Hotărârea nr. 197/2020

Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei – actualizate - a Caietelor de Sarcini ale activităților de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a Caietelor de Sarcini ale activităților de colectare, transport, evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR AICEA NTR. 197

din 29.04.2020

Privind: Avizarea modificării și completării unor anexe și a formei - actualizate -a Caietelor de Sarcini ale activităților de captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, a Caietelor de Sarcini ale activităților de colectare, transport, evacuare și epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

întrunit în ședința ordinară din data de 29.04.2020; 1                       J                                                                                                                                                                   1

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Tehnice, Direcției Arhitect Sef, Direcției Finanțelor Publice Locale si J                                               1                           J                                                   î 1                           J                                     1                                                                                       J

Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Având în vedere:

-Adresa nr. 155 din 28.02.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

Dunărea Brăila, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 6408/02.03.2020, prin care solicită:

 • - adoptarea unei Hotărâri privind avizarea modificării, completării unor Anexe si a formei - Actualizate - a Caietelor de Sarcini ale activităților de J                                                                                                                                                                                                                                                             J

captare a apei brute, de tratare a apei brute, de transport a apei brute și a apei potabile, de înmagazinare a apei potabile și de distribuție a apei potabile, de colectare, transport și evacuare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice - Stația de Epurare Brăila - U.A.T Municipiul Brăila;

 • - aducerea la cunoștință publică a Proiectului de Hotărâre, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data ședinței Consiliului Local Municipal Brăila, în care va fi supus dezbaterii și aprobării, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 - privind transparența decizională în administrația publică, republicată, coroborate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

 • - Hotărârea Consiliului Local Municipal Brăila nr. 67 din 28.02.2019 privind aprobarea Actului Adițional nr. 12 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009-modificat și completat iulie 2018- având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A. - de către Delegatarul U.A.T. Municipiul Brăila - a unor Bunuri de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă și Sistemului public de canalizare - care aparțin domeniului public al U.A.T. Municipiul Brăila - Șoseaua Rm. Sărat - cu Anexa -parte integrantă;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila nr. 451 din 29.08.2019 privind aprobarea Actului Adițional nr. 20 din 29.08.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 670 din 10.09.2009 - modificat și completat iulie 2018 - actualizat 2019 -având ca obiect punerea la dispoziția Operatorului Compania de Utilități Publice „Dunărea” Brăila S.A., de către Delegatarul Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare - realizate prin Proiectul „Reabilitarea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Brăila” POS I Mediu;

 • - prevederile art. 29 din Caietul de Sarcini al activității de captare a apei brute în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 - 9 - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 4 din 07.02.2014 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 34 alin. (1) din Caietul de Sarcini al activității de tratare a apei brute în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 -14 - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 9 din 30.04.2014 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 24 alin. (1) din Caietul de Sarcini al activității de transport a apei brute și a apei potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 - 7a - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 11 din 30.09.2014 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 24 alin. (1) din Caietul de Sarcini al activității de înmagazinare a apei potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 - 5 - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 9.01.2015 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 32 alin. (1) din Caietul de Sarcini al activității de distribuție a apei brute și a apei potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 -16 - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 16 din 29.04.2015 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 30 alin. (1) din Caietul de Sarcini al activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 - 13 - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 13 din 24.07.2017 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 33 alin. (1) din Caietul de Sarcini pentru activitatea de epurare a apelor uzate - Stația de Epurare Brăila - U.A.T. Municipiul Brăila, cu Anexele nr. 1 - 19 - parte integrantă, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 21.12.2017 a Adunării Generale a Asociației;

 • - prevederile art. 5 alin. (2) lit. I) și ale art. 23 alin. (3) lit. b), coroborate cu prevederile art. 16 alin. (3) lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila;

 • - prevederile art. 6 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - prevederile art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), c) și d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. e), f) și g) și alin. (7) lit. n), art. 154 alin. (1), alin. (4) și alin. (6), art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. a) și lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și (3) lit. g), coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 197 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTJE :

Art.1 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini al Activității de Captare a Apei Brute în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, conform anexei nr. f, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Avizează Caietul de Sarcini al Activității de Captare a Apei Brute în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila - Actualizat - și forma actualizată a anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 6, nr. 7 și nr. 8 la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele nr. 4, nr. 5 și nr. 9 la acest Caiet de Sarcini nu se modifică.

Art.2 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini al Activității de Tratare a Apei Brute în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, conform anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Avizează Caietul de Sarcini al Activității de Tratare a Apei Brute în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila - Actualizat - și forma actualizată a anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9, nr. 10, nr. 12 și nr. 12A la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexele nr. 5, nr. 11, nr. 13 și nr. 14 la acest Caiet de Sarcini nu se modifică.

Art.3 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini al Activității de Transport a Apei Brute și a Apei Potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, conform anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Avizează Caietul de Sarcini al Activității de Transport a Apei Brute și a Apei Potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila- Actualizat - și forma actualizata a anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 2a, nr. 4, nr. 5, nr. 6 și nr. 6a la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexele nr. 3, nr. 7 și nr. 7a la acest Caiet de Sarcini nu se modifică.

Art.4 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini al Activității de înmagazinare a Apei Potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, conform anexei nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Avizează Caietul de Sarcini al Activității de înmagazinare a Apei Potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila -Actualizat - și forma actualizată a anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini al Activității de Distribuție a Apei Potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, conform anexei nr. 9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Avizează Caietul de Sarcini al Activității de Distribuție a Apei Potabile în Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila - Actualizat - și forma actualizată a anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4-5-9, nr. 6, nr. 7, nr. 8-A, nr. 8-B, nr. 10, nr. 11, nr. 12-A, nr. 12-B, nr. 12-C, nr. 12-D, nr. 12-E, nr. 13, nr. 14, nr. 15-A, nr. 15-B, nr. 15-C, nr. 15-D, nr. 15-E și nr. 16 la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 10, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini al Activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila, conform anexei nr. 11, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Avizează Caietul de Sarcini al Activității de colectare, transport și evacuare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice de la Utilizatorii din Aria Delegată Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Brăila -Actualizat - și forma actualizată a anexelor nr. 3, nr. 4A-5A, nr. 4B-5B, nr. 4C-5C, nr. 4D-5D, nr. 6, nr. 7, nr. 10, nr. 11, nr. 12 și nr. 13 la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 12, parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Anexele nr.1, nr.2, nr.8 și nr.9 la acest Caiet de Sarcini nu se modifică.

Art.7 (1) Avizează Propunerea de modificare și completare a Caietului de Sarcini pentru Activitatea de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice - Stația de Epurare Brăila - U.A.T. Municipiul Brăila, conform anexei nr. 13, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Avizează Caietul de Sarcini pentru Activitatea de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și meteorice - Stația de Epurare Brăila -U.A.T. Municipiul Brăila - Actualizat- și forma actualizată a anexelor nr. 3, nr. 5, nr. 8, nr. 10 și nr. 16 la acest Caiet de Sarcini, conform anexei nr. 14, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6, nr. 7, nr. 9, nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 17, nr. 18 și nr. 19 la acest Caiet de Sarcini nu se modifică.

Art.8 După avizarea de către Consiliul Local al Municipiului Brăila a Propunerilor de modificare și completare a Caietelor de Sarcini și a Caietelor de Sarcini - Actualizate - cu anexele, parte integrantă, prevăzute la art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6 și art. 7 de mai sus, acestea vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Asociației. »

Art.9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și comunicată, în condițiile legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Brăila și dusă la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Brăila.

Art. 10 Prin grija Secretarului General al U.A.T. Municipiul Brăila, prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila imediat după adoptare și altor instituții interesate în termenul legal.

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de 19 voturi, din numărul total de 27 consilieri locali municipali în funcție .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, > * 71:                               ’                   * 7

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL

ION O


GAN


F-PO-09-02.01.03/rev,0

Anexa nr.l la Hotararea nr. ftr din $$,2020 a Consiliului Local Municipal Braila

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE A CAIETULUI DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE CAPTARE A APEI BRUTE IN ARIA DELEGATA -UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL BRAILA

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere:

Modificările de natura tehnica, tehnologica si legislative referitoare la serviciul public de alimentare cu apa constând in :

 • - reabilitarea Statiei de Captare a apei brute Chiscani, prin Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din Județul Braila“ -POS 1 Mediu - atestata in domeniul public al UAT Municipiul Braila;

 • - Hotararea nr.236 din 29.05.2019 privind inscrierea in Inventarul domeniului public al Municipiului Braila a Bunurilor de Retur aferente sistemului de alimentare cu apa din Aria Delegata a U.A.T. Municipiul Braila, executate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila”;

 • - Procesul - Verbal de Predare - Primire (Preluare) in gestiune directa, administrare si exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de alimentare cu apa - apartinand Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu, încheiat la data de 25.06.2019, înregistrat sub nr.19856 din 25.06.2019 la Delegatarul Predator si sub nr.20395 din 27.06.2019 la Operatorul Primitor cu Anexele - parte integranta;

 • - Actul Adițional nr.20 din 29.08.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 -Modificat si Completat Iulie 2018 - Actualizat 2019 - avand ca obiect punerea la dispoziția Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa, de canalizare si epurare -realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu - aprobat prin Hotararea nr.451 din 29.08.2019 a Consiliului Local Municipal Braila;

 • - modificarea Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - cu Anexele - parte integranta;

 • - modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta;

 • - intrarea in vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1 - text in vigoare:

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de captare a apei brute, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța in Aria delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 1 se modifica si va avea următorul conținut:

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de captare a apei brute, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

Articolele 2, 3 si 4 nu se modifica.

ART. 5 - text in vigoare:

Serviciul public de alimentare cu apa se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se la captare la Statia de captare Chiscani: Q = 2000 l/s, Q-l 72800 mc /zi, Q = 63072000 mc/an;

ART. 5 - se modifica si va avea următorul conținut:

Serviciul public de alimentare cu apa se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se la Statia de captare Chiscani un debit : O = 1620 l/s, O = 140.000 mc /zi, Q = 51.100.000 mc/an.

ART.6 - text in vigoare:

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină minatoarele asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajati si pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 6 - se modifica si va avea următorul conținut:

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină asigurările pentru acoperirea obligațiilor către angajati si pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART.7 nu se modifica.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale pentru realizarea activitatii de captare a apei brute in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

Litera c) a ART.8 - text in vigoare :

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate ai Serviciului aprobati de către Adunarea Generala a Asociației si inscrisi in :

 • - Anexa 1 Apa - Indicatori de Peformanta pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa

 • - Anexa 2 Apa - Indicatori Statistici pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

 • - Anexa 3 - Indicatorii de Performanta Financiari si Manageriali din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009;

 • - Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Potabila;

 • - Raportul privind stabilirea Nivelului Indicatorilor de Performanta Financiari si Manageriali intocmit anual pe baza elementelor relevante cerute de formula de calcul, inventariate din bilanțul contabil anual si din evidentele societății, indicatori aprobati anual de către Adunarea Generala a Asociației.

Litera c) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate ai Serviciului aprobati de către Adunarea Generala a Asociației si inscrisi in :

 • - Anexa 1 Apa - Indicatori de Peformanta pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si dc Canalizare in vigoare;

 • - Anexa 2 Apa - Indicatori Statistici pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

 • - Anexa 3 - Indicatorii de Performanta Financiari si Manageriali din Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Potabila din Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Raportul privind stabilirea Nivelului Indicatorilor de Performanta Financiari si Manageriali, intocmit anual pe baza elementelor relevante cerute de formula de calcul, inventariate din bilanțul contabil anual si din evidentele societății, indicatori aprobati anual de către Adunarea Generala a Asociației;

Litera e) a ART.8 - text in vigoare :

e) captarea, transportul, inmagazinarea si distribuția apei potabile;

Litera e) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

e) captarea, transportul, tratarea, inmagazinarea si distribuția apei potabile;

Litera k) a ART.8 - text in vigoare :

k) contorizarea cantitatilor de apa captate, Înmagazinate, transportate, distribuite si, respectiv, facturate;

Litera k) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

k) contorizarea cantitatilor de apa captate, transportate, tratate, Înmagazinate, distribuite si respectiv facturate;

ART. 8 - literele : m), n) si o) - text in vigoare :

m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin rețelele publice, utilizata la irigatul culturilor;

 • n) respectarea obligațiilor asumate de către Operator prin contractele de furnizare a apei potabile incheiate cu Utilizatorii din aceasta Arie Delegata;

 • o) prestarea serviciului de alimentare cu apa in beneficiul tuturor Utilizatorilor din aceasta Arie Delegata conform cerințelor Contractului de Delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009.

ART. 8 - literele : m), n) si o) se abroga.

Litera p) a ART.8 - text in vigoare :

 • p) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

Litera p) a ART.8 devine litera m) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • m) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare pentru activitatea de captare a apei brute din Dunăre;

Litera q) a ART.8 - text in vigoare :

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti in aceasta Arie Delegata ;

Litera q) a ART.8 devine litera n) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • n) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

Litera r) a ART.8 - text in vigoare :

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către utilizatorii din aceasta Arie Delegata si de rezolvare a acestora in termenele legale',

Litera r) a ART.8 devine litera o) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • o) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către persoane fizice sau juridice in legătură cu activitatea de captare a apei brute si de rezolvare a acestora in termenele legale’,

Litera s) a ART.8 - text in vigoare :

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

Litera s) a ART.8 devine litera p) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • p) evidenta orelor de funcționare a utilajelor de la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

Litera t) a ART.8 - text in vigoare :

t) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, conform ceritelor Titlului IV - Calitatea Serviciilor - Capitolul I - Gestiunea Serviciilor Articolele : 27 -Calitatea Gestiunii; 28 - Contabilitatea Analitica; 29 - Gestiunea Mijloacelor Fixe; 30 -Gestiunea Utilizatorilor; 32 - Gestiunea Comerciala din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 pentru Aria Delegata - Municipiul Braila.

In baza acestor evidente, Operatorul cu respectarea prevederilor Articolului 31-Eficienta sistemului - din Titlul IV - Calitatea Serviciilor - Capitolul I - Gestiunea Serviciilor din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - va calcula nivelul pierderilor tehnice si comerciale din aceasta Arie Delegata si va prezenta in Raportul Anual către Delegatar modalitatea de reducere a pierderilor;

Litera t) a ART.8 devine litera q) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • q) tinerea unei evidente distincte pentru activitatea de captare a apei brute la Statia de Captare a apei brute Chiscani, conform cerințelor Titlului IV - Calitatea Serviciilor - Capitolul I - Gestiunea Serviciilor Articolele : 27 - Calitatea Gestiunii; 28 -Contabilitatea Analitica; 29 - Gestiunea Mijloacelor Fixe; 30 - Gestiunea Utilizatorilor; 32 - Gestiunea Comerciala din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare.

In baza acestor evidente, Operatorul cu respectarea prevederilor Articolului 31-Eficienta sistemului - din Titlul IV - Calitatea Serviciilor - Capitolul 1 - Gestiunea Serviciilor din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare - va calcula nivelul pierderilor tehnice si comerciale din aceasta Arie Delegata si va prezenta in Raportul Anual către Delegatar modalitatea de reducere a pierderilor;

Litera u) a ART.8 - text in vigoare :

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr 670 din 10.09.2009 ;

Litera u) a ART.8 devine litera r) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • r) personalul necesar pentru prestarea activitatii de captare a apei brute.

Litera v) a ART.8 - text in vigoare :

 • v) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție in aceasta Arie Delegata;

Litera v) a ART.8 devine litera s) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • s) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție, necesar pentru activitatea de captare a apei brute la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

Litera w) a ART.8 - text in vigoare :

 • w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin Contractul de Delegare a gestiunii nr. 670 din 10.09.2009, in aceasta Arie Delegata.

Litera w) a ART.8 devine litera t) care se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • t) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de captare a apei brute la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

ART. 9 - text in vigoare:

Obligațiile si răspunderile personalului de operare sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului al Operatorului - S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, intocmit pe baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare aprobat de către Adunarea Generala a Asociației, in vigoare.

ART. 9 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Fisa Postului intocmita cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului ( ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10 - text in vigoare:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Autoritatea Deleganta (A.D.I.D. Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila/ precum si de către Operator sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009, contract in care se specifica si modul de aprobare si decontare a acestora.

ART. 10 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii -Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa

Articolele 11 si 12 nu se modifica.

ART. 13 - text in vigoare :

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan cu listele de investitii aferente si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobata anual de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 13 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan, in Listele de Investiții aferente si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare la nivelul întregii Arii Delegate Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

Articolele 14, 15 si 16 nu se modifica.

ART. 17 - text in vigoare:

Planul de situație cu amplasarea statiei de captare, a zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in Anexa nr.4.

ART. 17 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Planul de situație cu amplasarea statiei de captare, a zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona Statiei de Captare a apei brute Chiscani sunt prezentate in Anexa nr.4.

Articolele 18, 19, 20, 21, 22 si 23 nu se modifica.

ART 24 - text in vigoare :

Schema statiei de captare a apei, cu poziționarea utilajelor, construcțiilor si echipamentelor, planul de amplasare si poziția armaturilor in schema normala de funcționare, conform Anexei nr. 9.

ART. 24 - se modifica si va avea următorul conținut:

Schema statiei de captare a apei, cu poziționarea utilajelor, construcțiilor si echipamentelor, planul de amplasare si poziția armaturilor in schema normala de funcționare este prezentata in Anexa nr. 9.

ART. 25 - text in vigoare:

Indicatorii tehnico-economici ai investiției, aprobati si realizati, sunt prezentati in Mașter Plan cu listele de investitii aferente si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului -SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobata anual de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila .

ART. 25 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Investițiile avand ca obiect reabilitarea / modernizarea Statiei de Captare a apei brute Chiscani, sunt prezentate in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 26 - se abroga litera h) a subpunctului 1.1 din punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de captare a apei brute'.

 • h) producerea unor eventuale fenomene de eroziune a malurilor in vecinătatea captării;

ART. 26 - litera i) a subpunctului 1.1 din punctul 1 - text in vigoare :

 • i) prevenirea degradării barelor grătarelor pentru reținerea corpurilor in suspensie de către corpurile mari plutitoare.

Litera i) a ART.26 subpunctul 1.1 din punctul 1 - devine litera h) al cărui conținut nu se modifica.

h) prevenirea degradării barelor grătarelor pentru reținerea corpurilor in suspensie de către corpurile mari plutitoare.

ART. 26 - litera j) a subpunctului 1.1 din punctul 1 - text in vigoare :

 • j) montarea de baraje plutitoare absorbante in fata grătarelor de la priza in cazul necesității eliminării peliculelor de ulei sau grăsimi.

Litera j) a ART.26 - subpunctul 1.1 din punctul 1 - devine litera i) al cărui conținut nu se modifica.

i) montarea de baraje plutitoare absorbante in fata grătarelor de la priza in cazul necesității eliminării peliculelor de ulei sau grăsimi.

ART. 26 - se abroga litera 1) a subpunctului 1.2 din punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de captare a apei brute'.

f) efectuarea analizelor de turbiditate;

ART. 26 - litera g) a subpunctului 1.1 din punctul 1 - text in vigoare : g) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;

Litera g) a ART.26 - subpunctul 1.2 din punctul 1 - devine litera f) al cărui conținut nu se modifica.

j) citirea si transmiterea dalelor de la contorul de energie electrica;

ART. 26 - litera h) a subpunctului 1.1 din punctul 1 - text in vigoare :

h) anunțarea imediata a oricărei defecțiuni de funcționare si încercarea, in limita competentelor, remedierii acesteia.

Litera h) a ART.26 - subpunctul 1.2 din punctul 1 - devine litera g) al cărui conținut nu se modifica.

g) anunțarea imediata a oricărei defecțiuni de funcționare si încercarea, in limita competentelor, remedierii acesteia.

ART.26 - subpunctul 3.2. din punctul 3 - Specificatii tehnice referitoare la alte condiții care deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de captare a apei brute: - text in vigoare :

3.2. Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor si trebuie sa fie prevăzute cu panta de scurgere pentru prevenirea băltirii apei in cazul precipitațiilor atmosferice.

ART.26 subpunctul 3.2. din punctul 3 - se modifica si va avea urma toiul conținut:

3.2. Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor.

ART.26 - se abroga subpunctul 3.6. din punctul 3 - Specificatii tehnice referitoare la alte condiții care deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de captare a apei brute'.

3.6 întreținerea construcțiilor si instalațiilor de captare in condiții tehnice corespunzătoare in scopul minimizării pierderilor de apa.

La ART.26 - se modifica numerotarea subpunctelor, care ii urmeaza subpunctiilui 3.6 abrogat astfel :

Subpunctul 3.7 devine subpunctul 3.6, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.8 devine subpunctul 3.7, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.9 devine subpunctul 3.8, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.10 devine subpunctul 3.9, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.11 devine subpunctul 3.10, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.12 devine subpunctul 3.11, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.13 devine subpunctul 3.12, al cărui conținut nu se modifica.

Subpunctul 3.14 devine subpunctul 3.13, al cărui conținut nu se modifica.

ART 27 - litera h) - text in vigoare :

h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului Serviciilor aprobat in condițiile legii;

ART 27 - litera h) - se modifica si va avea următorul conținut:

h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului elaborat in baza Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Cnalizare in vigoare',

ART. 2 8 - text in vigoare :

(1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini al Activității de Captare al Apei Brute - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin. 3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, împreuna cu specialiști ai Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA. si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART. 28 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit cu respectarea Caietului de Sarcini -Cadru - al Activității de Captare a Apei Brute - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele - parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 29 - text in vigoare :

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 9 parte integranta din acesta, vor fi actualizate ori de cate ori este necesar in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa in baza modificărilor Caietului de Sarcini - cadru aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 9 s-a întocmit in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ART. 29 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1-9 parte integranta, vor fi modificate / completate , ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini - cadru pe activitatea de captare a apei brute aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1-9 parte integranta, s-a întocmit in 3 exemplare originale, din care cate un exemplar pentru Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

Anexa nr.2 la Hotararea nr.     dinJijCb, 20ZQ a Consiliului Local Municipal Braila

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE CAPTARE A APEI BRUTE IN ARIA DELEGATA -UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA - ACTUALIZAT -

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de captare a apei brute, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de captare a apei brute in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Inter comunitar a DUNAREA Braila către Operatorul SC Compania de Utilități Publice DUNAREA Braila SA.

ART. 3

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de captare a apei brute de către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza pe care Operatorul trebuie sa le îndeplinească.

ART. 4

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calitatii, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatii de captare a apei brute, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de captare a apei brute.

 • (3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de captare a apei brute si care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apa se va realiza in regim de continuitate, asigurandti-se la Statia de captare Chiscani un debit: Q = 1620 l/s, Q = 140.000 mc /zi, Q = 51.100.000 mc /an.

ART. 6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină asigurările pentru acoperirea obligațiilor către angajati si pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale pentru realizarea activitatii de captare a apei brute in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA va asigura :

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate ai Serviciului aprobati de către Adunarea Generala a Asociației si inscrisi in :

 • - Anexa 1 Apa - Indicatori de Peformanta pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare;

 • - Anexa 2 Apa - Indicatori Statistici pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

 • - Anexa 3 - Indicatorii de Performanta Financiari si Manageriali din Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Anexa 1 (a) - Zonele Urbane - Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa Potabila din Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Raportul privind stabilirea Nivelului Indicatorilor de Performanta Financiari si Manageriali, intocmit anual pe baza elementelor relevante cerute de formula de calcul, inventariate din bilanțul contabil anual si din evidentele societății, indicatori aprobati anual de către Adunarea Generala a Asociației;

 • d) furnizarea către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, respectiv către A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si asigurarea accesului acestora la documentațiile pe baza carora Operatorul prestează serviciul de alimentare cu apa, in condițiile legii;

 • e) captarea, transportul, tratarea, inmagazinarea si distribuția apei potabile; f) exploatarea sistemului de alimentare cu apa in condiții de siguranța si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instrucțiunilor si procedurilor tehnice de exploatare ale Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA;

 • g) instituirea, supravegherea si intretinerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor apartinand sistemului public de alimentare cu apa potabila din aceasta Arie Delegata;

 • h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuita prin sistemul public de alimentare cu apa, in aceasta Arie Delegata, cu respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare;

 • i) captarea apei brute, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor obținute de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA;

 • j) intretinerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a sistemului public de alimentare cu apa;

 • k) contorizarea cantitatilor de apa captate, transportate, tratate, inmagazinate, distribuite si respectiv facturate;

 • 1) creșterea eficientei si a randamentului sistemului in scopul reducerii prețului, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

 • m) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare pentru activitatea de captare a apei brute din Dunăre;

 • n) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

 • o) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către persoane fizice sau juridice in legătură cu activitatea de captare a apei brute si de rezolvare a acestora in termenele legale',

 • p) evidenta orelor de funcționare a utilajelor de la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

 • q) tinerea unei evidente distincte pentru activitatea de captare a apei brute la Statia de Captare a apei brute Chiscani, conform cerințelor Titlului IV -Calitatea Serviciilor - Capitolul I - Gestiunea Serviciilor Articolele : 27 -Calitatea Gestiunii; 28 - Contabilitatea Analitica; 29 - Gestiunea Mijloacelor Fixe; 30 - Gestiunea Utilizatorilor; 32 - Gestiunea Comerciala din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare.

In baza acestor evidente, Operatorul cu respectarea prevederilor Articolului 31- Eficienta sistemului - din Titlul IV - Calitatea Serviciilor - Capitolul I -Gestiunea Serviciilor din Dispoziții Speciale - Partea Comuna din Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare - va calcula nivelul pierderilor tehnice si comerciale din aceasta Arie Delegata si va prezenta in Raportul Anual către Delegatar modalitatea de reducere a pierderilor;

 • r) personalul necesar pentru prestarea activitatii de captare a apei brute;

 • s) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție, necesar pentru activitatea de captare a apei brute la Statia de Captare a apei brute Chiscani;

 • t) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de captare a apei brute la Statia de Captare a apei brute Chiscani.

ART. 9

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Fisa Postului întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului ( ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii -Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitari Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa

ART. 11

Caracteristicile principale ale statiei/statiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 12

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 13

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan, in Listele de Investiții aferente si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare la nivelul întregii Arii Delegate Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 14

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de captare a apei brute, in aria Administrativ-Teritoriala a Municipiului Braila.

ART. 15

Sursa de apa folosita pentru alimentarea cu apa a Municipiului Braila este : sursa de apa de suprafața.

ART. 16

Situația sursei de apa de suprafața din aceasta Arie Delegata este cea prezentata in Anexa nr. 3.

ART 17

Planul de situație cu amplasarea statiei de captare, a zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona Statiei de Captare a apei brute Chiscani sunt prezentate in Anexa nr.4.

ART. 18

Instalațiile electrice aferente captării apei cu schemele monofilare: branșamente, instalatii electrice de iluminat si de forța, instalatii de legare la pamant, instalatii de automatizări, măsură si control, sunt prezentate în Anexele nr.l si nr. 2.

ART. 19

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar se vor avea in vedere datele înscrise in anexele 5-9 astfel:

AR?: 20

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea captării apei la debitul nominal, este cel prevăzut in Anexa nr. 5.

ART.21

Descrierea instalațiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in Anexa nr. 6.

ART 22

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate in Anexa nr. 7.

ART. 23

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa livrata si caracteristicile acestora este prezentata in Anexa nr. 8.

ART 24

Schema statiei de captare a apei, cu poziționarea utilajelor, construcțiilor si echipamentelor, planul de amplasare si poziția armaturilor in schema normala de funcționare este prezentata in Anexa nr. 9.

ART 25

Investițiile avand ca obiect reabilitarea / modernizarea Statiei de Captare a apei brute Chiscani, sunt prezentate in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART 26

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din prezentul Caiet de sarcini.

 • 1. Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de captare a apei brute sunt:

  • 1.1. Pentru captarea de suprafața:

 • a) nivelul apei in zona captării;

 • b) variația debitului de apa si caracteristicile calitative ale apei;

 • c) curatarea si prevenirea inghetarii apei la gratare;

 • d) curatarea periodica a grătarelor conform instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne;

 • e) evacuarea periodica a depunerilor din camerele de priza;

 • f) masurarea si înregistrarea continua a nivelului apei din fluviului Dunarea si a debitului captat;

 • g) curatarea, conform instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne, a depunerilor de aluviuni in zona prizelor;

 • h) prevenirea degradării barelor grătarelor pentru reținerea corpurilor in suspensie de către corpurile mari plutitoare.

 • i) montarea de baraje plutitoare absorbante in fata grătarelor de la priza in cazul necesității eliminării peliculelor de ulei sau grăsimi.

 • 1.2. Indiferent de tipul capturii, pentru sistemele de automatizare si control:

 • a) starea de functionare/rezerva/avarie a pompelor;

 • b) starea inchis/deschis a vanelor;

 • c) debitul de apa preluata;

 • d) presiunea apei;

 • e) transmiterea eventualelor situatii deosebite de exploatare, consemnate in Registrul de exploatare, personalului din schimbul următor;

 • f) citirea si transmiterea datelor de la contorul de energie electrica;

 • g) anunțarea imediata a oricărei defecțiuni de funcționare si incercarea, in limita competentelor, remedierii acesteia.

 • 2. Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii:

  • 2.1. Anual se va intocmi un Program de verificare a pompelor de la captare -Program care va fi parte integranta din Programul de verificare a pompelor din circuitul productiv.

  • 2.2. Verificarea pompelor de la captare se va face de către personal autorizat.

  • 2.3. După verificare se vor determina parametrii de funcționare ai fiecărei pompe.

  • 2.4. Operațiunile de verificare, inspecție si recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii vor fi consemnate in Procese verbale constatatoare.

 • 3. Specificatii tehnice referitoare la alte condiții care deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de captare a apei brute:

  • 3.1 . Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara pentru fiecare sursa de captare in conformitate cu legislația in vigoare.

  • 3.2 . Zonele de captare trebuie împrejmuite pentru prevenirea accesului public si al animalelor.

  • 3.3 . Sursa de suprafața - fluviul Dunarea - va fi protejata, prin grija autoritarilor abilitate de activitatile umane neautorizate:

 • a) industrie poluanta;

 • b) depozite de deșeuri toxice sau periculoase, agricultura intensiva, turism si agrement;

 • c) depozitarea deșeurilor municipale.

 • 3.4 . Aplicarea si realizarea prevederilor H.G. 930 /2005 privind instituirea zonelor de protecție sanitara la surse, construcții si instalatii de alimentare cu apa, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii apelor si sa asigure menținerea acestora.

 • 3.5 întocmirea Planului de prevenire si combatere a poluărilor accidentale care va cuprinde si Programul de masuri si lucrări in vederea prevenirii poluării accidentale pentru Statia de Captare, Lista dotărilor necesare si a materialelor necesare pentru sistarea poluării accidentale. Echipele de intervenție vor fi instruite anual.

 • 3.6 Colectarea deșeurilor menajere si a reziduurilor de la curatarea grătarelor rare si dese de la Priza de Captare a Apei si transportul acestora la locul de depozitare al gunoiului.

 • 3.7 Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locul de munca are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariati a condițiilor care sa permită acestora ca pe baza cunoștințelor de care dispun si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție sa acționeze pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor construcției, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice.

 • 3.8 Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • a) prevenirea incendiilor, prin evidențierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

 • b) salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor, prin întocmirea si afișarea planurilor specifice si menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

 • c) instruirea salariatilor, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de munca; desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;

 • d) marcarea pericolului de incendiu, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

 • e) organizarea stingerii incendiilor.

 • 3.9 Organizarea efectiva a intervenției pe locul de munca presupune:

 • a. alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunțarea incendiului la forțele de intervenție, anunțarea altor persoane care trebuie sa desfasoare activitatile prevăzute la pct.-ul c), precum si a dispeceratului;

 • b. asigurarea si urmărirea realizării șalvarii rapide si in siguranța a personalului, conform concepției stabilite;

 • c. întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor intervenții specifice la instalatii si utilaje;

 • d. acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice P.S.I. din dotare;

 • e. evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;

 • f protecția personalului de intervenție împotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice, etc.);

 • g. verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora.

 • 3.10 Instalațiile aferente construcțiilor (electrice, de apa, incalzire, ventilare, condiționare, canalizare etc.) si instalațiile tehnologice se proiectează, se executa si se exploatează potrivit reglementarilor tehnice si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, astfel incat acestea sa nu constituie surse de izbucnire a incendiilor si/sau de propagare a focului.

 • 3.11 Instalațiile aferente construcțiilor trebuie sa corespunda destinației, tipului si categoriei de importanta a construcției, precum si nivelului de risc de incendiu, sa aiba nivelul de protecție corespunzător mediului in care sunt amplasate si sa respecte prevederile din normele generale si specifice de prevenire si stingere a incendiilor.

 • 3.12 Instalațiile tehnologice se pun in funcțiune si se exploatează cu respectarea stricta a instrucțiunilor si regulilor de utilizare precum si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producătorii respectivi.

 • 3.13 Construcțiile si instalațiile tehnologice se echipează cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice.

 • 4. Protecția muncii:

4A. Coborârea in cămine, rezervoare, decantoare, camere de vane, cabine de puțuri, camere de distribuție etc. se va face numai după verificarea scărilor de acces controlindu- se daca fiecare treapta este bine fixata in peretele construcție.

 • 4.2. Toate locurile de munca unde exista pericol de electrocutare, intoxicare, cădere de la inaltime etc. vor fi semnalizate cu panouri avertizoare, sau chiar împrejmuite cu balustrade, panouri sau banda avertizoare.

