Hotărârea nr. 190/2020

Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 referitoare la „Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură” .

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAItJEA mr. 190

din10.04.2020

Privind: Modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 referitoare la „Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea carantinării instituționalizate pe raza Municipiului Brăila, a persoanelor pentru care normele legale în vigoare prevăd această măsură”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BBAIZLA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, Direcției Finanțelor Publice Locale și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând seama de adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Brăila nr. 3361/08.04.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. M 1571/09.04.2020;

în conformitate cu prevederile:

 • - Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

 • - Hotărârii nr. 6 din 28.02.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID - 19 la nivelul Județului Brăila;

 • - Hotărârilor nr. 1/04.03.2020 si nr. 2/10.03.2020 ale Comitetului Local

I

pentru Situații de Urgență al Municipiului Brăila privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID - 19 la nivelul Municipiului Brăila;

 • - O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinului Ministerului Sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 201/18.03.2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, modificata prin H.G. nr. 269/03.04.2020;

 • - Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 155 (1) lit. d), alin (5) lit. b) și art. 157 din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.l Se aprobă modificarea și completarea H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020, după cum urmează:

 • 1. Alineatul 1 al articolului 5 se modifică si va avea următorul conținut:

Art.5 (1) Se aprobă Contractul - cadru dintre Direcția de Sănătate Publică a Județului Brăila și Municipiul Brăila prin Direcția de Asistență Socială Brăila pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor pentru care normele legale prevăd această măsură, derulate de către autoritățile publice locale, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. ”

 • 2. După alineatul 1 al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin. (1A1), care va avea următorul conținut:

„(1A1) Se aprobă Contractul - cadru dintre Municipiul Brăila prin Direcția de Asistență Socială Brăila și unitățile de cazare în vederea asigurării spațiilor de carantinare, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre."

 • 3. Anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

 • 4. După anexa nr. 1 din H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ArtII Celelalte prevederi ale H.C.L.M. Brăila nr. 189/07.04.2020 rămân neschimbate.

Art.lll Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila, Direcția Finanțelor Publice Locale și Direcția Juridic Contencios Administrație Publică Locală, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PR1COP

(L CONS!Ut$iSL^S==a.                      v

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR^ENERAL,

IONDRĂGAN

lA HCLH Wo!taoif.tozo

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ         UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A

A JUDEȚULUI BRĂILA                       MUNICIPIULUI BRĂILA

N r./_____________________

N r./

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA Nr. / '

CONTRACT

pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor pentru care normele legale prevăd această măsură, derulate de către autoritățile publice locale

în temeiul prevederilor OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare, ale Decretului Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale HG nr.201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, modificată prin H.G. nr.269 din 03.04.2020,

I. Părțile contractante

1. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA, cu sediul în mun. Brăila, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.2 bis, județul Brăila telefon/fax 0339.401.175/0339.401.178, reprezentată prin Dr. GABRIEL VS CIOCHINA, în calitate de director executiv,

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA cu sediul în Piața Independenței nr.1, tel. 0239.694.947, fax. 0239.692.394, pmb@primariabraila.ro, reprezentată prin VIOREL MARIAN DRAGOMIR, în calitate de Primar, prin DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA, cu sediul în mun. Brăila, B-dul A.l.Cuza nr.134, telefon/fax: 0239/629.325, cod fiscal: 15752478, reprezentată prin Director Executiv - NICOLETA MIHAELA OANCEA, si

au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Art. 1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie decontarea, din bugetul Ministerului Sanatatii, conform prevederilor art.8 atin.(7)-(9) din OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr 201 /2020 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, modificată prin H.G. nr.269 din 03.04.2020, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor pentru care normele legale in vigoare prevăd aceasta măsură.

 • (2) Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:

 • a. alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei;

aA1. în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu colectarea, transportul și Page 1 of 3

eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuielile cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei, se vor deconta pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 30 lei/zi/persoană;

 • b. indemnizația de cazare, în cuantum de 70 lei/zi, care include următoarele cheltuieli:

 • i. cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de unică folosință;

 • ii. cheltuieli cu apa - între 2 - 4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință;

 • iii. cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare - câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare;

 • c. în cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe bază de documente justificative;

 • d. în cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecțiuni preexistente sau care pot apărea în perioada de carantină, acesta se va acorda în baza unor documente medicale de tipul: scrisoare medicală, rețetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative.

