Hotărârea nr. 216/2020

Prelungirea termenului contractelor de concesiune, care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOT ARARE A NR. 216 d±n 29.04.2020

Privind: Prelungirea termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani.

CONSILIUL UOCAU MUNICIPAL BRALXA.

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Achiziții Publice, Licitații, Parteneriat Public Privat, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 871 - 873 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 306 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă prelungirea termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, cu o durată de 49 de ani.

Art.2 Prelungirea termenului contractelor de concesiune care expiră în cursul anului 2020, se realizează prin perfectarea de acte adiționale la contractele de concesiune, de către Direcția Achiziții Publice, Licitatii si Parteneriat Public Privat.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcția Achiziții Publice, Licitații și Parteneriat Public Privat, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesati.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

F-PO-09-02.01.03/rev.0