Hotărârea nr. 219/2020

Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitanților MOTOC LAURENȚIU VALENTIN și MOTOC ALINA - VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAK2VKEA KTR. 219

din 29.04.2020

Privind: Constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitantilor MOTOC LAURENȚIU VALENTIN si MOTOC ALINA-

J                                                                                         9                                                                >

VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

consiliul local municipal

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și cererea domnilor Motoc Laurențiu Valentin și Motoc Alina - Victorița, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 3662/07.02.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 693 și art. 697 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. nr. 101/30.03.2017, modificată prin H.C.L.M. nr. 246/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, în suprafață de 259,00 mp, situat în Brăila, str. Petre Ciucă nr. 9, NCP 78033, solicitantilor MOTOC LAURENȚIU VALENTIN și MOTOC ALINA - VICTORIȚA, teren pe care se află amplasată construcția C1, proprietatea acestora.

Art.2 Terenul pentru care se constituie dreptul de superficie, se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,3 Prețul superficiei se stabilește în cuantum de 5,31 lei/mp/an, conform art. 3.5 lit. a) din regulamentul aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 101/2017 si se actualizează anual cu rata leu/euro. 1

Art.4 Se împuternicește executivul local, în vederea perfectării contractului de superficie în formă autentică, cu respectarea modelului - cadru prevăzut în anexa nr. 3 la H.C.L.M. Brăila nr. 101/30.03.2017.

Art.5 Beneficiarii dreptului de superficie au obligația să respecte prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 76/28.02.2013, referitoare la „Ameliorarea confortului urban prin plantarea de arbori de către beneficiarii terenurilor aflate în proprietatea Municipiului Brăila”, obligație ce va fi prevăzută în contractul de superficie.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Achiziții Publice, Licitatii si Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOPCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200                    /

I uat |Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa Imobilului          /

14935

259

Jud. Braila, Oraș. Braila, str. Petre Ciuca, nr.9

Cartea Funciara nr. |

78033

Braila

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

259

1—2 nemateriallzat; 2-3-4-1 gard plasa

TOTAL

259

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

C1

CL

103

Fundație ^Locuința P+M Parțial)

TOTAL

103

—•

Suprafața totala masurata=259mp Suprafața din acte =259mp

Executant: pfa Cojocoru Ramona Maria

Confirm executarea mqșufdibriidr/Jg teren, corectitudinea Intocm.lrii/'do.curp^.ntqtlei cadastrale sî corespondenții 'bjcesteia realitatea din teren .b' j iȚpl'î"'''-'!3     \ \

• <2                          i'T .0’3 i t! S j

Semnătură sl stampila        . ,.        j      >

Dota:20/03/201 ȘÂ ,. ’

* • V:                   .<V>/

__

Inspector;;. f j;-'

"7    . JW.. ■: RfELA

Confirm Introducerea Imobilului In date Integrala sl atribuirea numaruîu cadastral

Semnătură sl parafa

Stampila BCPI

baza de