acesta acționează în interesul;

 • - trebuie să se abțină de la orice conflict de interese. Orice posibil conflict de interese trebuie declarat, prin intermediul unei declarații scrise, departamentului de etică și conformitate, imediat ce apare, iar în cazul membrilor Consiliului de Administrație și managementului, dispozițiile legale corporative relevante trebuie avute în vedere.

Membrii Consiliului de Administrație și personalul cu funcții de conducere trebuie să completeze o declarație de interese sau o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciun conflict de interese.

Societatea Eco S.A. Brăila nu va finanța direct sau indirect partide sau formațiuni politice pe teritoriul României, ca o obligație colectivă opozabilă tuturor forțelor politice. Totodată, societatea nu va susține public un candidat sau un partid politic pe perioada campaniei electorale sau în alegeri. Personalului nu îi este interzis să simpatizeze sau să facă parte din formațiuni politice legal constituite, în condițiile în care preocupările lor politice nu afectează performanța profesională și nu se face propagandă la locul de muncă.

Orice risipă, folosire incorectă sau neautorizată, distrugere sau furt al bunurilor din proprietatea S.C. Eco S.A. Brăila sau a Municipiului Brăila, trebuie comunicate imediat nivelului ierarhic superior și, după caz, proprietarului. La încetarea contractului individual de muncă/mandat, personalul are obligația de a returna ceea ce aparține de drept organizației, inclusiv documente (atât în format letric, cât și în format electronic). Proprietatea intelectuală a organizației va fi protejată de către personalul său.

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă trebuie să identifice principalii indicatori de risc cu referire la activitatea societății și să îi monitorizeze permanent cu scopul de a reduce gradul de expunerea al societății la efectele unor riscuri inerente (economico-financiare, comerciale, juridice, patrimoniale, operaționale, etc.).

 • X. Așteptări privind cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli

Consiliul de Administrație va analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare, anual, autorității publice tutelare și acționarilor programul de dezvoltare și investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale societății.

Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și de investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice ale societății.

Consiliul de Administrație trebuie să urmărească:

 • - reducerea la minim a plăților restante pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalități și majorări de întârziere în sarcina societății;

 • - încasarea la termen a creanțelor societății și să dispună toate măsurilor de recuperare a acestora în termenul legal;

 • - creșterea netă a activelor rezultate din vânzarea produselor și serviciilor;

 • - angajarea oricăror cheltuieli ale societății să respecte principiile eficienței și eficacității;

 • - creșterea veniturilor;

 • - implementarea unui management profesionist, performant.

Anexa nr. 2 laH.C.L.M.

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ECO S.A. BRĂILA 5

Societatea Eco S.A. Brăila, întreprindere publică în sensul O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, este persoană juridică română cu sediul social în Municipiul Brăila, strada Danubiului, nr.5, înființată în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Brăila nr.35/31.03.1998.

Societatea Eco S.A. Brăila are ca obiect principal de activitate - Colectarea deșeurilor nepericuloase, deținând licența de operator al serviciului public de salubrizare nr.4779/2019, și ca obiect secundar de activitate - Extragere și comercializare piatră - granit, deținând licența de exploatare a Carierei Măcin nr.924/1999.

Consiliul de Administrație

Societatea Eco S.A Brăila este administrată potrivit sistemului unitar, de un consiliu de administrație format din 5 membri, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor la propunerea acționarilor.

Conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, mandatul administratorilor este stabilit prin Actul Constitutiv al societății Eco S.A. Brăila, acesta fiind de 4 ani.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

 • - stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • - stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;

 • - numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

 • - supravegherea activității directorilor;

 • - pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

 • - aprobarea organigramei și statelor de funcțiuni ale societății;

 • - aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al societății, precum și a contractului colectiv de muncă;

 • - aprobarea, în condițiile legii, dobândirii de bunuri pentru societate sau înstrăinarea, închirierea, schimbarea ori constituirea în garanție a bunurilor aflate în patrimoniul societății;

 • - mutarea sediului societății, înființarea și desființarea sediilor secundare, precum și schimbarea obiectului de activitate al societății, cu excepția domeniului și a obiectului principal de activitate;

 • - adoptă un cod de etică în termen de 90 de zile de la data numirii.

Condiții generale minime obligatorii pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Eco S.A. Brăila

 • - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

 • - cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

 • - capacitatea deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului;

 • - experiența în activitatea de administrare/ management la societăți private/ publice sau instituții publice minimum 3 ani;

 • - minimum 5 ani de experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată, dar cu o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;

 • - să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;

 • - persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori;

 • - nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;

 • - nu au cazier fiscal;

 • - au cetățenie română sau a altor state membre ale U.E. sau statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România.

