Hotărârea nr. 199/2020

Aprobarea proiectului , a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico - economici

ROMANI A

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA KR.199

din29.04.2020

Privind: Aprobarea proiectului <Modernizare transport electric Șos. Baldovinești>, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico - economici.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Relații Internaționale și Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 40/2015, privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă proiectul <Modernizare transport electric Șos. Baldovinești>în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.1/1.

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului <Modernizare transport electric Șos. Baldovinești> în cuantum de 64.914.470,26 lei (inclusiv T.V.A.), din care valoarea totală eligibilă în cuantum de 61.639.503,48 lei (inclusiv T.V.A.).

Art.3 Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Brăila în sumă de 4.507.756,85 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 3.274.966,78 lei, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.232.790,07 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <Modernizare transport electric Șos. Baldovinesti>. f

Art.4 Se aprobă formularul bugetar Fișa Proiectului propus la finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020 - COD 23”, aferent proiectului, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării, în condiții optime, a proiectului <Modernizare transport electric Sos. Baldovinești>, se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brăila.

Art.6 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico - economici și a valorii acestora, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.8 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Strategii, Programe și Proiecte de Dezvoltare Economică, Reiatii Internationale si Direcția Finanțelor Publice Locale, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP

ION DRAGAN

INSTITUȚIA


FORMULAR

•)

Program / facilitate / instrument


I Credite de angajament

II Credit bugetar


Unitatea Administrativ Teritorialii Muncipiiil Brăila

| COD 23 |


Programul Operațional Regional / Axa Prioritara -I /Prioritatea de Investiții: 4e/ Apelul de proiecte POR/20I7/4/4.I/I

/V/£ /

FISA PROIECTULUI               /-A Hc N                  AZoAo

propus la finanțare in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

mii lei

Denumire proiect:

Modernizare transport electric Sos.

cod

Valoarea totala a proiectului

Realizan pana in anul 20)8

Realizau 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

Estimări 2022

anii următori

Baldovlnestl

1=2+3+...+

2

5

7

8

9

TOTAL CHELTUIELI

1 II

S0.01

64.914,47

din care: Cheltuieli curente

1 II

Cheltuieli de capital

1 II

64.914,47

64.914,47

CAPITOL 84.02.03.03

64.914,47

170,08

8,01

21.800,00

42.800,00

136,38

PROIECTE CU FINANȚARE DIN FEN POSTADERARE

1 II

Proiecte cu finanțare din fonduri externe

nerambursabilc aferente cadrului financiar 2014-2020

1 II

58

Programe din Fondul European de Dezvoltare RcgionalăJ_FEDR)

1 II

58.01

64.914,47

170,08

8,01

21.800,00

42.800,00

136,38

din care:

Finatarea naționala

1

58.01.01

9.245,93

25,51

1,20

3.270,00

5.928,75

20,47

II

9.245,93

25,51

1,20

3.270,00

5.928,75

20,47

Finanțare externa ncrambursabila

1

58.01.02

52.393,57

144,57

6,81

18.530,00

33.596,28

115,91

II

52.393,57

144,57

6,81

18.530,00

33.596,28

115,91

Cheltuieli nceligibile

1

3.274,97

3.274,97

II

3.274,97

3.274,97

NOTA: Pozițiile corespunzătoare mecanismului top-up din acest formular vor Ti completate pentru anul 2014, 2015 si 2016 de către ministerele cu rol de AM care au derulat sume din top-up, după cnz.

Fondurile destinate Afacerilor interne se vor completa in acest formulat potrivit prevederilor HU 48/2015 privind stabilirea sistemului de management si control in vederea gestionarii fondurilor acordate României prin cadrul financiar multianual 2014-2020

Pozitilc 58 15 si 58 16 vor fi completate in acest formular daca proiectele finanțate funcționează pe principiul rambursării ulterioare a cheltuielii.

