Hotărârea nr. 200/2020

Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 200 dixx29.04.2020

Privind: Aprobarea proiectului <Modernizare transport electric Calea Galați> și a cheltuielilor legate de proiect.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RltAU A

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare, Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 -2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. Brăila nr. 112/21.03.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,cu modificările si completările ulterioare;

HOT AR A STE :

Art.1 Se aprobă proiectul <Modernizare transport electric Calea Galați> în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.e, Obiectivul specific 4.1, apelul de proiecte POR/182/4/1.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului <Modernizare transport electric Calea Galați> în cuantum de 17.262.611,16 lei (inclusiv TVA).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brăila reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și a contribuției de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 572.115,34 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <Modernizare transport electric Calea Galați>.

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării în condiții optime a proiectului <Modernizare transport electric Calea Galați>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brăila.

Art.5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6 Se aprobă formularul bugetar „Fișa proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” aferent proiectului, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Reiatii Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOPCONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


F-PO-09-02.01.03/rev.0

Lft HCLH

INST1TUTIA

FORMULAR

*)


Program / facilitate / instrument


[unitatea ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA | COD 23   |

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa Prioritarii 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile. Prioritatea de investiții 4.c Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodalc durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv Specific 4,1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila

I Credite de angajament

I! Credit bugetar


FISA PROIECTULUI


finanțai / propus Iu finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020

mii lei

Denumire proiect:

"Modernizare transport electric Calea Galuti"

cod

Valoarea loiala a proiectului

Realizări pana in anul

Realizări pana in 2019

Prevederi 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

Estimări 2023

Estimări

2024

anii următori

1=2+3+ ..+9

2

3

4

5

6

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

I

50.02

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

481,55

0,00

0,00

II

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

481,55

0,00

0,00

din care:

Cheltuieli curente

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli de capital

I

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

48135

0,00

0,00

II

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

48135

0,00

0,00

CAPITOL 70.50.00

PROIECTE CU FINANȚARE

DIN FEN POSTADERARE

58

I

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,0(1

481,55

0,00

0,00

II

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

48135

0,00

0,00

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursaliile aferente cadrului financiar 2(114-

58

2021)

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European

de Dezvoltare Regională ( FEDR)

I

58.01

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

481,55

0,00

0,00

din care:

II

17.262,62

85,07

7.500,00

9.196,00

481,55

0,00

0,00

Finala ren naționala

1

58.01.01

2.554,67

85,07

1.052,69

1.344,68

72,23

0,00

0,00

II

2.554,67

85,07

1.052,69

1.344,68

72,23

0,00

0,00

Finanțare externa nerambiirsabila

I

58.01.02

14.476,45

0,00

6.44731

7.619,82

40932

0,00

0,00

II

14.476,45

0,00

6.447.31

7.619,82

40932

0,00

0,00

Cheltuieli nccligibilc

I

58.01.03

231,50

0,00

0,00

231,50

0,00

0,00

0,00

II

231,50

0,00

0,00

231,50

0,00

0,00

0,00

NOTĂ: Pozițiile corespunzătoare mecanismului top-up din acest formular vor fi completate pentru anul 2014, 2015, și 2016 de către ministerele cu rol de AM care nu derulat sume din top-up, după caz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor completa In acest formular potrivit prevederilor HG 48/2015 privind stabilirea sistemului de management și control in vederea gestionarii fondurilor acordate Romanici prin cadrul financiar mullianual 2014 - 2020.

Pozițiile 58.15 și 58.16 vor fi completate in acest formular dacii proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii.

  • •) poziție introdusă din anul 2016 ca urmare a prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a an I și VI din OUG 34/2015

  • •* ) poziție introdusă ca urmare a prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal •bugetare și modificarea și completarea unor acte normative

  • •• •) Poziție introdusă datorită prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV prin care aceasta suportă din bugetul propriu suma de 257 mii Ici care CB-suma considerată nccligibilă în cadrul cheltuielilor realizate de România in cadrul programelor de supravcglicrc și eradicare a EST în anii 2OIO-2OII conform raportului de audil nr. SANCO 2013.08 TSE.RO.RAPPORT.F1NAL.DOC

Până la definitivarea proiectului de buget pe anul 2017. formularele bugetare precum și metodologia de elaborare a bugetului pot suferi modificări ca urmare a apariției de noi acte normative care pot determina modificarea clasificațici bugetare sau a modului de reflectare in buget a fondurilor europene

Pozițiile de clasificațic din aceste formulare vor fi completate potrivit actelor normative de reglementare specifice.