Hotărârea nr. 193/2020

Aprobarea ”Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

SLOT* AR ARSA NR.193 dixx 29.04.2020

Privind: Aprobarea "Raportului privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila”.

CONSILIUL LOCAL MIIXICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (1) din anexa nr.1 la H.G. nr.257/2015, privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinului Ministrului Mediului nr.598/2018, privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.C.L.M. nr.141/21.03.2019 precum si Dispoziției Primarului Municipiului Brăila nr.852/22.02.2018;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. e), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă "Raportul privind stadiul realizării până la data de 31.03.2020 a măsurilor din Planul de Calitate a Aerului în Municipiul Brăila", conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,


F-PO-09-02.01.03/rev.0

Anexa Ia H.C.L.M. Braila nr.

RAPORT

privind stadiul realizării pana la data de 31.03.2020, a masurilor din Planul de Calitate a Aerului in Municipiul Braila

Nr.

Crt.

Măsură

Calendarul aplicării

Responsabil

Stadiul realizării măsurii la data de

31.03.2020 J

Costuri / >

Surse finanțare

\ : - .. j                     ■- . <               . i

|1 Cauzele neîndeplinirii mas urii/Modalitatea revizuirii măsurii

L-                      '"'t-a-... ~c-''                          : .-j

Obs.

8W

2

3

4

5    3

?                   s

M.l.l.

S.C. BRAICAR SA va continua procesul de modernizare a parcului de autobuze existent prin înlocuirea acestora cu 35 autobuze care să respecte normele UE de poluare, dintre care 15 în anul 2019.

Program multianual

Director

General S.C.

BRAICAR SA

Au fost achiziționate autobuze noi pentru transport urban, in anul 2019:

- 10 autobuze de mare capacitate; Norma de poluare EURO 6 - 5 autobuze de medie capacitate; Norma de poluare EURO 6

9.675.000 lei-surse proprii

Proiect ,Achiziție mijloace de transport public - tramvaie” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de 10 tramvaie, de lungime aproximativ 18 m, capacitate de transport totală minim 100 locuri, care să deservească linia 21.

2019-2022 (2019-2020 inițial)

Primarul Municipiului Brăila,      prin

aparatul      de

specialitate/ Director General     SC

BRAICAR SA

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

Contract de publicitate semnat.

95.221.003,50 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP inainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusa in anul 2019.

1

2

3

4

-

6

7

,ț» ■ • ”

Proiect „Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice” finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, PI 4.e, OS 4.1, Apel de proiecte POR/ 2018/4.1/3/ în parteneriat cu MDRAP. Achiziția de:

 • - 11 autobuze electrice de lungime aproximativ lOm, care să deservească linia 2 (putere nominală a unității electrice de tracțiune minim 120 kW);

 • - 3 stații de încărcare rapidă;

 • - 11 stații de încărcare lentă.

2019-2022 (2019-2020 inițial)

Primarul Municipiului

Brăila,      prin

aparatul      de

specialitate/ Director General     SC

BRAICAR SA

In implementare Contract de finanțare semnat.

29.863.198,75 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Calendarul aplicării a fost modificat deoarece la momentul raportării datele furnizate au avut la baza estimări preliminare făcute de MDRAP inainte de depunerea Cererii de finanțare. Cererea de finanțare a fost depusa in anul 2019.

M.1.2.

Modernizare Șoseaua Focșani, între str. Comuna din Paris și Șoseaua de Centură (DN2B) pentru 1,7 km artere de circulație.

2019

Primarul Municipiului Brăila,      prin

aparatul      de

specialitate

Proces - verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 39993/12.12.2019

BL+BS

1.200.000 Iei fara TVA

M.1.3.

Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dezabilități la serviciile de transport public de călători

2019-2020

Primarul

Municipiului

Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In procedura de achiziție Proiect tehnic + Detalii de execuție

BL 735.198,29 lei cu TVA

Amenajare și modernizare 25 stații de îmbarcare/ debarcare călători pentru transportul public local de călători.

2019-2020

(2019 inițial)

Primarul

Municipiului

Brăila,      prin

aparatul      de

specialitate

In execuție lucrări + procedura achiziție pentru achiziționare si montare panouri afisaj (pentru definitivarea stafiilor)

BL 3.793.694 lei fara TVA

Calendarul aplicării a fost modificat ca urmare a parcurgerii procedurii de achiziție publica pentru PT+executie, verificator proiecte, dirigentie de șantier

Modificare proiect: 18 statii

M.1.4.

