Hotărârea nr. 205/2020

Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic ”Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1, 2 și 3, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 43, conform raportului de evaluare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MZOT A K A KE A NR. 205

din 29.04.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare ale bunului denumit generic "Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1, 2 și 3, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H -„Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 43 conform raportului de evaluare.

CONSILIUL LOCAL JVTCEBrrCIPAlJ BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale H.C.L.M. Brăila nr. 87/20.02.2020 ;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic "Grădinița cu program normal nr.40” situat în Municipiul Brăila, str. Celulozei nr. 13, bl.B3, ap.1, 2 și 3, înscris în Inventarul Domeniului Public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr.325/30.09.2011, la Capitolul H - „Terenurile și clădirile instituțiilor publice - Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, Cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”, poziția nr. 43, conform raportului de evaluare, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ION DRAG ANF-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. din M /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul H - ” Capitolul H - "Terenurile și clădirile instituțiilor publice- Teatre, Case de cultură, Case și Palate ale copiilor, Biblioteci, Muzee, Grădinițe, cămine, Spitale, Policlinici, Cămine de bătrâni”

Nr.

Crt.

Codul dc clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

43

1.6.2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.40

Str.Celulozei nr.13, bl. B3, ap. 1, 2,3

Suprafață utilă ap. 1=49,67 mp

Suprafață utilă ap.2=49,85 mp

Suprafață utilă ap.3=52,92 mp Apartament 1 - Cota indiviza de teren 16,29 mp,

Apartament 2 - Cota indiviza de teren 16,35 mp,

Apartament 3 - Cota indiviza de teren 16,36 mp,

Str. Radu Perianu nr. 2 -teren în suprafață de 1.679,00 mp rea! măsurat (1.679,40 mp în acte) Număr cadastral 16611

1987

2020

222,798.95

433.757,00

H.C.L.M107/2001 HCLM 325/2011 Legea nr. 1/2011 HCLM 46/2009 CF

86031 Brăila

Raport de evaluare