Hotărârea nr. 204/2020

Completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAKAKEÎA KTR. 204 din29.04.2020

Privind: Completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

CONSILIUL LOCAL MUXICLPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr.1791/31.01.2020 a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare si I Gospodărire Locală Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub fax nr. 380/31.01.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Finanțelor Publice

J                                                                                    I                                1                                       >

Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 863 lit. f) Cod civil, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea Capitolului G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, aflat în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, cu pozițiile nr. 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 și 416, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare, prevăzute în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXĂ

LA H.C.L.M. BRĂILA NR.

Datele de identificare ale bunurilor aparținând domeniului public

G - „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”

G6 - „Spații verzi, locuri dejoacă și parcări”

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar

-lei-

Situația juridică Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

409.

Loc joacă copii

Calea Călărașilor -Str. Mioriței (în spate la Florimex), S= 274,00 mp

2020

190.722,00

Raport de evaluare nr. 794/08.04.2020

410.

Loc joacă copii

Cartier Buzăului, bloc B22

S= 466,00 mp

2020

227.735,00

Raport de evaluare nr. 795/08.04.2020

411.

Loc joacă copii

Cartier Buzăului, bloc A37 (Școala Generală nr. 27)

S= 375,00 mp

2020

165.137,00

Raport de evaluare nr. 796/08.04.2020

412.

Loc joacă copii

Cartier Hipodrom, Aleea Trandafirilor, bl. C5

S= 270,00 mp

2020

109.631,00

Raport de evaluare nr. 798/08.04.2020

413.

Loc joacă copii

Cartier Vidin, bloc 4 (lângă Stadion) S= 269,00 mp

2020

81.396,00

Raport de evaluare nr. 797/08.04.2020

414.

Loc joacă copii

Cartier Vidin, între blocul 38 și blocul 21 S= 203,00 mp

2020

63.390,00

Raport de evaluare nr. 801/08.04.2020

415.

Loc joacă copii

Cartier Comorofca, Str. Dezrobirii (Abator)

S= 265,00 mp

2020

79.932,00

Raport de evaluare nr. 800/08.04.2020

416.

Loc joacă copii

Str. G-ral Eremia Grigorescu, bl. 3A/3B S= 392,00 mp

2020

271.722,00

Raport de evaluare nr. 799/08.04.2020