Amenajare sens giratoriu în Mun. Brăila, Sos. Buzăului c/c Sos. Națională Veche (zona Spitalul Județean)

2019-2020

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In data de 05.02.2020 a fost inclus acest obiectiv de investiții in „Programul obiectivelor de investitii pe anul 2020”

100.000 mii lei cu TVA BL

Obiectivul de investitii a fost cuprins in „Programul obiectivelor        de

investitii” pentru anul 2020

M.1.5.

Modernizare transport electric pe Calea Galați.

 • - se vor moderniza 0,73 km.

 • - se achiziționează 2 tramvaie

 • - modernizare sistem rutier

 • - modernizare bandă unică pentru transport în comun

 • - modernizarea stației de așteptare pentru transport public

2019-2023 (2019-2022 inițial)

Primarul

Municipiului

Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Se afla in etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)

17.262.611,16 Iei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.

In urma modificării Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate in cadrul acestui proiect.

Modernizare transport electric pe Șoseaua Baldovinești:

 • - 2 km din arterele de circulație modernizați

 • - 6 autobuze electrice

 • - modernizarea stației de călători

 • - modernizarea sistemului rutier

 • - desființarea liniei de tramvai

înființarea pe fostul amplasament al liniei de tramvai a unei benzi dedicate transportului public

2019-2023 (2019-2022 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Se afla in etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)

65.809.242,49 lei

25,49% FEDR

3,90% Buget de Stat

70,61% Buget Local

Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.

Modernizare transport electric pe Parc Monument - Radu Negru: - se modernizează toată rețeaua de transport electric cu tramvaiul pe tronsonul str. Pietății - Șoseaua de Centura cu o lungime de 7200 m cale de rulare simplă - se reabilitează partea carosabilă de pe strada Grigore Alexandrescu, câte 2 benzi de circulație pe sens, în lungime totala de 4 km

- pe strada Grigore Alexandrescu se vor realiza piste pentru bicicliști și un aliniament stradal alcătuit din plantarea de arbori noi - se vor achiziționa 2 tramvaie noi de capacitate medie.

2019-2023 (2019-2022 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

62.090.430,13 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat 2% Buget Local

Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare in anul 2019 ci la data de 31.03.2020.

Modernizare transport electric Cartier Brăilița în lungime de aproximativ 3 km.

2019-2021

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

-

-

Proiect aflat pe lista de rezerva in urma prioritizarii de către Autoritatea Urbana a Municipiului Braila

Modernizare transport electric Bd-ul Independenței:

 • - modernizare stații de așteptare pentru transport public;

 • - se achiziționează 2 tramvaie

 • - modernizare sistem rutier 2 km

 • - modernizare cale rulare tramvai

2 km

- creare bandă separată, folosită exclusiv pentru mijloace de transport public de călători;

-creare infrastructură velo

2019-2023 (2019-2022 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Se afla in etapa de precontractare (Evaluare A.D.R.)

75.011.412,18 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Calendarul aplicării a fost modificat deoarece nu a fost semnat contractul de finanțare.

In urma modificării Fisei de proiect, cele 2 tramvaie nu vor mai fi achiziționate in cadrul acestui proiect.

M.1.6.

Modernizare străzi Cartier Lacu Dulce în lungime de 9,6 km.

2019-2020

(2019 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

- reactualizare DA LI + aprobare DALI si indicatori tehnico-economici;

-procedura de achiziție: PT+executie lucrări

BL 15.362.827 lei cu TVA

Din cauza rezilierii contractului de execuție lucrări,      s-a      reluat

procedura             de

implementare, conform prevederilor legale   in

vigoare, respectiv    de

promovare servicii   de

proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)

Modernizare Calea Galați între pod Brăilița și DJ221B în lungime de 3,2 km.

2019-2020

(2019 inițial)

Primarul

Municipiului

Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Obiectiv finalizat Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6583/04.03.2020

BL+BS 22.900.000 lei fara TVA

Din cauza rezilierii contractului de execuție lucrări,      s-a      reluat

procedura             de

implementare, conform prevederilor legale   in

vigoare, respectiv    de

promovare servicii   de

proiectare (reactualizare Expertiza tehnica + DALI)

Modernizare străzi Cartier Nedelcu Chercea în lungime de 10,6 km.

2019-2020

(2019 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Modernizare străzi Cartier Radu Negru în lungime de 8,6 km.

2019-2020

(2019 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Modernizare străzi Cartier Pisc în lungime de 11,8 km.

