Hotărârea nr. 224/2020

Aprobarea Planului Local de Acțiune pe anul 2020, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 – 2020, la nivelul Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

HOT AZRAZRE A JNTR. 224

d±m29.04.2020

Privind: Aprobarea Planului Local de Acțiune pe anul 2020, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, la nivelul Municipiului Brăila.

COKTSIJLITJJL local municipal BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile H.G.R nr. 18/01.04.2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020;

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă Planul Local de Acțiune pe anul 2020, pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015 - 2020, la nivelul Municipiului Brăila, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Cultură, învățământ, Sport și Turism, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CRISHAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


ION DRj


AN


/rA/&v\

Planul Local de Acțiune 2020

pentru aplicarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Romani Aparținând Minorității Romilor pentru perioada 2015-2020 la nivelul Municipiului Brăila

Nr.

crt.

Proiect/Activitate

Termen

Răspunde Inițiator/ parteneri

Indicatori

Resurse financiare

Buget de stat

Buget Local

Surse

UE

Alte

surse

Măsuri organizatorice

1

Reorganizarea Grupului de Lucru Local la nivelul municipiului Brăila/Reactivarea la nivel local a Grupurilor de Inițiativa Locale-GIL in vederea optimizării procesului de incluziune sociala - elaborării unui plan de lucru integrat la nivel local.

sem. 1 2020

P.M.B O.N.G./societate civila /P.M.B./

B.J.R

- 1 H.C.L.M. reorganizare

X

Administrație și dezvoltare comunitară

3

Identificarea și rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitatea locala, în conformitate cu prevederile Strategiei, prin organizarea de întâlniri trimestriale ale expertului local cu reprezentanți ai comunității rome

lunar

2020

P.M.B. -Reprezentant PMB pentru problemele romilor

- Raportări solicitate la cerere

X activitati curente

4

întocmirea de către Primăria Municipiului a unui raport semestrial de progres privind implementarea Planului de Acțiune Local

semestrial

2020

P.M.B-reprezentant

PMB /

- 1 Raport de progres

X

-

-

5

Catagrafierea sanitara si școlara a populației de etnie roma din municipiu

Sem. 1

2020

PMB-mediatori școlari, sanitari, Sc. 5, 9, 24, 1,31, 27

- 2 baze de date/catagrafieri

X

6

Continuarea politicii de parteneriat intre autoritățile locale, pe de o parte, si reprezentanții ONG,GIL, pe de alta parte, în vederea elaborării și implementării de proiecte de incluziune a cetățenilor de etnie roma pornind de la planul local de acțiune.

permanent 2020

P.M.B.(reprezentau t PMB)/Instituția Prefectului (BJR),Consiliul local, structuri deconcentrate

Numărul de parteneriate Numărul de activități desfășurate în parteneriat

X

Locuire si mica infrastructura

7

Continuarea abordării și rezolvării problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor si locuințelor deținute de romi și de reconstituire a dreptului de proprietate funciara.

Obiective de investitii propuse care sa aiba in vedere si membrii comunităților de romi din municipiul Braila

Permanent

2020

Consiliul local, P.M.B./ONG-uri

Numărul actelor de proprietate H.C.L.M.

X

X

X

8

Finanțarea integrala sau/si parțială a proiectelor și programelor care vizează lucrări de reabilitare a locuințelor sau construcția de locuințe în comunitățile defavorizate, inclusiv in cele locuite de romi;

2020

ADR, Consiliul local, P.M.B./ONG

Numărul de locuințe construite și sau renovate

X

X

X

Sănătate

9

Creșterea accesului romilor la serviciile medicale publice, prin includerea lor in sistemul asigurărilor de sănătate (pe baza parteneriatelor dintre: DSP, CNAS, ONG, etc.), cu accent pe problematica de sănătate a femeilor și copiilor.

Angajarea mediatorilor sanitari in comunitățile de romi

Sem. 1

2020

ASP, CAS, mediatori sanitari/ONG

Nr. de persoane din comunitățile de romi asigurațe la medicul de familie

2 mediatori

X

X

X

10

Campanii de vaccinare a copiilor nevaccinati din comunitiatile de romi

Lunar 2020

MS-DSP-uri/ APL

5 campanii

X

-

-

11

Campanii de educație sanitara privind TBC, HIV/SIDA, BTS, renuntatul Ia fumat, aprovizionarea si consumumul de apa,promovare a sanatatii si igienei in comunitățile de romi;

semestrial, 2020

M.S-D.S.P., Consiliul local/Instituția Prefectului, (BJR), O.N.G.-uri rome

Numărul de participanți Numărul sesiunilor 10 Campanii IEC,

X

X

X

Justiție și ordine publică

12

Dezvoltarea și consolidarea relațiilor de parteneriat dintre politie și romi la nivelul municipiului Braila, precum și organizarea de întâlniri ale șefilor structurilor de poliție cu liderii comunității de romi, în vederea prevenirii și combaterii infracționalității în rândul cetățenilor de etnie romă.

