Hotărârea nr. 225/2020

Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR AR JE A NR. 225 dlxx 29.04.2020

Privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr.726/04.03.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație în funcție al Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și raportul Comisiei de evaluare nr. 9121/06.04.2020;

Văzând raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 - Legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020;

în baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), precum și ale art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație în funcție ai COMPANIEI DE UTILITĂȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se acordă mandat special domnului Boșneag Sorin - Eugen, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea C.U.R Dunărea Brăila S.A., pentru numirea ca administratori, prin reînnoirea mandatelor, a domnilor Mangiurea Silviu, Avram Ionel, Stroe Gheorghe, Surdu Marius Radu și Adetu Ionel, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.06.2020.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și de către reprezentantul Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acționarilor la Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

România

Județul Brăila

Municipiul Brăila


COMISIA DE EVALUARE A MEMBRILOR                     4V£X/T ,r ,

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE AL         L A Hct h ,/^^p^P

C.U.P. „DUNĂREA" BRĂILA S.A.

Nr. 9121/06.04.2020

RAPORT FINAL

privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație în funcție al C.U.P. "Dunărea" Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Conform Actului constitutiv, societatea C.U.P. Dunărea Brăila S.A. este persoană juridică română, organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, cu obiecte principale de activitate “Captarea, tratarea și distribuția apei potabile" și “Colectarea și epurarea apelor uzate", având următoarea structură a acționariatului:

 • - Consiliul Local Municipal Brăila - 86,826263%;

 • - Consiliul Județean Brăila - 13,052203%;

 • - 43 U.A.T. membri asociați în A.D.I.D. Brăila (cota de participare individual 0,002826%) -0,121534%.

în prezent societatea este administrată de un Consiliu de Administrație care este format din cinci membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor, în urma parcurgerii procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala componență a Consiliului de Administrație este:

 • - Ec. Gheorghe Stroe - administrator neexecutiv - Președinte;

 • - Ing. Silviu Mangiurea - administrator executiv;

 • - Ec. Ionel Avram - administrator executiv;

 • - Ec. Ionel Adetu - administrator neexecutiv;

 • - Cons. Jr. Marius Radu Surdu - administrator neexecutiv.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40975/20.12.2019, membrii Consiliului de Administrație în funcție au solicitat Autorității Publice Tutelare - Municipiul Brăila, aprobarea pentru reînnoirea mandatelor, ținând cont că termenul limită al contractelor de mandat este data de 31.05.2020.

Precizăm că membrii Consiliului de Administrație în funcție au solicitat totodată și Adunării Generale a Acționarilor, aprobarea reînnoirii mandatelor. Adunarea Generală a acționarilor a considerat că actualii membri ai Consiliului de Administrație și-au îndeplinit corespunzător mandatul și au realizat indicatorii de performanță, și prin urmare, prin adresa nr. S310/28.01.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr. 2647/29.01.2020, a propus autorității publice tutelare să inițieze demersurile necesare pentru organizarea procedurii de evaluare.

Prin adresa nr. 6880/05.03.2020, Comisia de evaluare constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 726/04.03.2020 a informat membrii Consiliului de Administrație ai C.U.P. Dunărea Brăila

S.A cu privire la faptul că autoritatea publică tutelară, Municipiul Brăila, prin HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020 a aprobat inițierea procedurii de reînnoire a mandatelor pentru cele 5 posturi de membru în Consiliul de Administrație al acestei întreprinderi publice.

Totodată, prin HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020 s-au aprobat Graficul procedurii, Structura Planului de interviu și Criteriile de evaluare.

Conform Graficului aprobat, administratorii societății au depus la sediul autorității publice tutelare -Municipiul Brăila, cu încadrare în termenul cerut - 19.03.2020 ora 1600 - dosarele de candidatură conținând Raportul de activitate pentru mandatul 2016-2020, Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de mandat și Declarația de intenție pentru mandatul 2020-2024, astfel:

 • - dosarul domnului Gheorghe Stroe înregistrat sub nr. 7648/12.03.2020;

 • - dosarul domnului Silviu Mangiurea înregistrat sub nr. 7649/12.03.2020;

 • - dosarul domnului Marius Surdu înregistrat sub nr. 7651/12.03.2020;

 • - dosarul domnului Ionel Avram înregistrat sub nr. 7652/12.03.2020;

 • - dosarul domnului Ionel Adetu înregistrat sub nr. 7653/12.03.2020.

Membrii Comisiei de evaluare s-au întrunit în ședințe de lucru în zilele de 26.03.2020 si 27.03.2020 si au realizat analiza și evaluarea fiecărui dosar de candidatură atât individual, cât și comparativ.

