Hotărârea nr. 203/2020

Actualizarea datelor de identificare și valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări”, pozițiile nr.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKLAKEA KR. 203 din 29.04.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare si valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 -„Spații verzi, locuri de joacă și parcări", pozițiile nr.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare.

consiliul local munticipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 1791/31.01.2020 a Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. fax 380/03.02.2020, precum și adresele nr. 133/25.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. 6083/27.02.2020 și nr. 154/24.03.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila cu nr. 8465/24.03.2020, ale societății INFOTOP S.R.L.;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală si Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare și valorilor de inventar ale bunurilor înscrise în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul G, Subcapitolul G6 - „Spații verzi, locuri de joacă și parcări", pozițiile nr.331, 348, 349 și 351, conform documentațiilor cadastrale și rapoartelor de evaluare, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunurile prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se vor avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXĂ

LA H.C.L.M. BRĂILA NR. ^'3   1^9

Datele de identificare ale bunurilor aparținând domeniului public

G - „Sisteme de infrastructură privind administrarea domeniului public cu terenurile aferente”

G6 - „Spații verzi, locuri dejoacă și parcări”

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz al dării în folosință

Valoarea de inventar -lei-

Situația juridică Denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

331.

Loc joacă copii

Str. G-ral Eremia Grigorescu, bloc 9PP, S= 140,00 mp

2005

100.473,00

H.C.L.M. 107/2001 Raport de evaluare nr. 802/16.04.2020

348.

Loc joacă copii

Cartier Radu Negru, Str. Mircea Vodă, bloc M și bloc N S= 2556,00 mp

2005

897.397,00

H.C.L.M. 55/2005 Raport de evaluare nr. 805/16.04.2020

349.

Loc joacă copii

Cartier Radu Negru, Str. Bărăganului -Penny Market XXL S= 807,00 mp

2005

380.898,00

H.C.L.M. 182/2010 Raport de evaluare nr. 804/16.04.2020

351.

Loc joacă copii

Pod Brăilița

Str. Mircea Mălăeru (lângă Jandarmerie) S= 3330,00 mp

2005

900.207,00

H.C.L.M. 55/2005 Raport de evaluare nr. 803/16.04.2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA