Hotărârea nr. 215/2020

Închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A KR. 215 din29.04.2020

Privind: închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M.’Brăila nr. 245/30.06.2017.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcția Arhitect Șef, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 861 Cod Civil, art. 20 alin. (1) lit. e) și art. 28 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L.M. nr. 245/30.06.2017 și H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 108 lit. c), art. 297 alin. (1) lit. c) și art. 333 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTA2RASTE:

Art.1 Se aprobă închirierea prin încredințare directă a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila ce pot fi ocupate de construcții tip balcon, alei acces, extinderi spații comerciale, alte construcții autorizate, conform Regulamentului aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017, după cum urmează:

 • 1. (1) Se aprobă perfectarea unui contract, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 3,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 3, din blocul 03, sc. 1, parter, Aleea învățătorilor nr. 5, proprietatea solicitantului Negrescu Mircea, pentru extindere balcon - construcție cu caracter provizoriu - intrare în legalitate, conform autorizației de construire nr. 925/28.08.2008 și certificatului de urbanism nr. 1937/25.10.2019.

 • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 147/31.03.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 2,46 lei/mp/lună (zona A2), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

 • 2. (1) Se aprobă perfectarea unui contract, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 1,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 1, din blocul G2, sc. 1, parter, str. Anton Pann nr. 6, proprietatea solicitantului Ciupitu Tudorel, pentru construire și închidere balcon - construcție cu caracter provizoriu, conform autorizației de construire nr. 264/22.10.1990.

 • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 2 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 147/31.01.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 2,08 lei/mp/lună (zona B1), conform H.C.L.M. nr. 30/31.01.2020.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

 • 3. (1) Se aprobă perfectarea unui contract, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 7,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 2, din blocul A7, sc. 1, parter, B-dul Dorobanților nr. 7, proprietatea solicitanților Prunău Vasile și Prunău Rodica, pentru schimbare de destinație apartament, din locuință în cabinet de avocatură, construire windfang, cu podest, trepte și alee de acces - construcție cu caracter provizoriu - intrare în legalitate, conform certificatului de urbanism nr. 2268/28.12.2018.

 • (2) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 3 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 147/31.01.2020 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 4,1411 lei/mp/lună (zona B2), conform actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 12/21.10.2003 si a actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 127/21.10.2003, însușit de proprietari, precum si a prevederilor art. 3 alin. (2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015.

 • (4) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

 • 4. (1) Se aprobă perfectarea unui contract, pe o perioadă de 49 ani, a terenului în suprafață de 9,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, adiacent apartamentului nr. 24, din blocul E1, sc. 2, parter, str. Octav Doicescu nr. 17, proprietatea solicitanților Muscă Constantin și Muscă Genica, pentru extindere alee acces spațiu comercial - construcție cu caracter provizoriu - intrare în legalitate, conform certificatului de urbanism nr. 1564/27.08.2019.

 • (2 ) Terenul ce se închiriază figurează la poziția nr. 1 din Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 526/30.09.2019 și se identifică în planul de amplasament și delimitare a bunului imobil, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3 ) Prețul închirierii se stabilește în cuantum de 4,5070 lei/mp/lună (zona B2), conform actului adițional nr. 9/06.11.2018 la contractul de închiriere nr. 41/23.07.2001, însușit de proprietari, precum si a prevederilor art. 3 alin. (2) din H.C.L.M. nr. 429/21.12.2015.

 • (4 ) Cuantumul chiriei se actualizează anual, în funcție de raportul leu/euro.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

F-PO-09-02.01.03/rev.0

/V£ |

LA UCLH

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

3

Teren domeniul public adiacent ap 3. Pe teren se afla parte din extinderea ap 3 înscris in Cf 73473—CI-U31 (balcon -construcție cu caracter provizoriu)

TOTAL

3

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata = 3mp

Suprafața din acte = 3mp                         A

Executant: SC VADRAM PROIECT SRL

Confirm>exScuJăTetKrnasuratorilor la teren, corectîtpdjQB&teînfocîfTTr{^\tocumentatiel..---------

cadastrale sl coresoande'nfq acesteia’.cu'lcr3r' realIt^eaCfiiRȚ^lP^'

/f AUTORIZARE       C.T oc t .

Semț<ua,?vSWl^‘'475s/g ĂfAjToPu. w.gs'«

Data:17.\&02a)RAM PROIECT ^, /tg        ,nr;A?'O .

s.R.L. ^'/\v GO^.^h

Inspector:                             /

\ ț /

Confirm : introducerea., imobilului! in/Zbaza de dateAfntegralâ ’ si: atribuirea I numprului A ’ cadastral                     ...    ’.J. i

■ _______ '    CONSILIER

x: •.    Semnatara si parafa

s.’ ’                                                                         "

Stampila BCPI                                A,

___ _

/frv&XA A/£ J

Plan de amplasament si delimitare a imobilului


Număr parcela

Categoria do folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

1

teren domeniul public

TOTAL

1

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=1mp

Suprafața din actfi=1 mp


Inspector:ANEXA NR 1.35 la regulament


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:100


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului' /

■W/

7

Bulevardul Dorobanților nr. 7, Bl. A7, sc. 1,parter, adiacent ap. 2 teren domeniu public


Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Brai laA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

7

limite materializate de construcție

Total

7

teren domeniu public

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului ~ 7mp

s5                      Suprafat^din acte = 7mp                   _______. _      -----ț

/^entant/sG^R/f^fNG 3M SRL     V

/ Âppn ingv'Mdtanu MefltnCosmin          '• . .

/fc->--i-,,             pm

: =       . .Confirm e^eciitaren măsurătorilor Ia teren, \

,n coi-eifitudinea intpcrrfjrii documentației cadastrale si

UJ. , . cdrespopdeiua’ațșstcia cii realitatea din teren

Semnătură si stampila

° Datepanuarie 2020

î                              IARÂ

Confirm introducere? iniQ^i|u^îri’bț^ay.cRiă®Urilegrata |si atribuirea n’umarulujitadastral ____ —1

t________———--“

Semnătură st parafa Data........................ j         .

Stampila BCPI


Nr., parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

9

delimitat : construcții

Teren domeniu public pe care se afla rampa sl acces spațiu comercial

Total

9

adiacent apartamentului nr.24 din Bloc E1 înscris In CF nr.70120-C1~U2

______________________________B

Date referitoare la construcții__________________________________


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)_________

Mențiuni

Total

4         Suprafața masurata = 9 mp

Suprafața din acte = 9 mp

NOTA : Pentru teren exista un contract de închiriere nr.41/2001 cu acte adiționale ;in care suprafața de teren este de 4.70 mp ; linscrisa inCFnf.93841 cu NCP 5918.

Executant,                     V.-4 7/ '

sing.STANESCU STEFAI^v           // A

Confirm executarea m.asuratorilocia’teZem^corectitudinea / întocmirii documentariei cadastrale șLcbr^spondenta acesteia cu realitatea din terenȘ             [LjL. yj

Data: 05.2019

. . -inspettor, o •?. 7^      \      .

Confirm introducerea m: ba rate idâte integrata si atribuirea numărului ca^ș.țra4lFî}£UjlUlA.r^A

Data_........Semnătură si stampila, ’C

18 IUN. 2019        z .