2019-2020

(2019 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Reabilitare cale de rulare Calea Galați, între Bd-ul Independenței și Bd-ul Dorobanților în lungime de 0,743km.

2019-2020

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

întreținerea curentă și periodică a străzilor (526 străzi) trotuarelor și aleilor din municipiul Brăila în lungime de 476 km.

2019-2021

Primarul Municipiului

Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

M.2.1.

Regenerare urbană în zone marginalizate din Municipiul Brăila (investiții în spații verzi, inclusiv străzi de importanță secundară adiacente).

-Amenajare spații verzi de mici dimensiuni și refacerea esteticii peisajului aproximativ 4500mp;

-modernizări ale străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei, căi de acces.

2019-2022

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In execuție lucrări - pe diferite strazi/tronsoane din Municipiul Braila


In execuție lucrări

BL 15.470.056 leifara TVA

Din     cauza     sistării

lucrărilor,      pana     la

realizarea rețelelor de apa-canalizare

In execuție lucrări

BL+BS 12.438.478 leifara

TVA

Din     cauza     sistării

lucrărilor,     pana     Ia

realizarea rețelelor de apa-canalizare

In execuție lucrări

BL+BS 18.434.675 lei fara TVA

In      faza      D.A.L.I.,

proiectantul a stabilit perioada necesara pentru execuția proiectului

-

Proiectul a fost initiat cu fonduri europene (vezi Măsură Ml.5)


BL 16.617.772 lei cu TVA


Pentru acest proiect nu s-a depus cerere de finanțare, deoarece s-a depășit alocarea financiara pentru axa 4.3 din POR 2014 -2020.


Proiect neinitiat


1

2

3

4

5

L,,.*■__i_____

6

7

8

M.2.2.

Crearea de perdele verzi aferente arterelor      principale       ale

municipiului Brăila în lungime de 3 km.

întreținerea zonelor verzi de pe aliniamentul stradal.

2019-2023

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate și Director General Serviciul de Utilitate Publică Seroplant

An 2019:

Plantat arbori in aliniament stradal: 2.372 buc.;

Plantat arbuști gard viu:

41.415 buc.;

Plantat gard viu: 3.738,5

ml

întreținere zone verzi prin activitati de udat, cosit, mobilizare sol.

An 2020(31.03.)

Plantat arbori in aliniament stradal: 2.222 buc.

Plantat arbuști gard viu:

41.611 buc.

întreținere zone verzi de pe alinimanetele stradale:

-udat;

-cosit;

-mobilizarea solului

BL 654.166,50 lei

BL 2.922.113,10 lei

BL 676.889,00 lei

BL 147.573,00 lei

M.3.1.

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 „Lizuca”

2019-2021

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

Proiectul a parcurs faza de evaluare din punct de vedere al admisibilității si eligibilității si a fost declarat admis.

3.181.792,70 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Proiectul se afla pe lista de rezervă.

A fost depășită alocarea financiară aferentă apelului de proiecte. In cazul în care se vor disponibiliza resurse financiare, procesul de evaluare tehnico economica va fi reluat.

Proiectul se afla pe lista de rezerva.

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”

2019-2020 (2019-2021 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

In stadiul de licitație lucrări + PT.

3.212.535,87

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

1

2

3

4

5

6

7

8

Eficientizare energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr.60 și internat la Liceul cu program sportiv

2019-2021

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

Achiziția contractului de lucrări in derulare.

2.655.856,53 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 47 „Pinocchio”

2019-2020 (2019-2021 inițial)

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

Contractul de lucrări semnat se afla in procedura de reziliere.

2.294.021,69 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 „Fumicuța”

2019-2020

(2019-2021 inițial)

Primarul

Municipiului

Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In implementare.

Contract de finanțare semnat.

Au fost planificate 6 proceduri de achiziții, din care 5 s-au finalizat.

Contractul de lucrări semnat se afla in procedura de reziliere.

1.704.448,19 lei

85% FEDR

13% Buget de Stat

2% Buget Local

Reabilitare și consolidare imobil din Mun. Brăila, Str. Oituz nr.2

(nr.5) - Centru cultural Brăila

2019-2020

Primarul Municipiului Brăila      prin

aparatul      de

specialitate

In procedura de promovare

BL

150.000 lei cu TVA

Propus       pentru

cofinantare BS

ȘEDINȚĂ

( y ■

Comisia Tehnica

Coordonator 1 Olguta DamiamF-PO-09-02.01.03/rev.0