Hotărârea nr. 18/2020

Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr.153/2017, din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, pe anul 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTARAREA NR. 18

dixr31.01.2020

Privind: Stabilirea salariilor de bază pentru personalul plătit din fonduri publice, conform Legii nr. 153/2017, din cadrul Serviciului Public de Asistență Medicală și Administrare a Creșelor Brăila, pe anul 2020.

consiliul local mxjkicipal braila

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală și Biroului Resurse Umane, raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistentă Medicală si Administrare a Creșelor Brăila, precum și avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art.10 și art.11 din Legea nr. 153/2017, Legea cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34 alin. (7) din O.U.G. nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, modificată prin O.U.G. nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și H.G.R. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza art. 129 alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul’ art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Asistentă Medicală si Administrare a 9                                  9

Creșelor Brăila se stabilesc, la nivelul anului 2020, după cum urmează:

1) Prin derogare de la principiul stabilirii salariului de bază prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, aprobat conform articolului 2 din H.C.L.M. Brăila nr. 627/21.12.2017, pentru anul 2020, nivelul salariilor prevăzute în anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 6/31.01.2019 se menține în plată;

2) Prin excepție de la prevederile pct. 1, în aplicarea art.1 alin.(1) din H.G.R. nr. 935/2019, ultima rubrică a literei B) „Funcții de execuție personal contractual” din anexa la H.C.L.M. Brăila nr. 6/31.01.2019 se modifică, după cum urmează:

Funcția

Nivelul studiilor

Salariul de bază Gradația 0 -lei-

Coeficient de ierarhizare

Muncitor calificat IV

M/G

2364

1,06

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Finanțelor Publice Locale, Biroul Resurse Umane și de către Serviciul Public de Asistentă Medicală si Administrare a Creselor Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

EDUARD - HERERA PETRESCU

Vi

■ î A

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETÂR GENERAL,

N DRĂGAN


RĂGAN