Hotărârea nr. 196/2020

Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuții din Municipiul Brăila

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 196 dixx 29.04.2020

Privind: Acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuții din Municipiul Brăila.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa doamnei consilier local municipal Daniela - Elena Rădulescu;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 258 alin. (3), art. 263 și art. 487 din Codul civil, ale art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1) și alin. (2) și art. 5 lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 2, art. 9 alin. (2) și art. 36 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 27 din Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului, republicată;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAKASTE:

Art.1 Se aprobă acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuții din Municipiul Brăila, în cuantum de 1.000 lei.

Art.2 Stimulentul prevăzut la art. 1 se acordă de către Direcția de Asistență Socială Brăila, conform Metodologiei prevăzută în anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Sumele necesare se vor asigura de la bugetul local, prin bugetul Direcției de Asistență Socială Brăila, de la Titlul IX - 68.50.50.57.02.01 - Ajutoare sociale de urgență în numerar.

Art.4 Stimulentul prevăzut la art. 1 se acordă prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Anexa la HCLM nr.

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUTI »

Ărt.1 Beneficiari

Beneficiarii prezentei metodologii sunt oricare dintre părinții firești, una dintre persoanele care a adoptat sau căreia i s-a încredințat în vederea adopției copilul/copii născut/născuți vii, cu domiciliul în Municipiul Brăila.

Ârt.2 Condiții de eligibilitate:

 • a. Stimulentul se acordă o singură dată fiecărei familii/familii monoparentale/părinte pentru primele două nașteri survenite după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de cerere însoțită de documente doveditoare;

 • b. In cazul nașterilor gemelare, de tripleți sau multipleți stimulentul se va acorda pentru fiecare copil;

 • c. Termenul de depunere al solicitării este de o lună de la data nașterii copilului;

 • d. Ambii părinți să aibă domiciliul stabilit în Municipiul Brăila, cu cel puțin 6 luni înainte de data nașterii copilului; nu se acordă celor care au stabilită reședința pe raza Municipiului Brăila;

 • e. Stimulentul nu se acordă părinților care înregistrează datorii față de bugetul local -verificarea datoriilor față de bugetul local se va efectua de către Direcția de Asistență Socială;

 • f. Depunerea unui dosar complet.

Art.3 Acte necesare:

 • a. Actul de identitate al părinților în termen de valabilitate (original + copie);

 • b. Certificatul de naștere al copilului (original + copie)/Actele doveditoare ale adopției;

 • c. Cerere tipizată și acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Anexei a;

 • d. Hotărârea judecătorească de stabilire a domiciliului copilului/exercitare a autorității părintești în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt; dacă nu există hotărârea de stabilire a domiciliului copilului, situația de fapt va fi probată prin ancheta socială, stimulentul fiind acordat părintelui care are în îngrijire copilul/copiii;

 • e. Extras de cont pentru efectuarea viramentului bancar, după caz.

Art.4 Cererea privind acordarea stimulentului pentru nou-născuți se depune, pentru fiecare nou-născut, la Direcția de Asistență Socială, împreună cu toate documentele doveditoare.

Art.5 Plata stimulentului financiar pentru nou-născuți se efectuează astfel:

 • a. pentru cererile depuse în intervalul 1-15 ale lunii, plata se efectuează după data de 20 a lunii respective;

 • b. pentru cererile depuse după intervalul prevăzut la lit. a), plata se efectuează după data de 20 a lunii următoare.  '"/an*'


  DIRECȚIA

  ASISTENTA

  SOCIALA


  Brăila, Bdul. Alexandru loan Cuza, nr. 134 Cod fiscal: 15752478

  Tel. 0239 629322 /Fax 0239 614174 secretariat@dasbraila.ro / www.dasbraila.ro

  Operator de date cu caracter personal 18836


Anexa a

CERERE

PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI PENTRU NOU-NĂSCUT

Subsemnata I (a), cu domiciliul în municipiul Brăila, str., nr., bloc, sc., ap., telefon, posesor           al           B.l./C.l.           seria,           nr.,

cod numeric personal, în calitate de*:

 • □ părinte natural

 • □ părinte adoptiv/ persoană căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției

Vă rog să îmi aprobați acordarea stimulentului pentru copilul nou-născut:

Numele și prenumele copilului_______________________________________________________

Cod numeric personal (C.N.P.) copil__

Certificat de Naștere seria, nr.

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile art. 326 din Codul Penal privind infracțiunea de fals în declarații că:

 • - am domiciliul stabilit în municipiul Brăila cu cel puțin 6 luni înainte de nașterea copilului;

 • - pentru acest copil s-a depus doar prezenta cerere, în vederea acordării stimulentului pentru nou-născut;

 • - mă ocup de creșterea și îngrijirea copilului și locuiesc împreună cu acesta, copilul nefiind încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.

Totodată, declar că:

 • □ NU AM datorii la bugetul local

 • □ AM datorii la bugetul local în sumă de

ap roxi mati v__________________________________________

Menționez că doresc suma de bani*:

 • □ prin virament în contul bancar personal (IBAN și banca)

iban i_i_i_i_i_i_i_i_li_i_i_i_li_i_i_lli_li_i_i_li

Deschis la banca__________________________________________

 • □ prin mandat poștal la domiciliu

La prezenta, anexez următoarele documente*:

 • □ copia certificatului de naștere al copilului

 • □ copia actului de identitate a părintelui/ părinților

 • □ acordul cu privire la prelucrarea datelor personale

 • □ extras de cont solicitant.

Alte acte care să demonstreze relația cu nou-născutul:

 • □ hotărârea judecătorească de încredințare a copilului/ de stabilire a domiciliului copilului/exercitare a autoritatii părintești în cazul părinților divorțați ori despărțiți în fapt;

 • □ hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției/ de încuviințare a adopției;

 • □ Alte acte.

* se bifează cu "X" căsuța corespunzătoare

Subsemnatul (a) prin prezenta declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și solicitarea de informatii de la alte instituții în vederea acordării stimulentului.

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi prelucrate de DAS (Direcția de Asistență Socială) Brăila cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

Data_______________


SEMNĂTURĂ SOLICITANT,


DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT

Subsemnatul(a), cu domiciliul în municipiul Brăila, str., nr., bloc, sc., ap., telefon, posesor           al            B.l./C.l.            seria,            nr.,

cod numeric personal, în calitate de părinte/ reprezentant legal pentru copilul__________________________________________________

declar pe proprie răspundere, că îmi dau acordul cu privire la plata stimulentului pentru nou-născuț/i _________________________________________________________________________

către doamna/ domnul în calitate de solicitant.

Subsemnatul (a) prin prezenta declar că am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul și pentru îndeplinirea atribuțiilor legale ale instituției și sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și solicitarea de informații de la alte instituții în vederea acordării stimulentului.

Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate La aceasta, vor fi prelucrate de DĂS (Direcția de Asistență Socială) Brăila cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carac

ter personal, și libera circulație a acestor date.

Data_______________


SEMNĂTURĂ CELUILALT PĂRINTE,