 • •) pozilic introdusa din anul 2016 ca urmare a prevederilor OMFP 473/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a an I si VI din OUG34/2015

 • •• ) pozilic introdusa ca urmare a prevederilor OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri masuri fiscal- bugetare si modificarea si completarea unor acte normative

 • •• •) Poziție introdusa datorita prevederilor OUG 47/2015 pentru ANSV pnn care aceasta suporta din bugetul propriu suma de 257 mii lei către CE , suma considerata neeligibila in cadrul cheltuielilor realizate de România în cadrul programelor de supraveghere și eradicare a EST în anii 2010-2011 conform raportului de audit nr. SANCO 2013.08 TSE.RO.RAPPORT.FINAL.DOC

Până la definitivarea proiectului de buget pe anul 2017, formularele bugetare precum și metodologia de elaborare a bugetului pot suferi modificări ca urmare a apariției de noi acte normative care pot determina modificarea clasificației bugetare sau a modului de reflectare in buget a fondurilor europene Pozițiile de clasificatie din aceste formulare vor fi completate potrivit actelor normative de reglementare specifice.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
AMEW MC 2.

Z- X MCcW A//?. /99/xZ'cZ

Anexă la Hotărârea Consiliului Local privind detalierea indicatorilor tehnico-economici si a valorilor acestora pentru obiectivul de investiții

Modernizare transport electric Șoseaua Baldovinesti

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE

 • 1.1. Denumire investiție:

Modernizare transport electric Sos. Baldovinesti

 • 1.2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul):

Municipiul Braila, Județul Braila;

 • 1.3. Titularul investiției:

MUNICIPIUL BRAILA;

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

MUNICIPIUL BRAILA

 • 1.5. Elaboratorul proiectului/documentatiei :

S.C. Baicons Impex S.R.L.

CAPITOLUL 2. lucrări propuse

Lucrări de drum

In cadrul documentației s-a analizat din punct de vedere tehnic și economic varianta recomandată în expertiză: Structură rutieră flexibilă.

Au fost proiectate câte două benzi de circulație pe sens ( prima bandă de la trotuar destinată traficului auto și a doua dedicată numai transportului în comun cu autobuze electrice) Banda dedicată numai transportului în comun cu autobuze electrice se va realiza pe amplasamentul liniilor de tramvai care se vor demola, va fi marcată pe teren cu asfalt colorat (cărămiziu), diferit de carosabilul obișnuit și va fi delimitată fizic de cealaltă bandă prin sisteme de delimitare tip bolarzi sau alte sisteme de separare fizica (din cauciuc, separatori deformabili din plastic etc.). Separatorii deformabili din plastic asigură o vizibilitate mai bună decât în cazul parapeților din beton, sunt mult mai siguri în caz de accident deoarece se deformează și revin imediat la loc. Permit accesul mașiniilor de intervenție să treacă peste ele și au durată mare de viată. >

în conformitate cu ultimele reglementări adoptate, privitoare la creșterea siguranței circulației, în zonele trecerilor de pietoni au fost prevăzuți butoni reflectorizanți, care vor fi montați atât de-a lungul bordurilor și liniilor axiale dinaintea trecerilor cât și în dreptul liniilor de trecere pentru pietoni. în sens longitudinal, butonul se amplasează la mijlocul distanței între banda sus menționată și banda de oprire transversală care precede trecerea pentru pietoni. De asemenea, au fost prevăzuți butoni retroreflectorizanți unidirecționali de culoare albă, din sticlă ranforsată în zonele de aliniament și în zonele de racord a insulelor.

Parcări

Pe Șoseaua Baldovinești au fost proiectate un număr de 21 locuri de parcare din care 3 locuri pentru persoane cu dizabiltăți în fața sediului RAR, un număr de 6 locuri de parcare din care 1 loc pentru persoane cu dizabiltăți lângă stația de carburanți, respectiv un număr de 18 locuri de parcare din care 2 locuri pentru persoane cu dizabiltăți vizavi de bucla de întoarcere, în dreptul imobilului cu numărul 20.

în total pe întreg sectorul studiat s-au proiectat un număr de 45 de locuri de parcare perpendiculare aferente unei parcări de lungă durată.

Sistemul de colectare și scurgerea apelor

Colectarea apelor de suprafață se va realiza cu ajutorul pantelor transversale de 2,5 % și a celor longitudinale, prin intermediul unor geigere amplasate la o distanță de 50 m și în punctele de minim, acestea deversându-se în rețeaua de canalizare.

Construcții civile

în cadrul documentației s-a prevăzut modernizarea stațiilor existente. Refugiile în număr de 8 vor fi amenajate pe banda dedicată transportului în comun, conform cerinței Beneficiarului. Refugiile vor fi alcătuite din câte o copertină amplasate pe un peron de dimensiunile 15m x 2m. în dreptul refugiilor, autobuzele vor ocoli și vor staționa în dreptul acestora pentru îmbarcarea /debarcarea călătoriilor. în cazul în care din sens contrar, în același moment circula un alt autobuz, acesta va staționa și va aștepta până când autobuzul staționat în dreptul refugiului iți va relua mersul și va reveni pe banda dedicată. Copertinele vor fi realizate din cadru din oțel galvanizat și vopsit cu vopsea pulbere, acoperiș din policarbonat și pereți spate din sticla securizată, fără pereți laterali, cu bănci si panouri info.

Tramvai

In cadrul proiectului se va realiza o banda dedicata transportului in comun . Aceasta se va construi pe amplasamentul liniilor de tramvai care se se vor demola. Se va demola si rețeaua de contact aferenta. Din rețeaua de contact se va desființa firul de contact si susținerea acestuia, stâlpii nu fac obiectul desființării.

Lucrări de arta

In cadrul documentației s-a analizat din punct de vedere tehnic și economic varianta recomandată în expertiză: Reparația pasajului existent cu păstrarea suprastructurii si păstrarea stâlpiilorde iluminat

Aceasta presupune următoarele lucrări:

 • - Demontarea căii de tramvai pe pod, inclusiv firul de contact și suspensia;

 • - Desfacerea stratului rutier;

 • - Demolarea betonului de protecție a hidroizolației pe toată lungimea podului;

 • - Desfacerea rosturilor și demontarea gurilor de scurgere;

 • - îndepărtarea hidroizolației;

 • - Schimbarea aparatelor de reazem pe pile și culei;

 • - Repararea cu betoane speciale a suprafețelor de beton degradate ale suprastructurii și infrastructurii conform cu normativul C149/87;

 • - Repararea suprafețelor din beton armat cu armătură corodată sau înlocuirea armăturii unde această operație este necesară, la suprastructură și infrastructură, conform cu normativul C149/87;

 • - Execuția unor găuri de 20mm la o distanță de circa 2,5m în fâșiile cu goluri pentru a drena eventualele infiltrații, fără a afecta armătura;

 • - Reparații la sferturile de con și refacerea pereului pe sferturile de con;

 • - Reabilitarea betonului de pantă pe pod;

 • - Refacerea gurilor de scurgere și a rosturilor;

 • - Se verifică integritatea stâlpilor de iluminat și a prinderilor;

 • - Se curată suprafețele stâlpilor de iluminat, a prinderilor și se aplică protecția anticorozivă;

 • - Refacerea umpluturii la capetele pasajului cu pământ armat;

 • - Refacerea hidroizolatiei;

 • - Execuția betonului de protecție a hidroizolației;

 • - Refacerea trotuarelor, bordurilor, parapetului pietonal și a parapetului direcțional;

 • - Refacerea stratului rutier și a benzilor rutiere 1, 2, 3 și 4; Se vor proiecta câte două benzi de circulație pe sens ( prima bandă de la trotuar destinată traficului auto și a doua dedicată numai transportului în comun cu autobuze electrice). Banda dedicată numai transportului în comun cu autobuze electrice va fi marcată pe teren cu asfalt colorat (cărămiziu), diferit de carosabilul obișnuit.

