Hotărârea nr. 188/2020

Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAKAKEA 2NFR. 188 din07.04.2020

Privind: Aprobarea rectificării bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19.

consiliul local municipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanței de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și Ordonanței militare nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ținând seama de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Brăila pe anul 2020, în vederea prevenirii răspândirii virusului COVID-19, conform anexelor, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, prin instituțiile și serviciile publice de interes local, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN - FLORINEL PRICOP


//. CONS'l .5 LOC/1

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR/GENERAL,

ION DRAG AN


Județul: Braila

Unitatea admînistrativ-teritoriala: Municipiul Braila

BUGETUL GENERAL AL UNITATII ADM1NISTRATIV-TERIT0RIALE PE ANUL 2020 SI ESTIMĂRI

PENTRU ANII 2021-2023

Anexa nr. / la HCLM nr.

d/'fH 0^0^, 2&Zo


mii lei

I Buget 2020

Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor

publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor interne si externe

Bugetul

fondurilor externe nerambursabile

Total

Transferuri intre bugete**) (se scad)

Total buget general

II Estimări 2021

III Estimări 2022

IV Estimări 2023

A

0

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+5

7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)

01

I

575.713,23

122.663,40

48.474,80

0,00

0,00

746.851,43

92.602,40

654.249,03

II

496.484,61

116.954,00

65.734,29

0,00

0,00

679.172,90

85.385,00

593.787,90

III

413.261,81

122.770,00

69.420,55

0,00

0,00

605.452,36

88.873,00

516.579,36

IV

374.603,68

128.635,00

68.791,25

0,00

0,00

572.029,93

87.964,00

484.065,93

Venituri curente (rd.03+17)

02 I

344.070,25

30.561,00

27.262,80

0,00

0,00

401.894,05

0,00

401.894,05

II

351.955,54

36.309,00

39.553,29

0,00

0,00

427.817,83

0,00

427.817,83

HI

361.905,65

38.497,00

42.739,55

0,00

0,00

443.142,20

0,00

443.142,20

IV

373.011,07

40.671,00

46.050,25

0,00

0,00

459.732,32

0,00

459.732,32

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)

03

I

290.230,25

0,00

0,00

0,00

0,00

290.230,25

0,00

290.230,25

II

295.423,54

0,00

0,00

0,00

0,00

295.423,54

0,00

295.423,54

III

302.520,11

0,00

0,00

0,00

0,00

302.520,11

0,00

302.520,11

IV

310.825,84

0,00

0,00

0,00

0,00

310.825,84

0,00

310.825,84

Impozit pe venit, profit si câștiguri din capital de la

04 I

312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

312,00

II

327,60

0,00

0,00

0,00

0,00

327,60

0,00

327,60

III

344,14

0,00

0,00

0,00

0,00

344,14

0,00

344,14

IV

360,36

0,00

0,00

0,00

0,00

360,36

0,00

360,36

Impozit pe profit

05 I

312,00

0,00

0,00

0,00

0,00

312,00

0,00

312,00

IE

327,60

0,00

0,00

0,00

0,00

327,60

0,00

327,60

III

344,14

0,00

0,00

0,00

0,00

344,14

0,00

344,14

IV

360,36

0,00

0,00

0,00

0,00

360,36

0,00

360,36

Impozit pe venit, profit, si câștiguri din capital de la

06

1

167.692,25

0,00

0,00

0,00

0,00

167.692,25

0,00

167.692,25

II

170.868,54

0,00

0,00

0,00

0,00

170.868,54

0,00

170.868,54

III

181.906,03

0,00

0,00

0,00

0,00

181.906,03

0,00

181.906,03

IV

187.124,03

0,00

0,00

0,00

0,00

187.124,03

0,00

187.124,03

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților

07

1

309,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309,00

0,00

309,00

II

324,44

0,00

0,00

0,00

0,00

324,44

0,00

324,44

III

340,83

0,00

0,00

0,00

0,00

340,83

0,00

340,83

IV

356,90

0,00

0,00

0,00

0,00

356,90

0,00

356,90

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

08 I

167.383,25

0,00

0,00

0,00

0,00

167.383,25

0,00

167.383,25

II

170.544,10

0,00

0,00

0,00

0,00

170.544,10

0,00

170.544,10

III

181.565,20

0,00

0,00

0,00

0,00

181.565,20

0,00

181.565,20

IV

186.767,13

0,00

0,00

0,00

0,00

186.767,13

0,00

186.767,13

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

09 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozite si taxe pe proprietate

10 I

40.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.016,00

0,00

40.016,00

II

42.016,80

0,00

0,00

0,00

0,00

42.016,80

0,00

42.016,80

III

44.137,65

0,00

0,00

0,00

0,00

44.137,65

0,00

44.137,65

IV

46.218,48

0,00

0,00

0,00

0,00

46.218,48

0,00

46.218,48

Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)

11 I

81.780,00

0,00

0,00

0,00

0,00

81.780,00

0,00

81.780,00

II

81.759,10

0,00

0,00

0,00

0,00

81.759,10

0,00

81.759,10

III

75.658,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75.658,00

0,00

75.658,00

IV

76.626,32

0,00

0,00

0,00

0,00

76.626,32

0,00

76.626,32

Sume defalcate din TVA

12 I

64.178,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.178,00

0,00

64.178,00

II

63.277,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63.277,00

0,00

63.277,00

III

56.243,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.243,00

0,00

56.243,00

IV

56.296,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.296,00

0,00

56.296,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13 I

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

II

1,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1,05

0,00

1,05

III

1,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

1,10

IV

1,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1,16

0,00

1,16

Taxe pe servicii specifice

14 I

201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

201,00

0,00

201,00

II

211,05

0,00

0,00

0,00

0,00

211,05

0,00

211,05

III

221,70

0,00

0,00

0,00

0,00

221,70

0,00

221,70

IV

232,16

0,00

0,00

0,00

0,00

232,16

0,00

232,16

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării

15 I

17.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.400,00

0,00

17.400,00

II

18.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.270,00

0,00

18.270,00

III

19.192,20

0,00

0,00

0,00

0,00

19.192,20

0,00

19.192,20

IV

20.097,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.097,00

0,00

20.097,00

Alte impozite si taxe fiscale

16 I

430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430,00

0,00

430,00

II

451,50

0,00

0,00

0,00

0,00

451,50

0,00

451,50

III

474,29

0,00

0,00

0,00

0,00

474,29

0,00

474,29

IV

496,65

0,00

0,00

0,00

0,00

496,65

0,00

496,65

•X

Venituri nefiscale

17 I

53.840,00

30.561,00

27.262,80

0,00

0,00

111.663,80

0,00

111.663,80

II

56.532,00

36.309,00

39.553,29

0,00

0,00

132.394,29

0,00

132.394,29

III

59.385,54

38.497,00

42.739,55

0,00

0,00

140.622,09

0,00

140.622,09

IV

62.185,23

40.671,00

46.050,25

0,00

0,00

148.906,48

0,00

148.906,48

Venituri din capital

18 I

720,77

0,00

0,00

0,00

0,00

720,77

0,00

720,77

II

916,81

0,00

0,00

0,00

0,00

916,81

0,00

916,81

III

1.005,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1.005,01

0,00

1.005,01

IV

1.092,49

0,00

0,00

0,00

0,00

1.092,49

0,00

1.092,49

Operațiuni financiare

19 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții (rd.21+22)

20

I

99.805,69

92.102,40

21.212,00

0,00

0,00

213.120,09

92.602,40

120.517,69

II

35.900,61

80.645,00

26.181,00

0,00

0,00

142.726,61

85.385,00

57.341,61

III

13.443,98

84.273,00

26.681,00

0,00

0,00

124.397,98

88.873,00

35.524,98

IV

500,12

87.964,00

22.741,00

0,00

0,00

111.205,12

87.964,00

23.241,12

Subvenții de la bugetul de stat

21 I

99.505,69

0,00

70,00

0,00

0,00

99.575,69

0,00

99.575,69

II

35.585,61

0,00

83,00

0,00

0,00

35.668,61

0,00

35.668,61

III

13.113,08

0,00

82,00

0,00

0,00

13.195,08

0,00

13.195,08

IV

153,62

0,00

82,00

0,00

0,00

235,62

0,00

235,62

Subvenții de la alte administratii

22 I

300,00

92.102,40

21.142,00

0,00

0,00

113.544,40

92.602,40

20.942,00

II

315,00

80.645,00

26.098,00

0,00

0,00

107.058,00

85.385,00

21.673,00

III

330,90

84.273,00

26.599,00

0,00

0,00

111.202,90

88.873,00

22.329,90

IV

346,50

87.964,00

22.659,00

0,00

0,00

110.969,50

87.964,00

23.005,50

Sume primite de la UE in contul platilor efectuate

23 I

131.116,52

0,00

0,00

0,00

0,00

131.116,52

0,00

131.116,52

II

107.711,65

0,00

0,00

0,00

0,00

107.711,65

0,00

107.711,65

III

36.907,17

0,00

0,00

0,00

0,00

36.907,17

0,00

36.907,17

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)

24 I

590.713,23

123.553,40

58.570,67

0,00

0,00

772.837,30

92.602,40

680.234,90

II

496.484,61

116.954,00

65.734,29

0,00

0,00

679.172,90

85.385,00

593.787,90

IU

413.261,81

122.770,00

69.420,55

0,00

0,00

605.452,36

88.873,00

516.579,36

IV

374.603,68

128.635,00

68.791,25

0,00

0,00

572.029,93

87.964,00

484.065,93

Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)

25

I

518.377,16

114.680,15

56.854,93

0,00

0,00

689.912,24

92.602,40

597.309,84

II

468.240,13

105.873,00

60.964,29

0,00

0,00

635.077,42

85.385,00

549.692,42

III

380.411,95

111.429,00

64.790,55

0,00

0,00

556.631,50

88.873,00

467.758,50

IV

330.254,58

117.083,00

68.761,25

0,00

0,00

516.098,83

87.964,00

428.134,83

Cheltuieli de personal

26

I

80.093,72

47.316,65

37.789,10

0,00

0,00

165.199,47

0,00

165.199,47

II

83.540,52

50.572,00

41.214,00

0,00

0,00

175.326,52

0,00

175.326,52

3

UI

86.347,68

53.296,00

44.194,00

0,00

0,00

183.837,68

0,00

183.837,68

IV

89.164,72

55.745,00

47.416,00

0,00

0,00

192.325,72

0,00

192.325,72

Bunuri si servicii

27

1

71.886,88

67.038,50

18.733,83

0,00

0,00

157.659,21

0,00

157.659,21

1!

67.795,61

54.997,00

19.473,29

0,00

0,00

142.265,90

0,00

142.265,90

III

71.068,90

57.808,00

20.306,55

0,00

0,00

149.183,45

0,00

149.183,45

IV

74.336,18

60.994,00

21.042,25

0,00

0,00

156.372,43

0,00

156.372,43

Dobânzi

28

1

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

0,00

1.800,00

II

1.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.890,00

0,00

1.890,00

III

1.985,40

0,00

0,00

0,00

0,00

1.985,40

0,00

1.985,40

IV

2.079,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.079,00

0,00

2.079,00

Subvenții

29

1

20.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.200,00

0,00

20.200,00

II

21.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.210,00

0,00

21.210,00

IU

22.280,60

0,00

0,00

0,00

0,00

22.280,60

0,00

22.280,60

IV

23.331,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.331,00

0,00

23.331,00

Fonduri de rezerva

30

I

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

II

1.050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.050,00

0,00

1.050,00

III

1.103,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.103,00

0,00

1.103,00

IV

1.155,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.155,00

0,00

1.155,00

Transferuri intre unîtati ale administrației publice

31 I

92.602,40

0,00

0,00

0,00

0,00

92.602,40

92.602,40

0,00

II

85.385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.385,00

85.385,00

0,00

IU

88.873,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88.873,00

88.873,00

0,00

IV

87.964,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87.964,00

87.964,00

0,00

Alte transferuri

32 i

2.291,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2.291,53

0,00

2.291,53

II

2.321,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2.321,53

0,00

2.321,53

III

2.353,33

0,00

0,00

0,00

0,00

2.353,33

0,00

2.353,33

IV

2.384,53

0,00

0,00

0,00

0,00

2.384,53

0,00

2.384,53

Proiecte cu finanțare din Fonduri externe

33 I

205.145,14

0,00

0,00

0,00

0,00

205.145,14

0,00

205.145,14

II

159.090,07

0,00

0,00

0,00

0,00

159.090,07

0,00

159.090,07

III

58.507,17

0,00

0,00

0,00

0,00

58.507,17

0,00

58.507,17

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala

34 I

39.733,19

0,00

12,00

0,00

0,00

39.745,19

0,00

39.745,19

II

41.411,39

0,00

12,00

0,00

0,00

41.423,39

0,00

41.423,39

III

43.173,50

0,00

12,00

0,00

0,00

43.185,50

0,00

43.185,50

IV

44.949,72

0,00

12,00

0,00

0,00

44.961,72

0,00

44.961,72

Alte cheltuieli

35 I

4.374,30

325,00

320,00

0,00

0,00

5.019,30

0,00

5.019,30

II

4.546,01

304,00

265,00

0,00

0,00

5.115,01

0,00

5.115,01

III

4.719,37

325,00

278,00

0,00

0,00

5.322,37

0,00

5.322,37

IV

4.890,43

344,00

291,00

0,00

0,00

5.525,43

0,00

5.525,43

/

Cheltuieli de capital

36

4

I

67.336,07

8.873,25

1.715,74

0,00

0,00

77.925,06

0,00

77.925,06

II

22.994,48

11.081,00

4.770,00

0,00

0,00

38.845,48

0,00

38.845,48

III

27.334,86

11.341,00

4.630,00

0,00

0,00

43.305,86

0,00

43.305,86

IV

38.574,10

11.552,00

30,00

0,00

0,00

50.156,10

0,00

50.156,10

Operațiuni financiare (rd.33+39)

37

l

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

II

5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00

0,00

5.250,00

III

5.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,00

0,00

5.515,00

IV

5.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.775,00

0,00

5.775,00

împrumuturi acordate

38

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe si interne

39

I

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

I!

