Hotărârea nr. 212/2020

Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparţin domeniului public al Municipiului Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEA NTR. 212 din29.04.2020

Privind: Dezmembrarea, partajarea și alipirea unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BXLAJDCiAk

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 555 din Codul Civil, Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 (1) Se aprobă alipirea imobilului situat în Municipiul Brăila, str. Pietății nr. 3, Policlinica Hipodrom, et. 1, ap. 43, NCP 76519-C1-U46, format din cabinet nr. 1, cu o suprafață utilă de 20,16 mp, cabinet nr. 2 cu o suprafață utilă de 9,12 mp și un vestiar cu o suprafață utilă de 4,48 mp și suprafața indiviză de teren de 25,98 mp (cota de 1,47%), ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila cu imobilul situat în Brăila, str. Pietății nr. 3, Policlinica Hipodrom, et. 1, ap. 44, NCP 76519-C1-U47, format dintr-un cabinet cu o suprafață de 19,01 mp și suprafața indiviză de teren de 14,64 mp (cota de 0,83%), ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila.

(2) în urma alipirii celor 2 imobile, rezultă imobilul situat în Brăila, str. Pietății nr. 3, Policlinica Hipodrom, et. 1, ap. 43, NCP 76519-C1-U46 și str. Pietății nr. 3, Policlinica Hipodrom, et. 1, ap. 44, NCP 76519-C1-U47, având o suprafață totală utilă de 52,80 mp și suprafața indiviză de teren de 40,62 mp (cota de 2,3%), ce aparține domeniului privat al Municipiului Brăila, conform documentației de alipire, anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 3202,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Comuna din Paris nr. 93 - Cămin Cultural, NCP 87097, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Lotul 1 - str. Comuna din Paris nr. 93 - Cămin Cultural - lot 1, format din teren în suprafață de 1214,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, teren amenajat ca loc dejoacă;

 • - Lotul 2 - str. Comuna din Paris nr. 93 - Cămin Cultural - lot 2, format din teren în suprafață de 1988,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, teren pe care se află construcția C1, cu destinația de Cămin Cultural, cu nivel de înălțime P+1, având o suprafață construită la sol de 562,00 mp și o suprafață desfășurată de 1124,00 mp.

Art.3 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 246.513,00 mp, situat în Municipiul Brăila, Careul Parc Monument, NCP 75610, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Lotul 1 - Careul Parc Monument - lot 1, este format din teren în suprafață de 570,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, teren amenajat ca loc de joacă;

 • - Lotul 2 - Careul Parc Monument - lot 2, este format din teren în suprafață de 829,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, teren amenajat ca loc dejoacă;

 • - Lotul 3 - Careul Parc Monument - lot 3, este format din teren în suprafață de 245114,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, pe care se află amplasate construcțiile: fântână arteziană, cu o suprafață construită la sol de 444,00 mp, linie de tramvai, cu o suprafață construită la sol de 3569,00 mp și linie tramvai, cu o suprafață construită la sol de 600,00 mp.

Art.4 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 958,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Viilor - Vadul Catagaței, amplasament 2, lot 35, NCP 89283, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Lotul 1 - str. Viilor - Vadul Catagaței, amplasament 2, lot 35 - lot 1, format din teren în suprafață de 741,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila;

 • - Lotul 2 - str. Viilor - Vadul Catagaței, amplasament 2, lot 35 - lot 2, format din teren în suprafață de 217,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, teren amenajat ca loc dejoacă.

Art.5 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 2492,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Viilor - Vadul Catagaței, amplasament 2, lot 1, NCP 89249 , conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Lotul 1 - str. Viilor - Vadul Catagaței, amplasament 2, lot 1 - lot 1/1, format din teren în suprafață de 2118,00 mp mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila;

 • - Lotul 2 - str. Viilor - Vadul Catagaței, amplasament 2, lot 1 - lot 1/2, format din teren în suprafață de 374,00 mp, ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, teren amenajat ca loc de joacă.

