Hotărârea nr. 213/2020

Aprobarea Studiului de oportunitate, dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui număr de 80 unități locative

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NTR. 213 din 29.04.2020

Privind: Aprobarea Studiului de oportunitate, dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 și transmiterea parcelei nr. 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, în vederea construirii unui număr de 80 unităti locative.

COXSILIUL LOCAL MUMICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996 -legea cadastrului și a publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă dezmembrarea terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, situat în Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, în suprafață de 352771,00 mp, N.C.P. 94203, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Parcela 1 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39 - parcela 1, în suprafață de 6932,00 mp, teren ocupat aproape în totalitate de vecinii de la nord;

Parcela 2 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, parcela 2, în suprafață de 343,00 mp, teren care va avea destinația de cale de acces; > 1

Parcela 3 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1 lot 1/1/39, parcela 3, în suprafață de 3043,00 mp, teren ocupat aproape în totalitate de vecinii de la nord;

Parcela 4 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, parcela 4, în suprafață de 638,00 mp, teren ocupat în totalitate de două curți deținute de terti;

J                J                                                J 1

Parcela 5 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, parcela 5, în suprafață de 10878,00 mp, teren ce urmează a fi transmis Agenției Naționale pentru Locuințe;

Parcela 6 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, parcela 6, în suprafață de 40000,00 mp, teren ce urmează a primi o altă destinație;

Parcela 7 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, parcela 7, în suprafață de 20894,00 mp, insulă rămasă în jurul parcelei 4;

Parcela 8 - Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1, lot 1/1/39, parcela 8, în suprafață de 270043,00 mp, diferență față de întreg.

Art.2 Se aprobă Studiul de Oportunitate privind realizarea investiției „Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Brăila, Municipiul Brăila, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului - Cazasului, amplasament 1 lot 1/1/39 - parcela 5”, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe durata execuției investiției, a parcelei 5, în suprafață de 10878,00 mp către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, cu asigurarea din bugetul propriu a costului execuției utilităților aferente construcțiilor, precum și a sistematizării amplasamentului (apă, canalizare, energie electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spații verzi, etc.).

(2) Transmiterea terenului prevăzut la alin. (1) se va realiza după înscrierea acestuia în cartea funciară a Municipiului Brăila, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Regimul de înălțime pentru construcțiile ce urmează a se executa este de S+P+2E+M, conform solicitării/proiectului Agenției Naționale pentru Locuințe, ce se înscrie în prevederile documentației de urbanism - Plan Urbanistic de Detaliu - Cartier Lacu Dulce, aprobat prin H.C.L.M. Brăila nr. 48/25.04.2001.

Art.5 Actul de dezmembrare se va încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noilor parcele vor fi suportate de către Primăria Municipiului Brăila.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

F-PO-09-02.01.03/rev.0

17S4-:eod-OT/0-l/2020-Pc;_t

Plan de amplasament si delimitare a imobilului Scara 1:1000                     /£&

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

6932

jud. BRAILA, mun. Braila, cart. Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului,

amplasament 1 lot 1/1/39/1

Cartea Funciara nr. |

UAT |                                  Braila

N=422230

N=422230Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratorî(mp)

Mențiuni

1

CC

6932

1-2-3-4-5-6 gard in rest nematerializat

TOTAL

6932

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=6932mp

l754-CKd-OT/04/2O2O-P<33.2

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500             , .

ruÂFFNr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

343

jud. BRAILA, Braila, cart. Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului,

| Cartea Funciara nr. |

amplasament 1 lot 1/1/39/2 Braila

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

343

imobil neimprejmuit

TOTAL

343

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=343mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

'JC6h[lrrn executarea^asugalorilor, la teren, q-lntocmrrl!)''do^bmeflfăt]ei'soadastrale sl ''“'^corespondent acesteia cu^'fi^|i|ateaQjn\teren autorizare

<te RM&m-WftOTW j^plla^S^        gl

J/AWU VERONICA /i'22     pi       o

.                      S-C.' \9 W

vr/ CATFGORIÂ D X       \   .'^•'9./    & ''$>/

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului in baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Doto:.....              / ;ONSIUULțM

Stampila BCPI                     LOCAL ..    ;

l754-cKd-eyOJ/2020-PejJ

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

O         d OAAn                       /IVc'A''/ A//t? / "3

Sca ra 1:2000               //ez///z^/J

USemridturâEsI stai


I « Serie

J/z


RO-B-F , Nr.0275 S'Bțn Dafa:09/04/2020? /V5

NU VERONICA 4?/ V CLAUDIA

■sSj'/

CATEGORIA DConfirm introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data:.


Stampila BCPINr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

3043

jud. BRAILA, mun. Braila, cart. Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului,

____________________________________________________amplasament 1 lot 1/1/39/3

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Braila

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

3043

3—27 gard in rest nematerîalizat

TOTAL

3043

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=3043mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector:

1734-creJ-W/04/2020-Pc;.<!

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500          ,              '■ %,v

Lf\ //CZ/-Z A/£.       /c^L^2_2-C


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

638

jud. BRAILA, mun. Braila, cart. Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului,

____________________________________________________amplasament 1 lot 1/1/39/4

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT [                                  Braila

Persoana autorizata: SC INFOTOP.-SRL-Braila

ex8bu(area ,nidsuraf8rifor ta terer cqdastraleXsl fec/dln teren g.