Toți membrii Comisiei de evaluare confirmă faptul că fiecare dosar a fost depus în termen, conține toate documentele solicitate, iar aceste documente au fost structurate într-un mod relevant, punând la dispoziția Comisiei informațiile necesare privind managementul societății în perioada analizată.

în urma analizei dosarelor de candidatură, Comisia de evaluare a concluzionat următoarele:

 • - Preocuparea Consiliului de Administrație pentru atingerea obiectivelor din Planul de administrare a fost în concordanță cu așteptările semnificative ale Autorității publice tutelare, prin aplicarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea societății;

 • - Activitatea desfășurată pe perioada mandatului 2016 - 2020 de Consiliul de Administrație a condus la îndeplinirea indicatorilor de performanță anexați la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi;

 • - Structurile de guvernanță corporativă au o bună colaborare și sunt orientate pe respectarea principiilor unui management transparent;

 • - Consiliul de Administrație are o structură echilibrată din punct de vedere al experienței și pregătirii profesionale ale fiecărui membru.

Aspectele urmărite de Comisie în procesul de evaluare a performanțelor membrilor Consiliului de Administrație în funție, au fost următoarele:

 • - analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat;

 • - implementarea principiilor guvernanței corporative, în conformitate cu prevederile legale;

 • - orientarea Consiliului de Administrație către principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderii;

 • - stabilirea obiectivelor și priorităților pentru mandatul 2020-2024 privind îmbunătățirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiții și asigurarea cash-flow-lui necesar desfășurării activității, continuarea programelor de dezvoltare, creșterea calității serviciilor, extinderea ariei de operare, asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților, îmbunătățirea comunicării cu structurile proprii subordonate, îmbunătățirea relației cu clienții, etc.

Procedura de evaluare s-a derulat conform graficului aprobat prin HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020. Comisia de evaluare, prin secretariatul tehnic, a invitat candidații, prin adresa nr. DT 1997 / 31.03.2020, să susțină interviul, în data de 02.04.2020, începând cu ora 1000, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piața Independenței nr.1, camera 16, comunicând totodată și Planul de interviu și Fișa de punctare a criteriilor în baza cărora s-a făcut evaluarea.

Prezentarea candidaților la interviu s-a făcut în ordine alfabetică, fiecare candidat având la dispoziție câte 30 de minute, după cum urmează:

 • - Dl Adetu Ionel-ora 1000

 • - Dl Avram Ionel-ora 1030

 • - Dl Mangiurea Silviu - ora 1100

 • - Dl Stroe Gheorghe - ora 1130

 • - Dl Surdu Marius-ora 1200

Președintele Comisiei de evaluare - domnul Marius Termegan, a invitat fiecare candidat să facă o scurtă prezentare a parcursului său profesional.

în cadrul interviurilor, fiecare membru al Comisiei de evaluare a adresat întrebări candidaților. în baza acestor întrebări și a răspunsurilor primite, a fost evaluată atât activitatea candidaților în cadrul Consiliului de Administrație al C.U.P. Dunărea Brăila S.A. în mandatul 2016-2020, cât și viziunea și obiectivele strategice ale fiecărui candidat pentru mandatul 2020 - 2024.

întrebările adresate candidaților de membrii Comisiei de evaluare și răspunsurile acestora au fost consemnate în scris de secretarul comisiei, constituind anexe la procesul-verbal al probei de interviu din data de 02.04.2020.

Menționăm că, în urma solicitării transmise prin adresa nr. DT1997/31.03.2020, toți candidați! au prezentat adeverințe care să ateste prezența la ședințele Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului în curs: toți candidații au avut prezență de 100% la ședințele Consiliului de Administrație.

în urma interviurilor și avându-se în vedere documentele prezentate de candidați - Raportul de activitate pentru mandatul 2016-2020, Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în Contractul de mandat și Declarația de intenție pentru mandatul 2020-2024, fiecare membru al Comisia de evaluare a completat fișa individuală de evaluare, aceste fișe fiind anexate procesului verbal din data de 02.04.2020.

Notarea candidaților s-a făcut cu punctaje de la 1 la 5 pentru criteriile stabilite în cadrul Planului de interviu aprobat prin HCLM nr.109/20.02.2020.

Punctajele finale acordate de Comisia de evaluare, conform Fișelor de punctare a candidaților, sunt următoarele:

 • - Dl Mangiurea Silviu - 49,48 puncte;

 • - Dl Avram Ionel - 49,48 puncte;

 • - Dl Stroe Gheorghe - 48,76 puncte;

 • - Dl Surdu Marius - 48,76 puncte;

 • - Dl Adetu Ionel - 47,96 puncte.