Sumele includ TVA.

 • III. Durata contractului

Art.2 Prezentul contract este valabil pe perioada stării de urgenta decretata, respectiv pe perioada stabilirii de către normele legale in vigoare a obligației autoritatilor administrației publice locale de a asigura spatii special amenajate pentru carantina in Municipiul Braila.

 • IV. Obligațiile părților

Art.3 (1) DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA are următoarele obligații:

 • a. transmite deconturile înaintate de Municipiul Braila la sfârșitul perioadei de carantinare către Ministerul Sanatatii conform procedurilor acestuia;

 • b. asigura decontarea din fondurile alocate de Ministerul Sănătății la cap. 66.01 "Sănătate" titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", de la articolul bugetar "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină" în baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente, la sfârșitul perioadei de carantină pentru care se solicita decontarea cheltuielilor.

 • (2) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA are următoarele obligații:

 • a. solicita Direcției de Sanatate Publica a Județului Braila sumele necesare decontării in baza cererii emise de catre Direcția de Asistenta Sociala insotita de borderoul centralizator al documentelor justificative - Anexa 1;

 • b. aloca fondurile bugetare necesare Direcției de Asistenta Sociala Braila in vederea decontării cheltuielilor cu carantina.

 • (3) DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA are următoarele obligații:

 • o. în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.2 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică locală are obligația de a asigura spații special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor pentru care normele legale in vigoare prevăd aceasta măsură;

 • b. monitorizează zilnic activitatea de carantinare, verifica solicitarea operatorului economic si documentele justificative si solicita Municipiului Braila alocarea si deschiderea fondurilor bugetare necesare in vederea decontării cheltuielilor aferente carantinei si le decontează operatorului economic lunar, la sfârșitul perioadei de carantină pentru care se solicita decontarea cheltuielilor;

 • c. răspunde de corectitudinea datelor si a documentelor înaintate in vederea decontării;

 • d. răspunde de utilizarea si justificarea sumelor stabilite conform contractului si solicitate in vederea decontării.

 • (4) Neprezentarea deconturilor atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de decontare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • V. Soluționarea litigiilor

Art.4 Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă; în situația în care părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VI. Condiții încetare contract

Art.5 Contractul încetează prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, în cazul în care una dintre parti constată nerespectarea unei/unor obligații/atributii asumate de natură a prejudicia grav derularea contractului, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege.

 • VIL Clauze speciale

Art.6 Prin act adițional la prezentul contract pot fi aduse modificări ca urmare a intrării in vigoare a unor acte normative cu impact in aplicarea acestuia, ulterior datei la care se incheie prezentul contract.

Art.7 Dacă o clauza a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale.

 • VIII. Forța majoră

Art.8 Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

Art.9 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

 • IX. Dispoziții finale

Art. 10 Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al părților, prin act adițional. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și se completează conform normelor legale în vigoare.

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

DIRECTOR EXECUTIV, Dr. GABRIEL VS CIOCHINA


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Ec. NICOLETA DENISA ANDREESCU

VIZA CFP


UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA

PRIMAR,

VIOREL MARIAN DRAGOMIR

DIRECTOR EXECUTIV, VASILICA GURGU

DIRECTOR EXECUTIV, ANGELICA BRATU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA

DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA MIHAELA OANCEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, RODICA MARIA ȚIGARIDIS Responsabil CFP

Cons. Jur. EMILIA MANUELA MICU


Anexa 1 la contractul nr._______________


BORDEROU CENTRALIZATOR NR........./DATA...........

cuprinzând documentele justificative ale prestatorului de servicii care însoțesc cererea fundamentata pentru luna

Nr. crt

DOCUMENTUL

DENUMIREA BUNURILOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE1

SUMA SOLICITATA DE FINANȚAT (lei)

* FELUL

DENUMIREA FURNIZORULUI

SERIA

NUMĂRUL

DATA EMITERII (Ziua/ Luna/ Anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se va menționa numele documentului in conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum si in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările si completările ulterioare (ex. Factura fiscala, statul de plata, angajamente legale etc.)

