Hotărârea nr. 179/2020

Desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Brăila şi aprobarea componenţei comisiei de licitaţie pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. ”ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR AR E A HR. 179

dlm31.03.2020

Privind: Desemnarea reprezentanților Consiliului Local Municipal Brăila și aprobarea componenței comisiei de licitație pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I si III aflate în administrarea R.A. "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE" EiRĂILA. F

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, adresa nr. 903/12.03.2020 a R.A. „Administrația Zonei Libere” Brăila înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 7698/13.03.2020;

Văzând raportul comun de specialitate al Direcției Arhitect Șef și Direcției Juridic Contencios Administrație Publică Locală, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Normele metodologice aprobate prin anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 1998/16.11.2004, Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr. 330/1994 privind înființarea Zonei Libere Brăila și a Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și (6), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează ca reprezentanți ai Consiliului Local Municipal Brăila în comisia de licitație pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I si III aflate în administrarea R.A. "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE" BRĂILA, următorii:

 • a) Dl consilier local municipal DUMITRU FLORIN;

 • b) Dl consilier local municipal GOJAN PETRU.

Art2 Se aprobă componența comisiei de licitație pentru concesionarea unor bunuri imobile situate în Perimetrele I și III aflate în administrarea R.A. "ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE” BRĂILA, după cum urmează:

 • a) Dl Radu Daniel - Miha

 • b) Dna Necula Monica - Florentina

 • - Consilier juridic la R.A. A.Z.L. Brăila -Președinte comisie;

 • - Reprez. Ministerul Finanțelor Publice;

  • c) Dna Laufer Crina

  • d) Dl Dumitru Florin

  • e) Dl Gojan Petru

  • f) Dna Ciomaga Liliana

  • g) Dl Răureanu Marius


 • - Reprez. Ministerul Transporturilor;

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Reprezentant C.L.M. Brăila;

 • - Șef Birou Contracte, încasări și Recuperare Creanțe, R.A. A.Z.L. Brăila -secretariat comisie;

 • - Șef Birou Exploatare Investiții, R.A. A.Z.L. Brăila - secretariat comisie.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin persoanele desemnate la art. 1 și art. 2, și de către R.A. „Administrația Zonei Libere,, Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN