Hotărârea nr. 184/2020

Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020”.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

MOTAR ARE A NR. 184

OÎXL31.03.2020

Privind: Completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020".

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Direcției Tehnice, raportul Serviciului de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M, Brăila;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 101/2006, Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, H.C.L.M. nr. 139/2017, modificată și completată prin H.C.L.M. nr. 241/2019, precum și H.C.L.M. nr. 722/2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin.(7) lit. n) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

MOTA2RASTE:

Art.1 Se aprobă completarea anexei la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019, referitoare la „Aprobarea tarifelor și taxelor utilizate de Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, pentru activitățile desfășurate pe domeniul public începând cu anul 2020", după cum urmează:

1) Litera „c” din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 722/23.12.2019 se completează cu 3 noi poziții, respectiv 7, 8 și 9, astfel:

Nr. crt.

DENUMIRE LUCRARE

U.M.

Tarif lei/UM,conf. Anexei 2 la HCLM nr.445/2019

Tarif lei/UM propus 2020

TARI

FE

c).Tarife utilizate pentru activitatea de Dezinsectie, Dezinfectie si Deratizare pe domeniul public

7.

Dezinfectie cu generator ceață rece IGEBA U40HD-M

lei/ha

w

20,81

8.

Dezinfectie cu atomizor cu motor termic

lei/mp

0,10

9.

Dezinfecție cu pompă manuală/electrică tip LV/ULV

lei/mp

-

0,10

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va aduce la cunoștință publică și comunica celor interesați.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

RĂZVAN F

T CONSILIUL^ 'A LOCAL\| \       1

’6pescu

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN
F-PO-09-02.0I.03/rev.0