Hotărârea nr. 208/2020

Trecerea bunului imobil „PT 5 Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”-

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA N7R. 208 din 29.04.2020

Privind: Trecerea bunului imobil „PT 5 Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.

CONSILIUL LOCAL M7CEKriCIE>AJL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 186/11.03.2020 a societății PROMOTAS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 7480/11.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și al Direcției Finanțelor Publice Locale, raportul de specialitate al Serviciului de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ și a Cimitirelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 867 - 870 Cod Civil, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 245/30.06.2017;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă trecerea bunului imobil „PT 5 Dorobanți” din anexa nr.1 în anexa nr.2 la H.C.L.M. Brăila nr. 72/28.02.2019 referitoare la „Aprobarea măsurilor necesare pentru buna administrare a punctelor termice/centralelor termice, preluate conform Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr. 275/28.01.2019”.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Serviciul de Utilitate Publică de Administrare a Fondului Locativ si a Cimitirelor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0