Hotărârea nr. 181/2020

Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA JNTR. 181 din31.03.2020

Privind: Stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1,2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin.(1), art. 3 alin.(1), art. 5 lit. a) și b) și ari. 7din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,Ordonanței Militare nr.2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a răspândirii COVID - 19, Hotărârii nr.6 din 28.02.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID - 19 la nivelul Județului Brăila, Hotărârile nr. 1/04.03.2020 și 2 din 10.03.2020 ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Brăila privind aprobarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus COVID - 19 la nivelul Municipiului Brăila, O.U.G. nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordinului nr.414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, H.G.R. nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

în temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d) și alin. (7) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Aprobarea asigurării prin bugetul Direcției de Asistență Socială Brăila, pentru o perioada de cel mult 14 zile, a produselor necesare persoanelor de pe raza Municipiului Brăila, aflate în izolare la domiciliu, respectiv:

1

 • a. Asigurarea alimentației - mic dejun, prânz, cină;

 • b. Asigurarea altor necesități de trai - igienă personală și a spațiului de locuit - săpun lichid/solid, gel de duș, dezinfectant, detergent, etc.;

 • c. Asigurarea mijloacelor pentru menținerea stării de sănătate;

 • d. Asigurarea mijloacelor de comunicare cu instituțiile implicate în implementarea Planului de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus.

(2) Se stabilește suma de maxim 24 lei/persoană/zi pentru asigurarea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu reprezentând contravaloarea a 3 mese/zi, incluzând tacâmurile și veselă de unică folosință (20 lei masa și 4 lei tacâmurile și vesela de unică folosință).

(3) Se stabilește suma de maxim 50 lei/persoana singură, respectiv maxim 100 lei/familie pentru asigurarea altor bunuri necesare traiului pentru toată perioada de izolare la domiciliu, respectiv cel mult 14 zile.

Art.2 (1) Prepararea hranei se realizează prin personalul Serviciului Public de Asistentă Medicală si Administrare a Creselor.

(2) Asigurarea transportului hranei și a celorlalte produse necesare traiului se va asigura prin grija Direcției de Asistență Socială, cu autoturismele instituției sau ale personalului, după caz.

Art.3 (1) Asigurarea utilităților necesare preparării hranei se realizează prin bugetul Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor.

(2) Asigurarea materiei prime necesare preparării hranei se realizează de către Direcția de Asistentă Socială Brăila, Serviciului Public de Asistentă Medicală si Administrare a Creselor utilizând stocul existent la data de 23.03.2020 pana la epuizarea acestuia.

(3) Asigurarea contravalorii transportului către beneficiari se va realiza de către Direcția de Asistență Socială Brăila.

Art.4 Se aprobă Protocolul de colaborare nr.6983/1273/24.03.2020 încheiat între Direcția de Asistentă Socială Brăila si Serviciul Public de Asistentă Medicală si T                                                       f                                                                       »                                                                                                                       »                                                  ’

Administrare a Creșelor, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Sumele necesare se vor asigura de la bugetul local, prin bugetul Direcției de Asistență Socială de la Titlul IX - 68.50.50.57.02.01 - Ajutoare sociale de urgență în numerar și vor fi decontate conform OUG nr.11/04.02.2020, respectiv conform H.G.R. de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.11/2020.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă ia îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția de Asistență Socială Brăila și de către Serviciul Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați și o va aduce la cunoștință publică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,F-PO-09-02.0i.03/rev.0

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA

Nr. 6983/24.03.2020


L J +/CL/V 'V? ML

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ Șl ADMINISTRARE A CREȘELOR BRĂILA

Nr. 1273/24.03.2020

PROTOCOL DE COLABORARE

Art.1 PĂRȚILE:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA, cu sediul în Municipiul Brăila, B-dul. Al.l.Cuza nr.134, Tel: 0239.629.322, Fax: 0239.614.174, CUI 15752478, email: secretariat@dasbraila.ro, reprezentată legal prin Director Executiv NICOLETA MIHAELA OANCEA, pe de o parte, si

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ Șl ADMINISTRARE A CREȘELOR BRĂILA, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. I.C. Brătianu BL2 bis, Tel/Fax: 0239.619.244, email: spafcrese@yahoo.com, reprezentată Legal prin Director - ec. TALIB METANET, Având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ale OUG nr. 30 din 18 martie 2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și ale art.5 lit.f) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, au convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare.