Condiții specifice de structură a consiliului de administrație al S.C. Eco S.A. Brăila

cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;

cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;

cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență în domeniul managementului deșeurilor de cel puțin 3 ani;

să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată;

toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/ management la companii private, publice sau instituții publice de cel puțin 3 ani;

candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale minime obligatorii, precum și cel puțin una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu;

majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și neexecutivi;

în cadrul Consiliului de Administrație nu poate fi desemnat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;

se vor evita situațiile de conflict de interese prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administrație ale întreprinderilor publice.

Criteriile de selecție și evaluare a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Eco S.A. Brăila

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile menționate mai sus, cele cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța coiporativă, cu modificările și completările ulterioare, precum și calități specifice privind:

 • 1. Competențe specifice sectorului:

 • cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante;

 • 2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică: gândire strategică și previziuni;

 • - managementul riscului;

conștientizare organizațională;

finanțe și contabilitate;

 • 3. Guvernanță corporativă:

cunoașterea legislației specifice guvernanței corporative;

 • - rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului;

monitorizarea perfomanței

 • 4. Social și personal:

 • luarea deciziilor;

 • abilități de negociere;

 • capacitate de analiză și sinteză;

 • 5. Integritate și etică;

 • 6. Independență;

 • 7. Expunere politică;

 • 8. Memorie orgazițională;

 • 9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;

 • 10. Număr de mandate;

 • 11. înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;

 • 12. Studii superioare economice sau juridice și experiență de cel puțin 5 ani.

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ECO S.A. BRĂILA

 • I. DESCRIEREA MATRICEI

Matricea consiliului - este un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați.

 • A. Descrierea coloanelor matricei

 • 1. Criteriile - reprezintă grupuri de competențe, trăsături și alte condiții necesare, și interdicții/restricții derivate din matricea profilului consiliului, în raport cu care candidații sunt evaluați individual și ca organ colegial, în procedura de selecție, pentru ocuparea pozițiilor de membru în consiliul de administrație.

 • 2. Obligatoriu (Oblig.) sau Opțional (Opt.) - mențiune care precizează dacă pentru scopul evaluării este necesar un anumit criteriu (selectează obligatoriu) sau nu (selectează opțional).

 • 3. Ponderea (0-1) - Indică importanța relativă a competenței ce este evaluată. O valoare a ponderii apropiată de 1 indică o importanță crescută a competenței, în timp ce valorile apropiate de 0 indică o importanță scăzută.

 • 4. Administratori în funcție - se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor actuali, ordonați alfabetic.

 • 5. Candidați nominalizați - se completează numele complet [Nume, Prenume] al administratorilor propuși (candidați sau/și nominalizați), ordonați alfabetic

 • 6. Total - valoarea totală a unui anumit criteriu pentru toți administratorii și candidații nominalizați, de exemplu suma punctajelor de pe fiecare rând.

 • 7. Total ponderat - Valoarea totală ponderată a unui anumit criteriu pentru administratorii și candidații nominalizați [calculat ca suma punctajelor de pe fiecare coloană multiplicată cu ponderea criteriului (prevăzută la punctul 3)].

 • 8. Pragul minim colectiv - Nivel procentual din potențialul maxim al competențelor individuale agregate care trebuie îndeplinite de toți membri consiliului, pentru îndeplinirea capacităților necesare consiliului ca întreg (calculat ca punctaj minim acceptat pentru criteriu în total/[numărul candidați sau membri x punctajul maxim]x 100).

 • 9. Pragul curent colectiv - nivel procentual calculat ca raport între: Total/(numărul candidați sau membri x punctaj maxim) x 100.

 • B. Grila de punctaj a criteriilor - este un instrument folosit pentru măsurarea abilității unei persoane de a-și demonstra competența în ceea ce privește consiliul, clasificând nivelurile de abilități în cinci categorii, de la "limitat" la "expert".

  Scor

  Nivel de competență

  Descriere

  N/A

  Nu se aplică.

  Nu este necesar să aplicați sau să demonstrați această competență.

  1

  Novice

  Aveți o înțelegere a cunoștințelor de bază.

  2

  Intermediar

  Aveți un nivel de experiență câștigat prin formare fundamentală și/sau prin câteva experiențe similare. Această aptitudine presupune sprijin extern.

  • • înțelegeți și puteți discuta termeni, concepte, principii și probleme legate de această competență;

  • • Faceți uz activ de legi, regulamente și ghiduri

  3

  Competent

  Sunteți capabil/ă să îndepliniți cu succes funcțiile asociate acestei competențe. Poate fi necesar, uneori, ajutorul persoanelor cu mai multă experiență, dar de regulă demonstrați această aptitudine independent.

  • • Ați aplicat această competență cu succes în trecut, cu minim de ajutor

  • • înțelegeți și puteți discuta aplicarea și implicațiile schimbărilor în procesele, politicile și procedurile din acest sector.

  4

  Avansat

  Puteți îndeplini sarcinile asociate cu această aptitudine fără asistență. Sunteți recunoscut/ă în cadrul organizației curente ca un (o) expert(ă) în această competență, sunteți capabil/ă să oferiți ajutor și aveți experiență avansată în această competență.

