Hotărârea nr. 192/2020

Completarea art.13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 și completat prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 192

dJbn.29.04.2020

Privind: Completarea art. 13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 și completat prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020.

CONSILIUL LOCAL MTCEBrrCEE’AJL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Secretarului General al Municipiului Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 50 și art. 51 alin. (1) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 7 alin. (2) și art. 9 alin.(1) din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L.M. nr. 574/31.10.2019 completată prin H.C.L.M. nr. 117/31.03.2020; ’

în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă completarea art. 13 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brăila, aprobat prin H.C.L.M. nr.574/31.10.2019 și completat prin H.C.L.M. nr.117/31.03.2020 care va avea următorul cuprins:

Art.13 în situația hotărârilor cu caracter individual cu privire la persoane, unde este obligatorie procedura votului secret, pentru exercitarea votului, aplicația „ZOOM” sau „GOOGLE FORMS” va genera pe tableta fiecărui consilier local un chestionar anonim care îndeplinește caracterul legal al buletinului de vot. Pentru exprimarea opțiunii se folosesc, de regulă, cuvintele „DA” sau „NU”. Aplicația anonimizează numele și opțiunea consilierului local, astfel fiind asigurat secretul votului.”

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul Informatică - Administrarea Datelor Fiscale și Bugetare, Serviciul Gestionare Hotărâri C.L.M. și Dispoziții Primar și de către consilierii locali municipali în funcție, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.01.03/rev.0