Hotărârea nr. 187/2020

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE ȘI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARARE A NR. 187

din07.04.2020

Privind: Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALĂ BRĂILA, pe anul 2020.

consiliul local municipai. wrtATT.A

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, rapoartele de specialitate ale Direcției Finanțelor Publice Locale și Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Ordonanței de Urgență nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și Ordonanței Militare nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

Ținând seama de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si H.C.L.M. nr. 71/20.02.2020;

în baza art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit a) și art. 155 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI DE UTILITATE PUBLICĂ DE ADMINISTRARE Șl GOSPODĂRIRE LOCALĂ Brăila, pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 11, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRAG AN

4

F-PO-09-02.01.03/rev.0

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

ANEXA NR1 4 A

nR„ lU/o^.oh.^o

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

PENTRU ANUL 2020

mii lei

| Nr. crt.

Denumire indicator

Cod

BVC 2020 inițial

INFLUENTE

BVC rectificat

1

TOTAL VENITURI din care: (rd.2+rd.23)

64913.25

1000.00

65913.25

• 2

VENITURI PROPRII TOTAL din care (rd3+rd8+rd17+rd19)

8220.00

0.00

8220.00

3

Venituri din proprietate

30.10

700.00

0.00

700.00

! 4

- venituri din chirii

30.10.05

0.00

0.00

| 5

- venituri din ocupare domeniul public cu garaje

30.10.05

0.00

0.00

6

- venituri din parcari amenajate

30.10.05

0.00

0.00

8 7

- venituri din parcari personalizate

30.10.05

0.00

0.00

r ae

TVA

30.10.05

700.00

700.00

a 8

i Venituri din prestări servicii si alte activitati

33.10

6850.00

0.00

6850.00

3 9

i 10

- monitorizare activitati pe domeniul public

33.10.50

100.00

100.00

| 11

venituri din descărcare deșeuri inerte

33.10.50

120.00

120.00

1 ' 12

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

33.10.50

6250.00

6250.00

j 13

-venituri din exploatare Patinoar

33.10.50

170.00

170.00

j 14

venituri din încasare tx de salubrizare restanta

33.10.50

0.00

| 15

Venituri din activ, de gestionare a câinilor fara sta pan

33.10.50

110.00

110.00

I 16

- venituri din activitati diverse

33.10.50

100.00

100.00

I 17

Amenzi, penaiitati si confiscări

35.10

70.00

0.00

70.00

4 18

- venituri din majorări si penaiitati

35.10.50

70.00

70.00

i 19

Transferuri voluntare altele decât subvențiile

37.10

600.00

0.00

600.00

I

. 20

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-200.00

-200.00

21

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

200.00

I 22

Alte transferuri voluntare

37,10,50

600.00

600.00

23

Subvenții de la alte administratii

43.10

56693.25

1000.00

57693.25

24 ।

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

53097.00

1000.00

54097.00

din care

f 24. a

CAP 67

3787.00

3787.00

j 24.b

CAP 74

39012.00

1000

40012.00

24.c

CAP84

6978.00

6978.00

24. d

CAP 70

3320.00

3320.00

■ 25

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43,10,19

3596.25

0.00

3596.25

din care

25.a

CAP 67

3052.50

3052.50

1 25b

CAP 74

315.25

315.25

j 25.c

CAP84

148.50

148.50

25.d

CAP 70

80.00

80.00

| 26

TOTAL CHELTUIELI din care: (rd.27+rd.1OO)

64913.25

1000.00

65913.25

1

Secțiunea de funcționare - total (rd.28+rd.79+rd.85+rd.92)

61117.00

1000.00

62117.00

| 28

Cheltuieli aferente CAP 70 "Locuințe, servicii si

dezvoltare"(rd.29+rd.78)

70.10

11340.00

0.00

11340.00

29

CHELTUIELI CURENTE (rd.30+rd.46+rd77)

11340.00

0.00

11340.00

30

Cheltuieli de personal (rd.31+rd.37+rd.39)

10

8400.00

0.00

8400.00

31

Cheltuieli cu salariile in bani (rd.32+rd.33+rd.34+rd35+rd.36)

10.01

8087.00

0.00

8087.00

32

Salarii de baza

10.01.01

7483.00

7483.00

33

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

^34

indemnizații de delegare

10.01.13

4.00

4.00

35

Indemnizația de hrana

10.01.17

400.00

400.00

36

Alte drepturi acordate personalului incadrat cu contract de munca

10.0J.30

200.00

200.00

37

Cheltuieli salariale in natura

10.02

140.00

0.00

140.00

38

Vouchere de vacanta

10.02.06

140.00

140.00

39

Contribuții (rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44+rd.45)

10,03

173.00

0.00

173.00

! 40

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

10,03,01

41

Contribuții de asigurări de șomaj

10,03,02

42

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10,03,03

43

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,03,04

| 44

Contribuția pentru concedii si indemnizații

10.03.06

45

Contribuția asiguratorie pentru munca

10,03,07

173.00

173.00

46

CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

(rd.47+rd.58+rd.59+rd.61+rd.64+rd.67+rd.70+rd.71+

rd.72+rd.73)

20

2840.00

0.00

2840.00

47

Bunuri si servicii

20,01

1891.00

0.00

1891.00

48

Furnituri de birou

20,01,01

26.00

26.00

49

Materiale pentru curățenie

20,01,02

10.00

10.00

[ ” 50

Incalzit.iluminat si forța motrica

20,01,03

500.00

500.00

51

Apa, canal si salubritate

20,01,04

200.00

200.00

52

Carburanți si lubrifiant!