  • • Ați oferit idei practice/relevante, resurse și perspective practice referitoare la procesul sau îmbunătățirile practice, la nivel de guvernanță a consiliului și nivel executiv superior;

  • • Sunteți capabil/ă să interacționați și să purtați discuții constructive cu conducerea executivă, dar și să instruiți alte persoane în aplicarea acestei competențe.

  5

  Expert

  Sunteți cunoscut/ă ca un (o) expert/ă în acest sector. Puteți oferi ajutor și găsi soluții pentru dileme și probleme complexe referitoare la această zonă de expertiză.

  • • Ați demonstrat excelență în aplicarea acestei competențe în multiple consilii de administrație și/sau organizații;

  • • Sunteți privit/ă ca un (o) expert/ă, conducător/oare și inovator/oare în aceasta competență de către consiliul, organizația și/sau organizațiile din afară.

C. Descrierea rândurilor matricei

 • 1. Competențe - combinație de cunoștințe profesionale, abilități, experiențe și comportamente necesare ducerii la îndeplinire, în condiții de eficiență, a obligațiilor prevăzute în sarcina unui membru al consiliului/directoratului, potrivit legii, actului constitutiv și contractului de mandat. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

 • 2. Trăsături - calități sau caracteristici ale candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

 • 3. Alte condiții eliminatorii (condiții prescriptive și prescriptive) - condiții sau caracteristici individuale sau colective care trebuie îndeplinite, respectiv care sunt interzise. Grila de punctaj de la 1 până la 5.

 • 4. Formule de calcul - ierarhizare.

 • II. CRITERII FOLOSITE ÎN CADRUL MATRICEI. DESCRIERE ȘI INDICATORI ASOCIAȚI

Criteriile, care sunt stabilite pentru evaluarea candidaților, sunt explicitate și asociate cu indicatori care permit ierarhizarea candidaților.

 • • Punctajul minim ponderat acceptat este de 60 puncte.

A. Competențe

 • 1. Competențe specifice sectorului

  • 1.1. Cunoștiințe despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante.

Descriere: cunoaște sectorul în care funcționează societatea, are informații privind tendințele în acest domeniu și poate să propună modele de afaceri și strategii privind evoluția societății Eco S.A. Brăila în perioada următoare.

 • Indicatori:

 • 1. este familiarizat cu strategiile și modelele de afaceri potrivite pentru domeniul în care operează societatea;

 • 2. cunoaște care sunt jucătorii cheie în domeniul de activitate al societății și modul în care interacționează aceștia;

 • 3. se menține la curent cu evoluțiile și forțele care acționează pe piața respectivă și este la curent cu tendințele în domeniu;

 • 4. în cadrul procesului de luare a deciziilor, se consultă și își împărtășește cunoștințele proprii cu ceilalți membri ai consiliului;

 • 5. poate propune stabilirea de indicatori de performanță corporativă pentru a crește competitivitatea societății.

 • 2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică

  2.1. Gândire strategică și previziuni

  Descriere: înțelege rolul consiliului în oferirea unei direcții strategice pentru societate. Poate identifica opțiunile strategice ale societății și contribuie prin prezentarea de direcții strategice, în scopul de a oferi valoare și creștere pentru societate, pe termen lung.

Indicatori:

 • 1. contribuie la definirea viziunii societății, a scopurilor și valorilor care ghidează strategia acesteia;

 • 2. poate stabili obiective strategice pentru societate;

 • 3. poate analiza informații și date de referință.

 • 2.2. Managementul riscului

Descriere: înțelege importanța evaluării și atenuării riscurilor organizaționale și este familiarizat cu metodologiile și procesele pentru îndeplinirea cerințelor managementului de risc.

Indicatori:

 • 1. familiarizat cu subiecte, strategii si tehnicile curente referitoare la identificarea și atenuarea riscului;

 • 2. asistă consiliul la identificarea, cuantificarea și propunerea de strategii pentru managementul riscului;

 • 3. se angajează în dezvoltarea profesională continuă în ceea ce privește metodologiile managementului de risc;

 • 4. explică aspectele tehnice legate de managementul riscului într-o manieră ușor de înțeles;

 • 5. conduce strategia de implicare a consiliului în ședințe informate despre risc;

 • 6. preia comanda de propuneri care au fost aduse în atenția consiliului de administrație pentru revizuire, în evaluarea componentelor de management al riscurilor.

 • 2.3. Conștientizare organizațională

Descriere: are abilitatea de a înțelege funcționarea, structura și cultura societății, dar și climatul economic, social și politic în care funcționează aceasta.

Indicatori:

 • 1. înțelege rolurile din cadrul societății;

 • 2. poate sprijini consiliul în identificarea unor oportunități sau evenimente care pot afecta persoanele și grupurile din cadrul acesteia.

