Hotărârea nr. 217/2020

Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”-

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA KR. 217

dLLrr 29.04.2020

Privind: Completarea H.C.L.M. Brăila nr.51/27.02.2009 referitoare la „Atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Brăila, a unor imobile, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 354 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 108 și art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

M O T AK A S T E :

Art.1 Se completează anexele nr. 1 și 5 din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, cu pozițiile prevăzute în anexele nr. 1.130 și 5.115, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Imobilele prevăzute la art. 1, se identifică în planurile de situație anexate, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.3 Celelalte prevederi din H.C.L.M. Brăila nr. 51/27.02.2009, rămân neschimbate.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA NR. 1. 130

H.C.L.M. nr. / -19. C^-^04»')

TERENURI A CĂROR APARTENENȚĂ SE ATESTĂ LA DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BRĂILA ÎN VEDEREA STABILIRII UNEI MODALITĂȚI DE UTILIZARE

Nr crt

Teren situat în Municipiul Brăila

Supr. teren (mp)

Obiectiv

Numărul cererii și numele și prenumele/denumirea solicitantului

Observații

1

Str. Tudor Viadimirescu nr. 59

22,5 mp indiviz din 75

mp

8459/24.03.2020 Mihai Stana, împuternicită a Coman Costică

CI- prop. Coman Costică conf. contract de vânzare-cumpărare nr.

727/13.02.1984

2

Str. Magaziilor nr. 103 lot 1

66

7961/17.03.2020 Munteanu Viorica-Alina, Munteanu Laurențiu-Titel

3

Str. Decebal nr. 88

81

6667/04.03.2020 Serbii Costică, Serbii Violeta-Cristina

4

Str. Oltului nr. 117B

322 mp

2594/29.01.2020

Damian Neculai

C1 - fără acte

Notă:

1. Se radiază poz. 7 din anexa nr. 1.121 la H.C.L.M. 400/22.07.2019 str. Magaziilor nr. 103 lot 1, în suprafață de 66 mp indiviz din 316 mp și se înlocuiește cu poz. 2 din prezenta Anexă.

2. Se radiază poz. 13 din anexa nr. 1.113 la H.C.L.M. 652/29.11.2018 str. Decebal nr. 88, în suprafață de 80,88 mp indiviz din 396 mp și se înlocuiește cu poz. 3 din prezenta Anexă.


DIRECTOR EXEQUȚIV^.J.C.A.P.L.,

Bratu Angelica

Z '      /<

SEF SERVI COCĂ

; 1

întocmit,

Andrei Gabriela

PREȘEDINTELE-

zx

ARHITȘCT ȘEF,

Anghelescy torina Elena u|               /

’âdu

\          1

\  /

-ȘEDINȚĂ,
5~. lib

HCiM n'R .

IMOBILE , FORMATE DIN TEREN SI CONSTRUCȚII, A CĂROR APARTENENȚA SE ATESTA LA DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI BRAILA

Nr.crt.

Adresa Imobilului

Suprafața de teren

Suprafața construcții

1

Str. Coltei, nr.3

106 mp

CI -74 mp

întocmit, Caraion Mari lena

ANEXA NR 1.35 la regulament

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:100

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

75

Str. Tudor Vladimirescu nr.59

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

75

împrejmuit cu gard de fier pct.8-9-1,lemn 1-2,construcție 2-3-4-5-6-7-8.

Total

75

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

58

Locuința cu supr.desfasurata de 58mp

58

s' -ia . -rfrt , A*/   \

/Suprafața totala rflasurata a imobilului = 75mp /<?                   o\       Suprafața din aci = 52.50mp

1 3 Se'/a J ^^țant, SGTRADING 3M SRL /

• că _ ^°-arin ingt Mocânu Metin Cosmin       'i

\% Cr^          ■     •' ,-J <

\    3jCwnw(Qtecu^rea măsurătorilor la teren, 'LU/

\ corectrtWiljea înțaiBmîrii documentației cadastrplb sM

XC^^respon^^.acesteia cu realitatea din teren' j Semnătură si stampila        / / .    /

Data Ianuarie 2020         Z<      •

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa Data ...A..............

Vi 7

Stampila BCP1 --

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE scara 1: 100


Nr. cadastral

Supraf.masurata

Adresa imobilului

-

66 mp

mun.BRAILA str. Magaziilor nr.103 LOT 1

Cartea Funciara nr.