Semnaturi autorizateA/£ 2 za hclm igoliaok.Mo

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA

Nr. /

UNITATE DE CAZARE             DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA

Nr./                       Nr,/

CONTRACT

pentru decontarea, din bugetul Ministerului Sănătății, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor pentru care normele legale prevăd această măsură, derulate de către autoritățile publice locale

în temeiul prevederilor OUG nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările și completările ulterioare, ale Decretului Președintelui României nr.195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și ale HG nr.201 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, modificată prin H.G. nr.269 din 03.04.2020,

I. Părțile contractante

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA cu sediul în Piața Independenței nr.1, tel. 0239.694.947, fax. 0239.692.394, pmb@primariabraila.ro, reprezentată prin VIOREL MARIAN DRAGOMIR, în calitate de Primar, prin DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA, cu sediul în mun. Brăila, B-dul A.I.Cuza nr.134, telefon/fax: 0239/629.325, cod fiscal: 15752478, reprezentată prin Director Executiv - NICOLETA MIHAELA OANCEA, si

2.UNITATEA DE CAZARE, cu sediul în mun.Brăila, .........................................................

reprezentată legal prin................- Director Executiv,

au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

II. Obiectul contractului

Art.1. (1) Obiectul prezentului contract îl constituie decontarea, din bugetul Ministerului Sanatatii, conform prevederilor art.8 alin.(7)-(9) din OUG nr.11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu modificările si completările ulterioare si ale HG nr.201/2020 din 18 martie 2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, a cheltuielilor pentru carantina persoanelor pentru care normele legale in vigoare prevăd aceasta măsură.

 • (2) Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:

 • a. alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei;

aA1. în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuielile cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei, se vor deconta pe bază de documente justificative, dar nu mai mult de 30 lei/zi/persoana;

 • b. indemnizația de cazare, în cuantum de 70 lei/zi, care include următoarele cheltuieli:

 • i. cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de unică folosință;

 • ii. cheltuieli cu apa - între 2 - 4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință;

 • iii. cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare - câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare;

 • c. în cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe bază de documente justificative;

 • d. în cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecțiuni preexistente sau care pot apărea în perioada de carantină, acesta se va acorda în baza unor documente medicale de tipul: scrisoare medicală, rețetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor justificative.

Sumele includ TVA.

 • III. Durata contractului

Art. 2 Prezentul contract este valabil pe perioada stării de urgenta decretata, respectiv pe perioada stabilirii de către normele legale in vigoare a obligației autoritatilor administrației publice locale de a asigura spatii special amenajate pentru carantina in Municipiul Braila.

 • IV. Obligațiile părților

Art. 3 (1) Unitatea de cazare are următoarele obligații:

 • a. asigura in limita sumei de 230 lei/zi pentru un număr maxim de___persoane, spațiul de

locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din activitatea de carantinare și cheltuieli cu dezinfecția spațiilor, la sfârșitul fiecărei perioade de carantinare a persoanei;

 • b. asigura in limita a 70 lei/zi/persoana hrana - 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a veselei de unică folosința, apa - între 2-4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință si îmbrăcămintea corespunzătoare - câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci de unică folosință pentru toată perioada de carantinare;

 • c. transmite lunar, la sfârșitul perioadei de carantinare, Direcției de Asistenta Sociala Braila decontul cheltuielilor realizate, in baza unui borderou centralizator al documentelor justificative, insotit de copii certificate ale acestora (documentelor justificative); borderoul centralizator se va completa conform modelului din Anexa nr.1 la prezentul contract;

 • d. răspunde de corectitudinea documentelor înaintate in vederea decontării;

 • e. răspunde de utilizarea si justificarea sumelor stabilite conform contractului si solicitate in vederea decontării;

 • f. răspunde de deținerea, asigurarea și respectarea normelor de igienă și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, sănătatea și securitatea în muncă, a siguranței alimentelor, precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care se emit autorizații administrative de funcționare.