 • - Aplicarea unui strat de protecție pe toată suprafața la vedere a structurii de rezistență;

 • - Repararea scărilor de acces;

 • - Refacerea structurii rutiere pe rampele de acces pasaj

 • - Măsuri de protecție a pilelor pasajului în zona căii ferate, conform fișelor UIC;

Mediu

Modernizarea transportului electric pe Șoseaua Baldovinești presupune și câteva lucrări care au un impact asupra mediului. Pe sectorul de stradă se va reface spațiul verde prin lucrări care vor avea un impact pozitiv asupra mediului. Se va realiza un aliniament stradal alcătuit din plantarea unui număr de 150 de arbori noi la o distanță de 0,5 m față de bordură. Aceștia vor fi plantați din 10 în 10 m pe zona trotuarului într-o alveolă care va avea dimensiunile conform standardelor.

Se propun spre plantare arbori care au un coronament mai înalt astfel încât aceștia să nu afecteze vizibilitatea conducătorilor de vehicule, dar în același timp să asigure o peisagistică frumoasă sectorului de stradă pe care sunt plantați. Selecția speciilor de arbori și arbuști de către solicitant va trebui să ia în considerare următoarele aspecte: condițiile pedo-climatice ale zonei și gradul de adaptare a speciilor propuse la aceste condiții, capacitatea specifică de retenție a CO2 în cazul speciilor propuse, măsurile necesare pentru asigurarea calității peisajului urban.

Astfel, pe lângă funcția principală de retenție a emisiilor de CO2, acești arbori și arbuști plantați vor putea avea și funcția de ameliorarea a calității peisajului urban, prin umbrirea spațiilor publice, mai ales a celor destinate deplasărilor nemotorizate. Se vor amenaja și spațiile verzi folosind gazon.

Rețele apa-canal

In cadrul documentației s-a analizat din punct de vedere tehnic și economic varianta recomandată în expertiză: Realizarea reabilitării folosind metoda clasică - săpătură deschisă, atât în cazul rețelei de alimentare cu apă cât și în cazul rețelei de canalizare.

Rețea de alimentare cu apă

Conductele rețelei de alimentare cu apă proiectate, se amplasează pe sub primele benzi de circulație, la cca. 1,0 m distanță de bordură, în săpătură deschisă, iar materialul provenit din săpătură va fi gestionat astfel încât să nu împiedice circulația rutieră și pietonală. Rețelele de distribuție de apă potabilă se vor realiza din materiale performante, modeme, fiabile: tuburi din polietilenă de înaltă densitate (PEID) pentru apă potabilă, cu robinete de sectorizare din fontă ductilă cu sertar cauciucat cu flanse si hidranti racordati la aceste rețele.Pe traseul rețelei sunt prevăzute cămine de vane, aerisire și golire acolo unde sunt necesare.Au fost prevăzute cămine de branșament, pentru a evita spargerea ulterioară a străzii pentru racordarea consumatorilor.

Rețea de canalizare

Rețeaua de canalizare proiectată se montează sub sistemul rutier, în axul primei benzi, la o adâncime cuprinsă între 0.90   5.00 m, cu respectarea distanțelor impuse de

STAS 8591, față de rețelele existente și de fundațiile clădirilor, iar materialul provenit din săpătură va fi gestionat astfel încât să nu impiedice circulația rutieră și pietonală.

Apele uzate menajere vor fi colectate prin intermediul branșamentelor și căminelor de branșament.

La rețeaua de canalizare, au fost prevăzute 3 stații de pompare din beton, complet echipate, care vor avea 2 pompe, una activă și una de rezervă (P = 2.9 KW). Stafiile de pompare cuprind inclusiv alimentarea electrica.