5.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.250,00

0,00

5.250,00

III

5.515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.515,00

0,00

5.515,00

IV

5.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.775,00

0,00

5.775,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in

40

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve

41

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)1) (rd.01-rd.24)

42

I

-15.000,00

-890,00

-10.095,87

0,00

0,00

-25.985,87

0,00

-25.985,87

II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

0400

ofoo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^00

Anexa nr. .Z

la HCLM nr. (^/O^oh.Mo

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si ia cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

000102

TOTAL VENITURI

575.713,23

0,00

575.713,23

499002

VENITURI PROPRII

280.613,02

0,00

280.613,02

000202

1. VENITURI CURENTE

344.070,25

0,00

344.070,25

000302

A. VENITURI FISCALE

290.230,25

0,00

290.230,25

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

168.004,25

0,00

168.004,25

000502

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

312,00

0.00

312,00

0102

Impozit pe profit

312,00

0,00

312,00

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

0,00

312,00

000602

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

167.692,25

0,00

167.692,25

0302

Impozit pe venit

309,00

0,00

309,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

309,00

0,00

309,00

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

167.383,25

0,00

167.383,25

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

154.033,25

0,00

154.033,25

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

10.436,00

0,00

10.436,00

040205

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

0,00

2.914,00

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

0,00

40.016,00

0702

Impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

0,00

40.016,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

0,00

29.800,00

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

0,00

13.000,00

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

0,00

16.800,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

0,00

7.416,00

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

4.500,00

0,00

4.500,00

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

0,00

2.900,00

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

0,00

16,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

0,00

2.800,00

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

81.780,00

0.00

81.780,00

1102

Sume defalcate din TVA

64.178,00

0,00

64.178,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

34.227,00

0,00

34.227,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

28.291,00

0,00

28.291,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

1.660.00

0,00

1.660,00

1202

Aite impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1,00

0,00

1,00

120207

Taxe hoteliere

1.00

0,00

1,00

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

0,00

201,00

150201

Impozit pe spectacole

27,00

0,00

27,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

0,00

174,00

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea

17.400,00

0,00

17.400,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

13.800,00

0,00

13.800,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

0,00

10.000,00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

0,00

3.800,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

3.400,00

0,00

3.400,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

200,00

0,00

200,00

001102

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

430,00

0,00

430,00

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

0,00

430,00

180250

Alte impozite si taxe

430,00

0,00

430,00

001202

C. VENITURI NEFISCALE

53.840,00

0,00

53.840.00

001302

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

0,00

12.195,00

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

0,00

12.195,00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor

245,00

0,00

245,00

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

7.650,00

0,00

7.650,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7.650,00

0,00

7.650,00

300208

Venituri din dividende

4.300,00

0,00

4.300,00

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital

4.300,00

0,00

4.300,00

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

41.645.00

0,00

41.645,00

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitatî

12.229,00

0,00

12.229,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

0,00

7.340,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legați pentru întreținerea copiilor in

165,00

0,00

165,00

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

0,00

5,00

330213

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

4.700,00

0,00

4.700,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

0,00

19,00

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217.00

0,00

217,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

0,00

217,00

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

0,00

9,984,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

0,00

9,500,00

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

9.500,00

0,00

9.500,00

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

4,00

0,00

4,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

0,00

480,00

3602

Diverse venituri

19.215,00

0,00

19.215,00

360205

Vărsăm inie din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

0,00

350,00

360206

Taxe speciale

18.000,00

0,00

18.000,00

360250

Alte venituri

865,00

0,00

865,00

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

-34.932,48

0,00

-34.932,48

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

0,00

34.932,48

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

0,00

720,77

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

0,00

720,77

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

0,00

200,00

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500,00

0,00

500,00

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau

20,77

0,00

20,77

001702

IV. SUBVENȚII

99.805,69

0,00

99.805,69

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.805,69

0,00

99.805,69

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.505,69

0,00

99.505,69

002002

B. Curente

99.505,69

0,00

99.505,69

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne.

18,00

0,00

18,00

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

0,00

115,00

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe

380,00

0,00

380,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe

380,00

0,00

380,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

0,00

27.932,83

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii

71.059,86

0,00

71,059,86

4302

Subvenții de la alte administratii

300,00

0,00

300,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

300,00

0,00

300,00

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru

200,00

0,00

200,00

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru

100,00

0,00

100,00

4802

Sume primite de la UE/atti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

131.116,52

0,00

131.116,52

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125-308,04

0,00

125,308,04

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

125.308,04

0,00

125.308,04

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

0,00

433,50

48020201

Sume primite in contul platiior efectuate in anul curent

433,50

0,00

433,50

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

0,00

5.374,98

4B020501

Sume primite in contul platiior efectuate in anul curent

5.374.98

0,00

5,374,98

4902

TOTAL CHELTUIELI

590.713,23

0,00

590.713,23

01

CHELTUIELI CURENTE

518.377,16

0,00

518.377,16

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

0,00

80.093,72

1001

Cheltuieli salariale In bani

76.595,86

0,00

76,595,86

100101

Salarii de baza

65.370,24

0,00

65,370,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.508,53

0,00

2.508,53

100106

Alte sporuri

187,85

0,00

187,85

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

508,00

0,00

508,00

100113

Drepturi de delegare

17,00

0,00

17,00

100117

Indemnizații de hrana

4.481,34

0,00

4.481,34

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.522,90

0,00

3,522,90

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.696,99

0,00

1.696,99

100205

Transportul la si de la locul de munca

72,44

0,00

72,44

100206

Vouchere de vacanta

1.624,55

0,00

1.624,55

1003

Contribuții

1.800,87

0,00

1.800,87

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.800,87

0,00

1.800,87

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

71.886,88

0,00

71.886,88

2001

Bunuri si servicii

36.652,07

100,00

36.752,07

200101

Furnituri de birou

382,18

0,00

382,18

200102

Materiale pentru curățenie

584,80

0,00

584,80

200103

încălzit. Iluminat si forța motrica

10.480,33

50,00

10.530,33

200104

Apa, canal si salubritate

1.841,32

0,00

1.841,32

200105

Carburanți si lubrifiant!

186,50

0,00

186,50

200106

Piese de schimb

54,00

0,00

54,00

200107

Transport

14,00

0,00

14,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.099,32

0,00

1.099,32

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.582,42

0,00

1.582,42

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.427,20

50,00

20.477,20

2002

Reparatii curente

18.474,08

50,00

18.524,08

2003

Hrana

3.862,38

0,00

3.862,38

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

0,00

3.862,38

2004

Medicamente si materiale sanitare

187,70

0,00

187,70

200401

Medicamente

113,10

0,00

113,10

200402

Materiale sanitare

53,40

0,00

53,40

200404

Dezinfectanti

21,20

0,00

21,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

838,49

70,00

908,49

200501

Uniforme si echipament

15,00

0,00

15,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

0,00

20,00

200530

Alte obiecte de inventar

803,49

70,00

873,49

2006

Daplasari, detasari, transferări

45.00

0,00

45,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

37,00

0,00

37,00

200602

Deplasări în străinătate

8,00

0,00

8,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

70,15

0,00

70,15

2012

Consultanta si expertiza

101,00

0,00

101,00

2013

Pregătire profesionala

124,38

0,00

124,38

2014

Protecția muncii

34,60

0,00

34,60

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii

810,00

0,00

810,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

2.543,00

-220,00

2 323,00

2030

Alte cheltuieli

8.144,03

0,00

8.144,03

203001

Reclama si publicitate

218,00

0,00

218,00

203003

Prime de asigurare non-viata

32,76

0,00

32,76

203004

Chirii

529,01

30,00

559,01

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

-230,00

3.194,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.940,26

200,00

4.140,26

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

0,00

1.800,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

0,00

1.800,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

0,00

20.200,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

-750,00

250,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

1.000,00

-750,00

250,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

91.852,40

750,00

92.602,40

5101

Transferuri curente

83.291,15

750,00

84.041,15

510101

Transferuri către instituții publice

83.291,15

750,00

84.041,15

5102

Transferuri de capital

8.561,25

0,00

8.561,25

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

500,00

0,00

500.00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

8.061,25

0,00

8.061,25

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.291,53

0,00

2.291,53

5501

A. Transferuri interne

2.291,53

0,00

2.291,53

550113

Programe de dezvoltare

200,00

0,00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

0,00

400,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

0,00

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.733,19

0,00

39.733,19

5702

Ajutoare sociale

39.733,19

0,00

39.733,19

570201

Ajutoare sociale in numerar

29.861,19

0,00

29.861,19

570202

Ajutoare sociale in natura

9850,00

0,00

9.850,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

0,00

22,00

5B

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

205.145,14

0,00

205.145,14

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

196.330,11

0,00

196.330,11

580101

Finanțare naționala

69.532,07

0,00

69.532,07

580102

Finanțare externa nerambursabila

125.308,04

0,00

125.308,04

580103

Cheltuieli neeligibile

1.490,00

0,00

1.490,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

0,00

510,00

580201

Finanțare naționala

76,50

0,00

76,50

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

0,00

433,50

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

8.305,03

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

2.800,05

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

5.374,98

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

130,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.374,30

0,00

4.374,30

5901

Burse

765,30

0,00

765,30

5911

Asociatii si fundatii

1.900,00

0,00

1.900,00

5912

Susținerea cultelor

600,00

0,00

600,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.109,00

0,00

1.109,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

0,00

67.336.07

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

0,00

64.214,07

7101

Active fixe

51.522,20

0,00

51.522,20

710101

Construcții

1.560,00

0,00

1.560,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.282,82

0,00

1.282,82

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

284,64

0.00

284,64

710130

Alte active fixe

48.394,74

0,00

48.394,74

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

12.691,87

0,00

12.691.87

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

7201

Active financiare

3.122,00

0,00

3.122,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

0,00

3.122,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0.00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

0,00

5.000,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

0,00

5.000,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

55.580,52

-750,00

54.830,52

5102

Autoritatî publice si acțiuni externe

43.422,03

0,00

43.422,03

01

CHELTUIELI CURENTE

39.097,00

0,00

39.097,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

28.887,00

0,00

28.887,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

27.737,00

0,00

27.737,00

100101

Salarii de baza

23.222,00

0,00

23.222,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

505,00

0,00

505,00

100113

Drepturi de delegare

10,00

0,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

1.000,00

0,00

1.000,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

3.000,00

0,00

3.000,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

450,00

0,00

450,00

100206

Vouchere de vacanta

450,00

0,00

450,00

1003

Contribuții

700,00

0,00

700,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

700,00

0,00

700,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.500,00

0,00

9.500,00

2001

Bunuri si servicii

2.084,00

100.00

2.184,00

200101

Furnituri de birou

153,00

0,00

153,00

200102

Materiale pentru curățenie

6,00

0,00

6,00

200103

încălzit, Iluminai si forța motrica

342,00

50,00

392,00

200104

Apa, canal si salubritate

58,00

0,00

58,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

66,00

0,00

66,00

200106

Piese de schimb

22,00

0,00

22,00

200107

Transport

13,00

0,00

13,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

641,00

0,00

641,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

303,00

0,00

303,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

480,00

50,00

530,00

2002

Reparatii curente

5,00

50,00

55,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

95,00

70,00

165,00

200530

Alte obiecte de inventar

95,00

70,00

165,00

2006

Daplasari, detasari, transferări

12,00

0,00

12,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

0,00

8,00

200602

Deplasări în străinătate

4,00

0,00

4,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

29,00

0,00

29,00

2012

Consultanta si expertiza

89,00

0,00

89,00

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii

570,00

0,00

570,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

2.525,00

-220,00

2.305.00

2030

Alte cheltuieli

4.091,00

0,00

4.091,00

203001

Reclama si publicitate

211,00

0,00

211,00

203003

Prime de asigurare non-viata

19,00

0,00

19,00

203004

Chirii

0,00

30,00

30,00

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

-230,00

3.194,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

437,00

200,00

637,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

510,00

0,00

510,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510.00

0,00

510,00

580201

Finanțare naționala

76,50

0,00

76,50

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

0,00

433,50

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

0,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

200,00

0,00

200,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

0,00

4.325,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

0,00

1.203,03

7101

Active fixe

1.203,03

0,00

1.203,03

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774,46

0,00

774,46

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

143,57

0,00

143,57

710130

Alte active fixe

285,00

0,00

285,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

7201

Active financiare

3.122,00

0,00

3.122,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

0,00

3,122,00

510201

Autoritati executive si legislative

43.422,03

0,00

43,422,03

51020103

Autoritati executive

43.422,03

0,00

43.422,03

5402

Alte servicii publice generale

10.358,49

-750,00

9.608,49

01

CHELTUIELI CURENTE

5.316,00

-750,00

4.566,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

0,00

3.176,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.055,00

0,00

3,055,00

100101

Salarii de baza

2.500,00

0,00

2.500,00

100113

Drepturi de delegare

5,00

0,00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

150,00

0,00

150,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

400,00

0,00

400,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

51,00

0,00

51,00

100206

Vouchere de vacanta

51,00

0,00

51,00

1003

Contribuții

70,00

0,00

70,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

70,00

0,00

70,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

0.00

1,100,00

2001

Bunuri si servicii

150,00

0,00

150,00

200101

Furnituri de birou

10,00

0,00

10,00

200103

încălzit, Iluminat si forța metrica

14,00

0,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

4,00

0,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112,00

0,00

112,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

0,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

950,00

0.00

950,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

950,00

0,00

950,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

-750,00

250,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

1.000,00

-750,00

250,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

0,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

40,00

0,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

0,00

42,49

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

42,49

0,00

42,49

7101

Active fixe

42,49

0,00

42,49

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

42,49

0,00

42,49

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

0,00

5.000,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

0,00

5.000,00

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

-750,00

250,00

540207

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de

5.000,00

0,00

5.000,00

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.408,49

0,00

3.408,49

540250

Alte servicii publice generale

950,00

0,00

950,00

/ ZI

5502

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

1.800,00

0,00

1.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.800,00

0,00

1.800,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

0,00

1.800,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

0,00

1.800,00

5902

Partea a Il-a Aparate, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.755,50