 • 2.4. Finanțe și contabilitate

Descriere: candidatul este familiarizat cu cerințele guvemanței financiare și cu practicile contemporane de management financiar, inclusiv responsabilitățile fiduciare ale consiliului și principiile de contabilitate financiară, audit financiar și raportare financiară.

Indicatori:

 • 1. înștiințează consiliul referitor la posibile implicări financiare sau contabile;

 • 2. ajută membri consiliului să înțeleagă potențialele implicații financiare ale unor decizii specifice;

 • 3. explică aspectele financiare și contabile într-o manieră în care pot fi înțelese cu ușurință de către membri consiliului ce posedă un nivel scăzut al competenței financiare;

 • 4. conduce dezvoltarea viziunii analitice independente a consiliului referitoare la bunăstarea financiară și mediul de control financiar ale societății;

 • 5. familiarizat cu reglementările și bunele practici financiare aplicabile;

 • 6. familiarizat cu standardele profesionale de contabilitate.

 • 3. Guvernantă corporativă

  3.1. Cunoașterea legislației specifice guvernanței corporative

  Descriere: are o bună cunoaștere a legislației specifice și a principiilor de guvernanță corporativă, înțelege importanța gestionării resurselor publice într-o maniera transparentă și eficace.

Indicatori:

 • 1. familiarizat cu principiile, conceptele și practicile de bună guvernanță corporativă fundamentale, reglementările, codurile si politicile relevante;

 • 2. demonstrează un nivel ridicat de dedicație, transparență, integritate, responsabilitate și probitate;

 • 3. înțelege structura de responsabilitate și relaționarea între diverse organisme instituționale.

 • 3.2. Rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului

Descriere: înțelege funcționarea și structura organizației. Contribuie la luarea deciziilor consiliului prin exercitarea unui raționament independent, înțelegând principiul responsabilității colective.

Indicatori:

 • 1. înțelege rolul și funcțiile consiliului și îndatoririle directorilor;

 • 2. înțelege structura și compoziția consiliului;

 • 3. caută clarificări atunci când are incertitudini cu privire la o problemă neclară;

 • 4. exercită o judecată independentă și oferă o părere obiectivă după o atentă evaluare a tuturor problemelor; solicită infomații suplimentare, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor.

 • 3.3. Monitorizarea perfomanței

Descriere: înțelege responsabilitatea consiliului pentru supervizarea performanței managementului.

Indicatori:

 • 1. poate evalua eficacitatea controlului intern și a sistemelor de management și gestionare a riscurilor din cadrul organizației;

 • 2. cunoaște responsabilitățile legale, etice și sociale ale organizației și monitorizează conformitatea cu acestea; monitorizează relația structurii manageriale cu alte părți interesate.

 • 4. Social și personal

  • 4.1 Luarea deciziilor

Descriere: contribuie la luarea deciziilor în cadrul consiliului prin gândire independentă, luând în considerare interesul organizație pe termen lung, nu doar rezultatele pe termen scurt.

Indicatori:

 • 1. ia decizii bazate pe analiză, experiență și raționament;

 • 2. se consultă cu ceilalți pentru a obține alte perspective asupra problemei dezbătute;

 • 3. oferă claritate dezbaterilor și se asigură de respectarea termenelor limită importante, când există.

 • 4.2. Abilități de negociere

Descriere: participă la negocieri și se asigură de obținerea de rezultate dorite, într-o manieră ce demonstrează integritate și respect.

Indicatori:

 • 1. negociază cu succes în situații de criză atât cu grupuri interne cât și cu grupuri externe;

 • 2. soluționează diferențele de poziție cu minimum de impact;

 • 3. câștigă încrederea partenerilor de negociere, demonstrând un bun simț al momentului.

 • 4.3. Capacitate de analiză și sinteză

Descriere: poate descompune, ordona, caracteriza și ierahiza elementele unui sistem și poate previziona evoluția acestuia atunci când apar modificări de structură.

Indicatori:

 • 1. păstrează imaginea de ansamblu a unei probleme în cazul descompunerii acesteia;

 • 2. sintetizează un volum mare de infomații și identifică elementele importante;

 • 3. formulează concluzii și soluții pe baza analizelor efectuate.

B. Trăsături

1. Integritate și etică

Descriere: se comportă cu integritate, onestitate și transparență în relația cu alții și cu societatea.

Indicatori:

 • 1. înțelege și îndeplinește îndatoririle și responsabilitățile unui consiliu, deține cunoștințe în această privință prin formare profesională;

 • 2. plasează interesele societății deasupra tuturor celorlalte;

 • 3. se comportă într-o manieră demnă de încrederea și respectul colegilor din consiliu;

 • 4. vorbește cu onestitate și sinceritate;

 • 5. tratează informațiile sensibile și confidențiale cu discreția cuvenită și în concordanță cu prevederile contractului de mandat;

 • 6. se abține de la deciziile care pot crea conflicte de interese;

 • 7. se comportă în concordanță cu propriile valori și cu cele ale societății.

