Hotărârea nr. 211/2020

Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NTR. 211 din29.04.2020

Privind: Completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015 referitoare la acordarea dreptului de a executa rețele subterane pe anumite trasee situate în Municipiul Brăila, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

consiliul local municipal zbelatjl.a

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresele Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 6318/28.02.2020, 8072/18.03.2020 si 8401/23.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Arhitect Șef, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 123/2012, legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ:

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

Art.1 (1) Se aprobă completarea anexei nr. 2 la H.C.L.M. Brăila nr. 215/29.07.2015, cu pozițiile prevăzute în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică (branșament)”, pe terenul în suprafață de 30,00 mp, situat în Brăila, Calea Galați nr. 370E, lot 3/2/2, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Branșament electric”, pe terenul în suprafață de 52,00 mp, situat în Brăila, B-dul Independenței nr. 19-21, bl. A2, parter, SP 1/1/1 și SP 1/1/4, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (4) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Semenic nr. 5, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (5) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Semenic nr. 11, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (6) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Radu Portocală nr. 37, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (7) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Garofiței nr. 31, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (8) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Plevna nr. 395A, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (9) Se dă acordul pentru realizarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, locuință”, pe terenul în suprafață de 1,00 mp, situat în Brăila, str. Viilor nr. 37, solicitantei Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, conform anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Predarea - primirea amplasamentelor prevăzute la art. 1 se va face pe bază de proces - verbal de predare - primire, încheiat între reprezentanții Primăriei Municipiului Brăila și reprezentanții Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila.

Art.3 (1) După încheierea lucrărilor, executantul are obligația aducerii terenului la forma inițială existentă la data acordării dreptului de execuție a lucrării, amplasamentul revenind în posesia Municipiului Brăila.

(2) In cazul în care proiectul nu este finalizat în termenul specificat,


Municipiul Brăila poate retrage dreptul de execuție.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, Direcția Tehnică și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


ION O


AN


F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR. ^//        2020

Terenuri pentru care se acordă dreptul de a executa rețele subterane

Nr. crt.

Teren situat în Municipul Brăila

Suparafață teren (mp)

1

Calea Galați nr. 370E, lot 3/2/2

30

2

B-dul Independenței nr. 19-21, bl. A2, parter, SP 1/1/1 șiSP 1/1/4

52

3

Str. Semenic nr. 5

1

4

Str. Semenic nr. 11

1

5

Str. Radu Portocală nr. 37

1

6

Str. Garofiței nr. 31

1

7

Str. Plevna nr. 395A

1

8

Str. Viilor nr. 37

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,