0,00

17.755,50

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.755,50

0,00

17.755,50

01

CHELTUIELI CURENTE

17.516,00

0,00

17.516,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

0,00

116,00

2001

Bunuri si servicii

116,00

0,00

116,00

200106

Piese de schimb

6,00

0,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

110,00

0,00

110,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

0,00

17.400,00

5101

Transferuri curente

17.400,00

0,00

17.400,00

510101

Transferuri către instituții publice

17.400,00

0,00

17.400,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

0,00

239,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

0,00

239,50

7101

Active fixe

130,00

0,00

130,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

130,00

0,00

130,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

109,50

0,00

109,50

610203

Ordine publica

17.400,00

0,00

17.400,00

61020304

Politie locala

17,400,00

0,00

17.400,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

355,50

0,00

355,50

6302

Partea a 11l-a Cheltuieli Social - Culturale

179.959,32

-250,00

179.709,32

6502

Invatamant

52.800,48

0,00

52.800.48

01

CHELTUIELI CURENTE

42.597,43

0,00

42.597,43

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

0,00

72,44

1002

Cheltuieli salariate in natura

72,44

0,00

72,44

100205

Transportul la si de la locul de munca

72,44

0,00

72,44

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.352,00

0,00

11,352,00

2001

Bunuri si servicii

8.853,57

0,00

8.853,57

200101

Furnituri de birou

187,38

0,00

187,38

200102

Materiale pentru curățenie

318,80

0,00

318,80

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

5.164,33

0,00

5.164,33

200104

Apa, canal si salubritate

1.322,82

0,00

1.322,82

200105

Carburanți si lubrifiant!

33,50

0,00

33,50

200106

Piese de schimb

3,00

0,00

3,00

200107

Transport

1,00

0,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

280,12

0,00

280,12

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

319,42

0,00

319,42

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.223,20

0,00

1.223,20

2002

Reparatii curente

1.694,08

0,00

1.694,08

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,80

0,00

2,80

200401

Medicamente

0,40

0,00

0,40

200402

Materiale sanitare

0,20

0,00

0,20

200404

Dezinfectanti

2,20

0,00

2,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

473,49

0,00

473,49

200530

Alte obiecte de inventar

473,49

0,00

473.49

2006

Daplasari, detasari, transferări

9,00

0,00

9,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

0,00

8,00

200602

Deplasări în străinătate

1,00

0,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

32,25

0,00

32,25

2012

Consultanta si expertiza

12,00

0,00

12,00

2013

Pregătire profesionala

65,38

0,00

65,38

2014

Protecția muncii

5,40

0,00

5,40

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

17,00

0,00

17,00

2030

Alte cheltuieli

187,03

0,00

187,03

203001

Reclama si publicitate

1,00

0,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

0,00

2,00

203004

Chirii

7,77

0,00

7,77

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

176,26

0,00

176,26

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

0,00

1.691,53

5501

A. Transferuri interne

1.691,53

0,00

1.691,53

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

0,00

1.691,53

>1

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

0,00

6.127,19

//

5702

Ajutoare sociale

6.127,19

0,00

6.127,19

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.185.19

0,00

1.185,19

570202

Ajutoare sociale in natura

4.920,00

0,00

4.920,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

0,00

22,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

22.588,97

0,00

22.588,97

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

22.588,97

0,00

22.588,97

580101

Finanțare naționala

7.274,87

0,00

7.274,87

580102

Finanțare externa nerambursabila

14.711,10

0,00

14.711,10

580103

Cheltuieli neeligibile

603,00

0,00

603,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

0,00

765,30

5901

Burse

765,30

0,00

765,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

0,00

10.203,05

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

0,00

10.203,05

7101

Active fixe

1.749,07

0,00

1.749,07

710101

Construcții

1.560,00

0,00

1.560,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

18,00

0,00

18,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

141,07

0,00

141,07

710130

Alte active fixe

30,00

0,00

30,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

8.453,98

0,00

8.453,98

650203

Invatamant preșcolar si primar

23.396,22

0,00

23.396,22

65020301

Invatamant preșcolar

15.742,11

0,00

15.742,11

65020302

Invatamant primar

7.654,11

0,00

7.654,11

650204

Invatamant secundar

27.451,92

0,00

27.451,92

65020401

Invatamant secundar inferior

18.265,38

0,00

18.265,38

65020402

Invatamant secundar superior

8.820,05

0,00

8.820,05

65020403

Invatamant profesional

366,49

0,00

366,49

650205

Invatamant postliceal

374,96

0,00

374.96

650211

Servicii auxiliare pentru educație

105,38

0,00

105,38

65021103

Internate si cantine pentru elevi

105,38

0,00

105,38

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1.472,00

0,00

1.472,00

6602

Sanatate

8.192,03

0,00

8.192,03

01

CHELTUIELI CURENTE

7.980,00

0,00

7.980,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

0,00

7.260,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

7.000,00

0,00

7.000,00

100101

Salarii de baza

5.900,00

0,00

5.900,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

800,00

0,00

800,00

100117

Indemnizații de hrana

300,00

0,00

300,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

110,00

0,00

110,00

100206

Vouchere de vacanta

110,00

0,00

110,00

1003

Contribuții

150,00

0,00

150,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

150,00

0,00

150,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

0,00

115,00

2001

Bunuri si servicii

10,00

0,00

10,00

200101

Furnituri de birou

5,00

0,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5,00

0,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

85,00

0,00

85,00

200401

Medicamente

45,00

0,00

45,00

200402

Materiale sanitare

40,00

0,00

40,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5,00

0,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

5,00

0,00

5,00

2014

Protecția muncii

5,00

0,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

10,00

0,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,00

0,00

10,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

0,00

500,00

5102

Transferuri de capital

500,00

0,00

500,00

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

500,00

0,00

500,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

0,00

25,00

5702

Ajutoare sociale

25,00

0,00

25,00

570202

Ajutoare sociale in natura

25,00

0,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

0,00

80,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

80,00

0,00

80,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

0,00

212,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

0,00

212,03

/2

7101

Active fixe

212,03

0,00

212,03

710130

Alte active fixe

212,03

0,00

212,03

660206

Servicii medicale in unilati sanitare cu paturi

500,00

0,00

500,00

66020601

Spitale generate

500,00

0,00

500,00

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

0,00

7.455,00

660250

Alte cheltuieli In domeniul sanalatii

237,03

0,00

237,03

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

237,03

0,00

237,03

6702

Cultura, recreere si religie

35.148,65

-250,00

34.898,65

01

CHELTUIELI CURENTE

32.948,65

-250,00

32.698,65

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

0,00

10.000,00

2001

Bunuri si servicii

10.000.00

0,00

10.000,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.000,00

0,00

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

19.848,65

-250,00

19.598,65

5101

Transferuri curente

16.081,15

-250,00

15.831,15

510101

Transferuri către instituții publice

16.081,15

-250,00

15.831,15

5102

Transferuri de capital

3.767,50

0,00

3.767,50

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767,50

0,00

3.767,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

0,00

600,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

0,00

600,00

550113

Programe de dezvoltare

200,00

0,00

200,00

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

0,00

400.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.500,00

0,00

2.500,00

5911

Asociatii si fundatii

1.900,00

0,00

1.900,00

5912

Susținerea cultelor

600,00

0,00

600,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

0,00

2.200.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

0,00

2.200,00

7101

Active fixe

1.500,00

0.00

1.500,00

710130

Alte active fixe

1.500,00

0,00

1.500,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

700,00

0,00

700,00

670203

Servicii culturale

12.538,15

-250,00

12.288,15

67020304

instituții publice de spectacole si concerte

9.695,50

0,00

9.695,50

67020306

Case de cultura

2.842,65

-250,00

2 592,65

670205

Servicii recreative si sportive

11.671,00

0,00

11.671,00

67020501

Sport

1.200,00

0,00

1.200,00

67020503

Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.471,00

0,00

10.471,00

670206

Servicii religioase

600,00

0,00

600,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

10.339,50

0,00

10.339,50

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.818,16

0,00

83 818,16

01

CHELTUIELI CURENTE

83.672,16

0,00

83.672,16

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698.28

0.00

40.698,28

1001

Cheltuieli salariate in bani

38.803,86

0.00

38.803,86

100101

Salarii de baza

33.748,24

0,00

33.748,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.708,53

0.00

1.708,53

100106

Alte sporuri

187,85

0,00

187,85

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

3,00

0.00

3,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

0,00

2,00

100117

Indemnizații de hrana

3.031,34

0,00

3.031,34

100130

Alte drepturi salariate in bani

122,90

0,00

122,90

1002

Cheltuieli salariate in natura

1.013,55

0,00

1.013,55

100206

Vouchere de vacanta

1.013,55

0.00

1.013,55

1003

Contribuții

880,87

0,00

880,87

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

880,87

0,00

880,87

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.603.88

0,00

8.603,88

2001

Bunuri si servicii

3.038,50

0,00

3.038,50

200101

Furnituri de birou

26,80

0,00

26,80

200102

Materiale pentru curățenie

260,00

0,00

260,00

200103

încălzit, Iluminat si forța molrica

960.00

0.00

960,00

200104

Apa, canal si salubritate

456,50

0.00

456,50

200105

Carburanți si lubrifiant!

87,00

0.00

87,00

200106

Piese de schimb

23,00

0,00

23,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

178,20

0,00

178,20

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

848,00

0,00

848,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

199,00

0,00

199,00

2002

Reparatii curente

175,00

0.00

175,00

/J

2003

Hrana

3.862,38

0,00

3862,38

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

0,00

3.862,38

2004

Medicamente si materiale sanitare

99,90

0,00

99,90

200401

Medicamente

67,70

0,00

67,70

200402

Materiale sanitare

13,20

0,00

13,20

200404

Dezinfectant!