Dotări

Se vor achiziționa 6 autobuze electrice in vederea reducerii emisiilor de carbon. Autobuzele vor fi dotate cu facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilități , informații despre orar și ruta . Capacitatea acestora va fi de aproximativ 24 locuri pe scaune + 2 strapontine +1 și în picioare 43 rezultând un total aproximativ de 69 locuri+1 (locul șoferului). Autobuzele achiziționate prin acest proiect vor fi dotate cu încărcătoare pentru încărcare lentă cât și pentru încărcare rapidă, instalație de Aer Condiționat.

 • - Post de încărcare lentă 6 bucăți, care se vor monta în locația alesă de Beneficiar.

 • - Post de încărcare rapidă 1 buc, care se va monta pe traseul autouzelor electrice.

E TICKETING- cuprinde ansamblul de cerințe minimale, hardware si software, necesare pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat “e Ticketing” la S.C. BRAICAR S.A. Brăila, un sistem de taxare in transportul public pe baza de emitere de bilete de călătorie.

 • î n cadrul proiectului vor fi achiziționate un număr de 6 autobuze electrice. Autobuzele electrice vor fi dotate doar cu câte două validatoare pentru bilete de călătorie.

în stațiile de autobuze vor fi instalate puncte de vânzare compatibile cu validatoarele montate în autobuze.

Echipamente hardware

Se vor livra următoarele echipamente hardware:

 • • Validator bilete hîrtie: 12 unități

 • • Punct de vânzare bilete hârtie - 8 unitati;

 • • UPS minim 500 VA - 8 unitati

Separatoare de banda-banda dedicata transportului public de calatori va fi delimitată fizic de banda aferenta transportului auto privat cu separatoare de banda din cauciuc.

CAPITOLUL 3. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

 • 1. Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA

Valoarea a fost calculata in preturi la valoarea de schimb valutar 1 EURO = 4,5744 Lei conform Ghidului solicitantului POR 2014-2020, axa prioritară 4, prioritatea de investiții 4e,obiectivul specific 4.1 - reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Pentru investiția propusa :

Valoarea totală a investiției fara TVA este de 54 530 910.00 lei;

Valoarea totală a investiției cu TVA este de 64 891 782.90 lei;

Valoarea C+M a investiției fara TVA este de 34 430 032.69 lei;

Valoarea C+M a investiției cu TVA este de 40 971 738.90 lei;

 • 2. Eșalonarea investiției (INV / C+M)

® Anul I: 43 261 188.60/ 27 314 492.60

o Anul II: 21 630 594.30/ 13 657 246.30

 • 3. Durata de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 18 luni.

 • 4. Capacități (în unități fizice și valorice)

Nu este cazul.

 • 5, Alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția.

Suprafața 58363mp.

Tabel centralizator pentru numere cadastrale și obiective de investiție

Nr. crt.

Nr.     carte

funciară/Nr. document de proprietate/ administrare / superficie/ folosință

Număr cadastral, elemente de identificare a imobilului/mijlo cului        de

transport/bunur ilor

Suprafață (mp)

Obiectiv de investiție aferent proiectului

Istoric

1

90653

90653

5519

Tronson loc. Brăila,      Str.

Apollo, jud. Brăila, tronson cuprins intre B-dul

Dorobanților și Pasajul Superior Apollo

2

90661

90661 teren neîmprejmuit

90661-C1 Loc.

Brăila,      Șos.

Baldovinești, Jud. Brăila,Pasaj Superior Apollo -

Culeea 1

-Teren neimprejmuit 5824 -C1-4915

S construită la sol, si S construită desfășurată 9425 ’ -Pasaj Superior Apollo C1 si Pasaj suspendat 9435

S construită desfășurată (din      care

4520mp pasaj suspendat)

Tronson loc. Brăila, Șos. Baldovinești, Pasajul Superior

Apollo -

Culeea 1

...... I.

Număr cadastral provizoriu până        la

promovarea unei hotărâri de     guvern

pentru      un

număr cadastral definitiv.

3

90659

90659 teren neîmprejmuit 90659-C1 Loc.

Brăila,      Sos.

