Hotărârea nr. 207/2020

Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu – Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

NTR. 207

din 29.04.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu - Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICEPAL BRATLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 2034/01.04.2020 a Direcției Tehnice;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Statuia Domnitorului Vlaicu - Vladislav Vodă”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul K - „Statui și monumente”, poziția nr.39, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 31386/30.09.2019, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION DRAG AN

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr.

din               /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul K - ” Statui și monumente”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

39

1.6.2.

Statuie

Denumirea lucrării : „Statuia domnitorului Vlaicu -Vladislav Vodă”

Piața Dorobanților - Inelul din mijlocul intersecției Bariera Călărașilor

Autor: Dumitriu Giulian Octav Material soclu - placat cu plăci marmură

Material statuie - bronz

Datare: 2020

Amprenta la sol soclu: 1,5 m x 1,5 m - Suprafata=2,25 mp înălțime statuie = 2,5 m

2020

218.189,50

PV 31386/ 2019