2.Independență

Descriere: are gândire independentă și este capabil să ofere provocarea și rigoarea necesară pentru a asista consiliul în realizarea unei înțelegeri globale a informațiilor și opțiunilor care facilitează un standard înalt de luare a deciziilor.

Indicatori:

 • 1. este dispus să nu fie de acord și să adopte o poziție independentă în fața opiniilor divergente și detrimentul potențial personal;

 • 2. încurajează discuția riguroasă și opinii diverse pentru a putea preveni gândirea de grup;

 • 3. adoptă o abordare curioasă și pune sub semnul întrebării în mod activ ipotezele;

 • 4. solicită clarificări și explicații.

3. Expunere politică

Rating

1

2

3

4

5

Expunere politică

Foarte expus

Fără expunere

4. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Rating

1

2

3

4

5

Alinierea cu Scrisoarea de Astentări

Intenția exprimată nu se aliniază

Intenția exprimată se aliniază

C. Cerințe prescriptive si prescriptive

1. Număr de mandate

Rating

1

2

3

4

5

Număr    de

mandate

Mai mare de 3 (trei)

3

2

1

0

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Administratori în funcție

Candidați nominalizați

CRITERII

OBLIGATORIU (Obli sau OPȚIONAL (Opt

PONDERE (0 -1)

Administrator 1

Administrator 2

Administrator 3

Administrator 1

Administrator 2

Total

Total ponderat

Pragul minim colectiv

Pragul curent colecții %

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Ratinguri: l=Novice; 2 = Intermediar; 3=Compctent; 4= Avansat; 5=Expert

1. COMPETENȚE

l.Competențe specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice

1.1.Cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu și strategii relevante

Oblig

1

2. Competențe profesionale de importanță strategică/tehnică

2.1 Gândire strategică și previziuni

Oblig.

1

2.2 Managementul riscului

Opt.

1

2.3 Conștientizare organizatională

Oblig.

1

2.4 Finanțe și contabilitate

Opt.

1

3. Guvernantă corporativă

3.1 Cunoașterea legislației specifice guvemanței corporative

Oblig.

1

3.2 Rolul consiliului si luarea deciziilor in cadrul consiliului

Opt.

0,5

3.3 Monitorizarea performanței

Oblig

1

4. Social și personal

4.1 Luarea deciziilor

Oblig.

1

4.2 Abilități de negociere

Oblig.

1

4.3 Capacitate de analiză și sinteză

Oblig.

1

5. Competențe și restricții specifice personalului angajat în cadrul autorității publice tutelare sau alte autorități sau instituții publice

5.1 Să se bucure de o bună reputație în domeniul său de activitate

Oblig

1

Subtotal 1

Subtotal ponderat 1

2. TRĂSĂTURI

1. Integritate și etică

Oblig.

1

2.Independentă

Oblig.

1

3. Expunere politică

Oblig.

0,5

4. Memorie organizatională

Oblig.

1

5. Alinierea cu scrisoarea de așteptări

Oblig.

1

Subtotal 2

Subtotal ponderat 2

3. CONDT

HI PRESCRIPTIVE ȘI PROSCRIPTIVE

1.Număr de mandate

Opt.

1

2.înscrieri în cazierul judiciar și fiscal

Oblig.

1

3.Studii superioare economice sau juridice și experiență de cel puțin 5 ani

Opt.

1

Subtotal 3

Subtotal ponderat 3

TOTAL (1+2+3)

TOTAL PONDERAT (1+2+3)

CLASAMENT

Notă:

Punctajul minim ponderat acceptat este de 60 puncte.

COMISIA DE SELECȚIE


ședință


Anexa nr.3 la H.C.L.M. nr.

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECO S.A. BRĂILA , MANDATUL 2018-2022,

PENTRU 2 POSTURI VACANTE

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta coiporativă a întreprinderilor publice, Municipiul Brăila, în calitate de autoritate publică tutelară, a demarat procesul de selecție a candidaților pentru 2 posturi vacante de membru, în prezent ocupate în regim provizoriu, în Consiliul de Administrație al S.C. ECO S.A., cu sediul în Brăila, strada Danubiului, nr. 5.

I. Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite de membrii Consiliului sunt următoarele:

 • 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;

 • 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);

 • 3. capacitatea deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului;

 • 4. experiența în activitatea de administrare/ management la societăți private/ publice sau instituții publice minimum 3 ani;

 • 5. minimum 5 ani de experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată, dar cu o vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 3 ani;

 • 6. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu îi fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului, în ultimii 5 ani;

 • 7. persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi fondatori, nu vor putea fi nici administratori;

 • 8. nu a fost inițiată și nici nu se află în desfășurare o procedură de natură penală împotriva lor și nu au cazier judiciar;

 • 9. nu au cazier fiscal;

 • 10. au cetățenie română sau a altor state membre ale U.E. sau statelor aparținând spațiului Economic European și domiciliul în România.