19,00

0,00

19,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

265,00

0,00

265,00

200501

Uniforme si echipament

15,00

0,00

15,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20.00

0,00

20,00

200530

Alte obiecte de inventar

230,00

0,00

230,00

2006

Dapiasari, delăsări, transferări

24,00

0,00

24,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

0,00

21,00

200602

Deplasări în străinătate

3,00

0,00

3,00

2011

Carii, publicatii si materiale documentare

8,90

0,00

8,90

2013

Pregătire profesionala

59,00

0,00

59,00

2014

Protecția muncii

24,20

0,00

24,20

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii

240,00

0,00

240,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

1,00

0,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

806,00

0,00

806,00

203001

Reclama sl publicitate

6,00

0,00

6,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,76

0,00

11,76

203004

Chirii

521,24

0,00

521,24

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

267,00

0,00

267,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.581,00

0,00

33.581,00

5702

Ajutoare sociale

33.581,00

0,00

33.581,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

28.676,00

0,00

28.676,00

570202

Ajutoare sociale in natura

4.905,00

0,00

4.905,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

0,00

789,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

789,00

0,00

789,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

0,00

146,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

0,00

146,00

7101

Active fixe

101,00

0,00

101,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

56,00

0,00

56,00

710130

Alte active fixe

45,00

0,00

45,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

45,00

0,00

45,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.734,76

0,00

20.734,76

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.268,00

0,00

45.268,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.268,00

0,00

45.268,00

680211

Crese

5.150,00

0,00

5.150,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

42,00

0,00

42,00

68021501

Ajutor social

42,00

0,00

42,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.623,40

0,00

12.623,40

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.623,40

0,00

12.623,40

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

72.427,18

1.000,00

73.427,18

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

31.617,56

0,00

31.617,56

01

CHELTUIELI CURENTE

22.291,94

0,00

22.291,94

20

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

12.400,00

0,00

12.400,00

2001

Bunuri si servicii

12.400,00

0,00

12.400,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

4.000,00

0,00

4.000,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

8.400,00

0,00

8.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.150,00

0,00

7.150,00

5101

Transferuri curente

3.320,00

0,00

3.320,00

510101

Transferuri către instituții publice

3.320,00

0,00

3.320,00

5102

Transferuri de capital

3.830,00

0,00

3.830,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830,00

0,00

3.830,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

2.741,94

0,00

2.741,94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

2.741,94

0,00

2.741,94

580101

Finanțare naționala

476,46

0,00

476,46

580102

Finanțare externa nerambursabila

2.245,48

0,00

2.245,48

580103

Cheltuieli neeligibile

20,00

0,00

20,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

0,00

9.325,62

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

0,00

9.325,62

7101

Active fixe

6.905,62

0,00

6.905,62

710130

Alte active fixe

6.905,62

0,00

6.905,62

/Z

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

2.420,00

0,00

2.420,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

8.600,00

0,00

8.600,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

23.017,56

0,00

23.017,56

7402

Protecția mediului

40.809,62

1.000,00

41.809,62

01

CHELTUIELI CURENTE

40.727,25

1.000,00

41.727,25

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.400,00

0,00

1.400,00

2030

Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.400,00

0,00

1 400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.327,25

1.000,00

40.327,25

5101

Transferuri curente

39.012,00

1.000,00

40.012,00

510101

Transferuri către instituții publice

39.012,00

1.000,00

40.012,00

5102

Transferuri de capital

315,25

0,00

315,25

510229

Alte transferuri de capital către institut!! publice

315,25

0,00

315,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

0,00

82,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

0,00

82,37

7101

Active fixe

82,37

0,00

82,37

710130

Alte active fixe

82,37

0,00

82,37

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

39.327,25

1.000,00

40.327,25

74020501

Salubritate

39.327,25

1.000,00

40.327,25

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.482,37

0,00

1.482,37

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

264.990,71

0,00

264.990,71

S002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

0,00

700,00

01

CHELTUIELI CURENTE

700,00

0,00

700,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

700,00

0,00

700,00

2030

Alte cheltuieli

700,00

0,00

700,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700.00

0,00

700,00

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

8402

Transporturi

255.985,68

0,00

255.985,68

01

CHELTUIELI CURENTE

215.425,70

0,00

215.425,70

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

16.600,00

0,00

16.600,00

2002

Reparatii curente

16.600,00

0,00

16.600,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

0,00

20.200,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.626,50

0,00

7.626,50

5101

Transferuri curente

7.478,00

0,00

7.478,00

510101

Transferuri către instituții publice

7.478,00

0,00

7.478,00

5102

Transferuri de capital

148,50

0,00

148,50

510229

AHe transferuri de capital către instituții publice

148,50

0,00

148,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

170.999,20

0,00

170 999,20

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

170.999,20

0,00

170.999,20

580101

Finanțare naționala

61.780,74

0,00

61.780,74

580102

Finanțare externa nerambursabila

108.351,46

0,00

108.351,46

580103

Cheltuieli neeligibile

867,00

0,00

867,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

0,00

40.559,98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

0,00

40.559,98

7101

Active fixe

39.596,59

0,00

39.596,59

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

261,87

0,00

261,87

710130

Alte active fixe

39.334,72

0,00

39.334,72

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

963,39

0,00

963,39

840203

Transport rutier

247.850,27

0,00

247.850,27

84020302

Transport in comun

194.140,80

0,00

194.140.80

84020303

Străzi

53.709,47

0,00

53.709,47

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

8.135,41

0,00

8.135,41

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

0,00

8.305,03

01

CHELTUIELI CURENTE

8.305,03

0,00

8.305,03

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

8.305,03

0,00

8.305,03

5B05

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

8.305,03

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

2.800,05

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

5.374,98

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

130,00

870204

Turism

8.305,03

0,00

8.305,03

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

0,00

-15.000,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

/6

9902

Deficit

15.000,00

0,00

15.000,00

/ j

990296

990297


Deficitul secțiunii de funcționare

Deficitul secțiunii de dezvoltare


0,00

15.000,00


0,00

0,00


0,00

15.000,00


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂAnexa nr. 3

la HCLM nr. /<?<?/04. JoÂq

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

000102

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

TOTAL VENITURI

309.470,77

0,00

309.470,77

499002

VENITURI PROPRII

279.892,25

0,00

279.892,25

000202

I. VENITURI CURENTE

309.137,77

0,00

309.137,77

000302

A. VENITURI FISCALE

290.230,25

0,00

290.230,25

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

168.004,25

0,00

168 004,25

000502

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

312,00

0,00

312,00

0102

Impozit pe profit

312,00

0,00

312,00

010201

Impozit pe profit de la agenti economici

312,00

0,00

312,00

000602

A1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

167.692,25

0,00

167.692.25

0302

Impozit pe venit

309,00

0,00

309,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

309,00

0,00

309,00

0402

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

167.383,25

0,00

167.383,25

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

154.033,25

0,00

154.033,25

040204

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit penlru echilibrarea

10.436,00

0,00

10.436.00

040205

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

2.914,00

0,00

2.914,00

000902

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

40.016,00

0,00

40.016,00

0702

impozite si taxe pe proprietate

40.016,00

0,00

40.016,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

29.800,00

0,00

29.800.00

07020101

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

13.000,00

0,00

13.000,00

07020102

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice

16.800,00

0,00

16.800,00

070202

Impozit si taxa pe teren

7.416,00

0.00

7.416,00

07020201

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

4.500,00

0,00

4.500,00

07020202

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice

2.900,00

0,00

2.900,00

07020203

Impozitul pe terenul din extravilan

16,00

0,00

16,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

2.800,00

0,00

2.800,00

001002

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

81.780,00

0,00

81.780,00

1102

Sume defalcate din TVA

64.178,00

0,00

64.178,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

34.227,00

0,00

34.227,00

110206

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor

28.291,00

0,00

28.291,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea

1.660,00

0,00

1.660,00

1202

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1,00

0,00

1,00

120207

Taxe hoteliere

1,00

0,00

1,00

1502

Taxe pe servicii specifice

201,00

0,00

201,00

150201

Impozit pe spectacole

27,00

0,00

27,00

150250

Alte taxe pe servicii specifice

174,00

0,00

174,00

1602

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea

17.400,00

0,00

17.400,00

160202

Impozil pe mijloacele de transport

13.800.00

0.00

13.800,00

16020201

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

10.000,00

0,00

10.000.00

16020202

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

3.800,00

0,00

3.800,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe sl autorizatii de funcționare

3.400,00

0,00

3.400,00

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

200,00

0,00

200,00

001102

A6. ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE

430,00

0,00

430,00

1802

Alte impozite si taxe fiscale

430,00

0,00

430,00

180250

Alte impozite si taxe

430,00

0,00

430,00

001202

C. VENITURI NEFISCALE

18.907,52

0,00

18.907,52

001302

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

12.195,00

0,00

12.195.00

3002

Venituri din proprietate

12.195,00

0.00

12.195.00

300201

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor

245,00

0,00

245,00

ZA

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

7.650,00

0,00

7.650,00

30020530

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

7.650,00

0,00

7.650,00

300208

Venituri din dividende

4.300,00

0,00

4.300,00

30020803

Dividende de la societățile si companiile naționale si societățile cu capital

4.300,00

0,00

4.300,00

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6.712,52

0,00

6.712,52

3302

Venituri din prestări de servicii si alte activitali

12.229,00

0,00

12.229,00

330208

Venituri din prestări de servicii

7.340,00

0,00

7.340,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in

165,00

0,00

165,00

330212

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

5,00

0,00

5,00

330213

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

4.700,00

0,00

4.700,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

19,00

0,00

19,00

3402

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

217,00

0.00

217,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

217,00

0,00

217,00

3502

Amenzi, penalitati si confiscări

9.984,00

0,00

9.984,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

9.500,00

0,00

9.500,00

35020102

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

9.500,00

0,00

9.500,00

350202

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de

4,00

0,00

4,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

480,00

0,00

480,00

3602

Diverse venituri

19.215,00

0,00

19.215,00

360205

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

350,00

0,00

350,00

360206

Taxe speciale

18.000,00

0,00

18.000,00

360250

Alte venituri

865,00

0,00

865,00

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

-34.932,48

0.00

-34.932,48

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

-34.932,48

0,00

-34.932.48

001702

IV. SUBVENȚII

333,00

0,00

333,00

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

333,00

0,00

333,00

4202

Subvenții de la bugetul de stat

133,00

0,00

133.00

002002

B, Curente

133,00

0,00

133,00

420234

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne,

18,00

0.00

18,00

420241

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

115,00

0,00

115,00

4302

Subvenții de la alte administratii

200,00

0,00

200,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

200,00

0,00

200,00

43023901

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru

200,00

0,00

200,00

4902

TOTAL CHELTUIELI

309.470,77

0,00

309.470,77

01

CHELTUIELI CURENTE

304.470,77

0,00

304.470,77

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80.093,72

0,00

80.093,72

1001

Cheltuieli salariale in bani

76.595,86

0,00

76.595,86

100101

Salarii de baza

65.370,24

0,00

65.370,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.508,53

0,00

2.508,53

100106

Alte sporuri

187,85

0,00

187,85

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

508,00

0,00

508,00

100113

Drepturi de delegare

17,00

0,00

17,00

100117

Indemnizații de hrana

4.481,34

0,00

4.481,34

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.522,90

0,00

3.522,90

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.696,99

0,00

1.696,99

100205

Transportul ia si de la locul de munca

72,44

0,00

72,44

100206

Vouchere de vacanta

1.624,55

0,00

1.624,55

1003

Contribuții

1,800.87

0,00

1.800,87

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.800,87

0,00

1.800,87

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

71.886,88

0,00

71.886,88

2001

Bunuri si servicii

36.652,07

100,00

36.752,07

200101

Furnituri de birou

382,18

0,00

382,18

200102

Materiale pentru curățenie

584,80

0,00

584,80

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

10.480,33

50,00

10.530.33

200104

Apa, canal si salubritate

1.841.32

0,00

1,841,32

200105

Carburanți si lubrifiant!

186.50

0,00

186,50

200106

Piese de schimb

54.00

0,00

54,00

200107

Transport

14,00

0,00

14,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.099,32

0,00

1.099,32

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.582,42

0,00

1.582,42

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.427,20

50,00

20.477,20

2002

Reparatii curente

18.474,08

50,00

18.524,08

2003

Hrana

3.862,38

0,00

3.862,38

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

0,00

3.862,38

2004

Medicamente si materiale sanitare

187,70

0,00

187,70

200401

Medicamente

113,10

0,00

113,10

200402

Materiale sanitare

53.40

0,00

53,40

200404

Dezinfectant!

21,20

0,00

21,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

838,49

70,00

908,49

200501

Uniforme si echipament

15,00

0.00

15,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

0.00

20,00

200530

Alte obiecte de inventar

803,49

70,00

873,49

2006

Dapiasari, detasari, transferări

45,00

0.00

45,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

37,00

0,00

37,00

200602

Deplasări în străinătate

8,00

0.00

8,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

70,15

0,00

70,15

2012

Consultanta si expertiza

101,00

0,00

101,00

2013

Pregătire profesionala

124,38

0,00

124,38

2014

Protecția muncii

34,60

0,00

34,60

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii

810,00

0,00

810,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

2.543.00

-220,00

2.323,00

2030

Alte cheltuieli

8.144,03

0,00

8.144,03

203001

Reclama si publicitate

218,00

0,00

218,00

203003

Prime de asigurare non-viata

32,76

0,00

32,76

203004

Chirii

529,01

30.00

559,01

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

-230.00

3.194,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.940,26

200,00

4.140.26

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

0,00

1.800,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1.800,00

0,00

1.800.00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

0,00

20.200,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

-750,00

250,00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

-750,00

250,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

83.291,15

750,00

84.041,15

5101

Transferuri curente

83.291,15

750,00

84.041,15

510101

Transferuri către instituții publice

83.291,15

750,00

84 041,15

55

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

2.091,53

0,00

2.091,53

5501

A. Transferuri interne

2.091,53

0,00

2.091,53

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

0,00

400,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

0,00

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

39.733,19

0,00

39.733,19

5702

Ajutoare sociale

39.733,19

0,00

39.733,19

570201

Ajutoare sociale in numerar

29.861,19

0,00

29.861,19

570202

Ajutoare sociale In natura

9.850,00

0,00

9.850,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

0,00

22,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.374,30

0,00

4.374,30

5901

Burse

765,30

0,00

765.30

5911

Asociatii si fundatii

1.900,00

0,00

1.900,00

5912

Susținerea cultelor

600,00

0,00

600,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

1.109,00

0,00

1.109,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5.000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

