Hotărârea nr. 209/2020

Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

ROTAR AR2EA RR. 209

dlxr 29.04.2020

Privind: Exprimarea acordului Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, raportul de specialitate al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se dă acordul Municipiului Brăila pentru vânzarea prin licitație publică a mijlocului fix „Ponton de acostare” cu număr de inventar 2029, al Serviciului de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila.

Art2 Se împuternicește Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila să organizeze vânzarea prin licitație publică a Pontonului de acostare cu număr de inventar 2029, conform H.G.R. nr.841/1995, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Transport Public Local de Călători și Administrare Portuară Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


ION DRAG AN


F-PO-09-02.01.03/rev.0