 • 11. *Nu vor fi considerați eligibili candidații care provin din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, postul fiind ocupat.

 • • Condiția prevăzută la punctul 11 este impusă, conform prevederilor art. 28 (4) din O.U.G. nr. 109/2011, în baza rezultatului unei proceduri de selecție anterioară, desfășurată în perioada noiembrie 2017 - aprilie 2018.

 • II. Condiții specifice de structură a consiliului de administrație:

cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani (* condiție îndeplinită, dar nu exclude o altă candidatură)’,

 • - cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare juridice și experiență în domeniul juridic de cel puțin 5 ani;

cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență în domeniul managementului deșeurilor de cel puțin 3 ani (* condiție îndeplinită, dar nu exclude o altă candidatură)’,

 • - să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu o vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite și minimum 5 ani experiență profesională într-un post ce necesită studii superioare de lungă durată;

 • - toți membrii trebuie să aibă experiență în activitatea de administrare/ management la companii private, publice sau instituții publice de cel puțin 3 ani;

candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale minime obligatorii, precum și cel puțin una din categoriile de condiții specifice menite să asigure Consiliului o componență mixtă și echilibrată în ceea ce privește pregătirea de specialitate și experiența profesională, asigurând astfel o diversitate a expertizei și experiențelor la nivelul întregului consiliu;

 • - majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale și neexecutivi;

 • - se vor evita situațiile de conflict de interese prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 3 ( trei ) consilii de administrație ale întreprinderilor publice;

 • - contractele de mandat încheiate în urma prezentei proceduri de selecție, vor fi valabile până la data de 17.10.2022.

*Vor fi declarați neeligibili și respinși, candidații care provin din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, postul fiind ocupat în urma unei proceduri anterioare.

Candidații selectați pe lista scurtă, vor fi invitați să elaboreze o Declarație de intenție, pe baza scrisorii de așteptări aprobată prin H.C.L.M. nr............ , publicată pe site-ul Primăriei

Municipiului Brăila și pe cel al S.C. ECO S.A. Brăila, în termen de 15 zile de la întocmirea Listei scurte.

 • III. Bibliografie: O.U.G. nr.109/2011, H.G.R. nr.722/2016, Legea nr.31/1990, republicată, Legea nr.101/2006, O.U.G. nr.57/2019.

 • IV. Documente necesare pentru depunerea candidaturii

Persoanele interesate a ocupa un post de membru în Consiliul de Administrație trebuie să depună până la data de..................ora..........., un dosar de candidatură cu următoarele documente:

 • 1. Curriculum Vitae în format european;

 • 2. Copie act de identitate;

 • 3. Copie după diploma de studii (copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice);

 • 4. Copia carnetului de muncă și după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor;

 • 5. Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situația de conflict de interese (Formularul nr.l);

 • 6. Declarație pe propria răspundere menționând dacă deține sau nu statutul de „independent” în sensul art.1382 din Legea nr. 31/1990, republicată privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr. 2);

 • 7. Declarație pe propria răspundere că aplicantul nu are cazier judiciar și nici fiscal (Formular nr. 3.1+3.2.);

 • 8. Declarație pe propria răspundere prin care aplicantul confirmă că nu a fost inițiată nicio procedură penală împotriva sa (Formular nr. 4);

 • 9. Declarație privind apartenența la consiliile de administrație (Formular nr. 5);

 • 10. Declarație de consimțământ prin care candidatul este de acord cu utilizarea datelor sale în scopul procesului de recrutare și selecție (Formular nr. 6);

 • 11. Declarație privind statutul de funcționar public/ alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice, după caz, (Formular nr. 7);

 • 12. Adeverința emisă de medicul de familie din care rezultă că este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea postului pentru care candidează;

 • 13. Recomandare de la o persoană care a deținut/deține o funcție de conducere în cadrul ultimei unități în care a lucrat/ lucrează candidatul.

 • Formularele nr. 1-7 se găsesc atașate la prezentul anunț.

 • V. Modul de transmitere a dosarului de aplicație:

Documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi expediate prin curier/poștă, cu confirmare de primire și înregistrate/ depuse până cel târziu în data............., ora........., pe suport hârtie,

în plic închis și sigilat, pe care se va menționa: „Procedura de selecție pentru posturile vacante de membru în Consiliul de Administrație al S.C. ECO S.A. Brăila. Nume și Prenume Candidat”, Ia registratura Primăriei Municipiului Brăila, din Piața Independenței nr.l parter, ghișeul nr.2, și la adresa de e-mail ummscup@primariabr.ro, Serviciul U.M.M.S.C.U.P. - Compartimentul Guvernanță Corporativă.

Depunerea pe suport hârtie a tuturor documentelor pentru candidatură, solicitate prin prezentul Anunț de selecție, este obligatorie.

Nedepunerea, respectiv Retransmiterea, în termenul indicat sau lipsa unuia dintre documentele solicitate atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție.

