Hotărârea nr. 223/2020

Aprobarea înființării unei autogări de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 86 – 86 bis

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HLOTARAKJEA NHR. 223 din 29.04.2020

Privind: Aprobarea înființării unei autogări de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 86 - 86 bis.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice și Direcției Arhitect Șef, raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Art.1 Se aprobă înființarea unei autogări de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., în locația situată în Municipiul Brăila, Șos. Râmnicu Sărat nr. 86 - 86 bis.

Art.2 Societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., îsi va desfășura activitatea în spațiul prevăzut la art. 1, cu respectarea normelor privind igiena, salubrizarea și ordinea publică, în caz contrar, prezenta hotărâre își va pierde valabilitatea.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară, Direcția Tehnică precum și de către societatea CAVMARIO TRANS S.R.L., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL,

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev,0