Art.6 Se aprobă dezmembrarea și partajarea terenului în suprafață de 41914,00 mp, situat în Municipiul Brăila, str. Grădinii Publice nr. 20, NCP 91468, conform documentației de dezmembrare, anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 • - Lotul 1 - str. Grădinii Publice nr. 20 - lot 1 format din teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 41705,00 mp - Grădina Publică;

 • - Lotul 2 - str. Grădinii Publice nr. 20 - lot 2 format din teren ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, în suprafață de 209,00 mp, teren amenajat ca loc dejoacă.

Art.7 Actele de dezmembrare, partajare și alipire se vor încheia în formă autentică prin grija executivului Primăriei Municipiului Brăila, iar cheltuielile ocazionate de perfectarea și înscrierea în cartea funciară a noilor loturi vor fi suportate de către Primăria Municipiului Brăila.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTI


FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAtâGENERAL

F-PO-09-02.01,03/rev.0

Plan de amplasament si delimitare a imobilului „ , cu propunerea de alipire Scara 1:1 UU                                         '

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

19980

1762

mun. Braila, str. Pietatii nr. 3, Policlinica Hipodrom, et. 1, ap. 43 si 44

Cartea Funciara colectiva nr.

76519

UAT |                   Municipiul Braila

Cod unitate individuala (U)

CF individuala


Tabel de mișcare parcelara pentru alipire imobil

SITUAȚIA ACTUALA (inalnte de dezlipire/alipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire/alipire)

Nr. cad.

Suprafața teren (mp)

iupraf. utile (mp)

Categoric de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața teren (mp)

Supraf. utila (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

76519-C1 -U46

25.98mp (I.47X)

33.8

TDI

teren destinația construcții (cabinet medical)

40.62mp (2.3X)

52.8mp

C

teren destinația construcții (cabinet medical)

76519-C1 -U47

14.64mp (0.83%)

19.0

TDI

teren destinația construcții (cabinet medical)

TOTAL

40.62mp (MX)

52.8

40.62mp (2.3X)

52.8mp

Da

ta

/^~ certificatXa

A   DE

AUTORi/app SGt

/# CERTIFICAT

’lffiOTOP S< Braila5

07/04/2020

Seria RO-B-J <

| JRecepțipflpt,

Data

Olctsa l \^> S.C. |A:FQȚQp

i*. ro UCHfl HU U 1 ,             < .

Y cO                                         r© /

JIANU VERONICA //

\%--GLAUDIA------------------

07/04/2020

p\

CATEGORIA D

Releveu - cabinete medicale    aa/exa^.//

Scara 1:100             l-A A/art A/e £ U

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

19980

1762

mun. Braila, str. Pietatiî nr. 3, Policlinica Hipodrom, et. 1, ap. 43 si 44

Cartea Funciara colectiva nr.

76519

UAT |                   Municipiul Braila

Cod unitate individuala (U)

CF individuala

Nr. incapere

Denumire încăpere

Suprafața utila (mp)

1

cabinet

19.0

2

cabinet

20.2

3

cabinet

9.1

4

vestiar

4.5

Suprafața utila

52.8

teren in indiviziune in cota de 2.3% (40.62mp) din terenul Policlinicii Hipodrom

Suprafața utila totala

52.8

3 ® X UI

Data

ZcZ CERTIFICAT Az     DE

/a autorizaresc 1

W CERTIFICAT

^IdTOPSRL^Braila \\

07.04.2020

n—j    Stnid

Recepționat,

Data

Jff.' Nl.lti-LJ/ Clasa 1        c

S.C. 1NF0T0P << \%.   S..R.L.  ■£>/

W Seria RO-lEF . ni.v275 £ j

A%- jianu veronica Z/ ci audia y/___________

\0' CATEGORIA 0

1737-IMce-n/U/202tM>ofJ

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire


Scara 1:1000            /-jeLN /i/â


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

87097

3202

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Comuna din Paris, nr. 93 - Cămin Cultural

| Cartea Funciara nr. |     97097     | UAT |                                  BraiîcT

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

87097

3202

CC

93

1214

CC

93 lot 1

1988

CC

93 lot 2

TOTAL

3202

3202Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

<?<>

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură sl stampIlaV 1 \       c/S"

Data:20/03/2020

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI


inj-uonioo-K/M/am-poț-i

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

bcara 1 .jUU                  , , o ij          >

A4 //<?ZA; A/e .