*în funcție de evoluția situației actuale determinată de instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul Președintelui României nr.195/2020, pentru orice clarificări sau eventuale dificultăți de transmitere/ depunere a dosarului de candidatură, vă rugăm să ne contactati telefonic la nr. 0239694896, int.140 sau nr. 0239607465 - Serviciul U.M.M.S.C.U.P. -Compartimentul Guvernantă Corporativă sau pe adresa de e-mail ummscup(a)primariabr.ro.

Plicurile înregistrate/ depuse după data de .............. , ora .......... , nu vor fi luate în

considerare.

 • VI . Evaluarea/ selecția candidaților

Prin transmiterea aplicației, candidații își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozițiilor legale.

Candidaților selectați pentru interviu li se pot cere documente suplimentare de natură să probeze experiența lor sau statutul profesional.

Scrisoarea de așteptări, Profilul consiliului, Matricea consiliului, Criteriile de selecție, formularele necesare menționate mai sus, numerotate de la nr.l la nr.7, aprobate prin H.C.L.M. nr................, pot fi consultate/ descărcate de la adresele www.primariabr.ro la secțiunea

Guvernanță corporativă și www.ecobraila.ro.

Candidații participanți la procesul de selecție vor avea în vedere faptul că, în urma procesului de selecție, desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație se face de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății, la propunerea acționarului majoritar, Municipiul Brăila, prin Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului nr.......... /..............

Criteriile de evaluare/ selecție sunt prevăzute în Profilul Consiliului de Administrație aprobat prin Hotărârea nr............. a Consiliului Local al Municipiului Brăila, publicată pe site-ul

Primăriei Municipiului Brăila la adresa www.primariabr.ro, secțiunea Guvernanță corporativă și pe site-ul societății ECO S.A. Brăila www.ecobraila.ro.

 • VIL Criteriile de selecție sunt prezentate și în cadrul matricei consiliului, astfel:

 • 1. Competențe specifice sectorului:

cunoștințe despre sectorul în care funcționează societatea, tendințe în domeniu, modele de afaceri și strategii relevante;

 • 2. Competențe profesionale de importanță strategică/ tehnică:

gândire strategică și previziuni;

managementul riscului;

conștientizare organizațională;

finanțe și contabilitate;

 • 3. Guvernanță corporativă:

cunoașterea legislației specifice guvernanței corporative;

rolul consiliului și luarea deciziilor în cadrul consiliului;

monitorizarea perfomanței;

 • 4. Social și personal:

luarea deciziilor;

abilități de negociere;

capacitate de analiză și sinteză;

 • 5. Integritate și etică;

 • 6. Independență;

 • 7. Expunere politică;

 • 8. Memorie orgazițională;

 • 9. Alinierea cu scrisoarea de așteptări;

 • 10. Număr de mandate;

 • 11. înscrieri în cazierul judiciar și fiscal;

 • 12. Studii superioare economice sau juridice și experiență de cel puțin 5 ani.

 • VIII. Condiția de admitere: punctajul minim ponderat individual este de 60 PUNCTE.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRĂILA

Viorel Marian Dragomir

Președintele Comisiei de selecție

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIA DE CONFLICT DE INTERESE

Subsemnatul /a _______________________________________

domiciliat/ă în , posesor al C.I. seria  nr. _______

eliberată de  la data de

având CNP, în calitate de candidat pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății ECO S.A Brăila.

Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății ECO S.A Brăila și a sancțiunilor prevăzute de Codul penal privind falsul în declarații, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare din Romania.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

(Semnătura)

DECLARAȚIE

PRIVIND STATUTUL DE INDEPENDENT

Subsemnatul/a, domiciliat/ă în , posesor al C.I. seria  nr.  eliberată de  la data de  având CNP în calitate de candidat/ă pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societății ECO S.A Brăila declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de Membru în Consiliul de Administrație al Societatea ECO S.A Brăila și a sancțiunilor prevăzute de Codul Penal privind falsul în declarații, că:

O Dețin statutul de independent față de_______________________așa cum

este acesta descris in art. 1382 alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

O Nu dețin statutul de independent față de                      așa cum

este acesta descris in art. 138 alin. 2 din legea 31/1990 privind societățile;

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea publică tutelară, are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data completării,

(Nume, prenume)

Semnătura,

DECLARAȚIE

privind cazierul judiciar

Subsemnatul/a, având CNP, domiciliat/ă în , str. , nr., bl. , sc. , ap., posesor al/a C.I., seria nr.,

eliberat/ă de la data de,

telefon fix:,telefon mobil , e-mail:, ca și aplicant /ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea ECO S.A Brăila, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am cazier judiciar.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea ECO S.A Brăila.