0,00

5.000,00

810105

Rambursați de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

0,00

5.000,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

50.703,00

-750,00

49.953,00

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

38.587,00

0,00

38.587,00

01

CHELTUIELI CURENTE

38.587,00

0,00

38.587.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28 887,00

0,00

28.887,00

1001

Cheltuieli salariate In bani

27.737,00

0,00

27.737,00

100101

Salarii de baza

23.222,00

0,00

23.222,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

505,00

0,00

505,00

100113

Drepturi de delegare

10,00

0,00

10,00

100117

Indemnizații de hrana

1.000,00

0,00

1.000,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

3.000,00

0,00

3.000,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

450,00

0,00

450,00

100206

Vouchere de vacanta

450,00

0,00

450,00

/5

1003

Contribuții

700,00

0,00

700,00

100307

Contribuția asigurător ie pentru munca

700,00

0,00

700,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.500,00

0,00

9.500,00

2001

Bunuri si servicii

2.084,00

100,00

2.184,00

200101

Furnituri de birou

153,00

0,00

153,00

200102

Materiale pentru curățenie

6,00

0,00

6,00

200103

încălzit. Iluminat si forța motrica

342,00

50,00

392,00

200104

Apa, canal si salubritate

58,00

0,00

58,00

200105

Carburanți si lubrifianti

66,00

0,00

66,00

200106

Piese de schimb

22,00

0,00

22,00

200107

Transport

13,00

0,00

13,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

641,00

0,00

641,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

303,00

0,00

303,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

480,00

50,00

530,00

2002

Reparatii curente

5,00

50,00

55,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

95,00

70,00

165,00

200530

Alte obiecte de inventar

95,00

70,00

165,00

2006

Daplasari, detasari, transferări

12,00

0.00

12,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

0,00

8,00

200602

Deplasări în străinătate

4,00

0,00

4,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

29,00

0,00

29,00

2012

Consultanta si expertiza

89,00

0,00

89,00

2019

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor tucrari si servicii

570,00

0,00

570,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

2.525,00

-220,00

2.305,00

2030

Alte cheltuieli

4.091,00

0,00

4.091,00

203001

Reclama si publicitate

211,00

0,00

211,00

203003

Prime de asigurare non-viata

19,00

0,00

19,00

203004

Chirii

0,00

30,00

30,00

203009

Executarea silita a creanțelor bugetare

3.424,00

-230,00

3.194,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

437,00

200,00

637,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200,00

0,00

200,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

200,00

0,00

200,00

510201

Autoritari executive si legislative

38.587,00

0,00

38.587,00

51020103

Autoritati executive

38.587,00

0,00

33.587,00

5402

Alte servicii publice generale

10.316,00

-750,00

9.566,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.316,00

-750,00

4.566,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.176,00

0,00

3.176,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.055,00

0,00

3.055,00

100101

Salarii de baza

2.500,00

0,00

2.500,00

100113

Drepturi de delegare

5,00

0,00

5,00

100117

Indemnizații de hrana

150,00

0,00

150,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

400,00

0,00

400,00

1002

Cheltuieli salariale in natura

51,00

0,00

51,00

100206

Vouchere de vacanta

51,00

0,00

51,00

1003

Contribuții

70,00

0,00

70,00

100307

Contribuția aslguratorie pentru munca

70,00

0,00

70.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.100,00

0,00

1.100,00

2001

Bunuri si servicii

150,00

0,00

150,00

200101

Furnituri de birou

10,00

0,00

10,00

200103

încălzit, Iluminatei forța motrica

14,00

0,00

14,00

200104

Apa, canal si salubritate

4,00

0,00

4,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

112,00

0,00

112,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

0,00

10,00

2030

Alte cheltuieli

950,00

0,00

950,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

950,00

0,00

950,00

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

1.000,00

-750,00

250.00

5004

Fond de rezerva bugetara la dispozilia autoritatilor locale

1.000,00

-750,00

250,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

40,00

0,00

40.00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

40,00

0,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.000,00

0,00

5,000,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.000,00

0,00

5.000,00

8101

Rambursări de credite externe

5.000,00

0,00

5.000,00

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

5.000,00

0,00

5.000,00

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

1.000,00

-750.00

250,00

540207

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contracte/garantate de

5.000,00

0,00

5.000,00

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

3.366,00

0,00

3.366,00

540250

Alte servicii publice generale

950,00

0,00

950,00

5502

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

1.800,00

0,00

1.800,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1 800,00

0,00

1 800,00

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.800,00

0,00

1.800,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

1.800,00

0,00

1.800,00

300205

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

1,800,00

0,00

1.800,00

5902

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

17.516,00

0,00

17.516,00

6102

Ordine publica si siguranța naționala

17.516,00

0,00

17.516,00

01

CHELTUIELI CURENTE

17.516,00

0,00

17.516,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

116,00

0,00

116,00

2001

Bunuri si servicii

116,00

0,00

116,00

200106

Piese de schimb

6,00

0,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

110,00

0,00

110,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17.400,00

0,00

17.400,00

5101

Transferuri curente

17.400,00

0,00

17.400,00

510101

Transferuri către instituții publice

17.400,00

0,00

17.400,00

610203

Ordine publica

17.400,00

0,00

17.400,00

61020304

Politie locala

17.400,00

0,00

17.400,00

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

116,00

0,00

116,00

6302

Partea a IIl-a Cheltuieli Social - Culturale

140.141,77

-250,00

139.891,77

6502

Invatamant

20.008.46

0,00

20.008,46

01

CHELTUIELI CURENTE

20.008,46

0,00

20.008,46

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

72,44

0,00

72,44

1002

Cheltuieli salariate In natura

72,44

0,00

72,44

100205

Transportul la sl de la locul de munca

72,44

0,00

72,44

20

TITLUL II BUNURI Sl SERVICII

11.352,00

0,00

11.352,00

2001

Bunuri si servicii

8.853,57

0,00

8.853,57

200101

Furnituri de birou

187,38

0,00

187.38

200102

Materiale pentru curățenie

318,80

0,00

318,80

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

5.164,33

0,00

5.164,33

200104

Apa, canal si salubritate

1.322,82

0,00

1.322,82

200105

Carburanți si lubrifiant!

33,50

0,00

33,50

200106

Piese de schimb

3,00

0,00

3,00

200107

Transport

1,00

0,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

280,12

0,00

280,12

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

319,42

0,00

319,42

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1.223,20

0,00

1.223,20

2002

Reparatii curente

1.694,08

0,00

1.694,08

2004

Medicamente si materiale sanitare

2,80

0,00

2,80

200401

Medicamente

0,40

0,00

0,40

200402

Materiale sanitare

0,20

0,00

0,20

200404

Dezinfectanti

2,20

0,00

2,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

473,49

0,00

473,49

200530

Alte obiecte de inventar

473,49

0,00

473,49

2006

Daplasari, detasari, transferări

9,00

0,00

9,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8,00

0,00

8,00

200602

Deplasări în străinătate

1,00

0,00

1,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

32,25

0,00

32,25

2012

Consultanta si expertiza

12,00

0,00

12,00

2013

Pregătire profesionala

65,38

0,00

65,38

2014

Protecția muncii

5,40

0,00

5,40

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

17,00

0,00

17,00

2030

Alte cheltuieli

187,03

0,00

187,03

203001

Reclama si publicitate

1,00

0,00

1,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

0,00

2,00

203004

Chirii

7.77

0,00

7,77

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

176,26

0,00

176,26

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.691,53

0,00

1.691,53

5501

A. Transferuri interne

1.691,53

0,00

1.691,53

550163

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

1.691,53

0,00

1.691,53

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.127,19

0,00

6.127,19

5702

Ajutoare sociale

6.127,19

0,00

6.127,19

570201

Ajutoare sociale in numerar

1,185,19

0,00

1.185,19

570202

Ajutoare sociale in natura

4.920,00

0,00

4.920,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

22,00

0,00

22,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

765,30

0,00

765,30

5901

Burse

765,30

0,00

765,30

650203

Invatamant preșcolar si primar

4.574,25

0,00

4.574,25

65020301

Invatamant preșcolar

2.567,74

0,00

2.567,74

65020302

Invatamant primar

2.006,51

0,00

2.006,51

650204

Invatamant secundar

14.731,87

0,00

14.731,87

65020401

Invatamant secundar inferior

6.718,46

0,00

6.718,46

65020402

Invatamant secundar superior

7.646,92

0,00

7.646,92

65020403

Invatamant profesional

366,49

0,00

366,49

650205

Invatamant postliceal

374,96

0,00

374,96

650211

Servicii auxiliare pentru educație

105,38

0,00

105,38

65021103

Internate si cantine pentru elevi

105,38

0,00

105,38

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

222,00

0,00

222,00

6602

Sanatate

7.480,00

0,00

7.480,00

01

CHELTUIELI CURENTE

7.480,00

0,00

7.480,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

7.260,00

0,00

7.260,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.000,00

0,00

7.000,00

100101

Salarii de baza

5.900,00

0,00

5.900,00

100105

Sporuri pentru condiții de munca

800,00

0,00

800,00

100117

Indemnizații de hrana

300,00

0,00

300,00

1002

Cheltuieli salariate in natura

110,00

0,00

110,00

100206

Vouchere de vacanta

110,00

0,00

110,00

1003

Contribuții

150,00

0,00

150,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

150,00

0,00

150,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

115,00

0,00

115,00

2001

Bunuri si servicii

10,00

0,00

10,00

200101

Furnituri de birou

5,00

0,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

5,00

0,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

85,00

0,00

85,00

200401

Medicamente

45,00

0,00

45,00

200402

Materiale sanitare

40,00

0,00

40,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5,00

0,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

5,00

0,00

5,00

2014

Protecția muncii

5,00

0,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

10,00

0,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,00

0,00

10,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

25,00

0,00

25,00

5702

Ajutoare sociale

25,00

0,00

25,00

570202

Ajutoare sociale in natura

25,00

0,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

80,00

0,00

80,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

80,00

0,00

80,00

660208

Servicii de sanatate publica

7.455,00

0,00

7.455,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

25,00

0,00

25,00

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

25,00

0,00

25,00

6702

Cultura, recreere si religie

28.981,15

-250,00

28.731,15

01

CHELTUIELI CURENTE

28.981,15

-250,00

28.731,15

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.000,00

0,00

10.000,00

2001

Bunuri si servicii

10.000,00

0,00

10.000,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10.000,00

0,00

10.000,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

16.081,15

-250,00

15.831,15

5101

Transferuri curente

16.081,15

-250,00

15.831,15

510101

Transferuri către instituții publice

16.081,15

-250,00

15.831,15

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

400,00

0,00

400,00

5501

A. Transferuri interne

400,00

0,00

400,00

550118

Alte transferuri curente interne

400,00

0,00

400,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.500,00

0,00

2.500,00

5911

Asociatii si fundatii

1.900,00

0,00

1.900,00

5912

Susținerea cultelor

600,00

0,00

600,00

670203

Servicii culturale

12.294,15

-250,00

12.044,15

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

9.451,50

0,00

9.451,50

67020306

Case de cultura

2.842,65

-250,00

2.592,65

670205

Servicii recreative si sportive

11.200,00

0,00

11.200.00

67020501

Sport

1.200,00

0,00

1.200,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

10.000,00

0,00

10.000,00

670206

Servicii religioase

600,00

0,00

600,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei

4.887,00

0,00

4.887,00

6802

Asigurări si asistenta sociala

83.672,16

0,00

83.672,16

01

CHELTUIELI CURENTE

83.672,16

0,00

83.672,16

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

40.698,28

0,00

40.698,28

1001

Cheltuieli salariate in bani

38.803,86

0,00

38.803,86

100101

Salarii de baza

33.748,24

0,00

33.748,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.708,53

0,00

1.708,53

100106

Alte sporuri

187.85

0,00

187,85

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

3,00

0,00

3,00

100113

Drepturi de delegare

2,00

0,00

2,00

100117

Indemnizații de hrana

3.031,34

0,00

3.031,34

100130

Alte drepturi salariale in bani

122,90

0,00

122,90

1002

Cheltuieli salariale in natura

1.013,55

0,00

1.013,55

100206

Vouchere de vacanta

1.013,55

0,00

1.013,55

1003

Contribuții

880,87

0,00

880,87

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

880,87

0,00

880,87

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.603,88

0,00

8.603,88

2001

Bunuri si servicii

3.038,50

0,00

3.038,50

200101

Furnituri de birou

26,80

0,00

26,80

200102

Materiale pentru curățenie

260,00

0,00

260,00

200103

încălzit, Iluminat si forța motrica

960,00

0,00

960,00

200104

Apa. canal si salubritate

456,50

0,00

456,50

200105

Carburanți si lubrifiant!

87,00

0,00

87,00

200106

Piese de schimb

23,00

0,00

23,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

178,20

0,00

178,20

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

848,00

0,00

848,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

199,00

0,00

199,00

2002

Reparatii curente

175,00

0,00

175.00

2003

Hrana

3.862,38

0,00

3.862.38

200301

Hrana pentru oameni

3.862,38

0,00

3.862,38

2004

Medicamente si materiale sanitare

99,90

0,00

99,90

200401

Medicamente

67,70

0,00

67,70

200402

Materiale sanitare

13,20

0,00

13.20

200404

Dezinfectanti

19,00

0,00

19,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

265,00

0,00

265,00

200501

Uniforme si echipament

15,00

0,00

15,00

200503

Lenjerie si accesorii de pat

20,00

0,00

20,00

200530

Alte obiecte de inventar

230,00

0,00

230,00

2006

Daplasari, delăsări, transferări

24,00

0,00

24,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

21,00

0,00

21,00

200602

Deplasări în străinătate

3,00

0,00

3,00

2011

Cârti, publicatii si materiale documentare

8,90

0,00

8,90

2013

Pregătire profesionala

59,00

0,00

59,00

2014

Protecția muncii

24,20

0,00

24,20

2019

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii

240,00

0,00

240,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

1,00

0,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

806,00

0,00

806,00

203001

Reclama si publicitate

6,00

0,00

6,00

203003

Prime de asigurare non-viata

11,76

0,00

11,76

203004

Chirii

521,24

0,00

521,24

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

267,00

0,00

267,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

33.581,00

0,00

33.581,00

5702

Ajutoare sociale

33.581,00

0,00

33.581,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

28.676,00

0,00

28.676,00

570202

Ajutoare sociale in natura

4.905,00

0,00

4.905,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

789,00

0,00

789,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

789,00

0,00

789,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

20.689,76

0,00

20.689,76

680205

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

45.268,00

0,00

45.268,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

45.268,00

0,00

45.268,00

J

680211

Crase

5.150,00

0,00

5.150,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

42.00

0,00

42,00

68021501

Ajutor social

42,00

0,00

42,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

12.522,40

0,00

12.522,40

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

12.522,40

0,00

12.522,40

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

56.132,00

1.000,00

57.132,00

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.720,00

0,00

15.720,00

01

CHELTUIELI CURENTE

15,720,00

0,00

15.720,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.400,00

0,00

12.400.00

2001

Bunuri si servicii

12.400,00

0,00

12.400,00

200103

încălzit, Iluminat si forța molrica

4.000,00

0,00

4.000.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

8.400,00

0,00

8.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.320,00

0,00

3.320,00

5101

Transferuri curente

3.320,00

0,00

3.320,00

510101

Transferuri către instilutii publice

3.320,00

0,00

3.320,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

4.000,00

0,00

4.000,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

11.720,00

0,00

11.720,00

7402

Protecția mediului

40.412,00

1.000,00

41.412,00

01

CHELTUIELI CURENTE

40.412,00

1.000,00

41.412,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.400,00

0,00

1.400,00

2030

Alte cheltuieli

1.400,00

0,00

1.400,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.400,00

0,00

1.400,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

39.012,00

1.000,00

40.012,00

5101

Transferuri curente

39.012,00

1.000,00

40.012,00

510101

Transferuri către instituții publice

39.012,00

1.000,00

40.012,00

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

39.012,00

1.000,00

40.012,00

74020501

Salubritate

39.012,00

1.000,00

40.012,00

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

1.400,00

0,00

1.400,00

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

44.978,00

0,00

44.978,00

8002

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

700,00

0,00

700,00

01

CHELTUIELI CURENTE

700,00

0,00

700,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERViCli

700,00

0,00

700,00

2030

Alte cheltuieli

700,00

0,00

700.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

700,00

0,00

700,00

800201

Acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

80020130

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

700,00

0,00

700,00

8402

Transporturi

44.278,00

0,00

44.278,00

01

CHELTUIELI CURENTE

44.278,00

0,00

44.278,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

16.600,00

0,00

16.600,00

2002

Reparatii curente

16.600,00

0,00

16.600,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

20.200,00

0,00

20.200,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

20.200,00

0,00

20.200,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.478,00

0,00

7.478,00

5101

Transferuri curente

7.478,00

0,00

7.478,00

510101

Transferuri către instituții publice

7.478,00

0,00

7.478,00

840203

Transport rutier

36.800,00

0,00

36.800,00

84020302

Transport in comun

20.200,00

0,00

20.200,00

84020303

Străzi

16.600,00

0,00

16.600,00

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

7.478,00

0,00

7.478,00

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

0,00

0,00

0,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

0,00

0,00

0,00

990296

Deficitul secțiunii de funcționare

0,00

0,00

0,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anexa nr.