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

1214

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Broila, str. Comuna din Paris, nr. 93 - Cămin Cultural - Lot 1

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                  Broila

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

1214

1-2 gard beton, 2-3 nematerializat, 3-4 gard plasa, 4-1 gard beton

TOTAL

1214

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=1214mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

77 nTlFICAT Zc?

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si corespondenta acesteia cu. realitatea din teren

IANIJ

( i      AF

Semnătură si stampila          )

l y catfgorjz. ■'

Data:20/03/2020

Inspector:

Confirm introducerea imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

17J7-Monlw2O/OJ/2<no-ft>9.2

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500                            „

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

1988

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Comuna din Paris, nr. 93 - Cămin Cultural - Lot 2

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Braila

N=424555                                                                         N=424555


=731290                                             E=731290


Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

1988

1-2 nematerializat, in rest gard

TOTAL

1988

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

1

CAS

562

Cămin Cultural P+1, Sd =1124mp

TOTAL

562

Suprafața totala masurata=1988mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

^...Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren

' -i/7 Ofii/AR}        '■ V \\

? . . Semnătură sl stampila J/\

6r(3 RW Ni   /O

Data:20/03/2020\ \

■o, 'V^'JLAE

■ o'                          .vv5

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPI

huM’r’cMrSP'SufflîlS.î                                                                          numorul eada,ral- ,or ,n "p,°

Plan


de


amplasament si delimitare a imobilului


Scara 1:500

^A/cX/j 3./

C e A/ A/Zo

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

570

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Careu Parc Monument- Lot 1

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   BrailaA. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

570

TOTAL

570


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=570mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren

LT                    '-C*

Semnătură sl^sfamplta^^

Data:23/03/2020 ( \ ~~

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date Integrala si atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCPIPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


3.2.

L-i] //CZ'V /vp

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

0

2

CC

829

TOTAL

829


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

829

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Careu Parc Monument- Lot 2

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=829mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Dafa:23/03/2020' J

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului In baza de date integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....                          z""*

Stampila BCPI                    / •••

. • In ■ttuaiiq In.cpra txîttq numers-Cădastrale psnfni JrnobîlelrvocJnc. In. locul numelui vecinului se vqfrece numărul cadastral, Iar în lipso numărului cadastral numărul topografic sau numaruT administrativ. Suprafețele sa rotunjesc la metru patra).                                     ?

l7S8-HontoB-20/0J/20ÎO-ft>9J

Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire

Scara 1:500                       j80t2D2£


n 426310 Țafcgi jg mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

89283

958

ud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Viilor Vadul Caragatei amplasament 2 lot 35

Cartea Funciara nr. |     89283     [ UAT |

Braila

SITUAȚIA ACTUALA (înainte de dezlipire)

SITUAȚIA VIITOARE (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

89283

958

CC

amplasament 2 lot 35

741

CC

amplasament 2 lot 35 lot 1

217

CC

amplasament 2 lot 35 lot 2

TOTAL

958

958

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector:

l7S8-Monta>-20/OJ/»20-Po9.1

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

741

jad. BRAILA, UAT Brailo, mun. Brailo, str. Viilor Vadul Caragatei amplasament 2 lot 35 - Lot 1

| Cartea Funciara nr. |                  | UAT |                                   Brailo

N=426310                                                                         N=426310

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

741

imobil împrejmuit cu gard

TOTAL

741

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurafa=741 mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Bralla

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, ' corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl //?' corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnătură sl stampila^; \

'1 serial: * [|/Y\

'<     Data:20/03/2020 \

> J

X ’Zjb                       \xz7         4            ,•> /

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului in baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....

