Hotărârea nr. 183/2020

Îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind “Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOT ARARE A NR. 183 din31.03.2020

Privind: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020 privind “Aprobarea Documentației de Avizare Lucrări Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brăila>”.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 2 și în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 25/31.01.2020, în sensul că durata de realizare a investiției <Consolidare și reabilitare corp A și B Liceul Teoretic Panait Cerna, Municipiul Brâila> este de „11 luni, din care 1 lună pentru serviciile de proiectare și 10 luni pentru execuția lucrărilor^ și nu cum în mod eronat s-a menționat „de 7 luni, din care 1 lună pentru servicii de proiectare și 6 luni pentru execuția lucrărilor”.

Art2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.


ION DRĂGAN