 • 4.3. Toate suprafețele pe care se circula (pardoseli, platforme, podețe, pasarele etc.) vor fi menținute in stare permanenta de curățenie, indepartindu-se orice urma de grăsimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului de exploatare.

 • 4. 4. Suprafețele pe care se circula vor fi iluminate corespunzător, astfel incit sa se poata oricind distinge in mod clar, inscripțiile de pe cadranele aparatelor de măsură si control, culorile convenționale in care sunt vopsite conductele si cablurile, situația capacelor si a scărilor de acces a panourilor de semnalizare.

ART. 27

Prestarea activitatii de captare a apei se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a) verificarea si supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calitatii apei;

 • d) întreținerea instalațiilor din statia de captare;

 • e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice si in condiții de siguranța;

 • f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • g) respectarea instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne;

 • h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului elaborat in baza Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare',

 • i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de captare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuității si calitatii apei potabile furnizate;

 • j) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv reducerea costurilor;

 • k) menținerea capacitatilor de producție si exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor si a construcțiilor, intretinerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparațiilor curente;

 • 1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea creșterii eficientei in exploatare, incadrarii in normele naționale privind emisiile poluante si asigurării calitatii apei brute si potabile;

 • m) executarea numai in conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii si echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de captare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat.

ART.28

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit cu respectarea Caietului de Sarcini -Cadru - al Activității de Captare a Apei Brute - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele - parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 29

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 9 parte integranta, vor fi modificate / completate, ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini — cadru pe activitatea de captare a apei brute aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1-9 parte integranta, s-a intocmit in 3 exemplare originale, din care cate un exemplar pentru Delegatarii — Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ANEXA 1-ART11

Actualizata Trim.IV - 2019

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice ce deservesc sistemul de alimentare cu apa

Nr crt

Denumirea statiei electrice

Amplasa -mentul statiei

Tensiunea la intrarea in statie (KV)

Tensiunea la ieșirea din statie

(KV)

Tipul transformatoarelor

Puterea fiecărui transformator (KVA)

Tip întrerupător/ Putere de rupere întrerupător

Automatizare si protecție

Anul punerii in funcțiune

Ultima reparație capitala

Ultima verificare profilactica

Utilajele alimentate din statie

Sursa de rezerva

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Priza

Comuna Chiscani

6

0.4

TTU

1000

NT 16 HI 1600A

I>1600x3

2015

-

-

2Ppa375 KW

-

ANEXA2-ART12

Actualizata Trim.IV - 2019

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat

Alimentarea cu energie electrica se face prin statia electrica de joasa tensiune, alimentata (0,4 kV) pe doua sisteme de bare cu Întrerupătoare NT 16H1 X1600A si cupla transversala , din postul TRAFO 2x1000 kVA tip TTU 6/0,4 .

Transformatoarele sunt alimentate pe medie tensiune (6 kV) cu LEA 2xACYABY 3x 150, cu pozare aeriana.

Din secția 1 de bare se alimentează, prin convertizorul de frecventa tip ATV61EXC5C40N4 ALTIVAR 61 PLUS - 400KW, o electropompa de 375 kW si din secția 2 se alimentează prin softstarter ALTIVAR 61 PLUS - 400 kW a doua electropompa de 375 kW si doua electropompe de epuisment de 9 kW, cu pornire directa cu senzor de nivel.

Automatizarea este in bucla de presiune cu tema reglabila manual, control al parametrilor de funcționare a electromotoarelor cu CAS si monitorizare a temperaturii din lagar.

Iluminatul este cu 6 lămpi FIRA 2x36 W si exterior cu 12 proiectoare LED 50W, alimentate din servicii interne , fara automatizare.

Iluminatul de siguranța - 24V, este asigurat din baterii de acumulatori cu control manual si incarcare automata.

ANEXA3-ART16

Actualizata Trim.IV - 2019

Situația surselor de apa de suprafața

Nr.

crt.

Denumirea sursei

Tipul de construcție

Gradul de asigurare (%)

Debitul maxim de exploatare (1/s)

Tipul prizei de apa

Ultima reparație capitala (RK)

0

1

2

3

4

5

6

1

Fluviul Dunarea

Cheson cu doua celule

95

1620

Captare de mal

-

ANEXA4-ART 17


PLAN DE SITUAȚIE AL STATIEI DE CAPTARE CHISCANIANEXA5-ART20

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea captării apei la debitul nominal

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea captării apei brute la debitul nominal , al pompelor care echipează statia de captare Chiscani este de 0.12 kW/mc .

ANEXA6-ART21

Actualizata Trim.IV - 2019


Descrierea instalațiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

Sursa de Captare este Fluviul Dunarea , iar volumele si debitele de apa bruta autorizate sunt:

 • - zilnic maxim 140.000 mc/zi; - 1620 1/s

 • - zilnic mediu 117.600 mc/zi; - 13611/s

 • - zilnic minim 15.000 mc/zi; - 173,6 1/s

  Captarea apei brute se face cu o priza de mal, tip cheson cu doua celule , amplasate la cota de 13 m .

  Nr.

  Crt.

  Denumirea echipamentului

  Data achiziției

  Varsta

  Durata de viata normata

  Durata de viata tehnica

  Condiția tehnica

  (grad de uzura)

  Caracteristici tehnice

  Gradul de automatizare

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Electropompa FLYGT

  2015

  4

  30

  26

  -

  Q = 3600 mc/h; P=375 kW; H= 30 mCA

  cu convertizor de frecventa

  2

  Electropompa FLYGT

  2015

  4

  30

  26

  -

  Q = 3600 mc/h; P =375 kW; H= 30 mCA

  cu soft - starter

  3

  Electropompa FLYGT

  Rezerva rece

  2015

  4

  30

  26

  -

  Q = 3600 mc/h; P =375 kW; H= 30 mCA

  -


Nota:

Caietul de Sarcini al Activității de Captare a apei brute cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor -Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

S Caracteristicile tehnice ale pompelor inscrise in aceasta Anexa , corespund celor înscrise in Anexa 1 - la Procesul Verbal de Predare - Primire a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin Proiectul ” Reabilitatrea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Județul Braila " POS 1 Mediu si a documentelor prevăzute de Ordinul nr. 285 /300 / 2016 al Ministerului Fondurilor Europene si al Ministerului Finanțelor Publice - înregistrat sub nr. 14166 din 06.05.2019 Ia Operator si sub nr. 14116 din 07.05.2019 la Delegatarul - DAT Municipiul Braila; întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - DAT , conform Procedurii de Inventariere .

S Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - DAT , conform Procedurii de Inventariere .

S Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA 7 -ART 22

Actualizata Trim.IV - 2019

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate

Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt amplasate in Statia de Captare a apei brute din Chiscani.

ANEXA 8 - ART.23

Actualizata Trim. IV - 2019

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa captata si a cantitatii de apa livrata si caracteristicile acestora

Nr.

Crt.

Amplasament

Tip apometru

Diametru nominal (mm)

Debit nominal (mc/h)

Serie

Clasa metrologica de precizie

1

Statia de Captare Chiscani

DebitmetruUltrasonic SONOFLO 3000

1200

0-7200

086F6002

± 0.5 %

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Captare a apei brute cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA9-ART24


Schema cuprinzând poziționarea utilajelor, construcțiilor si echipamentelor pentru activitatea de captare si planul de amplasare cu poziția armaturilor in schema normala de funcționare

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE A CAIETULUI DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE TRATARE A APEI BRUTE

IN ARIA DELEGATATA - UNITATE A ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere:

Modificările de natura tehnica, tehnologica si legislative referitoare la serviciul public de alimentare cu apa constând in :

 • - reabilitarea Statiei de Tratare a apei brute Chiscani, prin Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din Județul Braila64 -POS 1 Mediu - atestata in domeniul public al UAT Municipiul Braila;

 • - Hotararea nr.236 din 29.05.2019 privind înscrierea in Inventarul domeniului public al Municipiului Braila a Bunurilor de Retur aferente sistemului de alimentare cu apa din Aria Delegata a U.A.T. Municipiul Braila, executate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila”;

 • - Procesul - Verbal de Predare - Primire (Preluare) in gestiune directa, administrare si exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de alimentare cu apa - apartinand Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu, încheiat la data de 25.06.2019, înregistrat sub nr.19856 din 25.06.2019 la Delegatarul Predator si sub nr.20395 din 27.06.2019 la Operatorul Primitor cu Anexele - parte integranta;

 • - Actul Adițional nr.20 din 29.08.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 -Modificat si Completat Iulie 2018 - Actualizat 2019 - avand ca obiect punerea la dispoziția Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa, de canalizare si epurare -realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu - aprobat prin Hotararea nr.451 din 29.08.2019 a Consiliului Local Municipal Braila;

 • - modificarea Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - cu Anexele - parte integranta;

 • - modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta;

 • - intrarea in vigoare a OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

CAP. 1

Obiectul caietului de sarcini

ART. I nu se modifica.

ART. 2 - text in vigoare :

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activ itatii de tratare a apei brute in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 , de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂREA Braila către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice DUNĂREA Braila SA.

ART. 2 - se modifica si va avea următorul conținut:

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de tratare a apei brute la Statia de tratare Chiscani, in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂREA Braila, către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice DUNĂREA Braila SA.

Articolele 3, 4, 5 si 6 nu se modifica.

ART. 7 - text in vigoare :

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 7 - se modifica si va avea următorul conținut:

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

CAR II

Cerințe organizatorice minimale

Litera c) a ART.8 - text in vigoare :

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

Litera c) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul continui:

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare si precizati in Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare;

Litera e) a ART.8 - text in vigoare :

e) producerea, transportul, inmagazinarea si distribuția apei potabile;

Litera e) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

e) captarea, transportul, tratarea, inmagazinarea si distribuția apei potabile;

Litera h) a ART.8 - text in vigoare :

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

Litera h) a ART.8 se modifica si va avea următorul continui:

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuita prin sistemele de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

Litera i) a ART.8 - text in vigoare :

i) captarea si tratarea apei brute, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

Litera i) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

i) tratarea apei brute, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

Litera m) a ART.8 - text in vigoare :

m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul stațiilor de tratare si epurare;

Litera m) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul Statiei de Tratare a apei brute Chiscani;

Litera n) a ART.8 - text in vigoare :

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

Litera n) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

n) respectarea angajamentelor luate de către Operator prin Contractele de Furnizare a Apei Potabile incheiate cu Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa din intreaga Arie Delegata;

Litera o) a ART.8 - text in vigoare :

 • o) furnizarea serviciului de alimentare cu apa la toti utilizatorii din raza de operare pentru care s-a perfectat contract de delegare a gestiunii;

Litera o) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul continui:

 • o) furnizarea de către Operator a apei potabile, Utilizatorilor din Ariile Delegate, care se afla sub incidența Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, in condițiile reglementate prin acest Contract;

Litera q) a ART.8 - text in vigoare :

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti;

Litera q) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu foite proprii si cu terti la Statia de Tratare a apei brute Chiscani;

Litera r) a ART.8 - text in vigoare :

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare a acestora in termenele legale',

Litera r) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul continui:

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către persoane fizice sau juridice in legătură cu activitatea de tratare a apei brute si de rezolvare a acestora in termenele legale',

Litera s) a ART.8 - text in vigoare :

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

Litera s) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor de la Statia de Tratare a apei brute Chiscani;

Litera t) a ART.8 - text in vigoare :

 • t) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru serviciul de alimentare cu apa pe fiecare localitate de operare in parte;

Litera t) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

 • t) tinerea unei evidente contabile distincte pentru activitatea de tratare a apei brute la Statia de Tratare Chiscani;

Litera u) a ART.8 - text in vigoare :

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

Litera u) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatii de tratare a apei brute la Statia de Tratare Chiscani, conform Organigramei - Anexa si parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF);

Litera w) a ART.8 - text in vigoare :

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii.

Litera w) a ART.8 sc modifica, se completează si va avea următorul conținut:

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de tratare a apei brute la Statia de Tratare Chiscani.

ART. 9 - text in vigoare :

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului intocmit pe baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 9 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Obligațiile si răspunderile personalului Operatorului de la Statia de Tratare a apei brute Chiscani, sunt cuprinse in Fisa Postului, intocmita cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului ( ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10 - text in vigoare :

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Autoritatea Deleganta - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilități Publice DUNAREA Braila SA sunt cele reglementate in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si serviciilor publice de canalizare nr 670 din 10.09.2009, contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatile publice locale si Operator.

ART. 10 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora, in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - Tratarea Apei Brute

ART. 11 - text in vigoare :

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice care deservesc sistemul de alimentare cu apa sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 11 - se modifica si va avea următorul conținut:

Caracteristicile principale ale stafiei electrice din Statia de Tratare Chiscani, care deservește sistemul de alimentare cu apa sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 12 - text in vigoare :

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 12 - se modifica si va avea următorul conținut:

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat din Statia de Tratare Chiscani sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 13 - text in vigoare :

Caracteristicile centralelor termice care deservesc componentele Statiei de Tratare sunt prezentate in Anexa nr. 3.

ART. 13 - se modifica si va avea următorul conținut:

Caracteristicile centralelor termice care deservesc Statia de Tratare a apei brute Chiscani sunt prezentate in Anexa nr. 3.

ART. 14 - text in vigoare :

Caracteristicile rețelelor de aer comprimat si gaze naturale din Statiei de Tratare sunt prezentate in^//ex« nr. 4.

ART. 14 - se modifica si va avea următorul conținut:

Caracteristicile rețelelor de aer comprimat si gaze naturale din Statia de Tratare a apei brute Chiscani sunt prezentate in Anexa nr. 4.

ART. 15 - text in vigoare :

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan care cuprinde Indicatorii tehnico-economici ai investitilor , Listele de Investiții aferente aprobate si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobata anual de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila .

ART. 15 - se modifica si va avea următorul conținut:

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 16 - text in vigoare :

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei brute in Statia de Tratare, in Aria Delegata a Unitarii Administrativ Teritoriale Municipiul Braila.

ART 16 - se modifica si va avea următorul conținut:

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei brute in Statia de Tratare Chiscani.

ART. 17 - text in vigoare :

Statia de Tratare a apei brute din acesta Arie Delegata este amplasata in Comuna Chiscani;

ART. 17 - se modifica si va avea următorul conținut:

Statia de Tratare a apei brute este amplasata in Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiscani;

ART.18 - text in vigoare :

Planul de situație cu amplasarea zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona etc. sunt prezentate in Anexa nr. 5.

ART. 18 - se modifica si va avea următorul conținut:

Planul de situație al Statiei de Tratare Chiscani cuprinzând amplasarea zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație si sursele de poluare din zona sunt prezentate in Anexa nr. 5.

ART. 19 - text in vigoare :

Instalațiile electrice aferente Statiei de Tratare a apei cu schemele monofilare: branșamente, instalatii electrice de iluminat si de forța, instalatii de legare la pământ, instalatii de automatizări, măsură si control, sunt prezentate in Anexele nr. 1 si nr. 2.

ART. 19 - se modifica si va avea următorul conținut:

Instalațiile electrice aferente Statiei de Tratare a apei brute Chiscani cu schemele monofilare, branșamente, instalatii electrice de iluminat si de foita, instalatii de legare la pământ, instalatii de automatizări, măsură si control, sunt prezentate in Anexele nr. 1 si nr. 2.

ART.20 - text in vigoare :

Componenta obiectelor Statiei de Tratare este prezentata in Anexa nr. 6 care cuprinde datele din Tabelul nr. 3, anexa la Caietul de Sarcini - Cadru.

ART. 20 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Componenta Statiei de Tratare a apei brute Chiscani este prezentata in Anexa nr. 6 care cuprinde datele din Tabelul nr. 3 - anexa la Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de tratare a apei brute.

ART.21 nu se modifica.

ART.22 - text in vigoare :

Consumul propriu tehnologic de energie electrica si de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal, este cel prevăzut in Anexa nr. 7.

ART. 22 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Consumul propriu tehnologic de energie electrica si de reactivi de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute la debitul nominal in Statia de Tratare Chiscani, este cel prevăzut in Anexa nr. 7.

ART.23 - text in vigoare :

Descrierea instalațiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in Anexa nr. 8.

ART. 23 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Descrierea instalațiilor din Statia de Tratare Chiscani, starea fizica si gradul de automatizare a acestora, sunt prezentate in Anexa nr. 8.

ART.24 - text in vigoare :

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate in^nex» nr. 9.

ART 24 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate in Statia de Tratare Chiscani, sunt prezentate in Anexa nr. 9.

ART.25 - text in vigoare :

Diagramele de variație a consumului specific de reactiv utilizat, in funcție de turbiditatea apei brute, sunt prezentate m Anexa nr. 10.

ART. 25 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Diagramele de variație a consumului specific de reactiv VTA utilizat, in funcție de turbiditatea apei brute in Statia de Tratare Chiscani, sunt prezentate in Anexa nr. 10.

ART.26 - text in vigoare :

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa bruta si tratata, precum si caracteristicile acestora este prezentata in/fnexfl nr. 11.

ART. 26 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Lista aparatelor de măsură din Statia de Tratare Chiscani pentru determinarea cantitatii de apa bruta si tratata, precum si caracteristicile acestora este prezentata in Anexa nr. 11.

ART.27 - text in vigoare :

(1) Lista dotărilor laboratorului de chimie si metodele de analiza sunt cele din Anexa nr. 12.

(2) Lista dotărilor laboratorului de microbiologic si metodele de analiza sunt cele din Anexa nr. 12a .

ART. 27 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

(1) Lista dotărilor laboratorului de chimie din Statia de Tratare Chiscani si metodele de analiza sunt cele prezentate in Anexa nr. 12.

(2) Lista dotărilor laboratorului de microbiologic si metodele de analiza din Statia de Tratare Chiscani sunt cele prezentate in Anexa nr. 12a.

ART.28 - text in vigoare :

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica din Stafiile de Tratare a apei brute este prezentata in^nexfl nr. 13.

ART. 28 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica din Statia de Tratare a apei brute Chiscani este prezentata in Anexa nr. 13.

ART.29 - text in vigoare :

Schema Stafiilor de Tratare a apei, cu poziționarea utilajelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare,este prezentata in Anexa nr. 14.

ART. 29 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Schema Stafiei de Tratare a apei brute Chiscani cu poziționarea utilajelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare, este prezentata in Anexa nr. 14.

ART. 30 - partea introductiva - text in vigoare :

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Caietul de sarcini - cadru:

ART. 30 - partea introductiva - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Caietul de sarcini - cadru al activitatii de tratare a apei brute:

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.1 - text in vigoare :

 • 1.1 Corelarea tehnologiilor de tratare a apei brute cu condițiile specifice fiecărei surse, luăndu-se in considerare calitatea si natura sursei, in scopul asigurării protecției utilizatorilor împotriva agentilor patogeni si impurităților din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sanatatea omului.

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.1, se modifica si va avea următorul conținut:

/. / Corelarea tehnologiilor de tratare a apei brute cu condițiile specifice sursei de captare a apei brute, luându-se in considerare calitatea si natura sursei, in scopul asigurării protecției utilizatorilor împotriva agentilor patogeni si impurităților din apa, care pol fi agresive sau periculoase pentru sanatatea omului.

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.2 si litera a)- text in vigoare :

 • 1.2 Respectarea celor 3 etape, prin care se realizează bariere de îndepărtare a contaminării microbiene permisa de instalațiile de tratare a apei de suprafața, astfel:

 • a) coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.2 si litera a), se modifica si va avea următorul conținut:

 • 1.2 Respectarea celor 4 etape, prin care se realizează bariere de indepartare a contaminării microbiene permisa de instalațiile de tratare a apei de suprafața, astfel:

 • a) preoxidare materie organica;

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.3 - text in vigoare :

 • 1.3 . Asigurarea de către decantoare in timpul funcționarii a atingerii parametrilor proiectati asa cum sunt prevazuti in art. 77 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.3 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.3 . Asigurarea de către decantoare in timpul funcționarii a atingerii parametrilor proiectați, asa cum sunt prevazuti in art. 77 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - in vigoare.

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.6 - litera a) - poziția a.l. - text in vigoare :

1.6 Respectarea regulilor generale după care trebuie sa funcționeze treapta de dezinfectare astfel:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandata utilizarea a doua trepte:

a.l. treapta I - la intrarea in statia de tratare (preclorare), reactivul si doza alegăndu-se astfel incât sa nu rezulte compuși secundari de tip trihalometanilor, doriți, clorati sau bromati, iar daca aceștia apar concentrația sa fie sub valorile legal admise;

ART. 30 - punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt: - subpunctul 1.6 - litera a) - poziția a.l. - se modifica si va avea următorul conținut:

1.6 Respectarea regulilor generale după care trebuie sa funcționeze treapta de dezinfectare astfel:

a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandata utilizarea a doua trepte :

a. 1. treapta I - la intrarea in statia de tratare (preoxidare cu dioxid de clor), reactivul si doza alegându-se astfel incât, sa nu rezulte compuși secundari de tip trihalometanilor, doriți, clorati sau bromati, iar daca aceștia apar, concentrația sa fie sub valorile lega! admise;

ART. 31 - text in vigoare :

Alte date, in afara celor inscrise in anexele 7-14 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor , vor fi aduse in completare , după caz ,dupa finalizarea investițiilor din Proiectul “ Reabilitarea si Modernizarea Sistemelor de Apa si Apa uzata din Municipiul Braila “ finatat din Fonduri Europene - POS Mediu 2007 - 2013, aflat in curs de implementare la data întocmirii prezentului Caiet de Sarcini.

ART. 31 - se modifica si va avea următorul conținut:

Alte date, in afara celor inscrise in anexele 7-14 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor, vor fi aduse in completare, după caz, după finalizarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020 (POIM).

ART. 32 - partea introductiva - text in vigoare :

Prestarea activitatii de tratare a apei se va executa astfel incât sa se realizeze:

ART. 32 - partea introductiva - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Prestarea activitatii de tratare a apei brute in Statia de Tratare Chiscani, se va executa astfel, incât sa se realizeze:

ART. 32 - litera h) - text in vigoare :

h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului serviciilor aprobat in condițiile legii;

ART. 32 - litera h) - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF), elaborat in baza Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - in vigoare;

ART. 33 - text in vigoare :

(1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini al Activitatii de Tratare a Apei Brute - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1-14 parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, împreuna cu specialiști ai Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA. si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART. 33 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini - Cadru al Activității de Tratare a Apei Brute - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Pi•ezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 14 - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art. 23 alin.(3), lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 14 - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 34 - text in vigoare :

Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1-14 parte integranta din acesta, vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa in baza modificărilor Caietului de Sarcini -cadru aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1-14 s-a intocmit in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ART. 34 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 14 - parte integranta, vor fi modificate / completate , ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini - cadru pe activitatea de tratare a apei brute, aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 14 - parte integranta, s-a intocmit in 3 exemplare originale, din care : cate un exemplar pentru Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.ȘEDINȚĂ t


Anexa nr.4 la Hotararea nr. din j CA 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE TRATARE A APEI BRUTE IN ARIA DELEGATATA - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA - ACTUALIZAT -

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de tratare a apei brute, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de tratare a apei brute la Statia de tratare Chiscani, in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de tratare a apei brute si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza pe care Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA trebuie sa le îndeplinească .

ART. 4

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calitatii, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de tratare a apei brute.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de tratare a apei brute si care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apa se va realiza in regim de continuitate, asigurandti-se la tratare la Statia de Tratare Chiscani: Q = 800 l/s, Q = 69120 mc /zi, Q - 25.228.800 mc /an si presiunea de serviciu minima 7 mCA pentru toti utilizatorii din aria de prestare.

ART. 6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajati si pentru accidente personale, conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

ajrespectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare si precizati in Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare;

 • d) furnizarea autoritarilor administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa, in condițiile legii;

 • e) captarea, transportul, tratarea, inmagazinarea si distribuția apei potabile;

 • f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa in condiții de siguranța si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instrucțiunilor si procedurilor tehnice de exploatare;

 • g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila;

 • h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuita prin sistemele de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

 • i) tratarea apei brute, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

 • j) întreținerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a sistemelor de alimentare cu apa;

 • k) contorizarea cantitatilor de apa captate, tratate, inmagazinate, transportate, distribuite si respectiv facturate;

 • 1) creșterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii preturilor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

 • m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul Statiei de Tratare a apei brute Chiscani;

 • n) respectarea angajamentelor luate de către Operator prin Contractele de Furnizare a Apei Potabile incheiate cu Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa din intreaga Arie Delegata;

 • o) furnizarea de către Operator a apei potabile, Utilizatorilor din Ariile Delegate, care se afla sub incidența Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, in condițiile reglementate prin acest Contract;

 • p) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti la Statia de Tratare a apei brute Chiscani;

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către persoane fizice sau juridice in legătură cu activitatea de tratare a apei brute si de rezolvare a acestora in termenele legale,

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor de la Statia de Tratare a apei brute Chiscani;

 • t) tinerea unei evidente contabile distincte pentru activitatea de tratare a apei brute la Statia de Tratare Chiscani;

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatii de tratare a apei brute la Statia de Tratare Chiscani, conform Organigramei -Anexa si parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF);

 • v) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție;

 • w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de tratare a apei brute la Statia de Tratare Chiscani.

ART 9

Obligațiile si răspunderile personalului Operatorului de la Statia de Tratare a apei brute Chiscani, sunt cuprinse in Fisa Postului, intocmita cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART 10

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitari Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora, in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - Tratarea Apei Brute

ART 11

Caracteristicile principale ale statiei electrice din Statia de Tratare Chiscani, care deservește sistemul de alimentare cu apa sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART 12

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat din Statia de Tratare Chiscani sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 13

Caracteristicile centralelor termice care deservesc Statia de Tratare a apei brute Chiscani sunt prezentate in Anexa nr. 3.

ART 14

Caracteristicile rețelelor de aer comprimat si gaze naturale din Statia de Tratare a apei brute Chiscani sunt prezentate in Anexa nr. 4.

ART. 15

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 16

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de tratare a apei brute in Statia de Tratare Chiscani.

ART. 17

Statia de Tratare a apei brute este amplasata in Aria Delegata Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Chiscani.

ART 18

Planul de situație al Statiei de Tratare Chiscani cuprinzând amplasarea zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație si sursele de poluare din zona sunt prezentate in Anexa nr. 5.

ART 19

Instalațiile electrice aferente Statiei de Tratare a apei brute Chiscani cu schemele monofilare, branșamente, instalatii electrice de iluminat si de foita, instalatii de legare la pământ, instalatii de automatizări, măsură si control, sunt prezentate in Anexele nr. 1 si nr. 2.

ART. 20

Componenta Statiei de Tratare a apei brute Chiscani este prezentata in Anexa nr. 6 care cuprinde datele din Tabelul nr. 3 - anexa la Caietul de Sarcini -Cadru al activitatii de tratare a apei brute.

ART. 21

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar se vor avea in vedere datele inscrise in anexele 7-14 astfel:

ART.22

Consumul propriu tehnologic de energie electrica si de reactivi de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute la debitul nominal in Statia de Tratare Chiscani, este cel prevăzut in Anexa nr. 7.

ART. 23

Descrierea instalațiilor din Statia de Tratare Chiscani, starea fizica si gradul de automatizare a acestora, sunt prezentate in Anexa nr. 8.

ART. 24

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate in Statia de Tratare Chiscani, sunt prezentate in Anexa nr. 9.

ART. 25

Diagramele de variație a consumului specific de reactiv VTA utilizat, in funcție de turbiditatea apei brute in Statia de Tratare Chiscani, sunt prezentate in Anexa nr. 10.

ART 26

Lista aparatelor de măsură din Statia de Tratare Chiscani pentru determinarea cantitatii de apa bruta si tratata, precum si caracteristicile acestora este prezentata indexa nr. 11.

ART. 27

(1) Lista dotărilor laboratorului de chimie din Statia de Tratare Chiscani si metodele de analiza sunt cele prezentate in Anexa nr. 12.

(2) Lista dotărilor laboratorului de microbiologic si metodele de analiza din Statia de Tratare Chiscani sunt cele prezentate in Anexa nr. 12a.

ART. 28

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica din Statia de Tratare a apei brute Chiscani este prezentata in Anexa nr. 13.

ART. 29

Schema Statiei de Tratare a apei brute Chiscani cu poziționarea utilajelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare, este prezentata in Anexa nr. 14.

ART. 30

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Caietul de sarcini - cadru al activitatii de tratare a apei brute:

1. Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de tratare a apei brute sunt:

 • 1.1 Corelarea tehnologiilor de tratare a apei brute cu condițiile specifice sursei de captare a apei brute, luândii-se in considerare calitatea si natura sursei, in scopul asigurării protecției utilizatorilor împotriva agentilor patogeni si impurităților din apa, care pot fi agresive sau periculoase pentru sanatatea omului.

 • 1.2 Respectarea celor 4 etape, prin care se realizează bariere de indepartare a contaminării microbiene permisa de instalațiile de tratare a apei de suprafața, astfel:

 • a) preoxidare materie organica;

 • b) coagulare, floculare si sedimentare (sau flotare);

 • c) filtrare;

 • d) dezinfectie finala;

 • 1.3 . Asigurarea de către decantoare in timpul funcționarii a atingerii parametrilor proiectati, asa cum sunt prevazuti in art. 77 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - in vigoare.

 • 1.4 . Reglarea parametrilor determinanti pentru realizarea unei exploatări optime a instalațiilor de decantare, astfel:

 • a) viteza de sedimentare a particulelor in suspensie;

 • b) vitezele de circulație a apei in secțiunea de decantare;

 • c) randamentul instalației reprezentat prin procentul de suspensii reținute din apa bruta.

 • 1.5 . Asigurarea unei bune funcționari a filtrelor prin:

 • a) respectarea condițiilor tehnologice si constructive cerute prin proiect pentru:

al. calitatea materialului filtrant si a grosimii stratului;

a.2. orizontalitatea si reglajul sistemului de drenaj;

 • a. 3. asigurarea intensității de spalare;

 • a. 4. corecta amplasare si funcționalitatea clapetelor de admisie si a dispozitivelor de reglaj;

 • a. 5. etanșeitatea armaturilor din instalatii, in special a vanelor de pe conductele de apa de spalare si aer.

 • b) coagularea si decantarea prealabila a apei brute care sa asigure la intrarea in filtre o turbiditate de cel mult 10 NTU, preferabil 1-2 NTU.

 • c) spalarea filtrelor la intervale de timp stabilite in funcție de:

 • c.l. durata ciclului de filtrare a unei cuve de filtrare, intre doua spălări;

 • c.2. numărul total de cuve;

 • c.3. instalațiile de spalare;

 • d) respectarea tehnologiei de spalare a filtrelor pentru a asigura:

d.l. calitatea ceruta efluentului;

d.2. productivitatea maxima a instalației;

d.3. consumul minim de apa de spalare si aer.

 • e) dotarea corespunzătoare a laboratoarelor cu materiale, materii, reactivi si personal calificat.

 • 1.6 Respectarea regulilor generale după care trebuie sa funcționeze treapta de dezinfectare astfel:

 • a) reactivul trebuie introdus acolo unde are eficienta maxima, fiind recomandata utilizarea a doua trepte :

a.l. treapta I - la intrarea in statia de tratare (preoxidare cu dioxid de clor), reactivul si doza alegându-se astfel incât, sa nu rezulte compuși secundari de tip trihalometanilor, doriți, clorati sau bromati, iar daca aceștia apar, concentrația sa fie sub valorile legal admise;

a.2. treapta a Il-a - totdeauna pe apa limpezită având turbiditatea sub 5 NTU si sub 1 NTU după realizarea investiției finanțata prin Programul Operațional Sectorial de Mediu, cu scopul de a reduce concentrația in agenti patogeni sub limitele prevăzute in normele legale;

 • b) tipul si doza de reactiv sunt alese in funcție de tipul de materiale care alcătuiesc rețeaua, astfel incât calitatea apei nu trebuie sa se inrautateasca din cauza reactivului de dezinfectare in exces sau in lipsa, {n cazul golirii accidentale sau voite a rețelei trebuie sa se ia masuri de spalare, astfel incât biofilmul ce se poate produce pe peretele interior al conductei sa fie inactivat pentru a nu permite dezvoltarea microorganismelor. Alegerea tipului de reactiv si doza utilizata se fac in funcție de:

b.l. calitatea apei brute, in unele cazuri fiind necesara utilizarea unor reactivi complementari;

b.2. temperatura apei;

b.3. pH-ul apei;

 • b.4. modul si eficienta introducerii in apa a reactivului;

 • b.5. prezenta unor substanțe ce pot bloca reactivul prin reacții specifice de oxidare;

 • b.6. capacitatea de a genera un volum redus de produși secundari nedoriti din cauza pericolului pentru sanatatea populației;

 • b. 7. asigurarea biostabilitatii apei furnizate;

 • b.8. capacitatea de a avea efect remanent la o doza ce nu trebuie sa depaseasca valoarea maxima;

 • c) eficienta celorlalte trepte de tratare;

 • d) tipul de apa si protecția sanitara a acesteia, conținutul de substanțe organice si compuși ai azotului, care pot reacționa cu reactivul, mărind consumul;

 • e) costul dezinfectării in condițiile asigurării cerințelor normate de livrare a apei nu trebuie afectat de preluarea, in treapta de dezinfectie, a sarcinilor ce trebuie si pot fi realizate in alte trepte de tratare.

 • 2. Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii in activitatea de tratare a apei brute:

  • 2.1. Anual se va intocmi Programul anual de revizii tehnice, reparatii curente si capitale, modernizări si investitii ale instalațiilor, utilajelor si obiectivelor hidrotehnice din stațiile de tratare a apei brute.

