Hotărârea nr. 206/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 19, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de stingere a remedierilor din 17.03.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HLOTAZFt AICEA NR. 206 din29.04.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Grădinița cu program săptămânal nr. 10 „Rouă Dimineții”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 19, conform procesului - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de stingere a remedierilor din 17.03.2020.

CO»TSI JL.ITJL LOCAL MUNICIPAL BRAȚUL

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 6653/19.03.2020 a Direcției de Asistență Socială Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 8175/19.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic <Grădinița cu program săptămânal nr. 10 „Rouă Dimineții”> situat în Municipiul Brăila, str. Școlilor nr. 64, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 19, conform procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/16.12.2019, completat cu procesul - verbal de stingere a remedierilor din 17.03.2020.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Finanțelor Publice Locale și de către Direcția de Asistentă Socială Brăila si Grădinița nr. 49 „Romanita” Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. din               /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

19

1.6.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SĂPTĂMÂNAL NR.10 „ROUĂ DIMINEȚII”

Str. Școlilor nr. 64

CI - construcție

Suprafață construită.= 510,00 mp

-Suprafață teren = 1.856,00 mp

Nr. cad.85197

1975

2014

2020

2012

2,490,112.51

217,120.20

1.494.891,70

732,643.69

HCLM 217/2014 H.C.L.M. 107/2001

PV 1/2019

HCLM 325/2011 HCLM 252/2012 Legea nr. 1/2011 HCLM 45/2014

C.F.

85197