 • (2) DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA BRAILA are următoarele obligații:

 • a. în vederea punerii în aplicare a prevederilor art.2 alin.(7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică locală are obligația de a asigura spații special amenajate pentru carantină în vederea cazării persoanelor pentru care normele legale in vigoare prevad aceasta măsură;

 • b. monitorizează zilnic activitatea de carantinare, verifica solicitarea operatorului economic si documentele justificative si solicita Municipiului Braila alocarea si deschiderea fondurilor bugetare necesare in vederea decontării cheltuielilor aferente carantinei si le decontează operatorului economic lunar, la sfârșitul perioadei de carantină pentru care se solicita decontarea cheltuielilor;

 • c. răspunde de corectitudinea datelor si a documentelor înaintate in vederea decontării;

 • d. răspunde de utilizarea si justificarea sumelor stabilite conform contractului si solicitate in vederea decontării.

 • (3) UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA are următoarele atribuții:

 • a. solicita Direcției de Sanatate Publica a Județului Braila sumele necesare decontării in baza cererii emise de către Direcția de Asistenta Sociala insotita de borderoul centralizator al documentelor justificative;

 • b. aloca fondurile bugetare necesare Direcției de Asistenta Sociala Braila in vederea decontării cheltuielilor cu carantina;

 • (4) Neprezentarea deconturilor atrage amânarea decontării până la următoarea perioadă de decontare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 • V. Soluționarea litigiilor

Art.4 Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluționează de părți pe cale amiabilă; în situația în care părțile nu ajung la o înțelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanțelor judecătorești competente.

 • VI. Condiții încetare contract

Art.5 Contractul încetează prin executare, acordul de voință al părților, denunțare unilaterală, expirarea termenului, îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiției, imposibilitate fortuită de executare, în cazul în care una dintre parti constată nerespectarea unei/unor obligații/atributii asumate de natură a prejudicia grav derularea contractului, precum și din orice alte cauze prevăzute de lege.

 • VII. Clauze speciale

Art.6 Prin act adițional la prezentul contract pot fi aduse modificări ca urmare a intrării in vigoare a unor acte normative cu impact in aplicarea acestuia, ulterior datei la care se incheie prezentul contract.

Art.7 Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă spiritului contractului, în conformitate cu prevederile legale.

 • VIII. Forța majoră

Art.8 Orice împrejurare de fapt independentă de voința părților, intervenită după data semnării prezentului contract și care împiedică executarea acestuia, este considerată forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forță majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații, embargo.

Art.9 Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariției respectivului caz de forță majoră și, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

 • IX. Dispoziții finale

Art.10 Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al părților, prin act adițional. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte și se completează conform normelor legale în vigoare.

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A MUNICIPIULUI BRĂILA

PRIMAR,

VIOREL - MARIAN DRAGOMIR

DIRECTOR EXECUTIV,

VASILICA GURGU

DIRECTOR EXECUTIV,

ANGELICA BRATU

UNITATEA DE CAZARE DIRECTOR EXECUTIV,

RESPONSABIL BUGET,

VIZA CFP


DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ BRĂILA DIRECTOR EXECUTIV, NICOLETA MIHAELA OANCEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, RODICA MARIA ȚIGARIDIS

Responsabil CFP

Cons. Jur. EMILIA MANUELA MICU


Anexa 1 la contractul nr.______________


BORDEROU CENTRALIZATOR NR........./DATA...........

cuprinzând documentele justificative ale prestatorului de servicii care însoțesc cererea fundamentata pentru luna

Nr. crt

DOCUMENTUL

DENUMIREA BUNURILOR/ SERVICIILOR/ LUCRĂRILOR ACHIZIȚIONATE2

SUMA SOLICITATA DE FINANȚAT (lei)

* FELUL

DENUMIREA FURNIZORULUI

SERIA

NUMĂRUL

DATA EMITERII (Ziua/ Luna/ Anul)

0

1

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Se va menționa numele documentului in conformitate cu legislația privind documentele financiar-contabile, precum si in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările si completările ulterioare (ex. Factura fiscala, statul de plata, angajamente legale etc.)

Semnaturi autorizate1

Subsemnatul................................In calitate de persoană împuternicita de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea

documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, urmare acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".

2

Subsemnatul................................In calitate de persoană împuternicita de ordonatorul de credite, confirm pe propria răspundere că am realizat verificarea

documentelor justificative menționate în prezentul borderou centralizator și, urmare acestei verificări, confirm că sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate necesare în vederea vizării acestora pentru "BUN DE PLATĂ".