20,01,05

300.00

300.00

53

Piese de schimb

20,01,06

10.00

10.00

| 54

Transport

20,01,07

5.00

5.00

55 {

Posta, telecomunicații,radio,tv,internet

20,01,08

70.00

70.00

56

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20,01,09

660.00

660.00

~57

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional pentru administrare Patinoar

20,01,09

57

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,01,30

110.00

110.00

j 58

Reparatii curente

20,02

20.00

20.00

j 59 i

__________________ Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

1 60

Hrana pentru animale

20,03.02

61

Medicamente si materiale sanitare

20,04

0.00

0.00

0.00

62

Medicamente

20.04.01

I 63

Materiale sanitare

20,04,02

! 64

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,05

100.00

0.00

100.00

j 65

Uniforme si echipament

20,05,01

20.00

20.00

66

Alte obiecte de inventar

20,05,30

80.00

80.00

67

Deplasări, detasari,transferări

20,06

5.00

0.00

5.00

68

Deplasări, transferări in tara

20,06,01

5.00

5.00

69

Deplasări in străinătate

20,06,02

70

Cârti, publicatii si materiale documentare

20,11

4.00

4.00

| 71

Pregătire profesionala

20.13

10.00

10.00

j 72

Protecția muncii

20-14

15.00

15.00

j 73

Alte cheltuieli

20.30

795.00

0.00

795.00

j 74

Reclama si publicitate

20.30.01

40.00

40.00

75

Chirii

20.30.04

5.00

5.00

>->76

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

50.00

50.00

; ae

TVA

20.30.30

700.00

700.00

77

Titlul X! - Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

100.00

100.00

78

Titlu! XIX - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

I

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -SF

85.03.01

79

Cultura, recreere, religie

67..10

3787.00

0.00

3787.00

80

CHELTUIELI CURENTE (rd.81+rd.84)

20

3787.00

0.00

3787.00

81

Cheltuieli materiale si servicii

20.01

3405.00

0.00

3405.00

82

Materiale si prestări de servicii Terți cu caracter funcțional

20.01.09

2770.00

2770.00

?-"83

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

635.00

635.00

« 84 I

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

382.00

0.00

382.00

85

Alte obiecte de inventar

20.05.30

382.00

382.00

86

Protecția mediului

74.10

39012.00

1000.00

40012.00

L87

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.10.05

39012.00

1000.00’

40012.00

I 88

Salubritate

74.10.05.01

39012.00

1000.00

40012.00

89

CHELTUIELI CURENTE                   (

rd 90+rd 91+rd 92+ rd 93+ rd 94 )

20

39012.00

1000.00

40012.00

90

Cheltuieli materiale si servicii

20.01

39012.00

1000.00

40012.00

91

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -salubrizare menajera

20.01.09

18000.00

18000.00

92

Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional -salubrizare stradala si alte activitati

20.01.09

14757.00

1000

15757.00

93

OIREP

20.01.09

2150.00

2150.00

[_9£_

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

4105.00

4105.00

95

Transporturi

84.10

6978.00

0.00

6978.00

96

CHELTUIELI CURENTE (rd.97+rd.98+rd.99+rd 100)

20

6978.00

0.00

6978.00

i 97

Cheltuieli materiale si servicii

20,01

1194.00

0.00

1194.00

jj 98

Carburanți si lubrifiant!

20,01,05

Materiale si prestări servicii Terți cu caracter funcțional

20.01.09

1184.00

1184.00

100

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

10.00

10.00

[ 101

Reparatii curente - întreținere parcari si incinte ( rd 103 + rd 104)

20,02

5140.00

0.00

5140.00

I 103

Materiale si prestări servicii Terți cu caracter funcțional

20.02

3640.00

3640.00

t>

} 104

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.02

1500.00

1500.00

105

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

644.00

0.00

644.00

| 106

Alte obiecte de inventar

20.05.30

644.00

644.00

ii 107

Secțiunea de dezvoltare - total

3796.25

0.00

3796.25

| 108

Cheltuieli de capital - CAP.70.10

70.10

280.00

0.00

280.00

’ 109

Active nefiscale

71

280.00

0.00

280.00

Î10

Active fixe

71.01

80.00

0.00

80.00

111

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

2 112

H

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

0.00

0.00

l! 113

Alte active fixe

71.01.30

80.00

80.00

114

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71,03

200.00

200.00

f

i 115

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 3 (CAP.67.10)

67.10

3052.50

0.00

3052.50

\ 116

Active nefiscale

71

3052.50

0.00

3052.50

: 117

Active fixe

71.01

3052.50

0.00

3052.50

i 113

Construcții

71,01,01

S 119

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

186.50

186.50

j 120

Alte active fixe

71.01.30

2866.00

2866.00

j                         ;

121

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 4 (CAP.74.10)

74.10

315.25

0.00

315.25

l 122

Active nefiscale

71

315.25

0.00

315.25

23 |

Active fixe

71.01

315.25

0.00

315.25

i 124 j

Construcții

71.01.01

125 S

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

315.25

315.25

i 126

Cheltuieli de capital - transferuri din bugetul local conform anexa 5 (CAP.84.10)

84.10

148.50

0.00

148.50

127

Active nefiscale

71

148.50

0.00

148.50

128

Active fixe

71.01

148.50

0.00

148.50

[ 129 |

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

148.50

1 130 i

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71,01,03

131

Alte active fixe

71.01.30

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Anexa nr. 2

/A Hcu-i NR..


SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

LISTA

Privind obiectul poziției ‘’Alte cheltuieli de investitii” Cap 70.10

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M

Cantitate

Valoare

I.Construcții

buc

0

0

II.Dotări independente

280,00

i

Program informatic contabilitate

Buc.

‘ 1

80,00

Reparatii capitale instalație frig Patinoar

Reparație capitala clădire Patinoar (structura metalica copertina , inclusiv vopsire )

Buc.

Buc.

1

1

164,00

36,00

TOTAL GENERAL

280,00


DIRECTOR ECONOMIC, PARASCHTVjCAMELIA


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

Anexa nr. 3 /•A HC'LH mR .


LISTA

Privind obiectul poziției "Alte cheltuieli de investitii” din transferuri din bugetul local la capitolul 67.10 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantitate

Valoare

Construcții

Dotări independente

3.052,50

Modernizare locuri de joaca :

  • - Calea Calarasilor — Caporal Musat

  • - Cartier Hipodrom - Complex Milenium

  • - Cartier Vizirii intre E

  • - Calea Galați — Piața Saraca

  • - Cartier Vidin - Piața Vidin

  • - Cartier Chercea — str. Decebal

  • - Calea Galați -bl.10- langa Școala 18 -Mihu

Buc.

8

2.166,00

Dragomir

' -Cartier Radu Negru- str. Radu Negru

« Proiect multianual»

j Achiziții complex joaca

Buc.

17

350,00

Sistem monitorizare camere video ptr. locuri de joaca

Buc.

1

20,00

Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate,studii topografice,geodezice si întocmire documentație geotehnica DALI pentru amplasamente locuri de joaca noi

50,00

Achiziții ansambluri si echipamente locuri joaca

Buc

25

300,00

Sistem monitorizare pentru stadioane

Buc

1

166,50

TOTAL

-

3.052,50


A

DIRECTOR ‘ECONOMIC, PARASCHIV/CAMELIA uV


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALĂ

ANEXA NR 4

AA WO-H A/R . (SZ-l&hOk, 2&2c>


LISTA

Privind obiectul poziției "Alte cheltuieli de investitii”

Din transferuri din bugetul local la capitolul 74.10 PROTECȚIA MEDIULUI

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cantita te

Valoare inițiala

Influenta

Valoare rectificat a

Dotări independente

315,25

315,25

Termonebulîzator ceata calda

Buc

1

34,00

34,00

Generator UV ceata rece

Buc

1

73,00

73,00

ULV Generator de mare capacitate DDD

Buc.

I

208,25

-75,00

133,25

Pompe de inalta presiune cu motor termic

Buc

5

0,00

75,00

75,00

TOTAL

315,25

0,00

315,25


DirectorJEconomic, Paraschiv Camelia


CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

Anexa nr. 5

4/V BOEM NR .          l£>2o


SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA

DE ADMINISTRARE SI GOSPODĂRIRE LOCALA

LISTA

Privind obiectul poziției ‘’AIte cheltuieli de investitii” Din transferuri din bugetul local la capitolul 84.10 TRANSPORTURI

- mii lei -

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli de investitii

U.M.

Cant.

Valoare

Dotări independente

148,50

! Autoutilitara

Buc.

1

140,00

Generator sudura

Buc

1

8,50

TOTAL

*

148,50
JUDEȚUL: BRAILA                                               Anexa nr. 6 la HCLM        Q4j2020

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publica ; S.U.P.A.G.L BRAILA

Formular:     11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - VENITURI

- mii lei -

Buget 2020

Estimări

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDE Rl ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

I

2021

I

2022

2023

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

65913.25

19091.50

21099.75

15406.00

10316.00

55780.00

58319.00

60879.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

8220.00

2928.00

2087.00

1978.00

1227.00

12279.00

12893.00

13512.00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

8220.00

2928.00

2087.00

1978.00

1227.00

12279.00

12893.00

13512.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30 10.05.30)

30.10.05

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

7520.00

2428.00

1987.00

1898.00

1207.00

9948.00

10446.00

10947.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.2

0+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

6850.00

1972.00

1803.00

1883.00

1192.00

9171.00

9630.00

10092.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

6850.00

1972.00

1803.00

1883.00

1192.00

9171.00

9630.00

10092.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117 00

122 00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

600.00

436.00

164.00

0.00

0.00

666.00

699.00

733.00

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

X

X

X

X

X

X

X

_ .. .....