la HCLM nr.          202o

Județul: Braila

Unitatea administrativ-teritoriala: Municipiul Braila

Instituția publica: MUNICIPIUL BRAILA

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2020

mii lei

Cod

Indicator

Denumire indicatori

Prevederi anuale

Buget inițial

Influenta + /-

Buget rectificat

B

A

1

2

3

000102

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

266.242,46

0,00

266.242,46

499002

VENITURI PROPRII

720,77

0,00

720,77

000202

I. VENITURI CURENTE

34.932,48

0,00

34.932,48

001202

C. VENITURI NEFISCALE

34.932,48

0,00

34.932,48

001402

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

34.932,48

0,00

34.932,48

3702

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

34.932,48

0,00

34.932,48

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

34.932,48

0,00

34.932,48

001502

II. VENITURI DIN CAPITAL

720,77

0,00

720,77

3902

Venituri din valorificarea unor bunuri

720,77

0,00

720,77

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

200,00

0,00

200,00

390203

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

500.00

0,00

500,00

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau

20.77

0,00

20,77

001702

IV. SUBVENȚII

99.472,69

0,00

99.472,69

001802

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

99.472,69

0,00

99472,69

4202

Subvenții de la bugetul de stat

99.372,69

0,00

99.372,69

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe

380,00

0,00

380,00

42025102

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru pentru finanțarea unor programe

380,00

0,00

380,00

420265

Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala

27.932,83

0,00

27.932,83

420269

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii

71.059,86

0,00

71.059,86

4302

Subvenții de la alte administratii

100,00

0,00

100,00

430239

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere

100,00

0,00

100,00

43023902

Subvenții acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru

100,00

0,00

100,00

4802

Sume primite de ia UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

131.116,52

0,00

131.116,52

480201

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

125.308,04

0,00

125.308,04

48020101

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

125.308,04

0,00

125.308,04

480202

Fondul Social European (FSE)

433,50

0,00

433,50

48020201

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

433,50

0,00

433,50

480205

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

5.374,98

0,00

5.374,98

48020501

Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

5.374,98

0,00

5.374,98

4902

TOTAL CHELTUIELI

281.242,46

0,00

281.242.46

01

CHELTUIELI CURENTE

213.906,39

0,00

213.906,39

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

8.561.25

0,00

8.561,25

5102

Transferuri de capital

8.561,25

0.00

8.561,25

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

500,00

0,00

500,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

8.061,25

0,00

8.061,25

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

0,00

200,00

5501

A. Transferuri interne

200,00

0,00

200,00

550113

Programe de dezvoltare

200,00

0,00

200,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

205.145,14

0,00

205.145,14

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

196.330,11

0,00

196.330,11

580101

Finanțare naționala

69.532,07

0,00

69.532,07

580102

Finanțare externa nerambursabila

125.308,04

0,00

125.308,04

580103

Cheltuieli neeligibile

1.490,00

0,00

1.490,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

0,00

510,00

580201

Finanțare naționala

76,50

0,00

76.50

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

0,00

433,50

X

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

8.305,03

580501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

2.800,05

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

5.374,98

580503

Cheltuieli neeligibile

130.00

0,00

130,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

67.336,07

0,00

67.336,07

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

64.214,07

0,00

64.214,07

7101

Active fixe

51.522,20

0,00

51.522,20

710101

Construcții

1.560,00

0,00

1.560,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.282,82

0,00

1.282,82

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

284.64

0,00

284,64

710130

Alte active fixe

48.394,74

0,00

48.394,74

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

12.691,87

0,00

12.691,87

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

7201

Active financiare

3.122,00

0,00

3.122,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

0,00

3.122,00

5002

Partea l-a Servicii publice generale

4.877,52

0,00

4.877,52

5102

Autoritati publice si acțiuni externe

4.835,03

0,00

4.835,03

01

CHELTUIELI CURENTE

510,00

0,00

510,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

510,00

0,00

510,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

510,00

0,00

510,00

580201

Finanțare naționala

76,50

0,00

76,50

580202

Finanțare externa nerambursabila

433,50

0,00

433,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325,03

0,00

4.325,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

0,00

1.203,03

7101

Active fixe

1.203,03

0,00

1.203,03

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774,46

0,00

774,46

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

143,57

0,00

143.57

710130

Alte active fixe

285,00

0,00

285,00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122,00

0,00

3.122,00

7201

Active financiare

3.122,00

0,00

3.122,00

720101

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122,00

0,00

3.122,00

510201

Autoritati executive si legislative

4.835,03

0,00

4.835,03

51020103

Autoritati executive

4.835,03

0,00

4.835,03

5402

Alte servicii publice generale

42,49

0,00

42,49

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42,49

0,00

42,49

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCtARE

42,49

0,00

42,49

7101

Active fixe

42,49

0,00

42,49

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

42,49

0,00

42,49

540210

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

42,49

0,00

42,49

5902

Partea a ll-a Aparare, Ordine Publica si Siguranța Naționala

239,50

0,00

239,50

6102

Ordine publica si siguranța naționala

239,50

0,00

239,50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239,50

0,00

239,50

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

0,00

239,50

7101

Active fixe

130,00

0,00

130,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

130,00

0,00

130,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

109,50

0,00

109,50

610205

Protecție civila si protecția contra incendiilor

239.50

0,00

239,50

6302

Partea a 11 l-a Cheltuieli Social - Culturale

39.817,55

0,00

39.817,55

6502

Invatamant

32792,02

0,00

32.792,02

01

CHELTUIELI CURENTE

22.588,97

0,00

22.588,97

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

22.588,97

0,00

22.588,97

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

22.588,97

0,00

22.588,97

580101

Finanțare naționala

7.274,87

0,00

7.274,87

580102

Finanțare externa nerambursabila

14.711,10

0,00

14.711,10

580103

Cheltuieli neeligibile

603,00

0,00

603,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203,05

0,00

10.203,05

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

0,00

10.203,05

7101

Active fixe

1.749,07

0,00

1.749,07

710101

Construcții

1.560,00

0,00

1.560,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

18,00

0,00

18,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

141,07

0,00

141,07

710130

Alte active fixe

30,00

0,00

30,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

8453,98

0,00

8.453,98

650203

Invatamant preșcolar si primar

18.821,97

0,00

18 821,97

65020301

Invatamant preșcolar

13.174,37

0,00

13.174,37

65020302

Invatamant primar

5.647,60

0,00

5.647,60

650204

Invatamant secundar

12.720,05

0,00

12.720,05

65020401

Invatamant secundar inferior

11.546,92

0,00

11.546,92

65020402

invatamant secundar superior

1.173,13

0,00

1.173,13

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1.250,00

0,00

1.250,00

6602

Sanatate

712,03

0,00

712,03

01

CHELTUIELI CURENTE

500,00

0,00

500,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

0,00

500,00

5102

Transferuri de capital

500,00

0,00

500,00

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din

500,00

0,00

500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212,03

0,00

212,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212,03

0,00

212,03

7101

Active fixe

212,03

0,00

212,03

710130

Alte active fixe

212,03

0,00

212,03

660206

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

500,00

0,00

500,00

66020601

Spitale generale

500,00

0,00

500,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatli

212,03

0,00

212,03

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

212,03

0,00

212,03

6702

Cultura, recreere si religie

6.167,50

0,00

6.167,50

01

CHELTUIELI CURENTE

3.967,50

0,00

3.967,50

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.767,50

0,00

3.767,50

5102

Transferuri de capital

3.767,50

0,00

3 767,50

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767,50

0,00

3.767,50

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200,00

0,00

200,00

5501

A. Transferuri interne

200,00

0,00

200,00

550113

Programe de dezvoltare

200,00

0,00

200,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200,00

0,00

2.200,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

0,00

2.200,00

7101

Active fixe

1.500,00

0,00

1.500,00

710130

Alte active fixe

1.500,00

0,00

1.500,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

700,00

0,00

700,00

670203

Servicii culturale

244,00

0,00

244,00

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

244,00

0,00

244,00

670205

Servicii recreative si sportive

471,00

0,00

471,00

67020503

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

471,00

0,00

471,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreări si religiei

5.452,50

0,00

5.452.50

6802

Asigurări si asistenta sociala

146,00

0,00

146,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146,00

0,00

146,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146,00

0,00

146,00

7101

Active fixe

101,00

0,00

101,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

56,00

0,00

56,00

710130

Alte active fixe

45,00

0,00

45,00

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

45,00

0,00

45,00

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

45,00

0,00

45,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

101,00

0,00

101,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

101,00

0,00

101,00

690200

Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuințe, Mediu si Ape

16.295,18

0,00

16.295,18

7002

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

15.897,56

0,00

15.897,56

01

CHELTUIELI CURENTE

6.571,94

0,00

6.571,94

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.830,00

0,00

3.830,00

5102

Transferuri de capital

3.830,00

0,00

3.830,00

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830,00

0,00

3.830,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

2.741,94

0,00

2.741,94

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

2.741,94

0,00

2.741,94

580101

Finanțare naționala

476,46

0,00

476,46

580102

Finanțare externa nerambursabila

2.245,48

0,00

2.245,48

580103

Cheltuieli neeligibile

20,00

0,00

20,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325,62

0,00

9.325,62

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325,62

0,00

9.325,62

7101

Active fixe

6.905,62

0,00

6.905,62

710130

Alte active fixe

6.905,62

0,00

6.905,62

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

2.420,00

0,00

2.420,00

700206

Iluminat public si electrificări rurale

4.600,00

0,00

4.600,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

11.297,56

0,00

11.297,56

7402

Protecția mediului

397,62

0,00

397,62

01

CHELTUIELI CURENTE

315,25

0,00

315,25

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

315,25

0,00

315,25

5102

Transferuri de capital

315,25

0,00

315,25

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

315,25

0,00

315,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

82,37

0,00

82,37

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

82,37

0,00

82,37

7101

Active fixe

82,37

0,00

82,37

710130

Alte active fixe

82,37

0,00

82,37

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

315,25

0,00

315,25

74020501

Salubritate

315,25

0,00

315,25

740250

Alte servicii in domeniul protecției mediului

82,37

0,00

82,37

7902

Partea a V-a Acțiuni economice

220.012,71

0,00

220.012,71

8402

Transporturi

211.707,68

0,00

211.707,68

01

CHELTUIELI CURENTE

171.147,70

0,00

171.147,70

51

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

148,50

0,00

148,50

5102

Transferuri de capital

148,50

0,00

148,50

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

148,50

0,00

148,50

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

170.999,20

0,00

170.999,20

5801

Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)

170.999,20

0,00

170.999,20

580101

Finanțare naționala

61.780,74

0,00

61.780,74

580102

Finanțare externa nerambursabiia

108.351,46

0,00

108.351,46

580103

Cheltuieli neeligibile

867,00

0,00

867,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.559,98

0,00

40.559,98

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

40.559,98

0,00

40.559,98

7101

Active fixe

39.596,59

0,00

39.596,59

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

261,87

0,00

261,87

710130

Alte active fixe

39.334,72

0,00

39.334,72

7103

Reparatii capitale aferente activelor fixe

963,39

0,00

963,39

840203

Transport rutier

211.050,27

0,00

211.050,27

84020302

Transport in comun

173.940,80

0,00

173.940,80

84020303

Străzi

37.109,47

0,00

37.109,47

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

657,41

0,00

657,41

8702

Alte acțiuni economice

8.305,03

0,00

8.305,03

01

CHELTUIELI CURENTE

8.305,03

0,00

8.305,03

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE

8.305,03

0,00

8.305,03

5805

Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri maritime (FEPAM)

8.305,03

0,00

8.305,03

5B0501

Finanțare naționala

2.800,05

0,00

2.800,05

580502

Finanțare externa nerambursabila

5.374,98

0,00

5.374,98

580503

Cheltuieli neeligibile

130,00

0,00

130,00

870204

Turism

8.305,03

0,00

8.305,03

9602

Rezerve, Excedent/Deficit

-15.000,00

0.00

-15.000,00

9702

Rezerve

0,00

0,00

0,00

9902

Deficit

15.000,00

0,00

15.000,00

990297

Deficitul secțiunii de dezvoltare

15.000,00

0.00

15.000,00

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

JUDEȚUL BRĂILA

MUNICIPIUL BRĂILA


Anexa nr          t

la UCLM nr. tftfO&Ok 2c>2o


PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. ți data acordului MF Nr. ți data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare nafională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncratnbur-sabîlă

Consiliul Județean Brăila

49.02

TOTAL CHELTUIELI

281.242.46

0.00

0,00

0.00

0,00

281.242.46

47.684,50

74.028,62

28312,82

131.11632

100.00

51.02

AUTORITĂȚI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.835.03

0,00

0,00

0.00

0,00

4.835.03

4.325,03

76.50

0.00

433.50

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014*2020

510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

510,00

0,00

76,50

0,00

433,50

0,00

02

Programe din Fondul Social European (FSE)

510.00

0,00

0.00

0.00

0.00

510.00

0.00

76.50

0.00

433,50

0.00

Obiective în continuare

510.00

0,00

0.00

0.00

0.00

510,00

0,00

76,50

0.00

433,50

0.00

O administrație în slujba cetățeanului

510.00

510.00

0.00

76,50

433.50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.325.03

0.00

0,00

0.00

0,00

4.325.03

4.325.03

0,00

0,00

0.00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.203,03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.203.03

1.203.03

0,00

0.00

0,00

0,00

01

Active fixe

1.203.03

0.00

0.00

0.00

0.00

1.203.03

1.203,03

0,00

0.00

0,00

0,00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

774.46

0.00

0,00

0.00

0.00

774,46

774.46

0,00

0,00

0,00

0.00

Obiective noi

774.46

774.46

774.46

0,00

0.00

0,00

0.00

Server - 1 buc.