  • 2.2. Verificarea utilajelor din stațiile de tratare se va face de către personal autorizat.

  • 2.3. După verificare se vor determina parametrii de funcționare ai tuturor utilajelor si se vor inscrie in Fisa tehnica a acestora.

  • 2.4. Operațiunile de verificare, inspecție si recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii vor fi consemnate in Procese verbale constatatoare.

 • 3. Specificatii tehnice referitoare la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de tratare a apei brute:

  • 3.1. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara pentru fiecare Statie de Tratare in conformitate cu prevederile H.G 930 /2005 privind instituirea zonelor de protecție sanitara la surse, construcții si instalatii de alimentare cu apa, cu modificările si completările ulterioare in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii apelor si asigurării menținerii acesteia.

  • 3.2. întocmirea Planului de prevenire si combatere a poluărilor accidentale care va cuprinde Programul de masuri si lucrări in vederea prevenirii poluării accidentale pentru Statia de captare - tratare.

  • 3.3. întocmirea Listei dotărilor si a materialelor necesare pentru prevenirea si combatera poluării accidentale.

  • 3.4. Stabilirea echipelor de intervenție la poluările accidentale si instruirea lor anuala.

  • 3.5. întreținerea construcțiilor si instalațiilor de tratare in condiții tehnice corespunzătoare in scopul minimizării pierderilor de apa.

 • 4. Respectarea in principal a următoarelor norme de protecție a muncii:

  • 4.1. Echipamentele tehnice, aparatele si instalațiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au fost construite si avizate.

  • 4.2. Racordarea recipientilor care conțin substanțe toxice la aparatele de dozare se va face numai prin conducte fixe, fiind interzisa folosirea furtunurilor de caucic, chiar daca acestea sint prevăzute cu bratari de fixare sau racordare.

  • 4.3. Toți recipientii care conțin substanțe toxice vor avea marcat la loc vizibil,

denumirea completa a substanțelor pe care le conțin.

 • 4.4. înainte de cuplarea unui recipient cu clor la aparatul de dozare se va verifica daca ventilai funcționează normal, deschizindu-l si inchizindu-l de citeva ori, timp in care piulița oarba din capul ventilului va fii menținută in poziția inchis, pentru a nu se produce scăpări de clor.

 • 4.5. înainte de punerea in funcțiune a aparatului de dozare se va face in mod obligatoriu verificarea etanseitatii acestuia prin bandijonarea tuturor punctelor de imbinare a pieselor componente cu vata imbibata cu o soluție de amoniac.

 • 4.6. Daca in timpul funcționarii instalației se produc scăpări de clor, personalul de exploatare va porni sistemul de ventilație din încăperile respective, după care se va intra in incapere numai cu măștile de gaze, in vederea remedierii avariei.

 • 4.7. Toate operațiunile de verificare, montare, demontare recipiente cu clor sau neutralizarea eventualelor scăpări de clor, se vor efectua de echipe formate din cel puțin doi lucratori, echipati in mod obligatoriu cu masca izolanta cu aductiune de aer proaspăt si instruiti pentru a putea acorda primul ajutor in caz de intoxicație cu clor.

 • 4.8. Manipularea containerelor de clor se face cu instalație de ridicat si transportat adecvata, fiind interzisa rostogolirea, murdărirea acestora.

 • 5. Respectarea in principal a următoarelor norme de PSI:

  • 5.1. Organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor pe locul de munca are ca obiectiv principal asigurarea pentru colectivul de salariati a condițiilor care sa le permită ca pe baza cunoștințelor de care dispun si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție sa acționeze pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor construcției, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii, avarii sau accidente tehnice.

  • 5.2. Organizarea apararii împotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • a) prevenirea incendiilor, prin evidențierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

 • b) salvarea utilizatorilor construcțiilor si evacuarea bunurilor, prin întocmirea si afișarea planurilor specifice si menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

 • c) instruirea salariatilor, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de munca, desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;

 • d) marcarea pericolului de incendiu, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

 • e) organizarea stingerii incendiilor.

 • 5.3. Organizarea efectiva a intervenției pe locul de munca presupune:

 • a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor construcțiilor prin mijloace specifice, anunțarea incendiului la forțele de intervenție, anunțarea altor persoane care trebuie sa desfasoare activitatile prevăzute la pct.-ul c), precum si a dispeceratului;

 • b) asigurarea si urmărirea realizării șalvarii rapide si in siguranța a personalului sau a utilizatorilor construcției, conform concepției stabilite;

 • c) întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor intervenții specifice la instalatii si utilaje;

 • d) acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice P.S.I. din dotare;

 • e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;

 • f) protecția personalului de intervenție impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice);

 • g) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora.

 • 5.4. Echiparea construcțiilor si instalațiilor tehnologice cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice in vigoare.

ART. 31

Alte date, in afara celor înscrise in anexele 7-14 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor, vor fi aduse in completare, după caz, după finalizarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020 (POIM).

ART. 32

Prestarea activitatii de tratare a apei brute in Statia de Tratare Chiscani, se va executa astfel, incât sa se realizeze:

 • a) verificarea si supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calitatii apei;

 • d) intretinerea instalațiilor din statia de tratare;

 • e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice si in condiții de siguranța;

 • f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • g) respectarea instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne;

 • h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF), elaborat in baza Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - in vigoare,

 • i) gradul de utilizare a capacitatii totale a statiei de tratare a apei la nivelul necesar pentru asigurarea continuității si calitatii apei potabile furnizate;

 • j) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica având ca obiectiv reducerea costurilor;

 • k) menținerea capacitatilor de producție si exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor si a construcțiilor, intretinerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparațiilor curente;

 • 1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea creșterii eficientei in exploatare, incadrarii in normele naționale privind emisiile poluante si a asigurării calitatii apei brute si potabile;

 • m) executarea, numai in conformitate cu legislația privind achizițiile publice, a lucrărilor de reparatii / revizii / extinderi / modificări la instalatii si echipamente;

n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

 • o) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient pentru Îndeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de tratare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat.

ART.33

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini - Cadru al Activității de Tratare a Apei Brute - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 - parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 14 - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3), lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 14 - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART 34

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 14 - parte integranta, vor fi modificate / completate, ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini — cadru pe activitatea de tratare a apei brute, aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 14 - parte integranta, s-a întocmit in 3 exemplare originale, din care : cate un exemplar pentru Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ANEXA 1 - ART. 11

Actualizata Trim.IV - 2019

Caracteristicile principale ale statiei electrice din Statia de Tratare Chiscani care deservește sistemul de alimentare cu apa

Nr. crt.

Denumirea statiei electrice

Amplasamentul statiei

Tensiunea la intrarea in statie (KV)

Tensiunea Ia ieșirea din statie

(KV)

Nr. si tipul transformatoarelor

Puterea fiecărui transformator (KVA)

Tip întrerupător/ Putere de rupere întrerupător

Automatizare si protecție

Anul punerii in funcțiune

Ultima reparație capitala

Ultima verificare profilactica

Utilajele alimentate din statie

Sursa de rezerva

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Statia 6KV tratare apa Chiscani

Sos.Viziru

Km.10

6

0,4

2 bucăți tip TTU

1000

10-10 KV

I>/U<Irsd>

2015

-

-

-

-

ANEXA2-ART. 12

Actualizata Trim.IV - 2019

Datele privind rețelele electrice

de forța si de iluminat din Statia de Tratare Chiscani

Nr. crt.

Amplasament obiective

Nr.

Celule

Tip conductoare

Tip circuit

Nr. si puterea deservita de fiecare circuit (kW)

Secțiunea

(mmp)

Lungimea

(m)

Instalațiile de legare la pamant

Nr.

Contactoa

-re

Nr. întrerupătoare

Nr. puncte de iluminat si puterea fiecaruie

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Statia de Tratare Chiscani

12

Al

3P+N

50 Hz

3x105 3x180

3x45

90

80

Priza de protecție cu impamantare

_

3

interior: 12 lămpi FIRA a 36 W fiecare exterior : 36 lămpi

LED a 50W fiecare

ANEXA3-ART. 13

Actualizata Trim.IV - 2019

Caracteristicile centralelor termice

care deservesc Statia de Tratare a apei brute Chiscani

Nr. crt.

Amplasament

Tip combustibil folosit

Putere (kW)

Consum specific combustibil

0

1

2

3

4

1

Statia de pompare apa de spalare filtre

gaz

54

10 mc/h

2

Statia de pompare apa de spalare filtre

gaz

54

10 mc/h

3

Statia de clorinare

energie electrica

15

15 kw/h

4

Statia de filtre

gaz

28

2-3 mc/h

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Tratare a apei brute cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract -Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, in conformitate cu prevederile literei in) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA4-ART. 14

Actualizata Trim.IV - 2019

Caracteristicile rețelelor de aer comprimat si gaze naturale din Statia de Tratare a apei brute Chiscani

1. Aer comprimat

Nr. crt.

Amplasament

Material conducta

Diametru

Lungime (ml)

0

1

2

3

4

1

Statia de filtre

OL

1”

70

2. Gaze naturale

Nr. crt.

Amplasament al rețelelor de alimentare cu gaz a centralelor

Material conducta

Diametru

Lungime (ml)

0

i

2

3

4

1

rețele care deservesc cele doua centrale amplasate in Statia de pompare apa de spalare filtre

OL

65mm

86

OL

40mm

36

OL

32mm

45

OL

63mm

14

2

rețele care deservesc centrala amplasata in Statia de filtre

OL

40mm

26

OL

3/4”

10

OL

1/2”

25

ANEXA5-ART. 18

PLAN DE SITUAȚIE - al Statiei de Tratare Chiscani

cuprinzând : amplasarea zonelor de protecție sanitară, a lucrărilor hidrotehnice aferente și a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridică a acestuia, căile de comunicație si sursele de poluare din zona .

ANEXA 6 - ART. 20

Conform Tabel nr. 3 - Caietul de Sarcini - Cadru

Actualizata Trim.IV - 2019

Tratarea apei brute in Statia de Tratare Chiscani

Nr. crt.

Deznisipator

Coagulare

Decantoare

Filtre

Dezinfectare

Corectare caracter chimic

Tip *1

Debit

*2

Debit

*2

Reactiv

Camera de amestec si distribuție

Tip *1

Debit

*2

Tip

*3

Debit

*2

Debit

*2

Metoda *4

Debit

*2

Metoda

*5

1

-

-

3600 mc/h

Polihidroxi clorura de aluminiu (VTA)

CAD 1 si CAD2

3 decantoare suspensionale cu recircularea nămolului

500 1/s

8 filtre rapide

360 mc/h

2880 mc/h

clorinare

-

-

Nota :

 • * 1 orizontal, vertical, longitudinal

 • * 2 debitul nominal și gradul de asigurare

 • * 3 lent, rapid, ultrarapid

 • * 4 clorinare, ozonizare, ultraviolete, biologica, digodinamica, alta metoda

 • * 5 deferizare, demanganizare, reducere a durității, eliminare a gazelor dizolvate, corectare a gustului și/sau a mirosului, altele

Caracteristicile statiei de pompare din Statia de Tratare Chiscani

Nr. crt

Amplasament

Grad de asigurare

Tip pompa

Debit nominal

(mc/h)

Inaltimea de pompare (mCA)

Puterea electrica

(KW)

Randament

(%)

Turație

(rot/min)

Ultima reparație capitala (RK)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Statia de Tratare Chiscani -spalare filtre

-

pompa

Vogel LS 300-400

1700

12,8

45

-

991

-

2

Statia de Tratare Chiscani -spalare filtre

-

pompa

Vogel LS 300-400

1700

12,8

45

-

991

-

3

Statia de Tratare Chiscani -spalare filtre

-

pompa

Vogel LS 300-400

1700

12,8

45

-

991

-

4

Statia de Tratare Chiscani -spalare filtre

-

suflanta aer Aerzen GM 25 S

1440

10

30

-

2965

5

Statia de Tratare Chiscani -spalare filtre

-

suflanta aer Aerzen GM 25 S

1440

10

30

-

2965

T

6

Statia de Tratare Chiscani -spalare filtre

-

suflanta aer Aerzen GM 25 S

1440

10

30

-

2965

-

7

Statia de Tratare Chiscani -recuparere apa spalare

-

pompa Flygt

NT 3301 MT 630

720

20

55

-

-

-

8

Statia de Tratare Chiscani -recuperare apa spalare

-

pompa Flygt

NT 3301 MT 631

720

20

55

-

-

-

9

Statia de Tratare Chiscani -deshidratare nămol

-

Centrifuga

6

-

20.5

-

-

-

10

Statia de Tratare Chiscani -deshidratare nămol

-

Centrifuga

6

-

20.5

-

4200

-

11

Statia de Tratare Chiscani -

Statia de pompare Treapta I

-

electropompa Flygt

800

30

105

-

1480

-

Nr. crt

Amplasament

Grad de asigurare

Tip pompa

Debit nominal

(mc/h)

Inaltimea de pompare (mCA)

Puterea electrica

(KW)

Randament

(%)

Turație

(rot/min)

Ultima reparație capitala (RK)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

Statia de Tratare Chiscani -

Statia de pompare Treapta I

-

electropompa Flygt

800

30

105

-

1480

-

13

Statia de Tratare Chiscani -

Statia de pompare Treapta I

-

electropompa Flygt

800

30

105

-

1480

-

14

Statia de Tratare Chiscani -Statia de pompare Treapta II

-

electropompa Flygt

1400

35

180

-

990

-

15

Statia de Tratare Chiscani -Statia de pompare Treapta II

-

Electropompa Flygt

1400

35

180

-

990

-

16

Statia de Tratare Chiscani -Statia de pompare Treapta II

-

Electropompa Flygt

1400

35

180

-

990

-

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Tratare a apei brute cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Situația Bunurilor de Retur din aceasta Anexa corespunde - Anexei 1 - la Procesul Verbal de Predare - Primire a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin Proiectul ” Reabilitatrea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Județul Braila ” POS 1 Mediu si a documentelor prevăzute de Ordinul nr. 285 /300 / 2016 al Ministerului Fondurilor Europene si al Ministerului Finanțelor Publice - înregistrat sub nr. 14166 din 06.05.2019 la Operator si sub nr. 14116 din 07.05.2019 la Delegatarul - UAT Municipiul Braila, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT, conform Procedurii de Inventariere .

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere .

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa Ia Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA 7 - ART. 22

Actualizata Trim.IV - 2019

Consumul propriu tehnologic de energie electrica și de reactivi, de proiect, pentru asigurarea tratării apei brute, la debitul nominal in Statia de Tratare Chiscani

La Statia de Tratare Chiscani sunt următoarele consumuri specifice de:

 • a) energie electrica: 0,09 KW/mc;

 • b) reactivi:

 • - de coagulare(POLIHIDROXICLORURA DE ALUMINU- VTA) : 4.5 mg/l

 • - preoxidare ( DIOXID DE CLOR ): 0.3 nig/l

 • - de dezinfectie (CLOR GAZOS): 3,5 mg/l

ANEXA 8-ART. 23

Actualizata Trim. IV - 2019

Descrierea instalațiilor,din Statia de Tratare Chiscani, starea fizica și gradul de automatizare a acestora

 • 1. Cămin debitmetru intrare apa bruta

Căminul este prevăzut cu un debitmetru ultrasonic 0 1200 SIEMENS tip SITRANS FUS SONOKIT 2 cu transmitere la distanta a semnalului. Semnalul este utilizat si la dozarea soluției de dioixd de clor (C1O2).

 • 2. Cămin intrare apa bruta si apa recuperata / injecție C1O2

 • - are rol de preluare a apei recuperata de la spalarea filtrelor;

 • - injecție soluție CLO2 preparata la Statia de clorinare .

 • 3. Camere de amestec si distribuție CAD 1 si CAD 2

Cele 2 camere de amestec si distribuție (CĂDI si CAD2) au rolul de a realiza amestecul reactivilor cu apa bruta si de a distribui debitul de apa către decantoare.

Reactivul de coagulare folosit, polihidroxi clorura de aluminiu, este dozat cu doua pompe tip MEMDOS DX cu debitul Q = 0 - 50 1/h si presiunea de 6 bari.

Camerele sunt dotate cu cate 2 mixere tip TA 09 02 C 04 cu puterea P= 3kW si turatia n= 100 r.p.m.

 • 4. Decantoare suspensionale-3buc.

Decantoarele sunt din beton armat, au capacitatea de 500 1/s fiecare, diametrul de 34 m , prevăzute cu pod raclor si mixere tip EMU cu puterea P= 4 kW. Pe conductele de evacuare a nămolului sunt montate vane electrice pentru acționari sucesive. Evacuarea apei decantate către statia de filtre se realizează prin cate o conducta DN800 echipata cu vana.

 • 5, Statia de filtre

Statia de filtre se constituie din 2 module a cate 4 filtre rapide .

Filtrele sunt prevăzute fiecare cu cate:

 • - doua cuve a cate 30 mc ;

 • - doua batardouri pe intrare apa, acționate electric;

 • - vana DN 600, actionata electropneumatic tip AVK, pentru apa de spalare

 • - vana DN 400, actionata electropneumatic, pentru apa filtrata evacuata la bazinul de inmagazinare;

 • - vana manuala DN 100 pentru golire;

 • - vana DN 300m actionata electric , pentru aerul necesar spălării filtrelor.

Apa filtrata se inmagazineaza in doua rezervoare amplasate sub filtre avand capacitatea de 850 mc fiecare.

 • 6- Statia de pompare apa de spalare

Statia este echipata cu 2+1 pompe Vogel LS 300-400 cu debitul Q = 1700 mc/h, inaltimea de pompare H=12,8 mCA si puterea P=45 kW. Pompele au pornire realizata prin soft - starter. De asemeni statia este echipata cu 3 suflante aer de tip Aerzen GM 25 S cu debitul Q = 1440 mc/h, inaltimea de pompare H = 10 mCA si puterea P = 30 kW.

 • 7. Statia de clorinare, echipata cu:

 • - 1+1 aparate de dozare cu vacuum cu capacitatea de dozare de 0.5 - 5 kg C12/h fiecare;

 • - 1+1 aparate preparare clor gazos(ClO2) cu capacitatea de dozare de 1,8 kg C102/h fiecare;

 • - 2 containere C1O2, a cate 1000 1 fiecare ;

 • - instalație de neutralizare a scăpărilor de clor din incapere ;

 • 8. Statia de pompare Treapta I

 • - asigura pomparea apei potabile către rezervorul de inmagazinare din incinta Uzinei de apa Braila.

 • - echipata cu 3 pompe Flygt cu debitul Q = 800 mc/h , inaltimea de pompare H= 30 mCA, puterea P = 105 kW si turatia n =1480 rot/min.

 • 9. Statia de pompare Treapta II

 • - asigura pomparea apei potabile către rezervorul de inmagazinare Radu Negru si rețeaua de distribuție a Municipiului Braila.

 • - echipata cu 3 pompe Flygt cu debitul Q= 1400 mc/h , inaltimea de pompare H= 35 mCA, puterea P = 180 kW si turatia n = 990 rot/min.

 • 10. Bazin recuperare apa de spalare

Apa recuperata de la spalarea filtrelor este inmagazinata intr-un bazin si apoi pompata inapoi in circuitul de tratare printr-un cămin de intrare.

Bazinul este echipat cu 2 mixere si 1+1 pompe Flygt tip NT 3301 MT cu debitul Q =720 mc/h; inaltimea de pompare H= 20 mCA si puterea P = 55 kW.

 • 11. Bazin tampon de nămol

Nămolul provenit din decantoare este evacuat in bazinul tampon de nămol cu volumul V= 8 mc echipat cu un mixer cu puterea P= 1,5 kW si doua pompe nămol cu debitul Q=4-10mc/h, inaltimea de pompare H=10m si puterea P=2,2kW.

 • 12. Statie deshidratare nămol

Nămolul provenit din bazinul tampon de nămol este tratat cu soluție de polielectrolit si pompat in doua centrifuge cu debitul Q= 6 mc/h si puterea P= 20,5 kW.

Soluția de polielectrolit este preparata, cu ajutorul a doua instalatii cu debitul Q = 450 l/h;puterea P=0,18kW si dozata cu 2 pompe cu debitul Q=350-1500 1/h; inaltimea de pompare H=15msi puterea P=0,7 5 kW.

După tratare si centrifugare, nămolul va fi preluat de un sistem de 2 transportoare hidraulice si depus in containere cu capacitatea de 4 mc.

Transportoarele hidraulice sunt de tip MND 250/5000 producție Bilfinger, au lungimea L=5 m/buc., puterea P=l,lkw si debitul Q=l,5mc/h.

 • 13. Statie pompare supernatant

 • - asigura pomparea supematantului la canalizare ;

 • - este echipata cu doua pompe submersibile cu caracteristicile : Q=6mc/h; H=7m si P=l,2kW.

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Tratare a apei brute cu Anexele parte integranta - constituie anexa Ia Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract -Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Situația Bunurilor de Retur din aceasta Anexa corespunde - Anexei 1 - la Procesul Verbal de Predare -Primire a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si de canalizare realizate prin Proiectul ” Reabilitatrea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Județul Braila ” POS 1 Mediu si a documentelor prevăzute de Ordinul nr. 285 /300 / 2016 al Ministerului Fondurilor Europene si al Ministerului Finanțelor Publice - Înregistrat sub nr. 14166 din 06.05.2019 la Operator si sub nr. 14116 din 07.05.2019 la Delegatarul - UAT Municipiul Braila, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, intocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA9-ART. 24

Actualizata Trim.IV - 2019

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, în funcție de debitele de apa vehiculate in Statia de Tratare Chiscam

pompelor Vogel LS 300-400 din Statia de


Diagrama de mai jos corespunde Tratare a apei brute Chiscani:

oi li! li <5 Ș -g 1


©VOGELPUMPEN    werks - prOfbericht                      23 ,020.3

VMOCL ruivir-tl'.        CTORy TESTRHPORT         P.Wor - Op^tor        Ft.9lP.ldek

°    *"m ronc                                                    Pnj.ung nach - T»sl «CC. ISO 9905 CUit 18

| Tvc;_ TVc»                                     s«rt«nNr.-Sart,<Ato.                  Po.l«o<» Nr. - lUm No.                Ărtik.1 Nr. / Codo No.        ș

IlS300^00S1NL1-4606        67906203-1                                 /oT^100001   '

I LovO.ddm. /impooer dUn..:     364__țmn,l   W«X«o<( C.MuwWL W.,4 -14.1.4.1 C_.»kg1mg?«yj-----0,7040/ 0.8025----

CortfniSvdoUjn - Guoraniatja uury                    __________________________________________________------

1  ^’d1'    FO'd^’O"-                                                   o™**

991 irpmi     939 kn^l    12,0 trni      37,8 I*W)     82,6 J*> . .. .....4 foi    1.000 IM/a-m

NPSHr -

NFSHr    |

(m)  |

ArtQennein» M«iaueo-nyv”U«1'

Mo»3r»HurKj«n -

-   cxvck.uta.Mno>-       ’ ■ktonomil.r-CrlT./.nx -      N.nnw.». 1. CXvckmMMWy.. ■

<3W Mofeta*.        O^tNNP...,Ur.Ptp._ _

Lundruck -g>ro/wtdc pryțyyf

M^osuramonf ptpes DrvckxH* - Ditc/iiro* pfr* Saoaooîie .•'Suțțțon

DD2      80  tb.<J          0.22      l-nj               311,9   lm"l

D3Z______6  p»r)__________0.22      |m|__347Jț---[mm]---------

00394       |»»P»J

PrtJfmoAor - Motor


--| L.r.U.na-Po.v.r , Sp.nnuna.Vod.po | Etanm - Cu,ronț

IVOG         |PAUEFMOTOR J______(<pm)   300 QcW) I-----M--L_L_!i


(1

> îs

£ 8

* S
Tompcralur Fexdacmongo Druck AusUitl Druck Elnldtl Co3chw,bOho FOrdorhdTio Dcohmomonl DfOhsahl Lot s lung


FOrdermenfl Fdrdorhbb


Lei.lung Wlrkunoagrad


GNIcfoncy


Qn I m’/h J

0

Hn [ tn 1

19.08

P«> [kW)

24,09

nl%J

0

270,21 1 665,43

18,1    16,03

28,24 . 33,68


38.03 '


50.0


0.975 [ 0,044 >


343,00 <


1087,3

9.86Fttrdormonflo - Flovr rote [m’/hj


Diagrama de mai jos corespunde suflantelor Aerzen GM 25 S din Statia de Tratare a apei brute Chiscani:Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt - Statia de pompare treapta II - din Statia de Tratare a apei brute Chiscani:

FLYPS3.1.6.6 (2009031:(NPSHR) = (NPSH3) * margins

Performance with dearwater and ambient tomp 40 “C


CURVE


—a—

PERFORMANCE CURVE

PRODUCT

NT 3312/765

DATE

2011-02-17

PROJECT

CURVE NO 53-670

ISSUE

5

POWER FACTOR EFFICIENCY MOTOR DATA

1/1-LOAO

0.77

93.5 %

3M-LOAD

0.71

93.5 %

1/2-LOAD

0.59

92.5 %

RATED        ___

POWER..... '  180   kW

STARTING CURRENT...   2215 7 A

RATED

CURRENT...  (360 > A

RATED

SPEED     990   rprn

TOT.MOM.OF inerția....    5.0     kgm2

NO. OF

BLADES       3

IMPELLER DIAMETER

545 mm

MOTOR«        STATOR

43-56-6BC   | O1D

REV

13

COMMENTS

INLET/OUTLET 350/300 mm

FREd.   PHASES VOLTAGE

50 Hz 3   400 V

POLES

6

IMP. THROUGHLET

GEARTYPE         RATIO

|

Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt NT 3301 - recuperare ape de spalare din Statia de Tratare a apei brute Chiscani:

TEST REPORT

PRODUCT

Serial No.

3301.180

1370023

Performance curve No.

53- 630-00-3130

Motor module/type

131

Voltage (V)

400

Base module

Impeller No.

Imp.dlam/Blade angle

Water temp°C

030

608 69 20

444

21.7

TEST RESULTS

Pump total head H(m)

Volume rate of (low Q (I /S)

Motor input power P (kW)

Voltage U(V)

Currenl l(A)

Overall efficlency T)(%)

29.13

55.5

38.07

398

80.3

25.78

101.1

41.92

398

85.1

21.29

178.3

50.38

397

96.8

16.77

243.4

56.55

397

105.7

11.94

313.1

60.47

397

111.5

Accepted after Test facilily Test date | Time Chief tester 2111 5248 ISO9906/A I Lindas LS3| 13-10-10 15:53 I           ZSQ

| Sweden |     | n —


i

(

î.

:■

î

i.

i-

• 1

'■ •

h‘

i •

r

i r


ORDERNR 631573 POS 1

PLOTTED TEST RESULTS Measured point: + = Q/H Duty point: O = Q/H Calculated point: A = Q/ETA overall X = Q/P            □ = Q/P                                -J

Q/ETA overall

TOTAL HEAD                                       INPUT POWER

(m)                                                                                (kW)

Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt - Statia de pompare treapta I -din Statia de Tratare a apei brute Chiscani:

ANEXA 10-ART. 25

ActualizataTrim.IV - 2019

Diagramele de variație a consumului specific de reactiv VTA utilizat, în funcție de turbiditatea apei brute

in Statia de Tratare Chiscani n

ANEXA 11 -ART. 26

Lista aparatelor de măsura din Statia de Tratare Chiscani pentru determinarea cantității de apa bruta și tratata, precum și caracteristicile acestora

In Statia de Tratare a apei brute Chiscani sunt montate 5 debitmetre ultrasonice cu

caracteristicile de mai jos :

Nr.

Crt.

Amplasament

Tip apometru

Caracteristici tehnice

1

Statia de Tratare Chiscani

Debitmetru ultrasonic SONOFLO

Tensiunea de lucru: 115 - 230 VCA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %.

2

Statia de Tratare Chiscani

Debitmetru ultrasonic SONOFLO

Tensiunea de lucru: 115 - 230 VCA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %.

3

Statia de Tratare Chiscani

Debitmetru ultrasonic SONOFLO

Tensiunea de lucru: 115 - 230 VCA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %.

4

Statia de Tratare Chiscani

Debitmetru ultrasonic SONOFLO

Tensiunea de lucru: 115 - 230 VCA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %.

5

Statia de Tratare Chiscani

Debitmetru ultrasonic 0 1200 SIEMENS tip SITRANS FUS SONOKIT

Tensiunea de lucru: 115 - 230 VCA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %.

Cele 4 Debitmetre de tip ultrasonic SONOFLO masoara debitul in funcție de timp si deasemenea mai masoara si un debit instantaneu.

Măsurătorile pe care le fac sunt independente de fluctuațiile de temperatura, densitate, presiune si de conductivitate a apei.

ANEXA 12 -ART. 27

Actualizata Trim. IV - 2019

Lista dotărilor laboratorului de chimie din Statia de Tratare Chiscani și metodele de analiza

 • 1. BAIE DE APA RAYPA Tip BAD - 6, Seria: 69340

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

 • 2. BALANȚA ANALITICA RADWAG Tip AS310/X, Seria : 422302/14

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 3. BIDISTILATOR SANYO Tip CYCLONBD-4, Seria: FIQ20033

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

 • 4. COLORIMETRU HACH Tip POCKET COLORIMETER II C1O2, Seria: 5870-51

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 5. CONDUCTOMETRU HACH Tip HQ430d, Seria: 140100098496

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 6. ETUVA POL-EKO Tip SLN53STD, Seria: SW5SF140263

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

 • 7. JARR-TEST VELP SCIENTIFIC Tip JLT6, Seria: 291413

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 8. pH-METRU HACH SENSIQN + PH3, Seria :303109, cu senzor Tip LVZWCZ-Seria: 5010T.97.Q02

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 9. pH-METRU HACH SENSIQN+ PH31 Tip LPV2110T.98.002, Seria: 937044, cu senzor Tip LZW5010T.99.002 - Seria: 19246-037

 • - grad de uzura 0

 • - funcțional

 • 10. REFRIGERATOR AMEX Tip BXC - V95M, Seria : LMBXC9517011405302

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 11. REFRIGERATOR POL - EKQ Tip CHL5+, Seria: C05BF140143

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 12. SPECTROFOTOMETRU HACH Tip DR6000, Seria :1531256

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 13. TERMOSTAT POL-EKQ Tip ST1+, Seria: S01BF140145

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 14. TURBIDIMETRU HACH Tip 2100NIS, Seria: 4790060

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

Metodele de analiza aplicate in laboratorul de chimie din cadrul Statiei de Tratare a apei brute Chiscani sunt:

Nr. crt.

Denumire parametru de analizat

Metoda de analiza conform:

1

Aluminiu

SR ENISO 10566:2001

POL-O 1

2

Amoniu

SR ISO 7150-1:2001

POL-02

3

Clor rezidual total si liber

SR ENISO 7393-1:2002 SR EN ISO 7393-2:2018 POL-03

4

Cloruri

SR ISO 9297:2001

POL-04

5

Conductivitate

SR EN 27888:1997

POL-06

6

Duritate totala (Suma de calciu si magneziu)

SR ISO 6059:2008

POL-07

7

Fier

SR ISO 6332:1996

SR ISO 6332:1996/091:2006

POL-08

8

Mangan

SR ISO 6333:1997

POL-09

9

Nitrati (Azotati)

SR ISO 7890-3:2000

POL-10

10

Nitriti

SR ISO 26777:2002

SR EN 26777:2002/091:2006

POL-11

11

Oxidabilitate (Indicele de permanganat)

SR ENISO 8467:2001

POL-12

12

pH

SR EN ISO 10523:2012

POL-05

13

Sulfați

STAS 3069-87

POL-13

14

Turbiditate

SR EN ISO 7027-1:2016

POL-14

ANEXA 12a -ART. 27

Actualizata Trim. IV - 2019

Lista dotărilor laboratorului de microbiologic și metodele de analiza din Statia de Tratare Chiscani

 • 1. AUTOCLAV RAYPA Tip AES-75, Seria :38040

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 2. AUTOCLAV SYSTEC Tip DP-150 SYSTEC, Seria: Dl090

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

 • 3. BAIE DE APA RAYPA Tip BAD - 4, Seria: 69504

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 4. BALANȚA ANALITICA DENVER INSTRUMENT Tip M311, Seria: 114089

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

 • 5. DISTILATOR APA BHANU, Seria: MKI

 • - grad foarte mare de uzura

 • - funcțional

 • 6. ETUVA POL- EKO, Tip SLN240 , Seria: 28

 • - grad mare de uzura

 • - funcțional

 • 7. HOTA MICROBIOLOGICA AQUARIA Tip FLOW ACTIVA PLUS 120 Seria: 304/2014

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

8 . LADA FRIGORIFICA HEINNER, Seria: R1604HCF145A+36WH00353

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 9 . LAMPA UV BIOCOMP, Seria: 11880

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 10 . LAMPA UV BIOCOMP, Seria: 11882

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 11 . LAMPA UV IDEXX, Seria: 2013539

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 12 . NUMĂRĂTOR DE COLONII WTW, Seria: 1102972

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 13 . pH-METRU HACH Tip HQ1 Id, Seria: 160600000601 ,cu senzor PHC735

Seria: 161752828004

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 14 . POMPA VID MICROFIL MILLIPORE MERCK Tip F3NA00050, Seria: 2650

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 15 . REFRIGERATOR POL- EKO Tip CHL5+, Seria: CO5DF14Q144

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 16 . SIGILATOR DE PROBE IDEXXM Tip QUANTI-TRAY SEALER PLUS Seria: QTP13172302566

 • - grad mic de uzura

 • - funcțional

 • 17 . TERMOSTAT BMT Tip INCUCELL 55 , Seria: B071638

 • - grad mediu de uzura

 • - funcțional

 • 18 . TERMOSTAT POL-EKO Tip ST3+, Seria: S03BF140147

 • - grad mediu de uzura - funcțional

Metodele de analiza aplicate in laboratorul de microbiologic din cadrul Statiei de Tratare a apei brute Chiscani sunt:

Nr. crt.

