Hotărârea nr. 210/2020

Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc

ROMANIA JUDEȚUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

MZOTARAICEA MR. 210 din 29.04.2020

Privind: Perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr.90/02.10.2009, încheiat între Municipiul Brăila și Telekom România Communications S.A., ca urmare a desființării unor echipamente Tc.

coxsiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 6418/02.03.2020 a societății Telekom România Communications S.A.;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art.861 Cod Civil, art.20 alin.(1) lit.e) și art. 28 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă perfectarea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 90/02.10.2009, în sensul diminuării suprafeței cu 4,00 mp, de la 28,00 mp la 24,00 mp a terenului ce aparține domeniului public al Municipiului Brăila, situat în Brăila, str. Ulmului c/c Calea Galați (lângă cimitir), SR 74 - Vidin poziția 7 și str. Comuna din Paris c/c șos. Focșani, SR84 - Chercea - Lacu Dulce - Obor poziția 13, pe care se află amplasate echipamente Tc, proprietatea Telekom România Communications S.A.

Art.2 Nivelul redevenței pentru amplasamentele din Brăila, str. Ulmului c/c Calea Galați (lângă cimitir), SR 74 - Vidin poziția 7 și str. Comuna din Paris c/c șos. Focșani, SR84 - Chercea - Lacu Dulce - Obor poziția 13, este cel din contractul de închiriere nr.90/02.10.2009 si a actului adițional nr.4/12.11.2019.

Art.3 Cuantumul redeventei se actualizează anual în funcție de rata

——               J                        5

leu/euro.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Arhitect Șef, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN


- FLORINEL PRICOPF-PO-09-02.01.03/rev,0