Baldovinești,

Jud. Brăila,Pasaj Superior Apollo (Culeea 2)

-Teren neimprejmuit 6882

-4396     S

construita la sol

-   4396 S

construită desfășurată culeea     2

Pasaj Superior Apollo

Tronson loc.

Brăila, Șos. Baldovinești, Pasajul Superior

Apollo -

Culeea 2

Număr cadastral provizoriu până        la

promovarea unei hotărâri de     guvern

pentru      un

număr cadastral definitiv.

4

90680

90680

40685 mp

Măsurată 40579 mp din acte

Tronson loc. Brăila, Șos. Baldovinești, Pasajul Superior

Apollo - Bucla de întoarcere Tramvai

5

74782

74782

923

Trotuar     și

spațiul verde partea stângă între strada Doinei       si

strada Baladei - la blocurile ANL

6

90864

90864

524

Trotuar partea stângă între

74781 s-a dezmembrat în

strada Baladei si       strada

Comuna din Paris

următoarele imobile 90864 si 90865

7

74780

74780

5178

Parte carosabilă strada Doinei si       strada

Baladei

8

74783

74783

3325

Trotuar limită pod și strada Doinei

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesara realizării obiectivului MODERNIZARE TRANSPORT ELECTRIC ȘOSEAUA BALDOVINESTI

VARIANTA 1

în mii lei/mii euro

Nr. crt

Denumirea capitolelor ți subcapitolelor dc cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

MII LEI

MII EURO

MII LEI

1

2

3

4

5

i c                      -

PARTEA 1                                                                    Ș

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA Șl AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

1.1.1

0.000001        0.00000

0.00000

0.0X001         O.CODC’OI

Total 1.1

0.000001        0.00000

0.00000

O.ODGOO

0.003001

1.2

Amenajarea terenului

1.2.1

Curățarea terenului strada Apollo

0.47606

0.10407

0.09045

O.poop':

0.12384 i

1.2.2

Curățarea terenuluiSoseaua Baldovinesti

27.49735

6.01114

5.22450

32.72185

7.153251

1.2.3

Curățarea terenului Pasaj si rampe

14.00484

3.06157

2.66092

16.65575

3.843271

1.2.4

Desființare linie de tramvai strada Apollo

45.63978

9.97722

8.67156

54.31134

11.87289'

1.Z5

Desființare linie de tramvai Șoseaua Baldovinesti

184.05133

40.23508

34.96975

219.02108

47.673741

1.2.6

Desființare linie de tramvai Pasaj si rampe

121.00521

26.45270

22.92099

143.99520

31.475711

1.2.7

Desființare rețea de contact strada Apollo

18.71419

4.09107

3.55570

22.26983

4.853371

1.2.8

Desființare rețea de contact Șoseaua Baldovinesti

71.03677

15.52920

13.49699

84.53375

18.47=751

1.2.9

Desființare rețea de contact Pasai si rampe

25.80861

5.64197

4.90364

30.71225

5.713=41

1.2.10

Devieri rețele de utilrtăti din amplasament strada Apollo

60.00000

13.11547

11.40000

71.400001        15.603601

1.2.11

Devieri relele de utilităti din amplasament Șoseaua Baldovinesti

160.00000

34.97726

30.40000

199.400001       41.52295;

Total 13

72833414

159.19774

138.36449

3S5.5966S

139.445311

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

1.3.1

Amenajarea pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială STR APOLLO

1.23293

036953

033426

1.45719

0.32074!