Stampila BCPI

l7J8-Monloo-20/a3/20a>-f>O4J

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200         ,

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

217

jud. BRAILA, DAT Braila, mun. Braila, str. Viilor Vadul Caragatei amplasament 2 lot 35 - Lot 2

Cortea Funciara nr. |                | UAT~[

BrailaNumăr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

217

imobil împrejmuit cu gard

TOTAL

217


Cod construcție


Destinația


TOTAL


Suprafața construita Io sol(mp)


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII_______

Mențiuni7<\ Zy CERTIFICAT \

Confirm executarea măsurătorilor Io teren, corectitudinea Intocmirildocumentatlei cadastrale si corespondenta jacestelopcu realitatea din teren

JIANU

MCOLAE /‘:


Semnătură si sta1


0ata:20/03/2020Confirm introducerea Imobilului In bazo de date Integrala si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa

Dota:.....

Stampila BCPISuprafața totala masurata=217mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

Inspector:


Confirm executarea măsurătorilor llo’ teren, corectitudinea


Confirm Introducerea Imobilului In baza de dale integrala


întocmirii documentației cadastrale si. corespondenta acesteia cu realitatea si atribuirea numărului cadastral din teren        W< DE ' "X

e, TT-/K /AUTORIZARE:


-»             îl \//x’........

Semnătură sl stampila , s                 |\jf 9393

'      JIANU

. Aiicolae J

CATEGORIALI '


Semnătură si parafa


Data:20/03/2020


Data:.


Stampila BCPI


i tm-imco- i «/OJ/ano-foQj

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500          AMEXAA/e-ff-2.

EA MM Mț^oțu g&Șfr 2023

Nr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

374

jud. BRĂILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Viilor, vadul Catagatei (amplasament nr. 2,) lot 1/2

| Cartea Funciara nr. |                 | UAT |                                 Braita

N=426525                                                                         N=426525

______________ ____ A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

374

TOTAL

374

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=374mp

.........

Persoana oulortzola: SC INFOTOP SRL Braila

/             Q[-          V Q'                       ''' ■

AUTORIZARE js'v.

I >r ^S"rT’^1o!eC"'vurator'!°:ilIQ *7n; , corectitudinea Intociplrli documentației cadastrale sl corespondenta acesteiaX cu) realitatea din teren

\i NICOLAE

'/'cSemnatura sl stampila

Data: 19/03/2020

Inspector:

Confirm introducerea Imobilului In baza de date Integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură sl parafa

Data:.....

Stampila BCRI

numarul eodatral' ,ar ,n np,°

17»-M<nloe-20/03/»nO-Po9J

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200


rlA/EXA

L* 44c.tsi &0^2eZO

Cartea Funciara nr.


UAT


BrailaNr.cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

209

jud. BRAILA, UAT Braila, mun. Braila, str. Grădinii Publice, nr. 20 - Lot 2

Număr parcela

Categoria de folosința

Supraf.din masuratori(mp)

Mențiuni

1

CC

209

TOTAL

209

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod construcție

Destinația

Suprafața construita la sol(mp)

Mențiuni

TOTAL

Suprafața totala masurata=209mp

Persoana autorizata: SC INFOTOP SRL Braila

X                S?e*eC,,f(! 47-X

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale sl corespondenta acesteia cu realitatea dlnl.r.n             AUlfifi'' \\

—Hî—\ zx'-X-p />,

Semnătură sl stampila y \     '"•(fino S

(\^u fi

0ato:20/03/2020 X\          J’/

Inspector:

Confirm Introducerea Imobilului in baza de date integrala sl atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....

Stampila BCPI ---------------------------------2--- -XlsXSc-------

ndtnbh^tUfllc/flrtfP'mjiMJrtff                                                                                    numărul cadastral. Iar In lipsa                X