Denumire parametru de analizat

Metoda de analiza

1

Escherichia coli

SRENISO 9308-1:2015

SR EN ISO 9308-1:2015/Al:2017

POL-24

2

Enterococi

SR ENISO 7899-2:2002

POL-25

3

Bacterii coliforme

SRENISO 9308-1:2015

SR EN ISO 9308-1:2015/A1:2017

POL-24

4

Număr de colonii la 22°C si 36°C

SR EN ISO 6222:2004

POL-26

5

Clostridium perfringens (inclusiv sporii)

SRENISO 14189:2017

POL-27

ANEXA 13-ART. 28

Lista aparatelor de măsura pentru determinarea consumurilor de energie electrica din Statia de Tratare a apei brute Chiscani

In Statia de Tratare a apei brute Chiscani este montat un contor de energie electrica cu caracteristicile de mai jos :

Nr.

Crt.

Amplasament

Tensiunea la bornele contorului

KV

Serie contor de energie electrica

1

Statia de Tratare Chiscani

6

85547

Anexa nr.5 la Hotararea nr. ffj- din^3 (A 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE A CAIETULUI DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE TRANSPORT A APEI BRUTE SI A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL BRAILA

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere:

 • - Procesele-Verbale de Inventariere a Bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apa din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila cu Anexele - parte integranta, întocmite de către Comisiile Operative de Inventariere ale Delegatarului UAT Municipiul Braila si Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, cu respectarea cerințelor Procedurii de Inventariere;

 • - Modificările legislative referitoare la serviciul public de alimentare cu apa din întreaga Arie Delegata Operatorului constând in :

 • - modificarea Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - cu Anexele - parte integranta;

 • - modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta;

 • - intrarea in vigoare a OUG nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ;

CAP. 1

Obiectul Caietului de Sarcini

Articolele 1, 2, 3, 4, 5 si 6 nu se modifica.

ART. 7- text in vigoare:

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 7 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in prezentul Caiet de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 8 - litera c) text in vigoare:

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

ART. 8 - litera c) se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare si precizati in :

 • - Anexa 1 Apa - Indicatori de Peformanta pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare;

 • - Anexa 2 Apa - Indicatori Statistici pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

ART. 8 - litera g) text in vigoare:

g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila;

Litera g) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice activitatii de transport a apei brute si a apei potabile;

ART. 8 - litera h) text in vigoare:

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

Litera h) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile transportate prin rețelele de aductiune, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

ART. 8 - litera j) text in vigoare:

j) întreținerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a sistemelor de alimentare cu apa;

Litera j) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

j) întreținerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a rețelelor de transport a apei brute si a apei potabile;

ART. 8 - litera n) text in vigoare:

n) elaborarea planurilor anuale de întreținere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti;

Pag- 2

Litera n) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut: n) elaborarea planurilor anuale de întreținere, revizii, reparatii capitale si modernizări, a rețelelor de transport a apei brute si a apei potabile executate cu forte proprii sau cu terti;

ART. 8 - litera o) text in vigoare:

o) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru serviciul de alimentare cu apa pe fiecare localitate de operare in parte;

Litera o) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

o) tinerea unei evidente contabile separate pentru activitatea de transport a apei brute si a apei potabile;

ART. 8 - litera p) text in vigoare:

p) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

Litera p) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

p) personalul necesar pentru prestarea activitatii de transport a apei brute si a apei potabile ;

ART. 8 - litera r) text in vigoare:

r) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii.

Litera r) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

r) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru intervențiile la avariile produse pe rețelele de transport a apei brute si a apei potabile ;

ART. 9 - text in vigoare:

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului intocmit pe baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 9 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Fisa Postului întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10 - text in vigoare:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Autoritatea Delegatara - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, precum si de către Operatorul -SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA sunt cele reglementate in

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si serviciilor publice de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 contract in care se specifica si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dintre autoritatea publica locala si Operator.

ART. 10 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Activitatea de Transport a apei brute si a apei potabile

ART. 11- text in vigoare:

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan care cuprinde Indicatorii tehnico-economici ai investitilor , Listele de Investiții aferente aprobate si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului -SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobata anual de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila.

ART. 11 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

Articolul 12 nu se modifica.

ART. 13 - text in vigoare:

Planul de situație cu amplasarea aductiunii pentru apa bruta si a aductiunii pentru apa potabila, zonele de protecție sanitara, lucrările hidrotehnice aferente si construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație si sursele de poluare din zona sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 13 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Planul de situație cu amplasarea aductiunii pentru apa bruta si a aductiunilor pentru apa potabila, zonele de protecție sanitara, lucrările hidrotehnice aferente si construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație si sursele de poluare din zona rețelelor de transport ale apei brute si potabile sunt prezentate in^/zexa nr. 1.

ART. 14 - text in vigoare:

Caracteristicile aductiunii pentru apa bruta sunt prezentate in Anexa nr. 2 iar caracteristicile aductiunii pentru apa potabila sunt prezentate in Anexa nr. 2a si cuprind datele din Tabelul nr. 4, anexa la Caietul de Sarcini-cadru.

ART. 14 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Caracteristicile aductiunii pentru apa bruta sunt prezentate in Anexa nr. 2 iar caracteristicile aductiunilor pentru apa potabila sunt prezentate in Anexa nr. 2a si cuprind datele din Tabelul nr. 4, anexa la Caietul de Sarcini-cadru al activitatii de transport a apei brute si a apei potabile.

Articolul 15 nu se modifica.

ART. 16 - text in vigoare:

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute, la debitul nominal este cel prevăzut in Anexa nr. 3.

ART. 16 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute si a apei potabile la debitul nominal este cel prevăzut in Anexa nr. 3.

Articolele 17, 18, 19 si 20 nu se modifica.

ART.21 - punctul 2 - Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii in activitatea de transport a apei brute si a apei potabile: - subpunctul 2.3 - text in vigoare :

2.3. Rezultatul inspecției se consemnează intr-o fisa de inspecție al cărei conținut este stabilit prin instrucțiunile si procedurile tehnice interne prevăzute la art. 18, alin. 2, Ut. b din Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART.21 - punctul 2 - subpunctul 2 .3 — se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

2.3. Rezultatul inspecției se consemnează intr-o Fisa de inspecție al cărei conținut, este stabilit prin Instrucțiunile si Procedurile Tehnice Interne, prevăzute la art. 18, alin.(2), lit.b) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART.21 - punctul 3 - Specificatii tehnice referitoare la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de transport a apei brute si a apei potabile: - subpunctele 3.1, 3.2 si 3.7 litera b) - text in vigoare :

 • 3.1. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara pentru fiecare aductiune de apa bruta si potabila in conformitate cu prevederile H.G. 930 /2005 privind instituirea zonelor de protecție sanitara la surse, construcții si instalatii de alimentare cu apa, in scopul prevenirii pericolului distrugerii si degradării lor si menținerii calitatii apei transportate.

 • 3.2. întreținerea aductiunilor si a construcțiilor hidrotehnice aflate pe acestea in condiții tehnice corespunzătoare in scopul minimizării pierderilor de apa.

 • 3.7. Organizarea apararii împotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • b) salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor, prin întocmirea si afișarea planurilor specifice si menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

 • ART.21 - punctul 3 - subpunctele 3.1, 3.2 si 3.7 litera b) - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 3.1. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara pentru fiecare aductiune de apa bruta si potabila, in conformitate cu prevederile H.G. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, in scopul prevenirii pericolului distrugerii si degradării lor si menținerii calitatii apei brute /potabile transportate.

 • 3.2. întreținerea rețelelor de transport a apei brute si a apei potabile, in condiții tehnice corespunzătoare, in scopul minimizării pierderilor de apa.

 • 3.7. Organizarea apararii împotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • b) salvarea personalului si evacuarea bunurilor, prin întocmirea si afișarea planurilor specifice si menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

ART. 22 - litera h) - text in vigoare:

 • h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al serviciului aprobat in condițiile legii;

Litera h) a ART.22 se modifica si va avea următorul conținut:

 • h) respectarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare, aprobat in condițiile legii;

ART.23 - text in vigoare:

 • (1 ) Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit cu respectarea Caietului de Sarcini al Activității de Transport a Apei Brute si Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2 ) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 7a parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, împreuna cu specialiști ai Operatorului SC Compania de Utilitari Publice DUNAREA Braila SA. si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART. 23 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini - Cadru al Activității de Transport a Apei Brute si a Apei Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 7a - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (3), lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNĂREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele l - 7a - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 24 nu se modifica.

Anexa nr.6 la Hotararea nr. dinfj oh. 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE TRANSPORT A APEI BRUTE SI A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA - ACTUALIZAT -

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activității de transport a apei brute si a apei potabile, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța in Aria Delegata- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de transport a apei brute si a apei potabile in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare prin Contractul de delegare a gestiunii nr.670 din 10.09.2009,de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila si de către Operatorul SC Compania de Utilități Publice DUNAREA Braila SA.

ART. 3

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de transport a apei brute si a apei potabile si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza pe care Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A trebuie sa le îndeplinească.

ART. 4

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calitatii, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatii de transport a apei brute si a apei potabile, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de transport a apei brute si a apei potabile.

 • (3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de transport a apei brute si a apei potabile care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apa se realizează in regim de continuitate, 24 de ore din 24 de ore in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajati conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in prezentul Caiet de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

a)respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare si precizati in :

 • - Anexa 1 Apa - Indicatori de Peformanta pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare;

 • - Anexa 2 Apa - Indicatori Statistici pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

Pag- 2

 • d) comunicarea către autoritatile administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa, in condițiile legii;

 • e) transportul apei brute si apei potabile;

 • f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa in condiții de siguranța si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instrucțiunilor si procedurilor tehnice de exploatare;

 • g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice activitatii de transport a apei brute si a apei potabile;

 • h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile transportate prin rețelele de aductiune, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

 • i) transportul apei brute si potabile, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

 • j) întreținerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a rețelelor de transport a apei brute si a apei potabile;

 • k) contorizarea cantitatilor de apa transportate;

 • 1) creșterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii preturilor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

 • m) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de transport ale apei brute si potabile;

 • n) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, a rețelelor de transport a apei brute si a apei potabile executate cu forte proprii sau cu terti;

 • o) tinerea unei evidente contabile separate pentru activitatea de transport a apei brute si a apei potabile;

 • p) personalul necesar pentru prestarea activitatii de transport a apei brute si a apei potabile ;

 • q) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție;

 • r) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru intervențiile la avariile produse pe rețelele de transport a apei brute si a apei potabile.

ARI. 9

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Fisa Postului întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitari Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Activitatea de Transport a apei brute si a apei potabile

ART. 11

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitari Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 12

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de transport a apei brute si a apei potabile in Aria Delegata a UATMunicipiul Braila.

ART. 13

Planul de situație cu amplasarea aductiunii pentru apa bruta si a aductiunilor pentru apa potabila, zonele de protecție sanitara, lucrările hidrotehnice aferente si construcțiile anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație si sursele de poluare din zona rețelelor de transport ale apei brute si potabile sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 14

Caracteristicile aductiunii pentru apa bruta sunt prezentate in Anexa nr. 2 iar caracteristicile aductiunilor pentru apa potabila sunt prezentate in Anexa nr. 2a si cuprind datele din Tabelul nr. 4, anexa la Caietul de Sarcini-cadru al activitatii de transport a apei brute si a apei potabile.

ART. 15

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar se vor avea in vedere datele inscrise in anexele 3 - 7a astfel:

ART. 16

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute si a apei potabile la debitul nominal este cel prevăzut in Anexa nr. 3.

ART. 17

Descrierea instalațiilor necesare pentru transportul apei brute si a apei potabile, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in Anexa nr. 4.

ART. 18

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate, sunt prezentate in Anexa nr. 5.

ART. 19

(1) Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa bruta transportata, precum si caracteristicile acestora este prezentata in Anexa nr. 6.

(2) Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa potabila transportata, precum si caracteristicile acestora este prezentata in Anexa nr. 6a.

ART. 20

(1) Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei brute este prezentata in Anexa nr. 7.

(2) Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei potabile este prezentata in Anexa nr. 7a.

ART. 21

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3):

 • 1. Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de transport a apei brute si a apei potabile sunt in principal următoarele:

  • 1.1. Conductele care transporta apa bruta si potabila îndeplinesc simultan armatoarele condiții:

 • a) asigura debitul proiectat de apa in secțiunea respectiva;

 • b) sunt etanșe, pentru eficienta funcționarii si protecția spațiului învecinat;

 • c) rezista la toate presiunile de lucru din secțiunea respectiva;

 • d) pastreaza calitatea apei transportate.

 • 1.2. La aductiuni se vor realiza amenajările constructive si dotările cu echipamentele adecvate pentru masurarea si înregistrarea debitelor, masurarea presiunilor si a sistemului de control si colectare a datelor utilizând un sistem de control si achiziție de date (SCADA) la punerea in funcțiune a investiției finanțata prin Programul Operațional Sectorial de Mediu.

 • 1.3. Determinarea capacitatii aductiunii de apa bruta si apa potabila se face cu aparate de măsură.

 • 1.4. Testarea rezistentei conductei la presiune se face după metodologia data in proiect, iar in lipsa acesteia se folosesc prescripțiile din SR EN 805:2000.

 • 2. Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii in activitatea de transport a apei brute si a apei potabile:

  • 2.1. Toate componentele destinate transportului apei brute si potabile vor fi inspectate saptamanal.

  • 2.2. Inspecția va fi făcută, de regula, de același personal cu atribuții de serviciu in acest sens inscrise in Fisa postului, pentru a se obișnui cu detaliile si a putea sesiza diferentele de la un control la altul.

  • 2.3. Rezultatul inspecției se consemnează intr-o Fisa de inspecție al cărei conținut, este stabilit prin Instrucțiunile si Procedurile Tehnice Interne, prevăzute la art.18, alin.(2), lit.b) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

  • 2.4. Aceste date stau la baza:

 • a) intocmirii Planului de întreținere si a executării lucrărilor necesare;

 • b) executării lucrărilor de reparație, daca este cazul;

 • c) avertizării populației daca aspectele semnalate sunt legate de cantitatea de apa (oprirea apei, restricții de furnizare) sau de calitatea acesteia (masuri de dezinfectare suplimentara);

 • d) luarea masurilor asupra intervențiilor neautorizate in zona de protecție sanitara.

 • 2.5. In timpul inspecției se verifica:

 • a) starea ventilelor de aerisire: integritate, stare de funcționare, prezenta apei in cămin, anuntandu-se echipa de intervenție pentru scoaterea apei din cămin si eliminarea cauzelor care au provocat inundarea, starea vopselei;

Caiet de sarcini -ACTIVITATEA DE TRANSPORTA APEI BRUTE SI A APEI POTABILE-UAT Municipiul Braila

 • b) supratraversările: starea structurii de rezistenta, tendința râului de erodare a malurilor, suprafețelor vopsite, starea ventilelor de aerisire, starea caii de acces, starea termoizolatiei/hidroizolatiei;

 • c) starea suprafeței de teren asigurata ca zona de protecție sanitara: depozite de deșeuri necontrolate, folosirea substanțelor nepermise, utilizarea apei in mod fraudulos, existenta mijloacelor de reperare a conductei, tendința de lunecare a terenului;

 • d) mijloacele de combatere a loviturii de berbec: starea construcției, starea mecanismelor de lucru (recipient hidrofor, valoare presiune, stare vane de reglare, includerea de protecție);

 • e) starea altor mijloace de asigurare a activitatii de transport a apei brute si potabile;

 • f) verificarea stării mijloacelor prin care sunt prelevate probe de apa in vederea controlului asupra calitatii. Probele de apa potabila vor fi luate numai de personal special instruit, iar probele vor fi centralizate si, pe baza lor, se va realiza raportul anual asupra calitatii apei, conform prevederilor legale in vigoare.

 • 2.6. Valorile parametrilor de funcționare sunt notate in fise de către personal cu atribuții de serviciu conform fisei postului, in supravegherea tehnologica a sistemului de transport a apei.

 • 2.7. Pentru aductiunile lungi (15 - 150 km), supravegherea se face de regula cu personal angajat care locuiește in zona evitandu-se deplasările lungi; in caz contrar, sunt puse la dispoziție mijloace de transport. In cazuri speciale vor fi prevăzute cantoane de exploatare si personal permanent.

 • 2.8. Lucrările de intretinere la aductiuni se fac punctual, ca urmare a rezultatului inspecției sau după un Plan anual de intretinere al rețelelor de apa, astfel:

 • a) se verifica si se corectează funcționalitatea tuturor armaturilor, căminelor: semestrial;

 • b) se curata si se inierbeaza zonele de protecție sanitara: anual;

 • c) se etanseaza vanele, se reface scara, capacul, se vopsesc elementele metalice din cămine, supratraversari, elemente de semnalizare: anual;

 • d) se verifica subtraversarile de drumuri naționale si cai ferate: saptamanal;

 • e) se verifica stabilitatea pământului pe traseu si eventualele tasari: lunar;

 • f) se verifica pierderile de apa pe tronsoane: saptamanal;

 • g) se detectează eventuale bransari neautorizate: lunar;

 • h) se refac sistemele de marcare/semnalizare a aductiunii: anual;

 • i) se spala tronsoanele unde apar probleme (oxid de fier, dezvoltări biologice): după caz.

 • 2.9. Pentru cunoașterea performantelor funcționale ale aductiunii, periodic, se face verificarea presiunilor, a pierderilor de apa, iar in cazuri mai complexe, un audit de specialitate cu personal atestat.

 • 2.10. a) In funcție de întindere si importanta, sistemul de transport al apei este continuu supravegheat, pentru a asigura debitul sau debitul si presiunea in secțiunea de control.

 • b) Aductiunea este verificata prin debitul cu care alimentează rezervorul, masurandu-se local debitul si presiunea in secțiunile de control, si prin compararea valorilor obținute cu valorile din schema generala de funcționare a sistemului.

 • c) Pentru realizarea unui bilanț al apei si pentru a avea o evaluare generala a eficientei sistemului, se determina marimea pierderii de apa din sistem, prin masurarea simultana a debitelor sau ca valori medii pe perioade de timp, cu ajutorul contoarelor de apa, pe tronsoane.

 • d) Pentru determinarea liniei piezometrice in lungul sistemului, se fac măsurători ale presiunii in secțiunile de control ale sistemului, care se vor compara cu datele de calcul pentru punerea in evidenta a unor disfunctionalitati pe conducta de aductiune.

 • 3. Specificatii tehnice referitoare la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de transport a apei brute si a apei potabile:

  • 3.1. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara pentru fiecare aductiune de apa bruta si potabila, in conformitate cu prevederile H.G. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, in scopul prevenirii pericolului distrugerii si degradării lor si menținerii calitatii apei brute /potabile transportate.

  • 3.2. întreținerea rețelelor de transport a apei brute si a apei potabile, in condiții tehnice corespunzătoare, in scopul minimizării pierderilor de apa.

  • 3.3. întocmirea Listei dotărilor si a materialelor necesare pentru prevenirea si combatera poluării accidentale.

  • 3.4. Stabilirea echipelor de intervenție la poluările accidentale si instruirea lor anuala.

  • 3.5. Instalațiile tehnologice si construcțiile se echipează cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice.

  • 3.6. Instalațiile tehnologice se pun in funcțiune si se exploatează cu respectarea stricta a instrucțiunilor si regulilor de utilizare precum si masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producătorii respectivi.

  • 3.7. Organizarea apararii împotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • a) prevenirea incendiilor, prin evidențierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

 • b) salvarea personalului si evacuarea bunurilor, prin intocmirea si afișarea planurilor specifice si menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;

 • c) instruirea salariatilor, prin elaborarea documentelor specifice instructajului p.s.i. pe locul de munca; desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;

 • d) marcarea pericolului de incendiu, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

 • e) organizarea stingerii incendiilor.

 • 3.8. In caz de incendiu se va proceda la:

 • a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice;

 • b) asigurarea si urmărirea realizării șalvarii rapide si in siguranța a personalului, conform concepției stabilite;

 • c) acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice p.s.i. din dotare;

 • d) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;

 • e) protecția personalului de intervenție impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice,).

 • f) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora in vederea prevenirii si limitării pagubelor.

 • 4. Respectarea in principal a următoarelor norme de protecție a muncii:

  • 4.1. Urcarea sau coborirea porțiunilor de conducte autoportante se va face cu centuri de siguranța prinse in puncte fixe rezistente, lucrandu-se intodeauna in echipe de 3 lucratori.

 • 4. 2. Tasurile sau prăbușirile de teren constatate in lungul traseului aductiunii vor fi semnalizate ziua si noaptea, pana la luarea masurilor de remediere si readucerea terenului la situația inițiala.

 • 4. 3. Desfacerea flanselor din cantinele aductiunilor sub presiune se va face numai după ce porțiunea respectiva a fost izolata de restul aductiunii si golita complet de apa pe la extremitatea din aval.

 • 4. 4. Citirea aparatelor de măsură si control din cămine, camere de vizitare, verificarea, înlocuirea si ungerea mecanismelor se vor face de pe platforme de lucru sau de pe scări fixate pentru a preintampina alunecarea sau caderea lucratorilor.

 • 4. 5. Recoltarea probelor de apa din aductiune se va face numai din punctele special amenajate si echipate in acest scop, personalul de laborator fiind asistat de un lucrator din exploatarea aductiuni.

ART. 22

Prestarea activitatii de transport a apei brute si potabile se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a) verificarea si supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calitatii apei;

 • d) întreținerea conductelor de transport;

 • e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice si in condiții de siguranța;

 • f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • g) respectarea instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne;

 • h) respectarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare, aprobat in condițiile legii;

 • i) desfasurarea activitatilor pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv reducerea costurilor;

 • j) menținerea capacitatilor de producție si exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor si a construcțiilor, intretinerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparațiilor curente;

 • k) reabilitarea si retehnologizarea in vederea creșterii eficientei in exploatare, incadrarii in normele naționale privind emisiile poluante si asigurării calitatii apei brute si potabile;

 • 1) executarea numai in conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii si echipamente;

 • m) indeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

 • n) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de transport al apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat.

ART.23

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a intocmit cu respectarea Caietului de Sarcini - Cadru al Activității de Transport a Apei Brute si a Apei Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 7a - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (3), lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 7a - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 24

(1)Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 7a parte integranta din acesta, vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa in baza modificărilor Caietului de Sarcini - cadru aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2)Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 7a s-a intocmit in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul BRAILA si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

DIRECTOR EXECUTIV

ANEXAI-ART. 13 Actualizata Trim. IV - 2019 PLAN DE SITUAȚIE

cu amplasarea aductiunii pentru apa bruta si a aductiunii pentru apa potabila

ANEXA2-ART. 14

Conform Tabel nr 4 - Caietul de Sarcini - Cadru

Actualizata Trim. IV - 2019

I

Caracteristicile aductiunii pentru apa bruta

Nr.

Crt.

Denumire tronson

Mater.

Dn.

(mm)

Debitul nominal (m3/s)

Lungime

(ml)

Data achiziției

Ultima reparație capitala (RK)

Presiune nominala

(bar)

Pierdere apa exploatare (%)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Conducta aductiune apa bruta de Ia captare Dunăre la Statia de Tratare Chiscani

PREMO

1200

1

2.700

1987

2.0

3.0

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Transport a apei brute si a apei potabile cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 -Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere .

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA 2a-ART. 14

Conform Tabel nr. 4 - Caietul de Sarcini - Cadru

Actualizata Trim. IV - 2019

Caracteristicile aductiunii pentru apa potabila

Nr.

Crt.

Denumire tronson

Material

Dn (mm)

Debitul nominal (m3/s)

Lungime (ml)

Data achiziției

Ultima reparație capitala (RK)

Presiune nominala (bar)

Pierdere apa exploatare (%)

0

1

2

3

4

5

7

8

9

1

Str. Tineretului Chiscani - Sos.de Centura Braila/ potabila

PREMO

800

0.6

6.400

1977

3.0

6

2

Str. Calarasi/stanga

Intre Sos de Centura si str Milcov

PREMO

800

0.6

1.134

1977

3.0

6

3

Str. Calarasi/stanga intre str Milcov si Uzina Braila

OL

800

0.6

1.625

1977

3.0

6

4

Uzina Chiscani - Str. Tineretului Chiscani/ potabila

PREMO

1000

0.8

2.700

2001

3.0

5

5

Uzina Chiscani - Sos.de centura (potabila)

PREMO

1000

0.8

7.800

1987

3.0

5

6

Bd. Dorobanți (potabila)

Intre str Sandu Aldea si str Bariera Calarasi

PREMO

600

0.4

254

1975

3.0

6

7

Str. Sandu Aldea

Intre str Uzina si Bld Dorobanți

PREMO

600

0.4

250

1975

3.0

6

8

Parc Monument

Intre str Buzăului si Aleea Polivalenta

PREMO

600

0.4

740

1975

3.0

6

9

Str. Pietatii

Intre Aleea Polivalenta si Bld Dorobanți

PREMO

600

0.4

400

1975

3.0

6

10

Str. Grigore Aiexandrescu-stanga intre Buzăului si str Milcov

PREMO

600

0.4

950

1975

3.0

6

11

Str. Grigore Aiexandrescu-stanga intre str Milcov si sos de Centura Braila

PREMO

800

0.6

1.065

1986

3.0

6

12

Str. Grigore Aiexandrescu-stanga

PEHD

600

0.33

100

2004

3.0

6

13

Str. Calarasi/dreapta

intre Aleea Cocorilor si Str. Industria Sârmei

PREMO

500

0.5

260

2005

3.0

6

14

Str. Calarasi/dreapta

intre str Industria Sârmei si str Milcov

OL

500

0.5

500

2005

3.0

6

15

Conducta transport Vărsătură Apollo

PEHD

600

0.33

5.142

2005

3.0

6

Nr.

Crt.

Denumire tronson

Material

Dn (mm)

Debitul nominal (m3/s)

Lungime (ml)

Data achiziției

Ultima reparație capitala (RK)

Presiune nominala (bar)

Pierdere apa exploatare (%)

0

1

2

3

4

5

7

8

9

16

Str. Sos.Nationala Veche Subtraversare CF

PEHD

400

0.1

103

2005

3.0

6

17

Sos. de Centura

intre Calea Calarasi pana in spatele Stadionului

OL

1000

0.8

3.655

1993

3.0

5

18

Str Rindunicii

intre Sos Naționala Veche si str Rm. Sarat

PREMO

500

0.3

1.472

1988

3.0

6

19

Str. Grai Praporgescu

Intre str Castanului si Sos.de Centura

PREMO

600

0.4

302

1993

3.0

6

20

Str. Castanului

Intre str Praporgescu si Calugareni

PREMO

600

0.4

70

1993

3.0

6

21

Aleea Cocorilor

Intre Cl.Caiarasilor si str Gr.Alexandrescu

PREMO

500

0.4

485

2005

3.0

6

22

Dedeman - Cămin de batrani -Baldovinesti

PREMO

600

0.33

8.000

1970

3.0

6

23

CT 1 Vidin Statia apa uzata N- CT 1 Vidin

AZBO

300

0.07

1.742

1985

3.0

6

24

Vărsătură - Apollo

PEHD

630

0.35

2.725

2005

3.0

6

Total aductiune apa potabila

47.874

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Transport a apei brute si a apei potabile cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 -Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, intocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere .

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA3-ART. 16

Consumul propriu tehnologic

de energie electrica de proiect, pentru asigurarea transportului apei brute si apei potabile, la debitul nominal

Consumul propriu tehnologic de energie electrica de proiect ,al pompelor, care asigura transportul apei potabile la debitul nominal in UAT Municiupiul Braila este de: 0.32KW/mc;

ANEXA4-ART. 17

Actualizata Trim. IV - 2019

Descrierea instalațiilor necesare pentru transportul apei brute si a apei potabile, starea fizica si gradul de automatizare a acestora

Apa bruta captata din sursa fluviul Dunarea , este pompata de doua electropompe de tip Flyght cu debitul Q = 3600 mc/h, inaltimea de pompare H = 30 mCA si puterea P = 375 kW , din canalul de aductiune al S.C Electrocentrale Chiscani la Statia de Tratare a apei brute Chiscani , printr-o conducta din PREMO cu diametrul Dn 1200 mm, in lungime de 2.700 ml si masurata la Captare si la intrarea in Satia de Tratare , prin 2 debitmetre Ultrasonice , ale căror caracteristici sunt prezentate in Anexa 6 .

O cantitate de apa potabila din Statia de Tratare Chiscani , este transportata la rezervorul de inmagazinare cu o capacitate de 5.000 mc , din incinta Uzinei de apa Braila , prin Statia de pompare Treapta I - echipata cu 3 pompe Flygt cu debitul Q = 800 mc/h, inaltimea de pompare H = 30 mCA, puterea P = 105 kW si tu rația n = 1480 rot/min si masurata printr-un debitmetru Ultrasonic , ale cărui caracteristici sunt prezentate in Anexa 6a .

O alta cantitate de apa potabila din Statia de Tratare Chiscani, este transportata Ia rezervorul de inmagazinare cu o capacitate de 20.000 mc , din Radu Negru - Braila, prin Statia de pompare Treapta II - echipata cu 3 pompe Flygt cu debitul Q = 1400 mc/h , inaltimea de pompare H = 35 mCA , puterea P = 180 kW si turatia n = 990 rot/min si masurata printr-un debitmetru Ultrasonic , ale cărui caracteristici sunt prezentate in Anexa 6a .

De la rezervorul de inmagazinare - Radu- Negru , prin 2 conducte de transport Varsatura-Apollo in lungime totala de 7.867 ml , apa potabila este transportata la cele 2 rezervoare de inmagazinare APOLLO , cu capacitate de cate 20.000 mc fiecare , prin pompele dir* Statia de pompare Treapta II prezentate mai sus .

Caracteristicile conductelor de transport apa potabila in lungime totala de 47.874 ml , la rezervoarele de inmagazinare din cele 3 amplasamente , sunt prezentate in Anexa 2a .

Dimensiunile si caracteristicile tehnice ale rețelelor de aductiune apa bruta si potabila sunt înscrise in Anexa 1 Ia Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa al UAT Municipiul Braila si actualizate urmare Inventarierii.

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Transport a apei brute si a apei potabile cu Anexele parte integranta -constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, intocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegataruhii - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa Ia Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA 5-ART. 18

Actualizata Trim. IV - 2019

Diagramele de variație a energiei consumate de pompe, in funcție de debitele de apa vehiculate

Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt, care asigura transportul apei brute de la Statia de Captare a apei brute Chiscani la Statia de Tratare a apei brute Chiscani:

Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt - amplasate in Statia de pompare treapta I - din Statia de Tratare a apei brute Chiscani, care asigura transportul apei potabile de la Statia de Tratare la rezervorul de inmagazinare din incinta Uzinei de Apa Braila:

Diagrama de mai jos corespunde pompelor Flygt - amplasate in Statia de pompare treapta II - din Statia de Tratare a apei brute Chiscani, care asigura transportul apei potabile la rezervorul de inmagazinare Radu Negru:

ANEXA6-ART. 19

Actualizata Trim. IV - 2019

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa bruta transportata, precum si caracteristicile acestora

Pentru determinarea cantitatii de apa bruta transportata sunt utilizate 2 (doua) debitmetre cu următoarele caracteristici:

Nr.

Crt.

Amplasament

Tip

Caracteristici tehnice

1

Stafia de Captare Chiscani

DebitmetruUltrasonic SONOFLO 3000

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Diametru nominal=1200 mm ;

Debit nominal = 0-7200 mc/h ;

Serie :086F6002

2

Pe conducta de alimentare cu apa bruta a Stafiei de Tratare Chiscani

Debitmetru Ultrasonic SIEMENS tip SITRANS FUS SONOKIT 2

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Diametru nominal=1200 mm ;

Debit nominal = 0-7200 mc/h ;

Nota:

V Caietul de Sarcini ai Activității de Transport a apei brute si a apei potabile cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 -Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, intocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA 6a-ART. 19

Actualizata Trim. IV - 2019

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa potabila transportata, precum si caracteristicile acestora

Pentru determinarea cantitatii de apa potabila transportata sunt utilizate 2(doua) debitmetre cu următoarele caracteristici :

Nr.

Crt.

Amplasament

T'P

Caracteristici tehnice

1

Statia de pompare Treapta I ( din Statia de Tratare Chiscani) - pe conducta de transport a apei potabile către rezervorul de inmagazinare din incinta Uzinei de Apa Braila

Debitmetru

Ultrasonic

SONOFLO 3000

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Diametru nominal = 1000 mm ;

2

Statia de pompare Treapta II( din Statia de Tratare Chiscani) - pe conducta de transport a apei potabile către rezervorul de inmagazinare Radu Negru

Debitmetru

Ultrasonic

SONOFLO 3000

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Diametru nominal = 1000 mm ;

Nota:

J Caietul de Sarcini al Activității de Transport a apei brute si a apei potabile cu Anexele parte integranta - constituie anexa Ia Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 -Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA 7 - ART. 20

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei brute

Aparatele de măsură pentru determinarea consumului de energie electrica aferente sistemului de alimentare cu apa, aparțin stațiilor electrice din proprietatea furnizorului de energie electrica.