Data,_______________

Semnătura

f > Ck X

PREȘEDINTĂ Df Ș®D!NT^

DECLARAȚIE

privind cazierul fiscal

Subsemnatul/a, având CNP,             domiciliat/ă             în

, str. , nr., bl. , sc. , ap., posesor al/a C.I., seria nr.,

eliberat/ă de la data de,

telefon fix:,telefon mobil , e-mail:, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea ECO S.A Brăila, cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu am cazier fiscal.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea ECO S.A Brăila.

Data,_______________

Semnătura

DECLARAȚIE

privind procedura penală

Subsemnatul/a, având CNP , domiciliat/ă în , str. , nr., b 1. , s c. , ap., posesor al CI, seria, nr., eliberat de la

data de , telefon fix: , telefon mobil, e-mail:, ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea ECO S.A. Brăila , cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că nu a fost inițiată și nici nu este în desfășurare nici o procedură de natură penală împotriva mea.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / selecție pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație la Societatea ECO S.A. Brăila.

Data,

Semnătura,

DECLARAȚIE privind apartenența la consiliile de administrație

Subsemnatul/a , având CNP, domiciliat/ă în, str., nr. , bl. , sc., ap.

, posesor al CI, seria , nr. , eliberată de la data de^telefon fix:, telefon mobil:, e-mail: , ca și aplicant/ă pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație, la Societatea ECO S.A Brăila cunoscând dispozițiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că fac parte din consilii de administrație și/sau membru în consiliul

de supraveghere în societăți comerciale sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.

Dau prezenta declarație fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere la procesul de recrutare / Societatea ECO S.A Brăila.

Data,

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul/a,________________________________________________

_, având CNP,declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale în vederea verificării informațiilor furnizate în cadrul procedurii de selecție și recrutare în vederea ocupării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al Societății ECO S.A Brăila, iar aceste date corespund realității.

Am luat la cunoștință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/5 8/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpuse prin Legea nr. 506/2004.

Data,

Semnătura,

președinje

DECLARAȚIE

5

privind statutul de funcționar public/ alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al unei alte instituții sau autorități publice

Subsemnatul/Subsemnata, având

CNP


domiciliat/a

, strada , nr. , bloc,, sc., apart.,

în calitate de candidat pentru postul de membru în consiliul de administrație al S.C. ECO S.A. Brăila, cunoscând prevederile Codului penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că fac parte/ nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea publică tutelară are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice informații și documente doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Data .................. Semnătura..................................


Anexa nr.4 , la H.C.L.M. nr.

GRAFICUL PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ECO S.A. BRĂILA, MANDATUL 2018-2022, PENTRU 2 POSTURI VACANTE

Nr. crt.

Etapa

Termen

Responsabil

Document

1

Declanșarea procedurii de selecție

Z

(data comunicării hotărârii)

Autoritatea publică tutelară

Hotărâre de Consiliul Local al Municipiului Brăila

2

Constituirea Comisiei de selecție și a Comisiei de contestație

Z+5

Autoritatea publică tutelară

Dispoziția Primarului

3

Publicarea anunțului de selecție

Z+15

Autoritatea publică tutelară

Anunț publicat în 2 ziare economice și/sau financiare și pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și site-ul

S.C. Eco S.A. Brăila

4

Depunerea candidaturilor

în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului-Z+45

Candidații

Dosar de înscriere

5

Evaluarea dosarelor și constatările comisiei de selecție; Stabilire Lista lungă

Z+47

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

6

Informare candidați respinși (după caz)

Z+48

Comisia de selecție

Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.

7

Contestații

Z+49

Candidații

Contestații

8

Soluționare contestații

Z+51

Comisia de contestație

Proces verbal al comisiei de contestație

9

Verificarea informațiilor din dosarele din Lista lungă, analiza comparativă, solicitări clarificări și, după caz, eliminare din lista lungă.

Z+53

Comisia de selecție

Cerere clarificări

Proces verbal al comisiei de selecție

10

întocmire Lista scurtă și comunicare

Z+55

Comisia de selecție

Lista scurtă Adrese de înștiințare pentru depunerea declarațiilor de intenție

11

Contestații

Z+56

Candidații

Contestații

12

Soluționare contestații

Z+58

Comisia de contestație

Proces verbal al comisiei de contestație

13

Depunerea Declarației de intenție

în termen de 15 zile de la comunicare-Z+70

Candidați

Declarația de intenție

14

Interviu

Z+72

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

15

Finalizarea punctajelor în urma interviului

Z+73

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

16

Contestații

Z+74

Candidații

Contestații

17

Soluționare contestații

Z+76

Comisia de contestație

Proces verbal al comisiei de contestație

18

Raport final-Componenta integrală a planului de selecție

Z+78

Comisia de selecție

Raport final

19

Desemnarea fi Validarea membrilor de către A. G.A.

A. G.A.

încheiere contracte de mandat

Observație:

*La data publicării documentației, graficul va fi completat cu datele calendaristice certe.

*La stabilirea termenelor din grafic se vor lua în calcul numai zilele lucrătoare.

COMISIA DE SELECȚIE