0275 | CA _s
,O seriaRO-B-J -,,B


Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafă

Dota:.....

Stampila BCPI

GONSMJUL^tt

LOCAL Sil


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

638

1-2 gard in rest nematerializat

TOTAL

638

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=638mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector:


Confirm executarea măsurătorilor la teren,


v corespondenta acesfela,.cu-reoHtalea din teren

C£fW<CAI       XCW1 RfG2X


Confirm Introducerea Imobilului In baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral


, Nr.0275 | .

îen< Data:0p/04/2!

!PlîW

ȚcLA^ //S.R.L

4/Vcpi


Semnătura sl parafa


Data:.....

Stampila BCPICONSHJUL6


1754-«wJ-W/04/202M’cț;3

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:2000Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratorî(mp)

Mențiuni

1

CC

10878

1-2—3-4-1 nematerializat

TOTAL

10878

B.

REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod    Destinația

construcție

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=10878mp

Pecsoana^autorlzata: SC INFOTOP SRL Braila

C%o?ffrhî/flxectjtarea masutoforllor^'lajteren, ,i cpredtlGidinea In?pcmlrii,\rdbcurrjentat|ef|' cadasfra o si' G^5ppndento^ce$e1â^(? Veblliatea dirferer S8S W «** i

„ .-.-cr-nWA

le en

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In bazo de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....                                      / ' ■

SlGrnP"a acpl___/ L,oniin*^

LOCM. |!)

1754-c/2020-Pca.G

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:5000                           O/V

Z.-4- A/             ĂZ y?~2O2L

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

40000

jud. BRAILA, mun. Braila, cart. Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului,

____________________________________________________amplasament 1 lot 1/1/39/6

| Cartea Funciara nr, |                 | UAT |                                  Braila

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

40000

1-2-3-4-5-6-7-8-1 nematerializat

TOTAL

40000

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=40000mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector:


Confirm executarea măsurătorilor, la teren. z ^corectitudinea dntocmlrli documentat!#! /g' cadastralei! corespondento\â£esleki cu

«taț® din teran7\ /& ^TlFlCxfV ă                                              <:

| cSrirot9fi..^mp^?5

\£ Db ta :09/04/2020 |


î/20.19   £

31 °TOp


Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral


Semnătură sl parafa


Data:,Stampila BCPI


1754-ocsd-00/0</2020-Po;.7

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

_ * «                                     *//? . /. ¥

Scara :2000           z/^z/y


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

20894

jud. BRAILA, mun. Braila, cart. Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului,

____________________________________________________amplasament 1 lot 1/1/39/7

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Braila

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

II LU

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

20894

33-51 gard in rest nematerializat

TOTAL

20894

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

cfe

/’c-

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=20894mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Conflrm'^ecutarea mașuratprtPoV fa-® feri,, c pcțj^'ctltuciinea^lntocmlril .dolnîrn^ț^lel Hcada^frale sCcorespondenta.\jcestdk{zcu realitatea'oltT teren:,

)lâat09/^202d/ \%S.C„^XOp _

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parofa

Dota:......                  X

Stampila BCPI                      ONSIUUL^

HeiN a/î.

Direcția Arhitect Șef                                         VIZAT,

VICEPRIMAR,

NR..2020                 JANTEA CJ^^NMjJE*ANDRU

Studiu de oportunitate privind realizarea investiției: locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Brăila, Municipiul Brăila, cartier Lacu Dulce, Cartier Lacu

Dulce, str. Dorului-Cazasului, amplasament 1 lotl/1/39- parcela 5”

La acest moment, Agenția Națională pentru Locuințe a construit pe raza Municipiului

Brăila, un număr de 59 de blocuri A.N.L., din care 26 blocuri A.N.L. în cartier Lacu Dulce -

str. Dorului - Cazasului - etapa I, însă acestea nu acoperă necesarul de locuințe pentru tineri.

Investiția ce se va realiza prin acest proiect, 80 unități locative, are ca scop satisfacerea nevoilor locative a cetățenilor tineri din Municipiul Brăila, lipsa acută de locuințe fiind una din problemele majore cu care se confruntă Municipiul Brăila.

Lipsa locuințelor a determinat mulți tineri să părăsească Municipiul Brăila și să caute loc de muncă, fie în afara țării, fie în alte localități din țară.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Brăila, Municipiul Brăila, cartier Lacu Dulce, Cartier Lacu Dulce, str. Dorului-Cazasului, amplasament 1 lotl/1/39 - parcela 5”, este dat de constituirea unui fond de locuințe A.N.L. la nivel local, pus la dispoziție tinerilor din Brăila.

La nivelul Municipiului Brăila au fost depuse un număr de 545 cereri, care urmează a fi soluționate, iar un număr de 107 solicitări, cu dosarele finalizate, se află pe lista de priorități pentru anul 2020.

Regimul de înălțime pentru construcțiile ce urmează a se executa este de S+P+2E+M, conform solicitării/proiectului Agenției Naționale pentru Locuințe, ce se înscrie în prevederile documentației de urbanism - Plan Urbanistic de Detaliu - Cartier Lacu Dulce, aprobat prin