La data intocmirii Anexei, energia electrica nu este masurata pe activitati (captare ,

tratare , transport, inmagazinare , distribuție).

ANEXA 7a-ART. 20

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea consumurilor de energie electrica aferente transportului apei potabile

Aparatele de măsură pentru determinarea consumului de energie electrica aferente sistemului de alimentare cu apa, aparțin stațiilor electrice din proprietatea furnizorului de energie electrica.

La data întocmirii Anexei, energia nu este masurata pe activitati (captare , tratare, transport, inmagazinare , distribuție).

Anexa nr.7 la Hotararea nr. din.fi Cfi 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE A CAIETULUI DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE INMAGAZINARE A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATATA - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere:

Modificările de natura tehnica, tehnologica si legislative referitoare la serviciul public de alimentare cu apa constând in :

 • - reabilitarea rezervoarelor de stocare a apei potabile, prin Proiectul „Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata din Județul Braila44 -POS 1 Mediu;

 • - Hotararea nr.236 din 29.05.2019 privind înscrierea in Inventarul domeniului public al Municipiului Braila a Bunurilor de Retur aferente sistemului de alimentare cu apa din Aria Delegata a U.A.T. Municipiul Braila, executate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila”;

 • - Procesul - Verbal de Predare - Primire (Preluare) in gestiune directa, administrare si exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de alimentare cu apa - apartinand Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu, încheiat la data de 25.06.2019, înregistrat sub nr. 19856 din 25.06.2019 la Delegatarul Predator si sub nr.20395 din 27.06.2019 la Operatorul Primitor cu Anexele - parte integranta;

 • - Actul Adițional nr.20 din 29.08.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 -Modificat si Completat Iulie 2018 - Actualizat 2019 - avand ca obiect punerea la dispoziția Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa, de canalizare si epurare -realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu - aprobat prin Hotararea nr.451 din 29.08.2019 a Consiliului Local Municipal Braila;

 • - modificarea Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - cu Anexele - parte integranta;

 • - modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta;

 • - intrarea in vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1 - text in vigoare :

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de inniagazinare a apei potabile, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 1 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de inniagazinare a apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, nivelurile de calitate si condițiile tehnice, necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 2 - text in vigoare :

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de inniagazinare a apei potabile in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL BRAILA prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice DUNĂRE A Braila SA.

ART. 2 - se modifica si va avea următorul conținut:

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința, in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de inniagazinare a apei potabile, in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa, de către Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ART. 3 nu se modifica.

ART. 4 nu se modifica.

ART. 5 - text in vigoare :

Serviciul public de alimentare cu apa se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se stocarea apei in bazine cu următoarele capacitate.

 • a) Statia de înmagazinate pompare repompare Braila     - bazin  - 5000 mc;

 • b) Statia de inmagazinare pompare repompare Apollo     - bazin  - 2 X 22000 mc;

 • c) Statia de inmagazinare pompare repompare Radu Negru - bazin  - 22000 mc;

ART. 5 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Serviciul public de alimentare cu apa in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se stocarea apei in 4 (patru) rezervoare cu capacitate cuprinsa intre 5000 mc - 20.000 mc, al căror amplasament si caracteristici tehnice sunt prezentate in Art. 13 de mai jos.

ART. 6 nu se modifica.

ART. 7 - text in vigoare :

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 7 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in prezentul Caiet de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 8 - litera c) - text in vigoare :

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii si precizati in regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

Litera c) a ART. 8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

c) respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - si precizati in Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare;

ART. 8 - litera h) - text in vigoare :

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

Litera h) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile înmagazinate, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

ART.8 litera 1) - text in vigoare :

1) creșterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii preturilor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

Litera I) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

1) creșterea eficientei si a randamentului sistemului de alimentare cu apa, in aceasta Arie Delegata, in scopul reducerii prețului de furnizare a apei potabile, prin eliminarea pierderilor din sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestuia;

ART.8 litera n) - text in vigoare :

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

Litera n) a ART. 8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

n) respectarea angajamentelor luate de către Operator prin Contractele de Furnizare a Apei Potabile, incheiate cu Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata;

ART.8 litera q) - text in vigoare :

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti;

Litera q) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti la rezervoarele de stocare a apei potabile din aceasta Arie Delegata;

ART.8 litera r) - text in vigoare :

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare a acestora in termenele legale}

Litera r) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către persoane fizice sau juridice in legătură cu activitatea de inmagazinare a apei potabile si de rezolvare a acestora in termenele legale}

ART.8 litera s) - text in vigoare :

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

Litera s) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor de la Stațiile de inmagazinare-(pompare - repompare) a apei potabile din aceasta Arie Delegata;

ART.8 litera t) - text in vigoare :

 • t) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru serviciul de alimentare cu apa pe fiecare localitate componenta a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul BRAILA;

Litera t) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

 • t) tinerea unei evidente contabile distincte pentru activitatea de inmagazinare a apei potabile Ia Stațiile de inmagazinare- (pompare - repompare) a apei potabile clin aceasta Arie Delegata;

ART.8 litera u) - text in vigoare :

 • u) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

Litera u) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatii de inmagazinare a apei potabile la Stațiile de inmagazinare, conform Organigramei - Anexa si parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF);

ART.8 litera w) - text in vigoare :

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii.

Litera w) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de inmagazinare a apei potabile la Stațiile de inmagazinare din aceasta Arie Delegata.

ART. 9 - text in vigoare :

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului intocmit pe baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 9 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Obligațiile si răspunderile personalului Operatorului de la Stafiile de inmagazinare din aceasta Arie Delegata, sunt cuprinse in Fisa Postului, întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului ( ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10 - text in vigoare :

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Autoritatea Delegatara - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala BRAILA, precum si de către Operatorul -SC Compania de Utilități Publice DUNĂRE A Braila SA sunt cele reglementate in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si serviciilor publice de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 contract in care se specifica si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dinte parti.

ART. 10 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora, in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegaturi si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - INMAGAZINARE

ART. 11 - text in vigoare :

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan care cuprinde Indicatorii tehnico-economici ai investitilor , Listele de Investiții aferente aprobate si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobata anual de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila .

ART. 11 - se modifica si va avea următorul conținut:

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 12 - text in vigoare :

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei potabile, in Aria Delegata a Unitatii Administrativ Teritoriale BRAILA .

ART. 12 - se modifica si va avea următorul conținut:

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei potabile, in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 13 - text in vigoare :

Bazinele de inmagazinare a apei potabile sunt amplasate astfel'.

 • a) Statia de inmagazinare pompare repompare Braila

 • b) Statia de inmagazinare pompare repompare Apollo

 • c) Statia de inmagazinare pompare repompare Radu Negru

ART. 13 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila sunt amplasate astfel:

 • 1. Rezervor de inmagazinare eu capacitatea V = 5000 mc - semiingropat, amplasat in incinta Uzinei de Apa Braila;

 • 2. Rezervor de inmagazinare cu capacitatea V = 20.000 mc - suprateran, din beton precomprimat, amplasat in Statia de inmagazinare - repompare Radu Negru;

 • 3. Doua rezervoare de inmagazinare cu capacitatea V = 20.000 mc fiecare - supraterane, din beton precomprimat, amplasate in Statia de inmagazinare - repompare Apollo.

ART. 14 - text in vigoare :

Planul de situație cu amplasarea bazinelor de inmagazinare, a zonelor de protecție sanitara, a lucrărilor hidrotehnice aferente si a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 14 - se modifica si va avea următorul conținut:

Planul de situație cu amplasarea rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona, sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 15 - text in vigoare :

Bunurile aferente activitatii de inmagazinare a apei potabile sunt prezentate in Anexa nr. 2 care cuprinde datele din Tabelul nr. 5, anexa la Caietul de sarcini - cadru.

ART. 15 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Bunurile aferente activitatii de inmagazinare a apei potabile sunt prezentate in Anexa nr. 2 care cuprinde datele din Tabelul nr. 5, anexa la Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de inmagazinare a apei potabile.

ART. 16 - text in vigoare :

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata a Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul BRAILA se vor avea in vedere datele inscrise in Anexele 3-5 astfel:

ART. 16 - se modifica si va avea următorul conținut:

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, se vor avea in vedere datele inscrise in Anexele 3-5 astfel:

ART. 17 - text in vigoare :

Descrierea instalațiilor, starea fizica si gradul de automatizare a acestora sunt prezentate in Anexa nr. 3.

ART. 17 - se modifica si va avea următorul conținut:

Descrierea rezervoarelor si starea fizica a acestora sunt prezentate in Anexa nr.3.

ART. 18 - text in vigoare :

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii apei potabile înmagazinate, precum si caracteristicile acestora este prezentata in^wexfl nr. 4.

ART. 18- se modifica si va avea următorul conținut:

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa potabila inmagazinata in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila si caracteristicile acestora, sunt prezentate in Anexa nr. 4.

ART. 19 - text in vigoare :

Schema statiei de inmagazinare a apei, cu poziționarea bazinelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare, este prezentata in Anexa nr. 5.

ART. 19- se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Schema stafiilor de inmagazinare a apei potabile, din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu poziționarea rezervoarelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare, este prezentata in Anexa nr. 5.

ART. 20 - partea introductiva - text in vigoare :

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Caietul de sarcini - cadru;

ART. 20 - partea introductiva - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de inmagazinare a apei potabile :

ART. 20 punctul 1 - Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de inmagazinare a apei potabile sunt in principal următoarele : - subpunctele 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 si 1.10, - text in vigoare :

 • 1.3. In cazul in care apa este inmagazinata si stocata intr-o construcție care cuprinde mai mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si ieșire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, construcția constituie bazin de inmagazinare separat, iar in caztd in care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcția constituie bazin de inmagazinare individual.

 • 1.4. In bazinul de inmagazinare apa trebuie sa fie:

 • a) sanogena si curata;

 • b) lipsita de microorganisme, paraziti sau substanțe care, prin număr ori concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sanatatea umana;

 • c) sa îndeplinească cerințele minime de calitate prevăzute in legislația in vigoare.

Apa potabila este considerata sanogena si curata daca in proba prelevată la ieșirea din bazinul de inmagazinare valorile pentru parametrii bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali sunt cele prevăzute in legislația specifica si daca rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme arata absenta acestora in 95 % din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

 • 1.5. Prelevarea si analizarea saptamanala a unei probe de apa de la ieșirea din fiecare bazin de inmagazinare in funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

 • 1.7. Rezervoarele de inmagazinare trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare si sa aiba un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

 • 1.8. Asigurarea obligatorie a spălării, curățării si dezinfectiei bazinelor de inmagazinare a apei, realizarea lor periodica sau ori de cate ori este necesar cu materiale si substanțe de curatare si dezinfectie avizate sanitar.

 • 1.9. Exploatarea si întreținerea bazinelor de inmagazinare a apei astfel incat sa nu permită contaminare din exterior.

 • 1.10. Materialele de construcție inclusiv vopselele si substanțele de impermeabilizare a instalațiilor de tratare a apei pentru potabilizare si rezervoarele de inmagazinare a apei trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire in acest scop.

ART.20 - ia punctul 1 subpunctele 1.3; 1.4; 1.5; 1.7; 1.8; 1.9 si 1.10 - se modifica prin înlocuirea cuvintelor : bazin ; bazinul ; bazinelor cu cuvintele : rezervor; rezervorul; rezervoarelor si Ia cuvintele : apa si a apei, se adauga cuvintele : potabila si potabile, după caz.

 • 1.3. In cazul in care apa este inmagazinata si stocata intr-o construcție care cuprinde mai mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si ieșire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, construcția constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcția constituie rezervor de inmagazinare individual.

 • 1.4. In rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie:

 • a) sanogena si curata;

 • b) lipsita de microorganisme, paraziti sau substanțe care, prin număr ori concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sanatatea umana;

 • c) sa îndeplinească cerințele minime de calitate prevăzute in legislația in vigoare.

Apa potabila este considerata sanogena si curata daca in proba prelevată la ieșirea din rezervorul de inmagazinare, valorile pentru parametrii : bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali, sunt cele prevăzute in legislația specifica si daca rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme, arata absenta acestora in 95 % din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

 • 1.5. Prelevarea si analizarea saptamanala a unei probe de apa potabila de la ieșirea din fiecare rezervor de inmagazinare in funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

 • 1.7. Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile, trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare si sa aiba un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

 • 1.8. Asigurarea obligatorie a spălării, curățării si dezinfectiei rezervoarelor de inmagazinare a apei potabile periodic, sau ori de cate ori este necesar, cu materiale si substanțe de cura tare si dezinfectie avizate sanitar.

 • 1.9. Exploatarea si întreținerea rezervoarelor de inmagazinare a apei astfel incat sa nu permită contaminare din exterior.

 • 1.10. Materialele de construcție inclusiv vopselele si substanțele de impermeabilizare a rezervoarelor de inmagazinare a apei potabile, trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire.

ART.20 punctul 2 - Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii in activitatea de inmagazinare a apei potabile : - subpunctul 2.1. - text in vigoare :

2.1. Personalul de operare, conform Fisei postului, va urmări starea bazinelor de inmagazinare, izolația termica, aerisirea, caile de acces, pierderile de apa si va consemna in Registrul de parametri volumul apei din bazin, temperatura apei si debitid vehiculat.

ART.20 - la punctul 2 subpunctul 2.1. - se modifica prin înlocuirea cuvintelor: bazinelor si bazin cu cuvintele : rezervoarelor si rezervor.

2.1. Personalul de operare, conform Fisei postului, va urmări starea rezervoarelor de inmagazinare, izolația termica, aerisirea, caile de acces, pierderile de apa si va consemna in Registrul de parametri volumul apei din rezervor, temperatura apei si debitid vehiculat.

ART.20 - punctul 3 - Specificatii tehnice referitoare la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de inmagazinare a apei potabile: - subpunctul 3.2 - text in vigoare :

3.2. Apele uzate rezultate de la spalarea bazinelorde stocare si evacuate in rețeaua de canalizare vor respecta legislația in vigoare .

ART.20 - la punctul 3 subpunctul 3.2 - se modifica si va avea următorul conținut:

3.2. Apele uzate rezultate de la spalarea rezervoarelor de stocare, evacuate in rețeaua publica de canalizare, vor respecta legislația in vigoare.

ART.20 - punctul 4 - Respectarea in principal a următoarelor norme de protecție a muncii: - subpunctele 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6 si 4.7 - text in vigoare :

 • 4.1. Este interzisa pătrunderea lucratorilor in cuva bazinului pentru masurarea nivelului apei. Aceasta se va face numai cu ajutorul aparatelor de măsură din camera vanelor sau din afara bazinului.

 • 4.2. Coborârea lucratorilor in cuva bazinului pentru revizii si reparatii se va face numai după golirea completa de apa a cuvei, de către echipe formate din minim doi lucratori, echipati cu cisme de cauciuc pina la sold, centuri de siguranța asigurate cu fringhii de siguranța, lanterne sau lămpii portative .

 • 4.3. In cazul dezinfectiei apei din bazin cu clor, se va face după o aerisire de cel puțin 12 ore inainte de pătrunderea in cuva bazinului a lucratorilor, pentru preintimpinarea intoxicației cu clor, a acestora in timpul efectuării lucrărilor de revizii sau reparatii.

 • 4.4. La vanele de admisie a apei in cuva, după închiderea completa a vanelor se vor pune tablite avertizoare cu textul:, , NU DESCHIDE - SE LUCREAZĂ IN BAZIN” iar in cazurile in care vanele de pe conductele de admisie sunt acționate electric, sistemul de comanda va fi scos de sub tensiune si se vor aplica tablite avertizoare cu textul:„NU CUPLA - SE LUCREAZĂ IN BAZIN”, sau „SCOS DE SUB TENSIUNE”.

 • 4.6. îndepărtarea materialelor rezultate in urma curățirii bazinelor(namol, nisip, etc.) se va face cu galeti, ridicate cu dispozitive speciale.

 • 4.7. Periodic se va verifica stabilitatea scărilor fixate in pereții bazinului.

ART.20 - la punctul 4 - subpunctele 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.6 si 4.7 - se modifica prin înlocuirea cuvintelor : bazin ; bazinului ; bazinelor cu cuvintele : rezervor ; rezervorului; rezervoarelor, după caz.

 • 4.1. Este interzisa pătrunderea lucratorilor in cuva rezervorului pentru masurarea nivelului apei. Aceasta se va face numai cu ajutorul aparatelor de măsură din camera vanelor sau din afara rezervorului.

 • 4.2. Coborârea lucratorilor in cuva rezervorului pentru revizii si reparatii, se va face numai după golirea completa de apa a cuvei, de către echipe formate din minim doi lucratori, echipati cu cisme de cauciuc pana la sold, centuri de siguranța asigurate cu firinghii de siguranța, lanterne sau lămpi portative.

 • 4.3. Dezinfectia apei din rezervor cu clor, se va face după o aerisire de cel puțin 12 ore inainte de pătrunderea in cuva rezervorului a lucratorilor, pentru preîntâmpinarea intoxicației cu clor a acestora in timpul efectuării lucrărilor de revizii sau reparatii.

 • 4.4. La vanele de admisie a apei in cuva, după includerea completa a vanelor se vor pune tablite avertizoare cu textul:,,NU DESCHIDE - SE LUCREAZĂ IN REZERVOR” iar in cazurile in care vanele de pe conductele de admisie sunt acționate electric, sistemul de comanda va fi scos de sub tensiune si se vor aplica tablite avertizoare cu textul:„NU CUPLA - SE LUCREAZĂ IN REZERVOR”, sau „ SCOS DE SUB TENSIUNE”.

 • 4.6. îndepărtarea materialelor rezultate in urma curățirii rezervoarelor (nămol, nisip, etc.) se va face cu galeti, ridicate cu dispozitive speciale.

 • 4.7. Periodic se va verifica stabilitatea scărilor fixate in pereții rezervorului.

ART. 21 - text in vigoare :

Alte date, in afara celor înscrise in anexele 3-5 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor , vor fi aduse in completare , după caz ,dupa finalizarea si preluarea de către Operator a bunurilor rezultate din investitii.

ART. 21 - sc modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Alte date, in afara celor înscrise in anexele 3-5 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere a! parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor , vor fi aduse in completare , după caz , după finalizarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Braila in perioada 2014-2020 (POIM).

ART. 22 litera h) - text in vigoare :

h) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare aprobat in condițiile legii;

Litera h) a ART.22 se modifica si va avea următorul conținut:

h) respectarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare, aprobat in condițiile legii;

ART.23 - text in vigoare :

(1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea conținutului Caietului de Sarcini al Activității de Inmagazinare a Apei Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr. 9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1-5 parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila, împreuna cu specialiști ai Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA. si va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART.23 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini - Cadru al Activității de Inmagazinare a Apei Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 5 - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3), lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 5 - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegataruhii Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 24 - text in vigoare :

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 5 parte integranta din acesta, vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa in baza modificărilor Caietului de Sarcini -cadru aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 5 s-a intocmit in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul BRAILA si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ART. 24 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

(1) Prevederile prezentului Caiet ele Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 5 - parte integranta, vor fi modificate / completate , ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini -cadru pe activitatea de inmagazinare a apei potabile, aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 5 - parte integranta, s-a intocmit in 3 exemplare originale, din care : cate un exemplar pentru Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

DIRECTOR EXECUTIV

Jurist STANESCU DIDINA

președinte de ȘEDINȚĂ


Anexa nr.8 la Hotararea nr. |;\f dinzjch 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE INMAGAZINARE A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA - ACTUALIZAT -

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, nivelurile de calitate si condițiile tehnice, necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința, in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de inmagazinare a apei potabile, in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa, de către Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ART. 3

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de inmagazinare a apei potabile si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

ART. 4

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calitatii, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatii de inmagazinare a apei potabile, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de inmagazinare a apei potabile.

 • (3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de inmagazinare a apei potabile si care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apa in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se stocarea apei in 4 (patru) rezervoare cu capacitate cuprinsa intre 5000 mc - 20.000 mc, al căror amplasament si caracteristici tehnice sunt prezentate in Art. 13 de mai jos.

ART. 6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajati conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in prezentul Caiet de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si de calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - si precizati in Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare;

 • d) furnizarea autoritarilor administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa, in condițiile legii;

 • e) inmagazinarea apei potabile;

 • f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa in condiții de siguranța si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instrucțiunilor si procedurilor tehnice de exploatare;

 • g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila;

 • h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile inmagazinate, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

 • i) inmagazinarea apei potabile, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

 • j) întreținerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a sistemelor de alimentare cu apa;

 • k) contorizarea cantitatilor de apa captate, tratate, inmagazinate, transportate, distribuite si respectiv facturate;

 • 1) creșterea eficientei si a randamentului sistemului de alimentare cu apa in aceasta Arie Delegata, in scopul reducerii prețului de furnizare a apei potabile, prin eliminarea pierderilor din sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestuia;

 • m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul stațiilor de tratare si epurare;

 • n) respectarea angajamentelor luate de către Operator prin Contractele de Furnizare a Apei Potabile, incheiate cu Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata;

 • o) furnizarea serviciului de alimentare cu apa la toti utilizatorii din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul BRAILA ;

 • p) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti la rezervoarele de stocare a apei potabile din aceasta Arie Delegata;

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către persoane fizice sau juridice in legătură cu activitatea de inmagazinare a apei potabile si de rezolvare a acestora in termenele legale’,

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor de la Stațiile de inmagazinare-(pompare - repompare) a apei potabile din aceasta Arie Delegata;

 • t) tinerea unei evidente contabile distincte pentru activitatea de inmagazinare a apei potabile la Stațiile de inmagazinare- (pompare -repompare) a apei potabile din aceasta Arie Delegata;

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatii de inmagazinare a apei potabile la Stațiile de inmagazinare, conform Organigramei -Anexa si parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF);

 • v) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție;

 • w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de inmagazinare a apei potabile la Stațiile de inmagazinare din aceasta Arie Delegata.

ART. 9

Obligațiile si răspunderile personalului Operatorului de la Stafiile de inmagazinare din aceasta Arie Delegata, sunt cuprinse in Fisa Postului, întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului ( ROF ) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare -, Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora, in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - INMAGAZINARE

ART. 11

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 12

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de inmagazinare a apei potabile, in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 13

Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila sunt amplasate astfel:

 • 1. Rezervor de inmagazinare cu capacitatea V = 5000 mc - semiingropat, amplasat in incinta Uzinei de Apa Braila;

 • 2. Rezervor de inmagazinare cu capacitatea V = 20.000 mc - suprateran, din beton precomprimat, amplasat in Statia de inmagazinare - repompare Radu Negru;

 • 3. Doua rezervoare de inmagazinare cu capacitatea V = 20.000 mc -fiecare- supraterane, din beton precomprimat, amplasate in Statia de inmagazinare - repompare Apollo.

ART. 14

Planul de situație cu amplasarea rezervoarelor de inmagazinare, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor anexe, limitele terenului, natura juridica a acestuia, caile de comunicație, sursele de poluare din zona, sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 15

Bunurile aferente activitatii de inmagazinare a apei potabile sunt prezentate in Anexa nr. 2 care cuprinde datele din Tabelul nr. 5, anexa la Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de inmagazinare a apei potabile.

ART. 16

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar activitatii de inmagazinare a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, se vor avea in vedere datele înscrise in Anexele 3-5 astfel:

ART. 17

Descrierea rezervoarelor si starea fizica a acestora sunt prezentate in Anexa nr.3.

ART. 18

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa potabila inmagazinata in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila si caracteristicile acestora, sunt prezentate in Anexa nr. 4.

ART. 19

Schema stațiilor de inmagazinare a apei potabile, din Aria Delegata -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu poziționarea rezervoarelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare, este prezentata in Anexa nr. 5.

ART. 20

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3) din Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de inmagazinare a apei potabile :

 • 1. Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de inmagazinare a apei potabile sunt in principal următoarele:

  • 1.1. Construcțiile pentru inmagazinarea apei au, in principal, rolul de acumulare a apei pentru compensarea variațiilor orare de debit furnizat, rezerva pentru stingerea incendiilor si alimentarea rețelei in situația unor indisponibilități aparate la captare sau a conductei de aductiune.

  • 1.2. In unele cazuri, construcțiile pentru inmagazinarea apei pot indeplini si funcții de:

 • a) rupere a presiunii;

 • b) asigurarea unui timp suficient de contact intre reactivi si apa pentru realizarea unei dezinfectări in bune condiții;

 • c) inmagazinarea apei pentru spălatul filtrelor.

 • 1.3. In cazul in care apa este inmagazinata si stocata intr-o construcție care cuprinde mai mult de un singur compartiment si fiecare compartiment are intrare si ieșire proprie, iar compartimentele nu sunt conectate hidraulic intre ele, construcția constituie rezervor de inmagazinare separat, iar in cazul in care compartimentele sunt conectate hidraulic, construcția constituie rezervor de inmagazinare individual.

 • 1.4. In rezervorul de inmagazinare apa trebuie sa fie:

 • a) sanogena si curata;

 • b) lipsita de microorganisme, paraziti sau substanțe care, prin număr ori concentrație, pot constitui un pericol potențial pentru sanatatea umana;

 • c) sa indeplineasca cerințele minime de calitate prevăzute in legislația in vigoare.

Apa potabila este considerata sanogena si curata daca in proba prelevată la ieșirea din rezervorul de inmagazinare, valorile pentru parametrii : bacterii coliforme, E.coli si streptococi fecali, sunt cele prevăzute in legislația specifica si daca rezultatele determinărilor pentru bacteriile coliforme, arata absenta acestora in 95 % din probele prelevate, pe durata unui an calendaristic.

 • 1.5. Prelevarea si analizarea saptamanala a unei probe de apa potabila de la ieșirea din fiecare rezervor de inmagazinare in funcțiune, pentru a verifica conformarea cu valorile parametrilor: bacterii coliforme totale, E. coli, streptococi fecali, număr de colonii la 22 grade C si la 37 grade C, turbiditate si dezinfectantul rezidual.

 • 1.6. Asigurarea unui disponibil de apa potabila inmagazinata care sa acopere minimul necesar pentru o perioada de 12 ore de întrerupere a prelucrării si livrării in stafiile de tratare.

 • 1.7. Rezervoarele de inmagazinare a apei potabile, trebuie sa aiba posibilitatea de evacuare a apei de spalare si sa aiba un sistem de acces pentru recoltarea de probe de apa.

 • 1.8. Asigurarea obligatorie a spălării, curățării si dezinfectiei rezervoarelor de inmagazinare a apei potabile periodic, sau ori de cate ori este necesar, cu materiale si substanțe de curatare si dezinfectie avizate sanitar.

 • 1.9. Exploatarea si intretinerea rezervoarelor de inmagazinare a apei astfel incat sa nu permită contaminare din exterior.

 • 1.10. Materialele de construcție inclusiv vopselele si substanțele de impermeabilizare a rezervoarelor de inmagazinare a apei potabile, trebuie sa aiba aviz sanitar de folosire.

 • 2. Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii in activitatea de inmagazinare a apei potabile:

  • 2.1. Personalul de operare, conform Fisei postului, va urmări starea rezervoarelor de inmagazinare, izolația termica, aerisirea, caile de acces, pierderile de apa si va consemna in Registrul de parametri volumul apei din rezervor, temperatura apei si debitid vehiculat.

 • 3. Specificatii tehnice referitoare la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de inmagazinare a apei potabile:

  • 3.1. Operatorul va asigura protecția calitatii apei, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei in rezervoarele de inmagazinare, si o va certifica prin buletine de analiza a apei la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sanatate publica abilitate.

  • 3.2. Apele uzate rezultate de la spalarea rezervoarelor de stocare, evacuate in rețeaua publica de canalizare, vor respecta legislația in vigoare.

  • 3.3. Colectarea deșeurilor menajere in recipienti menajeri, care vor fi ridicati periodic de către o firma de salubritate.

  • 3.4. Colectarea selectiva a deșeurilor, tinerea evidentei cantitative a acestora conform legislației in vigoare si valorificarea lor prin agenti economici autorizați.

  • 3.5. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • a) prevenirea incendiilor, prin evidențierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

 • b) instruirea salariatilor, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.I. pe locul de munca; desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;

 • c) marcarea pericolului de incendiu, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

 • d) organizarea stingerii incendiilor.

 • 3.6. In caz de incendiu se va proceda la:

 • a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca prin mijloace specifice;

 • b) asigurarea si urmărirea realizării șalvarii rapide si in siguranța a personalului, conform concepției stabilite;

 • c) acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice P.S.I. din dotare;

 • d) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;

 • e) protecția personalului de intervenție impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice);

 • f) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora in vederea prevenirii si limitării pagubelor.

 • 4. Respectarea in principal a următoarelor norme de protecție a muncii:

  • 4.1. Este interzisa pătrunderea lucratorilor in cuva rezervorului pentru masurarea nivelului apei. Aceasta se va face numai cu ajutorul aparatelor de măsură din camera vanelor sau din afara rezervorului.

  • 4.2. Coborârea lucratorilor in cuva rezervorului pentru revizii si reparatii, se va face numai după golirea completa de apa a cuvei, de către echipe formate din minim doi lucratori, echipati cu cisme de cauciuc pana la sold, centuri de siguranța asigurate cu fringhii de siguranța, lanterne sau lămpi portative.

  • 4.3. Dezinfectia apei din rezervor cu clor, se va face după o aerisire de cel puțin 12 ore inainte de pătrunderea in cuva rezervorului a lucratorilor, pentru preîntâmpinarea intoxicației cu clor a acestora in timpul efectuării lucrărilor de revizii sau reparatii.

  • 4.4. La vanele de admisie a apei in cuva, după inchiderea completa a vanelor se vor pune tablite avertizoare cu textul:,,NU DESCHIDE - SE LUCREAZĂ IN REZERVOR” iar in cazurile in care vanele de pe conductele de admisie sunt acționate electric, sistemul de comanda va fi scos de sub tensiune si se vor aplica tablite avertizoare cu textul:„NU CUPLA - SE LUCREAZĂ IN REZERVOR”, sau „ SCOS DE SUB TENSIUNE”.

  • 4.5 Spalarea interioara a pereților se va face cu furtunuri racordate la gurile de apa din exterior, folosindu-se de maturi si perii cu coada lunga, astfel incat toata suprafața sa fie curatata fara a se folosi schele sau scări.

  • 4.6. îndepărtarea materialelor rezultate in urma curățirii rezervoarelor (nămol, nisip, etc.) se va face cu galeti, ridicate cu dispozitive speciale.

  • 4.7. Periodic se va verifica stabilitatea scărilor fixate in pereții rezervorului.

ART. 21

Alte date, in afara celor inscrise in anexele 3-5 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor, vor fi aduse in completare, după caz, după finalizarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020 (POIM).

ART. 22

Prestarea activitatii de inmagazinare a apei se va executa astfel incat sa se realizeze:

 • a) verificarea si supravegherea continua a funcționarii instalațiilor;

 • b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerințele utilizatorului;

 • c) controlul calitatii apei;

 • d) intretinerea instalațiilor;

 • e) întocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unei exploatări economice si in condiții de siguranța;

 • f) respectarea instrucțiunilor furnizorilor de echipamente;

 • g) respectarea instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne ale Operatorului;

 • h) respectarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare, aprobat in condițiile legii;

 • i) asigurarea rezervei intangibile pentru stins incendiile;

 • j) desfasurarea activităților pe baza principiilor de eficienta economica avand ca obiectiv reducerea costurilor;

 • k) menținerea capacitatilor de producție si exploatarea eficienta prin urmărirea sistematica a comportării echipamentelor si a construcțiilor, intretinerea acestora, planificarea reparațiilor capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor si reparațiilor curente;

 • 1) reabilitarea si retehnologizarea in vederea creșterii eficientei in exploatare, incadrarii in normele naționale privind emisiile poluante si a asigurării calitatii apei brute si potabile;

 • m) executarea numai in conformitate cu legislația privind achizițiile publice a lucrărilor de reparatii/revizii/extinderi/modificari la instalatii si echipamente;

 • n) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

o) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de inmagazinare a apei, inclusiv a personalului de specialitate autorizat.

ART.23

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea Caietului de Sarcini - Cadru al Activității de Inmagazinare a Apei Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 5 - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3), litb) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNAREA Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 5 - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 24

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 5 - parte integranta, vor fi modificate / completate, ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini - cadru pe activitatea de inmagazinare a apei potabile, aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 5 - parte integranta, s-a intocmit in 3 exemplare originale, din care : cate un exemplar pentru Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

DIRECTOR EXECUTIV

Jurist STANESCU DIDINA

ANEXA 1-ART. 14

Actualizata Trim.IV - 2019


PLAN DE SITUAȚIE cu amplasarea rezervoarelor de stocare a apei potabileANEXA2 - ART. 15

Conform Tabel nr. 5 - Caietul de Sarcini - Cadru Actualizata Trim. IV - 2019

Inmagazinarea apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila

Nr. crt

Tip rezervor (semiingropat/ suprateran)

Amplasament

Capacitate de inmagazinare

Grad de asigurare (ore)

Rezerva intangibila

Data ultimei reparatii capitale (RK)

Număr compartimente

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Rezervor semiingropat

Statia de inmagazinare pompare -repompare Braila

5000 mc

12

1250 mc

2015

2

2

Rezervor suprateran

Statia de inmagazinare pompare -repompare Radu Negru

20000 mc

12

5000 mc

2015

1

3

Rezervor suprateran

Statia de inmagazinare pompare -repompare Apollo

20000 mc

12

5000 mc

2015

1

20000 mc

12

5000 mc

2015

1

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Inmagazinare a apei potabile cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract -Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, întocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT, conform Procedurii de Inventariere .

Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA3-ART. 17

Actualizata Trim. IV- 2019

Descrierea rezervoarelor si starea fizica a acestora

Inmagazinarea apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila , se face prin 4 rezervoare , care au amplasamentul si caracteristicile de mai jos :

 • 1. Statia de inmagazinare pompare - repompare - din incinta Uzinei de apa Braila - un rezervor semiingropat, cu capacitate de 5.000 mc .

 • 2. Statia de inmagazinare - repompare Radu Negru - un rezervor de inmagazinare suprateran din beton precomprimat, pe fundație din piloni ingropati, cu o capacitate de 20.000 mc .

 • 3. Statia de inmagazinare - repompare Apollo - doua rezervoare de inmagazinare supraterane din beton precomprimat, pe fundație de balast, cu o capacitate de cate 20.000 mc fiecare.

Rezervoarele de 20.000 mc sunt prevăzute cu vana intrare rezervor, vana ieșire incendiu, vana ieșire spre Statia de pompare, vana golire si preaplin .

Rezervorul de 5.000 mc amplasat in incinta Uzinei de apa Braila cuprinde pe langa vanele de intrare, ieșire , golire si o electropompa care asigura amorsarea pompelor din Statia de pompare.

Rezervoarele au fost reabilitate prin Proiectul “ Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Județul Braila “ POS I MEDIU .

Nota:

Z Caietul de Sarcini al Activității de Inmagazinare a apei potabile cu Anexele parte integranta - constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI -Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

Z Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, intocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT, conform Procedurii de Inventariere .

Z Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA4-ART. 18

Actualizata Trim. IV - 2019

Lista aparatelor de măsură pentru determinarea cantitatii de apa potabila inmagazinata in Aria Delegata -UAT Municipiul Braila si caracteristicile acestora

Cantitatea de apa potabila inmagazinata in bazine in aceasta Arie Delegata ,este masurata cu debitmetre ultrasonice , ale căror caracteristici sunt descrise in tabelul de mai jos:

Nr.

Crt.

Amplasament

Tip

Caracteristici tehnice

1

Conducta de alimentare rezervor Radu Negru

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ±0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 1000 mm ;

2

Conducta de ieșire din rezervor Radu Negru spre Statia de pompare Apollo

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 600 mm ;

3

Conducta de ieșire din rezervor Radu Negru - rețea distribuție Oraș

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 1000 mm ;

4

Conducta de ieșire din rezervor Radu Negru - rețea distribuție Vărsătură

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 1000 mm ;

5

Conducta de alimentare rezervor din incinta Uzinei de Apa Braila

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea= 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 800 mm ;

6

Conducta de ieșire din rezervorul din incinta Uzinei de Apa Braila

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 600 mm ;

Nr.

Crt.

Amplasament

Tip

Caracteristici tehnice

7

Conducta de ieșire din rezervor din incinta Uzinei de Apa Braila

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 500 mm ;

8

Conducta de alimentare a rezervoarelor Apollo

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

Puterea = 12W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 800 mm ;

9

Conducta de ieșire din rezervoarele Apollo

Debitmetru Ultrasonic SONO 3000 SUPPLY

Tensiunea de lucru: 115 - 230 V CA;

Frecventa de lucru: 50 - 60 Hz;

P uterea= 12 W

Clasa de precizie: ± 0,5 %;

Temperatura de lucru: (-20° C) - -(55° C);

Diametru nominal = 1000 mm ;

Nota:

V Caietul de Sarcini al Activității de Inmagazinare a apei potabile cu Anexele parte integranta -constituie anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei c) din Articolul 71 - Documente Anexa la prezentul Contract - Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV - Dispoziții Finale din Dispoziții Generale ale acestui Contract.

V Aceasta Anexa se va actualiza anual prin Anexa 1 - la Procesul Verbal de Inventariere, intocmit de către Comisiile Operative de Inventariere ale Operatorului si Delegatarului - UAT , conform Procedurii de Inventariere.

V Procesul Verbal de Inventariere anuala a Bunurilor de Retur cu Anexele parte integranta , constituie Anexa la Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare , in conformitate cu prevederile literei m) ale Articolului 71 - sus menționat.

ANEXA5-ART. 19

Actualizata Trim. IV -2019

Schema stațiilor de inmagazinare a apei potabile, din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila cu poziționarea rezervoarelor si poziția armaturilor in schema normala de funcționare

Schema Stației de inmagazinare din incinta Uzinei de Apa Braila
r.’OlNUl ulnl îi OOCuHwnui


PROIECT CCI 200$ RO 161 PR 007-PVY

Roob.!Hir® captai* Chiacanl. atatie tratata Chiteam. atalil da pempare al da clătinare, reabilitare ai eatindetc rețele de apa al canalizate pe atrazi comun* .Aglomerarea Braila


AUTORITATEA CONTRACTANTA- COMPANIA DEUTlUTATl PUB-CE OUtIAREA BRA1I.A


Anexa nr.9 la Hotararea nr. /jA din^Ofr- 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

PROPUNERE DE MODIFICARE SI COMPLETARE A CAIETULUI DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE DISTRIBUȚIE A APEI BRUTE SI A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

EXPUNERE DE MOTIVE

Având in vedere:

 • - Procesele-Verbale de Inventariere a Bunurilor aferente sistemului public de alimentare cu apa din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila cu Anexele -parte integranta, întocmite de către Comisiile Operative de Inventariere ale Delegatarului UAT Municipiul Braila si Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, cu respectarea cerințelor Procedurii de Inventariere;

 • - Actul Adițional nr.12 din 28.02.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 -Modificat si Completat Iulie 2018 - avand ca obiect punerea la dispoziția Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA - de către Delegatarul UAT Municipiul Braila - a unor Bunuri de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa si Sistemului public de canalizare - care aparțin domeniului public al UAT Municipiul Braila - Șoseaua Rm. Sarat - aprobat prin Hotararea nr.670 din 28.02.2019 a Consiliului Local Municipal Braila;

 • - Hotararea nr.236 din 29.05.2019 privind înscrierea in Inventarul domeniului public al Municipiului Braila a Bunurilor de Retur aferente sistemului de alimentare cu apa din Aria Delegata a U.A.T. Municipiul Braila, executate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila”;

 • - Procesul - Verbal de Predare - Primire (Preluare) in gestiune directa, administrare si exploatare a Bunurilor de Retur, care constituie Sistemul public de alimentare cu apa - apartinand Delegatarului - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu, încheiat la data de 25.06.2019, înregistrat sub nr.19856 din 25.06.2019 la Delegatarul Predator si sub nr.20395 din 27.06.2019 la Operatorul Primitor cu Anexele - parte integranta;

 • - Actul Adițional nr.20 din 29.08.2019 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 -Modificat si Completat Iulie 2018 - Actualizat 2019 - avand ca obiect punerea la dispoziția Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, de către Delegatarul Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila a Bunurilor de Retur aferente Sistemului public de alimentare cu apa, de canalizare si epurare - realizate prin Proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in județul Braila” POS I Mediu - aprobat prin Hotararea nr.451 din 29.08.2019 a Consiliului Local Municipal Braila;

 • - Hotararea nr.18 din 31.01.2019 privind aprobarea Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa, a Listei de Investiții Prioritare pe sistemele de apa uzata in perioada de programare 2014-2020 - actualizate (ianuarie 2019), precum si a principalilor indicatori tehnico-economici -actualizati (ianuarie 2019), care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Județul Braila in perioada 2014-2020 - a Consiliului Local Municipal Braila, cu Anexele - parte integranta;

 • - modificarea Legii nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Legii nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

 • - modificarea Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - cu Anexele - parte integranta;

 • - modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009 - cu Anexele - parte integranta;

 • - intrarea in vigoare a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Titlul Caietului de Sarcini - text in vigoare :

CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE DISTRIBUȚIE A APEI BRUTE SI A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

Titlul Caietului de Sarcini se modifica si va avea următorul conținut:

CAIET DE SARCINI AL ACTIVITATII DE DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA - UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1 - text in vigoare :

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 1 - se modifica si va avea următorul conținut:

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de distribuție a apei potabile, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati, in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 2 - text in vigoare :

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație de referința in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala MUNICIPIUL BRAILA prin Asociația de Dezvoltare Interconiunitara DUNĂREA Braila către Operatorul SC Compania de Utilitari Publice DUNĂREA Braila SA ,in baza Contractului de Delegare a gestiunii Serviciilor nr.670 din 10.09.2009.

ART. 2 - se modifica si va avea următorul conținut:

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație de referința, in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de distribuție a apei potabile in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Interconiunitara Dunarea Braila - către Operatorul SC Compania de Utilitari Publice Dunarea Braila SA, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.

ART. 3 - text in vigoare :

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

ART. 3 - se modifica si va avea următorul conținut:

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de distribuție a apei potabile si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

ART. 4 - alin.(2) si alin.(3) - text in vigoare :

(2) Specificațiile tehnice se refera, de asemenea, la modul de executare a activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile.

(3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile care sunt in vigoare.

ART. 4 - alin.(2) si alin.(3) - se modifica si vor avea următorul conținut:

 • (2) Specificațiile tehnice se refera la modul de executare a activitatii de distribuție a apei potabile, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de distribuție a apei potabile, care sunt in vigoare.

ART. 5 - text in vigoare :

Serviciul public de alimentare cu apa se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se distribuția :

 • (1) apei potabile astfel'.

a)de la Statia de Tratare Chiscani: Q = 800 l/s, Q = 69.120 mc /zi, Q -25.228.800 mc/an si presiunea de serviciu minima 7 mCA ,

b)de la Statia de Inmagazinare si Pompare Braila: Q = 400 l/s, Q = 34.560 mc/zi, Q = 12.614.400 mc/an si presiunea de serviciu minima 7 mCA;

pentru toti utilizatorii din aria de prestare a activitatii.

 • ( 2 ) apei brute in regim de continuitate in Aria Delegata UAT Chiscani si in perioade de timp determinate la solicitarea UATMunicipiul Braila si a unor agenti economici.

ART. 5 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Serviciul public de alimentare cu apa potabila, se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se distribuția apei potabile astfel:

 • (1) De la Statia de Tratare Chiscani, avand caracteristicile : O = 800 l/s, O = 69.120 mc/zi, O = 25.228.800 tnc/an si presiunea de serviciu minima 7 mCA - la sau in -:

 • a) Statici de inmagazinare - repompare Radu Negru - rezervor de inmagazinare cu capacitatea V= 20.000 mc;

 • b) Gospodăria de Apa Brăilei - rezervor de inmagazinare cu capacitatea V = 5000 mc;

 • c) rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila.

 • (2) De la Statici de inmagazinare-repompare Radu Negru - la sau in -:

 • a) Statici de inmagazinare - repompare Apollo - doua rezervoare de inmagazinare cu capacitatea V= 20.000 mc fiecare;

 • b) rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila.

 • (3) De la Gospodăriei de Apa Braila - rezervor de inmagazinare cu capacitatea V- 5000 mc in rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila;

 • (4) De la Stafia de inmagazinare - repompare Apollo in rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila.

ART. 6 nu se modifica.

ART. 7 - text in vigoare :

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in caietul de sarcini sunt cele din Regulamentul serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 7 - se modifica si va avea următorul conținut:

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini, sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 8 - litera c) - text in vigoare :

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura: c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 si precizati in Regulamentul Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

Litera c) a AR 1.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut: c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare si precizati in Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare;

ART. 8 - litera d) - text in vigoare :

d)comunicarea către autoritarilor administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate si accesul la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa, in condițiile legii;

Litera d) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut: d) comunicarea de către Operator in termen legal a informațiilor solicitate de către autoritatile administrației publice locale si respectiv de către A.N.R.S.C., precum si asigurarea accesului la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa in aceasta Arie Delegata, in condițiile legii;

ART. 8 - litera h) - text in vigoare :

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

Litera h) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile, distribuita prin sistemele de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

ART. 8 - litera i) - text in vigoare :

i) captarea, tratarea, transportul si distribuția apei brute si potabile, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

Litera i) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

i) captarea, transportul, tratarea, inmagazinarea si distribuția apei potabile, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

ART. 8 - litera 1) - text in vigoare :

1) creșterea eficientei si a randamentului sistemelor in scopul reducerii preturilor, prin eliminarea pierderilor in sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

Litera 1) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

1) creșterea eficientei si a randamentului sistemului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata, in scopul reducerii prețului apei potabile distribuite Utilizatorilor, prin eliminarea pierderilor din sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

ART. 8 - litera m) - text in vigoare :

m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale, si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul stațiilor de tratare si epurare;

Litera m) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita in aceasta Arie Delegata prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul Statici de Tratare Chiscani si al Statici de Epurare Braila;

ART. 8 - litera n) - text in vigoare :

n) respectarea angajamentelor luate prin contractele de furnizarea serviciului de alimentare cu apa;

Litera n) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

n) respectarea angajamentelor luate de către Operator prin Contractele de Furnizare a Apei Potabile incheiate cu Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata;

ART. 8 - litera o) - text in vigoare :

o) furnizarea serviciului de alimentare cu apa la toti utilizatorii din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul BRAILA;

Litera o) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

o) furnizarea de către Operator a apei potabile, Utilizatorilor din aceasta Arie Delegata, care se afla sub incidența Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, in condițiile reglementate prin acest Contract;

ART. 8 - litera q) - text in vigoare :

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti;

Litera q) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti pe rețelele de distribuție a apei potabile;

ART. 8 - litera r) - text in vigoare :

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor si de rezolvare a acestora in termenele legale-,

Litera r) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către Utilizatori - persoane fizice sau juridice - in legătură cu activitatea de distribuție a apei potabile si de rezolvare a acestora in termenele legale',

ART. 8 - litera s) - text in vigoare :

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

Litera s) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor, care deservesc sistemul de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata;

ART. 8 - litera t) - text in vigoare :

 • t) tinerea unei evidente distincte pentru fiecare activitate, avand contabilitate separata pentru serviciul de alimentare cu apa pe fiecare localitate de operare in parte;

Litera t) a ART.8 se modifica si va avea următorul conținut:

 • t) tinerea unei evidente contabile distincte pentru activitatea de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata;

ART. 8 - litera u) - text in vigoare :

 • u) personalul necesar pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii;

Litera u) a AR1.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

u) personalul necesar, conform Organigramei - Anexa si parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF), pentru prestarea activitatii de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata;

ART. 8 - litera w) - text in vigoare :

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii.

Litera vv) a ART.8 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata.

ART. 9 - text in vigoare :

Obligațiile si răspunderile personalului de operare al Operatorului sunt cuprinse in Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului întocmit pe baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 9 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Obligațiile si răspunderile personalului Operatorului cu sarcini de serviciu pe activitatea de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata, sunt cuprinse in Fisa Postului, întocmită cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10 - text in vigoare :

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Autoritatea Delegatar a - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul BRAILA , precum si de către Operatorul -SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA sunt cele reglementate in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si serviciilor publice de canalizare nr. 670 din 10.09.2009 contract in care se specifica si modul de aprobare si decontare a acestora in cadrul relațiilor contractuale dinte parti.

ART. 10 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, pe activitatea de distribuție a apei potabile, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - , Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora, in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - DISTRIBUȚIE

ART. 11 - text in vigoare :

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice care deservesc sistemul public de alimentare cu apa sunt prezentate indexa nr. 1.

ART. 11 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Caracteristicile principale ale stafiilor electrice care deservesc sistemul de alimentare cu apa potabila in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, sunt prezentate in/f/zextt nr. 1.

ART. 12 - text in vigoare :

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 12 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat care deservesc sistemul de alimentare cu apa potabila in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 13 - text in vigoare :

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa este prezentat in Mașter Plan care cuprinde Indicatorii tehnico-economici ai investitilor , Listele de Investiții aferente aprobate si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, aprobata anual de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila -Anexa nr. 3.

ART. 13 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 14 - text in vigoare :

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuire a apei brute si a apei potabile, in Aria Delegata a Unitatii Administrativ Teritoriale MUNICIPIUL BRAILA.

ART. 14 - se modifica si va avea următorul conținut:

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuție a apei potabile, in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 15 - text in vigoare :

 • (1) Principalele date aferente utilizatorilor sistemului public de alimentare cu apa sunt cele din Anexa nr. 4 care cuprinde datele din Tabelul nr. 6, anexa la Caietul de sarcini-cadru. Aceasta anexa se regăsește in același formular cu Anexele nr. 5 si nr. 9 la acest Caiet de Sarcini.

 • (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza carora se face facturarea cantitatii de apa distribuite utilizatorilor, sunt cele din Anexa nr. 5. care cuprinde datele din Tabelul nr. 7, anexa la Caietul de Sarcini-cadru. Aceasta anexa se regăsește in același formular cu Anexele nr. 4 si nr. 9 la acest Caiet de Sarcini.

 • (3) Datele aferente utilizatorilor necontorizati (pausal) sunt cele din Anexa nr. 6, care cuprinde datele din Tabelul nr. 8, anexa la Caietul de Sarcini-Cadru.

ART. 15 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • (1) Principalele date aferente Utilizatorilor contorizati ai sistemului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata, sunt cele inscrise in Anexa nr.4, care cuprinde datele din Tabelul nr.6 - Anexa la Caietul de sarcini-cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza carora, se face facturarea cantitatii de apa potabila distribuita Utilizatorilor din aceasta Arie Delegata, sunt cele inscrise in Anexa nr.5, care cuprinde datele din Tabelul nr.7 - Anexa la Caietul de Sarcini-cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (3) Branșamentele si elementele componente ale acestora, sunt prezentate in Anexa nr.9, care cuprinde datele din Tabelul nr.ll - Anexa la Caietul de Sarcini-cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (4) Anexele nr.4, 5 si 9 prevăzute la alineatele de mai sus, sunt inscrise pe un formular comun.

 • (5) Datele aferente Utilizatorilor necontorizati (pansai) din aceasta Arie Delegata, sunt cele inscrise in Anexa nr.6, care cuprinde, datele din Tabelul nr.8 -Anexa la Caietul de Sarcini-Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 16 - text in vigoare :

Inventarul stafiilor de pompare, repompare si a stațiilor de pompare cu hidrofor amplasate in rețeaua de distribuție a apei potabile este prezentat in Anexa nr. 7, care cuprinde datele din Tabelul nr. 9, anexa la Caietul de Sarcini -Cadru.

ART. 16 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Caracteristicile Stafiilor de Pompare - Repompare cu turatie variabila, din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 7, care cuprinde datele din Tabelul nr.9 - Anexa la Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 17 - text in vigoare :

Inventarul conductelor componente ale rețelei de distribuție a apei potabile si al hidrantilor este prezentat in Anexele nr. 8-A si 8-B care cuprinde datele din Tabelul nr. 10, anexa la Caietul de Sarcini-Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 17 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • (1) Caracteristicile rețelei de distribuție a apei potabile din Aria Delegata -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, conform încadrării pe tronsoane, sunt prezentate in Anexa nr. 8A.

 • (2) Coordonatele si caracteristicile hidrantilor amplasati pe rețelele de distribuție a apei potabile din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 8B.

 • (3) Datele inscrise in Anexele nr.8A si nr.8B de mai sus, corespund datelor din Tabelul nr. 10 - Anexa la Caietul de Sarcini-Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 18 - text in vigoare :

Branșamentele si elementele componente ale acestora sunt prezentate in Anexa nr. 9 care cuprinde datele din Tabelul nr. 11, anexa la Caietul de Sarcini-cadru. Aceasta anexa se regăsește in același formular cu Anexele nr. 4 si nr. 5 la acest Caiet de Sarcini.

ART. 18 - se modifica si va avea următorul conținut:

Branșamentele si elementele componente ale acestora sunt reglementate de Art.15 alin.(3) de mai sus.

ART. 19 - text in vigoare :

Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei cu poziționarea obiectivelor care-i aparțin este prezentat in Anexa nr. 10.

ART. 19 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei potabile din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila cu poziționarea obiectivelor care-i aparțin, este prezentat in Anexa nr. 10.

ART. 20 - text in vigoare :

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar se vor avea in vedere datele înscrise in anexele 11-16 astfel:

ART. 20 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar, pentru activitatea de distribuție a apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, se vor avea in vedere datele înscrise in Anexele nr.ll - 16 de mai jos astfel:

ART. 21 nu se modifica.

ART. 22 - text in vigoare :

Graficul privind numărul de utilizatori branșați in ultimii 4 ani este prezentat in Anexa nr. 12.

ART. 22 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Graficul privind evoluția numărului de Utilizatori - branșați - in ultimii 4 ani la sistemul public de alimentare cu apa in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, este prezentat pe categorii de Utilizatori in Anexele :

 • (1) Anexa 12A- Utilizatori - Casnici (casa-curte)

 • (2) Anexa 12B - Utilizatori - Asociatii de Proprietari /Locatari/Chiriasi -

 • (3) Anexa 12C -Utilizatori - Individuali din Condoniinii - ( blocuri)

 • (4) Anexa 12D - Utilizatori - Agenti Economici -

 • (5) Anexa 12E - Utilizatori - Instituții Publice -

ART. 23 - text in vigoare :

Graficele de variație a consumului de apa minim, mediu si maxim, aferent utilizatorilor care au montate repartitoare de costuri in ultimii 6 ani, sunt prezentate in in Anexa nr. 13.

ART. 23 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Graficele de variație a consumului de apa potabila (minim, mediu si maxim), aferent Utilizatorilor din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila in ultimii 4 ani, sunt prezentate in Anexa nr. 13.

ART. 24 - text in vigoare :

Variația prețului de vanzare a apei in ultimii 5 ani este prezentata in Anexa nr. 14.

ART. 24 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Variația prețului de vanzare a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, conform Strategiei de stabilire, ajustare si modificare a preturilor, cu completările si modificările ulterioare, aprobata de Adunarea Generala a Asociației, este prezentata in/l/î^xr/ nr. 14.

ART. 25 - text in vigoare :

Variația gradului de încasare in ultimii 4 ani este prezentata in^wexa nr. 15.

ART. 25 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Variația gradului de încasare a prețului apei potabile facturate in ultimii 4 ani - Utilizatorilor din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, este prezentata pe categorii de Utilizatori in Anexele :

 • (1) Anexa 15A- Utilizatori - Casnici (casa-curte) -

 • (2) Anexa 15B - Utilizatori - Asociatii de Proprietari /Locatari/Chiriasi -

 • (3) Anexa 15C -Utilizatori - Individuali din Condoniinii - ( blocuri)

 • (4) Anexa 15D - Utilizatori - Agenti Economici -

 • (5) Anexa 15E - Utilizatori - Instituții Publice -

ART. 26 - text in vigoare :

Graficul de variație a ratei de suportabilitate in ultimii 5 ani este prezenta in Anexa nr. 16.

ART. 26 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Graficul de variație a ratei de suportabilitate a prețului apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, este prezentat in Anexa nr. 16.

ART. 27 - punctul 1 - text in vigoare :

Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile sunt in principal armatoarele:

ART. 27 - punctul 1 - partea introductiva - se modifica si va avea următorul conținut:

Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de distribuție a apei potabile sunt in principal armatoarele:

ART. 27 - subpunctul 1.2 - text in vigoare :

 • 1.2. Branșamentul pana la contor, inclusiv căminul de branșament si contorul, aparține rețelei publice de distribuție a apei, indiferent de modul de finanțare a realizării acestuia.

ART. 27 - subpunctul 1.2 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.2. Branșamentul pana la contor, inclusiv căminul de branșament si contorul, aparțin rețelei publice de distribuție a apei potabile, indiferent de modul de finanțare a acestora.

ART. 27 - subpunctul 1.3 - text in vigoare :

 • 1.3. Căminul de branșament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate, la 1-2 m in interiorul sau exteriorul acesteia.

ART. 27 - subpunctul 1.3 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.3. Căminul de branșament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate la 1-2 m pe domeniul public, cu excepția cazurilor in care, tehnic acest lucru nu este posibil.

ART. 27 - subpunctul 1.4 - text in vigoare :

 • 1.4. Toți utilizatorii care dețin instalatii de utilizare a apei realizate in condiții de legalitate vor avea acces de bransare la rețelele sistemului de alimentare cu apa in condițiile legii si ale Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

ART. 27 - subpunctul 1.4 se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.4. Toate persoanele fizice si juridice din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, au acces, sa se branșeze la sistemul public de alimentare cu apa in condițiile legii si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 27 - subpunctul 1.9 - partea introductiva - text in vigoare :

 • 1.9. Lucrările de întreținere la rețeaua de distribuție se fac de către personalul cu atribuții de serviciu in acest domeniu de activitate conform Fisei postului si constau in:

ART. 27 - subpunctul 1.9 - partea introductiva - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.9. Lucrările de întreținere la rețeaua de distribuție a apei potabile, se executa de către personal calificat, cu atribuții de serviciu in acest domeniu de activitate, conform Fisei postului si constau in:

Celelalte prevederi ale subpunctului 1.9 prevăzute la literele a) - k) nu se modifica.

ART. 27 - subpunctul 1.11 - text in vigoare :

 • 1.11. Executarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare, când pierderea generala de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20 % conform prevederilor art.116 alin. ( 2 ) din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare aprobat prin Hotararea nr 9 din 14.07.2009 a Adunării Generale a Asociației in condițiile reglementate prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.670 din 10.09.2009 , ținând cont si de prevederile art. 118 din Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare.

ART. 27 - subpunctul 1.11 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.11. Executarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare a rețelelor de distribuție a apei potabile in Aria Delegata — UAT Municipiul Braila, care va include in mod obligatoriu, după caz si înlocuirea tuburilor de azbociment, se va face atunci când, pierderea generala de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20 %, conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

ART. 27 - subpunctul 1.12 - text in vigoare :

 • 1.12. Executarea lucrărilor de reparații se va face in concordanta cu instrucțiunile si procedurile tehnice interne de lucru.

ART. 27 - subpunctul 1.12 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

 • 1.12. Executarea lucrărilor de reparatii la conductele de ditributie a apei potabile, se va face in conformitate cu Instrucțiunile si Procedurile Tehnice Interne de lucru ale Operatorului.

ART. 27 - subpunctul 1.15 - text in vigoare :

 • 1.15. Verificarea in termen legal a recipientul de hidrofor.

ART. 27 - subpunctul 1.15 - se modifica si va avea următorul conținut:

 • 1.15. Verificarea in termen legal a recipientului de hidrofor.

ART. 27 - subpunctul 1.16 - text in vigoare :

 • 1.16. Exploatarea rețelei de distribuție a apei trebuie sa se faca in condiții de eficienta in baza informațiilor din sistem sub controlul Dispeceratului central.

ART. 27 - subpunctul 1.16 - se modifica si va avea următorul conținut:

 • 1.16. Exploatarea rețelei de distribuție a apei potabile, trebuie sa se faca in condiții de eficienta, ținând cont si de informațiile puse la dispoziție, de către Dispeceratul central.

ART. 27 - punctul 3 - partea introductiva - text in vigoare :

 • 3. Specificatii tehnice referitoare la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile:

ART. 27 - punctul 3 - partea introductiva - se modifica si va avea următorul conținut:

3. Specificații tehnice referitoare la alte condiții care deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de distribuție a apei potabile:

ART. 27 - subpunctul 3.1 - text in vigoare :

3.1. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara pentru fiecare distribuție de apa bruta si potabila in conformitate cu prevederile H.G. 930 /2005 privind instituirea zonelor de protecție sanitara la surse, construcții si instalatii de alimentare cu apa, in scoptd prevenirii pericolului distrugerii si degradării lor si menținerii calitatii apei transportate.

ART. 27 - subpunctul 3.1 - se modifica si va avea următorul conținut:

3.I. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara, pentru rețelele de distribuție a apei potabile, in conformitate cu prevederile H.G. 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, in scopul prevenirii pericolului distrugerii si degradării lor si al menținerii calitatii apei potabile transportate pe aceste rețele.

ART. 27 - subpunctul 3.5 - text in vigoare :

3.5. Instalațiile tehnologice si construcțiile se echipează cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice.

ART. 27 - subpunctul 3.5 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

3.5. Echiparea instalațiilor tehnologice si a construcțiilor, cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice si legale in vigoare.

ART. 27 - subpunctul 3.6 - text in vigoare :

3.6. Instalațiile tehnologice se pun in funcțiune si se exploatează cu respectarea stricta a instrucțiunilor si regulilor de utilizare precum si a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de proiectantii si de producătorii respectivi.

ART. 27 - subpunctul 3.6 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

3.6. Punerea in funcțiune si exploatarea instalațiilor tehnologice, cu respectarea stricta a Instrucțiunilor si a Regulilor de utilizare, precum si a Masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de către proiectantii si producătorii respectivi.

ART. 28 - text in vigoare :

Alte date in afara celor înscrise in anexele 1-16 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor si cantitatilor, inclusiv elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare vor fi aduse in completare după caz, după finalizarea si preluarea de către Operator a bunurilor rezultate din investitii.

ART. 28 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

Alte date, in afara celor înscrise in anexele 1-16 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului de distribuție a apei potabile, din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor, vor fi aduse in completare, după caz, după finalizarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020 (POIM),

ART. 29 - literele c) si d) - text in vigoare :

Prestarea activitatii de distribuție a apei potabile, se va efectua astfel incat, sa se realizeze:

c)respectarea contractelor de furnizare a apei brute si a apei potabile

întocmite conform prevederilor legale;

d)respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare a serviciului aprobat in condițiile legii;

ART. 29 - literele c) si d) se modifica, se completează si vor avea următorul conținut:

Prestarea activitatii de distribuție a apei potabile, se va efectua astfel incat, sa se realizeze:

c)respectarea Contractelor de furnizare a apei potabile întocmite conform prevederilor legale;

d) respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF), elaborat in baza Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - in vigoare;

ART. 30 - text in vigoare :

In activitatea sa Operatorul va asigura:

 • a) urmărirea si înregistrarea indicatorilor de performanta pentru serviciul de distribuție a apei brute si a apei potabile aprobati. Urmărirea si înregistrarea indicatorilor de performanta se vor face pe baza unei proceduri specifice, prin compartimente specializate;

 • b) instituirea unui sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si informatii privind orice problema sau incident care afecteaza sau poate afecta siguranța, funcționalitatea si realizarea indicatorilor de performanta ai serviciului;

 • c) ca factura emisa utilizatorului, in vederea incasarii contravalorii cantitatii de apa furnizate, sa conțină suficiente date pentru identificarea locului de consum si pentru justificarea valorii totale, respectând toate reglementările legale in materie.

 • d) aplicarea unui sistem de comunicare cu utilizatorii cu privire la reglementările noi ce privesc furnizarea apei si modificările survenite la actele normative din domeniu;

 • e) informarea utilizatorilor cu privire la:

 • - planificarea anuala a lucrărilor de reparatii capitale si modernizări ce se vor efectua la instalațiile de distribuție a apei potabile, care pot avea ca efect diminuarea cantitativa sau calitativa a distribuției apei potabile;

 • - data si ora întreruperii furnizării apei;

 • - data si ora reluării furnizării apei;

 • f) verificarea si certificarea de către utilizatori a furnizării apei la parametrii calitativi si cantitativi stabiliti in contract, după:

 • - reparatii planificate;

 • - reparatii accidentale;

 • g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamatiile făcute de utilizatori in legătură cu calitatea serviciilor, calcularea si facturarea consumului;

 • h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a utilizatorilor afectati de incidentele care au produs intreruperea alimentarii cu apa. In acest scop Operatorul asigura existenta unor centre de preluare a reclamatiilor telefonice;

 • i) bilanțul de apa la intrarea si la ieșirea din sistemul de distribuție a apei potabile.

ART. 30 - se modifica, se completează si vor avea următorul conținut:

In activitatea sa Operatorul va asigura:

 • a) îndeplinirea Indicatorilor de calitate si statistici ai Serviciului de alimentare cu apa - Anexa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare si a Indicatorilor de Performanta Financiari si Manageriali - Anexa 3 la Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv a celor referitori la activitatea de distribuție a apei potabile;

 • b) instituirea unui sistem, prin care sa poata primi informatii, sau sa ofere consultanta si informatii, privind orice problema sau incident, care afecteaza, sau poate afecta siguranța, funcționalitatea si realizarea Indicatorilor de calitate si de performanta ai Serviciului prevazuti la litera a) de mai sus;

 • c) ca facturile emise Utilizatorilor, in vederea incasarii contravalorii cantitatilor de apa furnizate, sa conțină datele prevăzute in Contractul de Furnizare a apei potabile, aplicabil;

 • d) comunicarea către Utilizatorii sistemului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata a informațiilor, care privesc reglementările legale referitoare la acest Serviciu;

 • e) informarea Utilizatorilor cu privire la:

 • - planificarea anuala a lucrărilor de reparatii capitale si modernizări, care se vor efectua la instalațiile de distribuție a apei potabile si care pot avea ca efect, diminuarea cantitativa sau calitativa a apei potabile distribuite in aceasta Arie Delegata;

 • - data si ora întreruperii furnizării apei potabile;

 • - data si ora reluării furnizării apei potabile;

 • f) verificarea si certificarea de către Utilizatori a furnizării apei potabile la parametrii cantitativi si calitativi stabiliti in Contractul de furnizare a apei potabile după:

 • - reparatii planificate;

 • - reparatii accidentale;

 • g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamatiile făcute de Utilizatori, in legătură cu calitatea serviciilor, calcularea si facturarea consumului de apa potabila;

 • h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a Utilizatorilor afectati de incidente, care au condus la întreruperea alimentarii cu apa potabila;

 • i) bilanțul de apa la intrarea si la ieșirea din sistemul de distribuție a apei potabile din aceasta Arie Delegata.