Menționăm că punctajul minim necesar pe care trebuie să-l obțină candidatul în scopul propunerii pentru reînnoirea contractului de mandat, conform H.C.L.M. nr. 109/20.02.2020, este de 40 puncte din totalul maxim de 50 de puncte.

în urma derulării procedurii de evaluare Comisia a elaborat Matricea Consiliului de Administrație al societății C.U.P. Dunărea Brăila S.A. mandatul 2020-2024, anexată prezentului raport.

Concluzie:

Comisia de evaluare:

Conform prevederilor art.44, alin.(9), lit.b) din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, “Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație în funcție al C.U.P. “Dunărea" Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice", se transmite la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu.

După parcurgerea procedurii de evaluare a activității membrilor Consiliului de Administrație în funcție al societății C.U.P. Dunărea Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, Comisia de evaluare propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brăila, următoarele:

 • - “Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație în funcție al C.U.P. “Dunărea" Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice";

 • - Reînnoirea mandatelor celor 5 membri ai Consiliului de Administrație începând cu data de 01.06.2020, pentru o perioadă de 4 ani.


Comisia de evaluare:

 • - Termegan Marius - director executiv, Direcția tehnică - Președinte______

 • - Gurgu Vasilica - director executiv, Direcția Finanțelor Publice Locale - Me Ivanciu Diana - șef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcția tehnică - Iț/embru. Lujanschi Adrian - șef birou Resurse Umane - Membru Mocanu Rodica-consilier juridic, Direcția Juridic Con

  Membru


Secretar comisie, Dobrea Dorina, inspector Serviciul U.M.M.S.C.U.P. - Direcția Tehnică


Anexa la Raportul final nr. 9121/06.04.2020

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII C.U.P. DUNAREA BRAILA S.A. MANDATUL 2020 - 2024

CRITERII

NOMINALIZATI

Total

Total Ponderat

Pragul minim colectiv (%)

Pragul curent colectiv (%)

Obligatoriu sau opțional

Pondere (0-1)

Adetu Ionel

Avram Ionel

Mangiurea Silviu

Stroe Gheorghe

Surdu Marius Radu

Rating 1 = NOVICE Rating 2 = INTERMEDIAR Rating 3 = COMPETENT Rating 4 = AVANSAT Rating 5 = EXPERT

COMPETENTE

LCompetente specifice sectorului

1.1.Cunoștințe despre sectorul in care funcționează societatea

Oblig.

1

4.52

5

5

4.92

4.92

24.36

24.36

80%

98%

2.Competente profesionale de importanta strategica/tehnica

2.1.Gândire strategica si previziuni. Managementul riscului

Oblig.

1

5

5

5

5

5

25

25

80%

100%

3.Guvernanta corporativa

3.1 .însușirea cunoștințelor de guvernanta corporativa: legislație, funcționarea consiliului, relația cu autoritatea publica tutelara

Oblig.

1

4.40

4.52

4.52

4.40

4.40

22.24

22.24

80%

89%

3.2.Monitorizarea performantei

Oblig.

1

5

5

5

5

5

25

25

80%

100%

4.Social si personal

4.1.Inițiative, decizii, rezultate

Oblig.

1

4.52

4.96

4.96

4.92

4.92

24.28

24.28

80%

98%

4.2.Prezenta la ședințele de lucru ale C.A.

Oblig.

1

5

5

5

5

5

25

25

80%

100%

4.3.Comunicarea cu structurile interne ale Întreprinderii

Oblig.

1

4.56

5

5

4.56

4.56

23.68

23.68

80%

95%

TRASATURI

1 .Etica si integritate

Oblig.

1

5

5

5

5

5

25

25

80%

100%

ALTE

CONDI

1.Calitatea si cantitatea informațiilor oferite in Raportul de activitate

Oblig.

1

4.96

5

5

4.96

4.96

24.88

24.88

80%

99,5%

2.Gradul de Îndeplinire al indicatorilor de performanta prevazuti in contractul de mandat

Oblig.

1

5

5

5

5

5

25

25

80%

100%

MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII C.U.P. DUNAREA BRAILA S.A. MANDATUL 2020 - 2024

Adetu Ionel

Avram Ionel

Mangiurea Silviu

Stroe Gheorghe

Surdu Marius Radu

Total

Total Ponderat

Pragul minim colectiv (%)

Pragul curent colectiv (%)

TOTAL

47.96

49.48

49.48

48.76

48.76

244.44

244.44

97.78%

TOTAL PONDERAT

47.96

49.48

49.48

48.76

48.76

244.44

CLASAMENT

3

1

1

2

2

întocmit, Secretar comisie

Dorirî^^Jgb


rea