1.3.2

Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială rampe pasai

1.63631

0.35782

0.31099

1.94780

0.425811

13.3

Amenajarea pentru proiecția mediului si aducerea la starea inițială SOS baldovinesti

33.13644

734389

6.29592

39.43236

Total 1.31

36.00618

7.87124

6.84117

42.84735

=.3c=//t

TOTAL CAPITOL 1

76434032

167.06898

14530566

909.44596

138.81208 j

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

Z1

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

1

2.1.1

Branșamente electrice Apollo

8.93518

1.95330

1.69768

10.632851         2.324431

2.1.2

Branșamente electrice Baldovinesti

78.89323

17.24668

14.98971

93.38294

20.52355

TOTAL CAPITOL 2

87.82841

19.19998

16.68740

104.51561

22.647=8 j

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE Șl ASISTENȚĂ TEHNICĂ

3.1

Studii teren:                                                                                                                                                                       I

3.1.1

Studii topografice

2.00000

0.43722

0.38000

2.38000I        0.52029I

3.13

Studii geotehnice

1.69000

0.36945

0.32110

2.011101        0.45964]

Total 3.1

3.69000

0.80666

0.70110

4.391101        0.95993!

33

i

3.2.1

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si autorizatii -

516.59298

112.93131

98.15267

614.745551      134.333261

3.23

Documentație cadastrală

22.00000

4.80937

4.18000

26.180001        5.723151

Total 3.2

538.59298

117.74068

102.33267

640.92565

140.111411

3.3

Proiectare și inginerie

I

3.3.1

Proiectare faza DALI

114.31000

24.98907

21.71890

136.028901       29.736931

3.3.2

Proiectare faza PT+DE-2% din cap. 4

934.78902

204.35227

177.60991

1112.398931      243.179201

3.3.3

Verificare Proiect faza PT+DE

25.00000

5.46520

4.75000

29.750001        5.503591

3.3.3

Audit siguranță drum

54.00000

11.80483

1036000

64.250001       14.047741

3.3.4

Cheltuieli pentru lucrări de exploatare CF (documentație tehnică)

15.00000

337912

2.85000

17.850001       3=32151

Total 3.3

1143.09902

249.89048

217.18881

1360.28763

297.3695“!

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publică

1

3.4.1

Orcanizarea si derularea procedurilor de achiziție publică

0.00000

0.00000

0.00000

0.000001         0.00030]

Total 3.4

0.00000

0.00000

0.00000

o.oooool         0.00000I

3.5

Consultantă

I

3.5.1

Consultantă pentru execuție -1% din cao. 4

467.39451

102.17613

88.80496

556.19347

121.58=501

Total 3.5

467.39451

102.17613

88.80496

556.19947

121.559601

3.5

Asistentă tehnică

1

3.6.1

Asistentă tehnică din partea proiectantului -1% din investiția de bază

467.39451

102.17613

83.80496

556.19947

121.53360

3.6.2

Supraveghere prin inspectori de șantier (diriointi) 0.5% din cap. 4

233.69725

51.08807

44.40248

278.0S973I       63.7=460

Total 3.6

701.09176

15336420

13330744

834.299231      132.35440

TOTAL CAPITOL 3

2853.86827

623.87816

54233497

3336.1032=1      742.41=021


DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizării obiectivului MODERNIZARE TRANSPORT ELECTRIC ȘOSEAUA BALDOVINESTI

VARIANTA 1


in mii lei/mii euro

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ

4.1

Constructii-instalații

4.1.1

Drumuri Apollo

1508.02601

329,66641

285.52494I 1794=5095!      3=2.32302

4.1.2

Drumuri Baldovinesti

7315.28832

1599.17996

1389.904881   8705.1=370!     1=23.2=4- =

4.1.3

Lucrări de artă - Pasai

7027.46489

1536.25938

1335.218331 6352.533221     1=25.143==:

4.1.4

Realementari relele Aoollo

3091.27611

675.77739

587.342461 3=73.515571      524.17510

4.1.5

Reclementari rețele Pasai

3143.84692

687.26979

597.330911 3741.177331      517.=5105-

4.1.6

Reolementari relele Baldovinesti

10442.25909

2282.76038

1984.029231 12426.263321     2715.4=43=:

4.1.7

Construcții civile Aoollo

119.35036

26.09093

22.676571    142.62693!       31.04=21

4.1.3

Construcții civile Baldovinesti

851.47281

185.13869

161.779831   1013.252341      221.50504.

