Hotărârea nr. 202/2020

Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr. 158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARAREA MR. 202 din 29.04.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019.

CONrSILIVL LOCAL MUKTICrPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 1950/26.03.2020 a Direcției Tehnice;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Șoseaua Focșani”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.158, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

F-PO-09-02.01.03/rev,0

ANEXA . la H.C.L.M. nr.

din               /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul A - ” Străzi”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

158

1.3.7.2

Șoseaua Focșani

Cuprisă între Șoseaua de Centură si str. Decebal Tronson cuprins între Șoseaua de Centură si str. Comuna din Paris carosabil din asfalt în suprafață de 18.730,00mp trotuar pietruit în suprafață de 4.466,OOmp Tronson cuprins între str. Comuna din Paris si str. Decebal carosabil din asfalt în suprafață de 8.473,OOmp trotuar pietruit în suprafață de 4.696,OOmp NCP 91050

2020

705.874,09

5.148.768,80

H.C.L.M. 107/2001

PV 39993/2019

H.C.L.M. 207/2017