ART. 31 - text in vigoare :

(1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea conținutului Caietului de Sarcini al Activității de Distribuție a Apei Potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr. 9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1-16 parte integranta a fost elaborat cu respectarea prevederilor art. 23 alin.3, lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara DUNĂRE A Braila, împreuna cu specialiști ai Operatorului SC Compania de Utilitati Publice DUNAREA Braila SA. si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare a Adunării Generale a Asociației.

ART. 31 - se modifica, se completează si vor avea următorul conținut:

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea cerințelor referitoare la distribuția apei potabile din Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 16 - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(3), lit.b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 16 - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegataruhii Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 32 - text in vigoare :

(l)Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1-16 parte integranta din acesta, vor fi actualizate ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa in baza modificărilor Caietului de Sarcini - cadru aprobat prin Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2)Prezentul Caiet de Sarcini, cu anexele nr. 1 - 16 s-a intocmit in 3 exemplare originale, cate un exemplar pentru Delegatarii - Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul BRAILA si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

ART. 32 - se modifica, se completează si va avea următorul conținut:

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 16 - parte integranta, vor fi modificate / completate , ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini - Cadru pe activitatea de distribuție a apei brute si potabile, aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 - 16 - parte integranta, s-a întocmit in 3 exemplare originale, din care : cate un exemplar pentru Delegatarii -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

Anexa nr.10 la Hotararea nr. bf dinJ j d-j 2020 a Consiliului Local Municipal Braila

CAIET DE SARCINI

AL ACTIVITATII DE DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE IN ARIA DELEGATA UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL BRAILA - ACTUALIZAT -

CAP. I

Obiectul Caietului de Sarcini

ART. 1

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activitatii de distribuție a apei potabile, nivelurile de calitate si condițiile tehnice necesare funcționarii acestei activitati, in condiții de eficienta si siguranța.

ART. 2

Prezentul Caiet de Sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație de referința, in vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a activitatii de distribuție a apei potabile in condițiile delegării directe a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare de către Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila - către Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in baza Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009.

ART. 3

Caietul de Sarcini face parte integranta din documentația necesara desfășurării activitatii de distribuție a apei potabile si constituie ansamblul cerințelor tehnice de baza.

ART. 4

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranța in exploatare, precum si sistemele de asigurare a calitatii, terminologie, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se refera la modul de executare a activitatii de distribuție a apei potabile, la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor, precum si la alte condiții ce deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (3) Caietul de Sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul activitatii de distribuție a apei potabile, care sunt in vigoare.

ART. 5

Serviciul public de alimentare cu apa potabila, se va realiza in regim de continuitate, asigurandu-se distribuția apei potabile astfel:

 • (1) De la Statia de Tratare Chiscani, avand caracteristicile : Q = 800 l/s, Q = 69.120 mc /zi, Q - 25.228.800 mc/an si presiunea de serviciu minima 7 mCA - la sau in -:

 • a) Statia de inmagazinare - repompare Radu Negru - rezervor de inmagazinare cu capacitatea V= 20.000 mc;

 • b) Gospodăria de Apa Braila - rezervor de inmagazinare cu capacitatea V - 5000 mc;

 • c) rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila.

 • (2) De la Statia de inmagazinare-repompare Radu Negru - la sau in - :

 • a) Statia de inmagazinare - repompare Apollo - doua rezervoare de inmagazinare cu capacitatea V= 20.000 mc fiecare;

 • b) rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila.

 • (3) De la Gospodăria de Apa Braila - rezervor de inmagazinare cu capacitatea V - 5000 mc in rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila;

 • (4) De la Statia de inmagazinare - repompare Apollo in rețeaua de distribuție a apei potabile a Municipiului Braila.

ART. 6

Operatorul se angajeaza sa contracteze si sa mențină asigurări pentru acoperirea obligațiilor către angajati conform prevederilor legale.

ART. 7

Termenii, expresiile si abrevierile utilizate in Caietul de Sarcini, sunt cele din Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 8

Operatorul serviciului de alimentare cu apa va asigura:

a)respectarea legislației, normelor, prescripțiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării in timp a construcțiilor, prevenirea si combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea si reparația instalațiilor si utilajelor cu personal autorizat, in funcție de complexitatea instalației si de specificul locului de munca;

 • c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare si precizati in Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare;

 • d) comunicarea de către Operator in termen legal a informațiilor solicitate de către autoritatile administrației publice locale si respectiv de către A.N.R.S.C., precum si asigurarea accesului la documentațiile pe baza carora prestează serviciul de alimentare cu apa in aceasta Arie Delegata, in condițiile legii;

 • e) producerea, transportul, inmagazinarea si distribuția apei potabile;

 • f) exploatarea sistemelor de alimentare cu apa in condiții de siguranța si eficienta tehnico-economica, cu respectarea tehnologiilor si a instrucțiunilor si procedurilor tehnice de exploatare;

 • g) instituirea, supravegherea si întreținerea, corespunzător dispozițiilor legale, a zonelor de protecție sanitara, a construcțiilor si instalațiilor specifice sistemelor de alimentare cu apa potabila;

 • h) monitorizarea stricta a calitatii apei potabile, distribuita prin sistemele de alimentare cu apa, in concordanta cu normele igienico-sanitare in vigoare;

 • i) captarea, transportul, tratarea, inmagazinarea si distribuția apei potabile, numai cu respectarea condițiilor impuse prin acordurile, avizele si autorizațiile de mediu si de gospodărire a apelor;

 • j) întreținerea si menținerea in stare permanenta de funcționare a sistemelor de alimentare cu apa;

 • k) contorizarea cantitatilor de apa captate, transportate, tratate, Înmagazinate, distribuite si respectiv facturate;

 • 1) creșterea eficientei si a randamentului sistemului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata, in scopul reducerii prețului apei potabile distribuite Utilizatorilor^ prin eliminarea pierderilor din sistem, reducerea costurilor de producție, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili si energie electrica si prin reechiparea, reutilarea si retehnologizarea acestora;

 • m) limitarea cantitatilor de apa potabila distribuita in aceasta Arie Delegata prin rețelele publice, utilizata in procesele industriale si diminuarea consumurilor specifice prin recircularea, refolosirea si reutilizarea acesteia in cadrul Statiei de Tratare Chiscani si al Statiei de Epurare Braila;

 • n) respectarea angajamentelor luate de către Operator prin Contractele de Furnizare a Apei Potabile incheiate cu Utilizatorii serviciului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata;

 • o) furnizarea de către Operator a apei potabile, Utilizatorilor din aceasta Arie Delegata, care se afla sub incidența Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare, in condițiile reglementate prin acest Contract;

 • p) aplicarea de metode performante de management, care sa conducă la reducerea costurilor de operare;

 • q) elaborarea planurilor anuale de intretinere, revizii, reparatii capitale si modernizări, executate cu forte proprii si cu terti pe rețelele de distribuție a apei potabile;

 • r) realizarea unui sistem de evidenta a sesizărilor si reclamatiilor făcute de către Utilizatori - persoane fizice sau juridice - in legătură cu

activitatea de distribuție a apei potabile si de rezolvare a acestora in termenele legale^

 • s) evidenta orelor de funcționare a utilajelor, care deservesc sistemul de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata;

 • t) tinerea unei evidente contabile distincte pentru activitatea de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata;

 • u) personalul necesar, conform Organigramei - Anexa si parte integranta din Regulamentul de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF), pentru prestarea activitatii de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata;

 • v) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de intervenție;

 • w) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea activitatii de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata.

ART. 9

Obligațiile si răspunderile personalului Operatorului cu sarcini de serviciu pe activitatea de distribuție a apei potabile in aceasta Arie Delegata, sunt cuprinse in Fisa Postului, intocmita cu respectarea prevederilor Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF) si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

ART. 10

Condițiile de realizare a investițiilor si a altor cheltuieli de către Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, precum si de către Operatorul - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, pe activitatea de distribuție a apei potabile, sunt cele reglementate in Contractul de Delegare a Gestiunii nr. 670 din 10.09.2009 - cu modificările si completările ulterioare - Contract in care sunt specificate si modul de aprobare si decontare a acestora, in cadrul relațiilor contractuale dintre Delegatari si Operator.

CAP. III

Serviciul de alimentare cu apa - DISTRIBUȚIE

ART. 11

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice care deservesc sistemul de alimentare cu apa potabila in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 1.

ART. 12

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat care deservesc sistemul de alimentare cu apa potabila in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 2.

ART. 13

Programul de reabilitare si extindere a sistemului de alimentare cu apa in Aria Delegata Operatorului - SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA este prevăzut in Mașter Plan-ul Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si in Strategia de Dezvoltare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, aprobate de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitarea Dunarea Braila.

ART. 14

Operatorul are permisiunea de a desfasura activitatea de distribuție a apei potabile, in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila.

ART. 15

 • (1) Principalele date aferente Utilizatorilor contorizati ai sistemului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata, sunt cele inscrise in Anexa nr.4, care cuprinde datele din Tabelul nr.6 - Anexa la Caietul de sarcini-cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (2) Datele aferente contoarelor de apa pe baza carora, se face facturarea cantitatii de apa potabila distribuita Utilizatorilor din aceasta Arie Delegata, sunt cele inscrise in Anexa nr.5, care cuprinde datele din Tabelul nr.7 - Anexa la Caietul de Sarcini-cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (3) Branșamentele si elementele componente ale acestora, sunt prezentate in Anexa nr.9, care cuprinde datele din Tabelul nr.ll - Anexa la Caietul de Sarcini-cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

 • (4) Anexele nr.4, 5 si 9prevăzute la alineatele de mai sus, sunt inscrise pe un formular comun.

 • (5) Datele aferente Utilizatorilor necontorizati (pansai) din aceasta Arie Delegata, sunt cele inscrise in Anexa nr.6, care cuprinde datele din Tabelul nr.8 -Anexa la Caietul de Sarcini-Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 16

Caracteristicile Stațiilor de Pompare - Repompare cu turatie variabila, din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 7, care cuprinde datele din Tabelul nr.9 - Anexa la Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 17

 • (1) Caracteristicile rețelei de distribuție a apei potabile din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, conform incadrarii pe tronsoane, sunt prezentate in Anexa nr. 8A.

 • (2) Coordonatele si caracteristicile hidrantilor amplasati pe rețelele de distribuție a apei potabile din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, sunt prezentate in Anexa nr. 8B.

 • (3) Datele inscrise in Anexele nr.8A si nr.8B de mai sus, corespund datelor din Tabelul nr. 10 - Anexa la Caietul de Sarcini-Cadru al activitatii de distribuție a apei potabile.

ART. 18

Branșamentele si elementele componente ale acestora sunt reglementate de Art.15 alin.(3) de mai sus.

ART. 19

Planul reprezentând rețeaua de distribuție a apei potabile din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila cu poziționarea obiectivelor care-i aparțin, este prezentat in Anexa nr. 10.

ART. 20

Pentru determinarea costurilor de exploatare si a personalului necesar, pentru activitatea de distribuție a apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, se vor avea in vedere datele inscrise in Anexele nr.ll - 16 de mai jos astfel:

ART. 21

Descrierea instalațiilor, starea fizica si gradul de automatizare ale acestora sunt prezentate in Anexa nr. 11.

ART. 22

Graficul privind evoluția numărului de Utilizatori - branșați - in ultimii 4 ani la sistemul public de alimentare cu apa in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, este prezentat pe categorii de Utilizatori in Anexele :

 • (1) Anexa 12A - Utilizatori - Casnici (casa-curte) -

 • (2) Anexa 12B - Utilizatori - Asociatii de Proprietari /Locatari/Chiriasi -

 • (3) Anexa 12C -Utilizatori - Individuali din Condominii - (blocuri)

 • (4) Anexa 12D - Utilizatori - Agenti Economici -

 • (5) Anexa 12E - Utilizatori - Instituții Publice -

ART. 23

Graficele de variație a consumului de apa potabila (minim, mediu si maxim), aferent Utilizatorilor din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila in ultimii 4 ani, sunt prezentate in Anexa nr. 13.

ART. 24

Variația prețului de vanzare a apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, conform Strategiei de stabilire, ajustare si modificare a preturilor, cu completările si modificările ulterioare, aprobata de Adunarea Generala a Asociației, este prezentata in^nava nr. 14.

ART. 25

Variația gradului de incasare a prețului apei potabile facturate in ultimii 4 ani - Utilizatorilor din Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, este prezentata pe categorii de Utilizatori in Anexele :

 • (1) Anexa 15A - Utilizatori - Casnici (casa-curte) -

 • (2) Anexa 15B - Utilizatori - Asociatii de Proprietari /Locatari/Chiriasi -

 • (3) Anexa 15C -Utilizatori - Individuali din Condominii - (blocuri)

 • (4) Anexa 15D - Utilizatori - Agenti Economici -

 • (5) Anexa 15E - Utilizatori - Instituții Publice -

ART. 26

Graficul de variație a ratei de suportabilitate a prețului apei potabile in Aria Delegata - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, este prezentat in Anexa nr. 16.

ART. 27

Detalierea prevederilor art. 4 alin. (2) si (3);

 • 1. Specificațiile tehnice referitoare la modul de executare a activitatii de distribuție a apei potabile sunt in principal următoarele:

  • 1.1. Delimitarea dintre rețeaua publica de alimentare cu apa si rețeaua interioara de distribuție apartinand utilizatorului este căminul de branșament.

  • 1.2. Branșamentul pana la contor, inclusiv căminul de branșament si contorul, aparțin rețelei publice de distribuție a apei potabile, indiferent de modul de finanțare a acestora.

  • 1.3. Căminul de branșament se amplaseaza cat mai aproape de limita de proprietate la 1-2 m pe domeniul public, cu excepția cazurilor in care, tehnic acest lucru nu este posibil.

  • 1.4. Toate persoanele fizice si juridice din Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, au acces, sa se branșeze la sistemul public de alimentare cu apa in condițiile legii si ale Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, in vigoare.

  • 1.5. Un Utilizator trebuie sa alba, de regula, un singur branșament de apa,

mai multe branșamente admitandu-se in cazuri speciale.

 • 1.6. Bransarea tuturor utilizatorilor de apa, persoane fizice sau juridice, la rețelele de alimentare cu apa se poate face doar in baza avizului definitiv eliberat de Operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuție.

 • 1.7. Darea in funcțiune a branșamentului de apa se va face după recepția acestuia.

 • 1.8. Recepția si preluarea branșamentului ca mijloc fix se realizează conform legislației in vigoare.

 • 1.9. Lucrările de intretinere la rețeaua de distribuție a apei potabile, se executa de către personal calificat, cu atribuții de serviciu in acest domeniu de activitate, conform Fisei postului si constau in:

 • a) verificarea stării si integrității hidrantilor;

 • b) verificarea stării căminelor de vane;

 • c) verificarea căminelor de branșament;

 • d) montarea indicatoarelor rutiere si a celor luminoase de avertizare a pericolelor in zona in care capacele ce se găsesc pe calea rutiera sunt lipsa/defecte;

 • e) curatarea căminelor, evacuarea apei, repararea căminului, vopsirea pârtilor metalice: conform Planului de intretinere a rețelelor de distribuție;

 • f) verificarea funcționarii vanelor, vanelor de reglare a presiunii si ventilelor de aerisire: conform Planului de intretinere a rețelelor de distribuție;

 • g) controlul pierderilor de apa: integral, la cel puțin 2 ani pentru rețelele de distribuție;

 • h) inlocuirea contoarelor de apa defecte, care funcționează in afara clasei de precizie sau pentru verificarea metrologica periodica - ori de cate ori este cazul;

 • i) asigurarea stării normale de funcționare a nodurilor in care se prelevează probe pentru urmărirea calitatii apei, de către personalul propriu sau de către organele sanitare: lunar;

 • j) spalarea tronsoanelor unde viteza de curgere a apei potabile este mica, ca urmare a reducerii consumului: lunar sau la intervale ce se decid in funcție de indicațiile organelor de inspecție ale Operatorului sau ale organelor sanitare de inspecție acolo unde se semnalează probe bacteriologice proaste (lipsa clorului, prezenta bacteriilor, existenta unei turbiditati mari);

 • k) verificarea debitului si presiunii la branșamentul utilizatorului, in secțiuni caracteristice: ori de cate ori este nevoie;

 • l) aerisirea tronsoanelor cu defecțiuni de funcționare cunoscute: saptamanal.

 • 1.10. Spalarea, spalarea si dezinfectarea sau numai dezinfectarea unor tronsoane din rețea sau a intregii rețele conform programelor Operatorului, deciziilor organelor sanitare, sau după un accident care a avut implicatii asupra calitatii apei.

 • 1.11. Executarea lucrărilor de reabilitare sau modernizare a rețelelor de distribuție a apei potabile in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila, care va include in mod obligatoriu, după caz si inlocuirea tuburilor de azbociment, se va face atunci când, pierderea generala de apa (de la captare la utilizator) este mai mare de 20 %, conform prevederilor Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare.

 • 1.12. Executarea lucrărilor de reparatii la conductele de ditributie a apei potabile, se va face in conformitate cu Instrucțiunile si Procedurile Tehnice Interne de lucru ale Operatorului.

 • 1.13. înlocuirea obligatorie cu ocazia oricărei reparatii a tuburilor de azbociment, fiind interzisa repararea acestora sau menținerea lor in circuit.

 • 1.14. înlocuirea hidrantilor avariati se va face numai cu hidranti încercați pe bancul de proba.

 • 1.15. Verificarea in termen legal a recipientului de hidrofor.

 • 1.16. Exploatarea rețelei de distribuție a apei potabile, trebuie sa se faca in condiții de eficienta, ținând cont si de informațiile puse la dispoziție, de către Dispeceratul central.

 • 1.17. Masurarea debitelor la intrarea in rețeaua de distribuție se face cu debitmetru sau contor de apa.

 • 1.18. Proba de presiune se va face după o metodologie similara cu cea utilizata la aductiuni.

 • 1.19. In cazul rețelelor alimentate prin pompare, reducerea presiunii in rețea se poate face: prin modificarea debitului in cazid pompelor cu turatie variabila, prin scoaterea din funcțiune a pompelor cu turatie constanta, prin alegerea unor diametre coresponzatoare ale conductelor si prin refacerea rețelei.

 • 2. Specificatii tehnice referitoare la verificarea, inspecția si condițiile de recepție a lucrărilor de intervenții si reparatii in activitatea de distribuție a apei brute si a apei potabile:

  • 2.1. Controlul pierderilor de apa se structurează in următoarele etape:

 • a) realizarea unui audit pentru stabilirea nivelului pierderilor;

 • b) organizarea controlului si analiza sistematica a pierderilor;

 • c) dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor;

 • d) organizarea sistemului de remediere a defecțiunilor constatate;

 • e) evaluarea continua si controlarea efortului pentru estimarea pierderilor;

 • f) stabilirea limitei din punct de vedere tehnic si economic pana la care remedierea defecțiunilor trebuie făcută.

 • 2.2. Prelucrarea sistematica a valorilor obținute din controlul pierderii de apa se va materializa in Proceduri tehnice interne legate de:

 • a) comportarea in timp a diferitelor tipuri de materiale;

 • b) durata reala de viata a unor materiale si a tipurilor de imbinari;

 • c) mai buna estimare a costurilor de exploatare a rețelelor;

 • d) stabilirea unor valori raționale asupra eficientei rețelei;

 • e) valori de comparat cu realizări din alte localitati/tari;

fi stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apa.

 • 3. Specificatii tehnice referitoare la alte condiții care deriva din actele normative si reglementările in vigoare, in legătură cu desfasurarea activitatii de distribuție a apei potabile:

  • 3.1. Stabilirea perimetrelor de protecție sanitara, pentru rețelele de distribuție a apei potabile, in conformitate cu prevederile H.G 930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică, in scopul prevenirii pericolului distrugerii si degradării lor si al menținerii calitatii apei potabile transportate pe aceste rețele.

  • 3.2. întreținerea distribuției si a construcțiilor hidrotehnice aflate pe acestea in condiții tehnice corespunzătoare in scopul minimizării pierderilor de apa.

  • 3.3. Eliberarea terenurilor de materialele rezultate in urma execuției lucrărilor de reparatii la rețelele de distribuție a apei.

  • 3.4. Colectarea selectiva a materialelor ramase in urma lucrărilor de reparatii la rețelele de distribuție a apei si utilizarea lor in consecința.

  • 3.5. Echiparea instalațiilor tehnologice si a construcțiilor, cu sisteme, instalatii, dispozitive, aparate si alte mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementarilor tehnice si legale in vigoare.

  • 3.6. Punerea in funcțiune si exploatarea instalațiilor tehnologice, cu respectarea stricta a Instrucțiunilor si a Regulilor de utilizare, precum si a Masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite de către proiectantii si producătorii respectivi.

  • 3.7. Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca consta in:

 • a) prevenirea incendiilor, prin evidențierea materialelor si dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si a masurilor generale si specifice de prevenire a incendiilor;

 • b) instruirea salariatilor, prin elaborarea documentelor specifice instructajului P.S.L. pe locul de munca; desfasurarea propriu-zisa a instructajului si asigurarea certificării efectuării acestuia, precum si afișarea schemelor de intervenție sau a instrucțiunilor de aparare impotriva incendiilor;

 • c) marcarea pericolului de incendiu, prin montarea de indicatoare de securitate si de orientare sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare;

 • d) organizarea stingerii incendiilor.

 • 3.8. In caz de incendiu se va proceda la:

 • a) alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice;

 • b) asigurarea si urmărirea realizării șalvarii rapide si in siguranța a personalului, conform concepției stabilite;

 • c) acționarea asupra focarului cu mijloacele tehnice P.S.L din dotare;

 • d) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu si protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate in timpul intervenției;

 • e) protecția personalului de intervenție impotriva efectelor negative ale incendiului (temperatura, fum, gaze toxice,).

 • f) verificarea amanuntita a locurilor in care se poate propaga incendiul si unde pot aparea focare, actionandu-se pentru stingerea acestora in vederea prevenirii si limitării pagubelor.

 • 4. Respectarea in principal a următoarelor norme de protecție a muncii:

  • 4.1. In toate spatiile care,prin destinația lor, prezintă un grad ridicat de umiditate (cămine de vane, galeria conductelor) se vor folosi lămpi cu tensiuni nepericuloase.

  • 4.2. Operațiunile de incarcare, descărcare,transport, manipulare si depozitare a materialelor folosite la lucrări vor fi executate numai de lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea unui conducător al formației de lucru care veghează si indruma la respectarea instrucțiunilor specifice acestor operatii.

  • 4.3. lăsările si prăbușirile de pavaj care se constata ca s-au produs in lungul traseului conductelor de distribuție vor fi semnalizate, atat ziua cit si noaptea, pana la adoptarea masurilor de remediere a avariilor sau de readucere a pavajului la nivelul inițial.

  • 4,4. Ridicarea capacelor de la căminele de vane se va face numai cu târnăcopul sau cârlige speciale.

  • 4.5. Săpăturile necesare pentru remedierea avariilor vor fi astfel executate si asigurate incit sa fie prevenita prăbușirea pereților.

  • 4.6. La adâncimi de tranșee mai mari de 1,0 - l,5m, in funcție de natura terenului, se va face sprijinirea pereților.

  • 4.7. La coborirea sau urcarea din sânt nu este permisa utilizarea spraiturilor, ci numai a scărilor.

  • 4.8. Traversarea șanțurilor se face numai pe podețe prevăzute cu balustrade.

  • 4.9. Apa din tranșee provenita din ploi infiltratii sau de la avarii va fi evacuata înaintea inceperii lucrului.

ART. 28

Alte date, in afara celor înscrise in anexele 1-16 din prezentul Caiet de Sarcini, necesare definirii serviciului de distribuție a apei potabile, din punctul de vedere al parametrilor instalațiilor, precum si elementele de dezvoltare din Strategia de Dezvoltare a Serviciilor, vor fi aduse in completare, după caz, după finalizarea investițiilor din Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata din Județul Braila in perioada 2014 - 2020 (POIM).

ART. 29

Prestarea activitatii de distribuție a apei potabile, se va efectua astfel incat, sa se realizeze:

a)intocmirea sau reactualizarea, după caz, a documentației tehnice necesare realizării unui serviciu de calitate;

b)respectarea instrucțiunilor si procedurilor tehnice interne si actualizarea documentației;

c)respectarea Contractelor de furnizare a apei potabile întocmite conform prevederilor legale;

d)respectarea Regulamentului de Organizare si Funcționare al Operatorului (ROF), elaborat in baza Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - in vigoare;

 • e) urmărirea permanenta a parametrilor de furnizare a apei potabile;

 • f) îndeplinirea indicatorilor de calitate specificati in normativele in vigoare;

 • g) masurarea cantitatii de apa intrata si livrata in aria de deservire, precum si exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea contoarelor de apa in conformitate cu cerințele normelor si reglementarilor metrologice in vigoare;

 • h) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in număr suficient pentru îndeplinirea activitatilor, inclusiv a personalului de specialitate autorizat metrologic;

 • i) furnizarea continua a apei către următoarele instituții publice:

 • - spitale;

 • - policlinici;

 • - cămine de batrani;

 • - leagane de copii;

 • - grădinițe;

 • - crese;

 • - cămine pentru persoane cu handicap;

 • - centre de resocializare a minorilor;

 • - scoli.

ART. 30

In activitatea sa Operatorul va asigura:

 • a) îndeplinirea Indicatorilor de calitate si statistici ai Serviciului de alimentare cu apa - Anexa la Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare in vigoare si a Indicatorilor de Performanta Financiari si Manageriali - Anexa 3 la Dispoziții Speciale - Partea Comuna a Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv a celor referitori la activitatea de distribuție a apei potabile;

 • b) instituirea unui sistem, prin care sa poata primi informatii, sau sa ofere consultanta si informatii, privind orice problema sau incident, care afecteaza, sau poate afecta siguranța, funcționalitatea si realizarea Indicatorilor de calitate si de performanta ai Serviciului prevazuti la litera a) de mai sus;

 • c) ca facturile emise Utilizatorilor, in vederea încasării contravalorii cantitatilor de apa furnizate, sa conțină datele prevăzute in Contractul de Furnizare a apei potabile, aplicabil;

 • d) comunicarea către Utilizatorii sistemului public de alimentare cu apa din aceasta Arie Delegata a informațiilor, care privesc reglementările legale referitoare la acest Serviciu;

 • e) informarea Utilizatorilor cu privire la:

 • - planificarea anuala a lucrărilor de reparatii capitale si modernizări, care se vor efectua la instalațiile de distribuție a apei potabile si care pot avea ca efect, diminuarea cantitativa sau calitativa a apei potabile distribuite in aceasta Arie Delegata;

 • - data si ora întreruperii furnizării apei potabile;

 • - data si ora reluării furnizării apei potabile;

 • f) verificarea si certificarea de către Utilizatori a furnizării apei potabile la parametrii cantitativi si calitativi stabiliti in Contractul de furnizare a apei potabile după:

 • - reparatii planificate;

 • - reparatii accidentale;

 • g) un sistem de înregistrare, investigare, soluționare si raportare privind reclamatiile făcute de Utilizatori, in legătură cu calitatea serviciilor, calcularea si facturarea consumului de apa potabila;

 • h) realimentarea in cel mai scurt timp posibil a Utilizatorilor afectati de incidente, care au condus la întreruperea alimentarii cu apa potabila;

 • i) bilanțul de apa la intrarea si la ieșirea din sistemul de distribuție a apei potabile din aceasta Arie Delegata.

ART.31

 • (1) Prezentul Caiet de Sarcini s-a întocmit cu respectarea cerințelor referitoare la distribuția apei potabile din Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de distribuție a apei brute si a apei potabile - Anexa si parte integranta din Hotararea nr.9 din 14.07.2009 privind : aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele nr. 1-4 parte integranta din acesta si a Caietelor de Sarcini ale Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu Anexele parte integranta din acestea, a Adunării Generale a Asociației.

 • (2) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 - 16 - parte integranta, a fost elaborat de către Consiliul Director al Asociației prin Aparatul tehnic, cu respectarea prevederilor art.23 alin. (3), litb) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, cu consultarea specialiștilor Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

 • (3) Prezentul Caiet de Sarcini cu Anexele 1 -16 - parte integranta, va fi supus avizării Consiliului Local al Delegatarului Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila, aprobării Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si va intra in vigoare pe data Hotărârii de aprobare.

ART. 32

(1) Prevederile prezentului Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1 -16 - parte integranta, vor fi modificate / completate, ori de cate ori este necesar, in funcție de modificările de natura tehnica, tehnologica si legislativa, sau in baza modificării Caietului de Sarcini - Cadru pe activitatea de distribuție a apei brute si potabile, aprobat prin Ordinul nr.89 din 20 martie 2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala.

(2) Prezentul Caiet de Sarcini, cu Anexele nr. 1-16- parte integranta, s-a intocmit in 3 exemplare originale, din care : cate un exemplar pentru Delegatarii - Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila si Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila si un exemplar pentru Operatorul SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA.

DIRECTOR EXECUTIV

ANEXA 1 - ART. 11

Actualizata Trim. IV - 2019

Caracteristicile principale ale stațiilor electrice

care deservesc sistemul de alimentare cu apa potabila in Aria Delegata - UAT Municipiul Braila

Nr. crt

Amplasamentul statiei electrice

Adresa statiei

Tensiu nea la intrarea in statie

KV

Tensiunea la ieșirea din statie KV

Tipul transformatoarelor

Puterea fiecărui transformator

Tip întrerupător/ Putere de rupere întrerupător

Automatizare si protecție

Anul punerii in funcțiune

Ultima reparație capitala

Ultima verificare profilactica

Utilajele alimentate din statie

Sursa de rezerva

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Statia de pompe Apollo

Sos.

Baldovinesti nr. 3

6

6

TTU 400

400 KVA

10-10/630

1>/U<lrsd>

1987

2014

2008

Ppa2xl60 Ppa2x315 Tr400KVA

PT6/0,4KV BCM

2.

PT20/04 KV Rezervor Braila Sud

Cal.

Calarasilor 363

20

0,4

TTU 1600

2x1600 KVA

IUP 20/2000

I>Protectie gaze

1995

-

2008

Ppal60

Ppa250

PT20/0,4 KV Dacia Service

3.

PT20/04 KV Rezervor Braila Sud

Cal.

Calarasilor 363

20

0,4

TTU 1000

3x1000 KVA

IUP 10/1500

I>Protectie gaze

1995

-

2008

Ppal60

Ppa250

PT CTE

4.

Statia 6 KV tratare apa Chiscani

Sos. Viziru Km. 10

6

0,4

TTU 1000

2x1000 KVA

IO - 10/630

I>/U<Irsd>

1987

-

2008

4x110 2x200 3x75

Priza de apa Chiscani

SCHEMA ELECTRICA

de alimentare a locului de consum

STATIA 110/6R V BRAILA SUD


RA APTERCOL - UZINA DE APAPT 6/0.4kV UZINA DE APA                      PT CTE PT IDD--------- Instalațiile aparțin furnizorului

--------- Instalațiile apa^n consumatorului

NOTA: Se vor atașa anexei schemele monofilara si de măsură a stafiilor electrice (de enumerat in titlu si de întocmit schemele)

ANEXA 2 - ART. 12

Actualizata Trim. IV - 2019

Datele privind rețelele electrice de forța si de iluminat

Nr. crt.

Amplasament obiective

Nr.

Celule

Tip conductoare

Tip circuit

Puterea deservita de fiecare circuit

Secțiunea

Lungimea

Instalațiile de legare la pamant

Nr.

Contactoare

Nr. întrerupătoare

Nr. puncte de iluminat

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Uzina de apa Chiscani

12

Al

3P+N

50 Hz

4x110 KW

2x200 KW

3x75 KW

90 mmp

80 m

Priza de pamant de protecție

12

3

28

2.

Gospodăria de apa Braila

5

Cu

3P+N

50 Hz

4x160 KW

1x110 KW 1x60 KW

85 mmp

45 m

Priza de pamant de protecție

18

2

24

3.

Rezervor inmagazinare 20000 mc - Radu Negru

7

Al

3P+N

50 Hz

1x160 KW

1x250 KW

240 mmp

100 m

Priza de pamant de protecție

12

5

16

-

SCHEMA ELECTRICA de alimentare a locului de consum RA APTERCOL - UZINA DE APA--------- Instalațiile aparțin furnizorului

---------- Instalațiile apa^.;n consumatorului

NOTA: Se vor descrie toate rețelele de forța si de iluminat, inclusiv cele de joasa tensiune, aferente sistemului de alimentare cu apa: amplasarea fiecărui obiectiv, schemele monofilare defalcate pe obiective, tipul conductoarelor, secțiunea, lungimea, tipul circuitului, instalațiile de legare la pamant, numărul contactoarelor, Întrerupătoarelor, celulelor, punctelor de iluminat, puterea deservita de fiecare circuit.

Se va atașa schema monofilara a rețelei electrice a fiecărui obiectiv.