Total 4.1

33498.98501

7323.14293

6354.307151 39363.7=21 = 1     3714.=4G03i

4.2

Montaj utilaje tehnologice

4.2.1

Echipamente canalizare

4.77629|        1.04413

0.90750

5.683791         1.24252

Total 4.2

4.77629|        1.04413

0.90750

5.683731         1.242521

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4.3.1.

Pompe canalizare

665.85000

145.56007

126.51150

732.351501      173.21642:

Total 4.3

665.85000

145.56007

126.51150

732.351501      172.2154= |

4.4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

4.4.1

0.00000

0.00000

O.OOOOOl         O.OOOOOl

Total 4.4

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000 j         0.00000;

4.5.

Dotări

4.5.1

Achiziție autobuze electrice

11264.00256

2462.40000

2140.16049

13404.163051     2930.2=500:

4.5.2

Separatoare bandă dedicată transportului in comun Apollo

99.00000

21.64218

18.81000

117.810091        25.75420:

4.5.3

Separatoare bandă dedicată transportului in comun Baldovinesti

270.00000

59.02413

51.30000

321.300001        70.23372

4.5.4

Sistem E-b'cketing Apollo

36.59520

8.00000

6.95309

43.548291         9.52000!

4.5.5

Sistem E-ticketing Baldovinesti

305.56992

66.80000

58.05328

353.623201       79.492001

4.5.6

Post de încărcare rapidă autobuze 1 buc

45.74400

10.00000

8.69136

54.4=53=1        11 =0000!

4.5.7

Post de încărcare lentă autobuze 6 buc

548.92800

120.00000

104.29532

653.224321      142.600001

Total 4.5

12569.83968

2747.86632

2388.26954

14956.10=221     3253.950=2'.

4.6.

Active necorporale

4.6.1

0.00000

0.00000

0.000001      O.OOOOOl         0.C0003I

Total 4.6

0.00000

0.00000

0.00000|      0.000001        0.00000

TOTAL CAPITOL 4

46739.45098

10217.61345

8880.49569| 55619.94557|    12158.96001 j

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1

Organizarea de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții

74.20266

16.22129

14.09851

83.301171        19.303331

5.1.2

Cheltuieli conexe ale OS

95.20000

20.81147

18.08800

113.288001        24.76=551

Total 5.1

169.40266

37.03276

32.18651

201.58=171       44.05353’

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

f

5.2.1

Comisioane, taxe și cote legale 0.5%’(1Z+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)

172.15016

37.63339

32.70853

204.8535=1       44.78373

5.2.2

Taxe inspecție, control, calitate 0.6%"(1.2+1.3+2+4.1 +4.2+5.1.1)

206.58020

45.16006

39.25024

245.630441       53.74C48|

Total 5.2

378.73036

82.79345

71.95877

450.633131       38.524211

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute < 10%’(1-2+1.3+2+4)

3537.38900

77330120

672.10391

4,209.492911      =20=23431

TOTAL CAPITOL 5

4085.52202

893.12741

776424918

4,861.771201     1,0=2.32162)

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE Șl TESTE Șl PREDARE LA BENEFICIAR

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

0.00000

0.00000

O.OOOOOl         O.OOOOOl

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00000

0.00000

0.00000

O.OOOOOl         0.020001

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

0.00000

0.00000

0.000001         O.OOOOOl

I

TOTAL GENERAL

54.530.91000

11,920.88799

10,360.87290

64,891.7829o| 14,185.8557o|

Din care C+M (1.2+13+2+4.1+4.2+5.1.1)

34,430.03269

7,526.67731

6,541.70621

40,971.73S9o|    3,955.7460cj
Beneficiar

Sld.aAJCONS IMPEX S.RX.

raiCQNS •• p -"Șef Proiect I ...CrisȚma BĂZĂRiNCĂ

PPESEwfeDE ȘEDINȚĂ

.6            X. .•

’ •  * a ț       /