Hotărârea nr. 178/2020

Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 – 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

H OT        XR.178

din31.03.2020

Privind: Reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RHAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, precum și Raportul final nr. 6706/04.03.2020 al Procedurii pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, mandatul 2018-2022, pentru 2 posturi vacante;

Văzând adresele nr. 4689/25.11.2019 si nr. 906/13.03.2020 ale r

Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, înregistrate la Primăria Municipiului Brăila sub nr.37917/25.11.2019 și nr. 7701/13.03.2020;

Luând în considerare raportul de specialitate al Direcției Tehnice, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011, H.C.L.M. Brăila nr. 773/23.12.2019 si H.C.L.M. nr.648/31.10.2019;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin (6) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

MOTAFÎASTE:

Art.1 Se aprobă reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, aprobată prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019.

Art.2 Se aprobă Graficul procedurii de selecție prevăzută la art.1, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare, Profilul și Matricea Consiliului de Administrație, Anunțul privind selecția membrilor, aprobate prin H.C.L.M. Brăila nr. 648/31.10.2019, rămân neschimbate.

Art.4 Procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al R.A. „Administrația Zonei Libere Brăila", mandatul 2018 - 2022, pentru 2 posturi vacante, se va realiza de către Comisia de selecție constituită prin Dispoziția Primarului Municipiului Brăila nr. 4359/25.11.2019.

Art.5 Se aprobă numirea domnului Rădulescu Neagu Adrian ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al R.A. „ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA”, mandatul 2018 - 2022, începând cu data de 19.04.2020 până la data finalizării procedurii de selecție aprobată la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.6 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcția Tehnică și reprezentanții Consiliului de Administrație al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

RAZVAN POPESCU

F-PO-09-02.01.03/rev.0

ANEXA

LA H.C.L.M. NR.

GRAFICUL PROCEDURII DE SELECȚIE A MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA, MANDATUL 2018-2022, PENTRU 2 POSTURI VACANTE

Nr. crt.

Etapa

Termen

Responsabil

Document

1

Reluarea/Declanșarea procedurii de selecție

Z

(data comunicării hotărârii)

Autoritatea publică tutelară

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Brăila

2

Publicarea anunțului de selecție

Z+10

Autoritatea publică tutelară și întreprinderea publică - R.A. Administrația Zonei Libere Brăila

Anunț publicat in 2 ziare economice și/sau financiare și pe site-ul Primăriei Municipiului Brăila și R.A. Administrația Zonei Libere Brăila

3

Depunerea candidaturilor

în termen de 30 de zile de la publicarea anunțului-Z+40

Candidații

Dosar de înscriere

4

Evaluarea dosarelor și constatările comisiei de selecție; Stabilire Lista lungă

Z+42

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

5

Informare candidați respinși

Z+43

Comisia de selecție

Adrese de înștiințare în scris, transmise prin fax, e-mail sau sms.

6

Verificarea informațiilor din dosarele din Lista lungă, solicitare clarificări, analiza comparativă și eliminare din lista lungă

Z+44

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

7

întocmire Lista scurtă și comunicare

Z+45

Comisia de selecție

Lista scurtă Adrese de înștiințare pentru depunerea declarațiilor de intenție

8

Depunerea Declarației de intenție

în termen de 15 zile de la comunicare-Z+60

Candidați

Declarația de intenție

9

Interviu

Z+61

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

10

Finalizarea punctajelor în urma interviului

Z+62

Comisia de selecție

Proces verbal al comisiei de selecție

Nr. crt.

Etapa

Termen

Responsabil

Document

11

Raport final-Componenta integrala a planului de selecție

Z+63

Comisia de selecție

Raport final

12

Desemnarea fi Validarea adm in istratorilor

C.L.M./Primar

încheiere contracte de mandat

Observație:

*La data publicării documentației, graficul va fi completat cu datele calendaristice stabilite,

*La stabilirea termenelor din grafic se vor lua în calcul numai zilele lucrătoare.

COMISIA DE SELECȚIE

PREȘEDINTE/ ședință

1

1 #