U.A.T.              BRAIU\Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

66

delimitat astfel: 1-2 nematerializat;2-3 constructie;3-4-constructie+gard lemn 4-5-6-1 gard lemn

TOTAL

66

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața constr. la sol (mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata =66 mp

Suprafața din acte = 66 mp

Executant,

SC AGROIMOBILIARA SRL

Confirm executarea măsurătorilor l^țefene/noc^titiJdinea injocm^kdo.cy^nentariei cadastralei corespondeftraXcesteia /^Realitatea dmYeJ^n     A CERTT§^Ț07^i 2Q20

Inspector,

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Data     Semnătură si stampila
M       DE v         fi AUTORIZARE

A?   AUTORIZARE/      f Sena RO-BJ Nr. 1506 £

I q RO“BR*F |Mr r)f|7c /'Z-ur/oK \                 *           q/

\| stâ^kcu AV “?ILIARA f


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL BUNULUI IMOBIL Scara 1: 200

Nr. cadastral:

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa Imobilului

81

Strada Decebal, Nr. 88

Cartea Funciara nr.:

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT):

----------

_______________________Braila,localitate Braila

i______________________________________________1

A. Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața

Mențiuni

1

CC

81

Imprejmuire:gard

TOTAL

81

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

Suprafața totala masurata a imobilului= 81mp

Suprafața din act=mp

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara. 1 :200.

Nr. cadastral

Supraf. masurata

Adresa imobilului

322mp

Mun. BRAILA.

strada Oltului nr. 117B

Cartea Funciara nr.

U.A.T.     BRAILA


O.C.P.I. BRĂILA

Nr. R.G.I....................Data..............................731065.79


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Cod grupa destinație

Categorie de folosința

Suprafața din măsurători

Mențiuni

1

TDI

Cc

322

1-9 gard zidărie, 8-9 construcție, restul gard plasa Nota: pe teren se afla o constr. prov cu S=25mp

TOTAL

322

B. Date referitoare la construcții

Cod Constr.

Cod grupa destinație

Denumire

Suprafața construita la sol

Mențiuni

CI

CL

Locuința

40

Locuința, parter

Total

40

Suprafața conform măsurători = 322mp __

Executant     > țX3 execute

ing. MOCANU Magdalena lyferianari .          (X

CEftflFICAT

Confirm executarea masuratoriltșha teren, // WL) E corectitudinea întocmirii documenigtei caiînLWtfâRJZARE corespondenta acesteia cu rea^te^jjg^y^p.^ Nf.0029 Semnătură si stampila      iX

Data: 16.01.202G?T MAGDALENA 4

-------------------VaZ_MAKÎANA_

11 r? 1 CD 7 5? / ys

Inspector

/ \

Confirm introducerea imobilului in baza de date integr si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa^^'

Data:

tampila BCPI

\ >       ♦ f

ata            '

■      "

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

106

Strada Coltei, nr.3

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

BRAILA

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

106

împrejmuit cu gard de fier pct 5-6,lemn pcl 6-1, Dematerializat pct I-2,construcție pct 2-3-4-5

Total

106

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

74

Locuința S+P+E cu supr.desfasurata de 227mp (S=74mp, P=74mp, E=79mp)

Total

74

RC,,/ a

/ U-"—/ Q , A^f^Aâ^a,)8(âl^ji>asuraia a imobilului = IO6mp

’ Z.. '■ '..••/Z.'’'” Executant, SC TRAffi$G 3M>8RL ,/\ \ ;PPn in'gi-.Mocanu Mf$i C^rik R' <?>

'                        '-!)!■ '                                         CT>

u-,: ci Cpnfirm p<ecutarea)»®uratoriJdUa tgfreiAZ    -

c. cdrectitudirieiîntocmiri/ (țSt^ent^iei^ăd^SjrWvi c z ’ '•'cbfbspond^ntajce^/eia^^ealitat^a'didje^w'’     /

Semnătura s/staN'^^

Data J^txuarie2020^^-l3c!

Inspector        '        :

( Confirm introducerea imobilului iij^balELde dateHntegranPsr—-

■              si atribuirea numărului cadastral       k

Semnătură si parafa

Data........................

Stampila BCPI