Desfășurarea unor activități specifice de prevenire și de educare juridică a populației de etnie romă ; difuzarea în cadrul comunităților de romi a unor publicații cu caracter educativ ( broșuri, pliante etc.).

Derularea unor activități de informarea și prevenire a delincvenței juvenile și a victimizării minorilor în unitățile de învățământ/clase de studiu cu elevi aparținând preponderent etniei rome.

Sem. 1

2020

Lunar 2020

Politia Municipiului-

Politia locala/ Primăria municipiului -Instituția

Prefectului (BJR)-O.N.G.-uri

Numărul de acțiuni comune Numărul de campanii P.V. întâlniri

X

X

X

13

Identificarea și rezolvarea operativă a stărilor tensionate sau conflictuale, susceptibile să genereze violență familială, comunitară sau interetnică. Activitati comune de punere in legalitate a persoanelor de etnie roma pe linia actelor de identitate si stare civila

Permanent

2020

Politia Municipiului-Politia locala/ Primăria municipiului -Instituția Prefectului -O.N.G.-uri

Numărul de acțiuni comune Numărul întâlnirilor/P.V. intalniri

X

X

X

Ocupare

14

Furnizarea de servicii de ocuparea (informare, consiliere si mediere a muncii) in vederea reintegrării sociale a romilor

2020

AJOFM

550 de persoane informate, consiliate, mediate.

BAS

Da

-

15

încadrarea in munca ca urmare a participării la serviciile oferite de AJOFM

2020

AJOFM

100 de persoane încadrate in munca

BAS

-

-

-

16

Organizarea la nivelul comunității de cursuri de calificare cu cun icula adaptata pentru persoanele de etnie roma in concordanta cu cerințele pietii muncii

2020

AJOFM

25 de persoane care au obtinut un certificat de calificare

BAS

Da

17

Organizarea a cel puțin 2 acțiuni “Bursa locurilor de munca” - bursa generala si bursa pentru romi

2020

AJOFM

Nr. de persoane participante

BAS

-

-

Protecția copilului, educație, cultură și culte/infrastructura sociala

18

Stimularea participării preșcolare, școlare si universitare in rândul romilor

- continuarea si dezvoltarea programelor tip “a doua sansa, școala după școala- after school”;

Permanent

2020

expert local; ISJ , ONG

Numărul de copii inscrisi;

X

X

X

19

Promovarea, formarea, angajarea si perfecționarea din rândul romilor, a mediatorilor școlari in comunitățile cu nr. semnificativ de romi -

2020

expert local, ONG-uri, ISJ, consilii locale

Nr. Cursuri de perf./pregăti re mediator angajat

X

X

X

20

Prezentarea si inițierea in colaborare cu ONG, a unui plan de desfășurare a evenimentelor culturale cu specific inspirat

2020

DCIST /

ISJ, ONG, APL

Număr evenimente desfășurate;

X

X

X

din folclorul, tradițiile si cultura romani

- sprijinirea ONG-urilor rome in organizarea evenimentelor social-culturale specifice etniei: Ziua Internaționala a Romilor, Ziua Minorităților Naționale, Ziua Dezrobirii, Ziua Nediscriminarii, Comemorarea Holocaustului

21

Desfasurarea de activitati specifice prin Centrul Social Multifuncțional pentru Comunitatea Roma din Lacu Dulce Desfasurarea de activitati recreaționale in centrul „Bunici si nepoti”;

2020

DAS/ONG

Nr. activitati

X

X

X

X

22

Repartizarea candidaților pe locuri speciale pentru rromi.

  • - Elaborarea și tipărirea broșurii care cuprinde informații despre admitere.

  • - Transmiterea către elevii rromi de clasa a VUI-a a broșurii, informații despre admitere.

  • - Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi ce doresc continuarea studiilor în clasa a IX-a liceu

Trim 1 2020

I.S.J. Brăila Comisia județeană de admitere

Repartizarea în ședință publică a 35 elevi rromi pe locuri speciale

Buget I.S.J.

23

Monitorizarea școlarizării elevilor aparținând minorității rromilor și participarea acestora la cursuri pe durata învățământului obligatoriu.

Permanent

2020

I.S.J. Brăila/

Politia locala, Politia municipiului

Monitorizarea participării la școală, a prezențelor și absențelor, a riscului de abandon școlar a elevilor rromi. —

Buget I.S.J.

întocmit, Șef birou Cuza Canjten