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului tocal(cu semnul minus)

37.10.03

-200.00

-36.00

-164.00

0.00

0.00

-240.00

-240.00

-240.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

600.00

436.00

164.00

0.00

0.00

666.00

699.00

733.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

57693.25

16163.50

19012.75

13428.00

9089.00

43501.00

45426.00

47367.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

r '" 00.18

57693.25

16163.50

19012.75

13428.00

9089.00

43501.00

45426.00

47367.00

Buget 2020                                     Estimări

PREVEDE

CorJ       Rl          PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR               JT .   ANIIAI F

indicator anuaix                                             2021      2022      2023

TOTAL Trim I     Trim II Trim III Trim IV

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!                                               57693.25 16163.50

(cod43.10.09+43.10,10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43. 10.33)                                                                               43.10

19012.75

13428.00

9089.00

43501.00

45426.00 47367.00

Subvenții pentru instituții publice                                                 43.10.09       54097.00 14495.00

17185.00

13328.00

9089.00

38505.00 40430.00

42371.00

Subvenții pentru instituirile publice destinate secțiunii de dezvoltare

3596.25   1668.50

43.10.19

1827.75

100.00

0.00    4996.00   4996.00   4996.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF 62117.00 17387.00 19108.00 15306.00 10316.00 50544.00 53083.00 55643.00

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02          8020.00   2892.00

1923.00

1978.00

1227.00   12039.00

12653.00

13272.00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)                                 00.12         8020.00

2892.00

1923.00

1978.00

1227.00   12039.00

12653.00

13272.00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)                          00.13          700 00    500 00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00

2565.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)                30.10           700.00

500.00

100.00

80.00

20.00

2331.00

2447.00   2565.00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)                            30.10.05         700.00

500.00

100.00

80.00      20.00    2331.00

2447.00   2565.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice TVA           30.10.05.30

700.00

500.00

100.00

80.00      20.00    2331.00

2447.00

2565.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)      nn ..

'                                         '         00.14

7320.00   2392.00

1823.00

1898.00

1207.00

9708.00

10206.00

10707.00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la

33.10.32 + 33.10.50)                                                                 33.10

6850.00

1972.00

1803.00

1883.00

1192.00

9171.00

9630.00

10092.00

Alte venituri din prestări de servicii st alte activitati                                 33.10.50

6850.00

1972.00

1803.00

1883.00

1192.00

9171.00

9630.00 10092.00

DIVERSE VENITURI                                                  33.10.50        600.00    150.00

150.00

150.00

150.00

9171.00

9630 00

10092.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public                                33.10.50       6250.00   1822,00

1653.00

1733.00

1042.00

0.00

0.00       0.00

Amenzi,

penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10            70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

70.00

20.00

20.00

15.00

15.00

111.00

117.00

122.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

426.00

459.00

493.00

Donații și sponsorizări'"')

37.10.01

X

X

X

■“ *

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-200.00

-36 00

-164.00

0.00

0.00

-240.00

-240.00

-240.00

Alte transferuri voluntare

37.10.50

600 00

436.00

164.00

666.00

699 00

733.00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)                                                   00.17

54097.00

14495.00

17185.00

13328.00

9089.00

38505.00

40430.00

42371.00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

54097.00

14495.00

17185.00

13328.00

9089.00

38505.00

40430.00

42371.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33)                                        __

43.10    __

54097.00

14495.00

L

17185.00

13328.00 ______

9089.00

38505.00

\_________________________________________________________________________________________________

40430.00

42371.00

Buget 2020

Estimări

2023

PREVEDE

Cod        Rl

DENUMIREA INDICATORILOR                ,   ANIJAI F

indicator anuall

PREVEDERI T

RIMESTRIALE

2021       2022

TOTAL

Triml Trim II

Trim III Trim IV

Subvenții pentru instituții publice din care                                     43.10.09       54097.00 14495.00 17185.00 13328.00

9089.00   38505.00 40430.00 42371.00

Subvenții Capitol 67

43.10.09

3787.00

1392.00

1595.00

677.00

123.00

1567.00

1645.00

1724.00

Subvenții Capitol 74

43.10.09

40012.00

10600.00

12350.00

9937.00

7125.00

31845.00

33437.00

35043.00

Subvenții Capitol 84

43.10.09

6978.00

1647.00

2338.00

2147.00

846.00

5093.00

5348.00

5604.00

Subvenții Capitol 70

43.10.09

3320.00

856.00

902.00

567.00

995.00

0.00

0.00

0.00

veniti

00.17+'

JRILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+

15.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

3796.25

1704.50

1991.75

100.00

0.00

5236.00

5236.00

5236.00

I, VENIT

URI CURENTE (cod 00.12)

00.02

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

C. VEN

TURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

C2. VAh

ZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Transfer

uri voluntare, altele decât subvențiile {cod 37.10.04)

37.10

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

200.00

36.00

164.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

IV. SUB

VENTII (cod 00.18)

00.17

3596.25

1668.50

1827.75

100.00

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

SUBVEfi 42.10+4;

IȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 1.10)

00.18

3596.25

1668.50

1827.75

100.00

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

SUBVEh

43.10.14

IȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod +43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

3596.25

1668.50

1827.75

100.00

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare, din care

43.10.19

3596.25

1668.50

1827.75

100.00

0.00

4996.00

4996.00

4996.00

Subvenții Capitol 67

43.10.19

3,052.50

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Subvenții Capitol 74

43.10.19

315.25

107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Subvenții Capitol 84

43.10.19

148.50

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Subvenții Capitol 70

43.10.19

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

NOTA:

JUDEȚUL: BRAILA

Unitatea administrativ-teritorială: MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publica: S.U.P.A.G.L Braila

Formular:     11/02

Anexa nr. 7 la HCLM !<&■/


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023 - CHELTUIELI

- mii lei

1

Buget 2020

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

-

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților

Trim I

Trim H

,l

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

65,913.25

0.00

19,091.50

21,099.75

15,406.00

10,316.00

55,780.00

58,319.00

60,879.00

Partea a lila CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

6,839.50

0.00

2,805.00

3,134.50

777.00

123.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6,839.50

0.00

2,805.00

3,134.50

777.00

123.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Din total capitol:                                             ■       .

1

*

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,839.50

0.00

2,805.00

3,134.50

777.00

123.00

3,073.00

3,151.00

3,230.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

51,947.25

0.00

14,491.00

15,627.25

12,482.00

9,347.00

46,757.00

48,963.00

51,188.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

11,620.00

0.00

3,784.00

3,069.00

2,545.00

2,222.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

11,620.00

0.00

3,784.00

3,069.00

2,545.00

2,222.00

12,279.00

12,893.00

13,512.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

40,327.25

0.00

10,707.00

12,558.25

9,937.00

7,125.00 ■

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10,05

40,327.25

0.00

10,707.00

12,558.25

9,937.00

7,125.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Salubritate

74,10,05,01

40,327.25

0.00

10,707.00

12,558.25

9,937.00

7,125.00

34,478.00

36,070.00

37,676.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

.79.10

7,126.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,147.00

846.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

7,126.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,147.00

846.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Din

total capitol:

I

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

' 84.10.50

7,126.50

0.00

1,795.50

2,338.00

____2,147.00

.     846.00_

5,950.00

6,205.00

6,461.00

Buget 2D20

PREVEDERI ANUALE        PREVEDERI TRIMESTRIALE

MIM McJIU DENUMIREA INDICATORILOR             Cod indicator          credite

bugetare                                                            2021

TOTAL destinate Trim I      Trim II        Trim III        Trim IV

stingerii plăților

Estimări

2022     2023

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

62,117.00     0.00

17,387.00

19,108.00

15,306.00

10,316.00 50,544.00

53,083.00

55,643.00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

3,787.00

0.00

1,392.00   1,595.00

677.00

123.00   1,567.00

1,645.00

1,724.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)                        67.10

3,787,00

0.00   1,392.00

1,595.00

677.00

123.00   1,567.00

1,645.00

1,724.00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50         3,787.00     0.00   1,392.00.

1,595.00

677.00

123.00

1,567.00

1,645.00   1,724.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

51,352.00     0.00

14,348.00

15,175.00

12,482.00

9,347.00

43,884.00

46,090.00

48,315.00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10          11,340.00

0.00

3,748.00

2,825.00

2,545.00

2,222.00

12,039.00

12,653.00

13,272.00

___Din total capitol^ _

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

__J

70.10.50

11,340.00

0.00

3,748.00

—_

2,825.00

2,545.00

2,222.00

12,039.00

12,653,00

13,272.00

* ■

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

40,012.00

0.00

10,600.00

12,350.00

9,937.00

7,125.00

31,845.00

33,437.00 35,043.00

Din total capitol:

। :

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

f

40,012.00     0.00 10,600.00

12,350.00

9,937.00

7,125.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Salubritate

74.10.05.01

40,012.00

0.00 10,600.00

12,350.00

9,937.00

7,125.00

31,845.00

33,437.00

35,043.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

6,978.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,147.00     846.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

6,978.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,147.00

846.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

6,978.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,147.00

846.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

3,796.25

0.00

1,704.50

1,991.75

100.00

0.00

5,236.00

5,236.00

5,236.00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

3,052.50

0.00

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Din total capitol:

'Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50         3,052.50

0.00

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

__

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

595.25

0.00

143.00

452.25

0.00

0.00

2,873.00

2,873.00

2,873.00

Bugei 2020                                             Estimări

PREVEDERI ANUALE        PREVEDERI TRIMESTRIALE

UHI U-Clic DENUMIREA INDICATORILOR             Cod indicator          credite

bugetare                                                        2021       2022       2023

TOTAL destinate Trim I     Trim II       Trimlll       TrimIV

stingerii

plăților

Locuințe, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.10.50

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

Protecția mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05+74.10.50)

74.10

315.25

0.00

107.00

208.25

.. .. . .. ..

0.00

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Din total capitol:

0.00

0.00

0.00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Salubritate

74.10.05.01

315.25

0.00

107.00

208.25

0.00

0.00

2,633.00

2,633.00

2,633.00

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Din total capitol:

.....

0.00

0 00

0.00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

! 0.00

857.00

857.00

857.00

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

I

EXCEDENT (98.10.97)    ’                                    '

98.10

r •

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

..... _

DEFICIT 11 ( 99.10.97)

99.10

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

I

1) finanțat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.


DIRECTOR'ECONOMIC

PÂRAȘ.GRIV CAMELIA

H


DE ȘEDINȚĂ

-1 2 3                   J
JUDEȚUL BRAILA                                                    Anexa nr. 8 la HCLM /2020

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.A.G.L. BRAILA

Formular: | h/qș |

13 li G E T U L ia capitol G7.10 "Cultura, recreere si religie"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadru! sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificațieî indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus

de ședința

ORDONAȚORDE CREDITE                                      ,

DffiPZTOR, SA             ---                      DIRECTORECONOMIC

MU^tANUzDUiyilȚRlIj     / >                            PARASGHIV CAMELIA

- mii lei -

Buget 2020

PREVEDERI ANUALE    PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimări

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indiCatOr TOTAL

drn care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I Trim II

Trim III Trim IV

2021     2022     2023

TOT/

FUN(

SEC

CHEL

XL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

DȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)                        ,839'5      ° °°

2,805.00 3,134.50 777.00   123.00

3,073.00 3,151.00 3,230.00

flUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)                          3,787.00     0.00

1,392.00 1,595.00 677.00   123.00

1,567.00 1,645.00 1,724.00

TUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01 3,787.00       0.00

1,392.00 1,595.00 677.00    123.00

1,567.00 1,645.00 1,724.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20 3,787.00       0.00

20.01 3,405.00       0.00

1,392.00 1,595.00

1,242.00 1,445.00

677.00    123.00

595.00    123.00

1,567.00   1,645.00 1,724.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

1,190.00 1,250.00

1,310.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09 2,770.00

922.00 1,295.00

445.00    108.00 1,190.00   1,250.00 1,310.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public                                20.01.09    635.00

320.00

150.00

150.00     15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05    3B2.00       0.00

150.00

150.00

I 82.00      0.00

377.00

395.00

414.00

Lenierie si accesorii de pat                                          -

20.05.03

*

Alte obiecte de inventar

20.05.30

382.00

150.00   150.00

82.00

377.00    395.00

414.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

3,052.50       0.00

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

CHELTUIELI DE CAPlfAL (cod 71+72+75)

70

3,052.50       0.00

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71 3,052.50

0.00

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

1,506.00

1,506.00 1,506.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01 3,052.50

0.00

1,413.00

1,539.50

100.00

0.00

1,506.00

1,506.00

1,506.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02    186.50

113.00

73.50

r .  ....

10.00

10.00

10.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2,866.00

1,300.00 1,466.00

100.00

1,496.00

1,496.00

1,496.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

0

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică S.U P.A.G.L BRAILA                                          Anexa nr. 9 la HCLM (fâ/fâ-Qtf

Formular: |~ 11/06 j

BUGETUL Ia capitol 70.10 - Cheltuieli aferente veniturilor propri "Locuințe, servicii si dezvoltare" PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023

- mii lei -

Buget 2020

r .      PREVEDERI ANUALE          PREVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR           . , ,            ____ __ __ _   _____'

indlcator                     din care credite

TOTAL XX" Trim I    Trim II Trim III Trim IV

restante

Estimări 2021     2022     2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE                                                                            2,545.00 2.222 00

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)                        ’                                        z,zzz.uv

12,279.00 12,893.00 13,512.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)                         11,340.00         0.00

3,748.00   2,825.00

2,545.00 2,222.00

12,039.00 12,653.00 13,272.00

CHEL"

TITLU

fUlELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)                01    11,340.00           0.00

3,748.00   2,825.00

2,545.00 2,222.00 12,039.00 12,653.00 13,272.00

L I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)                   10

8,400.00            0.00

2,294.00

2,145.00

2,045.00 1,916.00 9,329.00 9,795.00 10,265.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la

10.01.16+10.01.30)                                                              10.01

8,087.00            0.00

2,094.00

I

2,090.00

2,000.00 1,903.00

8,982.00 9,431.00 9,884.00

Salarii de baza                                                              10.01.01

7,483.00

1,900.00    1,900.00   1,850.00 1,833.00

8,304.00 8,719.00

9,138.00

Sporuri pentru condiții de munca                                          10.01.05         0 00

Indemnizații de delegare,                                              ,    10.01.13

4.00

,       4.00

12.00     13.00

14.00

Indemnizație de hrana                                                   10 01.17

400.00

120.00

120.00

100.00    60.00

444.00   466.00

488.00

Alte drepturi salariale in bani                                                    10.01.30

200.00

70.00      70.00

50.00     10.00

222.00    233.00

244.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)                   10.02

140.00            0.00

140.00       0.00

0.00

0.00

155.00    163.00

171.00

Norme de hrana                                                      10.02.02

Vouchere de vacanță                                                 10.02.06

140.00

140.00

155.00    163.00

171.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.07)                                               10 03

173.00            0.00

60.00      55.00

45.00     13.00

192.00

201.00

210.00

TITLU

20.25H

Bunu

Contribuția asiguratorie pentru muncă ----------------------------:--

L II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

H20.27+20.30)

10.03.07

20

173.00

2,840.00             0.00

60.00

.. ... .... ..

1,414.00

55.00

650.00

45.00

480.00

13.00

296.00

192.00

2,641.00

201.00

2,785.00

210.00

2,930.00

i si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,891.00

0.00

828.00

480.00

343.00

240.00

2,324.00 2,440.00

2,557.00

Furnituri de birou

20.01.01

26.00

8.00

7.00

6.00

5.00

27.00

28.00

29.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

7.00

3.00

17.00

18.00

19.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

500.00

400.00

50.00

30.00

20.00

666.00

699.00

732.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

200.00

80.00

100.00

10.00

10.00

222.00

233.00

244.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

300.00

90.00

80.00

80.00

50.00

333.00

350.00

367.00

Piese de schimb

20.01.06

10.00

5.00

3.00

2.00

17.00

18.00

19.00

Transport

20.01.07

5.00

3.00

2.00

12.00

13.00

14.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08        70.00

20.00

20.00

20.00

10.00

133.00

139.00

146.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

660.00

175.00

175.00

175.00

135.00

703.00

738.00

773.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

110.00,_____________

. 40.00

_    40.00

20.00

10.00

194.00

204.00

1 214.00

Buget 2020                                            Estimări

_ .      PREVEDERI ANUALE            .EVEDERI TRIMESTRIALE

DENUMIREA INDICATORILOR          . 7'°°

indicator                   din care credite                                                         2021       2022      2023

TOTAL    bXnIriirtăfcrle Tnml      Trim II     Trim III Trim IV

stingerii plăților restante

Repar

Hrana

îtii curente                                                                    20.02        20.00                         5.00        5.00       5.00      5.00     22.00     23.00     24.00

(cod 20.03.01+20.03.02)                                                   20.03         0.00            0.00        0.00       0.00       0.00      0.00

Hrana pentru oameni                                      ________20.03.01                ......... __

Hrana pentru animale                                                    20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)                     20.04         0.00            0.00

0.00        0.00       0.00      0.00       0.00       0.00       0.00

Medicamente                                                        20.04.01

Materiale sanitare                                                           20.04.02

1             -                                    - 1                 i

Reactivi                                                                    20.04.03          0.00

Dezinfectant!                                                               20.04.04          0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)                                                             __ „„

20.05       100.00            0.00       36.00      26.00      24.00    14.00

95.00    100.00    105.00

Uniforme si echipament                                                  20.05.01        20.00                        6.00       6.00       4.00     4.00     22.00     23.00     24.00

Alte obiecte de inventar                                                     20.05.30         80.00

30.00      20.00      20.00     10.00     73.00     77.00     81.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)                            20.06          5.00             0.00

2.00

2.00       1.00

0.00       5.00       5.00

5.00

Deplasări interne, detașări, transferări                                          20 06 01           5 00

2.00

2.00

1.00      0.00       5.00       5.00

5.00

Carti, publicatii si materiale documentare                                        20.11

4.00

2.00

2.00

0.00

0.00      5.00       5.00

5.00

Pregătire profesionala                                                           20.13

10.00

4.00

3.00       3.00

17.00

18.00     19.00

Protecția muncii                                                                20.14        15.00

5.00       5.00       3.00

2.00

17.00

18.00     19.00

Alte cheltuieli* (cod 20.30.01 ta                                *

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

*

20.30       795.00

0.00

532.00

127.00

101.00

35.00

156.00

176.00

»

196.00

Reclama si publicitate

20.30.01        40.00

15.00      10.00      10.00      5.00     56.00     59.00

62.00

Chirii                                                                            20.30.04          5.00

2.00

2.00       1.00                 2.00

2.00

2.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                               20.30.30

50.00

15.00      15.00

1000    10.00

98.00

115.00

132.00

TVA                                                                20.30.30

700.00

500.00     100.00

80.00    20.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)                            S9

100.00

0.00

40.00      30.00

20.00

10.00

69.00

73.00     77.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

59.40

100.00

40.00      30.00

20.00    10.00

69.00

73.00

77.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

0.00

I

I

SEC 51 + CHEL

ÎȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

55+56+58+70+79+85)

280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

.TUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                                        70      280.00           0.00

36.00

244.00

0.00

0.00

240.00

240.00

240.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71       280.00

0.00

36.00

244.00

0.00

o.oo

240.00

240.00

240.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01;        80.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

40.00

40.00

2 40.00

DENUMIREA INDICATORILOR           . ,C0Cl,

indicator

Buget 2020                                            Estimări

PREVEDERI ANUALE             ..VEDERI TRIMESTRIALE

din care credite                                                         2021       2022      2023

TOTAL bTnaI®°^7rțe Triml Trim li Trim III Trim IV

stingerii plăților restante

Construcții                                                                  71,01.01          0-00                          0,00        0.00       0.00      0.00       0.00      0.00      0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport                                 71.01.02          0-00

0.00       0.00

000      0.00      0.00      0.00      0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale                           71.01.03                                        0 00                   0.00      0.00       0.00      0.00      0.00

Alt© active fixe                                                              71.01.30        80.00                                     80.00       0.00                40.00     40.00     40.00

Reparații capitale aferente activelor fixe                                         71.03       200.00                       36.00     164.00                         200.00    200.00    200.00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)                                   72

Active financiare (cod 72,01.01)                                                 72.01

Participare la capitalul social al societăților comerciale                         72.01.01

I

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE                          75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)                                         79

. .1

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)                           81

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE                                                                     81.04

----- . - .

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)                             85

X          X

X       X

X

X

XXX

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)                                                           8501

X

X

X

X

X

X

X

X      x

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in secțiunea de dezvoltare a bugetului local                                              85.01.02

X

X

X

X

X

X

X

x      x

Plati efectuate in anii prectedenti>si recuperate in anul curent aferente '      »

fondurilor externe nerambursabile                                        85.01.05

X          X

- .

X       X

X

X      X      X      X

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                                 90

Excedent (92.01.97)                                                             92.01

Excedentul secțiunii de dezvoltare                                           92.01.97

Deficit (93.01.97)                                                                         93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare                                                 93.01.97

Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificației

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finan ORDONATOR DE CREDITE

publice, nr.1954/2005                                              DIRECTOR                                                                  DIRECTOR ECONOMIC

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent'Lvor fi evidențiate cu semnul minus

/           nrxf.ț       -ȚED'’-,TX-

3L

MUNTEANU                  ------ PARASC^V CAMELIA

/ Js&Sîv'C’-r!? SI                                                 r

' , -A

—-      <1  2/

3JUDEȚUL: BRAILA                                                      Anexa nr. 10 la HCLM W/tâ, Qlf .-2020

Unitatea administrativ - teritoriala : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.A.G.L. BRAILA

Formular: | 11/06 j

B U G ETU Lia capitol 74.10 "Protecția mediului"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


- mii tei -

Buget 2020                                       Estimări

PREVEDERI ANUALE     PREVEDERI TRIMESTRIALE

din care

Cod                     credite

DENUMIREA INDICATORILOR           . '~ ,          buqelare                              _

indicator TAI     ° ,        T .    T • „    T - ...    _,          2021       2022

TOTAL    destinate    Trim 1    Tnm II   Tnm III    TrimIV

stingerii plăților restante

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)                       40327.25    0.00 10707.00

12558.25 9937.00   7125.00 34478.00 36070.00

37676.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)                        40012.00    0.00 10600.00

12350.00 9937.00   7125.00

31845.00 33437.00  35043.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)                 01   40012.00     0.00 10600.00

12350.00 9937.00   7125.00

31845.00 33437.00 35043.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la           20   40012.00     0.00 10600.00

12350.00 9937.00   7125.00

31845.00

3343700 35043.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)                               20.01

40012.00

0.00 10600.00

12350.00 9937.00   7125.00

31845.00

33437.00 35043.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional salubrizare menajera 20.01.09

18000.00

4810.00 4800.00 4800.00

3590.00

31845.00

33437.00 35043.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional salubrizare stradala si alte activitati                                                                          20.01.09

15757.00

3790.00

5850.00 3557.00

2560.00

OIREP                                                              20.01.09   2150.00

900.00

600.00

400.00

250.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public .                           20.01.09

4105.00

1100.00 1100.00

1180.00

.   725.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare                           20.01.30

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

51+55+56+58+70+79+85)

315.25

0.00    107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)                                    70    315.25

0.00    107.00

208.25

0.00

0.00   2633.00

2633.00

2633.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)                         71

315.25

0.00    107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)                                   71.01

315.25

0.00    107.00

208.25

0.00

0.00

2633.00

2633.00

2633.00

Construcții

71.01.01

0.00      0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport                                 71.01,02

315.25

107.00

208.25

0.00   2633.00

2633.00

2633.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent (92.01.97)

92.01

.. .

.....

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


") Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția

instituțiilor finanțate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasiFicației indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005      . ''

Sumele prevăzute la titlul XVIII “Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent” vor fi evidențiate cu semnul minus              .

\ ■>., î                  E . E ;E -iJȚ.Ă

ORDONATOR DE CREDITE»?.     '■ ^\ 7   ________ /]

DIRECTOR      f                ---- DIRECTORECONOMIC

li              ')                       Zi/

MUNTEANU DUMITRU                                      PARASCHl/CAMEUA

. z                      [h

JUDEȚUL: BRAILA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL BRAILA

Instituția publică: S.U P.AG.L. BRAILA

Formular. | h/qș |


Anexa nr. 11 ia HCLM Itf'ltâQk. „020


BUGETUL ia capitol 84.10 "Transporturi"

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021-2023


- mii lei -


Buget 2020 _ PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE


Estimări


din care

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

TOTAL

credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim II

Trim III

Trim IV

2021

2022

2023

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7,126.50

0.00

1,795.50

2,338.00

2,147.00

846.00

5,950.00

6,205.00

6,461.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

6,978.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,147.00

846.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,978.00

0.00

1,647.00

2,338.00

2,147.00

846.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

6,978.00

0.00

1,647.00

2,338.00 2,147.00

846.00

5,093.00

5,348.00

5,604.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,194.00

0.00

422.00

363.00

397.00

12.00

1,220.00

1,282.00

1,344.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

10.00

12.00

13.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter functionaF

20.01.09

1,184.00

420.00

360.00

394.00

10.00 1,210.00

1,270.00

1,331.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.01.09

10.00

2.00

3.00

3.00

2.00

Reparatii curente

20.02

5,140.00

1,100.00

1,700.00

I

1,600.00

740.00

3,587.00

3,766.00

3,947.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

'     20.02

3,640.00

700.00

• 1,300.00

1,200.00

440.00 3,587.00

3,766.*00

3,947.00

Prestări servicii SUPAGL pe domeniul public

20.02

1,500.00

400.00

400.00

400.00

300.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

644.00

0.00

125.00

275.00

150.00

- .

94.00

286.00

300.00

313.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

644.00

125.00

275.00

150.00

94.00

286.00

300.00

313.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

148.50

0.00

148.50

0.00

0.00

0.00

857.00

857.00

857.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

148.50

148.50

696.00

696.00

696.00

Aite active fixe

71.01.30

. _ i                     *

161.00

161.00

161.00

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

I

I

Excedent (92.01.97)

92.01

_ I .

1

Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

1

Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97


•) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii NOTA: Se va completa, după caz. cu alte articole și alineate potrivit dasificației

indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor

publice, nr. 1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in

anul curent" vor fi evidențiate cu seninul minus
ORDONAT /o*“.

DIRECTOR

MUNTEANU DUMlW^^


1

Detalierea se face numai in execuție

2

Nu se completează în etapa de planificare

3

Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

**“) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017