Hotărârea nr. 201/2020

Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162, conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 201 din 29.04.2020

Privind: Actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020.

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și adresa nr. 2054/01.04.2020 a Direcției Tehnice;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.M.F.P. nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă actualizarea datelor de identificare a bunului denumit generic „Calea Galați”, înscris în Inventarul domeniului public al Municipiului Brăila, actualizat prin H.C.L.M. Brăila nr. 325/30.09.2011, la Capitolul A - „Străzi”, poziția nr.162, conform procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020, având datele de identificare prevăzute în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bunul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, se va avea în vedere la reactualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Brăila.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Arhitect Șef și Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA la H.C.L.M. nr. ££>■/

din #4-    /2020

DATE DE IDENTIFICARE a bunului aparținând domeniului public

Capitolul A - ” Străzi”

Nr.

Crt.

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dării în folo sință

Valoare de Inventar lei

Situația Juridică

162

1.3.7.2

Calea Galați

Cuprinsă între Piața Traian și drum de legătură între Calea Galați cu Șoseaua Baldovinești DJ 221B

Tronson cuprins între B-dul Dorobanților și Str. Mircea Mălăieru c/c Str. Costache Negruzzi - 9.719,00 mp

carosabil din asfalt în suprafață de 6.060,00 mp

trotuar din asfalt în suprafață de 3.657,00 mp

NCP 76021

Tronson cuprins între Bulevardul Dorobanților si str. Grivita 9.889,00mp din care: -carosabil din asfalt în suprafață de 3.841,00 mp. -trotuar din asfalt în suprafață de 2.528,00 mp.

NCP 90039

Tronson cuprins între str. Grivita și Bulevardul Independentei 11.364,00mp -carosabil din asfalt în suprafață de 4.494,00 mp.

-trotuar din asfalt în suprafață de 2.879.00 mp

NCP 90037

Tronson cuprins între Piața Traian și B-dul Independenței 13.127,00 mp din care: carosabil din asfalt în suprafață de 8.739,00 mp trotuar în din asfalt în suprafață de 3.914,00 mp NCP 93685

Tronson cuprins între str. Ulmului și drum de legătura între Calea Galați și DJ 221B 42.719,00 mp din care: carosabil din asfalt in suprafața de 22.929,00 mp trotuar in din asfalt în suprafață de 18.471,00 mp NCP 93858

2010

2010

2013

2020

2.072.980,66

493.176,51

455.961,74

1.054.470,68

7.924.135,65

H.C.L.M. 107/2001 H.C.L.M 114/2010 H.C.L.M. 350/2010

CF nr.

76021 Brăila

H.C.L.M 421/2013

H.C.L.M 375/2016

CF nr. 90039 Brăila

H.C.L.M 563/2017

CF nr. 90037 Brăila

H.C.L.M. 636/2018

CF nr. 93685 Brăila

PV 6583/2020

CF nr. 93858 Brăila

Tronson cuprins între str. Walter Maracineanu și str. Ulmului 22.023,00 mp din care:

carosabil din asfalt în suprafață de 13.192,00 mp

trotuar în din asfalt în suprafață de 6.859,00 mp NCP 93709

Tronson cuprins între str. Mircea Malaeru și str. Walter Mărăcineanu 3.757,00 mp din care:

carosabil din asfalt în suprafață de 2.265,00 mp

trotuar în din asfalt în suprafață de 1.151,00mp NCP 9371 1

Vecinătăți:

Nord: proprietăți particulare și proprietăți publice

Est: proprietate publică

Sud: proprietăți particulare și proprietăți publice

Vest: proprietate publică

CF nr. 93709 Brăila

CF nr. 93711 Brăila

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