Hotărârea nr. 2/2020

Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 2

din14.01.2020

Privind: Propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Biroului Resurse Umane, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 621 și art. 623 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 106 și art. 107 alin. (1), alin. (2) lit. d) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (14) și a art. 597 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

K O T A K A S TE:

Art.1 Se aprobă propunerea Consiliului Local Municipal Brăila pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale d-lui DRĂGAN ION, Secretar General al Municipiului Brăila, pentru anul 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, va fi transmisă Instituției Prefectului - Județul Brăila și comunicată celor interesați prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila.

ION DRĂGAN

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA


L4- H(U-H A/fi. ■£. /^. O A &QZO


RAPORT DE EVALUARE

a performanțelor profesionale individuale

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: DRĂGAN ION

Funcția publică: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

Data ultimei promovări; 26.02,2015

Numele și prenumele evaluatorului: VIOREL MARIAN DRAGOMIR

Funcția: PRIMAR

Perioada evaluată: de la 01.01.2019 la 31.12.2019

Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată:

1......................................................................

Obiective în perioada evaluată

% din timp

Indicatori de performanță

Realizat (pondere) %

Nota

Coordonarea activității de actualizare a Registrului electoral

10

-asigurare colectare date -corectitudine date înregistrate

însușirea și respectarea legalității în activitatea pe care o desfășoară, participarea la instruiri și cursuri de perfecționare

5

-creșterea credibilității instituției

-scăderea numărului de sesizări și reclamații

Asigură procedurile de convocare a consiliului local, comunică ordinea de zi

5

-calitatea informațiilor furnizate

Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local

30

-calitatea pregătirii lucrărilor

Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar și prefect - comunicarea actelor adoptate

10

-volum informații oferit -nivel exactitate

- eficientizarea sistemului de comunicare

Avizarea pentru legalitate a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local

10

-responsabilitate -comunicare și armonizare rezultate

Evidența statistică și arhivarea hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului

5

-ritm de înnoire a fondului de documente

- nivelul de accesibilitate al informațiilor furnizate

Legalizarea semnăturilor după înscrisuri și confirmă autenticitatea copiilor cu originalul

10

- volum documente autentificate -număr documente pe unitatea de timp

înregistrarea actelor de stare civilă autoritate tutelară, asistență socială, compartimentelor juridice

10

-identificarea disfuncționalităților pentru realizarea activităților -confidențialitate

înregistrările efectuate în Registrul Agricol

5

-calitatea serviciilor efectuate

-grad de satisfacție al cetățeanului

Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor:

Criteriile de performanță   utilizate în

evaluare

Nota

Comentarii

1. Capacitatea de a organiza

2. Capacitatea de a conduce

3. Capacitatea de coordonare

4. Capacitatea de control

5.Capacitatea de a obține cele mai bune rezultate

6. Competența decizională

7, Capacitatea de a delega

8. Abilități în gestionarea resurselor umane

9. Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului

10. Abilități de mediere și negociere

11. Obiectivitate în apreciere

12. Capacitatea de implementare

13. Capacitatea de a rezolva eficient problemele

14, Capacitatea de asumare a responsabilităților

15. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite

16. Capacitatea de analiză și sinteză

17. Creativitate și spirit de inițiativă

18. Capacitatea de planificare și de a acționa strategic

19. Competența în gestionarea resurselor alocate

Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță :

Nota finală a evaluării:

Calificativul evaluării: Foarte bine

Rezultate deosebite:

1..............................................

Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:

1.................................................................................................

Alte observații:

1...........................................

Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

Obiectivul

% din timp

Indicatori de performanță

Termen de realizare

Coordonarea activității de actualizare a Registrului electoral

10

-asigurare colectare date -corectitudine date înregistrate

31.12.2020

însușirea și respectarea legalității în activitatea pe care o desfășoară, participarea la instruiri și cursuri de perfecționare

5

-creșterea credibilității instituției

-scăderea numărului de sesizări și reclamați!

31.12.2020

Asigură procedurile de convocare a consiliului local, comunică ordinea de zi

5

-calitatea informațiilor furnizate

31.12.2020

Pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local

30

-calitatea pregătirii lucrărilor

31.12.2020

Asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar și prefect - comunicarea actelor adoptate

10

-volum informații oferit -nivel exactitate

- eficientizarea sistemului de comunicare

31.12.2020

Avizarea pentru legalitate a dispozițiilor primarului și hotărârilor consiliului local

10

-responsabilitate -comunicare și armonizare rezultate

31.12.2020

Evidența statistică și arhivarea hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului

5

-ritm de înnoire a fondului de documente

- nivelul de accesibilitate al informațiilor furnizate

31.12.2020

Legalizarea semnăturilor după înscrisuri și confirmă autenticitatea copiilor cu originalul

10

- volum documente autentificate -număr documente pe unitatea de timp

31.12.2020

înregistrarea actelor de stare civilă autoritate tutelară, asistentă socială, compartimentelor j uridice

10

-identificarea

disfuncționalitaților pentru realizarea activităților -confidențialitate

31.12.2020

înregistrările efectuate în

Registrul Agricol

5

-calitatea serviciilor efectuate

-grad de satisfacție al cetățeanului

31.12.2020

Programe de instruire recomandate a fi urmate în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:

1.

Comentariile funcționarului public evaluat:

Numele și prenumele funcționarului public evaluat: DRĂGAN ION

Funcția: SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

Semnătura funcționarului public evaluat:                             Data:

Numele și prenumele evaluatorului: VIOREL MARIAN DRAGOMIR

Funcția: PRIMAR

Semnătura evaluatorului:                                              Data:

Observațiile sau comentariile persoanei care contrasemnează:

Numele și prenumele persoanei care contrasemnează:

Funcția:             Semnătura persoanei care contrasemnează:          Data:

F-PO-09-07.09.0I/rev,O