Hotărârea nr. 177/2020

Aprobarea evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie – decembrie 2019.

ROMÂNIA JUDEȚUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

HOTAR ARE A CTR. 177

din31.03.2020

Privind: Aprobarea evaluării managementului Teatrului „Mana Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019.

CONSELIUL UOOAU MUJilCIPAL BRAILA

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul comun de specialitate al Biroului Resurse Umane și Direcției Cultură, învățământ, Sport și Turism, precum și avizul comisiei de specialitate nr. 4 din cadrul C.L.M. Brăila;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și art. 37 din O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 2799/2015, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management și H.C.L.M. Brăila nr. 54/31.01.2020;

în baza art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art.1 Se aprobă rezultatul evaluării managementului Teatrului „Maria Filotti” Brăila, pentru perioada ianuarie - decembrie 2019, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Biroul Resurse Umane și de către Teatrul „Maria Filotti" Brăila, iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,

ION DRĂGAN

/WC* A

LA Z/oZAC 'Yd

REZULTATUL EVALUĂRII ACTIVITATII DE MANAGEMENT LA

TEATRUL "MARIA FILOTTI” BRĂILA

Evaluarea managerului s-a realizat în conformitate cu prevederile OUG 189/25 11 2008 și Hotărârii Consiliului Local Municipal Nr. 54/31.01.2020


COMISIA DE EVALUARE


BOȘNEAG SORIN EUGEN - MEMBRU

MARTINOV CAMELIA- MEMBRU


BRÂNZIA NICOLETA - MEMBRU

Număr de înregistrare Municipiul Brăila: 5777/17 03 2020


Număr de înregistrare Teatrul "Maria Filotti" Brăila:

03 2020


Comisia de Evaluare Finală a managementului Teatrul "Maria Filotti" Brăila

COMUNICARE

In atentia domnului manager Lucian SABADOS

Prin prezenta, va comunicam in termenul legal, Art.41 , alin 1, din OUG 189/2008, privind managementul instituțiilor publice de cultura, Comisia de Evaluare a activitatii managementului Teatrului "Maria Filotti" Brăila a elaborat un raport asupra rezultatului obținut de manager, rezultatul evaluării finale, nota finală și concluziile raportului întocmit de comisia de evaluare, după cum urmează:

NOTA FINALA ETAPA 1-9,76 (nouă și 76%)

NOTA FINALA ETAPA II - 10 (zece)

NOTA FINALA = (Nota Finala Etapa 1 + Nota Finala Etapa II)/2 =, NOTA FINALA = (9,76+10)/2

NOTA FINALĂ - 9.88 (nouă și 88%)

Concluzie și Recomandare

Evaluarea managementului s-a realizat, pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii, și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 38 alin. (1) din OUG 189/2008, actualizată, conform procedurilor prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului.

Evaluarea managementului a fost organizată în două etape: analiza raportului de activitate pentru perioada ianuarie - decembrie 2018; susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu, așa cum prevede art. 40 din OUG189/2008.

Având în vedere nota finală obținută de managerul Teatrului "maria Filotti" Brăila, respectiv 9.88 (nouă și 88%), Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Teatrul "Maria Filotti" consemnează că evaluarea s-a realizat pe baza Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, elaborat de Ministerul Culturii și reprezintă procedura prin care se verifică modul în care au fost realizate obligațiile asumate prin contractul de management, în raport cu resursele financiare alocate, potrivit procedurilor prevăzute la art. 25 alin. (1) și (2) din OUG 189/2008 actualizată.

La data de 16 martie 2020, Comisia de Evaluare a activitatii managementului la Teatrul "Maria Filotti'' declară procedura închisă.

Criteriile de Evaluare, Rezultatul Evaluării si Nota Finală vor fi aduse la cunoștința managerului, în scris, în termen de 24 de ore de la data încheierii procedurii.

Rezultatul evaluării, nota finală și concluziile Raportului întocmite de Comisia de Evaluare vor fi aduse la cunoștința autorității imediat ce a fost închisă Procedura de Evaluare.

Comisia de evaluare finală a activității managementului la Teatrul "Maria Filotti" Brăila recomandă autorității, în conformitate cu prevederile art. 41 alin (1) din OUG 189/2008 actualizată, continuarea managementului, respectiv CONTINUAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT cu managerul Teatrului "Maria Filotti" Brăila.


Comisia de Evaluare


Boșneag Sorin Eugen - membr

Martinov Camelia - membru

Brânzia Nicoleta - membru