Art.2 OBIECTUL PROTOCOLULUI

Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea interinstituțională în vederea implementării unei serii de masuri in domeniul protecției sociale in contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu scopul limitării efectelor negative produse asupra categoriilor de persoane vulnerabile prin desfășurarea de activități de asistență și sprijinire a acestora, respectiv:

 • a. prepararea mesei zilnice (mic dejun, prânz și cină), in limita sumei maxime de 24 lei/zi/persoana pentru o perioada de cel mult 14 zile in cazul persoanelor izolate la domiciliu;

 • b. asigurarea resurselor umane si materiale disponibile pentru îndeplinirea unor masuri in domeniul protecției sociale.

Art.3 BENEFICIARII PROTOCOLULUI

Beneficiarii prezentului protocol sunt toate persoanele aflate în stare necesitate datorată situațiilor extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu. Art.4 în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului protocol, părțile vor adopta următoarele principii de bază:

 • a. Solidaritatea socială - potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b. Parteneriatul - autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • c. Universalitatea - potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială;

 • d. Nediscriminarea - persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • e. Egalitatea de șanse - beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • f. Confidențialitatea - pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • g. Echitatea - toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

Art.5 DURATA PROTOCOLULUI este determinată, începând cu data semnării de către părți și până la încetarea situației de urgență decretată.

Art.6 OBLIGAȚIILE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BRĂILA:

 • a. să contribuie la identificarea familiilor și persoanele aflate în dificultate cauzată de situația epidemiologică pe teritoriul Municipiului Brăila;

 • b. sa asigure materia prima pentru prepararea celor 3 mese/zi/persoana si sa asigure transportul mesei către beneficiari;

 • c. să pună la dispoziție echipamentele/instrumentele aferente desfășurării activităților, precum și spațiul (unde se impune), în funcție de necesitățile fiecărei activități în parte, după posibilități;

 • d. să monitorizeze și să evalueze acordarea serviciilor care fac obiectul prezentului protocol de colaborare;

 • e. să coordoneze și să stabilească, de comun acord, calendarul de activități ce se vor derula;

 • f. să comunice în timp util orice modificare apărută în derularea activităților;

 • g. să asigure confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact în desfășurarea prezentului protocol;

 • h. să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Art.7 OBLIGAȚIILE SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTĂ MEDICALĂ Șl ADMINISTRARE A CREȘELOR BRĂILA:

 • a. să prepare masa zilnică (mic dejun, prânz și cină) pentru persoanele aflate în stare de necesitate;

 • b. să sprijine, in limita posibilităților, Direcția de Asistenta Sociala cu resurse umane proprii pentru implementarea masurilor ce fac obiectul prezentului protocol;

 • c. să asigure salarizarea personalului propriu implicat in ducerea la îndeplinire a prezentului protocol de colaborare;

 • d. sa asigure utilitățile necesare pentru prepararea hranei;

 • e. să furnizeze informațiile solicitate și să acorde asistență și sprijin în măsura în care este posibil;

 • f. să semnalizeze cadrelor medicale apariția problemelor deosebite în cadrul comunității (focare de coronavirus SARS-CoV-2);

 • g. să colaboreze cu personalul Direcției de Asistență Socială în vederea efectuării evaluărilor cazurilor;

 • h. să respecte calendarul de activități ce se vor derula;

 • i. să asigure confidențialitatea informațiilor cu care intră în contact în desfășurarea prezentului protocol;

 • j. să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Art. 8 MODIFICAREA, SUSPENDAREA Șl ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

 • (1) Prezentul protocol de colaborare poate fi modificat numai prin acordul de voință al părților, exprimat prin act adițional la prezentul protocol.

 • (2) Prezentul protocol de colaborare poate înceta în următoarele condiții:

 • a) prin expirarea termenului și realizarea obiectului protocolului;

 • b) prin acordul de voință al părților;

 • c) prin denunțarea unilaterală, anunțată în termen de cel puțin 5 de zile înainte de data la care se dorește încetarea;

dj prin reziliere.

 • (3) In cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile asumate prin protocol, partea lezată poate cere rezilierea acestuia.

 • (4) Litigiile eventuale pot fi soluționate pe cale amiabilă sau în instanță.

 • (5) în caz de forță majoră, partea care o invocă este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lor.

Art. 9 DISPOZIȚII FINALE

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părți.


SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICALA SI ADMINISTRARE A CRESELOR BRĂILA


ȘEDINȚĂ a C?NSiLlll