80.00

80,00

80.00

Hard diskuri - 10 buc.

30.00

30.00

30.00

Switch - 5 buc.

17.50

17.50

17.50

Echipament periferic A3 color - 2 buc

163.00

163.00

163.00

Laptop - 4 buc.

21.00

21.00

21,00

Plăci grafice - 4 buc.

17.20

17.20

17.20

(Cituri mentenanță multifuncționale

30.00

30,00

30.00

Ecran exterior

332.76

332.76

332.76

Echipament periferic A0 color - 1 buc.

68.00

68.00

68.00

Echipament periferic A4 color - 2 buc.

15,00

15,00

15,00

03

Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale

143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

14337

143,57

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiective noi

143.57

0.00

0.00

0.00

0,00

143.57

143.57

0.00

0.00

0.00

0.00

Căsuțe din lemn - 30 buc.

108.89

108.89

108.89

Sistem antîcfiraciie D.S.P.P.D.R.I

7,90

7,90

7.90

Sistem centralizat de supraveghere cu camere 1P pentru centre de încasare

26,78

26,78

26,78

30

Alte active fixe

285.00

0.00

0,00

0,00

0.00

285.00

285,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Obiective noi

285.00

0,00

0.00

0,00

0.00

285.00

285.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Achiziționare teren str. Fața Portului nr 1

285.00

285.00

285.00

72

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0!

Active financiare

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0.00

0,00

0.00

0.00

01

Participare la capitalul social al societăților comerciale

3.122.00

0.00

o.on

0.00

0.00

3.122.00

3.122.00

0.00

0.00

0.00

0,00

SC BRAICAR SA - achiziție 15 autobuze in rate (rata IU)

3.122,00

3.122.00

3.122,00

54.02

ALTE SERVICn PUBLICE GENERALE

42,49

0,00

0,00

0,00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

42.49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

42,49

0.00

0.00

0.00

0.00

42,49

42.49

0.00

0.00

0.00

0.00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

42.49

0.00

0,00

0.00

0.00

42,49

42,49

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

42,49

0,00

0,00

0,00

0.00

42,49

42,49

0,00

0,00

0,00

0.00

Scanncr cititor de amprente - 7 buc.

42.49

42.49

42,49

61.02

ORDINE PUBLICĂ SI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ_____

_

______0 00

___Mn

0.00

0.00

_

239.50

______Mit

___SM

0.00

______________țLflfl.

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alic surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrnmbur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

239.50

0.00

0.00

0.00

0,00

239.50

239.50

0.00

0.00

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

239,50

0.00

0.00

0.00

0,00

239.50

239,50

0.00

0.00

0,00

0.00

01

Active fixe

130.00

0,00

0.00

0,00

0.00

130,00

130.00

0.00

0.00

0,00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0,00

0,00

0.00

Obiective noi

130.00

0,00

0.00

0,00

0.00

130,00

130.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Cofret inteligent pentru acționare sirenă - 18 buc.

130.00

130.00

130.00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

109.50

0,00

0.00

0,00

0.00

109.50

109.50

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

109.50

0,00

0.00

0.00

0.00

109.50

109.50

0.00

0,00

0,00

0.00

Reabilitare adăposturi special amenajate pentru protecția civilă

59.50

59,50

59,50

Reabilitare intrare adăpost ALA Cartier VEdin. Tărgoviștei, bl.

33 B sc 1

50,00

50,00

50,00

65.02

ÎNVĂȚĂMÂNT

32.792.02

0.00

0.00

0.00

0.00

32.792,02

4.692,62

7.877,87

S.510.43

14.711.10

0.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI

FINANCIAR 2014-2020__

22.588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

22.588,97

0,00

7.877,87

0,00

14.711,10

0,00

01

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională fFEDRl

22.588,97

0,00

0,00

0,00

0,00

22.588,97

0,00

7.877,87

0,00

14.711,10

0,00

Obiective în continuare

22.588.97

0.00

0.00

0.00

0,00

22.588.97

0.00

7.877.87

0.00

14.711.10

0.00

Eficicntizarc energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 "Luceafărul" - multianual

3.131.13

3.131,13

0,00

884,60

2 246.53

Eficicntizarc energetică Corp C3 Grădinița cu program prelungit nr. 60 și internat Liceul cu Program Sportiv - multianual

1.255,93

1.255,93

0,00

607,92

648,01

Eficicntizarc energetică Grădiniță cu program prelungii nr. 47 "Pinochio” - multianual

2.170,43

2.170,43

0,00

719,39

1.451,04

Eficicntizarc energetică Grădinița cu program prelungit nr. 36 "Furnicată" - multianual

1.098,84

1.098,84

0,00

164,83

934,01

Consolidare, reabilitare, extindere și dotare Grădinița cu program normal nr. 18 Brăila - multianual

1.000,00

1.000,00

0,00

150,00

850,00

Reabilitare și dotare corpurile Ci, C2, C3 - Colegiu Tehnic „C. D. Ncnițescu" Brăila - multianual

4.500.00

4.500,00

0,00

3.188,25

1.311,75

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială” Mihai Viteazul” Brăila - multianual

2.500,00

2.500,00

0,00

375,00

2.125,00

Reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Brăi la^muJlianual________

3.147,60

3.147,60

0,00

472,14

2.675,46

Realizarea unei creșc în cartierul Buzăului/Viziru -multianual

2.185.04

2.185.04

1.136.52

1.048.52

Eficicntizarc energetică Grădinița cu program prelungit nr. 7 “Lizuca" - multianual

1.600,00

1.600,00

0,00

179,22

1.420,78

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.203.05

0,00

0.00

0.00

0.00

10.203.05

4.692.62

0.00

5.510,43

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.203,05

0,00

0.00

0.00

0.00

10.203.05

4.692,62

0.00

5.510,43

0.00

0.00

01

Active fixe

1.749.07

0,00

0.00

0.00

0,00

1.749.07

1.608.00

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Construcții

1.560.00

0,00

0.00

0,00

0,00

1.560.00

1.560.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

1.560.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.560,00

1.560.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Execuție campus școlar - Liceul Pedagogic “D. P. Perpessicius" Brăila - expertiză tehnică și finalizarea lucrărilor * multianual

100,00

100,00

100,00

Extindere Grădiniță nr. 37 "Dumbrava Minunată” - multianual

H.C.L.M. nr. 68/30.03 2017

50,00

50,00

50,00

Construcție Grădiniță nr. 40 P+l Aviz tehnic MECT cu indicatori lehnico-cconomici 2511/01.10.2007- multianual -Cntemiil National “Ana.Ad»n“                _

160,00

160,00

160,00

Realizare bazin de înot olimpic - Aleea Parcului nr. 7A -contribuția municipiului Brăila - obiectiv cofinanțat de C.N.I. -multianual

1.250,00

1.250,00

1.250,00

02

Mașini, echipamente și mijloace de transport

18,00

0.00

0,00

0.00

0.00

18.00

18.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

18.00

0,00

0,00

0.00

0,00

18.00

18.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Generator electric pentru hidranți - Școala Gimnazială Ecaterina Teodorpiu

18,00

18,00

18,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care;

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externă nerambur-sahilă

Consiliul Județean Brăila

03

Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

141.07

0.00

0.00

0,00

0,00

141,07

141,07

0,00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

33.29

0,00

0,00

0,00

0,00

33.29

33.29

0,00

0,00

0,00

0.00

Sistem de supraveghere video corp D - Liceul dc Arte "Hariclea

Darclee"

2,50

2,50

2.50

Sistem de supraveghere video corp E - Liceul dc Arte "Hariclea Da relee”

2,50

2,50

2,50

Sistem de supraveghere video - Liceul Tehnologic Panait Istrati

28,29

28,29

28.29

Obiective în continuare

107.78

0.00

0.00

0.00

0,00

107,78

107.78

0,00

0,00

0.00

0,00

Proiectare și execuție sistem de stingere a incediilor - Liceul

Pedagogic “D. P. Perpcssicius” Brăila HCLM nr 16/31.01.2019

107,78

107,78

107,78

30

Alte active fixe

30,00

0.00

0.00

0,00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

30,00

0,00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Studiu dc fezabilitate la clădirea de legătură - Liceul Teoretic Mihail Scbastian

30,00

30,00

30,00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

8.453.98

0.00

0.00

0.00

0,00

8.453.98

2.943.55

0,00

5.510,43

0.00

0,00

Obiective în continuare

7.67737

0.00

0.00

0,00

0.00

7.677J 7

2.166,94

0.00

5.510,43

0,00

0.00

Reabilitare corp clădire Calea Călărașilor nr 104, Grădinița nr.

3 - multianual - Grădinița nr. 37 H.C.L.M. nr. 67/30.03.2017

50,00

50,00

50,00

Mansardare și extindere scară exterioară - Grădinița cu program prelungit nr. 2 - multianual

100,00

100,00

100,00

Reabilitare și modernizare clădire monument istoric Colegiul Național "Gh. M. Murgoci'*- multianual

200,00

200,00

200,00

Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic “Panait Cema”, municipiul Brăila - multianual

6.721,82

6.721,82

1 211.39

5.510,43

Consolidare, modernizare și dotare sală de sport Liceul Teoretic “Panait Ccrna", municipiul Brăila • mutianual

50,00

50,00

50,00

Reabilitare bazin de inol acoperit • Liceul cu Program Sportiv * expertiză, DAU, proiectare și execuție multianual

100.00

100,00

100,00

Rezervă de apă și grup pompare apă pentru hidranți interiori dc incendiu, recomparlimcntare și placare cu rigjps ignifug la olanscu -Școala Gimaziala Ecatcrina Teodoroiu

90,00

90,00

90,00

Compartimentare spațiu rezervă apă, instalație hidranți interiori, accese incintă - Școala Vlaicu Vodă

95,20

95,20

95,20

Realizare cale de evacuare, înlocuire uși rezistente ia foc și obținere autorizație PS1 pentru Grădinița nr. 21 str. Mihail Kogâlniccanu nr. 9 D - Școala Gimnazială A. S. Puskin

74,00

74,00

74,00

Adaptarea corpului CI la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap prin amenajarea unei câine speciale în cadrul grupurilor sanitare - Colegiul Național Nicolac Bălcescu

196,35

196,35

196,35

Obiective noi

776.61

0,00

0.00

0.00

0.00

776.61

776,61

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare instalație termică corp A B-dul. Al. I. Cuza nr 184 -Liceul de Arte "Hariclea Darclee"

70,00

70,00

70,00

Lucrări dc reabilitare în vederea obținerii autorizației 1SU - Corp A - Liceul dc Arte "Hariclea Darclee"

100,00

100.00

100,00

Lucrări dc reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Liceul Tehnologic Anghcl Saligny

20,00

20,00

20,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanța re națională

Bugetul de stat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliul Județean Brăila

Reabilitare instalație de stingere incendiu, instalație de iluminat de securitate Grădinița cu program prelungit nr. 6

20,00

20,00

20,00

Reabilitare corp clădire C2 - Grădinița cu Program Prelungit nr. 39

200,00

200,00

200,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Școala Gimnazială George Coșbuc

22,00

22,00

22,00

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU -Grădinița nr. 3 1 structură a Școlii Gimnaziale A. S. Puskin

79,00

79,00

79,00

Lucrăn de reabilitare în vederea obținerii autorizației 1SU - Corp C4 - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

98,83

98,83

98,83

Lucrări de reabilitare in vederea obținerii autorizației ISU -Școala Sfântul Andrei

49,90

49,90

49,90

Lucrări de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU - Corp C5 - Colegiul Național Nicolae Bălcescu

116,88

116,88

116,88

66.02

SĂNĂTATE

712.03

0.00

0,00

0.00

0.00

712.03

712.03

0,00

0.00

0.00

0,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

500,00

0.00

0.00

0.00

0,00

500,00

500.00

0.00

0,00

0,00

0,00

28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de canilal din domeniul sânătălii

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obiective noi

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,00

500,00

0.00

0.00

0.00

0,00

Sistematizare pe verticală Calea Călărașilor nr. 59 DALI, proiectare și execuție - Spitalul de Psihiatric Sf. Pantclimon -multianual

500,00

500,00

500,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

212.03

0.00

0,00

0,00

0.00

212.03

212,03

0.00

0,00

0.00

0,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

212.03

0,00

0.00

0,00

0,00

212,03

212.03

0,00

0,00

0,00

01

Active fixe

212,03

0.00

0,00

0,00

0,00

212.03

212,03

0,00

0,00

0.00

30

Alte active fixe

212,03

0,00

0,00

0.00

0,00

212.03

212.03

0,00

0.00

0.00

Obiective în continuare

212,03

0,00

0,00

0,00

0.00

212.03

212,03

0.00

0,00

0.00

Reabilitare, modernizare, inclusiv dotări (mobilier/echipamcnte/aparatură specifice domeniului de activitate) și realizare branșamente de ulilită|i (apâ/canalizare/gaze naturale/tclefonic/intcmct) - Centru de permanența medicală - multianual

212,03

212,03

212,03

67.02

CULTURĂ. RECREERE Șt RELIGIE

6.167.50

0,00

0.00

0.00

0.00

6.167.50

6.067.50

0,00

0.00

0.00

100.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.767,50

0,00

0,00

0,00

0,00

3.767,50

3.767,50

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0,00

3.767,50

3.767.50

0,00

0.00

0.00

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

3.767,50

3.767.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

2.987.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.987.00

2.987.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Modernizare locuri dejoacă:

Calea Călărașilor - Caporal Mușat;

Cartier Hipodrom - Complex Milcmum;

Calea Galați - bl. 10 - lângă Școala 18 Mihu Dragomir, Cartier Vidin - Piața Vidin;

Cartier Radu Negru - str. Radu Negru;

Cartier Chercca - str. Dcccbal

Cartier Viziru IU - între bl. E

Calea Galați - Piața Săracă - SUPAGL - multianual

2.166,00

2.106,00

2.166,00

Achiziții complex joacă - 17 buc. - SUPAGL - multianual

350,00

350,00

350,00

Realizarea sistemului de irigații automatizat pentru faleza Dunării - SUP Seronlant - multianual

471,00

471,00

471,00

Obiective noi

780.50

0.00

0.00

0.00

0.00

780.50

780.50

0.00

0.00

0.00

0.00

Oreâ de lumini - Teatrul de Păpuși

30.00

30,00

30.00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totala actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

ArL

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget Local

Finanțare națională

Bugetul dc stat

Finanțare externă nerambursabilă

Consiliul Județean Brăila

Laptop - Teatrul de Păpuși

6,00

6.00

6.00

Procram editare video - Teatrul de Păpuși

3.00

3.00

3.00

Echipamente lumini și vidcoproiccție scenă - Teatrul Marin Filotti

155.00

155,00

155,00

Mașină universală de tâmplăne - Teatrul Maria Filotti

28,50

28.50

28.50

Mașină cusut și surfilat pentru croitorie costume - Teatrul Maria Filotti

3,50

3,50

3,50

Sistem dc intcrcomunicatii scenă - Teatrul Maria Filotti

18.00

18.00

18.00

Achiziție asamblori și echipamcmntc locun joacă - 25 buc. -SUPAGL

300,00

300,00

300,00

Sistem monitorizare pentru stadioane - SUPAGL

166.50

166.50

166.50

Cheltuieli dc proiectare pentru elaborarea studiilor dc preFczabilitatc. studii topografice, geodezice și întocmire documentație geotehnică DALl pentru amplasamente locuri dc mnră nni - SI IPAG1

50,00

50,00

50,00

Sistem monitorizare camere video pentru locuri dejoacă -SUPAGL

20,00

20,00

20,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200.00

0.00

0,00

0.00

0.00

200.00

100.00

0.00

0,00

0,00

100,00

01

Transferuri interne

200.00

0.00

0,00

0.00

0,00

200.00

100.00

0,00

0.00

0,00

100.00

13

Programe dc dezvoltare

200,00

0.00

0.00

0.00

0,00

200.00

100.00

0,00

0,00

0,00

100.00

Obiective în continuare

200.00

0.00

0,00

0,00

0,00

200.00

100,00

0.00

0.00

0.00

100.00

Investiții patinoar - SUPAGL

200.00

200,00

100,00

100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.200.00

0.00

0.00

0,00

0,00

2.2OO.OO

2.200,00

0.00

0.00

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.200,00

0.00

0,00

0.00

0,00

2.200,00

2.200,00

0.00

0.00

0,00

0.00

01

Active fixe

1.500,00

0,00

0,00

0.00

0.00

1.500,00

1.500.00

0.00

0,00

0,00

0.00

30

Alte active fixe

1.500.00

0.00

0,00

0.00

0.00

1.500.00

1.500.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Obiective în continuare

1.500.00

0.00

0.00

0.00

0,00

1.500.00

1.500.00

0,00

0.00

0.00

0.00

Rceistrul spatiilor verzi - multianual

100.00

100.00

100.00

Reamplasarc și reabilitare Obelisc - Monumentul Eroilor- 19161918 - proiectare execuție lucrări, dirigenție șantier - multianual

20,00

20,00

20,00

Amenajare punct de alimentare cu apă din Dunăre a sistemului de irigat din Parcul Monument și reabilitare conductă dc aducțiune aferentă - execuție lucrări, dirigenție șantier H.C.L.M. nr. 86/29.03.2016 - multianual

170,00

170,00

170,00

Realizare și reabilitare socluri și statui în municipiul Brăila -multianual

100,00

100,00

100,00

Platforme expunere amplasare statui rezultate în urma simpozionului de sculptură monumentală "Nică Petre" • multianual                         _ .                        .

110,00

110,00

110,00

Realizare posi+transformare și extindere instalații dc utilizator în Parcul Monument - multianual

150,00

150,00

150,00

Reabilitare șî modernizare Parc Monument etapa a 11 -a-multianual

300,00

300,00

300,00

Reabilitare și amplasare statuie Taur - multianual

50.00

50.00

50.00

Amenajare Orășelul Copiilor si Skate Parc in Parc Monument, Municipiul Braila - multianual

500,00

500,00

500,00

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

700.00

0.00

0.00

0.00

0,00

700.00

700.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Obiective în continuare

700,00

0,00

0.00

0.00

0.00

700,00

700,00

0.00

0,00

0.00

0,00

Consolidare și amenajare Casa dc cultură - Cartierul Ncdelcu Chercea - proiectare, execuție lucrări și dirigenție șantier -multianual

500,00

500,00

500,00

Reabilitare și consolidare imobil din Municipiul Brăila str.

Mi hai Eminescu nr. 23A - Centru Cultural Brăila - multianual

200,00

200.00

200,00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTĂ SOCIALĂ

146,00

0.00

0.00

0.00

0.00

146.00

146.00

0,00

0.00

0.00

0.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

146.00

0.00

0.00

0.00

0.00

146,00

146.00

0.00

0,00

0,00

0,00

V

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului dc aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte sursc constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul dc sfat

Finanțare externă ncrambur-sabilă

Consiliu] Județean Brăila

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

146.00

0,00

0.00

0,00

0.00

146.00

146.00

0,00

0,00

0,00

0.00

01

Active fixe

101.00

0.00

0,00

0,00

0,00

101.00

101,00

0.00

0.00

0,00

0.00

02

Mașini, echipamente si mijloace dc transport

56.00

0.00

0.00

0,00

0,00

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

56.00

0.00

0.00

0,00

0,00

56.00

56.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Achiziție și instalare sistem alarmă efracție str. Școlilor nr. 64 -Direcția de Asistența Socială

13,00

13,00

13,00

Proiectare, achiziționare și montaj sistem avertizare incendiu, str.

Școlilor nr. 64 - Direcția de Asistentă Socială

22,00

22,00

22,00

Achiziție și instalare sistem pentru identificare și supraveghere video str. Școlilor nr. 64 - Direcția de Asistență Socială

15,00

15,00

15,00

Achiziționare autoclnv sterilizare cabinet medical adăpost de noante - Direcția dc Asistentă Socială

6,00

6,00

6.00

30

Alte active fixe

45.00

0.00

0.00

0.00

0,00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective noi

45.00

0.00

0,00

0.00

0,00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Achiziționare pachete de software - module dc asistență socială - Direcția dc Asistentă Socială

45,00

45,00

45,00

03

Reparatii capitale aferente activelor fixe

45.00

0.00

0,00

0.00

0,00

45.00

45.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Obiective noi

45.00

0.00

0.00

0.00

0,00

45.00

45,00

0,00

0.00

0,00

0.00

Reabilitare acopenș clădire 700 mp - Complexul rezidențial Sf. Maria

45,00

45.00

45,00

70.02

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ

15.897,56

0.00

0,00

0.00

0,00

15.897.56

13,155.62

496,46

0,00

2,245,48

0.00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.830,00

3.830,00

0,00

0,00

0,00

0,00

02

Transferuri de capital

3.830.00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.830,00

3.830.00

0,00

0.00

_o_,oo

0.00

29

Alte transferuri de capital către instituții publice

3.830.00

0,00

0,00

0,00

0.00

3.830.00

3.830.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Obiective în continuare

1.200.00

_ 0,00

0,00

0.00

0.00

1.200,00

1.200.00

0.00

0.00

0,00

0.00

Reparații capitale imobil str. 1 Decembrie 1918 nr. 8 multianual SUPAFLC

340,00

340.00

340,00

Reparații capitale imobil Str. M. E nun eseu nr. 46 multianual -SUPAFLC

680.00

680,00

680,00

Reparații capitale imobil Str. M. Enunescu nr. 72 multianual -SUPAFLC

180.00

180,00

180,00

Obiective noi

2.630.00

0,00

0.00

0.00

0.00

2.630.00

2.630,00

0,00

0.00

0.00

0.00

Modernizare gard cimitir Sf. Maria expoziție tematică -SUPAFLC

350,00

350,00

350,00

Iluminat cimitire- SUPAFLC

150.00

150.00

150.00

Modernizare spațiii verzi și alei la administrațiile dc cimitire -SUPAFLC

550,00

550,00

550,00

Modernizare toalete cimitire - SUPAFLC

100,00

100.00

100.00

Modernizări asfaltări alei cimitire - SUPAFLC

200.00

200.00

200.00

Reparații capitale imobil str. Ana Aslan nr. 33 - SUPAFLC

250,00

250.00

250,00

Reparații capitale imobil str. R. Campiniu nr. 20 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Reparații capitale imobil Calea Călărașilor nr. 23 - SUPAFLC

450.00

450.00

450.00

Reparații capitale imobil bld. AI. 1. Cuza nr 38 - SUPAFLC

250,00

250,00

250,00

Proeram informatic contabilitate - SUPAGL

80.00

8000

80.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020___________

2.741,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741,94

0,00

496,46

0,00

2,245,48

0,00

oi

Programe din Fondul European dc Dezvoltare Regională (FEDR1

2.741,94

0,00

0,00

0,00

0,00

2.741,94

0,00

496,46

0,00

2.245,48

0,00

Obiective în continuare

2.741.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2.741.94

0,00

496.46

0.00

2.245,48

0.00

Reabilitarea Castelului de Apă din Grădina Publică Brăila -multianual

320,00

320,00

0,00

48,00

272,00

Cod indicator

Denumirea obiectivului Data începerii execuției (luna, anul) Nr. și data acordului MF Nr. și data actului de aprobare

Valoare totală obiectiv

Valoare totală actualizată

Prevederi 2020

Capacități

Termen

PIF

Cap.

Art.

Alin.

Sub.

Total aprobat

Finanțare din:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

Din care:

Buget local

Finanțare națională

Bugetul de stat

Finanțare externa ncrambur-sabilfi

Consiliul Județean Brăila

Regenerare economică și socială în zone marginalizate din municipiul Brăila (investiții în facilități și locuri dejoacă pentru eonii) - mullianual

2.066,07

2.066,07

0,00

353,1!

1.712,96

Regenerare zone urbane degradate sector 1 - mullianual

155.78

155,78

0.00

23,37

132.41

Regenerare zone urbane degradate sector 2 - mullianual

200.09

200,09

0.00

71,98

128,11

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

9.325.62

0.00

0,00

0,00

0.00

9.325.62

9.325.62

0.00

0.00

0,00

0.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

9.325.62

0.00

0.00

0.00

0.00

9.325,62

9.325.62

0.00

0.00

0.00

0.00

01

Active fixe

6.905.62

0.00

0.00

0.00

0.00

6.905,62

6.905,62

0.00

0,00

0.00

0.00

30

Alte active fixe

6.905,62

0.00

0.00

0.00

0,00

6.905.62

6.905,62

0.00

0.00

0.00

0.00

Obiective în continuare

5.913,00

0,00

0,00

0,00

0.00

5.913.00

5.913.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Viabilizare str. Prelungirea Lanului - execuție lucrări, diriginte șantier HCLM nr. 64/27.03,2015 și HCLM nr. 197/30.05.2017-nuiltiamial

95,00

95,00

95,00

Elaborarea hărților de riscuri naturale la nivelul municipiului Brăila, conform Legii nr. 575/2001 și HGR nr 447/2003 -multianual

100,00

100,00

100.00

Viabilizare teren locuințe Cartier Lacu Dulce, str. Dorului