ANEXA 3- ART. 13

Actualizata Trim.IV 2019

Programul de reabilitare si extindere

a sistemului de alimentare cu apa potabila din Aria Delegata -Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

I. Investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile si cofinantate prin contribuții de la bugetul Delegatarului - UAT Municipiul Braila si al Operatorului SC Compania de Utilități Publice Dunarea Braila SA, in cuantumul legal stabilit.

Prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din Județul Braila in perioada 2014-2020, se vor realiza in aceasta Arie Delegata următoarele investitii, înscrise in Lista de Investiții Prioritare pe sistemele de alimentare cu apa - actualizata (ianuarie 2019), aprobata de către Consiliul Municipal Braila, prin Hotararea nr.18 din 31.01.2019 :

 • 1. Sistem Zonal de Alimentare cu Apa Braila - Nord

  • 1.1 Conducta de aductiune :

Reabilitare conducta de aductiune - UAT Braila (STAP Chiscani - GA Braila - GA Radu Negru) in lungime de 19.747 m - in valoare de 8.029.745,68 euro.

Aductiune apa bruta priza Chiscani - STAP Chiscani in lungime de 2.800 m - in valoare de 1.691.720,30 euro.

 • 1.2 Statii de pompare:

Statie de pompare STAP Chiscani (alimentare aductiune STAP Chiscani - STAP Gropeni) - 1 bucata in valoare de 38.440,00 euro.

Statie de pompare apa uzata convențional curata STAP Chiscani - 1 bucata in valoare de 199.028,69 euro.

 • 1.3 Rezervoare:

Reabilitare rezervor GA Radu Negru V=20000 mc (partea de construcții si inst.hidraulice) - 1 bucata in valoare de 376.491,79 euro.

 • 1.4 Gospodarii de apa / Statie tratare apa bruta Chiscani (GA/STAP) - instalatii electrice, SCADA, sistem efracție si TVC, drumuri, împrejmuiri, iluminat exterior, grupuri electogene, rețele subterane in incinta, instalatii hidromecanice:

STAP Chiscani reabilitare - 1 bucata in valoare de 3.086.308,00 euro.

GA Radu Negru reabilitare/extindere - 1 bucata in valoare de 94.458,55 euro.

GA Braila reabilitare - 1 bucata in valoare de 423.332,55 euro.

 • 1.5 Rețele de distribuție:

Extindere rețea distribuție, inclusiv branșamente in Municipiul Braila NORD in lungime de 1.431 m si in valoare de 184.203,12 euro.

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in Municipiul Braila NORD in lungime de 6.648 m si in valoare de 2.256.468,94 euro.

Reabilitare rețea distribuție, inclusiv branșamente in Municipiul Braila SUD in lungime de 11.815 m si in valoare de 4.767.377,84 euro.

Prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa uzata din Județul Braila in perioada 2014-2020, in Aria Delegata UAT Municipiul Braila pe sistemul public de alimentare cu apa, se vor realiza investitii in valoare totala de 21.145.575,46 euro, finanțate din fonduri europene nerambursabile si cofinantate prin contribuții de la bugetul Delegatarului -UAT Municipiul Braila si al Operatorului SC Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, in cuantumul legal stabilit.

 • II. Aceasta Anexa se completează cu - Investițiile aferente activității de distribuție a apei potabile, finanțate de către Operator si Delegatarul - UAT Municipiul Braila prin Programul de Investiții si Dotări - Periodic - elaborat de către Operator si după caz, aprobat/modificat/completat/actualizat prin Hotarare, de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, cu respectarea prevederilor:

 • - Articolului 20 - Obligatii Generale privind Lucrările si ale Articolului 21 - Obligatii Financiare privind Lucrările de inlocuire din Secțiunea 2 - Obligațiile Operatorului -Capitolul III - Părțile Contractante - Titlul I - Dispoziții Generale privind Delegarea, coroborate cu prevederile literei 1) a Articolului 71 - Documente anexa la prezentul Contract -Capitolul VI - Lista Anexelor - Titlul IV din Dispoziții Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Articolului 7 - Lucrări de inlocuire si ale Articolului 8 - Lucrări de extindere, consolidare, reabilitare si modernizare din Capitolul I - Natura lucrărilor - Titlul II - Sistemr de lucrări din Dispoziții Speciale - Partea Comuna ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

 • - Articolului 9 - Principii Generale si ale Articolului 10 - Lucrările de extindere sau consolidare/reabilitare finanțate de către Operator din Capitolul II - Finanțarea lucrarilor/investitiilor - Titlul II - Sistemul de lucrări din Dispoziții Speciale - Partea Comuna ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 cu modificările si completările ulterioare;

Investițiile prevăzute la punctele I si II de mai sus, sunt cuprinse in Strategia de Dezvoltare a Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare, aprobata de către Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila.

Caiet de sarcini - ACTIVITA TEA DE DISTRIBUȚIE A APEI POTABILE - UATMUNICIPIUL BRAILA

Principalele date ale Utilizatorilor, Branșamentelor si Contorilor de pe Sistemul public de alimentare cu apa potabila din Aria Delegata- Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila

Datele Înscrise in aceasta Anexa răspund cerințelor Art. 15 alin.(l), 15 alin.(2) si Art. 18 din Caietul de Sarcini - Cadru al activitatii de distribuție apa potabila

ANEXA 4-ART. 15 alin.(l)                                    ANEXA 5 -ART. 15 alin.(2)                         ANEXA 9-ART. 18

Conform Tabel nr. 6 - Caietul de Sarcini - Cadru                       Conform Tabel nr. 7 - Caietul de Sarcini - Cadru Conform Tabel nr. 11 - Caietul de Sarcini - Cadru

Actualizata Trim IV- 2019

NR.

CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Material Conducta

Dimensiuni cămin L/l/h

Diametru Contor (mm)

Scrie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

TEODORESCU ELVIRICA

1 DECEMBRIE 1918

1

INT

6

20

PB

1/1/1.6

20

33682

C

2012

2

UNTEA VALENTIN

1 DECEMBRIE 1918

6

INT

12

20

PE

1/1/1.5

20

60400

C

2012

3

NICHIFOROV NADIA

1 DECEMBRIE 1918

7

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

5956

c

2017

4

DRAGULIN ST. IONICA

1 DECEMBRIE 1918

15

INT

6

20

PEX

0.5/1.3

20

33527

c

2017

5

STRAUA VIOREL

1 DECEMBRIE 1918

18

EXT

12

20

PE

0.5/1.3

20

5080404

c

2017

6

VAS1LE ROM1CA

1 DECEMBRIE 1918

21

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

33345

c

2017

7

GIORS CAS1AN

1 DECEMBRIE 1918

21

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA559519

c

7/9/2018

8

CIRNECI ROMEO

1 DECEMBRIE 1918

21

INT

6

20

PE

1/1/12

20

33533

c

2012

9

STAN IONEL

1 DECEMBRIE 1918

24

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

53190819

c

2017

10

MIHALACHE VICTOR

1 DECEMBRIE 1918

34

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

17BA496514

c

2017

11

TOPEA SOARE SI NELA

1 DECEMBRIE 1918

42

INT

12

20

PB

1/1/1.6

20

80413

c

2012

12

ROMAN DANIELA GABRIELA

1 DECEMBRIE 1918

52

INT

12

20

PE

0.5/1.3

15

10724228

c

2017

13

JURUB1TA GHE FLORIN

1 DECEMBRIE 1918

101

INT

6

20

PEX

1/1/1.6

20

33491

c

2012

14

JURUBITA FLORIN

1 DECEMBRIE 1918

101

INT

6

20

PEX

1/1/1.6

20

33683

c

2012

15

TROFIN GHEORGHE

1 DECEMBRIE 1918

109

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

15604904

c

2017

16

PANESCU TRANDAFIR

1 DECEMBRIE 1918

134

EXT

12

20

PE

1/1/1

20

13634182

c

2012

17

POPA NICOLAE LAURENTIU

1 DECEMBRIE 1918

136

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

33544

c

2017

18

GUTU RADEL

1 DECEMBRIE 1918

138

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA559225

c

7/24/2018

19

BUDUR TUDOREL

1 DECEMBRIE 1918

142

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

13168331

c

2017

20

LEU ANA MARIA

1 DECEMBRIE 1918

146

INT

12

20

PE

1/1/1.6

20

73443

c

2017

21

GROSU DORIAN

1 DECEMBRIE 1918

146

INT

12

20

PE

1/1/1.6

20

12369653

c

2017

22

TACEA RODICA DOINA

13 SEPTEMBRIE

2

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

55553

c

2012

23

DOBRE CONSTANTIN

13 SEPTEMBRIE

4

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

69592

c

2012

24

MIRAI ELENA

13 SEPTEMBRIE

6

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

12402393

c

2012

25

ALECU STAN

13 SEPTEMBRIE

8

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

38952

c

2012

26

DAUCEANUIONEL

24 IANUARIE 1859

2

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA681191

c

6/24/2019

27

CIULEA CONSTANTIN

24 IANUARIE 1859

3

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

9979399

c

2012

NR.

CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Material Conducta

Dimensiuni cămin

L/l/h

Diametru Contor (mm)

Serie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

28

PIRVU FELICIA

24 IANUARIE 1859

3

1NT

12

20

PE

1.2/1.2/1.2

20

11384036

C

2012

29

CROITORII FLORIN-ADRIAN

24 IANUARIE 1859

5

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

2833

C

2017

30

COMAN RADU

24 IANUARIE 1859

6

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA617053

c

2.5.19

31

CIULEA FANICA

24 IANUARIE 1859

7

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

17345531

c

2012

32

MIHAI MITICA

24 IANUARIE 1859

7

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

14382455

c

2017

33

MIHAi IONEL

24 IANUARIE 1859

7

INT

12

20

PE

1.2/1.2/2

20

14382458

c

2012

34

PANAIT COSTICA

24 IANUARIE 1859

8

INT

6

20

PE

1.2/1.2/2

20

9206740

c

2012

35

SERBU RADITA

24 IANUARIE 1859

8

INT

6

20

PE

1.2/1.2/1.2

15

1899816

c

2012

36

NASTASE MARIA

24 IANUARIE 1859

9

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

14285427

c

2012

37

TRANDAFIR ELENA

24 IANUARIE 1859

10

INT

6

20

PE

1/1/1

20

98012659

c

2012

38

BAJAN1CA STELA

24 IANUARIE 1859

11

INT

12

20

PE

1.2/1.2/1.2

20

9978854

c

2012

39

FRONEA VASILE

24 IANUARIE 1859

13

INT

12

20

PE

1.2/1.2/2

20

97338872

c

2012

40

RADU ELENA

24 IANUARIE 1859

13

INT

12

20

PE

1.2/1.2/1.2

20

31683

c

2012

41

CONSTANTINESCU SANDEL

24 IANUARIE 1859

14

INT

6

20

PE

1.2/1.2/1.5

15

98387028

c

2012

42

STROE IONICA CONSTANTIN

24 IANUARIE 1859

15

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA681230

c

6/21/2019

43

COSTIN LUCIA

24 IANUARIE 1859

16

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

5023961

c

2012

44

ION VASILE

24 IANUARIE 1859

16

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

12564351

c

2017

45

CLOȘCA GIG EL

24 IANUARIE 1859

17

INT

12

20

PE

1.2/1.2/1.5

20

3761927

c

2012

46

TRIFAN DUMITRU

24 IANUARIE 1859

17

INT

12

20

PE

1.2/1.2/2

20

57338

c

2012

47

CIOBANU COSTEL SI MARINEL

24 IANUARIE 1859

18

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

10496432

c

2012

48

MANEA TUDOSE

24 IANUARIE 1859

19

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

9314292

c

2012

49

GARBU GELU

24 IANUARIE 1859

21

INT

12

20

PE

1.2/1.2/1.2

20

54060477

c

2012

50

CHIRAC NICH1TA

24 IANUARIE 1859

22

INT

6

20

PE

1.2/1.2/1.5

20

3792362

c

2012

51

CHELES-TUDORITA MATULEA-MAI

24 IANUARIE 1859

23

INT

12

20

PE

0.5/1.3

20

17BA375293

c

2017

52

SANDU ION

24 IANUARIE 1859

23

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

14285101

c

2012

53

DRAGHICI VALERICA

24 IANUARIE 1859

24

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

12569301

c

2012

54

EFTENE NITA

24 IANUARIE 1859

25

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA681208

c

20.6.19

55

APOSTOL ION

24 IANUARIE 1859

25

INT

12

20

PE

i/1/1.2

20

52606

c

2012

56

AVRAM ENACHE

24 IANUARIE 1859

27

INT

12

20

PE

1.2/1.2/1.2

20

97339518

c

2012

57

VICOL GHEORGHE

24 IANUARIE 1859

29

INT

12

20

PE

1/I/1.2

20

8023336

c

2017

58

GHEORGHE PARASCHIV

24 IANUARIE 1859

31

INT

12

20

PE

i/1/1.2

20

54949

c

2017

59

ONOFREI VASILE

9 MAI 1877

1

INT

12

20

PE

I/1/1.2

20

15180

c

2012

60

RAILEANU CORNELIA

9 MAI 1877

2

EXT

6

20

PE

0.5/1.3

20

12105531

c

2017

61

PATAP TIT1

9 MAI 1877

2

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

10250661

c

2012

62

SONE TOMA

9 MAI 1877

3

EXT

12

20

PE

0.5/1.3

20

53893

c

2017

63

MUNTEANU VASILE

9 MAI 1877

4

EXT

6

20

PE

0.5/1.3

20

12561767

c

2017

64

APOSTOL MARIOARA

9 MAI 1877

5

INT

12

20

PE

i/1/1.2

20

57337

c

2012

65

VLAD GICU

9 MAI 1877

5

INT

12

20

PE

1/0.8/1.2

20

8216562

c

2012

66

VLAD ENACHE

9 MAI 1877

6

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

14285433

c

2012

67

MIHAI ION

9 MAI 1877

7

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

10202037

c

2012

NR. CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Material Conducta

Dimensiuni cămin

L/l/h

Diametru Contor (mm)

Serie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68

SIGHINAS FINUTA

9 MAI 1877

7

INT

12

20

PE

1.2/1/1.5

20

32266

C

2012

69

ALOMAN AURICA

9 MAI 1877

8

1NT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA654503

C

18.10.18

70

TUDOR STELUTA

9 MAI 1877

9

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA654476

c

18.10.18

71

ANDONE N1CU

9 MAI 1877

10

EXT

6

20

PE

0.5/1.3

20

11359342

c

2017

72

BALAN DUMITRU

9 MAI 1877

11

INT

12

20

GALV.

1.2/1.2/1.5

20

30496

c

2012

73

GAMULESCU SOFITA

9 MAI 1877

12

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA654474

c

18.10.18

74

TUPLEA VALER1A

9 MAI 1877

13

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

30497

c

2012

75

ANDRONE MAGDA

9 MAI 1877

13

INT

12

20

GALV.

1.2/1.2/1.8

20

14285666

c

2012

76

CONTE GABRIELA

9 MAI 1877

14

INT

6

20

PE

1/1/1.5

20

53550

c

2012

77

COȘAR M1HAELA CARMEN

9 MAI 1877

14

EXT

6

20

PE

0.5/1.3

20

12557119

c

2017

78

ENACHE PASCA

9 MAI 1877

14

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

13558473

c

2012

79

IOAN IONEL-IREN

9 MAI 1877

15

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA495536

c

30.3.18

80

TOADER ION T1RDEA

9 MAI 1877

15

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

9979297

c

2012

81

PETRE ANISOARA

9 MAI 1877

16

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA496924

c

22.5.18

82

M1LITARU GHEORGHE

9 MAI 1877

16

INT

6

20

GALV.

1/1/12

20

30511

c

2012

83

RADU VASILE

9 MAI 1877

17

INT

12

20

GALV.

1.2/1.2/1.5

20

12073065

c

2012

84

SANDU VIOLETA

9 MAI 1877

18

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA654513

c

4.10.18

85

PETRE ALEXANDRU

9 MAI 1877

18

INT

6

20

GALV.

1.2/1.2/1.5

20

9987757

c

2012

86

HAGIGH1OL IONICA

9 MAI 1877

19

INT

12

20

PE

1/1/12

20

14285438

c

2012

87

NEAGU ION

9 MAI 1877

20

INT

6

20

GALV.

1.2/1.2/1.8

15

1862404

c

2012

88

RADU NECULAI

9 MAI 1877

20

INT

6

20

GALV.

1.2/12/1.2

20

5399250

c

2012

89

LUPASCU RADU

9 MAI 1877

21

INT

12

20

PE

1/1/12

20

14382514

c

2012

90

MUSAT LINA

9 MAI 1877

22

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA654494

c

4.10.18

91

MUSAT MARIA-GHEORGHE

9 MAI 1877

23

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA654496

c

4.10.18

92

ANGHEL ANDREI

9 MAI 1877

24

INT

6

20

PE

1/1/12

20

14215161

c

2012

93

BECIU LINA

9 MAI 1877

25

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA654511

c

4.10.18

94

CIUTACU IONEL

9 MAI 1877

25

INT

12

20

GALV.

1.2/1.2/1.5

20

30498

c

2012

95

LUNGOCI ELENA

9 MAI 1877

26

INT

6

20

GALV.

1.2/1.2/1.5

20

9987582

c

2012

96

VASILESCU MIOARA

9 MAI 1877

26

INT

6

20

PE

1/1/12

20

32183

c

2012

97

RIPEANU NICOLAE

9 MAI 1877

27

EXT

12

20

GALV.

0.5/1.3

15

17BA374770

c

2017

98

STAN SANDA

9 MAI 1877

27

INT

12

20

GALV.

1/1/12

15

7543824

c

2012

99

CHIRITA ANGHELUTA

9 MAI 1877

28

INT

6

20

PE

1/1/12

20

9002543

c

2012

100

CAPROS NICOLAE

9 MAI 1877

29

INT

12

20

GALV.

1/1/12

15

7288151

c

2012

101

LUPU SULTANA

9 MAI 1877

30

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA560937

c

20.9.18

102

CRISTU IOANA

9 MAI 1877

30

INT

6

20

PE

1/1/12

20

30505

c

2012

103

COADA ELENA

9 MAI 1877

31

INT

6

20

PE

1/1/12

15

17BA654656

c

21.9.18

104

CONSTANTIN ION

9 MAI 1877

32

INT

6

20

PE

1/1/12

20

30506

c

2012

105

GHEORGHE VALERIU

9 MAI 1877

34

INT

6

20

PE

1/1/12

20

30507

c

2012

106

ȘTEFAN CONSTANTIN

9 MAI 1877

36

EXT

6

20

PE

0.5/1.3

20

14606884

c

2017

107

GRAUR ION

9 MAI 1877

38

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

17BA654684

c

20.9.18

NR.

CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Material

Conducta

Dimensiuni cămin

L/l/h

Diametru Contor (mm)

Serie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

108

MANEA NECULAI

9 MAI 1877

40

1NT

6

20

PE

1/1/1.2

20

30818255

C

2012

109

TAULEA FLORICICA

ABATORULUI

2

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

39620

C

2012

110

CRAIOVEANU MITA

ABATORULUI

4

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

11163919

C

2012

111

NIM1RCEAG DANIELA

ABATORULUI

8

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

14285813

C

2012

112

RAICU ION

ABATORULUI

10

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

8425680

C

2012

113

CRĂCIUN GH.

ABATORULUI

13

INT.

6

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

57361

C

2013

114

VASILIU GEORGICA

ABATORULUI

14

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

14603321

C

2012

115

EREMIA DUMITRA

ABATORULUI

15

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

13606979

C

2012

116

TURCU GHERASE

ABATORULUI

18

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

39621

C

2013

117

HR1STU LUCIAN

ABATORULUI

21

INT.

6

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

39622

C

2012

118

DOCHITA MIRCEA STELIAN

ABATORULUI

25

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

15

8361785

C

2012

119

MOSESCU CONSTANTIN

ABATORULUI

27

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

10108655

C

2012

120

TURDOR DUMITRU

ABATORULUI

29

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

8425677

C

2012

121

HRISTU IONEL

ABATORULUI

31

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

39618

C

2012

122

CONSTANTIN SON1CA

ABATORULUI

33

INT.

12

20

OL

0.65/0.6/1.5

20

39625

c

2013

123

DUMITRU IONEL

ABATORULUI

37

INI'.

12

20

OL

1/1/1.6

20

12106557

c

2012

124

TATU TINCUTA

ABATORULUI

37

INT.

12

20

OL

1/1/1.6

20

69800

c

2012

125

TRANDAFIR D. PETRICA

ABATORULUI

37

INT.

12

20

OL

1/1/1.6

20

0052398

c

2012

126

RUSU DUMITRU

ABRUD

20

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

2027435

c

2012

127

NICOLAE TUDORITA

ABRUD

22

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

14210281

c

2012

128

LODOABA IONICA

ABRUD

22

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

11298589

c

2012

129

ANGHEL CONSTANTINA

ABRUD

24

INT.

6

20

PE

i/1/1.6

20

10108710

c

2012

130

FRUNZA GHEORGHE

ABRUD

24

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

54069076

c

2012

131

MOCANU CONSTANTIN

ABRUD

28

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

13615422

c

2012

132

RAILEANU FLORIN

ABRUD

28

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

10108719

c

2012

133

MOCANU EUGENIA

ABRUD

28

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

13617258

c

2012

134

BUNEA GEORGETA

ABRUD

30

INT.

6

20

PE

i/1/1.6

20

14605918

c

2012

135

ROBU ELISABETA

ABRUD

32

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

10684776

c

2012

136

ADETU CONSTANTIN

ABRUD

34

INT.

6

20

PE

i/1/1.6

20

10110144

c

2012

137

VALCU LENUTA

ABRUD

40

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

10713907

c

2012

138

NAN STEFANIA

ABRUD

41

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA559340

c

28.6.18

139

DOBROTA BALUTA

ABRUD

43

INT.

12

20

PE

1/1/1

15

1446154

c

2012

140

DOBROTA FANEL

ABRUD

43

INT.

12

20

PE

1/1/1

20

11358885

c

2012

141

FRÂNT LUCIAN

ABRUD

44

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

8402073

c

2012

142

T1CHILESTEANU NECULAI

ABRUD

45

INT.

12

20

OL

1/1/1

15

98672746

c

2012

143

RUSU GHEORGHE

ABRUD

46

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

9266538

c

2012

144

HAGIU FANEL

ABRUD

46

INT.

6

20

OL

1/1/1

20

10715290

c

2012

145

DOBROTA NITA

ABRUD

47

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

3755860

c

2012

146

S1MION NICOLAE DORINA

ABRUD

48

INT.

6

20

PE

1/1/1

20

10169567

c

2012

147

CAT ANA GHEORGHE

ABRUD

49

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

13619148

c

2012

NR. CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Material Conducta

Dimensiuni cămin L/l/h

Diametru Contor (mm)

Serie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

148

SPIȚA M1HAI-NICUSOR

ABRUD

49

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

11380818

C

2012

149

MEREORU VAS1L1CA

ABRUD

49

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

13606090

c

2012

150

ZAHARIA FANEL-CR1ST1AN

ABRUD

49

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

14560850

c

2012

151

RUSU ANGHELUSA

ABRUD

50

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

15608577

c

2012

152

DAN STEL1AN

ABRUD

51

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

10685021

c

2012

153

CHIR1AC PETR1CA EMIL

ABRUD

51

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

60588

c

2012

154

CONDURACHE GEORGETA

ABRUD

52

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

10738221

c

2012

155

STÂNCII) DUMITRA

ABRUD

53

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA655048

c

29.10.18

156

FLOREA ANGHELUTA

ABRUD

54

INT.

6

20

PE

1/1/1.6

20

14606821

c

2012

157

TEODORU VASILICA

ABRUD

55

INT.

12

20

OL

1/1/1

15

3793522

c

2012

158

DOGARESCU CLAUD1U

ABRUD

59

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

16602538

c

2012

159

CH1RITA VIORICA

ABRUD

61

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA655045

c

29.10.18

160

COMAN IULIAN

ABRUD

61

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

17BA374182

c

2013

161

CARAIVAN GHERGHINA

ABRUD

63

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA617090

c

27.6.19

162

FURTUNA ENACHE

ABRUD

67

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA655006

c

31.10.18

163

BADALAN 1LIE TUDORA

ABRUD

69

INT.

12

20

PE

1/1/1

15

97342401

c

2012

164

LUNGU CONSTANTIN

ABRUD

71

INT.

12

20

PE

1/1/1

20

56453

c

2012

165

FRIGECAINE MARIAN

ABRUD

73

INT.

12

20

PE

1/1/1

20

10169466

c

2013

166

BRATU MARIOARA

ABRUD

75

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

13569128

c

2012

167

BADALAN MARIAN

ABRUD

77

INT.

12

20

PE

1/1/1.6

20

11678832

c

2012

168

PETRE MIHAITA

ADJUD

4

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

53108325

c

2017

169

CRACEA N1CUSOR

ADJUD

6

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

5039291

c

2017

170

KELES MARJNEL

ADJUD

8

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

8360001

c

2017

171

VASILE CORNEL

ADJUD

10

INT

6

20

PE

0.5/1.3

20

8345612

c

2017

172

MUSAT IOANA

AGRICULTORILOR

1

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA615487

c

31.1.19

173

CAPROS LILIANA

AGRICULTORILOR

2

INT

12

20

OL

0.6/0.6/1.2

15

12542239

c

2012

174

DUMITRU AUREL-IOANA

AGRICULTORILOR

3

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

14944952

c

2012

175

DUMITRU NICOLAE

AGRICULTORILOR

3

INT

6

20

PE

1/1/1.2

20

10685027

c

2012

176

PURCAREA STANA

AGRICULTORILOR

4

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA617886

c

25.6.19

177

BUGLEA VASILE-MARIOARA

AGRICULTORILOR

5

INT

6

20

OL

0.6/0.6/1.2

15

97339791

c

2012

178

POPA RADU

AGRICULTORILOR

6

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA617885

c

25.6.19

179

BRATU LUMINIȚA

AGRICULTORILOR

7

INT

6

20

OL

0.6/0.6/1.2

15

98332919

c

2012

180

TRIFAN DANIELA

AGRICULTORILOR

8

INT

12

20

OL

0.6/0.6/1.5

20

6466969

c

2012

181

PETROV VALENTIN

AGRICULTORILOR

9

INT

6

20

PE

1/1/1.2

15

11364650

c

2012

182

COCHIRLEANU CONSTANTA

AGRICULTORILOR

10

INT

12

20

OL

0.6/0.6/1.2

15

9986989

c

2012

183

BASANARU RADA

AGRICULTORILOR

12

INT

12

20

PE

1.2/1.2/1

20

77743

c

2012

184

IONESCU ELENA

AGRICULTORILOR

13

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA617865

c

25.6.19

185

BUZEA GETA

AGRICULTORILOR

14

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA681121

c

26.6.19

186

GOLEANU PETRACHE

AGRICULTORILOR

14

INT

12

20

PE

1/1/1.2

20

10561303

c

2012

187

BORDEI NICOLAE

AGRICULTORILOR

15

INT

6

20

OL

0.6/0.6/1.2

20

8352276

c

2012

NR. CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Materia) Conducta

Dimensiuni cămin L/l/h

Diametru Contor (mm)

Serie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

188

CAPRITA ELENA-DOBR1CA

AGRICULTORILOR

16

1NT

12

20

PE

1/I/1.2

20

15608666

C

2012

189

DINCA N1COLETA

AGRICULTORILOR

17

INT

6

20

OL.

0.6/0.6/1.5

20

14210279

C

2012

190

D1NCA TANASE

AGRICULTORILOR

17

INT

6

20

GALV.

1/1/1.8

20

120053199

c

2012

191

STOICA MIHAELA

AGRICULTORILOR

18

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

I7BA681119

c

26.6.19

192

ANDREI MARIAN

AGRICULTORILOR

18

INT

12

20

PE

1/1/1.2

15

5406071

c

2012

193

DUMITRU 1L1E

AGRICULTORILOR

19

INT

6

20

OL

0.6/0.6/1.2

15

4672650

c

2012

194

GHEORGH1TA PETRE

AGRICULTORILOR

19

INT

6

20

GALV.

1/1/I.2

20

8285640

c

2012

195

ZAHARIA COSTICA

AGRICULTORILOR

21

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA681157

c

26.6.19

196

BRATU MITICA

AGRICULTORILOR

22

INT

12

20

PE

1/1/1.5

15

3857614

c

2012

197

IONESCU DANIELA

AGRICULTORILOR

23

INT.

6

20

PE

1/1/1

15

17BA617847

c

25.6.19

198

BARDAS ION

ALBA

2

INT

6

20

PE

0.7/0.7/1.8

20

37957

c

2012

199

SIRGHEI CONSTANTIN

ALBA

2

INT

6

20

PE

0.7/0.7/1.8

20

38604

c

2012

200

ENCICA GHEORGHE

ALBA

2

INT

6

25

PE

0.7/0.7/1.8

20

38600

c

2012

201

LUNGU N1COLAE

ALBA

2

INT

6

20

PE

0.7/0.7/I.8

20

11667995

c

25.07.2014

202

CONDRUZ STANICA

ALBA

2

INT

6

20

PE

0.7/0.7/1.8

20

38602

c

2012

203

TARUS FLORICA

ALBA

2

INT

6

20

PE

0.7/0.7/1.8

20

38601

c

2012

204

NEAGU MARJA

ALBA

2

INT

6

25

PE

0.7/0.7/1.8

20

38605

c

2012

205

P1TIGOI ADRIAN

ALBA

4

INT

6

15

PE

0.7/0.6/1

15

3857489

c

05.09.2011

206

GOLOGUS COSTICA

ALBA

5

INT

10

20

PE

0.6/0.6/1.8

20

6200459

c

16.03.2011

207

MOISOI ELENA

ALBA

6

INT

15

20

PB

0.6/0.6/1

20

38598

c

2012

208

DOBRICA N1COLAE

ALBA

7

INT

10

20

PE

0.7/0.6/1.9

20

1022014

c

22.12.2014

209

V1LSAN GHEORGHE

ALBA

7

INT

10

20

PE

0.7/0.6/1.9

15

5080597

c

22.12.2014

210

CAPRISOARA COSTICA

ALBA

7

INT

10

20

PE

0.7/0.6/1.9

15

6129001

c

22.12.2014

211

RADU VIRGIL

ALBA

7

INT

10

20

PE

0.7/0.6/1.9

15

12118093

c

22.12.2014

212

OPREA DOMN1CA

ALBA

7

INT

10

20

PE

0.7/0.6/1.9

20

14382728

c

22.12.2014

213

BALAN VAS1LICA

ALBA

7

INT

10

20

PE

0.7/0.6/1.9

20

14382520

c

22.12.2014

214

CRISTEA PETRICA ADRIAN

ALBA

8

INT

6

15

PB

0.7/0.6/1

20

37787

c

2012

215

NEGOITA STELICA

ALBA

8

EXT

6

20

PE

0.5/1.3

20

57061

c

2012

216

DOBRESCU TUDOREL

ALBA

9

INT

10

20

PB

0.7/0.7/1.8

20

38528

c

2012

217

TURCU AURELIAN

ALBA

10

INT

6

20

PE

1/1/1.6

20

12622621

c

10.08.2013

218

TILVAN EMILIA

ALBA

11

INT

20

20

PB

0.6/0.7/1.2

20

3853735

c

20.10.2011

219

VASILE ELENA CR1ST1NA

ALBA

13

INT

10

20

PE

0.7/0.7/2

15

14600751

c

24.05.2016

220

GHEORGHE VIORICA

ALBA

13

INI'

10

20

PB

0.7/0.7/2

20

14840728

c

26.07.2017

221

NEACSU LENUTA

ALBA

13

INT

10

20

PB

0.7/0.7/2

20

38529

c

2012

222

IONESCU TUDOR1TA

ALBA

13

INT

10

20

PB

0.7/0.7/2

20

61003

c

2012

223

SOLCAN FLORENTINA

ALBA

13

INT

10

20

PB

0.7/0.7/2

20

77420

c

2012

224

CARACATEANU FLORIN

ALBA

14

INT

4

15

PB

1/1/1.6

15

1460634

c

12.01.2010

225

EZARU DUMITRU

ALBA

15

INI'

10

20

PE

1/1/1.6

20

14561784

c

03.09.2014

226

NEAGU GHEORGHE

ALBA

15

INT

10

20

PE

I/1/1.6

20

14561754

c

03.09.2014

227

ALEXANDRU MARJA

ALBA

15

INT

10

20

PE

1/I/1.6

15

27111413

c

03.09.2014

NR. CRT.

Denumire Utilizator

Adresa

Utilizator/Bransament

Poziție cămin

Lungime conducta branșament (m)

Diametru Conducta (mm)

Material Conducta

Dimensiuni cămin

L/l/h

Diametru Contor (mm)

Serie Contor

Clasa

Data Montării

Strada

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

228

CONSTANTIN MARIA

ALBA

15

INT

10

20

PE

1/1/1.6

20

59700

C

2012

229

TAMAS LINA

ALBA

15

1NT

10

20

PE

1/1/1.6

20

61533

C

2012

230

IORDACHE IOANA

ALBA

15

INT

10

20

PE

1/1/1.6

20

55578

c

2012

231

NASTASE FLORENTINA

ALBA

15

INT

10

20

PE

1/1/1.6

20

74660

c

2012

232

IONESCU FLORENTINA CAMELIA

ALBA

15

INT

10

20

PE

1/1/1.6

20

78333

c

2012

233

AGANTIN GABRIELA

ALBA

15

INT

10

20

PE

1/1/1.6

20

65461

c

2012

234

NEAGU ȘTEFAN

ALBA IULIA

3

INT

12

20

PE

1/1/1

20

56230

c

2012

235

SMEU TUDOREL